TITAN - Trademark, owner Fellowes

Trademark info fields

SourceOHIM
Application9053521
Trademark textTITAN
Product Classes7, 16, 35
Filing date23.04.2010
Publication date29.06.2010
Registration date12.11.2010
Expiration/renewal date23.04.2020
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
7
Stroje a obráběcí stroje, jmenovitě mechanické vázací stroje ke svazování dokumentů nebo knih, ovšem s výjimkou připínacích a sešívacích strojů;pneumatické, mechanické nářadí s ručním pohonem pro balení nebo svazování páskami a/nebo zcelování děr v těsnicích švech;laminátory; laminovací zařízení nikoliv pro použití v kanceláři; automatické fóliové laminátory; laminovací zařízení na štítky s čárovým kódem;řezací stroje, s výjimkou strojů pro těžební účely nebo pro zpracování nerostů nebo likvidaci odpadu nebo v rámci recyklační technologie; vysavače; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží;přičemž žádné z výše uvedeného zboží není určeno pro použití v odvětví zaměřeném na balení a svazování.

Machines et machines-outils, à savoir dispositifs mécaniques de reliure pour relier des documents ou des livres, et à l'exclusion des agrafeuses;outils à main pneumatiques, mécaniques pour emballer ou relier des bandes et/ou colmater des trous dans des joints;laminoirs; pelliculeuses autres que celles à usage de bureau; dispositifs de laminage automatique de feuilles; laminoirs à codes à barres;déchiqueteuses, à l'exclusion de celles utilisées dans la technologie de l'exploitation minière ou de traitement du minerai, de l'évacuation des déchets ou du recyclage; aspirateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;aucun des produits précités n'étant destiné à l'industrie de l'emballage et du cerclage.

Machines and machine tools, namely, mechanical binding devices for binding documents or books, and not including tacking and stapling machines; pneumatic, mechanical hand tools for wrapping or binding bands and/or closing holes in seals; laminators; laminators other than for office use; auto sheet laminators; bar code laminators; shredding machines, except for the purpose of mining or mineral processing or the disposal of waste or the recycling technology; vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods; none of the aforementioned goods for use in packaging and strapping industry.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; potřeby pro knižní vazby; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky; laminátory; laminovací stroje pro kancelářské účely; laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři;kancelářské potřeby; obaly na doklady; pořadače, desky, krabice, podnosy a kontejnery pro skladování a přepravu; organizéry na psací stoly; pořadače; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; laminoirs; contrecolleuses à usage de bureau; déchiqueteurs de documents pour le bureau;fournitures de bureau; porte-documents; fichiers, classeurs, boîtes, plateaux et récipients de stockage et de transport; organisateurs de bureau; classeurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; laminators; laminators for office use; document laminators for office use; office and desk requisites; document holders; files, folders, boxes, trays and containers for storage and transport; desk organisers; binders; parts and fittings for the aforesaid.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce;maloobchodní a velkoobchodní služby vztahující se k laminovacím strojům; informační a poradenské služby ve výše uvedených oblastech.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;services de vente au détail et services de vente en gros liés aux pelliculeuses; services d'information et de conseils dans tous les domaines précités.

Advertising; business management; business administration; office functions; retail services and wholesale services relating to laminators; information and advisory services relating to the aforesaid.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.