CLYDESDALE BANK PREMIER LEAGUE - Trademark, owner Clydesdale Bank Plc & The Scottish Premier League Limited

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 5978581
Trademark text CLYDESDALE BANK PREMIER LEAGUE
Product Classes 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 41
Filing date 07.06.2007
Publication date 14.07.2008
Registration date 23.01.2009
Expiration/renewal date 07.06.2017
Applicant/Holder Clydesdale Bank Plc & The Scottish Premier League Limited
Representative MURGITROYD & COMPANY
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
6
Kovové klempířské potřeby; výrobky z běžných kovů; kovové kroužky na klíče; značky z kovu; značky pro vozidla; přezky; figuríny; klíče; plakety; ozdoby; značky; pokladny; státní poznávací značky; sochy a sošky; kování k vycházkovým holím; umělecká díla; všechno výše uvedené vyrobené zcela nebo převážně z kovu; železářské zboží; části a díly výše uvedeného zboží.

Quincaillerie métallique; articles en métaux communs; porte-clés métalliques; badges en métal; insignes de véhicules; boucles; statuettes; clés; plaques commémoratives; ornements; enseignes; tirelires; plaques minéralogiques; statues et statuettes; embouts de cannes; artisanat; tous les produits précités entièrement ou principalement métalliques; quincaillerie métallique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Small articles of metal hardware; articles of common metal; metal keyrings; badges of metal; vehicle badges; buckles; figurines; keys; memorial plates and plaques; ornaments; signs; money boxes; number plates; statues and statuettes; ferrules for walking sticks; works of art; all of the aforesaid made wholly or principally of metal; ironmongery; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; počítačový software spojen s telekomunikacemi; počítače; počítačový software; počítačový software a publikace v elektronické formě dodávané on-line z databází nebo ze zdrojů poskytovaných na internetu (včetně webových stránek); počítačový software a telekomunikační přístroje (včetně modemů) umožňující připojení k databázím a k internetu; počítačový software umožňující vyhledávání dat; počítačový software pro bezdrátový aplikační protokol; přístroje a nástroje pro bezdrátový aplikační protokol; počítačový herní software a počítačové herní konzoly; audio a video záznamy; audio zapisovače; videa; DVD; fotografické diapozitivy; filmy; pásky; rádia; smart karty; kódované karty a karty se strojově čitelnými informacemi; CD-ROMy; osobní organizéry a osobní stereo soupravy; CD; videorekordéry; DVD přehrávače; přístroje a nástroje pro záznam, převod nebo reprodukci dat, zvuku nebo obrazu; fotoaparáty/kamery, videokamery a fotografické přístroje a nástroje; pouzdra na fotografické přístroje; počítací stroje (kalkulačky); telefony; mobilní telefony, pouzdra a obaly a pouzdra na mobilní telefony, příslušenství mobilních telefonů; telefonní karty; sluneční brýle a pouzdra na sluneční brýle; brýle a kontaktní čočky; pouzdra na brýle a kontaktní čočky; audio-vizuální vyučovací přístroje; dalekohledy; televize; elektrické a elektronické domácí přístroje; průkazy totožnosti; debetní karty; kreditní karty (kódované); počítačové myši, podložky pod počítačové myši; součásti a zařízení pro všechno výše uvedené zboží.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; programmes informatiques liés aux télécommunications; ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels et publications informatiques sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de données ou à partir de services fournis sur Internet (y compris sites web); logiciels et appareils de télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels pour la recherche de données; logiciels pour protocole d'application sans fil; appareils et instruments à protocole d'application sans fil; logiciels de jeux et consoles de jeux informatiques; enregistrements sonores et vidéo; enregistrements audio; vidéos; DVD; diapositives; films; bandes; postes de radio; cartes à mémoire; cartes magnétiques et cartes contenant des informations exploitables par une machine; cédéroms; organisateurs personnels et appareils stéréo personnels; disques compacts; magnétoscopes; lecteurs de DVD; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction des données, du son ou des images; caméras, caméras vidéo et appareils et instruments photographiques; étuis pour appareils photographiques; machines à calculer; téléphones; téléphones mobiles, housses et étuis pour téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles; cartes téléphoniques; lunettes de soleil et étuis pour lunettes de soleil; lunettes et verres de contact; étuis à lunettes et à lentilles de contact; appareils d'enseignement audiovisuel; jumelles; téléviseurs; appareils ménagers électriques et électroniques; cartes d'identité; cartes de paiement; cartes de crédit (codées); souris informatiques, tapis de souris pour ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; computer programs relating to telecommunications; computers; computer software; computer software and publications in electronic form supplied on-line from databases or from facilities provided on the Internet (including websites); computer software and telecommunications apparatus (including modems) to enable connection to databases and the Internet; computer software to enable searching of data; computer software for wireless application protocol; wireless application protocol apparatus and instruments; computer games software and computer games consoles; sound and/or video recordings; audio records; videos; DVDs; slides; films; tapes; radios; smart cards; encoded cards and cards bearing machine readable information; CD-ROMs; personal organisers and personal stereos; compact discs; video cassette recorders; DVD players; apparatus and instruments for the recording, transmission or reproduction of data, sound or images; cameras, camcorders and photographic apparatus and instruments; cases for photographic apparatus; calculators; telephones; mobile phones, covers and cases for mobile phones, accessories for mobile phones; phone cards; sunglasses and cases for sunglasses; spectacles and contact lenses; cases for spectacles and contact lenses; audio visual teaching apparatus; binoculars; televisions; electrical and electronic domestic appliances; identity cards; debit cards; credit cards (encoded); computer mouse, computer mouse mats; parts and fittings for all the aforesaid goods.

14
Šperky; náhrdelníky, těsné náhrdelníky, přívěsky, řetízky, náramky, náušnice, prsteny, prsteny na prsty na nohách, nákotníky, diadémy, cvočky a kroužky pro piercing pupku; předměty z drahých kovů a jejich slitin; výrobky ze vzácných kovů a jejich slitin nebo pozlaceného nebo postříbřeného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách;odznaky, kroužky na klíče, přívěsky na klíče, šperkovnice, kazety na šperky, krabice ze vzácných kovů a jejich slitin;odznaky, kroužky na klíče z drahých kamenů; hodinky; chronometry (stopky); hodinářské a chronometrické nástroje; manžetové knoflíky; jehlice do kravat; drahokamy; sochy a sošky ze vzácných kovů a jejich slitin; umělecká díla ze vzácných kovů a jejich slitin; drahokamy, drahokamy a polodrahokamy; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Joaillerie, bijouterie; colliers, foulards, pendentifs, chaînes, bracelets, joncs, boucles d'oreilles, bagues, anneaux pour orteil, anneaux de cheville, tiares, clous et anneaux pour percing au nombril; articles en métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris dans d'autres classes;insignes, porte-clés, boîtes à bijoux, boîtes à breloques, boîtes en métaux précieux et leurs alliages;insignes, porte-clés en pierres précieuses; montres; chronomètres à arrêt; horlogerie et instruments chronométriques; boutons de manchette; épingles de cravates; pierres précieuses; statues et statuettes en métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux et leurs alliages; joyaux, pierres précieuses et semi-précieuses; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Jewellery; necklaces, chokers, pendants, chains, bracelets, bangles, earrings, rings, toe-rings, anklets, tiaras, studs and rings for navel piercing; articles of precious metals and their alloys; goods made of precious metals and their alloys or coated therewith not included in other classes; badges, keyrings, key fobs, jewellery boxes, trinket boxes, boxes made of precious metals and their alloys; badges, keyrings made of precious stones; watches; stopwatches; horological and chronometric instruments; cuff-links; tie-pins; precious stones; statues and statuettes made of precious metals and their alloys; works of art made of precious metals and their alloys; gems, precious and semi-precious stones; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16
Papírnické výrobky a kancelářské potřeby; tiskoviny; učební materiály; knihy; fotografie; umělohmotné tašky; obalové materiály a balicí papír; periodické publikace; časopisy; informační zpravodaje; noviny; kalendáře; fotoalba; blahopřání; vánoční pohlednice; pohlednice; kapesní kalendáře; adresáře; osobní organizátory z papíru; prospekty; katalogy; zeměpisné mapy; podložky pod pivní sklenice; portréty; programy soutěží; plakáty; grafika; papír, notový papír, dopisní papír, tiskový papír, papír do fotokopírek; materiály pro umělce; umělecké sady a umělecké akvarelové barvy; palety pro malíře; skříňky s barvami; štětce; malířské stojany; obrazy; rytecké desky; rytiny; kalamáře; nože na rozřezávání papíru; litografické kameny a umělecké litografie; těžítka na papíry; pouzdra na pera a tužky, násadky na pera a spony na pera; rýsovací nástroje, rýsovací potřeby a rýsovací soupravy; značkovací pera; pastely a pastelky; modelovací hlína, modelovací vosk a modelovací materiály; papírové vlaječky; záložky; ukazovátka na tabulky; šablony; obaly na šekové knížky a pasy; stolní prádlo, podložky a ubrousky z papíru; tetování (dočasná); nálepky; obtisky (obtisky na hladké povrchy); gumy; spony na peníze vyrobené ze vzácných kovů a jejich slitin; nože na papír (otvírače dopisů) ze vzácných kovů a jejich slitin.

Papeterie et accessoires de bureaux; produits de l'imprimerie; matériel d'enseignement; livres; photographies; sacs en plastique; matériaux d'emballage et papier d'emballage; publications périodiques; magazines; bulletins d'information; journaux; calendriers; albums de photographies; cartes de voeux; cartes de Noël; cartes postales; agendas et journaux; carnets d'adresses; organisateurs personnels en papier; dépliants; catalogues; cartes géographiques; dessous de chopes à bières; portraits; programmes de match; affiches; gravures; papier, papier à écrire, papier à lettres, papier d'impression, papier pour photocopieuses; matériel pour les artistes; sets artistiques et aquarelles pour artistes; palettes de peintre; boîtes de peinture; pinceaux, pinceaux de peintre en bâtiment; chevalets pour la peinture; peintures (tableaux); plaques à graver; gravures; encriers de bureau et encriers; coupe-papier; pierres lithographiques et objets d'art lithographiés; presse-papiers; porte-plume et plumiers, supports de stylos et agrafes de porte-plume; instruments de dessin, fournitures pour le dessin et trousses à dessins; feutres; crayons de couleur et crayons de couleurs; argile à modeler, cire à modeler et autres matériaux pour le modelage; drapeaux en papier; signets; pointeurs pour tableaux; stencils; chéquiers et étuis pour passeport; linge de table, ronds de table et serviettes de table en papier; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; gommes; pinces à billets en métaux précieux et leurs alliages; couteaux à papier (coupe-papier) en métaux précieux et leurs alliages.

Stationery and office requisites; printed matter; teaching materials; books; photographs; plastic bags; wrapping material and packing paper; periodical publications; magazines; newsletters; newspapers; calendars; photographic albums; greeting cards; christmas cards; postcards; diaries; address books; personal organisers in paper form; leaflets; catalogues; geographical maps; mats for beer glasses; portraits; match programmes; posters; prints; paper, note paper, writing paper, printing paper, paper for use with photocopiers; artists' materials; art sets and artists' watercolours; pallets for painters; paint boxes; paintbrushes, painters' brushes; paint easels; paintings; engraving plates; engravings; ink stands and ink wells; paper knives; lithographic stones and lithographic works of art; paperweights; pen and pencil cases, pen holders and pen clips; drawing instruments, drawing materials and drawing sets; felt tip pens; crayons and colouring pencils; modelling clay, modelling wax and other modelling materials; paper flags; book markers; chart pointers; stencils; cheque book and passport holders; table linen, table mats and table napkins of paper; tattoos (temporary); stickers; decalcomanias; erasers; money clips made of precious metals and their alloys; paper knives (letter openers) made of precious metals and their alloys.

18
Výrobky z kůže nebo imitace kůže nezařazené do jiných tříd; pásy; kufry; kabelky; kufříky; batohy; brašny přes rameno; chlebníky; batohy; univerzální sportovní tašky; neceséry; neceséry; pytle; obaly na oděvy (cestovní); cestovní tašky; deštníky a slunečníky; peněženky a náprsní tašky; pouzdra na karty, klíčenky a náprsní tašky; schránky z kůže nebo kožené lepenky; tkanice; tašky na boty.

Articles en cuir ou en imitation du cuir, non compris dans d'autres classes; ceintures; malles; sacs à main; valises; sacs-à-dos; sacs à porter à l'épaule; bananes; sacs au dos; sacs de sports tous usages; vanity-case; baluchons; sacs de paquetage; sacs-housse pour vêtements (pour le voyage); sacs de voyage; parapluies et parasols; portefeuilles et porte-monnaie; porte-cartes, étuis pour clefs et portefeuilles; étuis en cuir ou en carton-cuir; lacets; sacs à chaussures.

Articles made from leather or from imitation leather, not included in other classes; belts; trunks; handbags; suitcases; backpacks; shoulder bags; waist bags; rucksacks; all purpose sports bags; vanity cases; overnight bags; duffle bags; garment bags for travel; travelling bags; umbrellas and parasols; wallets and purses; card cases, key cases and notecases; cases of leather or of leather board; laces; boot bags.

21
Skleněné nádobí; výrobky z křišťálového skla; porcelán; předměty z majoliky, čínského porcelánu a keramiky; hrnčířské zboží; odpařovače na parfémy, spreje na parfémy a rozprašovače na parfémy; džbánky, šálky a kamenina; holby, konvice; skleničky na víno; skleničky na šampaňské; skleničky na whisky, brandy, panáky a likéry; žejdlíky na pivo; korbele; sklenice na pití; cestovní láhve, nádoby na pití a láhve na pití; pohárky; karafy a křišťálové karafy; skleněné džbány, skleněné uzávěry a slkeněné ampule; jednoramenné svícny, zhasínače svíček a lustry; domácí nebo kuchyňské potřeby, nádoby; lisy na ovoce a česnek; hůlky, tyčinky jídelní (kuchyňské náčiní); podnosy; chlebové schránky; stolní náčiní; prkénka na krájení chleba; otvíráky na lahve; krabice na jídlo; prasátka (pokladničky); lžíce na boty a napínáky obuvi; mandly na kalhoty; mlýnky na kávu, překapávače na kávu, kávové servisy a kávové konvice; struhadla a brusky; mixéry; šejkry; chladicí nádoby a formy na ledové kostky; konvice na vaření vody; likérové soupravy; kroužky na ubrousky; podložky pod nádobí; vývrtky; karafy na ocet apod. a stojany na ně; mlýnky na sůl a na pepř; solničky a pepřenky; soupravy kořenek; koktejlové míchací tyčinky a šejkry na koktejly; hřebeny; zubní kartáčky a elektrické zubní kartáčky; houby pro domácí a osobní použití; krabičky, dávkovače a držáky na mýdlo; kosmetické potřeby; niť zubní; holicí štětky, stojany na holicí štětky; štětky na čištění záchodů; popelnice; vázy; dětské vaničky; schránky ze skla; šálky; šálky ze vzácných kovů a jejich slitin; stříbrné a zlaté korbele; korbele vyrobené ze vzácných kovů a jejich slitin; lahve vyrobené ze vzácných kovů a jejich slitin; cínové korbele a lahve; svícny; čajové a kávové soupravy vyrobené ze vzácných kovů a jejich slitin; karafy a stojánky na karafy vyrobené ze vzácných kovů a jejich slitin; podnosy ze vzácných kovů a jejich slitin; poháry ze vzácných kovů a jejich slitin; vázy a nádoby ze vzácných kovů a jejich slitin; kroužky na ubrousky ze vzácných kovů a jejich slitin; mlýnky na kávu, překapávače kávy a kávové konvice ze vzácných kovů a jejich slitin; mlýnky na sůl a pepř, slánky a pepřenky ze vzácných kovů a jejich slitin; odpařovače na parfémy, spreje na parfémy a rozprašovače na parfémy ze vzácných kovů a jejich slitin;stolní nádobí ze vzácných kovů a jejich slitin, jmenovitě nože, lžíce a vidličky.

Verrerie; verrerie en cristal; porcelaine; faïence, porcelaine et articles en céramique; poteries; brûle-parfums, pulvérisateurs de parfums; chopes, coupes et faïence; chopes; verres à vin; flutes à champagne; verres à whisky, à brandy et à liqueur; chopes à bière; cruches; verres à boire; bouteilles, gourdes et récipients pour boire; gobelets; carafes et carafes en cristal; bocaux en verre, bouchons de verre et fioles en verre; chandeliers, éteignoirs et candélabres; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; presse agrumes et ail; baguettes; plateaux; corbeilles à pain; vaisselle de table; planches à pain; ouvre-bouteilles; boîtes à repas; tirelires; cornes à chaussures, formes pour chaussures; presses pour pantalons; moulins à café, percolateurs à café, services à café et cafetières; râpes et broyeurs; mixeurs; mélangeurs manuels (shakers); seaux à glace et moules à glaçons; bouilloires; services à liqueurs; ronds de serviettes; dessous de carafes; tire-bouchons; petits flacons et supports pour petits flacons; moulins à sel et à poivre; salières et poivriers; services à épices; agitateurs pour cocktails et shakers; peignes; brosses à dents et brosses à dents électriques; éponges à usage domestique et personnel; boîtes, distributeurs, et supports à savon; ustensiles cosmétiques; fil dentaire; blaireaux, porte blaireaux; brosses de toilette; poubelles; vases; baignoires pour bébés; boites en verre; tasses; coupes en métaux précieux et leurs alliages; hanaps argentés et dorés; cruches en métaux précieux et leurs alliages; flacons en métaux précieux et leurs alliages; hanaps et flacons et étain; chandeliers, bougeoirs; services à thé et à café en métaux précieux et leurs alliages; burettes et huiliers en métaux précieux et leurs alliages; plateaux en métaux précieux et leurs alliages; goblets en métaux précieux et leurs alliages; vases et récipients en métaux précieux et leurs alliages; ronds de serviette en métaux précieux et leurs alliages; moulins à café, percolateurs à café et cafetières en métaux précieux et leurs alliages; moulins à sel et à poivre, salières et poivriers en métaux précieux et leurs alliages; brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum et vaporisateurs de parfum en métaux précieux et leurs alliages;vaisselle en métaux précieux et leurs alliages, à savoir couteaux, cuillers et fourchettes.

Glassware; crystal glassware; porcelain; earthenware, china and ceramic articles; pottery; perfume burners, perfume sprayers and perfume vaporisers; mugs, cups and crockery; tankards; wine glasses; champagne flutes; whisky, brandy, shot and liqueur glasses; glasses for beer; pitchers; drinking glasses; drinking flasks, drinking vessels and drinking bottles; goblets; decanters and crystal decanters; glass jars, glass stoppers and glass vials; candlesticks, candle extinguishers and candelabras; household and kitchen utensils and containers; fruit and garlic presses; chopsticks; trays; bread bins; tableware; bread boards; bottle openers; lunch boxes; piggy banks; shoe horns and shoe trees; trouser presses; coffee grinders, coffee percolators, coffee services and coffee pots; graters and grinders; blenders; shakers; ice buckets and ice cube moulds; kettles; liqueur sets; napkin rings; coasters; cork screws; cruets and cruet stands; salt and pepper mills; salt and pepper pots; spice sets; cocktail stirrers and cocktail shakers; combs; toothbrushes and electric toothbrushes; sponges for household and personal use; soap boxes, dispensers, and holders; cosmetic utensils; dental floss; shaving brushes and shaving brush stands; toilet brushes; bins; vases; baby baths; boxes made of glass; cups; cups made of precious metal and their alloys; silver and gold tankards; pitchers made of precious metals and their alloys; flasks of precious metals and their alloys; pewter tankards and flasks; candelabras, candle sticks; tea and coffee services made of precious metals and their alloys; cruets and cruet stands made of precious metals and their alloys; trays of precious metals and their alloys; goblets made of precious metals and their alloys; vases and vessels made of precious metals and their alloys; napkin rings made of precious metals and their alloys; coffee grinders, coffee percolators and coffee pots made of precious metals and their alloys; salt and pepper mills, salt and pepper pots made of precious metals and their alloys; perfume burners, perfume sprays and perfume vaporisers made of precious metals and their alloys; tableware made of precious metals and their alloys, namely, knives, spoons and forks.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy; pásky (oděvy) ze vzácných kovů a jejich slitin; pásky (oděvy) z drahokamů.

Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (vêtements) en métaux précieux et leurs alliages; ceintures (vêtements) en pierres précieuses.

Clothing, headgear and footwear; belts (clothing) made of precious metal and their alloys; belts (clothing) made of precious stones.

26
Látkové odznaky, jiné odznaky nevyrobené ze vzácných kovů nebo látky; rozety; ozdobné odznaky; dekorativní jehlice a odznaky, nevyrobené z drahých kovů; stuhy a knoflíky; stuhy do vlasů, ozdobné gumičky do vlasů, zavírací spony do vlasů, mašle a jiné ozdoby do vlasů; ozdoby na klobouky a obuv nevyrobené ze vzácných kovů; šle; brože; přezky; spony, uzávěry na oděvy; výšivky; peří; umělé květiny; krajka, nabírané lemovky a lemy na oděvy; spony na opasky; elastické náplety na přidržování rukávů; značky na prádlo; nažehlovací záplaty na ozdobu textilního zboží; prýmkařské zboží; zlaté a stříbrné výšivky; prýmky na šaty; spony (oděvní), vlasové ozdoby ze vzácných kovů a jejich slitin; spony (oděvní), vlasové ozdoby z drahokamů.

Insignes en matières textiles, autres insignes non en métaux précieux ou en tissu; rosettes; badges ornementaux; insignes et broches décoratives non en métaux précieux; rubans et boutons; bandeaux pour les cheveux, pinces, barrettes pour les cheveux, noeuds et autres ornements pour les cheveux; parures pour chapeaux et chaussures non en métaux précieux; bretelles; broches; boucles; fermoirs, fermetures pour vêtements; colifichets brodés; ressorts; fleurs artificielles; dentelle, volants et franges pour vêtements; Fermoirs de ceintures; bracelets pour remonter les manches; chiffres ou lettres pour marquer le linge; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles; articles de mercerie; argent et broderies en or; bordures (pour vêtements); boucles (vêtements), ornements pour cheveux en métaux précieux et leurs alliages; boucles (vêtements), décorations pour la chevelure en pierres précieuses.

Cloth badges, other badges not of precious metal or of cloth; rosettes; ornamental novelty badges; decorative pins and badges, not made of precious metal; ribbons and buttons; hair bands, scrunchies, hair slides, hair bows and other hair ornaments; hat and shoe ornaments not of precious metal; braces; brooches; buckles; clasps, dress fastenings; embroidered fancy goods; feathers; artificial flowers; lace, frills and fringes for clothing; belt clasps; expanding bands for holding sleeves; monogram tabs for marking linen; heat adhesive patches for decoration of textile articles; haberdashery; silver and gold embroidery; edgings for clothing; buckles (clothing), hair ornaments made of precious metals and their alloys; buckles (clothing), hair ornaments made of precious stones.

28
Hry; stolní hry; skládačky; ruční jednotky pro hraní elektronických her; ruční počítačové hry; halový fotbal; hračky a věci na hraní; sportovní předměty; míče na ragby; sportovní míče; hrací míče; měkké hračky; plyšoví medvídci; kostky (stolní hra); domina (stolní hra); panenky a figuríny; létající talíře (frisbees); hrací karty; autíčka na hraní; masky a masky na hraní; dětské stavební kostky; kuličky; mobily; společenské hry; chrastítka; vlčky (hračky); šipky (hra); balony; koupací hračky a hračky určené do bazénů; vtípky; kouzelnické potřeby a nástroje a kouzelnické soupravy; gymnastické a posilovací stroje; posilovací stroje; vzpěračské činky; činky; chrániče holení; chrániče na kolena; chrániče loktů; rukavice pro sportovní hry; skateboardy, kolečkové brusle; lední brusle; lyže; surfboardy, lyže pro surfaře, vodní lyže; mikroskútry; paraglidery (padákové kluzáky); rybářské udice, rybářské náčiní a rybářské tašky; golfové hole, pouzdra /vaky pro golf a doplňky pro golf; tašky na boty nad kotníky a sportovní obuv; draci (létající); kuželky; paintballové pušky a kuličky; sněhové koule; bublifuky; houpací koně; ozdoby na vánoční stromečky; vánoční prskavky a vánoční stromečky; saně; boby (riditelné); automatické zábavní automaty na mince; konfety; skluzavky, houpačky, prolézačky a zařízení na lezení; hůlky pro mažoretky; hračky a věci na hraní na dálkové ovládání; pohyblivé panenky; pohyblivé měkké hračky a medvídci; pohyblivé hračky a předměty na hraní; součásti a vybavení pro všechno výše uvedené zboží.

Jeux; jeux de société; puzzles d'assemblage; jeux électroniques (portables); jeux informatiques (portables); football d'intérieur; jouets et objets pour jouer; articles de sport; ballons de rugby; ballons de sport; balles de jeu; peluches; ours en peluche; dés (jeux); jeux de dominos; poupées et statuettes; frisbees; cartes de jeu; véhicules-jouets; masques et masques de carnaval; blocs de construction (jouets); billes; mobiles; jeux de sociétés; hochets; toupies (jouets); fléchettes; ballons; jouets de bain et jouets de piscine; blagues; appareils et instruments de prestidigitation et sets de magiciens; appareils de gymnastique et de culturisme; appareils pour le culturisme; barres à disques; haltères; jambières; genouillères; coudières; gants de sport; planches à roulettes, patins à roulettes; bottines de patinage; skis; planche de surf, skis pour le surfing, skis nautiques; micro-scooters; parapentes; cannes à pêche, attirails de pêche et sacs de pêche; clubs de golf, sacs de golf et accessoires de golf; sacs pour bottes et tennis; cerfs-volants; quilles de billard; pistolets à balles de peinture et balles de peinture; boules à neige; jouets pour faire des bulles de savon; chevaux à bascule; ornements pour arbres de Noël; bonbons à pétards pour Noël et arbres de Noël; traîneaux; bobsleighs; machines de jeux automatiques et à prépaiement; confettis; balançoires, toboggans, structures d'escalade et appareils à escalade; bâtons de majorettes; jeux et jouets télécommandés; poupées animées; jouets souples et ours en peluche; jouets animés et jouets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Games; board games; jigsaws; electronic games (hand-held); computer games (hand-held); indoor football; toys and playthings; sporting articles; rugby balls; balls for sport; playing balls; soft toys; teddy bears; dice; dominoes; dolls and figurines; flying discs; playing cards; toy vehicles; masks and toy masks; building blocks; marbles; mobiles; parlour games; rattles; spinning tops; darts; balloons; bath toys and toys for use in swimming pools; jokes; conjuring apparatus and instruments and magicians' sets; gymnastic and body training apparatus; body building apparatus; bar bells; dumb bells; shin guards; knee guards; elbow guards; gloves for games; skateboards, roller skates; skating boots; skis; surfboards, surf skis, water skis; micro-scooters; paragliders; fishing rods, fishing tackle and fishing bags; golf clubs, golf bags and golf accessories; bags for boots and for trainers; kites; skittles; paintball guns and paintballs; snow globes; soap bubbles; rocking horses; ornaments for Christmas trees; christmas crackers and Christmas trees; sleighs; bob-sleighs; automatic and coin operated amusement machines; confetti; swings, slides, climbing frames and climbing apparatus; twirling batons; remote control toys and playthings; animated dolls; animated soft toys and teddy bears; animated toys and playthings; parts and fittings for all the aforesaid.

35
Reklama, marketing a propagační služby; pomoc při řízení obchodní činnosti v souvislosti se sportem; obchodní řízení a poradenství; obchodní průzkum; pořádání a vedení obchodních přehlídek a výstav; účetnictví managementu; podnikové řízení; sjednocení různého zboží, jmenovitě fotbalového zboží a suvenýrů, potravin a nápojů, sportovního vybavení, hrače, her, oděvů, obuvi nebo kloboučnického zboží, tiskárenských výrobků, zvukových nebo audio nahrávek, DVD, počítačového softwaru a počítačového hardwaru v zájmu druhých, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout a koupit v maloobchodní prodejně, prostřednictvím zásilkového katalogu, televizního nákupního kanálu nebo z internetových stránek nebo pomocí jiných online interaktivních prostředků; maloobchodní prodej vztahující se k fotbalovému zboží a suvenýrům, potravinám a nápojům, sportovnímu vybavení, hračkám, hrám, oděvům, obuvi nebo kloboučnickému zboží, tiskárenským výrobkům, zvukovým nebo audio nahrávkám, DVD, počítačovému softwaru a počítačovému hardwaru; pronájem reklamních ploch; organizování losování a soutěží pro propagační nebo reklamní účely; poradenské, konzultační a informační služby v oblasti všech výše uvedených služeb.

Services de publicité, de marketing et de promotion; services de gestion d'entreprises liés au sport; gestion et conseils en affaires; recherche commerciale; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales; comptabilité de gestion; administration commerciale; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de marchandises, à savoir produits et objets de collection liés au football, aliments et boissons, équipements de sport, jouets et jeux, vêtements, chaussures ou chapellerie, produits de l'imprimerie, enregistrements sonores ou audio, DVD, logiciels et matériel informatique, afin de permettre à des clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, via un catalogue de vente par correspondance, une chaîne de téléachat ou à partir d'un site web sur l'internet ou par d'autres voies interactives en ligne; services de vente au détail de produits et objets de collection relatif au football américain, aliments et boissons, équipements de sport, jouets, jeux, vêtements, chaussures ou chapellerie, produits de l'imprimerie, enregistrements audio ou vidéo, DVD, logiciels et matériel informatique; location d'espaces publicitaires; organisation de tirages et de concours à des fins promotionnelles ou publicitaires; services de conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les services précités.

Advertising, marketing and promotional services; business management services relating to sport; business management and business consultancy services; business research; arranging and conducting of trade shows and exhibitions; management accounting; business administration; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely football merchandise and memorabilia, food and drink, sports equipment, toys, games and playthings, clothing, footwear or headgear, printed matter, sound or audio recordings, DVDs, computer software and computer hardware, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail store, through a mail order catalogue, television shopping channel or from an internet web site or by other on-line interactive means; retail services relating to football merchandise and memorabilia, food and drink, sports equipment, toys, games and playthings, clothing, footwear or headgear, printed matter, sound or audio recordings, DVDs, computer software and computer hardware; rental of advertising space; organising of draws and competitions for promotional or advertising purposes; consultancy, information and advisory services relating to all of the aforesaid services.

36
Financní služby; finanční operace; investování kapitálu; finanční poradenství; pojišťovací poradenství; finanční management; poskytování služeb týkajících se sledování transakcí; kapitálové investice; správa majetku; investiční služby; spořící služby; finanční analýzy; penzijní/důchodové služby; penzijní/důchodové fondy; služby v oblasti pojištění a životního pojištění; životní pojištění; ochrana investic a penzí; investiční fondy; homebanking; internetové bankovnictví; finanční služby poskytované online z počítačové databáze, počítačové sítě, celosvětové počítačové sítě nebo internetu (včetně webových stránek); informace a poradenství vztahující se k bankovnictví, financím, zajištění, pojištění, investicím a penzím, poskytované online z počítačové databáze, prostřednictvím počítačové sítě, celosvětové počítačové sítě nebo internetu (včetně webových stránek); informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Services financiers; opérations financières; investissements de capitaux; conseils financiers; conseils en matière d'assurances; gestion financière; services de visualisation de transactions; placement de fonds; gestion d'actifs; services d'investissements; services d'épargne; analyses financières; services de retraites; Services de caisses de paiement des retraites; assurances et services d'assurances; services d'assurance sur la vie; investissements de protection et pensions; services de fonds de placements; opérations bancaires par téléphone; opérations bancaires sur Internet; services financiers fournis en ligne à partir d'une base de données informatique, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial ou de l'internet (y compris sites web); informations et conseils en matière d'opérations bancaires, de finances, de garanties, d'assurances, d'investissements et de pensions, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique, d'un réseau informatique mondial ou non ou à partir de l'internet (y compris sites web); services de conseil, d'information et d'assistance concernant tous les services précités.

Financial services; banking; capital investment; financial consultancy; insurance consultancy; financial management; provision of transaction viewing services; fund investments; asset management; investment services; savings services; financial analysis; pension services; pension funds; insurance and assurance services; life insurance services; protection investment and pensions; unit trusts; home banking; internet banking; financial services provided on-line from a computer database, computer network, global computer network or the Internet (including websites); information and advice relating to banking, finance, assurance, insurance, investments and pensions, provided on-line from a computer database, computer network, global computer network or the Internet (including websites); consultancy, information and advisory services relating to all of the aforesaid services.

38
Telekomunikace; komunikační služby; telekomunikační přenos informací (včetně webových stránek) a jakýchkoli jiných dat; rozhlasové a televizní vysílání, vysílání kabelové televize a satelitní vysílání; vysílání prostřednictvím bezdrátového aplikačního protokolu (WAP); vysílání prostřednictvím internetu nebo jiných elektronických prostředků; teletextové služby; telefonní a telekomunikační služby; elektronické poštovní služby; poskytování přístupu oznamovací techniky a linek k počítačovým databázím a Internetu; přenos rozhlasových a televizních programů; přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů; elektronická pošta; přenos zpráv; faxové služby; služby komunikace mobilními telefony; služby elektronických vývěsek; služby zasílání zpráv; telekonferenční služby; konzultační, informační a poradenské služby spojené s výše uvedenými službami.

Télécommunications; services de communication; télécommunications d'informations (y compris pages web) et toute autre donnée; radio, télévision et télévision par câble et diffusion par satellite; diffusion par protocole d'application sans fil; diffusion via l'internet ou par voie électronique; services de télétexte; services de téléphonie et de télécommunications; services de courrier électronique; fourniture d'accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication; activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; courrier électronique; transmission de messages; service de télécopie; services de communications par téléphones cellulaires; services de bulletins d'informations électroniques; services de transmission de messages; services de téléconférence; services de consultation, d'information et de conseils pour tous les services précités.

Telecommunications; communication services; telecommunication of information (including web pages) and any other data; radio, television and cable television and satellite broadcasting; broadcasting via wireless application protocol; broadcasting via the Internet or by other electronic means; teletext services; telephone and telecommunication services; electronic mail services; provision of telecommunications access and links to computer databases and the Internet; transmission of radio and television programmes; computer aided transmission of messages and images; electronic mail; transmission of messages; facsimile services; cellular telephone communication services; electronic bulletin board services; message sending services; teleconferencing services; consultancy, information and advisory services relating to all of the aforesaid services.

41
Vzdělávací a zábavní služby; informace vztahující se ke vzdělávání nebo zábavě poskytované online; sportovní služby; organizování sportovních událostí a aktivit; rekreační služby; nakladatelské služby; pořádání a vedení seminářů; pořádání sportovních soutěží a sportovních akcí; hudební koncerty; organizování výstav; poskytování výstavních a muzejních zařízení; muzea (služby); rezervace vstupenek (služby); kluby (služby); služby fanklubů a sportovních klubů; výchova vztahující se ke sportu a volnému času; realizace živých vystoupení; služby v oblasti elektronických her poskytovaných prostřednictvím Internetu; tělesná výchova; cvičení (praktické ukázky); služby sportovních kempů; produkce filmů; televizní programy (výroba rozhlasových a-); poskytování stadionů, konferencí a výstav; pronájem stadionů a sportovních přístrojů; uvádění rockových koncertů; uvádění koncertů vážné hudby; kasino, hazardní hry a loterie; služby kasin, hazardní hry a loterie poskytované online; elektronické herní služby poskytované prostřednictvím internetu; poskytování publikací; noční kluby; fotografické a hudební služby; psaní na zakázku; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Services d'éducation et de divertissement; informations en matière de divertissement ou d'éducation en ligne; services sportifs; organisation d'événements et d'activités sportifs; services de divertissement; services d'édition; organisation et conduite de séminaires; organisation d'événements et de compétitions sportives; concerts de musique; organisation d'expositions; exploitation de salles d'exposition et de musées; services de musées; services de réservation de billets; services de clubs; services de fan club et services de clubs de sport; éducation en matière de sport et de loisir; représentation de spectacles; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; éducation physique; entraînement (démonstrations pratiques); camps (stages) de perfectionnement sportif; production de films; montages de programmes radiophoniques et de télévision; exploitation de stades, salles de conférence et d'exposition; location d'infrastructures de stade et d'appareils sportifs; présentation de concerts de rock; présentation de concerts de musique classique; casino, jeux d'argent et services de loterie; services de casino, jeux d'argent et loterie fournis en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais de l'internet; fourniture de publications; boîtes de nuit; photographiques et services musicaux; rédaction pour des tiers; services de conseil, d'information et d'assistance concernant tous les services précités.

Education and entertainment services; information relating to entertainment or education provided on-line; sporting services; organisation of sporting events and activities; recreational services; publishing services; arranging and conducting of seminars; organisation of sporting events and competitions; musical concerts; organisation of exhibitions; provision of exhibition and museum facilities; museum services; ticket reservation services; club services; fan club services and sports club services; education relating to sports and leisure; presentation of live performances; electronic games services provided by means of the Internet; physical education; training (practical demonstrations); sport camp services; film production; production of radio and television programmes; provision of stadium, conference and exhibition services; rental of stadium facilities and sports apparatus; presentation of rock concerts; presentation of classical music concerts; casino, gaming and lottery services; casino, gaming and lottery services provided on-line; electronic games services provided by way of the internet; provision of publications; night clubs; photographic and musical services; commissioned writing; consultancy, information and advisory services relating to all of the aforesaid services.


CLYDESDALE BANK PREMIER LEAGUE, Info about trademak list

This trademark CLYDESDALE BANK PREMIER LEAGUE list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text CLYDESDALE BANK PREMIER LEAGUE, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688