COLOR HOUSE CAPAROL - Trademark, owner DAW SE

Trademark info fields

- - - - - - -
Source OHIM
Application 6946181
Trademark text COLOR HOUSE CAPAROL - ochranná známka
COLOR HOUSE CAPAROL
Product Classes 2, 19, 35
Vienna Classes 3.2.1 ; 3.2.24 ; 11.7.5 ; 26.4.1 ; 26.4.9 ; 27.5.15
Filing date 29.05.2008
Publication date 26.01.2009
Registration date 27.05.2009
Expiration/renewal date 29.05.2018
Applicant/Holder DAW SE
Representative FPS PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB
Trademark colors CSČerná, bílá, fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená.
Trademark colors ENBlack, white, violet, blue, green, yellow, orange, red.
Trademark colors FRNoir, blanc, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge.
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
2
Barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti deteriorizaci dřeva, základní nátěrové barvy (zařazené do třídy 02), ochranné výrobky proti korozi, tmely (zařazené do třídy 02); pojiva na barvy; baktericidní/fungicidní nátěry; laky na stavby; barviva, barvy, pigmentové pasty (zařazené do třídy 02).

Couleurs, vernis, laques, produits de conservation du bois, apprêts (compris dans la classe 02), inhibiteurs de rouille, plâtre à reboucher (compris dans la classe 02); liants pour peintures; enduits bactéricides/fongicides; laques pour constructions; matières tinctoriales, teintures, pâtes colorantes (compris dans la classe 02).

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against deterioration of wood, primers (included in class 2), preservatives against rust, mastics (included in class 2); binding agents for paints; bactericidal/fungicidal paints; lacquers for buildings; colorants, dyes, dye pastes (included in class 02).

19
Stavební materiály (nekovové), malta, přírodní a umělý kámen pro stavební účely;omítky (s výjimkou izolačních omítek);ochranné stavební prostředky ( zařazené do třídy 19), stavební materiály, jmenovitě tkaniny ze skelných vláken a plastických hmot jako vložky pro vrstvy nátěrů a omítek (zařazené do třídy 19 );tkaninové vložky pro tepelně-izolační sdružené systémy, výše uvedené zboží pro stavební účely.

Matériaux de construction (non métalliques), mortier, pierres naturelles et artificielles pour la construction;enduits (excepté enduits isolants);produits de protection des constructions (compris dans la classe 19), matériaux de construction, à savoir tissus en fibre de verre et matières plastiques comme base pour couches de peinture et d'enduits (compris dans la classe 19);masses d'encastrement en tissu pour systèmes d'interconnexion thermique, les articles précités dans le domaine de la construction.

Building materials (non-metallic), mortar, natural and artificial stone for building;plaster (except insulating plaster);protective agents for buildings (included in class 19), building materials, namely fabrics of fibreglass and plastic, being inserts for layers of paint and plaster (included in class 19);fabric-embedding compounds for heat-insulating bonded systems, the aforesaid goods for building.

35
velkoobchodní a maloobchodní služby se stavebními výrobky a výrobky pro domácí kutily a jiným spotřebním zbožím pro profesionální obor a domácí kutilství pro chemické výrobky pro průmysl, přípravky pro udržení trvanlivosti a nepropustnosti pro cement a beton (zařazené do třídy 01), umělé pryskyřice v surovém stavu ve formě prášků, granulátů nebo kapalin jako přísady ke stavebním materiálům, lepidla pro průmyslové účely, lepidla na tapety, stavební lepidla, vodotěsné přípravky pro zdivo, s výjimkou nátěrových barev, ochranné prostředky do zdiva, s výjimkou nátěrových barev rozpouštědla pro nátěry a laky, barvy, nátěry, laky, glazury, ochranné výrobky proti deteriorizaci dřeva, základní nátěrové barvy, (zařazené do třídy 02), ochranné výrobky proti korozi, tmely (zařazené do třídy 02), pojiva pro barvy, baktericidní/fungicidní nátěry, stavební laky, barviva, barvy, pigmentové pasty (zařazené do třídy 02), přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odstraňování nátěrů odmašťování a broušení, mořidla, mýdla, obecné kovy a jejich slitiny, stavební materiály (kovové), přenosné konstrukce kovové, kovové materiály pro železnice, kovové kabely a dráty (ne pro elektrické účely), kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, sejfy, kovové výrobky, zařazené do třídy 06, rudy, ručně ovládané nářadí pro malířské práce, jako válečky, mopy, štětce, špachtle, oklepávací kladívka, struhadla, leštičky, tryskací a stříkací pistole, plechovky, ručně ovládané čistící přístroje, přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro měření, signalizaci, vážení, záchranu, kontrolu (inspekci) a přístroje pro vyučování, (barevné) analyzační přístroje (nikoliv pro lékařské účely), měřicí přístroje, měřicí přístroje (elektrické), hasicí přístroje, magnety, magnetické desky, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů (zařazené do třídy 16), tiskárenské výrobky, psací potřeby, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, kancelářské potřeby, učební a vyučovací pomůcky, kartičky s barevnými odstíny, plochy s barevnými odstíny, plastické obaly (zařazené do třídy 16), materiály těsnicí, ucpávací a izolační (zařazené do třídy 17), izolační omítky, materiály pro povrchové úpravy, jmenovitě k nanášení tepelně izolačních a izolačních přípravků k ochraně proti vlhkosti nebo proti chemickému nebo mechanickému vlivu, těsnění, izolační přípravky pro ochranu budov před vlhkostí, tkanina ze skelných vláken a plastických hmot k izolaci, ohnivzdorné izolační a těsnicí prostředky, vlákna skelná pro izolační účely, izolační nátěrové barvy, izolační nátěry, izolační tkaniny, zvukově-izolační materiály, lepicí pásky a pruhy nikoliv pro lékařské účely, pro papírenství nebo domácnost, (barevné) nátěrové hmoty pro vodotěsnost střech, stěn a podlah, hadice, kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, zařazené do třídy 17, stavební materiály (nekovové), malta, přírodní a umělé kameny pro stavební účely, omítky (s výjimkou izolačních omítek), ochranné stavební prostředky (zařazené do třídy 19), stavební materiály, jmenovitě tkaniny ze skelných vláken a plastické hmoty jako vložky do nátěrových vrstev (zařazené do třídy 19), tkaninové vložky pro tepelně izolační-sdružené systémy, výše uvedené zboží pro stavební účely, trubky pro stavby, asfalt, smůla a živice, přenosné budovy (nekovové), nábytek, zrcadla, rámy na obrazy zařazené do třídy 20, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky plastických hmot, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, hřebeny, mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), čisticí potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách, tkaniny a textilní výrobky, zařazené do třídy 24, ložní pokrývky a ubrusy, textilní tapety, jutové tapety, režné plátno a kanava (tkaniny pro textilní účely), tkaniny ze skelných vláken k udání struktury pro textilní účely, textilní zboží, jmenovitě tapetování, koberce, rohože, rohožky, linoleum a jiné obklady podlah, tapety, tapety ze skelných vláken (s výjimkou z textilního materiálu), spodní tapety, tapetování, jiné než z textilních materiálů, obklady podlah z pryžových materiálů, korku nebo korkových materiálů, z plastických hmot a textilních látek.

Services de vente au détail et en gros d'articles de construction et de bricolage et autres biens de consommation pour le bricolage professionnel et amateur pour produits chimiques à usage industriel, produits de conservation et d'imperméabilisation pour ciment et béton (compris dans la classe 01), résines synthétiques à l'état brut sous forme de poudres, granulés ou liquides en tant qu'adjuvants de matériaux de construction, colles à usage industriel, colles pour papiers peints, colles pour matériaux de construction, produits d'imprégnation contre l'humidité pour la maçonnerie, excepté peintures, produits de conservation pour la maçonnerie, excepté peintures, solvants pour vernis et laques, peintures, vernis, lasures, vitrage, produits de protection contre la détérioration du bois, teintures pour apprêt, (compris dans la classe 02), inhibiteurs de rouille, mastics (compris dans la classe 02), liants pour peintures, enduits bactéricides/fongicides, laques pour constructions, matières colorantes, matières tinctoriales, pâtes colorantes (compris dans la classe 02), préparations pour laver et blanchir, préparations pour nettoyer, polir, mordre, dégraisser et abraser, teintes, savons, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction (en métal), constructions métalliques transportables, matériaux pour voies ferrées métalliques, câbles et fils métalliques (non à usage électrique), serrurerie et quincaillerie, conduits métalliques, coffres-forts, articles métalliques, compris dans la classe 06, minerais, outils actionnés manuellement pour travaux de peinture, tels que rouleaux de peinture, blaireaux, pinceaux, spatules, détartreurs, râpes, ponceuses, pistolets de sablage et de pulvérisation, boîtes de rangement métalliques, appareils de nettoyage manuels, appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de signalisation, de pesage, de secours, de contrôle et d'enseignement, appareils d'analyse (des couleurs) (non à usage médical), appareils de mesure, appareils de mesure (électriques), extincteurs, aimants, disques magnétiques, papiers, carton (carton) et articles en ces matières (compris dans la classe 16), papier, articles de papeterie, colles pour papiers et articles de papeterie ou pour le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, articles de bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, nuanciers pour peintures (cartes) et leurs boîtes, matières plastiques destinées à l'emballage (compris dans la classe 16), matières à étouper, à calfeutrer et à isoler (comprises dans la classe 17), plâtre isolant, matériaux de revêtement, à savoir pour le revêtement de matériaux de protection thermique et d'isolation pour protéger contre l'humidité ou un effet chimique ou mécanique, matières à calfeutrer, compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, tissus en fibres de verre et matières plastiques pour l'isolation, matières ignifuges à étouper et à isoler, fibres de verre pour l'isolation, peintures isolantes, vernis isolants, tissus isolants, matières pour l'insonorisation, rubans et bandes adhésifs non à usage médicinal, pour articles de papeterie ou le ménage, peintures (de couleur) pour imperméabiliser des toitures, murs et planchers, tuyaux flexibles, caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica et articles en ces matières, compris dans la classe 17, matériaux de construction (non métalliques), mortiers, pierres naturelles et artificielles pour la construction, enduits (autres qu'enduits isolants), produit pour la protection des constructions (compris dans la classe 19), matériaux à bâtir, à savoir tissus en fibres de verre et matières plastiques comme supports de couches de peintures et d'enduits (compris dans la classe 19), masses à inclure aux tissus pour systèmes d'interconnexion thermique, les articles précités pour la construction, tuyaux rigides pour la construction, asphaltes, poix et bitumes, constructions transportables (non métalliques), mobilier, miroirs, cadres, articles en bois compris dans la classe 20, liège, roseau, jonc, rotin, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou plastiques, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes, eponges, brosses et pinceaux (autres que pour la peinture), matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (excepté verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d'autres classes), matières textiles tissées et articles textiles, compris dans la classe 24, linge de table et de lit, tentures murales en matières textiles, tentures murales en jute, plumes et étamines, tissus en fibres de verre pour matières textiles, articles textiles, à savoir revêtements muraux, moquettes, paillassons, nattes, toile cirée et autres matériaux de revêtement de sols, papiers peints, papiers peints en fibres de verre (excepté en matières textiles), thibaudes, tentures murales, non en matières textiles, revêtements de planchers en matières caoutchouteuses, liège ou y ressemblant, en matières plastiques et matières textiles.

Wholesale and retail services in relation to construction and DIY articles and other consumer goods for the professional and DIY sectors, including chemicals used in industry, preparations for preserving and sealing cement and concrete (included in class 1), unprocessed artificial resins being additives for building materials, adhesives used in industry, wallpaper adhesive, adhesives used in building, damp proofing preparations for masonry, except paints, masonry preservatives, except paints, solvents for varnishes and lacquer, paints, varnishes, lacquers, glazes, preservatives against deterioration of wood, primers, (included in class 2), preservatives against rust, mastics (included in class 2), binding preparations for paint, bactericidal/fungicidal paints, lacquers for buildings, colorants, dyestuffs, dye pastes (included in class 2), bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, stripping, scouring and abrasive preparations, mordants, soaps, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, included in class 6, ores, hand tools (hand-operated) for painting, including paint rollers, broad brushes, paintbrushes, spatulas, scaling hammers, graters, polishers, blast and spray guns, storage containers of metal, hand-operated cleaning apparatus, scientific, surveying, signalling, weighing, life-saving, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, colour analysis apparatus (not for medical purposes), measuring apparatus (electric), fire extinguishers, magnets, magnetic discs, paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16), printed matter, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, office requisites, instructional and teaching material, paint shade cards, colour fans, plastic materials for packaging (included in class 16), packing, heat protection and insulating material (included in class 17), insulating plaster, coating materials, namely for coating heat protection and insulating materials, for protection against humidity or chemical or mechanical actions, sealing compositions, substances for insulating buildings against moisture, fabrics of fibreglass and plastic for insulation, refractory insulating and sealing preparations, fibreglass for insulation, insulating paints, insulating varnishes, insulating fabrics, sound proofing materials, adhesive tapes and strips, not for medical purposes, for stationery or household purposes, paints for sealing roofs, walls and floors, flexible pipes, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, included in class 17, building materials (non-metallic), mortar, natural and artificial stone for buildings, plaster (except insulating plaster), protective agents for buildings (included in class 19), building materials, namely fabrics of fibreglass and plastic, being inserts for layers of paint and plaster (included in class 19), fabric-embedding compounds for heat-insulating bonded systems, the aforesaid goods for building, non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings, furniture, mirrors, picture frames, goods (included in class 20) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware not included in other classes, textiles and textile goods, included in class 24, bed and table covers, wall hangings of textile, wall hangings of jute, sacking and canvas (fabrics for textile purposes), fibreglass fabrics for textile structuring, textile goods, namely wall coverings, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, wall hangings of fibreglass (non-textile), lining paper, wall coverings (non-textile), floor coverings of rubber-type materials, cork or cork-type material, of plastic and textile materials.


COLOR HOUSE CAPAROL, Info about trademak list

This trademark COLOR HOUSE CAPAROL list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text COLOR HOUSE CAPAROL, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688