TITAN - Trademark, owner Imperial E-Club Ltd.

Trademark info fields

SourceOHIM
Application8935231
Trademark textTITAN
Product Classes9, 35, 38, 41, 42
Filing date08.03.2010
Publication date10.05.2010
Registration date20.08.2012
Expiration/renewal date08.03.2020
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
9
Počítačový software a počítačové programy;počítačový software a programy pro použití ve vztahu k sázkám, hraní o peníze, hazardním hrám, sportu, sportovním akcím, sportovním sázkám nebo přijímání sázek; software a programy počítačových her; počítačové hry; elektronické hry; elektronické interaktivní počítačové hry; online počítačové hry;počítačové hry zaměřené na loterie, poker, mincovní automaty, bingo, stírací losy a kasina;programy a software počítačových her ke stažení z internetu; CD-ROMy; fonografické a videografické záznamy; elektronické publikace; publikace v elektronické formě dodávané online z počítačové databáze nebo z internetu; elektronické generátory čísel.

Logiciels informatiques et programmes informatiques;logiciels et programmes informatiques destinés à être utilisés pour des services de paris, de jeux, de jeux d'argent, de sport, de manifestations sportives, de paris sportifs ou de prise de paris; logiciels et programmes de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux électroniques; jeux électroniques et informatiques interactifs; jeux informatiques en ligne;loterie informatisées, poker, machines à sous, bingo, carte à gratter et jeux de casino;programmes et logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir de l'internet; cédéroms; enregistrements phonographiques et vidéographiques; publications électroniques; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; générateurs de nombres électroniques.

Computer software and computer programs; computer software and programs for use in relation to betting, gaming, gambling, sports, sporting events, sports betting or bookmaking services; computer games software and programs; computer games; electronic games; electronic interactive computer games; online computer games; computer lottery, poker, slot machine, bingo, scratch card and casino games; computer games programmes and software downloadable from the internet; CD-ROMs; sound and video recordings; electronic publications; publications in electronic form supplied on-line from a computer database or the Internet; electronic number generators.

35
Reklama.

Publicité.

Advertising.

38
Telekomunikační přenos informací vztahujících se ke sportovním sázkám, hraní o peníze, hazardním hrám nebo přijímání sázek; poskytování online přístupu ke hraní o peníze, hazardním hrám a sázkám na internetu; poskytování přístupu k informacím a službám zaměřeným na hraní o peníze, hazardní hry a sázky prostřednictvím internetu, dalších globálních sítí a mobilních komunikačních zařízení, včetně mobilních telefonů; přenos informací prostřednictvím globálních počítačových sítí, včetně zpráv, obrazu a informací vztahujících se ke hrám, hraní o peníze, hazardním hrám a sázkám; poskytování internetových konferenčních místností; poskytování online fór;informační, poradenské a konzultační služby týkající se veškerých výše uvedených záležitostí.

Télécommunication d'informations liés aux jeux, aux jeux d'argent, aux paris sportifs, aux paris et à la prise de paris; fourniture d'accès en ligne à des services de paris, de jeux et de jeux d'argent sur l'internet; fourniture d'accès à des informations et services de paris, de jeux et de jeux d'argent via l'internet, d'autres réseaux mondiaux et des dispositifs de communications mobiles, y compris téléphones mobiles; transmission d'informations via des réseaux informatiques mondiaux, y compris messages, images et informations liées aux jeux, aux jeux d'argent et aux paris; fourniture de services d'un forum de discussion sur l'internet; mise à disposition de forums en ligne;services d'information, conseils et assistance concernant tous les services précités.

Telecommunication of information relating to gaming, gambling, sports betting, betting and bookmaking; provision of online access to gaming, gambling, betting services on the Internet; provision of access to gaming, gambling and betting information and services over the Internet, other global networks and mobile communications including mobile telephones; transmission of information via global computer networks, including messages, images and information relating to games, gaming, gambling and betting; providing internet chat room services; provision of on-line forums; information, advice and consultancy relating to the aforementioned services.

41
Zábavní služby; interaktivní zábava;služby zaměřené na hraní o peníze, hazardní hry, sázky a přijímání sázek; sportovní sázkové služby;zábava prostřednictvím sportovních sázek, her, hraní o peníze, hazardních her nebo sázek nebo vztahující se ke sportovním sázkám, hrám, hraní o peníze, hazardním hrám nebo sázkám;služby zaměřené na hry, hraní o peníze, hazardní hry nebo sázky vztahující se ke sportovním akcím;poskytování interaktivních služeb v reálném čase zaměřených na hazardní hry, sportovní sázky a přijímání sázek prostřednictvím globálních počítačových sítí, mobilních telefonů a přenosných zábavních systémů;organizování a provozování živých turnajů a soutěží zaměřených na hraní o peníze, hazardní hry a sázky;online interaktivní služby zaměřené na kasina, poker, loterie, mincovní automaty a bingo; herní služby na dálku poskytované přes telekomunikační sítě; informace, poradenství a konzultace týkající se výše uvedených služeb;informace vztahující se ke sportu a sportovním akcím.

Services de divertissement; divertissement interactif;services de jeux, de jeux d'argent, de paris et de prise de paris; services de paris sportifs;divertissement par le biais d'ou dans le domaine des paris sportifs, des jeux, des jeux d'argent, des paris ou des prises de paris;services de jeux, de jeux d'argent, de paris et de prise de paris en matière d'événements sportifs;services de jeux, de jeux d'argent, de paris et de prise de paris interactifs en temps réel via des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones mobiles et des systèmes de divertissement portables;organisation et exploitation de concours et tournois de jeux, de jeux d'argent et de paris en direct;services de casino, de poker, de loterie, de bingo et de machines à sous interactifs en ligne; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications; services d'information, de conseils et d'assistance en rapport avec tous les services précités;informations sur les sports et les événements sportifs.

Entertainment services; interactive entertainment services; gaming, gambling, betting, bookmaking and wagering services; sports betting services; entertainment by or relating to sports betting, games, gaming, gambling, betting or wagering; games, gaming, gambling, betting or wagering services relating to sporting events; provision of interactive real-time gambling, sports betting and bookmaking services via global computer networks, mobile telephones and portable entertainment systems; organisation and operation of live gaming, gambling and betting tournaments and competitions; on-line interactive casino, poker, lottery, slot machine and bingo services; remote gaming services provided through telecommunication links; information, advice and consultancy relating to the aforementioned services; information relating to sport and sporting events.

42
Tvorba a údržba míst v síti.

Création et maintenance de sites web.

Creating and maintaining websites.


TITAN, Info about trademak list

This trademark TITAN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 210 trademarks of text TITAN, 81 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.