KVE - Trademark, owner Kvartselektronik AB

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 8370017
Trademark text KVE
Product Classes 9
Filing date 17.06.2009
Publication date 30.11.2009
Registration date 16.03.2010
Expiration/renewal date 17.06.2019
Applicant/Holder Kvartselektronik AB
Representative EHRNER & DELMAR
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
9
Křemenné krystaly (elektricky vodivé); oscilátory;krystalový filtr pro selekci frekvence;filtry pro rádio vysílače a přijímače;filtry pro selekci frekvence;filtry proti elektrickému rušení; kondenzátory (elektrické);rezistory (odpory); regulátory napětí;tlumivky (elektřina), induktory;transformátory (elektrotechnika); čidla; elektrické vodicí desky; integrované obvody; dioda;piezoelektrická keramika pro snímače a elektronické aplikace;feritové magnety (elektricky vodivé) pro snímače a elektronické aplikace; transistory; hybridní obvody; optické čočky; pojistky, jističe; reproduktory, ampliony; mikrofony; snímače štítků; digitálně analogové převodníky;měřicí a testovací přístroje (nikoliv pro lékařské účely); rezonátory; čtečky čárového kódu;tiskárny; bzucáky;optické spojovače;diodové displeje;displeje z tekutých krystalů;luminiscenční povlak.

Cristaux de quartz (conducteurs électriques); oscillateurs;filtres de cristal pour la sélection des fréquences;filtres pour émetteurs et récepteurs radio;filtres pour la sélection des fréquences;filtres pour antiparasitage électrique; condensateurs;résistances; régulateurs de tension;inducteurs (électricité);transformateurs (électricité); capteurs; plaquettes; circuits intégrés; diodes;céramiques piézoélectriques pour capteurs et applications électroniques;ferrites (conducteurs électroniques) pour capteurs et applications électroniques; transistors; interrupteurs hybrides; lentilles optiques; fusibles; haut-parleurs; microphones; lecteurs de cartes; convertisseurs numérique-analogique;instruments de mesure et de test (non à usage médical); résonateurs; lecteurs de codes à barres;imprimantes; vibreurs sonores;photocoupleurs;écrans à diodes électroluminescentes;écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD);films électroluminescents.

Quartz crystals (electrically conductive); oscillators;crystal filters for frequency selection;filters for radio transmitters and receivers;filters for frequency selection;filters for electrical interference suppression; capacitors;resistors (resistances); voltage regulators;inductors (electricity);transformers (electricity); sensors; circuit boards; integrated circuits; diodes;piezoelectric ceramics for sensors and electronic applications;ferrites (electrically conductive) for sensors and electronic applications; transistors; hybrid circuits; optical lenses; fuses; loudspeakers; microphones; card readers; digital-to-analog converters;measuring and testing intruments (not for medical purposes); resonators; bar code readers;printers; buzzers;optical couplers;light-emitting diode displays;liquid crystal displays;electroluminescent film.


KVE, Info about trademak list

This trademark KVE list was get 03.12.2014 11:09 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 2 trademarks of text KVE, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz footer

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688