VALMET - Trademark, owner Metso Paper, Inc.

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 11850501
Trademark text VALMET
Product Classes 1, 6, 7, 9, 11, 17, 24, 35, 37, 40, 41, 42
Filing date 28.05.2013
Applicant/Holder Metso Paper, Inc.
Representative ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.
Status Podaná - průzkum
Type Slovní
Nice Classification
1
Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; adhesives and glues for pulp, paper, board and tissue manufacturing.

Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; sideaineet ja liima-aineet massan, paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistukseen.

6
Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; safety roofs of metal; metallic tanks; tension bars of metal; wire cages of metal; sumps of metal; inlet chambers of metal; baskets of metal; cones of metal; seals of metal.

Epäjalot metallit ja niiden seokset; metalliset rakennusaineet; siirrettävät metalliset rakennukset; metallitarvikkeet rautatiekiskoja varten; ei-sähköiset metallikaapelit ja -langat; rautatavarat, pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket; kassakaapit; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; malmit; metalliset turvakatot; metalliset säiliöt; metalliset kiristystangot; metalliset sihtisylinterit; metalliset kaukalot; metalliset tulokammiot; metalliset korit; metalliset kartiot; metallitiivisteet.

7
Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; boilers as parts of machines; fuel feeders; cleaning machines for industrial installations; log handling, debarking, chipping, chip screening, chip handling, and bark and biomass handling machines; chipper knives as parts of chipping machines; rotating motors and drives; roll conveyors for wood processing; washing, flotation, dispersing, refining, deflaking, broke handling, fiber recovering, wet end chemical handling, thickening, forming, pressing, sizing, coating, calendaring, reeling, parent roll handling, drying, bonding, dewatering, screening, pulping, delignification, defibrating, feeding, grinding, separating, scrubbing, mixing, filtration, creping, sheet transferring, cleaning and bleaching machines for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing; blades as parts of wood processing machines; coating blades, doctor blades and cutting blades for winders; blow line separators; chip feeders; drum filters and their nozzles; pumps and separators; mixer kits containing stator, rotor and scraper ring; mixers for liquids and gases; spray pipes; cyclones for wood processing; screen baskets; green and white liquor handling machines; cooling, slaking and causticizing machines; lime mud handling machines; drives and gear boxes; lime re-burning machines; filters for machines; bearings for machines; screening machines for pulp drying; dewatering machines; cutting machines; baling and bale handling machines; paper and board winding and roll handling machines; folding machines; oil coolers and filters; oil tanks for machines; down feeding machines; packaging machines; pressing machines; press stamps with hydraulic cylinders; tying machines for industrial use; drainers; pre-heating and heating machines; disc refining, cone refining, cone disc refining, high consistency refining and low consistency refining machines; cyclone separators; steam separators; feeding, pressing and mixing screws; water jet pumps; drop-in machines for feeding; lignin removal machines; industrial cleaning machines utilizing pressure jets; cleaning machines for industrial installations; forming fabric shaking machine; web handling machines for pulp and paper manufacturing; silencers; rolls being parts of machines; brake pads for machines; machine saws; segment bars for machines; blades and blade holders for machines; paper machines; machines for cleaning, purifying, utilizing and recycling water; heat recovery machines; dust removing installations for cleaning purposes; sheet stabilizing machines; web turning machines; sheet cooling machines; trim conveying equipments; broke conveying equipments; machines and equipments for bio refinery process; wet lap machines; steam boxes and moisturizing devices as parts of machines; hot water spreading equipment as parts of machines; machines for ethanol manufacturing; presses; biomass drying machines; biomass crushing machines; machines for producing coal and fuel from biomass; pyrolysing machines; gasification plants, pyrolysis plants, torrefaction plants, steam explosion plants and biorefining plants.

Koneet ja konetyökalut; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet; myyntiautomaatit; kattilat osana koneita; polttoaineen syöttölaitteet; teollisten laitteiden puhdistuskoneet; koneet tukkien lajitteluun, kuorintaan, haketukseen, hakkeen seulontaan, hakkeen käsittelyyn, puunkuoren ja biomassan käsittelyyn; hakun terät hakkureiden osina; pyörivät moottorit ja käytöt; puunkäsittelyn rullakuljettimet; kemikaalien talteenoton, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistuksen, voimantuotannon ja kuidunvalmistuksen koneet pesuun, vaahdotukseen, dispergointiin, jauhatukseen, kuidutukseen, hylynkäsittelyyn, kuidun talteenottoon, märänpään kemikaalien käsittelyyn, sakeutukseen, rainan muodostukseen, formaatioon, puristamiseen, liimaukseen, päällystykseen, kalanterointiin, rullaukseen, konerullan käsittelyyn, kuivatukseen, sitoutumiseen, vedenpoistoon, lajitteluun, massanvalmistukseen, ligniininpoistoon, kuidutukseen, syöttöön, hiontaan, erotteluun, puhdistamiseen, sekoittamiseen, suodattamiseen, kreppaukseen, radan siirtoon, puhdistukseen ja valkaisuun; terät puunkäsittelykoneiden osina; päällystysterät, leikkurin terät ja kaavarin terät; puhalluslinjojen erottimet; hakkeensyöttimet; rumpusuodattimet ja niiden suuttimet; pumput ja erottimet; sekoittimen päivityssarjat sisältäen staattorin, roottorin ja kaavarirenkaan; nesteiden ja kaasujen sekoittimet; sumutusputket; puunkäsittelyn pyörrepuhdistimet; sihtisylinterit; viher- ja valkolipeän käsittelykoneet; jäähdytys-, sammutus- ja kaustisointikoneet; meesankäsittelykoneet; käytöt ja vaihteistot; meesanpolttokoneet; koneiden suodattimet; koneiden laakerit; sellunkuivatuksen sihtikoneet; vedenpoistokoneet; leikkurit; paalaus- ja paalinkäsittelykoneet; paperin ja kartongin rullaus- ja rullankäsittelykoneet; taittokoneet; öljynjäähdyttimet ja –suodattimet; koneiden öljysäiliöt; annostelulaitteet; pakkauskoneet; puristimet; paalinmuodostuspuristimet hydraulisylintereillä; sitomakoneet teolliseen käyttöön; sihdit; esilämmitys- ja lämmityskoneet; levyjauhimet, kartiojauhimet, levykartiojauhimet, korkeasakeusjauhimet ja matalasakeusjauhimet; syklonierottimet; höyrynerottimet; syöttö-, puristin- ja sekoitusruuvit; vesisuihkupumput; vaihdettavat syöttökoneet; ligniininpoistokoneet; painesuihkukäyttöiset teolliset pesukoneet; teollisten laitteiden puhdistuskoneet; viiranravistimet; rainankäsittelykoneet massan- ja paperinvalmistukseen; äänenvaimentimet; telat koneen osina; koneiden jarrupalat; konesahat; jauhimien tankosegmentit; koneiden terät ja teränpitimet; paperikoneet; koneet veden pesuun, puhdistamiseen, käyttöön ja kierrätykseen; lämmöntalteenottokoneet; pölynpoistolaitteet puhdistusta varten; koneet radan stabilointiin; koneet radan kääntöön; koneet radan jäähdytykseen; reunanauhan kuljetuslaitteet; hylyn kuljetuslaitteet; biojalostamoprosessin koneet ja laitteet; märkäkoneet; höyrylaatikot ja kostutuslaitteet osana koneita; kuumaveden levityslaitteet osana koneita; koneet etanolin valmistukseen; puristimet; biomassan kuivauskoneet; biomassan murskauskoneet; koneet hiilen ja polttoaineen tuottamiseen biomassasta; pyrolyysikoneet; kaasutuslaitokset, pyrolyysilaitokset, torrefiointilaitokset, höyryräjäytyslaitokset ja biojalostuslaitokset.

9
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; electronic speed controls; computer software for controlling debarking process; electronic position indicators; electronic material detectors; optical measuring apparatus for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; computer process control and system operating software for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; electronic actuators; alkali measuring apparatus; apparatus for measuring physical conditions and movements of air; electronic indicators; electronic controls; computer software for process optimization; electronic control panels; computer software for energy efficiency analysis; electric oscillators; computer software and electronic sensors for collecting data of industrial operations; electronic instruction manuals.

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot;
kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tietokoneohjelmistot; tulensammutuslaitteet; sähköiset nopeudenohjaukset; kuorintaprosessin tietokoneohjelmat; sähköiset asennonosoittimet; sähköiset materiaalianturit; optiset mittalaitteet kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostamiseen; tietokoneen prosessinohjaus- ja järjestelmän käyttöohjelmisto kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostamiseen; sähköiset toimilaitteet; laitteet emäksen mittaukseen; laitteet ilman laadun ja liikkeen mittaamiseenlaitteet ilmaston diffuusion mittaukseen; sähköiset osoittimet; sähköiset ohjaukset; tietokoneohjelmisto prosessin optimointiin; sähköiset ohjauspaneelit; energiatehokkuuden analysointiohjelmisto; sähköiset oskillaattorit; tiedonkeruuohjelmisto ja sähköiset anturit teollisia toimintoja varten; sähköiset ohjekirjat.

11
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; industrial boilers; fluidized bed boilers, heating boilers; hot water boilers; burners; power plants; heating plants; gasifiers; gasification plants; pyrolyzers; pyrolyzing plants; torrefaction plants; biorefining plants; air and gas cleaning apparatus and machines; flue gas scrubbers, electrostatic precipitators, bag filters, vent gas scrubbers, odor gas systems, cooking machines; steaming bins for pre-steaming wood chips; pressure diffusers; filters and filtering units for industrial apparatus; heating apparatus for pulping; water treatment units; evaporators; recovery boilers for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; ash conveying and leaching installations; heat recovery machines; air conditioning and ventilation units for machine rooms; apparatus for collecting dust from the air; bed reactors for firing fuels to produce energy; humidifiers; hoods for paper, board and tissue machines.

Valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet; teollisuuskattilat; leijukerroskattilat; lämmityskattilat; kuumavesikattilat; polttimet; voimakeskukset; lämpökeskukset; kaasuttimet; kaasutuslaitokset; pyrolysaattorit; pyrolyysilaitokset; torrefiointilaitokset; biomassan jalostuslaitokset; laitteet ja koneet ilman ja kaasun puhdistukseen; savukaasupesurit; sähkösuodattimet; letkusuodattimet; hönkäkaasupesurit; hajukaasujärjestelmät; keittokoneet; höyryastiat lastujen esihöyrytystä varten; painediffuusorit; suodattimet ja suodatinyksiköt teollisille laitteille; massanvalmistuksen lämmityslaitteet; vedenkäsittely-yksiköt; haihduttimet; soodakattilat kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostamiseen; tuhkankuljetus- ja uuttolaitteistot; lämmöntalteenottokoneet; konesalien ilmastointi- ja tuuletuslaitteet; laitteet pölyn keräämiseksi ilmasta; petireaktorit polttoaineen polttamiseen energiantuotannossa; kostutuslaitteet; huuvat paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneisiin.

17
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; rubber seals; polymer linings for the drum filter scraper table; hydraulic hoses; rubber, composite, polyurethane, polymer and thermal coated covers for rolls; headbox flow sheets made of plastics; elastomeric and plastic fibers and belts for paper, board and tissue machines.

Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; taipuisat putket, ei-metalliset; kumitiivisteet; rumpusuotimen kaavaripöydän polymeerivuoraukset; hydrauliletkut; telojen kumi-, komposiitti-, polyuretaani-, polymeeri- ja termiset pinnoitteet; perälaatikon muoviset virtauslamellit; elastomeeriset ja muoviset kuidut ja nauhat paperi-. kartonki- ja pehmopaperikoneisiin.

24
Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; textile and fabric filters; filter fabrics; fabrics and felts for manufacturing paper, pulp, tissue and board; fabrics and felts for pulp drying and wet lap; felts for commercial laundries; fabric filters for mining industry.

Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; vuodevaatteet; pöytäliinat.
tekstiili- ja kangassuodattimet; suodatinkankaat; viirat ja huovat paperin-, massan-, pehmopaperin- ja kartonginvalmistukseen; sellunkuivatuksen ja märkäkoneiden viirat ja huovat; pesulahuovat; kangassuodattimet kaivosteollisuuteen.

35
Advertising; business management; business administration; office functions; collection, preparation, composition, storage, processing and acquisition of information and data relating to chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining computerized data processing and management relating to chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.

Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostukseen; tietokoneohjattu tietojenkäsittely ja hallinta liittyen kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostukseen.

37
Building construction; repair; installation services; installation, maintenance and repair services of boilers, burners, power plants, heating plants, air and gas cleaning machines; inspection and remote diagnosis services for monitoring the condition and function of boilers, burners, fuel feeders, power plants, heating plants, air and gas cleaning machines, and cleaning machines for industrial installations; installation, maintenance and repair services of machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing and biomass refining; inspection and remote diagnosis services for monitoring the condition of machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.

Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut; kattiloiden, polttimien, voima- ja lämpökeskuksien, ilman ja kaasun puhdistuskoneiden asennus-, ylläpito- ja korjauspalvelut; tarkastus- ja etädiagnostiikkapalvelut, jotka koskevat kattiloiden, polttimien, polttoaineen syöttölaitteiden, voima- ja lämpökeskuksien, ilman ja kaasun puhdistuskoneiden ja teollisten laitteistojen puhdistuskoneiden kunnon ja toiminnan tarkkailua; asennus, koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja korjauspalvelut liittyen kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostukseen; tarkastus- ja etädiagnostiikkapalvelut koneiden ja laitteiden kunnon tarkkailua varten kemikaalien talteenotossa, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistuksessa, voimantuotannossa, kuidunvalmistuksessa ja biomassan jalostuksessa.

40
Treatment of materials; coating of rolls, rods, rod beds, sealing blades and machine parts; metal processing; treatment of water, waste water and chemicals.

Aineiden ja esineiden käsittely; telojen, sauvojen, sauvakehtojen, patoterien ja koneen osien pinnoitteet; metallinjalostus; veden-, jäteveden- ja kemikaalien käsittely.

41
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; training in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.

Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; koulutus, joka liittyy kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperin valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostukseen.

42
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; engineering services in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.

Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; suunnittelupalvelut, jotka liittyvät kemikaalien talteenottoon, massan-, kuidun-, paperin-, kartongin- ja pehmopaperien valmistukseen, voimantuotantoon, kuidunvalmistukseen ja biomassan jalostukseen.


VALMET

     This trademark VALMET list was get 14.06.2013 04:53 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Next trademarks with the same text, 'VALMET'

Trademark Name Application Registration Priority Owner
VALMET - ochranná známka
VALMET
52879 165370 03.11.82 Valmet Oy
VALMET - ochranná známka
VALMET
12106423 02.09.13 Metso Paper, Inc.
VALMET 2088904 15.02.01 Metso Paper, Inc.
VALMET - 752759 15.02.01 Metso Paper, Inc.

Search trademark


Zobrazit sloupec 

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Kurzy.cz footer

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688, Tel. 241 485 232, 234.

Privacy