VIEWPOINT - Trademark, owner Glass

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15059561
Znění ochranné známky: Viewpoint
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 42
Datum podání přihlášky: 01.02.2016 EU
Datum práva přednosti:
Stav priority:
Typ priority:
Číslo prioritní přihlášky:
Země priority:
31.07.2015
Přiznaná
Úplná
3020150480894
DE
Datum zveřejnění přihlášky: 29.03.2016 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Spojené státy americké
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Vědecká zařízení a nástroje; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Zařízení ke zpracování dat a počítače; Počítačový software, zejména pro tvorbu obchodních, finančních, tržních a meetingových analýz; Platformy, skládající se z počítačového softwaru pro příjem, správu, testování a provádění dodržování hlasovacího práva; Všechno výše uvedené zboží se vztahuje k hlasování v zastoupení a žádné z výše uvedeného zboží se nevztahuje ke zdravotnictví.
35 Poradenství v oboru řízení obchodní činnosti a marketingu; Vyhodnocování obchodních možností a marketingových dat; Obchodní nebo podnikatelské informace; Služby v oblasti obchodních statistických informací; Propagační činnost, reklama; Podniková administrativa; Výzkumné a analytické služby, jmenovitě provozně-ekonomické analýzy a rešerše, průzkum a analýzy trhu; Tvorba analýz z provozně-ekonomického hlediska, všechny výše uvedené služby v souvislosti s obory řízení podniku, zastupování hlasovacího práva a pokynů; Kancelářské práce; Všechny výše uvedené služby pouze s ohledem na finanční správu rizik, řízení podniku, provádění zastupování hlasovacího práva a potvrzování zastupování hlasovacího práva, compliance, účetnictví, právo, transakční rizika a rizika udržitelnosti.
36 Pojištění; Finanční poradenství a konzultační služby; Služby peněžní; Služby nemovitostní; Všechny výše uvedené služby pouze v oboru správa rizik, řízení podniku, provádění zastupování hlasovacího práva a potvrzování zastupování hlasovacího práva, compliance, účetnictví, právo, transakční rizika a rizika udržitelnosti; Zastupování hlasovacího práva, jmenovitě provádění depozitního hlasovacího práva a držení podílů na jiných podnicích jako zplnomocněnec pro hlasovací právo.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Analytické a výzkumné služby v průmyslu, jmenovitě služby v oboru zastupování hlasovacího práva, včetně testování standardů a praktik s ohledem na zastupování a vydávání plných mocí s ohledem na dodržování právních předpisů; Počítačové programování pro účely obchodních analýz a zpráv; Služby v oblasti počítačového výzkumu; Služby v oblasti informačních technologií.
FR9 Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs; Logiciels informatiques, en particulier pour la création d'analyses commerciales, financières, de marché et de réunions; Plateformes composées de logiciels informatiques pour la réception, la gestion, le contrôle et la réalisation de procurations; Tous les produits précités se rapportant au vote par procuration, et aucun des produits précités ne se rapportant aux soins de santé.
35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing; Évaluation d'opportunités commerciales et de données de marketing; Informations d'affaires; Services d'informations en matière de statistiques commerciales; Publicité; Services de gestion d'entreprises; Services de recherche et d'analyse, à savoir services d'analyses et de recherche économiques, de recherche et d'analyses de marchés; Réalisation d'analyses d'un point de vue de la gestion d'entreprise, tous les services précités en relation avec les domaines de la direction d'entreprise, des procurations et des instructions; Travaux de bureau; Tous les services précités exclusivement en relation avec la gestion financière des risques, la direction d'entreprise, l'exercice de procurations et les validations de procurations, la conformité, la comptabilité, le droit, les risques de transactions et de durabilité.
36 Assurances; Prestation de conseils et services de conseillers en finance; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Tous les services précités exclusivement dans le domaine de la gestion des risques, de la direction d'entreprise, de l'exercice de procurations et des validations de procurations, de la conformité, de la comptabilité, du droit, des risques de transactions et de durabilité; Services de procurations, à savoir l'exercice du droit de représentation et la tenue de participations à d'autres entreprises en tant que mandant de procuration.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et mise au point de matériel informatique et logiciels; Services d'analyses et de recherches industrielles, à savoir services dans le domaine de la procuration, y compris le contrôle des normes et pratiques en relation avec la représentation et l'octroi de pouvoirs en termes de respect des prescriptions légales; Services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; Services de recherches informatiques; Services des technologies de l'information.
EN9 Scientific apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Data processing equipment, computers; Computer software, in particular for creating of business, financial, market and meeting analyses; Platforms consisting of computer software for accepting, managing, checking and conducting of proxy voting; all of the aforesaid goods being related to proxy voting and none of the aforesaid goods being healthcare related.
35 Advice in the field of business management and marketing; Evaluation of business opportunities and marketing data; Business information; Business statistical information services; Advertising; Operational management; Research and analysis services, namely professional business analysis and research services, market research and analysis; Conducting of professional business analyses, all of the aforesaid services being in relation to the fields of business management, proxy voting and instructions; Office functions; All of the aforesaid services being exclusively in relation to financial risk management, business management, exercising of proxy voting and proxy voting validation, compliance, book-keeping, law, transaction and sustainability risks.
36 Insurance; Financial advice and consultancy services; Monetary affairs; Real estate affairs; All of the aforesaid services being exclusively in the field of risk management, business management, exercising of proxy voting and proxy voting validation, compliance, book-keeping, law, transaction and sustainability risks; Proxy voting, namely exercising of proxy voting rights and holding participations in other companies as a proxy.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and computer software; Industrial analysis and research, namely proxy voting, including verification of standards and practices in relation to representation and power of attorney regarding compliance with legal regulations; Computer programming services for commercial analysis and reporting; Computer research services; IT services.

VIEWPOINT, Info about trademak list

This trademark VIEWPOINT list was get 13.12.2016 04:17 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 18 trademarks of text VIEWPOINT, 10 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688