IINSPIRE - Trademark, owner IINSPIRE Spółka z o.o.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15794951
Reprodukce: IINSPIRE - ochranná známka
IINSPIRE
Třídy výrobků a služeb: 5, 9, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 45
Obrazové třídy: 26.11.2, 26.11.25, 27.1.25, 29.1.5
Datum podání přihlášky: 02.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 14.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Polsko
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
CS Bílá- "PANTONE 000C";Modrá- "PANTONE 7456 C";Fialová- "PANTONE 266 C".
EN White - "PANTONE 000C"; Blue - "PANTONE 7456 C"; Violet - "PANTONE 266 C".
FR Blanc- "PANTONE 000C";Bleu- "PANTONE 7456 C";Violet- "PANTONE 266 C".
Popis:
CS Ochranná známka "IINSPIRE" se skládá ze stylizovaného slova "IINSPIRE", přičemž všechna jeho písmena s výjimkou písmene "S" jsou bílá a písmeno "S" má formu modro-fialového vyobrazení. Tato ochranná známka je vyobrazena před černým pozadím, které však není její součástí.
EN The mark "IINSPIRE" consists of a stylized word "IINSPIRE", where all letters instead of the letter "S" are in white and the letter "S" is presented in form of a blue-and-violet device element. The mark in question is shown in front of a black background that is not a part of the mark.
FR La marque "IINSPIRE" se compose du mot stylisé "IINSPIRE", dont toutes les lettres sauf la lettre "S" sont en blanc et dont la lettre "S" est présentée sous la forme d'un élément emblématique bleu et violet. La marque en question apparaît sur un fond noir ne faisant pas partie de la marque.
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS5 Dietní doplňky pro lidskou potřebu; Doplňky výživy.
9 Počítačový software a mobilní aplikace pro fyzicky aktivní lidi, sportovce a trenéry; Počítačový software a mobilní aplikace pro monitorování sportovních aktivit uživatele; Počítačový software a mobilní aplikace pro monitorování, záznam a zpracování informací o fyzických aktivitách uživatele a také pro sociální networking prostřednictvím internetu a pro přenos zpráv mezi uživateli; Počítačový software umožňující vyhledávání dat; Publikace (elektronické -) [s možností stažení], Jmenovitě knihy, Možnosti stažení, Oběžníky, Průvodce vztahující se ke sportu a sportovním aktivitám.
18 Tašky (sportovní).
25 Sportovní oblečení; Sportovní obuv.
28 Sportovní potřeby a vybavení.
35 Poskytování a pronajímání reklamního prostoru na internetu; Organizování a řízení věrnostních programů a obchodních pobídek pro zákazníky.
38 Interaktivní komunikační služby; Poskytování uživatelského přístupu k platformám na internetu; Služby v oblasti datového streamingu, zejména v oboru videa, audia a televize ve vztahu ke sportovním a fyzickým aktivitám, na internetu a v jiných počítačových a elektronických komunikačních sítích; Zprostředkovatelské služby vztahující se k audio/video přenosům sportovních akcí; Poskytování přístupu k webovým blogům; Poskytování přístupu k multimediálnímu obsahu on-line; Poskytování přístupu k on-line fórům; Poskytování přístupu do internetových chatových místností; Poskytování přístupu k datům v komunikačních sítích; Poskytování přístupu k on-line interaktivním vývěskám; Služby v oblasti datové komunikace přístupné prostřednictvím přístupového kódu; Poskytování přístupu k internetové platformě pro komunikaci mezi lidmi věnujícími se sportu s umožněním streamingu živých přenosů dat, včetně přenosů sportovních akcí a tréninků zahrnujících uživatele; Poskytování internetového chatroomu registrovaným uživatelům za účelem sdílení informací vztahujících se k fitness, sportovním aktivitám a tréninkům; Poskytování přístupu k webovým stránkám, On-line služby, Platformy obsahující rady a informace zaměřené na fitness, sportovní aktivity a tréninky, nahrávky tréninků a statistické analýzy v tomto oboru.
41 Sportovní a cvičební [fitness] tréninkové služby; Instrukce a poradenské služby vztahující se ke sportu a cvičení [fitness]; Služby v oblasti dálkového studia vztahující se ke sportovnímu tréninku; Sportovní výuka, trénink a instruktáž; Služby osobního trenéra [fitness trénink]; Trénink síly a fyzické kondice; Poskytování rad a informací vztahujících se k osobnímu tréninku a cvičení [fitness]; Služby fitness klubu; Organizování sportovních aktivit a soutěží; Organizování gala akcí vztahujících se ke sportu; Organizování a vedení živých sportovních akcí a tréninků; Všechny výše uvedené služby v této třídě se poskytují také prostřednictvím internetu a také prostřednictvím jiných počítačových a elektronických komunikačních sítí a mobilních aplikací.
45 Služby sociálních sítí online; Služby sociálních sítí online; Služby sociálních sítí online, Zejména umožňování uživatelům interakce v reálném čase, společných on-line tréninků, sdílení výsledků; Všechny výše uvedené služby v této třídě jsou určeny zejména pro fyzicky aktivní lidi, sportovce a trenéry.
FR5 Compléments alimentaires propres à la consommation humaine; Compléments nutritionnels.
9 Logiciels et applications mobiles pour les personnes pratiquant une activité physique, les sportifs et les entraîneurs; Logiciels et applications mobiles pour la surveillance de l'activité sportive d'un utilisateur; Logiciels et applications mobiles pour la surveillance, l'enregistrement et le traitement d'informations relatives à l'activité physique de l'utilisateur ainsi que pour services de réseautage social par le biais de l'internet et pour la transmission de messages entre utilisateurs; Logiciels pour la recherche de données; Publications électroniques téléchargeables, Y compris livres, Téléchargeable, Lettres d'information, Guides liés au sport et à l'activité sportive.
18 Sacs de sport.
25 Vêtements de sport; Souliers de sport.
28 Articles et équipement de sport.
35 Mise à disposition et location d'espaces publicitaires sur Internet; Organisation et gestion de programmes de fidélisation et de stimulations commerciales pour clients.
38 Services de communication interactive; Fourniture d'accès à des plates-formes sur Internet pour des utilisateurs; Services de diffusion de données en flux sur l'internet et d'autres réseaux informatiques et de communications électroniques, en particulier dans le domaine du contenu vidéo, du contenu audio et de la télévision, liées au sport et à l'activité physique; Services d'intermédiation liés aux transmissions audio/vidéo d'évènements sportifs; Fourniture d'accès à des blogues sur le web; Fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d'accès à des forums en ligne; Fourniture d'accès à des salons de discussion [chat] sur Internet; Fourniture d'accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture d'accès à un tableau d'affichage interactif en ligne; Services de communication de données accessibles par code d'accès; Fourniture d'accès à une plateforme sur l'internet permettant aux personnes pratiquant un sport de communiquer entre elles afin de permettre les transmissions de données en flux et en direct, y compris les transmissions d'évènements sportifs et d'entraînements impliquant les utilisateurs; Fourniture d'un salon de discussion sur l'internet permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations liées à la forme physique, aux activités sportives et aux entraînements; Offre d'accès à des pages web, Services en ligne, Plateformes contenant des conseils et des informations liés à la forme physique, aux activités sportives et aux entraînements, des enregistrements de séances d'entraînement et des analyses statistiques dans ce domaine.
41 Services d'entraînement liés au sport et à l'exercice [fitness]; Services d'instructions et de conseils liés au sport et à l'exercice [fitness]; Services d'enseignement par correspondance liés à l'entraînement sportif; Cours, entraînement et formation en matière de sport; Services de préparateurs physiques [fitness]; Entraînement de la force et de l'endurance; Fourniture de conseils et d'informations liés à l'entraînement et à l'exercice personnels [fitness]; Services de clubs de gym; Organisation d'activités et de compétitions sportives; Organisation de galas liés au sport; Organisation et conduite d'évènements et entraînements sportifs en direct; Tous les services précités compris dans cette classe étant également fournis sur l'internet ainsi que par le biais d'autres réseaux informatiques et de communications électroniques et d'applications mobiles.
45 Services de réseautage social en ligne; Services de réseautage social en ligne; Services de réseautage social en ligne, En particulier permettant aux utilisateurs d'interagir en temps réel, de rejoindre des entraînements en ligne, de partager des résultats; Tous les services précités compris dans cette classe étant conçus en particulier pour les personnes pratiquant une activité physique, les sportifs et les entraîneurs.
EN5 Dietary supplements for humans; Nutritional supplements.
9 Computer software and mobile applications for physically active people, sport people and trainers; Computer software and mobile applications for monitoring of sporting activity of a user; Computer software and mobile applications for monitoring, recording and processing of information on physical activity of the user as well as for social networking services via the Internet and for transmission of messages among users; Computer software to enable the searching of data; Electronic publications, including books, downloadable, newsletters, guides relating to sport and sporting activity.
18 Bags for sports.
25 Sportswear; Sports shoes.
28 Sporting articles and equipment.
35 Providing and rental of advertising space on the Internet; Organization and management of loyal schemes and of business incentive for customers.
38 Interactive communication services; Providing user access to platforms on the Internet; Data streaming services, in particular in the field of video, audio and television relating to sport and physical activity, on the Internet and other computer and electronic communication networks; Intermediary services relating to audio/video transmissions of sporting events; Providing access to web blogs; Providing access to multimedia content online; Providing access to online forums; Providing access to Internet chatrooms; Providing access to data on communication networks; Providing an online access to interactive bulletin board; Data communication services accessible by access code; Providing access to Internet platform for communication between people engaging in sports enabling streaming live transmissions of data, including transmissions of sporting events and trainings involving users; Providing Internet chatroom to the registered users for purpose of sharing information relating to fitness, sporting activities and trainings; Providing access to web pages, on-line services, platforms containing advice and information relating to fitness, sporting activities and trainings, recordings of training sessions and statistical analysing in the field thereof.
41 Sports and exercise [fitness] training services; Instructions and advisory services relating to sport and exercise [fitness]; Distance learning services relating to sports training; Sports tuition, coaching and instruction; Personal trainer services [fitness training]; Strength and conditioning training; Providing advice and information relating to personal training and exercise [fitness]; Fitness club services; Organizing of sporting activities and, competitions; Organizing of gala events relating to sports; Organising and conducting of live sports events and trainings; All aforementioned services in this class provided also via the Internet as well as via other computer and electronic communication networks and mobile applications.
45 Online social networking services; Online social networking services; Online social networking services, in particular enabling users real-time interaction, joint online trainings, sharing of results; All aforementioned services in this class intended, in particular for physically active people, sports people and trainers.

IINSPIRE, Info about trademak list

This trademark IINSPIRE list was get 19.10.2016 21:05 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688