ActivityFan - Trademark, owner Activity Fan Limited

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15936231
Reprodukce: ActivityFan - ochranná známka
ActivityFan
Třídy výrobků a služeb: 35, 38, 41
Obrazové třídy: 1.1.5, 1.1.9, 1.7.6, 1.15.11, 1.15.24, 18.3.10, 18.3.23, 18.5.10
Datum podání přihlášky: 16.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Activity Fan Limited, Wood End Park Drive, Ashtead, KT21 1JB, Velká Británie
Země původu: Velká Británie
Barevná
Barvy:
CS Oranžová; Bílá.
EN Orange; White.
FR Orange; Blanc.
Stav dokumentu: Podaná - průzkum
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS35 Řízení obchodní činnosti a obchodní administrativa, Propagační činnost, reklama, Maloobchod na internetu v souvislosti se zbožím a službami jiných prodejců; Sjednocení, v zájmu druhých, různého zboží a služeb, aby si zákazníci mohli toto zboží a služby pohodlně prohlédnout a koupit prostřednictvím webové stránky na internetu, která se specializuje na obor cestování; Počítačová správa souborů; Sestavování inzerátů používaných jako webové stránky na internetu; Sestavování seznamů určených k publikování na internetu; Poskytování prostoru na webových stránkách k reklamě na výrobky a služby; Administrační služby v oblasti internetových dražeb; Informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; Poskytnutí informace prostředky globální počítačové síti ve vztahu k výše uvedeným službám.
38 Spoje (komunikace); Poskytování uživatelského přístupu k internetu a jiným počítačovým sítím; Poskytování telekomunikačních připojení k internetu; Poskytování uživatelského přístupu k počítačovým sítím včetně internetu pro umožnění elektronického obchodování a nákupu; Příjem a výměna informací, zpráv, textu, zvuku, obrazu a dat; Elektronická pošta; Teletextový servis; Interaktivní video textové služby; Vysílání v rozhlase, televizi a na internetu audia, videa, statických a pohyblivých obrázků a dat v komprimované a nekomprimované formě, s možností stažení nebo bez možnosti stažení; Posílání zpráv; Komunikace přes a/anebo mezi počítači a počítačovými terminály; Přenos informací, zpráv, textu, zvuku, obrazu, dat a rozhlasových a televizních programů za pomoci počítače; Poskytování přístupu k informacím, textu, zvuku, obrazům a datům přes komunikační a počítačové sítě; Poskytování přístupu ke komunikační nebo počítačové síti; Zásoba a displej informaci z databanky, uložena na počítači; Pronájem telekomunikačních přístrojů, datových komunikačních služeb; Služby dálnopisů, telegrafů, mobilních telefonů a telegramů, informace, konzultace, výzkum a poradenství v souvislosti s výše uvedenými službami.
41 Zábava; Služby v oblasti interaktivní zábavy; Informace o možnostech zábavy; Služby v oblasti zábavy naživo; Divadelní zábava; Zábava, pobavení; Rezervace vstupenek na zábavní akce; Rezervace vstupenek na zábavní akce; Služby zábavní agentury; Služby v oblasti interaktivní zábavy; Služby v oblasti zábavy naživo; Služby prodeje vstupenek (zábava); Zábavní služby týkající se kvízů; Organizování akcí pro účely zábavy; Výstavní služby pro zábavní účely; Produkce živých zábavních akcí; Pořádání konferencí pro vzdělávací účely; Pořádání kongresů pro rekreační účely; Pořádání seminářů pro vzdělávací účely; Pořádání a vedení soutěží; Pořádání a vedení konferencí a seminářů; Pořádání a řízení komerčních a obchodních konferencí; Organizování a vedení konferencí;Organizování a vedení konferencí a kongresů; Organizování a vedení konferencí, kongresů a sympozií; Pořádání a vedení her; Pořádání a vedení sjezdů; Organizování a vedení kongresů; Poskytování her; Pořádání her; Vzdělávací a školicí služby vztahující se ke hrám; Rezervační služby pro divadla; Rezervační agentury pro divadla; Agentury zajišťující rezervaci vstupenek na koncerty; Rezervace sálů vhodných pro zábavné akce; Služby rezervace a vydávání vstupenek na akce; Služby agentur zajišťujících rezervaci lístků do divadla; Rezervace míst na zábavné akce; Rezervace míst na zábavné akce a rezervace lístků do divadla; Služby agentur zajišťujících rezervaci lístků do divadla; Služby agentur zajišťujících rezervaci lístků do kina; Rezervace míst na zábavní akce; Rezervace míst na zábavné akce; Služby rezervace divadelních vstupenek; Služby rezervace lístků na koncerty; Rezervace lístků na představení; Zajišťování rezervací vstupenek na přehlídky a jiné zábavné akce; Služby rezervace vstupenek na koncerty a do divadel.
FR35 Administration et gestion d'entreprises, Publicité, Commerce de détail sur l'internet concernant les produits et services d'autres fournisseurs; Rassemblement, au bénéfice de tiers, d'un éventail de produits et de services permettant aux clients de visualiser et d'acheter à leur aise ces produits et services à partir d'un site web sur l'internet spécialisé dans les voyages; Gestion de fichiers informatisée; Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; Services d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur l'internet; Informations, conseils et assistance relatifs aux services précités; Fourniture d'informations par le biais d'un réseau informatique mondial pour les services précités.
38 Télécommunications; Services d'accès à l'internet et à d'autres réseaux informatiques; Mise à disposition de connexions de télécommunication à Internet; Services d'accès à des réseaux informatiques, y compris l'internet pour faciliter le commerce électronique et les achats; Réception et échange d'informations, de messages, de textes, de sons, d'images et de données; Messagerie électronique; Services de télétexte; Services de vidéotexte interactifs; Diffusion à la radio, à la télévision et sur internet d'images et de données audiovisuelles immobiles et en mouvement sous forme comprimée ou non, pouvant éventuellement être téléchargées; Envoi de messages [télécommunication]; Communications par et/ou entre ordinateurs et terminaux d'ordinateurs; Transmission de programmes radiophoniques et télévisés, textes, messages, informations, sons, images et données, assistée par ordinateur; Mise à disposition d'un accès à l'information, aux textes, au son, à l'image et aux données par des réseaux de communication et informatiques; Services d'accès à des réseaux de communication ou informatiques; Fourniture et affichage d'informations d'une base de données stockée sur ordinateur; Location d'appareils de télécommunication, services de communication de données; Services de communication par télex, télégraphe, téléphone cellulaire et télégramme, informations, conseils, recherche et assistance concernant les services précités.
41 Divertissement; Services de divertissements interactifs; Informations en matière de divertissement; Divertissement en direct; Divertissement théâtral; Divertissement; Services de réservation dans le domaine du divertissement; Services de réservation dans le domaine du divertissement; Services d'agences de divertissement; Services de divertissements interactifs; Divertissement en direct; Services de billetterie [divertissement]; Services de divertissement concernant les jeux de questions-réponses; Organisation d'évènements de loisirs; Services d'expositions ludiques; Production d'évènements de divertissement en direct; Organisation de conférences sur l'enseignement; Organisation de conventions à des fins récréatives; Organisation de séminaires à des fins éducatives; Organisation et gestion de compétitions; Organisation et gestion de conférences et de séminaires; Organisation et gestion de conférences commerciales et professionnelles; Organisation et conduite de conférences;Préparation et coordination de conférences et de congrès; Préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums; Préparation et coordination de jeux; Préparation et coordination de conventions; Organisation et conduite de congrès; Services de jeux; Organisation de jeux; Services d'éducation et de formation relatifs aux jeux; Services de réservation de places de théâtre; Services d'agences d'imprésarios théâtrales; Agences de réservation de places de concerts; Réservation de salles de divertissement; Services de billetterie et de réservation pour évènements; Agences de réservation de places de théâtre; Réservation de places de spectacles; Réservation de places de spectacles et de théâtre; Agences de réservation de places de théâtre; Services d'une agence de réservation de places de cinéma; Réservation de places pour des manifestations de divertissement; Réservation de places de spectacles; Services de réservation de places de théâtre; Services de réservation de billets de concerts; Services de réservation de places de spectacle; Organisation de billetterie de spectacles et d'autres événements de divertissement; Services de réservation de places de concert et de théâtre.
EN35 Business administration and management, advertising services, Internet retail services relating to the goods and services of other providers; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods and services enabling customers to conveniently view and purchase those goods and services from an Internet web site specialising in the field of travel; database management; compilation of advertisements for use as web pages; compilation of directories for publishing on the Internet; provision of space on websites for advertising goods and services; business administration services for the processing of Internet sales; information, advice and consultation in respect of the aforesaid; providing information by means of a global computer network in relation to the aforesaid services.
38 Telecommunications; providing user access to the Internet and other computer networks; providing telecommunications connections to the Internet; providing user access to computer networks including the Internet to facilitate electronic commerce and shopping; receiving and exchange of information, messages, text, sound, images and data; electronic mail services; teletext services; interactive video text services; news information and news agency services; message sending; communications by and/or between computers and computer terminals; computer aided transmission of information, messages, text, sound, images, data and radio and television programmes; provision of access to information, text, sound, images and data via communications and computer networks; services for access to a communications or computer network; provision and display of information from a computer stored database; rental of telecommunications apparatus data communication services; telex, telegraph, cellular telephone and telegram services information, consultation research and advice in relation to the aforesaid services.
41 Entertainment; Interactive entertainment; Information (Entertainment -); Live entertainment; Theatre entertainment; Entertainment services; Entertainment booking services; Booking of entertainment; Entertainment agency services; Interactive entertainment services; Live entertainment services; Ticket agency services [entertainment]; Entertainment services relating to quizzes; Organising events for entertainment purposes; Exhibition services for entertainment purposes; Production of live entertainment events; Arrangement of conferences for educational purposes; Arrangement of conventions for recreational purposes; Arrangement of seminars for educational purposes; Arranging and conducting competitions; Arranging and conducting conferences and seminars; Arranging and conducting of commercial, trade and business conferences; Arranging and conducting of conferences;Arranging and conducting of conferences and congresses; Arranging and conducting of conferences, congresses and symposiums; Arranging and conducting of games; Arranging and conducting of conventions; Arranging and conducting of congresses; Providing games; Organisation of games; Educational and training services relating to games; Theatre booking services; Theatrical booking agencies; Booking agencies concert tickets; Booking of entertainment halls; Ticketing and event booking services; Booking agencies for theatre tickets; Booking of seats for shows; Booking of seats for shows and booking of theatre tickets; Booking agency services for theatre tickets; Booking agency service for cinema tickets; Booking of seats for entertainment events; Reservation of seats for shows; Reservation services for theatre tickets; Reservation services for concert tickets; Reservation services for show tickets; Arranging for ticket reservations for shows and other entertainment events; Reservation services for concert and theatre tickets.

ActivityFan, Info about trademak list

This trademark ActivityFan list was get 10.11.2016 04:16 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688