excellence healthcare - Trademark, owner Enviroch Ltd

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15180631
Reprodukce: excellence healthcare - ochranná známka
excellence healthcare
Třídy výrobků a služeb: 5, 9, 10, 35, 38, 41, 42, 44
Obrazové třídy: 24.17.20, 27.3.15
Datum podání přihlášky: 03.03.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 29.04.2016 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Kypr
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
CS Tmavě modrá; Světle modrá.
EN Dark Blue; Light Blue.
FR Bleu foncé; Bleu clair.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS5 Farmaceutické a veterinářské výrobky; Hygienické výrobky pro léčebné účely; Dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata; Potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata; Náplasti, obvazový materiál; Materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; Dezinfekční přípravky; Výrobky pro hubení škodlivých zvířat; Fungicidy, herbicidy; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
9 Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
10 Přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby; Ortopedické výrobky; Materiál na sešívání ran; Sexuální pomůcky; Masážní přístroje; Ortopedické bandáže na zpevnění kloubů; Nábytek pro lékařské účely; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
35 Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Organizování, provozování a kontrola věrnostních a motivačních programů; Reklamní služby poskytované prostřednictvím internetu; Zpracování dat; Poskytování obchodních informací; Služby v oblasti obchodních sítí; Sběr a systemizace informací do počítačových databází; Vykazování statistických informací a dat pro obchodní účely; Služby podpory pro podniky, management a zaměstnance ve vztahu k obchodním záležitostem; Obchodní průzkum a provádění expertiz; Poskytování a provádění obchodních průzkumů a dotazníků a hlášení jejich výsledků; Obchodní průzkumy, hodnocení, znalecké odhady, zprávy, informace a průzkum; Maloobchodní služby související s prodejem zaměřeným na farmaceutické a veterinářské výrobky; Maloobchodní služby spojené s prodejem hygienických přípravků pro lékařské účely; Maloobchodní služby spojené s prodejem dietních potravin a dietetických přípravků pro léčebné nebo veterinární účely, potravin pro batolata; Maloobchodní služby spojené s prodejem potravních doplňků pro lidskou potřebu a pro zvířata; Maloobchodní služby spojené s prodejem náplastí, obvazového materiálu; Maloobchodní služby spojené s prodejem materiálů pro plombování zubů a pro zubní otisky; Maloobchodní služby spojené s prodejem dezinfekčních přípravků; Maloobchodní služby spojené s prodejem výrobků pro hubení škodlivých zvířat; Maloobchodní služby spojené s prodejem fungicidů, herbicidů; Maloobchodní služby spojené s prodejem přístrojů a nástrojů vědeckých, námořních, geodetických, fotografických, filmových, optických, přístrojů pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístrojů pro vyučování; Maloobchodní služby spojené s prodejem přístrojů a nástrojů pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Maloobchodní služby spojené s prodejem přístrojů pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Maloobchodní služby spojené s prodejem magnetických nosičů dat, záznamových disků; Maloobchodní služby v souvislosti s prodejem kompaktních disků, disků DVD a jiných digitálních záznamových médií; Maloobchodní služby spojené s prodejem ústrojí pro přístroje na mince; Maloobchodní služby spojené s prodejem registračních pokladen, kalkulaček, zařízení na zpracování dat, počítačů; Maloobchodní služby spojené s prodejem počítačového softwaru; Maloobchodní služby spojené s prodejem hasicích přístrojů; Maloobchodní služby spojené s prodejem chirurgických, zubních a veterinářských přístrojů a nástrojů, umělých údů, očí a zubů; Maloobchodní služby spojené s prodejem ortopedických potřeb; Maloobchodní služby spojené s prodejem materiálu na sešívání ran; Maloobchodní služby spojené s prodejem sexuálních pomůcek; Maloobchodní služby spojené s prodejem masážních přístrojů; Maloobchodní služby spojené s prodejem podpůrných obvazů; Maloobchodní služby spojené s prodejem nábytku upraveného pro lékařské použití; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
38 Poskytování přístupu k elektronickým komunikačním sítím a elektronickým databázím; Elektronická pošta; Přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; Poskytování přístupu k databázím; Poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti; Poskytování internetových portálů, on-line konferenčních místností, on-line fór a elektronických vývěsek pro přenos zpráv mezi uživateli; Komunikační služby, jmenovitě přenos hlasu, zvuku, vizuálních obrazů a dat telekomunikačními sítěmi, bezdrátovými komunikačními sítěmi, internetem, sítěmi signálních informací a datovými sítěmi; Poskytování přístupu k datům nebo dokumentům uloženým elektronicky v on-line souborech ke konzultacím na dálku; Služby umožňující uživatelům internetu uploadovat, umísťovat, zobrazovat, označovat a elektronicky přenášet data, on-line publikace a dokumentaci a informace; Information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
41 Výchova; Vzdělávání; Poskytování vzdělávacích a výukových informací on-line nebo z počítačové databáze; Poskytování referenčních knihoven literatury a dokumentárních záznamů, včetně on-line prostřednictvím počítačové databáze nebo internetu; Poskytování elektronických publikací (bez možnosti stažení); Nakladatelská činnost a elektronické vydavatelství; Průzkum v oblasti vzdělávání; Organizace a poskytování vyučovacích a vzdělávacích kurzů, lekcí, workshopů, programů, osvědčení a kvalifikace; Návrh vzdělávacích kurzů, zkoušek a kvalifikací; Služby odborného vzdělání; Certifikace vzdělávacích a výukových cen; Služby hodnocení vzdělání a dovedností; Poradenské, konzultační a informační služby vztahující se k výše uvedenému; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Návrh, vývoj softwaru a aplikačního softwaru a související poradenství; Instalace, opravy a údržba počítačového softwaru; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení a softwarových platforem; Hosting webových stránek; Poradenství a podpora v oboru počítačů a informačních technologií; Návrh a vývoj systémů, aplikací a postupů v rámci informačních technologií; Integrace počítačových systémů a počítačových sítí; Služby zabezpečení počítačů a dat; Služby poskytovatele aplikačních služeb (ASP), jmenovitě hosting, správa, vývoj a údržba aplikací, softwaru a webových stránek; Služby kódování dat; Počítačové a cloudové výpočetní služby, jmenovitě poskytování virtuálních a nevirtuálních aplikačních serverů, webových serverů, souborových serverů, doplňkových serverů, serverů pro vyrovnání zátěže, redundantních serverů, mediálních serverů a databázových serverů; Řízený hosting webových stránek, systémů elektronické pošty, webových serverů a softwarových aplikací; Hosting softwaru, internetových stránek a jiných počítačových aplikací druhých na virtuálním soukromém serveru; Poskytování webových stránek a softwaru zaměřeného na technologii umožňující uživatelům přenos souborů na virtuální soukromý server a zpět; Pronájem webových serverů; Počítačové a internetové firewally; Poskytování webhostingových platforem pro systémy elektronické pošty, softwarové aplikace a ukládání dat a souborů; Dálkové on-line zálohování počítačových dat; Technické monitorování a údržba softwaru pro vzdálené počítačové sítě; Lékařský výzkum; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
44 Lékařské služby; Péče o hygienu a krásu osob a zvířat; Služby zubního lékařství; Lékařská analýza pro diagnostikování a léčbu osob; Farmacie (Poradenství -); Poradenské, konzultační a informační služby v oblasti všech výše uvedených služeb; Nic z výše uvedeného se nevztahuje k léčivým přípravkům s kyselinou hyaluronovou aplikovatelným injekcí jako optické, oftalmologické, dermatologické, kosmetické nebo chirurgické zboží/služby.
FR5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Jouets sexuels; Appareils de massage; Bandages orthopédiques pour les articulations; Furniture adapted for medical use; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Services publicitaires fournis via Internet; Services de traitement de données; Services d'informations en matière d'affaires; Services de réseautage d'affaires; Recueil et systématisation d'informations au sein de bases de données informatiques; Communication d'informations et de données statistiques à des fins commerciales; Services commerciaux, de gestion et d'assistance aux employés liés à des questions commerciales; Conduites de recherches et d'enquêtes en affaires; Mise à disposition et conduite d'études et de questionnaires commerciaux et communication de leurs résultats; Enquêtes, évaluations, expertises, communications, informations et recherches commerciales; Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et vétérinaires; Services de vente au détail liés à la vente de produits hygiéniques à usage médical; Services de vente au détail liés à la vente d'aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Services de vente au détail liés à la vente de compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Services de vente au détail liés à la vente d'emplâtres, matériel pour pansements; Services de vente au détail liés à la vente de matières pour plomber les dents et empreintes dentaires; Services de vente au détail liés à la vente de désinfectants; Services de vente au détail liés à la vente de produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Services de vente au détail liés à la vente de fongicides, herbicides; Services de vente au détail d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Services de vente au détail liés à la vente d'appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Services de vente au détail liés à la vente d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Services de vente au détail liés à la vente de supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Services de vente au détail de disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Services de vente au détail liés à la vente de mécanismes pour appareils à prépaiement; Services de vente au détail liés à la vente de caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Services de vente au détail de logiciels; Services de vente au détail liés à la vente d'extincteurs; Services de vente au détail liés à la vente d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Services de vente au détail liés à la vente d'articles orthopédiques; Services de vente au détail liés à la vente de matériel de suture; Services de vente au détail liés à la vente d'accessoires sexuels; Services de vente au détail liés à la vente d'appareils de massage; Services de vente au détail liés à la vente de bandages orthopédiques pour les articulations; Services de vente au détail liés à la vente de meubles à usage médical; Information, conseils et conseils concernant tous les services précités; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
38 Fourniture d'accès à des réseaux de communications et à des bases de données électroniques; Messagerie électronique; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de portails internet, salons de discussion en ligne, forums et tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; Services de communications, à savoir transmission de voix, contenus audio, images vidéo et données par le biais de réseaux de télécommunications, réseaux de communications sans fil, l'internet, réseaux de services d'informations et réseaux de données; Fourniture d'accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers en ligne pour consultation à distance; Services pour utilisateurs internet afin de télécharger vers le serveur, poster, afficher, identifier et transmettre électroniquement des données, publications en ligne, documentation et informations; Information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
41 Éducation; Formation; Fourniture d'éducation et d'informations pédagogiques en ligne ou à partir d'une base de données informatique; Fourniture de bibliothèques de référence contenant des œuvres littéraires et documentaires, y compris en ligne par le biais d'une base de données informatique ou de l'internet; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Édition et édition électronique; Recherche dans le domaine de l'éducation; Organisation et fourniture de cours, classes, ateliers, programmes, certificats et diplômes d'éducation et de formation; Conception de cours éducatifs, d'examens et de diplômes; Formation axée sur les compétences professionnelles; Certification en matière de prix d'éducation et de formation; Services d'évaluation éducative et d'évaluation des aptitudes; Services d'assistance, conseils et informations dans les domaines précités; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception, développement et conseils en matière de logiciels et d'applications; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Fourniture d'accès temporaire à des plateformes logicielles et des logiciels non téléchargeables; Hébergement de sites Web; Services de conseils et d'assistance liés à l'informatique et à la technologie de l'information; Conception et développement de systèmes, applications et procédés de technologies de l'information; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Services de sécurité pour ordinateurs et données; Services d'un fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir, hébergement, gestion, développement, et maintenance d'applications, logiciels, et sites en ligne; Services de codage de données; Services d'informatique et d'infonuagique, à savoir, fourniture de serveurs applicatifs virtuels et non virtuels, serveurs en ligne, serveurs de fichiers, serveurs de colocalisation, serveurs d'équilibrage de charge, serveurs de redondance, serveurs multimédias et serveurs de bases de données; Hébergement géré de sites en ligne, systèmes de courrier électronique, serveurs en ligne et applications logicielles; Hébergement de logiciels, sites web et autres applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; Fourniture d'un site en ligne et d'un logiciel dont la technologie permet aux utilisateurs de transférer des fichiers vers et à partir d'un serveur privé virtuel; Location de serveurs web; Services de pare-feu pour ordinateurs et sur l'internet; Fourniture de plateformes d'hébergement en ligne pour systèmes de courrier électronique, pour applications logicielles et pour le stockage de données et fichiers; Sauvegarde à distance en ligne de données informatiques; Télésurveillance technique de réseaux informatiques et services de maintenance de logiciels; Recherche médicale; Services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
44 Services médicaux; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Dentisterie; Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; Consultation en matière de pharmacie; Services de conseils, d'informations et de consultation dans tous les domaines précités; Aucun des produits précités ne se rapportant aux produits médicaux injectables contenant de l'acide hyaluronique ou ne consistant en des produits/services optiques, ophtalmiques, dermatologiques, cosmétiques ou chirurgicaux.
EN5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; sex aids; massage apparatus; supportive bandages; furniture adapted for medical use; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; organisation, operation and supervision of loyalty and incentive schemes; advertising services provided via the Internet; data processing; provision of business information; business networking services; compilation and systemization of information into computer databases; reporting of statistical information and data for business purposes; business, management and employee support services with regard to business matters; business research and surveys; provision and conducting of business surveys and questionnaires and reporting the results thereof; business investigations, evaluations, expert appraisals, reports, information and research; retail services connected with the sale of pharmaceutical and veterinary preparations; retail services connected with the sale of sanitary preparations for medical purposes; retail services connected with the sale of dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; retail services connected with the sale of dietary supplements for humans and animals; retail services connected with the sale of plasters, materials for dressings; retail services connected with the sale of material for stopping teeth, dental wax; retail services connected with the sale of disinfectants; retail services connected with the sale of preparations for destroying vermin; retail services connected with the sale of fungicides, herbicides; retail services connected with the sale of scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; retail services connected with the sale of apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; retail services connected with the sale of apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; retail services connected with the sale of magnetic data carriers, recording discs; retail services connected with the sale of compact discs, DVDs and other digital recording media; retail services connected with the sale of mechanisms for coin-operated apparatus; retail services connected with the sale of cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; retail services connected with the sale of computer software; retail services connected with the sale of fire-extinguishing apparatus; retail services connected with the sale of surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; retail services connected with the sale of orthopaedic articles; retail services connected with the sale of suture materials; retail services connected with the sale of sex aids; retail services connected with the sale of massage apparatus; retail services connected with the sale of supportive bandages; retail services connected with the sale of furniture adapted for medical use; information, advice and consultancy in relation to all the aforesaid services; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
38 Providing access to electronic communications networks and electronic databases; electronic mail services; computer aided transmission of messages and images; providing access to databases; providing user access to a global computer network; providing internet portals, on-line chat rooms, on-line forums and electronic bulletin boards for transmission of messages among users; communication services, namely, transmission of voice, audio, visual images and data by telecommunications networks, wireless communication networks, the Internet, information services networks and data networks; provision of access to data or documents stored electronically in on-line files for remote consultation; services for internet users to upload, post, display, tag, and electronically transmit data, on-line publications and documentation and information; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
41 Education; providing of training; provision of educational and training information on-line or from a computer database; provision of reference libraries of literature and documentary records, including on-line via a computer database or the Internet; provision of non-downloadable electronic publications; publishing and electronic publishing; educational research; organisation and provision of educational and training courses, classes, workshops, programmes, certificates and qualifications; design of educational courses, examinations and qualifications; vocational skills training; certification of education and training awards; educational and skills assessment services; advisory, consultancy and information services in relation to all the aforesaid; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; software and application software design, development and consultancy; installation, maintenance and repair of computer software; providing temporary use of non-downloadable software and software platforms; hosting of websites; computer and information technology support and consultancy services; design and development of information technology systems, applications and processes; integration of computer systems and networks; computer and data security services; application service provider (ASP) services, namely, namely, hosting, managing, developing, and maintaining applications, software, and web sites; data encryption services; computer and cloud computing services, namely, providing virtual and non virtual application servers, web servers, file servers, co-location servers, load balancing servers, redundancy servers, media servers and database servers; managed hosting of websites, electronic mail systems, web servers and software applications; hosting the software, websites and other computer applications of others on a virtual private server; providing a website and software featuring technology that enables users to transfer files to and from a virtual private server; rental of web servers; computer and Internet firewall services; providing web hosting platforms for electronic mail systems, software applications and data and file storage; remote online backup of computer data; remote computer network technical monitoring and software maintenance services; medical research services; information, advice and consultancy in relation to all the aforesaid services; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.
44 Medical services; hygienic and beauty care for human beings or animals; dentistry services; medical analysis for the diagnosis and treatment of persons; pharmacy advice; information, advice and consultancy in relation to all the aforesaid services; none of the aforesaid being related to injectable medical preparations with hylauronic acid or being optical, opthalmic, dermatologic, cosmetic or surgical goods/services.

excellence healthcare, Info about trademak list

This trademark excellence healthcare list was get 08.07.2017 08:49 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688