AIPU - Trademark, owner BTV s.A.

Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Trademark info fields

- - - - - - -
Source OHIM
Application 4299822
Trademark text AIPU - ochranná známka
AIPU
Product Classes 6, 9, 35
Vienna Classes 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 26.4.99 ; 26.11.1 ; 26.11.6 ; 26.11.8 ; 26.11.21 ; 26.13.99 ; 29.1.4 ; 29.1.98
Filing date 17.03.2005
Publication date 07.11.2005
Registration date 22.05.2006
Expiration/renewal date 17.03.2015
Applicant/Holder BTV, S.A.
Representative J. ISERN PATENTES Y MARCAS
Trademark colors CSModrá, oranžová, bílá.
Trademark colors ENBlue, orange, white.
Trademark colors FRBleu, orange, blanc.
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železnicní koleje; kabely a dráty (krome elektrických) vyrobené z bežných kovu; železárské zboží, drobné kovové predmety; kovové roury a trubky; zboží z bežných kovu nezahrnuté do jiných tríd; rudy; bezpecnostní schránky; sejfy; schránky (kovové); skrínky z bežných kovu; uzávěry na kufry, bedny a kazety.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; coffres-forts; coffrets de sécurité; bacs en métal; boîtes en métaux communs; fermetures de boîtes métalliques.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; ores; safes; safes (strong boxes); bins of metal; boxes of common metal; box fasteners of metal.

9
Elektrické a elekronické zámky, hlídací fotografické aparáty; vedecké, navigacní, zememerické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, mericí, signalizacní, kontrolní (inspekcní), záchranné a vyucovací prístroje a nástroje; přístroje a nástroje pro vedení, distribuci, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; prístroje pro záznam, prenos nebo reprodukci zvuku ci obrazu; magnetické nosice dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registracní pokladny, pocítací stroje (kalkulacky), zarízení pro zpracování dat a pocítace; hasicí prístroje; poplašné prístroje; magnetická kódovací zarízení; požární hlásice; magnetické pásky; elektrické přístroje k otevírání dveří; magnetické karty.

Serrures électriques et électroniques, caméras de surveillance; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; appareils d'alarmes; encodeurs magnétiques; avertisseurs d'incendie; rubans magnétiques; dispositifs électriques pour l' ouverture des portes; cartes magnétiques.

Electric and electronic locks, surveillance cameras; scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; alarm apparatus; magnetic encoders; fire alarms; magnetic tapes; door openers, electric; magnetic cards.

35
Reklamní služby; prodejní propagace (pro jiné); dovoz a vývoz elektrických a elektronických zámků, hlídacích fotografických aparátů, sejfů a bezpečnostních schránek; řízení obchodní činnosti; maloobchodní služby; organizování komercních nebo propagacních veletrhu a výstav; pronájem reklamních ploch; styk s verejností (public relations).

Services de publicité; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'importation et exportation de serrures électriques et électroniques, caméras de surveillance, coffres-forts et valises de sécurité; gestion et direction d'affaires commerciales; vente au détail; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires; relations publiques.

Advertising services; sales promotion (for others); import and export of electric and electronic locks, surveillance cameras, strongboxes and safety boxes; business management; retail sales; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; rental of advertising space; public relations.


AIPU, Info about trademak list

This trademark AIPU list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text AIPU, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz footer

Copyright © 2000 - 2015

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688