TITAN - Trademark, owner Atlas Air

Trademark info fields

SourceOHIM
Application7482987
Trademark textTitan
Product Classes35, 36, 37, 39, 42
Filing date11.12.2008
Publication date23.11.2009
Registration date16.06.2013
Expiration/renewal date11.12.2018
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
35
Dojednávání prodejních smluv pro letadla, letadlové motory a náhradní díly pro letadla; Řídicí služby, jmenovitě vedení a pořádání organizačních a profesních obchodních projektových řízení a projektových dozorů (účetnictví, provozní účetnictví a hodnocení výkonnosti), všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Správa vozového parku, jmenovitě řízení letového parku s ohledem na organizační záležitosti, zejména při monitorování a organizaci využíván letového parku; Řízení zájmů zahraničních podniků (dozor, řízení, monitorování), všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Dojednávání smluv na prodej a nákup letadel včetně nových a použitých letadel; Poskytování organizační expertízy, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Analýza výrobních cen, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Služby aukcí, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Zprostředkovatelské služby, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla, Pro třetí strany; Obchodní konzultační a poradenské služby, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Obchodní oceňování, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Příprava účetních výkazů, všechno vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Kompilování finančních informací do databází, vše ve vztahu k letadlům.

Organisation de contrats de vente d'aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs; Services de gestion, à savoir conduite et organisation de la gestion organisationnelle et professionnelle de projets commerciaux et de la supervision de projets (comptabilité, comptabilité analytique et évaluation de la performance), tous liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Gestion de flottes, à savoir gestion de flottes d'aéronefs du point de vue organisationnel, en particulier surveillance et organisation de l'utilisation de flottes d'aéronefs; Gestion des intérêt d'entreprises étrangères (supervision, gestion, surveillance), tous liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Organisation de contrats d'achat et de vente d'aéronefs, y compris d'aéronefs neufs et d'occasion; Fourniture d'expertise organisationnelle concernant exclusivement les aéronefs, les moteurs d'aéronefs et les pièces détachées d'aéronefs; Analyse du prix coûtant concernant exclusivement les aéronefs, les moteurs d'aéronefs et les pièces détachées d'aéronefs; Services de ventes aux enchères tous liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Services de fourniture tous liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs, Pour les tiers; Services commerciaux d'assistance et de conseils tous liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Évaluations commerciales toutes liées aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Élaboration de relevés de comptes tous liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Compilation d'informations financières dans des bases de données, toutes liées aux aéronefs.

Arranging sales contracts for aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; management services, namely the conducting and arranging of organisational and professional business project management and project supervision (accounting, cost accounting and performance evaluation), all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; fleet management, namely the management of aircraft fleets with regard to organisational matters, in particular the monitoring and organisation of the utilisation of aircraft fleet; management of foreign business interests (supervision, management, monitoring) all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; arranging contracts for the buying and selling of aircraft, including new and second-hand aircraft; providing of organisational expertise all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; cost price analysis all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; auctioneering services all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; procurement services all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft, for others; business consultancy and advisory services all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; business appraisals all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; preparation of statements of accounts all related to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; compiling financial information in databases, all in relation to aircraft.

36
Financování nákupu a prodeje letadel, letadlových motorů a náhradních dílů pro letadla; Poskytování půjček na letadla, letadlové motory a náhradní díly pro letadla na základě pohyblivých aktiv (movitého majetku); Správa majetku; Vedení a pořádání finančního projektového řízení letadel, letadlových motorů a náhradních dílů pro letadla; Finanční konzultace (úvěrové poradenství) k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Pojistně matematické služby vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Agentury pro inkaso pohledávek vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Bankovní obchody vztahující se k letadlům, letadlovým motorům a náhradním dílům pro letadla; Dojednávání nájemních-nákupních smluv pro letadla, letadlové motory a náhradní díly pro letadla.

Financement d'achats et de ventes d'aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs; Octroi de prêts pour aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs sur la base d'équipements mobiles (biens meubles); Services fiduciaires; Conduite et organisation de la gestion de projets financiers liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Assistance financière (conseils en matière de prêts) liée aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Services actuariels liés aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Agences de recouvrement de créances liées aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Activités bancaires liées aux aéronefs, aux moteurs d'aéronefs et aux pièces détachées d'aéronefs; Organisation de contrats de ventes à tempérament d'aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs.

Purchase and sales financing of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; granting loans for aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft on the basis of mobile assets (moveables); trusteeships; conducting and arranging of financial project management of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; financial consultancy (loan advice) of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; actuarial services relating of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; debt collection agencies relating of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; banking business relating to aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; arranging hire-purchase agreements for aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft.

37
Opravy a údržba letadel, letadlových motorů a náhradních dílů pro letadla.

Réparation et entretien d'aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs.

Repair and maintenance of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft.

39
Pronájem letadel, letadlových motorů a náhradních dílů pro letadla;dojednávání smluv na opravy s ohledem na opravy letadel;leasing letadel, letadlových motorů a náhradních dílů pro letadla na základě pohyblivých aktiv (movitého majetku);leasing přístrojů pro pozemní, vzdušný nebo vodní pohyb.

Location d'aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs;organisation de contrats de réparation concernant la réparation d'aéronefs;crédit-bail d'aéronefs, moteurs d'aéronefs et pièces détachées d'aéronefs sur la base d'équipements mobiles (biens meubles);crédit-bail d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Rental of aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft; arranging repair contracts with regard to the repair of aircraft; leasing for aircraft, aircraft engines and spare parts for aircraft on the basis of mobile assets (moveables); leasing of apparatus for locomotion by land, air or water.

42
Leasing softwaru.

Crédit-bail de logiciels.

Leasing software.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.