360 Factory - Trademark, owner ATLANTIC MEDIA

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937386
Reprodukce: 360 Factory - ochranná známka
360 Factory
Třídy výrobků a služeb: 9, 12, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45
Obrazové třídy: 25.5.95, 26.11.2, 26.11.6, 26.11.12, 29.1.96, 29.1.99
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 19.01.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: ATLANTIC MEDIA, 7 Allée Titouan Lamazou, OLONNE-SUR-MER, 85340, Francie
Země původu: Francie
Zástupce: Romain Viret, 42 avenue Raymond Poincaré, Paris, 75016, Francie
Barevná
Barvy:
CS Růžová; Odstíny šedé.
EN Pink; Shades of grey.
FR Rose; Nuances De Gris.
Stav dokumentu: Zveřejněná - námitky
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
CS9 Přístroje a nástroje vědecké, fotografické, filmové, optické a přístroje pro vyučování; Kontrolní přístroje; Přístroje pro záznam, výrobu, reprodukci, převod a šíření, včetně satelitního, dat, zvuku a/nebo obrazu, zejména fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Záznamové nosiče dat, zvuků a/nebo obrazů; Exponované filmy; Zařízení na zpracování dat a informací a počítače; Software (nahrané počítačové programy); Magnetické a optické nosiče dat; Elektrické kabely; Disky s videozáznamem; Digitální optické disky; Lasery, nikoliv pro lékařské účely; Klávesnice (počítačové); Integrované obvody; Přenosová zařízení [telekomunikace]; Vysokofrekvenční přístroje, jmenovitě přístroje interkomunikační; Počítačový software; Balíčky počítačového softwaru; Telefonní sluchátka; Obrazovky; Audiovizuální přístroje; Telekomunikační přístroje; Vybavení k záznamu, archivaci, zpracování informací nebo dat; Nosiče pro záznam nebo reprodukci zvuku, obrazu či signálů; Spojovací hardware pro počítačová zařízení (modemy); Zařízení pro přenos zpráv; Počítačové programy [software ke stažení]; Antény; Kamery/fotoaparáty; Videorekordéry; Kodovací zařízení; Zařízení pro promítání filmů nebo diapozitivů.
12 Vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo námořní; Autokary, zejména produkční přenosová a vysílací vozidla; Nákladní vozidla, zejména nákladní vozidla pro satelitní přenos.
35 Pronájem reklamních materiálů; Asistence pro obchodní a průmyslový management; Výběr, nábor a poradenství se zaměřením na personál, zejména kameraman, inženýr zvuku a obrazu, obsluha videorekordéru, obsluha zpomalených záběrů, odborník na mixování zvuku a obrazu; Propagační činnost, reklama; Počítačová správa souborů; Propagace softwaru, počítačů, terminálů, terminály a serverů, zejména pro multimediální přenosové aplikace.
38 Komunikace prostřednictvím telekomunikačních sítí všeho druhu; Rádiové vysílání; Přenos informací, zejména se zaměřením na výrobu a šíření fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Pronájem telekomunikačních přístrojů a vybavení pro šíření rozhlasových a televizních programů a fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Rádiové vysílání; Televizní vysílání; Vysílání kabelové televize; Pronájem satelitního přenosového vybavení; Komunikace (přenos) prostřednictvím počítačových terminálů a mezi počítači nebo mezi servery; Elektronická pošta; Převod zpráv, dat, informací, obrazu, zvuku, fotografických, audiovizuálních a filmových děl prostřednictvím telekomunikačních sítí všeho druhu, včetně internetu a satelitu; Přenos informací z databank; Poskytování přístupu a připojení k celosvětové počítačové síti (internet); Tiskové kanceláře; Zpravodajské agentury; Informace o vysílací režii; Pronájem vysílací režie pro televizní kanály; Pronájem vybavení pro přenos a šíření fotografických, audiovizuálních a filmových děl.
39 Uskladnění, mimo jiné se zaměřením na televizní a filmové kulisy; Pronájem vozidel; Archivace zvukových a/nebo obrazových záznamů ze záznamových pásů nebo digitálních souborů.
40 Pronájem elektrických generátorů; Kopírování a přenos zvukových a/nebo obrazových záznamů ze záznamových pásů nebo digitálních souborů.
41 Výchova, školení a vzdělávání, zejména se zaměřením na televizní a filmové záznamy a vysílání; Informace o televizních a filmových studiích, produkci zvukových záznamů a obrazových záznamů a dekorací; Vydávání fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Produkce, organizování a realizace živých vystoupení; Služby bavičů; Rozhlasová zábava; Televizní zábava; Pronájem filmových a televizních studií; Pronájem kulis pro představení a televizních a filmových kulis; Pronájem fotografických a kinematografických přístrojů, vybavení a režie pro záznam, výrobu a reprodukci dat, zvuku a/nebo obrazu, kamer a zvukového, obrazového a osvětlovacího vybavení pro televizi, kino, odborné akce a salony; Zvuková a obrazová postprodukce, jako je koncepce, střih, synchronizace, titulkování, dabing, kalibrování, mixování videopásek a digitálních souborů; Ozvučování sálů pro divadelní a jiná představení; Produkce zvukových a obrazových záznamů, zejména pro televizi a film; Přizpůsobení (mastering) zvukových a/nebo obrazových záznamů ze záznamových pásů nebo digitálních souborů; Výroba rozhlasových a televizních programů; Produkce a vysílání kinematografických filmů; Organizování a řízení konkursů, kolokvií, konferencí, kongresů, seminářů a sympozií; Reportážní služby; Pronájem vybavení pro výrobu a záznam, fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Tvorba a výroba videofilmů a filmů, zvukový záznam a obecněji nosičů všeho druhu, které umožňují ústní, vizuální komunikaci a komunikaci prostřednictvím textů a obrazových ilustrací mezi osobami; Vzdělávání se zaměřením na použití přístrojů a vybavení pro záznam, výrobu, reprodukci, převod a šíření, včetně satelitního, dat, zvuku a/nebo obrazu, zejména fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Pronájem sálů a prostředků pro natáčení, postprodukci, mixování a promítání; Organizování kulturních akcí se zaměřením na audiovizuální oblast, film a živé představení; Pronájem osvětlovacích přístrojů pro televizní studia, audiovizuální natáčení, film a živé představení.
42 Inženýrské služby; Odborná pomoc se zaměřením na použití přístrojů a vybavení pro záznam, výrobu, reprodukci, převod a šíření, včetně satelitního, dat, zvuku a/nebo obrazu, zejména fotografických, audiovizuálních a filmových děl; Tvorba (navrhování) programů pro zpracování dat a textů pro podniky; Kopírování počítačových programů; Grafický design a animace, zejména pro televizní a filmové kulisy; Vývoj, aktualizace a údržba softwaru; Vývoj počítačů, terminálů a serverů, zejména pro multimediální přenosové aplikace; Počítačové programování; Výzkum, vývoj a navrhování se zaměřením vybavení pro záznam, výrobu, reprodukci, převod a šíření dat, zvuku a/nebo obrazu, zejména pro televizi a film; Návrh kulis pro televizi a film; Návrh televizních a filmových studií a správy vysílání televizních kanálů; Kódování zvukových a/anebo obrazových záznamů; Odborné poradenství se zaměřením na použití přístrojů a vybavení pro záznam, výrobu, reprodukci, převod a šíření, včetně satelitního, dat, zvuku a/nebo obrazu, zejména fotografických, audiovizuálních a filmových děl.
45 Udělování licencí k právům na duševní vlastnictví se zaměřením na duševní díla; Hlídání, jmenovitě úschova, mimo jiné se zaměřením na televizní a filmové kulisy.
FR9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la production, la reproduction, la transmission et la diffusion y compris par satellite de données, de sons et/ou d'images, notamment d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; supports d'enregistrement de données, de sons et/ou d'images; films (pellicules) impressionnés; ordinateurs et équipements pour le traitement de l'information et des données; logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés); supports optiques ou magnétiques pour l'information; câbles électriques; vidéodisques; disques optiques numériques; appareils laser non à usage médical; claviers d'ordinateurs; circuits imprimés; émetteurs de télécommunications; appareils à haute fréquence à savoir appareils d'intercommunication; logiciels; progiciels; appareils téléphoniques; écrans de visualisation; appareils audiovisuels; appareils de télécommunication; équipements de saisie, de stockage, de traitement des informations ou données; supports pour l'enregistrement et la reproduction de sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un équipement informatique (modems); matériel de transmission de messages; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); antennes; caméras; magnétoscopes; codeurs; appareils de projection de films ou diapositives.
12 Véhicules à locomotion par terre, par air ou par eau; autocars, notamment cars de régie de transmission et de diffusion; camions, notamment camions pour transmission par satellite.
35 Location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; sélection, recrutement et conseil en matière de personnel notamment cameramen, ingénieur son et vision, opérateur magnétoscope, opérateur ralenti, mixeur son et image; publicité; gestion de fichiers informatiques; promotion de logiciels, d'ordinateurs, terminaux et serveurs notamment pour des applications de diffusion multimédia.
38 Services de communications par tout réseau de télécommunications; radiodiffusion; transmission d'informations notamment en matière de production et diffusion d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; locations d'appareils de télécommunications et d'équipements pour la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés et d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; émissions radiophoniques; émissions télévisées; télévision par câbles; location de matériels de transmission par satellite; communications (transmissions) par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs; messagerie électronique; transmission de messages, de données, d'informations, d'images, de sons, d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques à travers tout réseau de télécommunications, y compris par Internet et par satellite; transmission d'informations depuis des banques de données; fourniture d'accès et raccordement à un réseau informatique mondial (Internet); agences d'informations (nouvelles); agences de presse; informations en matière de régies de diffusion;  location de régies de diffusion pour chaînes de télévision; location d'équipements de transmission et de diffusion d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques.
39 Stockage relatifs notamment à des décors de télévision et de cinéma; location de véhicules; stockage d'enregistrements audio et/ou vidéo à partir de bandes d'enregistrement ou de fichiers numériques.
40 Location de générateurs électriques; copie et transfert d'enregistrements audio et/ou vidéo à partir de bandes d'enregistrement ou de fichiers numériques.
41 Services d'éducation, d'instruction et de formation, notamment liés à l'enregistrement et la transmission télévisuelle et cinématographique; informations en matière de studios de télévision et cinéma, de production d'enregistrements audio et vidéo, et de décors; édition d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; production, organisation et représentation de spectacles; services d'artistes de spectacles; divertissements radiophoniques; divertissements télévisés; location de studios de télévision et cinéma; location de décors de spectacle et de décors pour la télévision et le cinéma; location d'appareils photographiques et cinématographiques, d'équipements et de régies pour l'enregistrement, la production et la reproduction de données, de sons et/ou d'images, de caméras et d'équipements audio, vidéo et d'éclairage pour la télévision, le cinéma, l'évènementiel et les salons professionnels; postproduction son et image telle que conception, montage, synchronisation, sous-titrage, doublage, étalonnage, mixage de bandes vidéo et de fichiers numériques; sonorisation de salles de spectacle; production d'enregistrements audio et vidéo notamment pour la télévision et le cinéma;  adaptation (mastering) d'enregistrements audio et/ou vidéo à partir de bandes d'enregistrement ou de fichiers numériques; montage de programmes radiophoniques et de télévision; productions et projections de films cinématographiques; organisation et conduite de colloques, de concours, conférences, congrès, séminaires et symposiums; services de reportage; location d'équipements de production et d'enregistrement, d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; création et production de films vidéo et cinéma, d'enregistrement audio et, plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale, visuelle ou par le biais de textes et illustrations visuelles avec une autre; services de formation pour l'utilisation d'appareils et d'équipements permettant l'enregistrement, la production, la reproduction, la transmission et la diffusion, y compris par satellite, de données, de sons et/ou d'images, notamment d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; location de salles et moyens de tournage, post-production, mixage et projection; organisation d'événements culturels dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle vivant; location d'appareils d'éclairage pour plateaux de télévision, tournages audiovisuels, cinéma et spectacle vivant.
42 Services d'ingénierie; services d'assistance technique pour l'utilisation d'appareils et d'équipements permettant l'enregistrement, la production, la reproduction, la transmission et la diffusion de données, de sons et/ou d'images, notamment d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques; création (conception) de programmes pour le traitement de données et de textes d'entreprises; duplication de programmes d'ordinateurs; services de dessinateurs d'arts graphiques et d'animations notamment pour des décors pour la télévision et le cinéma; développement, mise à jour et maintenance de logiciels; développement d'ordinateurs, de terminaux et de serveurs notamment pour des applications de diffusion multimédia; programmation pour ordinateurs; recherche, développement et conception d'équipements pour l'enregistrement, la production, la reproduction, la transmission et la diffusion de données, de sons et/ou d'images notamment pour la télévision et le cinéma; conception de décors pour la télévision et le cinéma; conception de studios de télévision et cinéma et de régies de diffusion pour chaînes de télévision; encodage d'enregistrements audio et/ou vidéo; services de conseil technique pour l'utilisation d'appareils et d'équipements permettant l'enregistrement, la production, la reproduction, la transmission et la diffusion, y compris par satellite, de données, de sons et/ou d'images, notamment d'oeuvres photographiques, audiovisuelles et cinématographiques.
45 Concession de licence de droits de propriété intellectuelle relatifs à des oeuvres de l'esprit; services de surveillance, à savoir gardiennage relatifs notamment à des décors de télévision et de cinéma.
EN9 Scientific, photographic, cinematographic, optical and teaching apparatus and instruments; Checking (supervision) apparatus; Apparatus for recording, production, reproduction, transmission and broadcasting, including via satellite, of data, sound and/or images, in particular photographic, audio-visual and cinematographic works; Data, sound and/or image recording media; Exposed films; Data and information processing equipment and computers; Recorded computer software; Optical or magnetic data carriers; Electric cables; Videodiscs; Digital optical discs; Laser apparatus, not for medical purposes; Keyboards for computers; Printed circuits; Transmission equipment (telecommunications); High-frequency apparatus namely intercommunication apparatus; Computer software; Computer software packages; Telephone receivers; viewing screens; Audiovisual apparatus; Telecommunication apparatus; Equipment for entering, storing, processing information or data; Media for recording and reproducing sound, images or signals; Connecting hardware for computer equipment (modems); Message-sending apparatus; Programs (Computer -)[downloadable software]; Antennas; cameras; Video recorders; Encoder; Film or slide projectors.
12 Vehicles for locomotion by land, air or water; Coaches, in particular transmission and broadcasting vans; Lorries, in particular satellite transmission lorries.
35 Publicity material rental; Commercial or industrial management assistance; Selection, recruitment and consultancy relating to personnel, in particular camera operators, sound and vision engineers, video tape operator, slow-motion operators, sound and image mixers; Advertising; Computerised file management; Promotion of computer software, computers, terminals and servers, in particular for multimedia broadcasting applications.
38 Communications via any means of telecommunication; Radio broadcasting; Transmission of information, in particular relating to the production and broadcasting of photographic, audio-visual and cinematographic works; Rental of telecommunications apparatus and equipment for the broadcasting of radio and television programmes and photographic, audio-visual and cinematographic works; Radio broadcasting; Television broadcasting; Cable television broadcasting; Rental of satellite transmission materials; Communication (transmission) by computer terminals, and between computers or between servers; Transmission of electronic mail; Transmission of messages, data, information, images and sound and photographic, audio-visual and cinematographic works via any means of telecommunication, including the internet and satellite; Transmission of information from databanks; Providing access and connection to a global computer network (the Internet); News agencies; News agencies; Providing of information relating to broadcasting control rooms; Rental of television channel broadcasting control rooms; Rental of equipment for the transmission and broadcasting of photographic, audio-visual and cinematographic works.
39 Storage in particular relating to sets for television and cinema; Vehicle hire; Storage of audio and/or video recordings from recording film or digital files.
40 Rental of electricity generators; Copying and transfer of audio and/or video recordings from recording film or digital files.
41 Education, instruction and training, in particular relating to television and cinematographic recording and transmission; Providing of information relating to television and film studios, production of audio and video recordings, and sets; Production of photographic, audio-visual and cinematographic works; Production, organisation and presentation of live performances; Entertainer services; Radio entertainment; Television entertainment; Rental of film and television studios; Rental of stage scenery and sets for television and cinema; Rental of photographic and cinematographic apparatus, equipment and control rooms for the recording, production and reproduction of data, sound and/or images, cameras and audio, video and lighting equipment for television, cinema, events and professional trade shows; Sound and image post-production, including the design, editing, synchronisation, subtitling, dubbing, calibration, and mixing of video film and digital files; Sound systems for theatres; Audio and video production, in particular for television and cinema; Adaptation (mastering) of audio and/or video recordings from recording film or digital files; Production of television and radio programs; Production and projection of motion pictures; Arranging and conducting of competitions, colloquiums, conferences, congresses, seminars and symposiums; Reporter services; Rental of production and recording equipment, photographic, audio-visual and cinematographic works; Creation and production of video and cinema film, audio and video recordings, and more generally all kinds of media putting one person in communication with another via oral or visual communication or via text and visual illustrations; Providing of training for the use of apparatus and equipment for recording, production, reproduction, transmission and broadcasting, including via satellite, of data, sound and/or images, in particular photographic, audio-visual and cinematographic works; Rental of shooting, post-production, mixing and projection rooms and means; Organisation of cultural events in the field of audio-visual shows, cinema and live performances; Rental of lighting apparatus for television sets, shooting of audio-visual shows, cinema and live performances.
42 Engineering services; Technical assistances for the use of apparatus and instruments for recording, production, reproduction, transmission and broadcasting of data, sound and/or images, in particular photographic, audio-visual and cinematographic works; Creation (design) of programs for the processing of data and business texts; Duplication of computer programs; Graphic design and animations, in particular for television and cinema sets; Develoment, updating and maintenance of software; Development of computers, terminals and servers, in particular for multimedia broadcasting applications; Computer programming; Research, development and design of equipment for recording, production, reproduction, transmission and broadcasting of data, sound and/or images, in particular for television and cinema; Design of sets for television and film; Design of television and film studios and broadcasting management for television networks; Coding of audio and/or video recordings; Technical consultancy for the use of apparatus and equipment for recording, production, reproduction, transmission and broadcasting, including via satellite, of data, sound and/or images, in particular photographic, audio-visual and cinematographic works.
45 Licensing of intellectual property rights relating to creative works; Surveillance, namely guarding, in particular relating to sets for television and cinema.

360 Factory, Info about trademak list

This trademark 360 Factory list was get 08.07.2017 08:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688