C - Trademark, owner Cure Forward Corp.

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:14882989
Reprodukce:C - ochranná známka
C
Třídy výrobků a služeb:9, 35, 42, 44, 45
Obrazové třídy:24.17.25, 27.5.21, 27.99.3
Datum podání přihlášky:04.12.2015 EU
Datum práva přednosti:
Stav priority:
Typ priority:
Číslo prioritní přihlášky:
Země priority:
22.06.2015
Přiznaná
Úplná
86669886
US
Datum zveřejnění přihlášky:23.12.2015 EU
Datum zápisu:31.03.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Spojené státy americké
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9Software ke stažení pro použití při konzultacích a zprostředkování konzultací týkajících se klinických zkoušek pacientů; Software ke stažení pro použití při vyhledávání, přístupu a sdílení genomových informací; Software ke stažení pro poskytovatele zdravotnické péče a pacienty za účelem diskuse ke genomovým informacím pacienta; Software ke stažení pro použití při identifikaci a náboru pacientů pro klinické zkoušky; Software ke stažení určený k propojování pacientů s klinickými zkouškami pro léčbu onemocnění; Software ke stažení pro použití poskytovateli zdravotnické péče při diagnostice genetických poruch; Software ke stažení pro použití při tvorbě, dodávání a sdílení diagnostických zpráv pacientů.
35Obchodní konzultace a řízení obchodní činnosti v oboru náboru pro klinické zkoušky, jmenovitě propojování klinických zkoušek s pacienty na základě vlastností a potřeb těchto pacientů a podpora účasti pacientů na klinických zkouškách.
42Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro použití při konzultacích a při vyžadování konzultací týkajících se klinických zkoušek pacientů; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro použití při vyhledávání, přístupu a sdílení genomových informací; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro poskytovatele zdravotnické péče a pacienty za účelem diskuse ke genomovým informacím pacienta; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro použití při identifikaci a náboru pacientů pro klinické zkoušky; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro použití poskytovateli zdravotnické péče při diagnostice genetických poruch; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro použití při tvorbě, dodávání a sdílení diagnostických zpráv pacientů; Poskytování webové stránky pro pacienty s diagnózou rakoviny v podobě genomického výzkumu, informací o lékařských klinických zkouškách a výzkumu před léčbou; Poskytování webové stránky pro pacienty s diagnózou genetických poruch nebo rakoviny, kam mohou on-line zveřejňovat informace v podobě anonymních genetických profilů pro použití pro účely náboru pro klinické zkoušky.
44Poskytování zdrojové webové stránky s informacemi z v oboru lékařské péče.
45Tvorba on-line sociálních sítí v oboru klinických zkoušek pacientů, genomiky a lékařské péče.
FR9Logiciels téléchargeables utilisés pour les conseils, et pour demander des conseils, sur les essais cliniques de patients; Logiciels téléchargeables pour rechercher, accéder à et partager des informations génomiques; Logiciels téléchargeables destinés aux fournisseurs de soins de santé et aux patients afin de discuter des informations génomiques d'un patient; Logiciels téléchargeables pour l'identification et le recrutement de patients pour les essais cliniques; Logiciels téléchargeables permettant de mettre en correspondance des patients et des essais cliniques pour des traitements thérapeutiques; Logiciels téléchargeables destinés aux fournisseurs de soins de santé pour diagnostiquer des troubles génétiques; Logiciels téléchargeables pour la création, la fourniture et le partage de rapports de diagnostic de patients.
35Assistance et gestion commerciales dans le domaine du recrutement lié aux essais cliniques, à savoir, mise en correspondance d'essais cliniques et de patients en se basant sur les caractéristiques et les besoins des patients, et promotion de la participation des patients aux essais cliniques.
42Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour les conseils, et pour demander des conseils, sur les essais cliniques de patients; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour rechercher, accéder à et partager des informations génomiques; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux fournisseurs de soins de santé et aux patients afin de discuter des informations génomiques d'un patient; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'identification et le recrutement de patients pour les essais cliniques; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux fournisseurs de soins de santé pour diagnostiquer des troubles génétiques; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la fourniture et le partage de rapports de diagnostic de patients; Fourniture d'un site en ligne consacré aux patients atteints d'un cancer et concernant la recherche génomique, des informations liées aux essais cliniques et médicaux et la recherche de traitements médicaux; Fourniture d'un site en ligne permettant aux patients atteints de troubles génétiques ou d'un cancer de publier des informations en ligne sous forme de profils génétiques anonymisés à utiliser à des fins de recrutement pour essais cliniques.
44Fourniture d'un site en ligne de ressources contenant des informations dans le domaine des soins médicaux.
45Réseautage social en ligne dans les domaines des essais cliniques de patients, de la génomique et des soins médicaux.
EN9Downloadable software for use in consulting on, and soliciting consultation regarding patient clinical trials; downloadable software for use in searching, accessing and sharing genomic information; downloadable software for healthcare providers and patients to discuss a patient's genomic information; downloadable software for use in identifying and recruiting patients for clinical trials; downloadable software for connecting patients with clinical trials for disease treatments; downloadable software for use by healthcare providers in diagnosing genetic disorders; downloadable software for use in creating, delivering and sharing patient diagnostic reports.
35Business consulting and management in the field of clinical trials recruitment, namely, connecting clinical trials with patients based on patients' attributes and needs, and promoting patient participation in clinical trials.
42Providing temporary use of non-downloadable software for use in consulting on, and soliciting consultation regarding, patient clinical trials; providing temporary use of non-downloadable software for use in searching, accessing and sharing genomic information; providing temporary use of non-downloadable software for healthcare providers and patients to discuss a patient's genomic information; providing temporary use of non-downloadable software for use in identifying and recruiting patients for clinical trials; providing temporary use of non-downloadable software for use by healthcare providers in diagnosing genetic disorders; providing temporary use of non-downloadable software for use in creating, delivering and sharing patient diagnostic reports; providing a website for patients diagnosed with cancer in the nature of genomic research, medical clinical trial information and research for medical treatment; providing a website for patients diagnosed with genetic disorders or cancer to post information in the nature of de-identified genetic profiles online to be used for the purpose of recruitment for clinical trials.
44Providing a resource website with information in the field of medical care.
45Online social networking in the fields of patient clinical trials, genomics, and medical care.

C, Info about trademak list

This trademark C list was get 16.06.2017 04:16 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 559 trademarks of text C, 319 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.