AIPU - Trademark, owner BTV, S.A.

Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze

Trademark info fields

- - - - - - -
Source OHIM
Application 4299822
Trademark text AIPU - ochranná známka
AIPU
Product Classes 6, 9, 35
Vienna Classes 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 26.4.99 ; 26.11.1 ; 26.11.6 ; 26.11.8 ; 26.11.21 ; 26.13.99 ; 29.1.4 ; 29.1.98
Filing date 17.03.2005
Publication date 07.11.2005
Registration date 22.05.2006
Expiration/renewal date 17.03.2015
Applicant/Holder BTV, S.A.
Representative J. ISERN PATENTES Y MARCAS
Trademark colors CSModrá, oranžová, bílá.
Trademark colors ENBlue, orange, white.
Trademark colors FRBleu, orange, blanc.
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železnicní koleje; kabely a dráty (krome elektrických) vyrobené z bežných kovu; železárské zboží, drobné kovové predmety; kovové roury a trubky; zboží z bežných kovu nezahrnuté do jiných tríd; rudy; bezpecnostní schránky; sejfy; schránky (kovové); skrínky z bežných kovu; uzávěry na kufry, bedny a kazety.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; coffres-forts; coffrets de sécurité; bacs en métal; boîtes en métaux communs; fermetures de boîtes métalliques.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; ores; safes; safes (strong boxes); bins of metal; boxes of common metal; box fasteners of metal.

9
Elektrické a elekronické zámky, hlídací fotografické aparáty; vedecké, navigacní, zememerické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, mericí, signalizacní, kontrolní (inspekcní), záchranné a vyucovací prístroje a nástroje; přístroje a nástroje pro vedení, distribuci, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; prístroje pro záznam, prenos nebo reprodukci zvuku ci obrazu; magnetické nosice dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registracní pokladny, pocítací stroje (kalkulacky), zarízení pro zpracování dat a pocítace; hasicí prístroje; poplašné prístroje; magnetická kódovací zarízení; požární hlásice; magnetické pásky; elektrické přístroje k otevírání dveří; magnetické karty.

Serrures électriques et électroniques, caméras de surveillance; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; appareils d'alarmes; encodeurs magnétiques; avertisseurs d'incendie; rubans magnétiques; dispositifs électriques pour l' ouverture des portes; cartes magnétiques.

Electric and electronic locks, surveillance cameras; scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; alarm apparatus; magnetic encoders; fire alarms; magnetic tapes; door openers, electric; magnetic cards.

35
Reklamní služby; prodejní propagace (pro jiné); dovoz a vývoz elektrických a elektronických zámků, hlídacích fotografických aparátů, sejfů a bezpečnostních schránek; řízení obchodní činnosti; maloobchodní služby; organizování komercních nebo propagacních veletrhu a výstav; pronájem reklamních ploch; styk s verejností (public relations).

Services de publicité; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'importation et exportation de serrures électriques et électroniques, caméras de surveillance, coffres-forts et valises de sécurité; gestion et direction d'affaires commerciales; vente au détail; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires; relations publiques.

Advertising services; sales promotion (for others); import and export of electric and electronic locks, surveillance cameras, strongboxes and safety boxes; business management; retail sales; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; rental of advertising space; public relations.


AIPU, Info about trademak list

This trademark AIPU list was get 03.12.2014 20:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text AIPU, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz footer

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688