C - Trademark, owner Cogeco

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15020209
Reprodukce:C - ochranná známka
C
Třídy výrobků a služeb:9, 35, 38, 39, 42
Obrazové třídy:27.5.21, 27.99.3
Datum podání přihlášky:20.01.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:04.02.2016 EU
Datum zápisu:13.05.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Kanada
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
Modrá; Šedá.
ENBlue; Grey.
FRBleu; Gris.
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Přístroje na zpracování dat; Zařízení ke zpracování dat; Optické nosiče dat; Magnetická média; Magnetická média; Skenery (zařízení na zpracování dat); Čtecí zařízení [zpracování dat]; Vazební členy [zařízení na zpracování dat]; Počítačové programy [s možností stažení]; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačový software (nahraný); Počítačový hardware; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Počítačové paměti; Počítačové operační programy.
35Aktualizace a údržba dat v počítačových databázích; Vyhledávání dat v počítačových souborech [pro třetí osoby]; Sběr informací do počítačových databází; Systemizace informací do počítačových databází.
38Spoje (komunikace); Streaming dat; Poskytování přístupu k databázím; Přenos digitálních souborů; Pronájem času pro přístup ke globálním počítačovým sítím; Poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti; Poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti; Komunikace prostřednictvím sítí optických vláken/ Komunikace prostřednictvím sítí optických vláken; Komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; Přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; Pronájem telekomunikačních přístrojů; Všechno výše uvedené pro přenos (odesílání a přijímání) dat a jiných elektronických signálů a sdělení od druhých a pro zlepšení přístupu k webovým stránkám druhých prostřednictvím globální počítačové sítě.
39Informace o skladování; Fyzické skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů.
42Datová konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická); Převod dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče; Obnova počítačových dat (regenerace); Uchovávání dat v elektronické podobě; Zálohování dat mimo vlastní prostor; Vytváření umělého deště; Cloud computing; Hosting počítačových stránek; Pronájem počítačového serveru (serverhosting); Tvorba a údržba webových stránek pro třetí osoby; Pronájem webových serverů; Instalace počítačového softwaru; Software (Pronájem počítačového -); Aktualizace počítačového softwaru; Údržba softwaru; Služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům; Monitorování počítačových systémů na dálku; Počítačové programování; Navrhování počítačového softwaru; Analýzy počítačových systémů; Navrhování počítačových systémů; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům; Poradenství v oblasti počítačových technologií; Poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru; Konzultační služby v oblasti informačních technologií [IT]; Poskytování informací o počítačových technologiích a programování prostřednictvím webových stránek; Software jako služba [SaaS]; Poradenství v oblasti telekomunikačních technologií; Poradenství v oblasti designu webových stránek; Zákaznická serverová kolokace; Poskytování webhostingu pro jiné osoby; Podpora zákaznického systému skládající se ze zabezpečení, technické podpory, nouzového napájení ze záložního zdroje pro zajištění zákaznických služeb, monitorování sytému, výměny pásek k zálohování dat, on-line ukládání dat, poskytování zabezpečených spojení, šifrování dat, filtrace a třídění dat a zákaznické směrování přenášených dat; Provoz středisek na zpracování a ukládání dat.
FR9Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils de traitement de données; Équipements de traitement de données; Supports de données optiques; Supports de données magnétiques; Supports de données magnétiques; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels enregistrés; Matériel informatique; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes du système d'exploitation pour ordinateurs.
35Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recueil de données dans un fichier central; Systématisation des données dans des bases de données informatiques.
38Télécommunications; Transmission de données en flux continu [streaming]; Fourniture d'accès à des bases de données; Transmission de fichiers numériques; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Communications par réseaux de fibres optiques/ Communications par réseaux de fibres optiques; Services de communication par terminaux informatiques; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Location d'appareils de télécommunication; Tous les produits étant destinés à l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres signaux et communications électroniques de tiers, et à l'amélioration de l'accès à des sites web de tiers, via un réseau informatique mondial.
39Informations en matière d'entreposage; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.
42Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Récupération de données informatiques; Stockage électronique de données; Sauvegarde externe de données; Ensemencement de nuages; Informatique en nuage; Hébergement de sites informatiques; Hébergement de serveurs; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; Location de serveurs web; Installation de logiciels; Location de logiciels; Mise à jour de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de protection antivirus; Télésurveillance de systèmes informatiques; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de logiciels; Services de protection antivirus; Services de conseils en technologies informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en technologie de l'information; Informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; Logiciel-service [SaaS]; Services de conseils en technologies des télécommunications; Conseils en conception de sites web; Colocation de serveurs de clients; Fourniture de services d'hébergement sur le web pour le compte de tiers; Soutien au système client, à savoir sécurité, soutien technique, alimentation électrique d'urgence pour services clients, surveillance de système, changement de la bande de sauvegarde, stockage en ligne, mise à disposition de connexions sécurisées, cryptage de données, tri et filtrage de données et acheminement personnalisé de transmissions; Exploitation d'un centre de stockage et de traitement de données.
EN9Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data processing apparatus; data processing equipment; optical data media; magnetic data media; magnetic data carriers; scanners [data processing equipment]; readers [data processing equipment]; couplers [data processing equipment]; computer programs [downloadable software]; computer programs, recorded; computer software, recorded; computer hardware; computer software applications, downloadable; computer memory devices; computer operating programs.
35Updating and maintenance of data in computer databases; data search in computer files for others; compilation of information into computer databases; systemisation of information into computer databases.
38Telecommunications; streaming of data; providing access to databases; transmission of digital files; rental of access time to global computer networks; providing user access to global computer networks; providing telecommunications connections to a global computer network; communications by fibre optic networks / communications by fiber optic networks; communications by computer terminals; computer aided transmission of messages and images; rental of telecommunication equipment;  all of the above for the enhancement of the transmission (sending and receiving) of data and other electronic signals and communications of others, and for enhancing access to the websites of others, via a global computer network.
39Storage information; Physical storage of electronically-stored data or documents.
42Data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; conversion of data or documents from physical to electronic media; recovery of computer data; electronic data storage; off-site data backup; cloud seeding; cloud computing; hosting computer sites [web sites]; server hosting; creating and maintaining web sites for others; rental of web servers; installation of computer software; rental of computer software; updating of computer software; maintenance of computer software; computer virus protection services; monitoring of computer systems by remote access; computer programming; computer software design; computer system analysis; computer system design; computer software consultancy; computer virus protection services; computer technology consultancy; consultancy in the design and development of computer hardware; information technology [IT] consultancy; providing information on computer technology and programming via a web site; software as a service [SaaS]; telecommunications technology consultancy; web site design consultancy; customer server colocation; web hosting; customer system support, consisting of security, technical support, emergency power backup for customer services, system monitoring, backup tape change, on-line storage, providing secure connections, data encryptions, data filtering and sorting, and custom routing of transmissions; operating a data processing and storage centre.

C, Info about trademak list

This trademark C list was get 11.04.2017 07:36 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 559 trademarks of text C, 319 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.