NICOBA - Trademark, owner EFLOBA S.C.A

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937601
Reprodukce: NICOBA - ochranná známka
NICOBA
Třídy výrobků a služeb: 31, 35
Obrazové třídy: 5.7.8, 5.7.21, 5.7.23
Datum podání přihlášky: 09.12.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 30.01.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: EFLOBA S.C.A, POLIGONO INDUSTRIAL SAN JORGE, C/ H Nº 269, PALOS DE LA FRONTERA/HUELVA, 21810, Španělsko
Země původu: Španělsko
Zástupce: NEWPATENT, Puerto, 34, Huelva, 21001, Španělsko
Barevná
Barvy:
CS Odstíny červené; Odstíny modré; Zelená; Oranžová; Černá; Bílá.
EN Shades of red; Shades of blue; Green; Orange; Black; White.
FR Nuances de rouge; Nuances de bleu; Vert; Orange; Noir; Blanc.
Stav dokumentu: Zveřejněná - námitky
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > >
CS31 Čerstvé ovoce, zejména jahody, maliny, borůvky a ostružiny, syrové ovoce; Nezpracované ovoce; Směsi ovoce (čerstvé); Čerstvé bio ovoce.
35 Propagační činnost, reklama; Kancelářské práce; Vydávání propagačních letáků; Propagace, reklama a marketing online webových stránek; Vydávání reklamní literatury; Vydávání reklamních, inzertních, propagačních materiálů; Tržní kampaně; Reklama a marketing; Vydávání reklamních textů; Propagační činnost, reklama; Reklama prostřednictvím elektronických médií a zejména internetu; Reklama prostřednictvím mobilních telefonních sítí; Reklama prostřednictvím všech veřejných komunikačních prostředků; Bannerová reklama; Služby v oblasti reklamy a propagace prodeje; Reklama online; Reklamní, marketingové a propagační služby; Obchodní administrativa; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Dovoz a vývoz zahradnických produktů; Maloobchodní, velkoobchodní prodej a prodej prostřednictvím internetu ovoce; Marketingové služby; Produktový marketing; Poskytování obchodních informací, rovněž prostřednictvím internetu, kabelových sítí nebo jiných forem datového přenosu; Elektronické obchodní služby, a to poskytování informací o výrobcích prostřednictvím telekomunikačních sítí k reklamním a prodejním účelům; Poskytování obchodních informací, rovněž prostřednictvím internetu, kabelových sítí nebo jiných forem datového přenosu; Reklama zasíláním on-line propagace třetím stranám prostřednictvím elektronických komunikačních sítí; Reklama a propagace prodeje vztahující se ke zboží a službám nabízená a objednávaná prostřednictvím telekomunikací nebo elektronicky; Obchodní informační služby poskytované prostřednictvím globální počítačové sítě nebo internetu; On-line propagace počítačových sítí a webových stránek; Propagace, reklama a marketing online webových stránek; Pořádání veletrhů; Poskytování obchodních informací online; Služby online zpracování dat; Poskytování obchodního prostoru on-line pro nakupující a prodávající výrobků a služeb; Organizování akcí, výstav, prodejních trhů a přehlídek pro obchodní, propagační a reklamní účely; Vedení, pořádání a organizování obchodních přehlídek a veletrhů k obchodním a reklamním účelům; Poradenství ohledně organizování propagačních kampaní pro firmy; Distribuce propagačního materiálu; Šíření reklamních a propagačních materiálů; Zařizování kolektivních koupí; Průzkum trhu; Analýzy trhu; Propagace prodeje; Všechny služby ve vztahu k výrobkům z čerstvého ovoce; Podpora prodeje v místech nákupu nebo prodeje, pro třetí osoby; Maloobchodní a velkoobchodní prodej v obchodech a prostřednictvím světových počítačových sítí sušeného ovoce; Kanceláře pro dovoz a vývoz zahradních a sadařských produktů.
FR31 Fruits frais, en particulier fraises, framboises, myrtilles et mûres, fruits non préparés; Fruits non préparés; Mélange de fruits frais; Fruits frais biologiques.
35 Publicité; Travaux de bureau; Publication de dépliants publicitaires; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de textes publicitaires; Publication de matériels publicitaires; Campagnes de marketing; Publicité et marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité par voie électronique et en particulier via Internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par le biais de tous moyens publics de communication; Services publicitaires par le biais de bannières; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité en ligne; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Services d'import-export de produits horticoles et fruticoles; Services de vente au détail, en gros et sur l'internet de fruits; Services de marketing; Marketing de produits; Service d'informations commerciales via Internet, réseau câblé ou d'autres formes de transfert de données; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Service d'informations commerciales via Internet, réseau câblé ou d'autres formes de transfert de données; Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Publicité et promotion des ventes de produits et services fournis et commandés par télécommunications ou par voie électronique; Services d'informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Organisation de foires commerciales; Mise à disposition d'informations commerciales en ligne; Services de traitement de données en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Service de conseils en rapport avec l'organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; Distribution de matériel promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Organisation commerciale d'achats collectifs; Étude de marché; Analyse de marché; Promotion des ventes; Tous les services étant liés aux produits à base de fruits frais; Services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; Vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de fruits frais; Services d'agences d'import-export de produits fruitiers et maraîchers.
EN31 Fresh fruits, in particular strawberries, raspberries, blueberries and blackberries, raw fruits; Unprocessed fruits; Mixed fruits [fresh]; Organic fresh fruit.
35 Advertising; Office functions; Issuing of publicity leaflets; Promotion, advertising and marketing of on-line websites; Publication of advertising literature; Publication of publicity materials; Market campaigns; Advertising and marketing; Publication of publicity texts; Advertising; Advertising via electronic media and specifically the internet; Advertisement via mobile phone networks; Advertising through all public communication means; Banner advertising; Publicity and sales promotion services; Online advertisements; Advertising, marketing and promotional services; Business administration; Business management; Import and export of horticultural and fruit products; Retailing, wholesaling and sale via the internet of fruits; Marketing services; Product marketing; Providing business information, also via internet, the cable network or other forms of data transfer; Electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; Providing business information, also via internet, the cable network or other forms of data transfer; Advertising by transmission of on-line publicity for third parties through electronic communications networks; Publicity and sales promotion relating to goods and services, offered and ordered by telecommunication or the electronic way; Business information services provided online from a global computer network or the internet; On-line promotion of computer networks and websites; Promotion, advertising and marketing of on-line websites; Arranging of trade fairs; Provision of on-line business and commercial information; On-line data processing services; Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; Organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; Conducting, arranging and organizing trade shows and trade fairs for commercial and advertising purposes; Consultancy relating to the organisation of promotional campaigns for business; Distribution of promotional matter; Dissemination of advertising and promotional materials; Arranging of collective buying; Market research; Market analysis; Sales promotion; All the aforesaid services relating to fresh fruit products; Sales promotions at point of purchase or sale, for others; Retailing and wholesaling in shops and via global computer networks of fresh fruits; Agencies for the import and export of horticultural and fruit products.

NICOBA, Info about trademak list

This trademark NICOBA list was get 08.07.2017 08:29 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688