imes-icore - Trademark, owner imes-icore GmbH

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15062193
Znění ochranné známky: imes-icore
Třídy výrobků a služeb: 7, 9, 40, 42
Datum podání přihlášky: 01.02.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 24.03.2016 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:imes-icore GmbH
Země původu: Spolková republika Německo
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS7 Obráběcí stroje; Obráběcí stroje ovládané numericky (CNC); Přístroje a stroje k automatické manipulaci s nástroji a obrobky; Frézovací stroje pro zpracování různých materiálů; Frézovací stroje pro stomatologii; Odsávací stroje, řezací zařízení (stroje); Laserová řezací zařízení; Zařízení pro řezání vodním paprskem; Hnací zařízení pro stroje; Stroje pro procesy nanášení materiálu, upínací kleště; Rozprašovací zařízení (stroje); Nářadí a příslušenství pro výše uvedené stroje; Otočné osy (stroje a části strojů); Frézovací nářadí (části strojů).
9 Počítačový software; Software v oboru měřicí, řídicí a regulační techniky, automatizační techniky; Počítačové programy (software) pro použití při konstrukci a automatizované výrobě (CAD/CAM); Počítačové programy (software) pro použití při konstrukci a automatizované výrobě (CAD/CAM) ve stomatologii; Počítačové programy pro řízení strojů; Počítačové programy pro řízení CNC obráběcích strojů; Ovladače pro obráběcí stroje a průmyslová výrobní zařízení; Skenovací systémy ve spojení se skenovacím softwarem pro digitální CAD záznam 3D objektů; Měřicí přístroje, měřítka; Přístroje pro měření prostorových souřadnic; Výslovně vyňata jsou dálková ovládání, systémy dálkového ovládání, dálkové ovladače.
40 Zpracování a opracování materiálů, zejména pomocí CNC techniky.
42 Inženýrsko-technický výzkum a poradenství; Inženýrské práce a služby počítačem podporovaných inženýrských prací; Vývoj počítačových programů [softwaru] pro použití při konstrukci a automatizované výrobě [CAD/CAM]; Vývoj softwaru; Softwarové inženýrství; Navrhování nástrojů; Navrhování nástrojů; Technické poradenství při uvádění do provozu, údržbě, manipulaci a programování počítačově řízeních strojů, strojů pro zpracování materiálu a obráběcích strojů; Výslovně vyňaty jsou služby s ohledem na dálková ovládání, systémy dálkového ovládání, dálkové ovladače.
FR7 Machines-outils; Machines-outils à commande numérique (CNC); Appareils et machines pour la manipulation automatisée d'outils et de pièces à usiner; Fraiseuses pour l'usinage de différents matériaux; Fraiseuses pour le domaine dentaire; Machines d'aspiration, installations de découpe (machines); Installations de découpe au laser; Installations de découpe à jet d'eau; Dispositifs d'entraînement pour machines; Machines pour les procédés de revêtement de matériaux, pinces de serrage; Appareils de vaporisation [machines]; Outils et accessoires pour les machines citées; Axes de rotation (machines et pièces de machines); Outils de fraisage [pièces de machines].
9 Logiciels informatiques; Logiciels dans le domaine des techniques de mesure, de commande et de régulation, technique d'automatisation; Programmes informatiques (logiciels) à utiliser lors de la construction et de la fabrication automatisées (CAD/CAM); Programmes informatiques (logiciels) à utiliser lors de la construction et de la fabrication automatisées (CAD/CAM) dans le domaine dentaire; Programmes informatiques pour la commande de machines; Programmes informatiques pour la commande de machines-outils CNC; Commandes pour les machines-outils et les installations de production industrielles; Systèmes de scanner en relation avec un logiciel de scanner pour la saisie CAD numérique d'objets en 3D; Mesureurs; Équipements de mesure de coordonnées spatiaux; Sont expressément exclus les télécommandes, systèmes de télécommande, appareils de télécommande.
40 Traitement et usinage de matériaux, en particulier par la technique CNC.
42 Recherche et conseil en techniques d'ingénierie; Services d'ingénierie et d'ingénierie assistée par ordinateur; Développement de programmes informatiques [logiciels] pour une utilisation lors de la construction et de la fabrication automatisée [CAD/CAM]; Développement de logiciels; Services de génie logiciel; Conception d'instruments; Conception d'instruments; Conseils techniques lors de la mise en service, de la maintenance, de la manipulation et de la programmation de machines commandées par ordinateur, machines de traitement des matériaux et machines-outils; Sont expressément exclus les services en rapport avec des télécommandes, systèmes de télécommande, appareils de télécommande.
EN7 Machine tools; Numerically controlled machine tools (CNC); Equipment and machines for the automated handling of tools and workpieces; Milling machines for processing materials of all kinds; Milling machines for the dental sector; Extracting machines, cutting installations (machines); Laser cutting installations; Water jet cutting installations; Driving devices for machines; Machines for material-coating methods, collets; Implements [machines] for spraying; Tools and accessories for the aforesaid machines; Rotating centres (machines and parts of machines); Milling tools [parts for machines].
9 Computer software; Software in the field of measuring, control and regulating technology, automation technology; Computer programs (software) for use in construction and automated manufacture (CAD/CAM); Computer programs (software) for use in construction and automated manufacture (CAD/CAM) in the dental sector; Computer programs for controlling machines; Computer programs for controlling CNC machine tools; Controllers for machine tools and industrial production installations; Scanning systems in connection with scanning software for digital CAD capture of 3D objects; Measuring apparatus; Spatial coordinate measuring machines; Expressly not including remote controls, remote control systems, remote control apparatus.
40 Treatment and processing of materials, in particular using CNC technology.
42 Engineering research and consultancy; Engineering and computer-aided engineering services; Development of computer programs (software) designed for use in construction and automated manufacturing (CAD/CAM); Software development; Software engineering; Design of instruments; Design of instruments; Technical consultancy for commissioning, maintenance, handling and programming of computer-controlled machines, material treatment machines and machine tools; Expressly not including services in connection with remote controls, remote control systems, remote control apparatus.

imes-icore, Info about trademak list

This trademark imes-icore list was get 18.01.2017 04:32 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688