Graphics Trademark, owner fuyak GmbH

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15945801
Reprodukce:- - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb:25, 35, 38, 41, 42
Obrazové třídy:3.7.5, 3.7.24, 3.7.25, 9.7.22
Datum podání přihlášky:18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:05.12.2016 EU
Datum zápisu:14.03.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník:fuyak GmbH
Země původu:Spolková republika Německo
Barevná
Barvy:
Zelená; Bílá.
ENGreen; White.
FRVert; Blanc.
Popis:
Zvíře podobné sově s doktorandským kloboukem.
ENAn owl-like animal with a graduation cap.
FRAnimal semblable à un hibou avec un chapeau de diplômé.
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
25Oděvy; Pokrývky hlavy.
35Analýzy v oblasti marketingu; Obchodní konzultace a management týkající se uvádění nových výrobků na trh; Obchodní poradenství a management týkající se marketingových aktivit; Obchodní poradenské služby vztahující se k vývoji výrobků; Obchodní konzultační a poradenské služby; Poskytování reklamního prostoru; Poskytování informatizovaných reklamních služeb; Poskytování prostoru na webových stránkách k reklamě na výrobky a služby; Pronájem reklamního prostoru on-line; Pronájem reklamního prostoru na Internetu; Marketing zboží a služeb pro třetí osoby; Reklama online; Organizování akcí, výstav, prodejních trhů a přehlídek pro obchodní, propagační a reklamní účely; Poskytování obchodního prostoru on-line pro nakupující a prodávající výrobků a služeb; Propagační činnost, reklama; Zprostředkování smluv o výše uvedených službách; Sjednávání smluv pro koupi a prodej zboží; Poskytování počítačově podporovaného trhu, zejména shromažďování a poskytování informací o nabídkách a poptávkách po zboží a službách; Sběr informací a dat; On-line služby, jmenovitě sběr informací.
38Poskytování přístupu do internetových (diskuzních) fór; Poskytování přístupu k webovým stránkám na internetu nebo na jakýchkoliv jiných komunikačních sítích; Poskytování přístupu k internetovým diskusním stránkám; Poskytování přístupu k on-line databázím; Poskytování přístupu k multimediálnímu obsahu on-line; Poskytování přístupu k webovým stránkám; Služby týkající se přeposílání webových stránek; Služby v oblasti elektronického přenosu informací; Přenos informací přes národní a mezinárodní sítě; Přenos informací prostřednictvím datové komunikace za účelem pomoci při rozhodování; Přenos dat, zpráv a informací; Přenos zpráv, dat a obsahu přes internet a jiné komunikační sítě; Přístup k obsahu internetu, k internetovým stránkám a portálům; Poskytování přístupu k informacím na internetu; Poskytování internetových chatových místností a internetových fór; E-mailové datové služby; Shromažďování a doručování zpráv; Dodávání informací a dat; On-line služby, jmenovitě poskytování přístupu k informacím, dodávání a zprostředkování informací; Síťová telekomunikace; Telekomunikační služby, zejména služby pro přenos dat, obrazu a hovoru; Počítačový přenos dat a obrazu; Dodávání a zprostředkování informací o nabídkách a poptávkách po zboží a službách.
41Výstavní služby pro vzdělávací účely; Organizování a vedení konferencí a kongresů; Pořádání a vedení vzdělávacích konferencí; Organizování kongresů a konferencí pro kulturní a vzdělávací účely; Organizování webinářů; Poradenství v oblasti školení a dalšího vzdělávání; Poskytování informací o on-line vzdělávání; Poradenství vztahující se ke vzdělávání a školení; Konzultační služby vztahující se k akademickým předmětům; Poskytování online informací a zpráv v oblasti zaměstnaneckých školení; Poskytování on-line školení; Zajišťování školicích služeb.
42Software jako služba [SaaS]; Umístění počítačového softwaru.
FR25Vêtements; Chapellerie.
35Analyses marketing; Gestion et conseil commerciaux en matière de lancement de nouveaux produits; Gestion et conseil commerciaux en matière d'activités de marketing; Services de conseils professionnels en développement de produits; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Mise à disposition d'espaces publicitaires; Prestation de services publicitaires informatisés; Mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; Services de location d'espaces publicitaires en ligne; Location d'espaces publicitaires sur Internet; Marketing de produits et services de tiers; Publicité en ligne; Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Publicité; Courtage de contrats concernant les services précités; Médiation de contrats d'achat et de vente de marchandises; Mise à disposition d'un marché assisté par ordinateur, à savoir collecte et fourniture d'informations sur des offres et des demandes de produits et de services; Compilation d'informations et de données; Services en ligne, à savoir collecte d'informations.
38Fourniture d'accès à des forums Internet; Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau de communication; Fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet; Fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne; Accès à des pages Web; Services de redirection Web; Services de transmission électronique d'informations; Transmission d'informations sur réseaux nationaux et internationaux; Transmission d'informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; Transmission de données, de messages et d'informations; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d'autres réseaux de communication; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Fourniture d'accès à des informations sur Internet; Mise à disposition de salons de discussion [chat] et de forums Internet; Services de données par courrier électronique; Compilation et livraison d'informations; Livraison d'informations et de données; Services en ligne à savoir fourniture d'accès à des informations, fourniture et transmission d'informations; Télécommunications en réseau; Services de télécommunications, en particulier services de données, d'images et vocaux; Transmission par ordinateur d'information et d'images; Fourniture et transmission d'informations sur des offres et des demandes de produits et de services.
41Services d'expositions pédagogiques; Préparation et coordination de conférences et de congrès; Organisation et conduite de conférences sur l'éducation; Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; Organisation de webinaires; Services de conseils dans le domaine de la formation et de la formation continue; Fourniture d'informations concernant l'enseignement en ligne; Services de conseils en matière d'éducation et de formation; Services de conseils relatifs aux matières d'enseignement scolaire; Information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; Fourniture de formation en ligne; Organisation de services de formation.
42Logiciel-service [SaaS]; Location de logiciels.
EN25Clothing; Headgear.
35Analysis relating to marketing; Business consultation and management regarding launching of new products; Business consultation and management regarding marketing activities; Business advisory services relating to product development; Business consultancy and advisory services; Provision of advertising space; Provision of computerised advertising services; Provision of space on web-sites for advertising goods and services; Rental of advertising space on-line; Rental of advertising space on the internet; Marketing the goods and services of others; Online advertisements; Organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; Advertising; Arranging contracts for the aforesaid services; Arranging contracts for the buying and selling of goods; Providing of a computerised market, in particular compilation and providing of information concerning supply and demand for goods and services; Gathering of information and data; Online services, namely compilation of information.
38Providing access to Internet forums; Providing access to websites on the Internet or any other communications network; Providing access to an Internet discussion website; Providing access to online computer databases; Providing access to multimedia content online; Provision of access to web pages; Web site forwarding services; Electronic transmission of information (Services for the -); Transmission of information via national and international networks; Transmission of information by data communications for assisting decision making; Transmission of data, messages and information; Transmission of messages, data and content via the Internet and other communications networks; Access to content, websites and portals; Providing access to information on the Internet; Providing Internet chatrooms and Internet forums; E-mail data services; Collection and delivery of messages; Providing information and data; Online services, namely providing of access to information, delivery and transmission of information; Network telecommunication; Telecommunications services, in particular data, image and speech services; Computer transmission of data and images; Providing and transmission of information on supply and demand for goods and services.
41Exhibition services for educational purposes; Arranging and conducting of conferences and congresses; Arranging and conducting educational conferences; Organisation of congresses and conferences for cultural and educational purposes; Organisation of Webinars; Training and further training consultancy; Providing information about online education; Education and training consultancy; Consultancy services relating to academic subjects; Providing on-line information and news in the field of employment training; provision of on-line of training; Arranging of training services.
42Software as a service [SaaS]; Rental of software.

-, Info about trademak list

This trademark - list was get 08.07.2017 08:24 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.