GE - Trademark, owner General Electric Company

Trademark info fields

Source ÚPV-ČR
Application 38357
Trademark text GE - ochranná známka
GE
Registration 157624
Product Classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28
Vienna Classes 27.1 ; 27.5
Filing date 05.09.1966
Priority date:
05.09.1966
Country of priority
CZ
Registration date 12.10.1967
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Platný dokument
Type Kombinovaná
OZ obnovena do 05.09.2016
 Licence:
Datum uzavření smlouvy: 27.09.1987
Typ licenční smlouvy: Nevýlučná
Licence pro: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC., (Delaware Comp.), City of Indianapolis, Indiana, USA

Nice Classification Chemické výrobky pro průmyslové využití, pro vědecké, fotografické účely, sloučeniny pro hašení ohně, temperovací látky, lepicí hmoty pro průmyslové použití, chemikálie, barvy, laky, ochranné hmoty proti rzi a proti kažení se dřeva, barviva, leptadla a mořidla, pryskyřice, kovy ve formě folií a prášků pro malíře a dekoratéry, bělicí prostředky a jiné látky pro použití při praní prádla, čisticí, lešticí, drhnoucí a brusné prostředky, průmyslové oleje a tuky, s výjimkou jedlých olejů a tuků a olejových esencí, mazací hmoty, kovy a jejich slitiny, koleje a jiné kovové materiály pro železniční spoje, lana a dráty, s výjimkou elektrovodivých drátů, turbiny, pračky nádobí, pračky prádla, sušičky pro prádelny, škrabky, obrušovačky, spojky a řemeny pro stroje, s výjimkou spojek a řemenů pro vozidla, ruční nástroje a nářadí, vrtací hlavice, nožové brusy, otvírače konserv, vědecké, plavební a letecké, kontrolní a elektrické přístroje a nástroje, včetně bezdrátových, fotografické, kinematografické, optické, vážicí, měřicí, signalisační, kontrolní přístroje a nástroje, přístroje a nástroje pro záchranu života, učební přístroje a nástroje, mluvicí stroje, televizní zařízení, přístroje ovládané mincemi a vracející drobné mince nazpět, páskové zachycovače zvuku, fonografy, radiová zařízení, počítací stroje, počítače, transformátory a součásti k nim, přístroje a nástroje pro lékařské operace, zdravotnické, zubolékařské a veterinární přístroje a nástroje, Roentgenovy přístroje a jejich součásti a příslušenství, osvětlovací zařízení, elektrické žárovky všeho druhu, zařízení pro otop, výrobu páry, pro vaření, chlazení, sušení, ventilaci, dodávku vody a zdravotnické účely, vozidla, přístroje a pohonné stroje pro přepravu na zemi, ve vzduchu a na vodě, cenné kovy a jejich slitiny, drahokamy, přístroje na měření času a hodiny, papír, lepenka, lepicí hmoty, papírnické zboží, gutaperča, klovatiny, balata a jejich náhražky, výrobky z těchto hmot, nepatřící do jiného oboru výroby, materiály pro balení, utěsňování obalů a izolování, asbest, slída a výrobky z nich, nekovové hadice, plastické hmoty ve formě desek, bloků, tyčí a trubic pro použití ve výrobě, stavební materiály, umělý kámen, plastické dekorace pro stavebnictví, nábytek, zrcadla, zboží nepatřící do jiného oboru a vyrobené ze dřeva, korku, rákosu, třtiny, proutí, rohoviny, kostí, slonové kosti, velrybích kostí, škebloviny, jantaru, perletě, celulosy a náhražky těchto materiálů, drobné domácí nářadí a předměty a nádržky nevyrobené z ani nepovlečené drahými kovy, vysavače prachu, jejich součásti a příslušenství, kartáče, přístroje a materiály pro čistící účely, pokrývky na lůžka, linoleum a jiné materiály pro pokrývání podlah, překryvy na stěny netextilní povahy, hry a hračky, cvičební a sportovní zboží, dekorace a ozdoby na vánoční stromky.

Chemical products for industrial utilization, for scientific, photographic purposes, compounds for fire extinguishing, malleablizing matters, adhesive masses for industrial usage, dyes, varnishes, protective masses against rust and against tainting of wood, colorants, caustics and mordants, resins, metals in form of foils and powders for painters and decorationists, bleaching preparations and other matters for using at washing of linen, cleaning, polishing, scrubbing and grinding wherewithall, industrial oils and greases, except edible oils and greases and oil essences, lubricating masses, metals and their alloys, tracks and other materials of metal for railway's communications, ropes and wires, except electric-conductive wires, turbines, dishwashers, washing machines, drying apparatus for laundry, scraping tools, abrading machines, couplings and belts for machines, except couplings and belting for vehicles, hand-held tools, drilling caps, knife grindstones, can openers, scientific, shipping and aerial, checking and electric apparatus and tools, including wireless, photographic, cinematographic, optical, roping, measuring, signalling, checking apparatus and instruments, apparatus and instruments for lifesaxing, instructional apparatus and instruments, speaking machinery, television arrangement, apparatus operated in coin and returning divisional coins backward, tape catchers of sound, phonographs, broadcast arrangement, calculating machines, computers, transformers and components to them, apparatus and instruments for medical operations, medical, dentical and veterinary apparatus and instruments, X-ray apparatus and their components and accessories, illuminative arrangement, electric bulbs of all kind, arrangement for heating, steam production, for cooking, cooling, drying, ventilation, water supply and for medical purposes, vehicles, apparatus and driving machines for transportation overland, aloft and afloat, precious metals and their alloys, jewels, apparatus for time measuring and clock, paper, cardboard, adhesive masses, stationery, guttapercha, gums, balata and their substitutes, products of these masses, extraneous to other branch of production, materials for packaging, packing of wrappers and insulating, asbestos, mica and products of them, not of metal hose-pipes, plastics in form of boards, blocks, bars and pipes for use in production, building materials, artificial stone, plastic decorations for construction, furniture, mirrors, goods, extraneous to other branch and made of wood, cork, reed, sedge, osiers, horn, bones, ivory bone, cetic bones, shell, amber, mother-of-pearl, cellulose and substitutes of these materials, small goods and subjects and barrels non-made of, and even non-coated, by precious metals, vacuum cleaners, their parts and accessories, brushes, apparatus and materials for cleansing purposes, coverlets for beds, linoleum and other materials for overlaying of floors, overlaps for sides with no-textile character, games and toys, training and sporting goods, decorations and trappings for christmas trees.


GE, Info about trademak list

This trademark GE list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 223 trademarks of text GE, 19 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688