FIRM 24 - Trademark, owner Firm24 B.V.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937345
Reprodukce: FIRM 24 - ochranná známka
FIRM 24
Třídy výrobků a služeb: 35, 36, 45
Obrazové třídy: 26.3.4, 26.3.6, 26.3.7, 26.3.17, 29.1.98
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 17.11.2016 EU
Datum zápisu: 24.02.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Firm24 B.V., Condensatorweg 54, Amsterdam, 1014 AX, Nizozemí
Země původu: Nizozemí
Zástupce: SIGNIFY B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, Amstelveen, 1183 AT, Nizozemí
Barevná
Barvy:
CS Bílá; Černá; Oranžová.
EN White; Black; Orange.
FR Blanc; Noir; Orange.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS35 Odborné poradenství při obchodní činnosti; Služby daňového poradce; Poskytování obchodních informací; Kancelářské práce; Propagační služby; Účetnictví a audit; Služby daňových účetních, včetně sestavování ročních účetních závěrek a sestavování a podávání daňových přiznání; Poradenství v oboru řízení obchodní činnosti, jmenovitě organizační a ekonomické poradenství; Konzultace v oblasti řízení obchodu, jakož i vývoj procesů pro analýzy a implementaci strategických plánů a řízení projektů; Poradenské služby týkající se podnikového marketingu; Poskytování informací a poradenství vztahujících se k elektronickému obchodování; Konzultace a informace vztahující se k účetnictví a rozvoji organizací; Obchodní konzultace pro malé a střední podniky; Konzultace v oboru řízení obchodního rizika; Poradenství v oblasti lidských zdrojů; Informace a tvorba znaleckých posudků týkajících se podniků a organizací; Provádění účetních auditů pro třetí strany; Provádění vnitřních finančních auditů; Systemizace informací do počítačových databází; Všechny výše uvedené služby poskytované elektronicky nebo on-line z počítačové databáze nebo prostřednictvím internetu; Poradenské služby vztahující sek obchodním operacím; Sestavování obchodních modelů; Poskytování informací a poradenství vztahující se k výše uvedeným službám, veškeré výše uvedené služby poskytované také elektronickou cestou, jako je internet.
36 Služby finanční; Hodnocení podniků; Finanční řízení, pomoc, poradenství, konzultace, informační a průzkumné služby; Finanční odhady; Finanční služby pro firmy; Pojištění a poradenství týkající se uvedeného; Kanceláře realitní; Daňové odhady (služby); Finanční poradenství pro malé a střední podniky; Finanční poradenství při řízení rizik; Finanční poradenství vztahující se k daním, zejména finanční poradenství pro plánování ideálních daní; Poradenství ve vztahu k nákupní dani; Finanční poradenství pro zámožné soukromé klienty; Poradenství v oblasti pojištění; Finanční poradenství vztahující se k podnikovým penzijním programům; Finanční poradenské služby, Jmenovitě poradenství týkající se finančních transakcí v souvislosti s fúzemi, převody akcií a akvizicemi; Finanční poradenství vztahující se k hodnocením podniků; Finanční poradenství ve spojení s restrukturalizací podniků; Finanční informace; Investiční služby; Konzultační služby týkající se finančních investicí; Finanční analýzy; Poskytování informací a poradenství vztahující se k výše uvedeným službám, veškeré výše uvedené služby poskytované také elektronickou cestou, jako je internet.
45 Právní a notářské služby, včetně právního a daňového poradenství a výzkumu, jakož i příprava právních dokumentů pro podniky a soukromé osoby, včetně smluv, zakládacích listin, dokumentů týkajících se změny stanov, předmanželských smluv a jiných notářských dokumentů; Notářská podpora týkající se převodu nemovitostí; Zastupování druhých v právních a daňových záležitostech; Konzultační služby v oboru řízení duševního vlastnictví; Poskytování informací a poradenství vztahující se k výše uvedeným službám, veškeré výše uvedené služby poskytované také elektronickou cestou, jako je internet.
FR35 Conseils professionnels en affaires; Services de conseiller fiscal; Services d'informations en matière d'affaires; Travaux de bureau; Services de promotion; Services de comptabilité et d'audit; Services de comptables fiscalistes, notamment établissement de comptes annuels et établissement et dépôt de formulaires de déclarations d'impôts; Conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise, notamment conseils organisationnels et économiques; Conseils en gestion commerciale et développement de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; Services de consultance en matière de marketing d'entreprise; Fourniture d'informations et de conseils concernant le commerce électronique; Assistance et informations concernant la comptabilité et le développement organisationnel; Assistance commerciale pour petites et moyennes entreprises; Assistance en gestion du risque commercial; Services de conseillers en ressources humaines; Informations et établissement d'opinions d'experts concernant des entreprises; Audit de comptes pour le compte de tiers; Réalisation d'audits financiers internes; Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Tous les services précités fournis par voie électronique ou en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; Services de conseils en matière d'opérations commerciales; Établissement de modèles d'entreprises; Fourniture d'informations et de conseils concernant les services précités, tous les services précités étant également fournis par voie électronique ainsi que via l'internet.
36 Affaires financières; Évaluation d'entreprises; Services d'assistance, de conseil, d'information et de recherche en gestion financière; Services d'évaluation financière; Financement d'entreprises; Assurances et conseils en la matière; Services d'agents immobiliers; Expertises fiscales; Conseils financiers pour PME; Conseils financiers dans le cadre de la gestion des risques; Services de conseils financiers liés à la fiscalité en particulier conseils financiers liés à la planification fiscale optimale; Conseils liés à l'impôt sur les achats; Conseils financiers pour clients privés fortunés; Consultation en matière d'assurances; Conseils financiers liés à des régimes de retraite pour entreprises; Services de prestation de conseils financiers, Notamment conseils concernant des transactions financières en relation avec des fusions, des transferts d'actions et des rachats; Conseils financiers liés aux évaluations commerciales; Conseils financiers liés à la restructuration d'entreprises; Informations financières; Investissements financiers; Services de conseillers en placements; Analyse financière; Fourniture d'informations et de conseils concernant les services précités, tous les services précités étant également fournis par voie électronique ainsi que via l'internet.
45 Services juridiques et notariaux, notamment conseils et études juridiques et fiscaux ainsi qu'établissement de documents juridiques pour entreprises et particuliers notamment contrats, actes de fondation, actes de modification des statuts, contrats de mariage et autres documents notariaux; Assistance notariale concernant le transfert de biens immobiliers; Représentation de tiers en matière juridique et fiscale; Services de conseils en matière de gestion de propriété intellectuelle; Fourniture d'informations et de conseils concernant les services précités, tous les services précités étant également fournis par voie électronique ainsi que via l'internet.
EN35 Professional business consultancy; Tax consultancy; Provision of business information; Office functions; Promotional services; Accountancy and auditing services; Tax accountancy, including drawing up annual accounts and drawing up and filing tax returns; Consultancy in the field of business management, in particular organisation and economic advice; Business management consultancy as well as development of processes for the analysis and the implementation of strategy plans and management projects; Consultancy relating to business marketing; Providing information and consultancy in relation to e-commerce; consulting and information concerning accounting and organizational development; business consultancy for small and medium-sized businesses; Business risk management consultation; Human resources consultancy; Information and drawing up expert opinions relating to companies and businesses; account auditing for third parties; execution of internal financial audits; Systemization of information into computer databases; All of the aforesaid services provided electronically or online from a computer database or via the Internet; Advisory services relating to business operations; Drawing up business models; Providing information and consultancy in relation to the aforesaid services, including these services provided via electronic means, including via the internet.
36 Financial affairs; Rating of businesses; Financial management, assistance, advice, consultancy, information and research services; Valuation services; Financing services for companies; Insurance and consultancy relating thereto; Real estate agency; Fiscal assessments; Financial consultancy for SMEs; Financial consultancy in risk management; financial advisory services relating to tax especially financial advice for ideal tax planning; advise on purchase tax; financial advice for wealthy private clients; Insurance consultancy; financial advice relating to company pension schemes; Financial advisory services, In particular advice about financial transactions in connection with mergers, share transfers and takeovers; financial advice relating to business evaluations; financial advice in connection with the restructuring of businesses; Financial information; Financial investment; Investment consultancy; Financial analysis; Providing information and consultancy in relation to the aforesaid services, including these services provided via electronic means, including via the internet.
45 Legal and notarial services, including legal advice and tax consultancy and research, and drawing up legal documents for businesses and individuals, including contracts, founding acts, deeds for amending the articles of association, prenuptial agreements and other notarial documents; Notarial support in relation to the transfer of real estate; Representation of others in legal and tax matters; consulting services in the field of managing intellectual properties; Providing information and consultancy in relation to the aforesaid services, including these services provided via electronic means, including via the internet.

FIRM 24, Info about trademak list

This trademark FIRM 24 list was get 08.07.2017 08:27 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688