Spiritual Realignment - Trademark, owner Ginger Up GmbH & Co. KG

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15795172
Znění ochranné známky: Spiritual Realignment
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 41
Datum podání přihlášky: 02.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 27.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:Ginger Up GmbH & Co. KG
Země původu: Spolková republika Německo
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje.
16 Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd, jmenovitě oznámení [papírenské zboží], obtisky, nálepky [papírenské zboží], papírové etikety, bloky (papírenské zboží), přívěsky, krabice z papíru nebo lepenky, nádoby z papíru nebo lepenky, plakáty, postery, výstavní transparenty, reklamní cedule; Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Balicí materiály z plastu (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky.
41 Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Vzdělávací služby týkající se meditace.
FR9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, à savoir faire-part [papeterie], autocollants, stickers [papeterie], étiquettes en papier, blocs (papeterie), remorques, boîtes en papier ou carton, récipients en papier ou carton, affiches, posters, transparents d'exposition, enseignes publicitaires; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes; Caractères d'imprimerie; Clichés.
41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Cours de méditation.
EN9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Computer software; Fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, namely announcement cards (stationery), stickers (stationery), labels of paper, pads (stationery), tags, boxes of paper or cardboard, containers of paper or cardboard, placards, posters, display banners, advertising signs; Printed matter; Bookbinding material; Photographs; Stationery; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Plastic materials for packaging (not included in other classes); Printers' type; Printing blocks.
41 Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities; Education services relating to meditation.

Spiritual Realignment, Info about trademak list

This trademark Spiritual Realignment list was get 09.11.2016 04:21 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688