INTEL - Trademark, owner Intel Corporation

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 5726633
Trademark text intel
Product Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Filing date 19.02.2007
Publication date 09.06.2008
Registration date 24.11.2008
Expiration/renewal date 19.02.2017
Applicant/Holder Intel Corporation
Representative WILLIAM JAMES KOPACZ
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;brusiva, okyselená voda na doplnění akumulátorů, acetylen, lepidla pro obkládačky, kyseliny, chemické výrobky pro průmysl, chemické přísady do insekticidů, rtuť, metaloidy, alkalické kovy, prostředky pro kalení kovů, mořidla na kovy, formovací prostředky pro slévárenství, chemikálie pro čištění radiátorů, kyselina pyrogalová, vzácné zeminy, reagenční papír, chladicí přípravky, renovační chemikálie, soli pro průmyslové účely, silikáty, klížicí přípravky, chemické přípravky pro pájení, ztužené plyny pro průmyslové účely, syntetické pryskyřice, tmel v surovém stavu pro pneumatiky, titanitan, převodová kapalina, kyselina wolframová, viskóza, přípravky na odstraňování tapet, chemické přípravky pro bělení, dřevný líh.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;abrasifs, eau acidulée pour la recharge des accumulateurs, acétylène, adhésifs pour carreaux de revêtement, acides, produits chimiques pour l'industrie, additifs chimiques aux insecticides, mercure, métalloïdes, métaux alcalins, produits pour la trempe des métaux, mordants pour métaux, produits de moulage pour la fonderie, produits chimiques de curage pour radiateurs, acide pyrogallique, terres rares, papier réactif, produits réfrigérants, produits chimiques de rénovation, sels à usage industriel, silicates, produits pour l'encollage, préparations chimiques pour le soudage, gaz solidifiés à usage industriel, résines synthétiques, mastic non traité pour pneus, titanite, fluides de transmission automatique, acide tungstique, viscose, produits pour l'enlèvement des papiers peints, produits chimiques pour blanchir les cires, esprit-de-bois.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; abrasives, acidulated water for recharging accumulators, acetylene, adhesives for wall tiles, acids, industrial chemicals, chemical additives to insecticides, mercury, metalloids, alkaline metals, metal hardening preparation, mordants for metals, foundry molding preparations, radiator flushing chemicals, pyrogallic acid, rare earths, reagent paper, refrigerants, renovating chemicals, salts for industrial purposes, silicates, sizing preparations, soldering chemicals, solidified gases for industrial purposes, synthetic resins, unprocessed mastic for tires, titanite, transmission fluid, tungstic acid, viscose, wallpaper removing preparations, wax-bleaching chemicals, wood alcohol.

2
Barvy, fermeže, laky; konzervační prostředky proti korozi a poškození dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě;pojiva pro barvy, antikorozní přípravky, antikorozní oleje, antikorozní tuky, auramin, pojiva do barev, bitumenové nátěry, bronzový prášek, karmínová červeň z červce nopálového, kopál, temperové barvy, emailové barvy, barva pro rytectví, potravinářská barviva, klovatiny, vápenné mléko, sladová barviva, barva na kůži, minium, základní nátěrové barvy, rumělka, sandarak, barvy na obuv, stříbrná pasta, zahušťovače barev, ředidla pro barvy, fixační prostředky pro akvarelové barvy, mořidla na dřevo.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;liants pour peintures, produits anti-corrosion, huiles contre la rouille, graisses contre la rouille, auramine, liants pour peintures, vernis au bitume, poudre de bronze, carmin de cochenille, copal, détrempes, émaux pour la peinture, encres pour la gravure, produits colorants alimentaires, gommes-résines, lait de chaux, malt-colorant, encres pour le cuir, minium, couleurs pour apprêt, minium, sandaraque, teintures pour chaussures, argent sous forme de pâte, épaississants pour couleurs, diluants pour peintures, fixatifs pour l'aquarelle, teintures pour le bois.

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; agglutinants for paints, anti-corrosive preparations, anti-rust oils, anti-rust greases, auramine, binding preparation for paints, bitumen varnish, bronze powder, cochineal carmine, copal, distempers, enamels for painting, engraving ink, food colorants, gum resins, lime wash, malt colorants, ink for leather, minium, primers, red lead, sandarac, shoe dyes, silver paste, thickeners for paints, thinners for paints, fixatives for watercolours, wood stains.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů;brusiva, mandlový olej, antistatické přípravky pro domácnost, vody po holení, badyánová esence, bělicí soda, krém na obuv, čisticí křída, čisticí mléko pro toaletní účely, kosmetické sady, depilační přípravky, dezinfekční mýdlo, kolínská voda, smirek, smirkové plátno, éterické esence, kosmetika na obočí, tužky na obočí, umělé oční řasy, umělé nehty, jasmínový olej, kadidlové tyčinky, šmolka na prádlo, přípravky pro saténování prádla, vosk pro bělení prádla, líčidla, pudr na líčení, přípravky na líčení, máta do parfumerie, vosk na knír, oleje pro toaletní účely, lešticí papír, lešticí krémy, růžový olej, prostředky na odstraňování rzi, sáčky pro parfémování prádla, krém na obuv, vosk na obuv, hladicí přípravky, terpentýn na odmašťování, vulkanický popel pro čištění.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;abrasifs, huile d'amandes, produits contre l'électricité statique à usage ménager, lotion après rasage, essence de badiane, soude pour blanchir, crèmes pour chaussures, craie pour le nettoyage, laits de toilettes, nécessaire de cosmétiques, produits dépilatoires, savons désinfectants, eau de cologne, émeri, toile émeri, papier émeri, essences éthériques, préparations cosmétiques pour les sourcils, crayon pour les sourcils, faux cils, faux ongles, huile de jasmin, baguettes d'encens, colorants pour la lessive, produits de glaçage pour le blanchissage, cire pour la blanchisserie, fards, poudre de maquillage, préparations pour le maquillage, menthe pour la parfumerie, cire à moustaches, huiles de toilette, papier à polir, crèmes à polir, huile de rose, produits pour l'enlèvement de la rouille, produits pour parfumer le ligne, crèmes pour chaussures, cirages, produits adoucissants, térébenthine pour dégraisser, cendres volcaniques pour le nettoyage.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; abrasives, almond oil, antistatic preparations for household purposes, after-shave lotions, badian essence, bleaching soda, boot cream, cleaning chalk, cleansing milk for toilet purposes, cosmetic kits, depilatory preparations, disinfectant soap, eau de cologne, emery, emery cloth, emery paper, ethereal essences, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, false eyelashes, false nails, jasmine oil, joss sticks, laundry blueing, laundry glaze, laundry wax, make-up, make-up powder, make-up preparations, mint for perfumery, mustache wax, oils for toilet purposes, polishing paper, polishing creams, rose oil, rust removing preparations, sachets for perfuming linen, shoe cream, shoe wax, smoothing preparations, turpentine for degreasing, volcanic ash for cleaning.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; svíčky, knoty;antracit, vosky pro řemeny, kostní olej pro průmyslové účely, dřevěné brikety, paliva, karnaubový vosk, cerezin, uhelné brikety, uhelný prach (palivo), koks, palivový olej, řezné tekutiny, přípravky pro vázání prachu pro zametání, přípravky pro odstraňování prachu, motorová nafta, elektrická energie, podpalovače, knoty pro lampy, benzin, lignit, mazadla, mazut, nafta, olein, papírové smotky pro zapalování, vonné svíčky, generátorový plyn, stearin, řepkový olej pro průmyslové účely, těkavé pohonné směsi, dřevěné brikety, xylen.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;anthracite, cire pour courroies, huile d'os industrielle, briquettes de bois, carburants, cire de carnauba, cérésine, boulets de charbon, poussier (combustibles), coke, huiles combustibles, huile de coupe, compositions pour le balayage pour lier la poussière, produits pour le dépoussiérage, diesel, énergie électrique, allume-feu, mèches de lampes, essence, lignite, lubrifiants, mazout, naphte, oléine, bandes de papier pour l'allumage, bougies d'éclairage parfumées, gaz pauvre, stéarine, huile de navette industrielle, mélanges carburants gazéifiés, briquettes de bois, xylène.

Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; anthracite, belting wax, bone oil for industrial purposes, wood briquettes, carburants, carnauba wax, ceresine, coal briquettes, coal dust (fuel), coke, combustible oil, cutting fluids, dust binding compositions for sweeping, dust removing preparations, diesel oil, electrical energy, firelighters, lamp wicks, gasoline, lignite, lubricants, mazut, naphtha, oleine, paper spills for lighting, perfumed candles, producer gas, stearine, rape oil for industrial purposes, vaporized fuel mixtures, wood briquettes, xylene.

5
Farmaceutické a veterinární přípravky; hygienické výrobky pro léčebné účely; dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; plombovací materiál, zubní vosk; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy;absorpční tampony, absorpční vata, akaricidy, akonitin, náplasti, mléko obohacené bílkovinami, alkaloidy pro léčebné účely, octan hlinitý pro farmaceutické účely, anestetika, analgetika, anthelmintika, antibiotika, čaj proti astmatu, bakteriální jedy, bakteriologické přípravky pro léčebné a veterinární účely, balzámy pro léčebné účely, obinadla, bikarbonát sodný pro farmaceutické účely, biocidy, krevní plazma, kostní cement pro chirurgické a ortopedické účely, bujony pro bakteriologické kultury, náplasti na kuří oka, náramky pro léčebné účely, sladkosti pro léčebné účely, přípravky na mytí dobytka, chemické přípravky pro léčebné účely, chemické vodiče pro elektrody elektrokardiografů, chemické antikoncepční prostředky, žvýkací guma pro léčebné účely, chinolin pro léčebné účely, tlakové obvazy, léčebné přípravky na kuří oka, náplasti, kurare, čisticí přípravky, diabetický chléb, digitalin, obvazy, léčebné, chemické vodiče pro elektrody elektrokardiografů, purgativa, antipyretika, mucholapky, lep na mouchy, vykuřovací tyčinky, gáza na obvazy, olovnatá voda, žvýkačky pro léčebné účely, hemoglobin, léčivé byliny, hydrastin, kadidla odpuzující hmyz, pleny pro osoby trpící inkontinencí, repelenty proti hmyzu, laktóza, olovnatá voda, tekuté masti, cupanina pro léčebné účely, vody pro veterinární účely, potraviny pro farmaceutické účely, alkohol pro léčebné účely, léky na zuby, mentol, rtuťové masti, nutriční látky pro mikroorganismy, mléčný cukr [laktóza], soli minerálních vod, papír proti molům, hořčičné náplasti, léky na nervy, nutriční přísady pro léčebné účely, opiáty, organoterapeutické přípravky, menstruační kalhotky, papír pro hořčičné náplasti, přípravky na hubení parazitů, pastilky pro farmaceutické účely, vazelína pro léčebné účely, krevní plazma, jedy, pyretový prášek, chinin pro léčebné účely, radium pro léčebné účely, přípravky proti pocení nohou, rebarborové kořeny pro farmaceutické účely, salmiakové pastilky, mestruační vložky, sedativa, séra, uspávací přípravky, steroidy, leukoplast, strychnin, sulfonamidy [léky], jodová tinktura, vakcíny, veterinářské výrobky, vata pro léčebné účely, herbicidy, droždí pro farmaceutické účely.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;ouate hydrophile, ouate hydrophile, acaricides, acontine, taffetas gommés, lait albumineux, alcaloïdes à usage médical, acétate d'alumine à usage pharmaceutique, anesthésiques, analgésiques, vermifuges, antibiotiques, thé antiasthmatique, poisons bactériens, préparations bactériologiques à usage médical et à usage vétérinaire, baumes à usage médical, bandages pour pansements, bicarbonate de soude à usage pharmaceutique, biocides, plasma sanguin, ciment d'os à usage chirurgical et orthopédique, bouillons de culture pour la bactériologie, coussinets pour oignons, bracelets à usage médical, sucre candi à usage médical, produits pour laver les bestiaux, préparations chimiques à usage médical, conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe, contraceptifs chimiques, gommes à mâcher à usage médical, quinoléine à usage médical, compresses, produits contre les cors aux pieds, taffetas gommés, curare, dépuratifs, pain pour diabétiques, digitaline, pansements, médical, conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe, purgatifs, fébrifuges, attrape-mouches, glu contre les mouches, baguettes fumigènes, gaze pour pansements, eau blanche, gommes à usage médical, hémoglobine, herbes médicinales, hydrastine, encens pour éloigner les insectes, couches hygiéniques pour incontinents, insectifuges, lactose, eau blanche, liniments, charpie, lotions à usage vétérinaire, farines à usage pharmaceutique, alcools médicinaux, médicaments à usage dentaire, menthol, onguents mercuriels, substances nutritives pour micro-organismes, sucre de lait [lactose], sels d'eaux minérales, papier antimite, sinapismes, nervins, additifs nutritionnels à usage médical, opiats, produits opothérapiques, slips périodiques, papier à sinapismes, parasiticides, pastilles à usage pharmaceutique, gelée de pétrole à usage médical, plasma sanguin, poisons, poudre de pyrèthre, quinine à usage médical, radium à usage médical, remèdes contre la transpiration des pieds, racines de rhubarbe à usage pharmaceutique, pastilles de sel ammoniac, serviettes périodiques, calmants, sérums, somnifères, stéroïdes, sparadrap, strychnine, sulfamides [médicaments], teinture d'iode, vaccins, produits vétérinaires, ouate à usage médical, désherbants, levure à usage pharmaceutique.

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; absorbent cotton, absorbent wadding, acaricides, acontine, adhesive plaster, albuminous milk, alkaloids for medical purposes, aluminium acetate for pharmaceutical purposes, anaesthetics, analgesics, anthelmintics, antibiotics, asthmatic tea, bacterial poisons, bacteriological preparations for medical and veterinary use, balms for medical purposes, bandages for dressings, bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes, biocides, blood plasma, bone cement for surgical and orthopaedic purposes, bouillons for bacteriological cultures, bunion pads, bracelets for medical purposes, candy for medical purposes, cattle washes, chemical preparations for medical purposes, chemical conductors for electrocardiograph electrodes, chemical contraceptives, chewing gum for medical purposes, chinoline for medical purposes, compresses, corn remedies, court plaster, curare, depuratives, diabetic bread, digitalin, dressings, medical, chemical conductors for electrocardiograph electrodes, evacuants, febrifuges, fly catching paper, fly glue, fumigating sticks, gauze for dressings, goulard water, gum for medical purposes, hemoglobin, medicinal herbs, hydrastine, insect repellent incense, napkins for incontinents, insect repellents, lactose, lead water, liniments, lint for medical purposes, lotions for veterinary purposes, meal for pharmaceutical purposes, medicinal alcohol, medicines for dental purposes, menthol, mercurial ointments, nutritive substances for microorganisms, milk sugar [lactose], mineral water salts, mothproofing paper, mustard plasters, nervines, nutritional additives for medical purposes, opiates, organotherapy preparations, sanitary panties, paper for mustard plasters, parasiticides, pastilles for pharmaceutical purposes, petroleum jelly for medical purposes, blood plasma, poisons, pyrethrum powder, quinine for medical purposes, radium for medical purposes, remedies for foot perspiration, rhubarb roots for pharmaceutical purposes, sal ammoniac lozenges, sanitary napkins, sedatives, serums, soporifics, steroids, sticking plasters, strychnine, sulphonamides [medicines], tincture of iodine, vaccines, veterinary preparations, wadding for medical purposes, weedkillers, yeast for pharmaceutical purposes.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky; zboží z běžných kovů nezahrnuté do jiných tříd; rudy;kovové reklamní sloupy, kovové trubky pro ventilační a klimatizační zařízení, kovadliny, pancéřové desky, ostnatý drát, kovové koše, kovová kolečka k postelím, zvonky, kovové nádoby, závory, bezpečnostní schránky na hotovost, hřebíky bez hlavičky, slitiny na tvrdé pájky, bronz na náhrobky, kovové stavební desky, kovová křídlová okna, ocelolitina, řetězy pro dobytek, cermet, kovové řetězy, kovové komínové nástavce, chromit, kovové háčky na oděvy, měděné kroužky, kovové skoby, dveřní zástrčky, dveřní klepadla, kovové odvodňovací trubky, kovová ohrazení pro hroby, šrouby s okem, kovové ochranné kroužky, kolejnicové spojky, kovové příslušenství pro postele, kovové příruby [nákružky], kovové dlaždice, škrabadla na podrážky, zástěny pro topeniště, kovové zarážky pro brány, zlatá pájka, kovové mříže, pouta, železářské výrobky, malé hřebíky do podkov, kovové formy na led, železné rudy, indium, kovové spojky pro trubky, klíče, kovové západky, olověné plomby, limonit, kovové popruhy pro manipulaci s nákladem, kovová zařízení na upevnění řemenů strojů, hořčík, mangan, kovová rozdělovací potrubí, molybden, kovové lišty pro římsy, kovové trysky, mazací čepy, kovové nádoby jako obaly, visací zámky, závlačky, konzervy na zavařeniny, železniční výhybky, kovové nýty, kladky pro okna, zástěny ke kamnům, kovové těsnicí uzávěry, ferosilicium, kovové smyčky pro manipulaci s nákladem, pružinové zámky, slitiny oceli, kovové schůdky [žebříky], cvočky [hřebíky], kotevní desky, titan, tombak, kovové rukojeti nářadí, pasti na divoká zvířata, kovová mřížovina, wolfram, kovové čelisti svěráků, vanad, točny [železniční], kovové podložky, bílý kov, zinek, kovové vázací pásy.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;colonnes d'affichage métalliques, canaux d'aération métalliques et installation de climatisation, enclumes, blindage, fil de fer barbelé, corbeilles métalliques, roulettes de lits métalliques, cloches, poubelles métalliques, verrous, cassettes de sûreté, semences [clous], alliages destinés à la brasure, bronzes [monuments funéraires], panneaux pour la construction métalliques, vasistas métalliques, fonte d'acier, chaînes pour bestiaux, cermets, chaînes métalliques, mitres de cheminées métalliques, ferrochrome, patères [crochets] métalliques pour vêtements, anneaux de cuivre, crampons métalliques [crampons], verroues de portes, marteaux de portes, tuyaux de drainage métalliques, encadrements de tombes métalliques, tire-fond, viroles, plats poisson [rails], garnitures de lits métalliques, brides métalliques [cols], dalles métalliques, décrottoirs, garde-feu, métalliques, arrêts de portes métalliques, soudure d'or, grilles métalliques, menottes, quincaillerie métallique, petits crampons pour fers à cheval, moules à glace métalliques, minerais de fer, indium, raccords de tuyaux métalliques, clés, clenches, plombs de garantie, limonite, bretelles pour la manutention de fardeaux métalliques, agrafes de courroies de machines métalliques, magnésium, manganèse, collecteurs métalliques pour canalisations, molybdène, moulures de corniches métalliques, tuyères métalliques, raccords de graissage, récipients d'emballage métalliques, cadenas, goupilles, boîtes à conserves métalliques, aiguillages de chemins de fer, rivets métalliques, galets de fenêtres, écrans de fourneaux, capsules de bouchage métalliques, ferrosilicium, élingues pour la manutention de fardeaux métalliques, houssets [serrures], alliages d'acier, marches non métalliques ,?échelles]? pointes [clous], plaques d'ancrage, titane, tombac, manches d'outils métalliques, pièges pour animaux, treillis métalliques, tungstène, mordaches [quincaillerie métallique], vanadium, tourne-disques [voies de chemin de fer], rondelles en métal, métal blanc, zinc, emballage ou binding bands of metal.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; advertisement columns of metal, ducts of metal for ventilating and air conditioning installations, anvils, armour plating, barbed wire, baskets of metal, bed casters of metal, bells, bins of metal, bolts, safety cash boxes, brads, brazing alloys, bronzes for tombstones, building boards of metal, casement windows of metal, cast steel, cattle chains, cermets, chains of metal, chimney pots of metal, chrome iron, clothes hooks of metal, copper rings, crampons of metal [cramps], door bolts, door knockers, drain pipes of metal, enclosures of metal for tombs, eye bolts, ferrules of metal, fish plates [rails], fittings of metal for beds, flanges of metal [collars], floor tiles of metal, foot scrapers, furnace fireguards, gate stops of metal, gold solder, grills of metal, handcuffs, hardware of metal, small horseshoe nails, ice moulds of metal, iron ores, indium, junctions of metal for pipes, keys, latch bars of metal, lead seals, limonite, braces of metal for load handling, machine belt fasteners of metal, magnesium, manganese, manifolds of metal for pipelines, molybdenum, mouldings of metal for cornices, nozzles of metal, grease nipples, packaging containers of metal, padlocks, cotter pins, preserve tins, railway points, rivets of metal, sash pulleys, furnace screens, sealing caps of metal, silicon iron, slings of metal for handling loads, spring locks, steel alloys, steps [ladders] of metal, tacks [nails], tie plates, titanium, tombac, tool handles of metal, traps for wild animals, trellis of metal, tungsten, vice claws of metal, vanadium, turntables [railways], washers of metal, white metal, zinc, wrapping or binding bands of metal.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; umělé líhně;vzduchová čerpadla pro akvária, letecké motory, míchací zařízení, vzduchové chladiče, odsávače prachu a jiných nečistot, automatické kotvy pro námořní účely, elektrické šlehače, klepací stroje, pivní čerpadla, ohýbací stroje, stroje pro montáž jízdních kol, nože pro řezačky, lodní motory, stroje na uzavírání láhví, oplétací stroje, stroje pro pivovary, buldozéry, mandly, elektrické otvírače konzerv, karburátory, běžce pro pletací stroje, centrifugy, řezačky, máselnice, nůžky [stroje], důlní brázdicí stroje, hnací stroje na stlačený vzduch, kompresory pro chladicí zařízení, kondenzační zařízení, ovládací mechanismy pro stroje nebo motory, dopravníky [stroje], klikové hřídele, generátory proudu, drticí stroje, mlékárenské stroje, látací stroje, sloupové jeřáby, dezintegrátory, dělicí stroje, odvodňovací stroje, vrtací stroje, sušicí stroje, řemeny pro dynama, ejektory, zdvihací zařízení, razicí stroje, eskalátory, rypadla, podavače [části strojů], regulátory napájecí vody, filtrační lisy, mízdřicí stroje, lisy na krmivo, kovářské měchy, elektrické lisy na ovoce pro domácnost, zařízení pro přeměnu paliva pro spalovací motory, zplynovače, převodové mechanismy pro tkalcovské stavy, stroje na zpracování skla, stroje na loupání obilí, maznice [části strojů], brousicí stroje, vodicí zařízení pro stroje, pneumatická kladiva, zemědělské brány, stroje na výrobu podpatků, zdviže, pletací stroje, hydraulické motory, žehlicí stroje, proudové motory nikoliv pro pozemní vozidla, nožní startéry pro motocykly, pletařské stroje, etiketovače [stroje], řemeny pro výtahy, mazací čerpadla, mandly, tiskárenské matrice, sekáčky na maso [stroje], dojicí stroje, mlýnské kameny, důlní stroje, formovací stroje, obrážecí stroje, lodní motory, pohyblivé schody [eskalátory], zachytávače a sběrače bláta [stroje], stroje pro rafinaci ropy, stroje na zpracování rudy, balicí stroje, natěračské stroje, oškrabávací stroje, loupací stroje, pístní kroužky, písty pro motory, pluhy, plunžrové písty, pneumatické dopravníky, hrnčířské kruhy, lisy, lisovací stroje pro saténovou úpravu, tlakové ventily [části strojů], tiskové válce, tiskové desky, pudlovací stroje, rozmělňovače [stroje], čerpadla pro vytápěcí zařízení, průbojníky pro děrovací stroje, chladiče pro motory, hrabací stroje, žací stroje, mechanická navíjecí zařízení, mechanické navíječky na ohebné hadice, nýtovací stroje, silniční válce, válečková ložiska, rotační tiskové stroje, stroje na výrobu uzenářských výrobků, elektrické nůžky, separátory, vřetena pro tkalcovské stavy, ostřicí stroje, kopyta pro obuv [části strojů], člunky [části strojů], prosívací stroje, sněhové pluhy, dopřádací stroje, spřádací kolovraty, lisovací stroje, parní stroje, parní válce, sešívací stroje, stroje na výrobu cukru, přehřívače, stoly pro stroje, stroje na asfaltování, strukové gumy pro dojicí stroje, stroje na řezání závitů, stroje na zpracování tabáku, ostřihovací stroje, pneumatické potrubní dopravníky, pluhy na odstraňování drnů, stroje pro odlévání tiskařských písmen, typografické lisy, hadice k vysavačům, ventily [části strojů], vozové zdviže, stroje na lisování odpadu, navíječky pro tkalcovské stavy, elektrické svařovací stroje, čisticí stroje, ždímačky na prádlo.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;pompes d'aération pour aquariums, moteurs pour l'aérostation, agitateurs, condenseurs à air, souffleries d'aspiration, grappins automatiques [marine], batteurs électriques, machines à battre, pompes à bière, cintreuses, machines servant à assembler des bicyclettes, lames de hache-paille, moteurs pour bateaux, machines à capsuler les bouteilles, machines à tresser, machines de brasserie, bulldozers, calendriers, ouvre-boîtes électriques, carburateurs, coulisseaux de tricoteuses, centrifugeuses [machines], hache-paille, barattes, tondeuses [machines], haveuses, moteurs à air comprimé, compresseurs pour réfrigérateurs, installations de condensation, mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs, transporteurs [machines], vilebrequin, générateurs de courant, machines de concassage, machines pour la laiterie, machines à ravauder, derricks, désintégrateurs, diviseuses, machines de drainage, foreuses, machines de séchage, courroies de dynamo, éjecteurs, appareils élévateurs, machines à gaufrer, escaliers roulants, excavatrices, appareils d'alimentation [pièces de machines], régulateurs d'eau d'alimentation, presses à filtre, écharneuses, presses à fourrage, souffleries de forge, presse fruits électriques à usage ménager, convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne, gazéificateurs, harnais de métiers à tisser, machines à travailler le verre, décortiqueurs de céréales, boîtes de graissage [pièces de machines], rectifieuses, guidages de machines, marteaux pneumatiques, herses, machines pour le talonnage, monte-charge, métiers pour bonneterie, moteurs hydrauliques et moteurs, machines de repassage, moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres, démarreurs au kick pour motocyclettes, machines à tricoter, étiqueteuses [machines], courroies d'élévateurs, pompes à huile, calandreuses, matrices d'imprimerie, hache-viande [machines], machines à traire, meules de moulin, machines pour l'exploitation des mines, machines à moulurer, mortaiseuses, moteurs de canots, escaliers roulants [escaliers roulants], collecteurs de boue et capteurs [machines], machines de raffinage du pétrole, appareils pour le traitement des minerais, machines pour l'emballage, machines de peinture, mortaiseuses, éplucheuses, bagues de pistons, pistons de moteurs, charrues, pistons d'amortisseurs, transporteurs pneumatiques, tours de potiers, presses, machines à satiner, valves de pression [pièces de machines], cylindres d'imprimerie, planches pour l'impression, machines à puddler, des pulvérisateurs [machines], pompes pour installations de chauffage, poinçons de poinçonneuses, radiateurs pour moteurs [refroidissement] et moteurs, râteleuses, moissonneuses, dévidoirs mécaniques, enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, riveuses, rouleaux pour routes, roulements à rouleaux, rotatives, machines à saucisses, ciseaux électriques, séparateurs, lames de métiers à tisser, machines pour l'aiguisage, formes pour souliers [pièces de machines], navettes [pièces de machines], éplucheuses [machines], chasse-neige, métiers à filer, rouets à filer, machines à timbrer, machines à vapeur, rouleaux compresseurs, couseuses, machines pour l'industrie sucrière, surchauffeurs, tables de machines, goudronneuses, ventouses pour machines à traire, machines à fileter, machines à travailler le tabac, dresseuses, installations pneumatiques de transport par tubes, dégazonneuses, machines à couler les caractères d'imprimerie, presses typographiques, tuyaux d'aspirateurs de poussière, valves [pièces de machines], élévateurs pour wagons, compacteurs pour les détritus, bobines de métiers à tisser, machines électriques à souder, vanneuses, machines à essorer le linge.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; aerating pumps for aquaria, aeronautical engines, agitators, air condensers, air suction machines, automatic grapnels for marine purposes, electric beaters, beating machines, beer pumps, bending machines, bicycle assembling machines, chaff cutter blades, engines for boats, bottle capping machines, braiding machines, brewing machines, bulldozers, calenders, electric can openers, carburetters, carriages for knitting machines, centrifugal machines, chaff cutters, churns, clippers [machines], coalcutting machines, compressed air engines, compressors for refrigerators, condensing installations, control mechanisms for machines, engines or motors, conveyors [machines], crank shafts, current generators, crushing machines, dairy machines, darning machines, derricks, disintegrators, dividing machines, drainage machines, drilling machines, drying machines, dynamo belts, ejectors, elevating apparatus, embossing machines, escalators, excavators, feeders [parts of machines], feedwater regulators, filter presses, fleshing machines, fodder presses, forge bellows, electric fruit presses for household purposes, fuel conversion apparatus for internal combustion engines, gasifiers, gears for weaving looms, glass working machines, grain husking machines, grease boxes [parts of machines], grinding machines, guides for machines, pneumatic hammers, harrows, heel-making machines, hoists, hosiery looms, hydraulic engines and motors, ironing machines, jet engines other than for land vehicles, kick starters for motorcycles, knitting machines, labellers [machines], lift belts, lubricating pumps, mangles, matrices for use in printing, meat choppers [machines], milking machines, millstones, mineworking machines, molding machines, mortising machines, motors for boats, moving staircases [escalators], mud catchers and collectors [machines], oil refining machines, ore treating machines, packaging machines, painting machines, paring machines, peeling machines, piston segments, pistons for engines, ploughs, plunger pistons, pneumatic transporters, potters' wheels, presses, pressing machines to make satin-like, pressure valves [parts of machines], printing cylinders, printing plates, puddling machines, pulverisers [machines], pumps for heating installations, punches for punching machines, radiators [cooling] for motors and engines, raking machines, reapers, mechanical reeling apparatus, mechanical reels for flexible hoses, riveting machines, road rollers, roller bearings, rotary printing presses, sausage machines, electric scissors, separators, loom shafts, sharpening machines, shoe lasts [parts of machines], shuttles [parts of machines], sifting machines, snow ploughs, spinning frames, spinning wheels, stamping machines, steam engines, steamrollers, stitching machines, sugar making machines, superheaters, tables for machines, tarring machines, teat cups for milking machines, threading machines, tobacco processing machines, trimming machines, pneumatic tube conveyors, turf removing ploughs, typecasting machines, typographic presses, vacuum cleaner hoses, valves [parts of machines], wagon lifts, waste compacting machines, bobbins for weaving looms, electric welding machines, winnowers, wringing machines for laundry.

8
Ruční nástroje a přístroje; příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky;závitnice, spirálové vrtáky [ruční nástroje], šídla, bajonety, zahradnické nože, nástroje na ostření čepelí, čepele [zbraně], obušky, obloukové pily, sbíjecí kladiva, tesařské vrtáky, nůžky na dobytek, nástroje na omráčení dobytka, dláta, nástroje na řezání [nože], sekáčky, ohýbací nástroje, sochory, kulmy, pinzety na kůžičku u nehtů, brázdicí tyče, dýky, závitořezné hlavy [ruční nástroje], pořízy, neelektrické kráječe na vejce, smirkové brusné kotouče, kleště na natáčení očních řas, pilníky [nástroje], krbové měchy [ruční nástroje], mízdřicí nože [ruční nástroje], rámy na ruční pily, brusky [ruční nástroje], kosíře, epilační pinzety, harpuny, sekyrky, sekáčky na led, lupénkové pily, boxery, mačety, šídla na rozplétání lan, frézy [ruční nástroje], zarážeče hřebíků, štípací kleště, perlíky, razidla, hoblíky, hrábě [ruční nástroje], žiletky, výstružníky, hrábě na písek, rámy pro pily, nůžky, zařízení a nástroje na stahování kůží jatečných zvířat, razidla ruční [nástroje], kleštičky na cukr, meče, vratidla na závitníky, řezače závitů, navlékače pro jehly, zednické lžíce, obušky, sekáčky na zeleninu, svěráky, naběračky na víno.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs;filières annulaires, tarières [outillage à main], alênes, baïonnettes, serpes, instruments pour le repassage des lames, lames [armes], matraques, archets de scies, bouchardes, esserets, tondeuses pour le bétail, appareils à étourdir le bétail, burins, hachoirs [couteaux], couperets, fers à tuyauter, pinces à riper, fers à friser, pinces à envies, barres de havage, poignards, teintures [outillage à main], planes, couteaux à oeufs non électriques, meules en émeri, mascaras, limes [outils], soufflets de cheminées [outillage à main], couteaux à écharner [outillage à main], châssis de scies à main, pierres à broyer [outillage à main], sapes (petites faux), pinces à épiler, harpons, hachettes, piolets à glace, scies à chantourner, coups-de-poing, machettes, épissoirs, fraises [outillage à main], chasse-pointes, pincettes, bouchardes, repoussoirs, rabots, râteaux [outillage à main], lames de rasoir, alésoirs, râteaux de golf, porte scie, cisailles, appareils et instruments pour la dépouille des animaux de boucherie, étampes [outils manuels], pinces à sucre, épées, tourne-à-gauche, enfile-aiguilles, truelles, matraques, hache-légumes, étaux, cuillers.

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors; annular screw plates, augers [hand tools], awls, bayonets, bill-hooks, blade sharpening instruments, blades [weapons], bludgeons, bow saws, bushhammers, carpenters' augers, cattle shearers, cattle stunning appliances, chisels, choppers [knives], cleavers, crimping irons, crow bars, curling tongs, cuticle tweezers, cutting bars, daggers, dies [hand tools], drawing knives, non-electric egg slicers, emery grinding wheels, eyelash curlers, files [tools], fireplace bellows [hand tools], fleshing knives [hand tools], frames for handsaws, grindstones [hand tools], hainault scythes, hair-removing tweezers, harpoons, hatchets, ice picks, jig-saws, knuckle dusters, machetes, marline spikes, milling cutters [hand tools], nail punches, nippers, pickhammers, pin punches, planes, rakes [hand tools], razor blades, reamers, sand trap rakes, saw holders, shears, skinning appliances and instruments for butchers' animals, stamping-out tools [hand tools], sugar tongs, swords, tap wrenches, threaders, trowels, truncheons, vegetable choppers, vices, ladles for wine.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače;účtovací stroje, elektrické akumulátory, akustická vedení, zábavní přístroje pro použití s externí obrazovkou nebo monitorem, vzduchoměry, elektronické deníky, výškoměry, kreslené filmy, telefonní záznamníky, brýle proti oslnění, poplašná zařízení proti krádeži, azbestové štíty pro hasiče, bankomaty, čtečky čárových kódů, nástroje na určování azimutu, váhy, nabíječky baterií, dýchací přístroje, nikoliv pro umělé dýchání, bzučáky, videokamery, kondenzátory, katodové antikorozní přístroje, rámovací přístroje na diapozitivy, chromatografické přístroje pro laboratorní účely, jističe, zařízení na čištění disků pro záznam zvuku, speciální oděvy pro laboratoře, oděvy na ochranu proti ohni, koaxiální kabely, elektrické cívky, mechanismy na mince pro televizory, komutátory, přehrávače kompaktních disků, kompaktní disky [audiovizuální], komparátory, programy počítačových her, nahrané počítačové operační programy, elektrické vodiče, elektrické spoje, kontaktní čočky, řídicí panely [pro elektřinu], kosmografické nástroje, detektory padělaných [falešných] mincí, počítadla, proudové usměrňovače, denzitometry, detektory, diktafony, diskové mechaniky pro počítače, přístroje pro měření vzdálenosti, rozvodné skříně [pro elektřinu], rozvodné panely [pro elektřinu], potápěčské obleky, DNA čipy, píšťalky na psy, dozimetry, DVD přehraváče, špunty do uší, zařízení na stříhání filmů, zařízení na svařování elektrickým obloukem, elektrická vedení, elektrické ploty, elektromagnetické cívky, elektronické informační tabule, elektronické kapesní překladače, přístroje na ovládání výtahů, epidiaskopy, pouzdra na brýle, požární hlásiče, řetízky k brýlím, přístroje na stříhání filmů, filtry pro dýchací masky, nástroje na udušení ohně, hasicí roušky, hasičské čluny, požární schodiště, hasicí přístroje, diskety, pece pro laboratorní experimenty, galvanické baterie, benzinové pumpy pro čerpací stanice, plynoměry, měřiče, sklo pokryté elektrickým vodičem, potápěčské rukavice, hands-free soupravy pro telefony, heliografické přístroje, krejčovské značkovače, vysokonapěťové baterie, vysokofrekvenční přístroje, ozvučnice pro reproduktory, magnetické identifikační náramky, identifikační vlákna pro elektrické dráty, magnetické identifikační karty, inkubátory pro kultivaci bakterií, ukazale množství, interkomunikační přístroje, rozhraní pro počítače, jukeboxy pro počítače, kryty spojů elektrických kabelů, laktometry, laptopy, nivelační nástroje, záchranné vesty, záchranné přístroje a vybavení, elektrické zámky, magnetické pásky, matematické nástroje, megafony, stroje na počítání a třídění mincí, motorové požární stříkačky, podložky pod myš, snímací hroty pro gramofony, notebooky, oktanty, optická datová média, optické výrobky, telefotografické přístroje, fotovoltaické články, cvikry, plotry, kapesní kalkulačky, přenosné telefony, přístroje na měření tlaku, promítací přístroje, ochranné přilby, stroje na děrné štítky pro kanceláře, rádiové pagery, radiologické přístroje pro průmyslové účely, radiotelefonní zařízení, dálkoměry, rádia, telefonní sluchátka, refraktory, dálkové ovladače, retorty, samoregulační palivová čerpadla, polovodiče, signalizační zvony, světelné značky, posuvná měřítka, skenery [přístroje pro zpracování informací], závitníkové kalibry, smart karty [karty s integrovanými obvody], solární baterie, nosiče pro záznam zvuku, disky pro záznam zvuku, přístroje pro reprodukci zvuku, přístroje pro převod zvuku, hloubkoměry, ukazatele rychlosti, přístrojové desky, magnetofony, chrániče zubů, telefonní přístroje, přístroje pro zaznamenávání času, tranzistory [elektronické], videoherní cartridge, videokazety, prodejní automaty, videotelefony, nafukovací rukávky, elektrické dráty, textové procesory, rentgenové přístroje a zařízení, nikoliv pro použití v lékařství.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;machines comptables, accumulateurs électriques, conduits acoustiques, appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, aéromètres, agendas électroniques , altimètres, dessins animés, répondeurs automatiques, lunettes antiéblouissantes, avertisseurs contre le vol, paravents d'asbeste pour pompiers, distributeurs automatiques de billets, lecteurs de codes à barres, instruments azimutaux, dispositifs d'équilibrage, chargeurs de batteries, appareils pour la respiration excepté pour la respiration artificielle, ronfleurs, caméscopes, condensateurs, dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille, appareils de cadrage pour diapositives, appareils de chromatographie de laboratoire, coupe-circuit, dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques, vêtements spéciaux pour laboratoires, habillement pour la protection contre le feu, câbles coaxiaux, bobines électriques, mécanismes à pré-paiement pour appareils de télévision, commutateurs, lecteurs de disques compacts, disques compacts [audio-vidéo], comparateurs, programmes de jeux informatiques, programmes du système d'exploitation enregistrés, conducteurs électriques, raccordements électriques, lentilles de contact, panneaux de contrôle [électricité], instruments de cosmographie, détecteurs de fausse monnaie [faux] , compteurs, redresseurs de courant, densitomètres, détecteurs, dictaphones, unités de disquettes pour ordinateurs, appareil de mesure de distance, armoires de distribution [électricité], consoles de distribution [électricité] , costumes de plongée, puces à ADN, sifflets pour appeler les chiens, appareils de dosage, lecteurs de dvd, tampons pour les oreilles, dispositifs pour le montage des films cinématographiques, appareils de soudure électrique à l'arc, conduites d'électricité, clôtures électrifiées, bobines électromagnétiques, tableaux d'affichage électroniques, traducteurs électroniques de poche, dispositifs de commande pour ascenseurs, épidiascopes, etuis à lunettes, avertisseurs d'incendie, chaînettes de lunettes, appareils à couper les films, filtres pour masques respiratoires, battes pour incendie, couvertures coupe-feu, bateaux-pompes à incendie, echelles de sauvetage, extincteurs, disquettes souples, fours pour expériences de laboratoire, piles galvaniques, distributeurs d'essence pour stations-service, gazomètres, jauges, verre revêtu d'un dépôt conducteur, gants de plongée, kits mains libres pour téléphones, appareils héliographiques, arrondisseurs pour la couture, batteries d'anodes, appareils à haute fréquence, pavillons de haut-parleurs, bracelets magnétiques d'identification , fils d'identification pour câbles électriques, cartes magnétiques d'identification, couveuses pour la culture bactérienne, indicateurs de quantité, appareils d'intercommunication, interfaces pour ordinateurs, juke-box pour ordinateurs, manchons de jonction pour câbles électriques, pèse-lait, ordinateurs portables, instruments de nivellement, gilets de sauvetage, appareils de sauvetage et équipements, serrurerie électrique, bandes magnétiques, instruments mathématiques, mégaphones, machines à compter et trier l'argent, autopompes à incendie, tapis de souris, saphirs de tourne-disques, ordinateurs blocs notes, octants, support de données optiques, article de lunetterie, appareils pour la phototélégraphie, cellules photovoltaïques, pince-nez, traceurs, calculatrices de poche, téléphones portables, mesureurs de pression, appareils de projection, casques de protection, machines de bureau à cartes perforées, récepteurs de radiomessagerie, appareils de radiologie à usage industriel, postes radiotéléphoniques, télémètres, radios, réfracteurs de récepteurs téléphoniques, appareils de téléguidage, cornues, pompes autorégulatrices à combustible, semi-conducteurs, cloches de signalisation, enseignes lumineuses, pieds à coulisse, scanners [équipements de traitement de données], jauges de taraudage, cartes à mémoires [cartes de circuits intégrés], piles solaires, supports d'enregistrement sonores, disques acoustiques, appareils pour la reproduction du son, appareils pour la transmission du son, lignes de sondes, indicateurs de vitesse, standards, enregistreur à bande magnétique, protège-dents, appareils téléphoniques, appareils pour l'enregistrement de temps, transistors [électronique], cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, distributeurs automatiques, téléphones vidéo, flotteurs pour la natation, fils électriques, appareils pour le traitement du texte, appareils et installations à rayons X, à usage non médical.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; accounting machines, electric accumulators, acoustic conduits, amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor, aerometers, electronic agendas , altimeters, animated cartoons, answering machines, anti-glare glasses, anti-theft warning apparatus, asbestos screens for firemen, automated teller machines, bar code readers, azimuth instruments, balancing apparatus, battery chargers, breathing apparatus except for artificial respiration, buzzers, camcorders, capacitors, cathodic anti-corrosion apparatus, centering apparatus for photographic transparencies, chromatography apparatus for laboratory use, circuit breakers, cleaning apparatus for sound recording discs, clothing especially made for laboratories, clothing for protection against fire, coaxial cables, electric coils, coin-operated mechanisms for television sets, commutators, compact disc players, compact discs [audio-video], comparators, computer game programs, recorded computer operating programs, electric conductors, electric connections, contact lenses, control panels [electricity], cosmographic instruments, counterfeit [false] coin detectors, counters, current rectifiers, densitometers, detectors, dictating machines, disk drives for computers, distance measuring apparatus, distribution boxes [electricity], distribution consoles [electricity] , diving suits, DNA chips, dog whistles, dosimeters, DVD players, ear plugs, editing appliances for cinematographic films, electric arc welding apparatus, electricity conduits, electrified fences, electromagnetic coils, electronic notice boards, electronic pocket translators, elevator operating apparatus, epidiascopes, eyeglass cases, fire alarms, eyeglass chains, film cutting apparatus, filters for respiratory masks, fire beaters, fire blankets, fire boats, fire escapes, fire extinguishing apparatus, floppy disks, furnaces for laboratory experiments, galvanic batteries, gasoline pumps for service stations, gasometers, gauges, glass covered with an electrical conductor, gloves for divers, hands free kits for phones, heliographic apparatus, hemline markers, high tension batteries, high-frequency apparatus, horns for loudspeakers, magnetic identification bracelets , identification threads for electric wires, magnetic identity cards, incubators for bacteria culture, quantity indicators, intercommunication apparatus, interfaces for computers, juke boxes for computers, junction sleeves for electric cables, lactometers, laptop computers, levelling instruments, life jackets, life saving apparatus and equipment, electric locks, magnetic tapes, mathematical instruments, megaphones, money counting and sorting machines, motor fire engines, mouse pads, needles for record players, notebook computers, octants, optical data media, optical goods, phototelegraphy apparatus, photovoltaic cells, pince-nez, plotters, pocket calculators, portable telephones, pressure measuring apparatus, projection apparatus, protective helmets, punch card machines for offices, radio pagers, radiological apparatus for industrial purposes, radiotelephony sets, range finders, radios, telephone receiver refractors, remote control apparatus, retorts, self-regulating fuel pumps, semi-conductors, signal bells, luminous signs, slide calipers, scanners [data processing equipment], screw-tapping gauges, smart cards [integrated circuit cards], solar batteries, sound recording carriers, sound recording discs, sound reproduction apparatus, sound transmitting apparatus, sounding lines, speed indicators, switchboards, tape recorders, teeth protectors, telephone apparatus, time recording apparatus, transistors [electronic], video game cartridges, video cassettes, vending machines, video telephones, water wings, electric wires, word processors, x-ray producing apparatus and installations, not for medical purposes.

10
Chirurgická, lékařská, stomatologická a veterinární zařízení a nástroje, umělé končetiny, oči a zuby; ortopedické výrobky; šicí materiál;břišní pásy, jehly pro akupunkturu, nosítka, anestetické přístroje, podpory klenby chodidel do kotníkové obuvi a polobotek, umělá kůže pro chirurgické účely, dětské dudlíky, ortopedické kolenní bandáže, mísy pro lékařské účely, lůžkové vibrátory, kotníková obuv pro léčebné účely, umělá prsa, kastrovací kleště, katétry, podušky pro léčebné účely, korzety pro léčebné účely, defibrilátory, zubní přístroje, přístroje pro léčbu hluchoty, zubařská křesla, kapátka pro léčebné účely, elektrické nástroje na akupunkturu, sací láhve, ortopedická obuv, gastroskopy, rukavice pro masáže, umělé vlasy, horkovzdušné vibrátory pro léčebné účely, prostěradla pro osoby trpící inkontinencí, insuflátory, lampy pro léčebné účely, lasery pro léčebné účely, zrcadla pro chirurgy, fyzioterapeutická zařízení, oftalmometry, sondy pro léčebné účely, ampule s radiem pro léčebné účely, pilky pro chirurgické účely, skalpely, chirurgické implantáty [umělé materiály], děložní irigátory, vibromasážní přístroje, vodní postele pro léčebné účely, rentgenové snímky pro léčebné účely.

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;ceintures abdominales, aiguilles d'acuponcture, civières, appareils d'anesthésie, ressorts pour cambrures de chaussures, peau artificielle à usage chirurgical, tétines [sucettes], genouillères orthopédiques , bassins à usage médical, appareils vibratoires pour lits, bottes à usage médical, seins artificiels, tenailles à châtrer, cathéters, coussins à usage médical, gaines à usage médical, défibrillateurs, appareils dentaires, appareils pour le traitement de la surdité, fauteuils de dentistes, compte-gouttes à usage médical, instruments électriques pour l'acupuncture, biberons, chaussures orthopédiques, gastroscopes, gants pour massages, prothèses capillaires, vibrateurs à air chaud à usage médical, draps pour personnes incontinentes, insufflateurs, lampes à usage médical, lasers à usage médical, miroirs pour chirurgiens, appareils pour la physiothérapie, ophtalmomètres, sondes à usage médical, ampoules radiogènes à usage médical, scies à usage chirurgical, scalpels, implants chirurgicaux [matières artificielles], seringues utérines, appareils de vibromassage, lits hydrostatiques à usage médical, radiographies à usage médical.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; abdominal belts, acupuncture needles, ambulance stretchers, anaesthetic apparatus, arch supports for boots and shoes, artificial skin for surgical purposes, babies' pacifiers [teats], orthopedic knee bandages , basins for medical purposes, bed vibrators, boots for medical purposes, artificial breasts, castrating pincers, catheters, cushions for medical purposes, corsets for medical purposes, defibrillators, dental apparatus, apparatus for the treatment of deafness, dentists' armchairs, droppers for medical purposes, electric acupuncture instruments, feeding bottles, orthopaedic footwear, gastroscopes, gloves for massage, hair prostheses, hot air vibrators for medical purposes, incontinence sheets, insufflators, lamps for medical purposes, lasers for medical purposes, mirrors for surgeons, physiotherapy apparatus, ophthalmometers, probes for medical purposes, radium tubes for medical purposes, saws for surgical purposes, scalpels, surgical implants [artificial materials], uterine syringes, vibromassage apparatus, water beds for medical purposes, x-ray photographs for medical purposes.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely;tepelné akumulátory, parní akumulátory, acetylenové hořáky, klimatizace pro vozidla, zařízení na filtrování vzduchu, ohřívače vzduchu, hubice na kohoutek zamezující stříkání vody, lihové hořáky, filtrační přístroje pro akvária, obloukové lampy, jaderné reaktory, jímky na popel pro pece, pečicí trouby, rošty na opékání masa, koupelnové armatury, koupelnové instalační příslušenství, zařízení na chlazení nápojů, světla pro jízdní kola, elektrické přikrývky nikoliv pro léčebné účely, lampové hořáky, radiátory ústředního topení, lustry, elektrická světla na vánoční stromky, elektrické kávovary, sporáky, chladicí zařízení a stroje, zařízení na dávkování dezinfekčních přípravků pro toalety, vysoušecí zařízení, odmrazovače pro vozidla, destilační kolony, vzduchová sušicí zařízení, lampy, odpařovače, klimatizační filtry, domácí krby, svislá potrubí pro ropný průmysl, splachovací zařízení, fontány, mrazicí zařízení, pece, plynové kotle, germicidní hořáky, regenerátory tepla, tepelná čerpadla, žárovky, horkovzdušné trouby, mikrovlnné trouby [kuchyňské přístroje], horkovzdušná zařízení, stolní vařiče, stroje a zařízení na výrobu ledu, laboratorní kahany, lampové cylindry, trouby, nikoliv pro experimentální účely, tlakové vodní zásobníky, uzávěry chladiče, chladicí komory, pražicí zařízení, bezpečnostní příslušenství pro vodní nebo plynová zařízení a trubky, záchodová sedátka, sterilizátory, ultrafialové lampy nikoliv pro léčebné účely, reflektory vozidel, digestoře, kotle pro prádelny, ohřívače vody, zařízení pro rozvod vody.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, brûleurs à acétylène, installations de climatisation pour véhicules, installations de filtrage d'air, réchauffeurs d'air, brise-jet, becs à alcools, appareils de filtrage pour aquariums, lampes à arc, réacteurs nucléaires, cendriers de foyers, fours de boulangerie, barbecues, installations de bain, installation de plomberie pour bain, appareils pour le refroidissement de boissons, feux pour bicyclettes, couvertures chauffantes, non à usage médical, becs de lampes, radiateurs de chauffage central, lustres, lampes électriques pour arbres de Noël, cafetières électriques, cuisinières, installations de refroidissement et machines, distributeurs de désinfectants pour toilettes, appareils de dessiccation, dégivreurs pour véhicules, colonnes à distiller, déshumidificateurs, évaporateurs, filtres pour la climatisation, cheminées d'appartement, tuyaux flamboyants [industrie du pétrole], chasses d'eau, fontaines, congélateurs, foyers, boilers à gaz, brûleurs germicides, récupérateurs de chaleur, pompes à chaleur, ampoules d'éclairage, aérothermes, appareils de cuisson à micro-ondes [appareils de cuisson], appareils à air chaud, plaques chauffantes, appareils à glace et appareils, brûleurs de laboratoire, verres de lampes, fours, autre quà usage expérimental, réservoirs d'eau sous pression, bouchons de radiateurs, chambres frigorifiques, rôtissoires, accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, sièges de toilette , stérilisateurs, lampes à rayons ultraviolets à usage médical, phares de véhicules, hottes d'aération, chaudières de buanderie, chauffe-eau, installations d'alimentation d'eau.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; heat accumulators, steam accumulators, acetylene burners, air conditioners for vehicles, air filtering installations, air reheaters, anti-splash tap nozzles, alcohol burners, aquarium filtration apparatus, arc lamps, atomic piles, ash pits for furnaces, bakers' ovens, barbecues, bath installations, bath plumbing fixtures, beverage cooling apparatus, bicycle lights, electric blankets not for medical purposes, burners for lamps, central heating radiators, chandeliers, electric lights for Christmas trees, electric coffee machines, cookers, cooling installations and machines, disinfectant distributors for toilets, desiccating apparatus, defrosters for vehicles, distillation columns, air dryers lamps, evaporators, filters for air conditioning, domestic fireplaces, flare stacks for use in the oil industry, flushing apparatus, fountains, freezers, furnaces, gas boilers, germicidal burners, heat regenerators, heat pumps, light bulbs, hot air ovens, microwave ovens [cooking apparatus], hot air apparatus, hot plates, ice machines and apparatus, laboratory burners, lamp glasses, ovens, other than for experimental purposes, pressure water tanks, radiator caps, refrigerating chambers, roasters, safety accessories for water or gas apparatus and pipes, toilet seats , sterilizers, ultraviolet ray lamps not for medical purposes, vehicle headlights, ventilation hoods, washing coppers, water heaters, water supply installations.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě;letouny, letecké přístroje, stroje a zařízení, letadla, sanitky, protismykové řetězy, automobilové karoserie, airbagy [záchranná zařízení pro automobily], automobily, obojživelná letadla, zařízení pro zabezpečení vozidel proti krádeži, zvonky pro jízdní kola, rámy pro jízdní kola, sedla pro jízdní kola, paprsky pro jízdní kola, brzdové segmenty pro vozidla, kempinková auta, karavany, vozíky, licí vozíky, sedačkové lanovky, vozíky na potřeby pro úklid, potahy na volanty vozidel, blatníky jednostopých vozidel, paprsky jednostopých vozidel, jednostopá vozidla, směrovky pro jízdní kola, jednostopá vozidla a tak dále, dveře pro vozidla, kolejové lanovky, komíny pro lokomotivy, komíny pro lodě, vozíky pro manipulaci se zbožím, houkačky pro vozidla, ruční vozíky, lokomotivy, nákladní vozidla, nosiče zavazadel pro vozidla, autokary, motory pro pozemní vozidla, okénka v boku lodi, zpětná zrcátka, autobusy, potřeby na opravu duší pneumatik, hydroplány, bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel, lodě, tlumiče pro vozidla, nosiče lyží pro auta, sněžné skútry, dětské kočárky, pláště pro jízdní kola, jednostopá vozidla, traktory, tříkolky, paprsky pro kola vozidel, elektrická vozidla.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;avions, appareils pour l'aéronautique, machines et dispositifs, aéronefs, ambulances, chaînes antidérapantes, carrosseries pour automobiles, coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles], automobiles, avions amphibies, antivols pour véhicules, sonnettes de cycles, cadres de cycles, selles de cycles, rayons de cycles, segments de freins pour véhicules, autocaravanes, caravanes, chariots, chariots de coulée, télésièges, chariots de nettoyage, housses pour volants de véhicules, garde-boue pour cycles, rayons de cycles, cycles, indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc., portes de véhicules, funiculaires, cheminées de locomotives, cheminées de navires, chariots de manutention, advertisseurs sonores pour véhicules, draisines, locomotives, camions, porte-bagages pour véhicules, autobus, moteurs pour véhicules terrestres, hublots, rétroviseurs, omnibus, trousses pour la réparation des chambres à air, hydravions, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, navires, ressorts amortisseurs pour véhicules, porte-skis pour automobiles, autoneiges, poussettes, pneus de bicyclettes, cycles, tracteurs, tricycles, rayons de roues de véhicules, véhicules électriques.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; aeroplanes, aeronautical apparatus, machines and appliances, aircraft, ambulances, anti-skid chains, automobile bodies, air bags [safety devices for automobiles], automobiles, amphibious airplanes, anti-theft devices for vehicles, bicycle bells, bicycle frames, bicycle saddles, bicycle spokes, brake segments for vehicles, camping cars, caravans, carts, casting carriages, chairlifts, cleaning trolleys, covers for vehicle steering wheels, cycle mudguards, cycle spokes, cycles, direction indicators for bicycles, cycles, etc., doors for vehicles, funiculars, funnels for locomotives, funnels for ships, goods handling carts, horns for vehicles, hand cars, locomotives, lorries, luggage carriers for vehicles, motor coaches, motors for land vehicles, portholes, rearview mirrors, omnibuses, repair outfits for inner tubes, seaplanes, security harness for vehicle seats, ships, shock absorbing springs for vehicles, ski carriers for cars, snowmobiles, strollers, tires for bicycles, cycles, tractors, tricycles, vehicle wheel spokes, electric vehicles.

13
Střelné zbraně; munice, střelivo a střely (náboje); trhaviny, výbušniny; ohňostroje;acetylnitrocelulóza, náramenní pásy na náboje, střelné zbraně, náboje, rozbušky, dynamit, kulomety, nárazové zápalky, nikoliv hračky, rozbušky pro výbušniny, střelná bavlna, motorizované zbraně, spreje pro sebeobranu, kolébkové čepy pro těžké zbraně.

Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice;acétyl-nitrocellulose, bandoulières pour armes, engins balistiques, cartouches, bouchons détonants, dynamite, mitrailleuses, capsules fulminantes autres que les jouets, mèches d'allumage pour explosifs, fulmi-coton, armes automotrices, sprays de défense personnelle, tourillons d'armes lourdes.

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; acetyl-nitrocellulose, bandoliers for weapons, ballistic weapons, cartridges, detonating plugs, dynamite, machine guns, percussion caps other than toys, fuses for explosives, gun cotton, motorized weapons, sprays for personal defense purposes, trunnions for heavy weapons.

14
Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny; hodinářské a chronometrické nástroje;acháty, chronometry, hodinové skříňky, hodinové stroje, náušnice, iridium, medaile, ozdobné jehlice, polodrahokamy, sochy ze vzácných kovů, pásky k hodinkám, hodinková sklíčka, náramkové hodinky.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;agates, chronomètres, boîtes d' horloge, cadratures, boucles d'oreille, iridium, médailles, épingles de parure, pierres semi-précieuses, statues en métaux précieux, bracelets de montres, verres de montre, montres-bracelets.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; agates, chronometers, clock cases, clockworks, earrings, iridium, medals, ornamental pins, semi-precious stones, statues of precious metal, watch bands, watch glasses, wristwatches.

15
Hudební nástroje;akordeony, bandoneony, struny pro hudební nástroje, dusítka pro hudební nástroje, tympány, dusítka k hudebním nástrojům, harfy, hudební syntezátory, klávesy pro hudební nástroje, harmonia, hudební stojany, housle, hubičky pro hudební nástroje, otáčecí zařízení na noty.

Instruments de musique;accordéons, bandonéons, boyaux d'instruments de musique, sourdines, timbales, sourdines, harpes, synthétiseurs de musique, touches pour instruments de musique, harmoniums, pupitres, violons, embouchures d'instruments de musique, appareils à tourner les pages de cahiers de musique.

Musical instruments; accordions, bandonions, catgut for musical instruments, dampers for musical instruments, kettledrums, mutes for musical instruments, harps, music synthesizers, keys for musical instruments, harmoniums, music stands, violins, mouthpieces for musical instruments, turning apparatus for sheet music.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky; adresní štítky do adresovacích strojů; adresní razítka; páska lepicí (dávkovače pro-) (kancelářské potřeby); reklamní tabule z papíru nebo lepenky; alba; ročenky; akvarely; architektonické makety; aritmetické tabulky; atlasy;papírové kornouty; kuličky do kuličkových per; papírové bryndáčky; vázací pásky [knihařské]; pijáky; modrotisky (technických plánů); knihařské nitě; brožury; aritmetické tabulky; malířská plátna; kopírovací uhlový papír; katalogy; růžence (krátké); mapy; barevné litografie; doutníkové pásky; kancelářské sponky; komiksy; sázítka; knihařské nitě;papírové nádoby na smetanu; obtisky (obtisky na hladké povrchy); diagramy, grafy;laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři; rýsovací prkna; kancelářské rozmnožovací stroje; galvanotypy; rytiny; výrobky pro vymazávání; leptané štočky; papírové utěrky na obličej; papírové praporky, vlaječky;formuláře, tištěné; křivítka; sáčky na odpadky z papíru nebo umělých hmot; žilkovací hřebeny; grafické reprodukce; pogumované plátno jako papírnický výrobek; etiketovací přístroje ruční; opěrky na ruce pro malíře; lepenkové krabice na klobouky; hektografy jako rozmnožovací přístroje; válečky pro malíře pokojů; seznamy, rejstříky; tuše; inkoustové tyčinky; plátno nanášecí pro kopírovací zařízení (cyklostyly); desky na spisy; etikety, kromě textilních; podnosy na dopisy; pořadače volných listů; křída na značení; rozmnožovací zařízení a stroje; modelovací materiály; modelovací vosky kromě dentálních; spony na bankovky; hudební blahopřání; papírové kosmetické utěrky k odlíčení; noviny; zlatá pera na psaní; přetiskovací razítka; kancelářské děrovače; olejotisky; balicí papír; psací podložky; štětce (na malování); malířské stojany; kancelářské sponky;papírová drť; pouzdra na pasy; fotografie; poutače z papíru nebo z lepenky; plány; portréty; pohlednice; plakáty; tiskařské štočky; prospekty; válce do psacích strojů; růžence; alba na výstřižky; kancelářské pečeticí stroje (na obálky); pečetní vosk; fólie na balení z regenerované celulózy; postříbřený papír; tužky k psaní na břidlici; rýsovací pravítka; podložky na razítka; kancelářské svorky (do sešívaček); papírnické výrobky; pera z oceli; šablony; stolní papírové ubrousky; křída krejčovská; zemské glóbusy; lístky; toaletní papír; papír kopírovací (pauzovací); misky na třídění a počítání peněz; pásky do psacích strojů; viskózové fólie na balení;akvarely [obrazy]; voskovaný papír; křída na psaní; psací podložky; papír Xuan pro čínskou malbu a kaligrafii.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; plaques à adresses pour machines à adresser; timbres à adresses; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs; aquarelles (tableaux); maquettes d'architecture; tables arithmétiques; atlas;cornets de papier; billes pour stylos; bavoirs en papier; onglets pour la reliure; buvards; projets; ficelles pour reliures; livrets, brochures; tables arithmétiques; toiles pour la peinture; papier carbone; catalogues; chapelets; graphiques; chromos; bagues de cigares; trombones pour bureau; livres de bandes dessinées; composteurs; ficelles pour reliures;crémières en papier; décalcomanies; diagrammes;déchiqueteurs de documents pour le bureau; planches à dessin; duplicateurs; galvanotypes; gravures; produits pour effacer; eaux-fortes (gravures); serviettes de toilette pour le visage en papier; fanions, banderoles en papier;formulaires imprimés; règles permettant le tracé des courbes; sacs à ordure en papier ou en matières plastiques; peignes à marbrer; reproductions graphiques; toiles gommées pour la papeterie; appareils à main à étiqueter; appuie-main pour peintres; cartons à chapeaux (boîtes); duplicateurs à alcool; rouleaux de peintres en bâtiment; répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; toilages d'encrage pour duplicateurs; chemises pour documents; étiquettes non en tissu; corbeilles à courrier; classeurs; craie à marquer; appareils et machines à polycopier; matériaux de modelage; cires à modeler non à usage dentaire; pinces à billets; cartes de vœux musicales; serviettes à démaquiller en papier; journaux; écrire (plumes à -) en or; composteurs; perforateurs de bureau; oléographies; papier d'emballage; blocs d'écriture; pinceaux; chevalets; pince-notes;papier meche; étuis pour passeport; photographies; écriteaux en papier ou en carton; plans; portraits; cartes postales; affiches; clichés; prospectus; cylindres de machines à écrire; chapelets; albums; machines à cacheter de bureau; cire à cacheter; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier d'argent; crayons d'ardoise; carrelets (règles); plaques à timbrer; agrafeuses de bureau; papeterie; plumes d'acier; stencils; serviettes de table en papier; craie pour tailleurs; globes terrestres; tickets; papier hygiénique; papier calque; plateaux pour ranger et compter la monnaie; rubans pour machines à écrire; feuilles de viscose pour l'emballage;aquarelles [peintures]; papier paraffiné; craie à écrire; blocs d'écriture; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; address plates for addressing machines; address stamps; adhesive tape dispensers [office requisites]; advertisement boards of paper or cardboard; albums; almanacs; aquarelles; architects' models; arithmetical tables; atlases; conical paper bags; balls for ball-point pens; bibs of paper; binding strips [bookbinding]; blotters; blueprints; bookbinding cords; booklets; calculating tables; canvas for painting; carbon paper; catalogues; chaplets; charts; chromos; cigar bands; clips for offices; comic books; composing sticks; cords for bookbinding; paper cream containers; decalcomanias; diagrams; document laminators for office use; drawing boards; duplicators; electrotypes; engravings; erasing products; etchings; face towels of paper; flags of paper; forms, printed; french curves; garbage bags of paper or plastic; graining combs; graphic reproductions; gummed cloth for stationery purposes; hand labelling appliances; hand-rests for painters; hat boxes of cardboard; hectographs; house painters' rollers; indexes; indian inks; ink sticks; inking sheets for duplicators; jackets for papers; labels, not of textile; letter trays; loose-leaf binders; marking chalk; mimeograph apparatus and machines; modelling materials; modelling wax, not for dental purposes; money clips; musical greeting cards; napkins of paper for removing make-up; newspapers; nibs of gold; obliterating stamps; office perforators; oleographs; packing paper; writing pads; paintbrushes; painters' easels; paper-clips; papier meche; passport holders; photographs; placards of paper or cardboard; plans; portraits; postcards; posters; printing blocks; prospectuses; rollers for typewriters; rosaries; scrapbooks; sealing machines for offices; sealing wax; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; silver paper; slate pencils; square rulers; stamp stands; staples for offices; stationery; steel pens; stencils; table napkins of paper; tailors' chalk; terrestrial globes; tickets; toilet paper; tracing paper; trays for sorting and counting money; typewriter ribbons; viscose sheets for wrapping; watercolours [paintings]; waxed paper; writing chalk; writing pads; xuan paper for chinese painting and calligraphy.

17
Pryž, gutaperča, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnicí, výplňové a izolační materiály; ohebné trubky nekovové;balata, kůrová krytina pro zvukovou izolaci, gumové kroužky na víčka zavařovacích sklenic, materiály na těsnění, spojková obložení, válcová těsnění, spojovací hadičky pro chladiče vozidel, izolační materiály na kabely, elastická vlákna, nikoliv pro použití v textiliích, skelná vlákna pro izolaci, požární hadice, ohebné trubky, nekovové, plochá těsnění, materiály zabraňující sálání tepla, izolační tkaniny, izolační oleje, izolační papír, izolační rukavice, izolační plst, izolace, těsnění spojů, izolační žáruvzdorné materiály, tekutý kaučuk, surová nebo částečně zpracovaná slída, azbestové těsnění, objímky na trubky, nekovové, polotovary z plastických hmot, výztuže, nekovové, pro trubky, pryžové roztoky, azbestové břidlice, fólie z regenerované celulózy, nikoliv na balení, gumové tlumiče nárazů, guma na protektorování pneumatik, pryžová nebo plastová těsnění, pryžové zarážky, plastová vlákna, nikoliv pro textilní účely, pryžová vlákna, nikoliv pro použití v textiliích, viskózové fólie, nikoliv na balení, vulkánfíbr, těsnění proti průniku vody, materiály na těsnění proti působení počasí, izolační skelná vlna, elastická vlákna nikoliv pro použití v textiliích.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;balata, écorces pour l'isolation acoustique, joints en caoutchouc pour bocaux, matières à étouper, garnitures d'embrayages, joints de cylindres, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, isolants pour câbles, fils élastiques, non conçus pour les textiles, fibre de verre pour l'isolation, tuyaux à incendie, tuyaux flexibles, non métalliques, joints, matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur, tissus isolants, huiles isolantes, papier isolant, gants isolants, feutre pour l'isolation, isolateurs, joints, matériaux réfractaires isolants, caoutchouc liquide, mica brut ou partiellement traité, tresses d'amiante , manchons de tuyaux, non métalliques, matières plastiques mi-ouvrées, armatures de renforcement, non métalliques, tous pour tuyaux, dissolutions de caoutchouc, ardoise d'amiante, feuilles de cellulose régénérée, autres que pour l'emballage, tampons amortisseurs en caoutchouc, matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus, de rembourrage en caoutchouc ou plastique, butoirs en caoutchouc, fils en matières plastiques, non à usage textile, fils de caoutchouc, non conçus pour les textiles, feuilles de viscose, autres que pour l'emballage, fibre vulcanisée, garniture d'étanchéité, matières à calfeutrer, laine de verre pour l'isolation, fils élastiques non à usage textile.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; balata, bark coverings for sound insulation, bands of rubber for unscrewing jar lids, caulking materials, clutch linings, cylinder jointings, connecting hose for vehicle radiators, insulators for cables, elastic yarns, not for use in textiles, glass fibres for insulation, fire hose, flexible tubes, not of metal, gaskets, compositions to prevent the radiation of heat, insulating fabrics, insulating oils, insulating paper, insulating gloves, insulating felt, insulators, joint packings, insulating refractory materials, liquid rubber, raw or partly processed mica, asbestos packing , pipe muffs, not of metal, semi-processed plastic substances, reinforcing materials, not of metal, for pipes, rubber solutions, slate asbestos, sheets of reclaimed cellulose, other than for packing, shock absorbing buffers of rubber, rubber material for recapping tires, stuffing of rubber or plastic, stops of rubber, threads of plastic materials, not for textile use, threads of rubber, not for use in textiles, viscose sheets, other than for packing, vulcanized fiber, waterproof packings, weatherstripping compositions, glass wool for insulation, elastic yarns not for use in textiles.

18
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží;horolezecké hole, kůže ze zvířat, diplomatické kufříky, batohy, náramenní pásy na náboje, kožené pásy, kožené pásky přes rameno, klapky na oči [součást postrojů], krabice z vulkánfíbru, udidla, aktovky, krupony [části kůží], hůlky, pouzdra na karty [náprsní tašky], kůže z dobytka, kožené podbradníky, oblečky pro domácí zvířata, pokrývky pro zvířata, mazaná useň, rámy na deštníky nebo slunečníky, kožešiny, kožené potahy na nábytek, cestovní tašky na oděvy, střeva pro uzeniny, ohlávky, příslušenství postrojů, řemeny postrojů, torny, koňské chomouty, podložky a přikrývky, imitace kůže, kozinka, desky na noty, náhubky, slunečníky, kůže s kožešinou, náprsní tašky, opratě, jezdecká sedla, sedlářské výrobky, třmeny, řemínky na brusle, řemeny na vojenské vybavení, kufry [zavazadla], kufříky, neceséry (bez obsahu), hole, biče.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;alpen stocks, peaux d'animaux, mallettes pour les documents, sacs à dos, cartouchières, sangles de cuir, bandoulières (courroies) en cuir, clignotants [harnais], boîtes en fibre volcanisée, bridons, portes-documents, culée [parties de cuir], cannes, porte-cartes [portefeuilles], peaux d'animaux de boucherie, mentonnières (bandes en cuir), vêtements pour animaux domestiques, habits pour animaux, peaux corroyées, structures de parapluies ou parasols, fourrure, revêtements de meubles en cuir, sacs-housses pour vêtements de voyage, boyaux pour la charcuterie, licols, garnitures de harnais, courroies de harnais, havresacs, licous de chevaux, chaussures et couvertures, imitation de cuir, chevreau, porte-musique, muselières, parasols, peaux d'animaux, portefeuilles, rênes, selles pour chevaux, sellerie, étriers, courroies de patins, buffleterie, malles [bagages], valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" (non garnis), cannes, fouets.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; alpenstocks, animal skins, attache cases, backpacks, bandoliers, bands of leather, leather shoulder belts, blinkers [harness], boxes of vulcanised fibre, bridoons, briefcases, butts [parts of hides], canes, card cases [notecases], cattle skins, chin straps of leather, clothing for pets, covers for animals, curried skins, frames for umbrellas or parasols, fur, furniture coverings of leather, garment bags for travel, gut for making sausages, halters, harness fittings, harness straps, haversacks, horse collars, shoes and blankets, imitation leather, kid, music cases, muzzles, parasols, pelts, pocket wallets, reins, riding saddles, saddlery, stirrups, straps for skates, straps for soldiers' equipment, trunks [luggage], valises, vanity cases (not fitted), walking sticks, whips.

19
Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; nekovové pomníky;nekovové reklamní sloupy, alabastr, akvária [konstrukce], písek pro akvária, umělý kámen, azbestová malta, balustrády, nekovové nosníky, bitumen, bitumenové výrobky pro stavebnictví, podlahové desky, cihly, stavební sklo, opuka, dřevo na výrobu sudů, cement, surová křída, nekovové komínové nástavce, jíl, škvára, kamenouhelný dehet, beton, nekovové římsy, hlína na cihly, plst pro stavebnictví, žáruvzdorný kámen, nekovové podlahové dlaždice, parkety, nekovové licí formy, nekovové brány, geotextilie, žula, štěrk, zálivková malta, nekovové okapové žlaby, budky, nekovové prodlužovací nástavce na komíny, světelné desky, vápno, vápenec, řezivo, světelná dlažba, makadam, hořečnatý cement, krbové římsy, mramor, nekovové pamětní desky, formovatelné dřevo, nekovové kotevní sloupky, nekovové kůly, vlnovky, lepenka pro stavebnictví, parketové podlahové desky, parketové podlahy, nekovová dlažba, nekovové dlažební desky, hřady, chlévy, smůla, sádra, překližka, nekovové sloupy, nekovové železniční pražce, nekovové žáruvzdorné stavební materiály, křišťál, nekovová střešní krytina, nekovová krytina na střechy, štěrk, nekovová lešení, břidlice, šindele, nekovové okenice, dřevo na výrobu sudů, nekovové schodnice [části schodišť], zděné zásobníky, dehet, nekovové telefonní budky, nekovové obkládačky, náhrobky, tuf, vinylové obklady, okenní sklo pro stavebnictví, dřevěné obklady, xylolit.

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques;colonnes d'affichages métalliques, albâtre, aquariums [ouvrages], lampes d'aquarium, pierre artificielle, mortier d'amiante, balustres, poutres non métalliques, bitume, produits bitumeux pour la construction, boiseries, briques, verre de construction, marnes calcaires, merrains, ciment, craie brute, mitres de cheminée non métalliques, argile, pierres de scories, goudron de houille, béton, corniches non métalliques, terre à briques, feutre pour la construction, pierres réfractaires, carrelages non métalliques, parquet, moules de fonderie non métalliques, portillons métalliques, géotextiles, granit, gravier, coulis de ciment, gouttières métalliques, baraques, rallonges de cheminées non métalliques, pavés lumineux, chaux, pierres calcaires, bois de construction, pavés éclairants, macadam, ciment de magnésie, manteaux de cheminées, marbre, plaques commémoratives non métalliques, bois propre à être moulé, pieux d'amarrage métalliques, palissades, non métalliques, tuiles non métalliques, carton pour la construction, lame de parquet, parquet, pavés métalliques, dalles de pavage non métalliques, perchoirs, porcheries, poix, plâtre, contreplaqué, poteaux non métalliques, traverses de chemins de fer non métalliques, matériaux de construction réfractaires non métalliques, cristal de roche, couvertures non métalliques, couverture non métallique, pierraille, échafaudages non métalliques, schistes, bardeaux, volets non métalliques, merrains, raidisseurs métalliques [parties de cages d'escalier] , réservoirs en maçonnerie, goudron, cabines téléphoniques en métal, tuiles non métalliques, pierres tombales, tuf, revêtement en vinyle, vitres (verre de construction), panneaux en bois, xylolithe.

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments not of metal; advertisement columns not of metal, alabaster, aquaria [structures], aquarium sand, artificial stone, asbestos mortar, balustrading, beams not of metal, bitumen, bituminous products for building, floor boards, bricks, building glass, calcareous marl, cask wood, cement, raw chalk, chimney pots not of metal, clay, clinker stone, coal tar, concrete, cornices not of metal, earth for bricks, felt for building, fire burrs, floor tiles not of metal, parquet flooring, foundry molds [moulds] not of metal, gates not of metal, geotextiles, granite, gravel, grout, gutters not of metal, huts, lengthening pieces not of metal for chimneys, lighting slabs, lime, limestone, lumber, luminous paving, macadam, magnesia cement, mantlepieces, marble, memorial plaques not of metal, moldable wood, mooring bollards not of metal, palings not of metal, pantiles, paperboard for building, parquet floor boards, parquet flooring, paving blocks not of metal, paving slabs not of metal, perches, pigsties, pitch, plaster, plywood, posts not of metal, railway sleepers not of metal, refractory construction materials not of metal, rock crystal, roof coverings not of metal, roofing not of metal, rubble, scaffolding not of metal, schists, shingle, shutters not of metal, stave wood, stringers [parts of staircases] not of metal, tanks of masonry, tar, telephone boxes not of metal, tiles not of metal, tombstones, tufa, vinyl siding, window glass for building, wood paneling, xylolith.

20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy; zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot;nafukovací polštáře nikoliv pro léčebné účely, tyče z ambroidu, křesla, umělé včelí plástve, bambus, proutěné kolébky, pracovní stoly, nekovové nádoby, podhlavníky, nekovová víčka na láhve, stojany na láhve, dřevěné nebo plastové krabice, nekovové čepy, truhlářské výrobky, nekovové kabelové svorky, židle, truhly na hračky, nekovové uzávěry na nádoby, ramínka na oděvy, korkové zátky, korozo, postýlky, pulty (stoly), bedny, kolébky, skříně, kroužky na záclony, podušky, pracovní stolky, divany, kancelářský nábytek, nekovové kolíky, lenošky, plastové lišty k nábytku, zástěny pro domácí krby, rybářské koše, krmelce, podnožky, základy pro včelí úly, zástěny ke krbům, stojany na střelné zbraně, věšáky na klobouky, vysoké židle pro malé děti, včelí plástve, rohovina, nezpracovaná nebo částečně zpracovaná, nemocniční lůžka, nekovové identifikační náramky pro nemocnice, nafukovací reklamní předměty, plastové nekódované karty fungující jako klíč, nekovové střenky nožů, pulty, nekovové nakládací palety, stojany na časopisy, stoly na masáže, matrace, mořská pěna, ptačí budky, nekovové tabulky poznávací značky, lastury ústřic, polštáře, podušky pro domácí zvířata, plastové svorky na trubky nebo kabely, ohrádky na hraní pro malé děti, ratan, školní nábytek, pohovky, mušle, sedačky, příborníky, sofa, stoličky, servírovací stolky, želvovina, stojany na deštníky, nekovové zámečnické stoly, proutěné zboží, tkané dřevěné žaluzie [nábytek], jantar.

Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits ( non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;coussins à air non à usage médical, barres d'ambroïne, fauteuils, cire gaufrée pour ruches, bambou, berceaux, établis, corbeilles non métalliques, traversins, capsules de bouteilles non métalliques, casiers à bouteilles, boîtes en bois ou plastique, bondes non métalliques, travaux d'ébénisterie, serre-câbles non métalliques, chaises (sièges), jouets (coffres à -), fermetures de récipients non métalliques, cintres pour vêtements, bouchons, corozo, berceaux, compteurs (tables), harasses, berceaux, armoires, anneaux de rideaux, coussins, bureaux, divans, meubles de bureau, chevilles non métalliques, chaises longues, finitions en matières plastiques pour meubles, garde-feu, de ménage, bannetons, râteliers à fourrage, tabourets, rayons de ruches, garde-feu, de ménage, râteliers à fusils, porte-chapeaux, chaises hautes pour bébés, rayons de miel, corne, brut ou mi-ouvré, lits d' hôpital, bracelets d'identification pour hôpitaux [non métalliques], objets publicitaires gonflables, cartes-clé en matières plastiques (non encodées), manches de couteaux métalliques, lutrins, palettes de chargement non métalliques, porte-revues, tables de massage, matelas, écume de mer, nichoirs, plaques minéralogiques non métalliques, écailles d' huîtres, oreillers, coussins pour animaux domestiques, tube ou colliers de fixation en plastique, parcs pour bébés, rotin, mobilier scolaire, canapés, coquillages, sièges, buffets, sofas, tabourets, dessertes, écaille, porte-parapluies, étaux-établis [non métalliques], vannerie, stores en bois entrelacé [meubles], ambre jaune.

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic; air cushions not for medical purposes, ambroid bars, armchairs, artificial honeycombs, bamboo, bassinettes, work benches, bins not of metal, bolsters, bottle caps not of metal, bottle racks, boxes of wood or plastic, bungs not of metal, cabinet work, cable clips not of metal, chairs (seats), chests for toys, closures not of metal for containers, coat hangers, corks, corozo, cots, counters (tables), crates, cradles, cupboards, curtain rings, cushions, desks, divans, office furniture, dowels not of metal, easy chairs, edgings of plastic for furniture, domestic fire screens, fishing baskets, fodder racks, footstools, foundations for beehives, fire guards, gun racks, hat stands, high chairs for babies, honeycombs, horn, unworked or semi-worked, hospital beds, identification bracelets not of metal for hospitals, inflatable publicity objects, plastic key cards not encoded, knife handles not of metal, lecterns, loading pallets not of metal, magazine racks, massage tables, mattresses, meerschaum, nesting boxes, numberplates not of metal, oyster shells, pillows, pet cushions, pipe or cable clips of plastic, playpens for babies, rattan, school furniture, settees, shells, seats, sideboards, sofas, stools, tea carts, tortoiseshell, umbrella stands, vice benches not of metal, wickerwork, woven wooden blinds [furniture], yellow amber.

21
Domácí nebo kuchyňské potřeby, nádoby; hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátěnka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky nezařazené do jiných tříd;drátěnky pro použití v kuchyni, dávkovače aerosolu nikoliv pro léčebné účely, poklopy na akvária, ptačí klece, zouváky, nádoby z tykve, krabičky na sladkosti, domácí košíky na chléb, smetáky, kartáče na obuv, kbelíky, semiš na čištění, misky na máslo, háčky na zapínání knoflíků, kroužky na svíčky, opletené láhve, kotle, poklopy na sýr, ruční čisticí nástroje, koudel na čištění, uhláky, kávové servisy, hřebeny, formičky na cukroví, vývrtky, karafy, zařízení na zachycení drobků, nádoby na odpadky, demižony, kalíšky na vejce, ozdobné stolní mísy, žlaby na krmivo, láhve, květináče, plácačky na mouchy, nálevky, napínáky na rukavice, kelímky na lepidlo, poháry, stojany na rožně, stojany na grily, žíně na kartáče, kbelíky na led, nádoby na led, lapače hmyzu, izotermické tašky, vany na praní, žlaby na krmení hospodářských zvířat, ruční zařízení na míchání [šejkry na koktejly], mopy, pasti na myši, lahvičky na olej, kbelíky, pepřenky, vepřové štětiny, džbány, rukavice na leštění, výrobky z porcelánu, kroužky pro drůbež, nádoby na odpad, salátové mísy, talířky, lžíce na obuv, dávkovače mýdla, rozstřikovače, kastroly, talíře, korbele, lisy na kravaty, párátka, vázy, vany.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;tampons abrasifs pour la cuisine, distributeurs sous forme d'aérosol à usage non médical, hottes d'aquariums, cages à oiseaux, tire-bottes, gourdes, bonbonnières, corbeilles à pain (article ménager), balais, brosses à chaussures, seaux, peaux de daim pour le nettoyage, beurriers, tire-boutons, bobèches, dames-jeannes, chaudrons, cloches à fromage, instruments de nettoyage à main, étoupe de nettoyage, seaux à charbon, services à café, peignes, couteaux à cookies [biscuit] , tire-bouchons, petits flacons, ramasse-miettes, poubelles, bonbonnes, coquetiers, surtouts de table, auges, flacons, pots à fleurs, chasse-mouches, entonnoirs, ouvre-gants, pots à colle, gobelets, supports de grils, supports de grils, poils pour la brosserie, seaux à glace, seaux à glace, pièges à insectes, sacs isothermiques, cuviers à lessive, crèches pour bestiaux, mélangeurs manuels [shakers], balais à franges, souricières, huiliers, baquets, poivriers, soies de porc, cruchons, gants à polir, porcelaines, anneaux pour la volaille, poubelles, saladiers, soucoupes, cornes à souliers, distributeurs de savon, arroseurs, casseroles, assiettes de table, chopes, dispositifs pour maintenir en forme les cravates, cure-dents, jarres, cuviers.

Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; abrasive pads for kitchen purposes, aerosol dispensers not for medical purposes, aquarium hoods, birdcages, boot jacks, bottle gourds, boxes for sweetmeats, domestic bread baskets, brooms, brushes for footwear, buckets, buckskin for cleaning, butter dishes, buttonhooks, candle rings, carboys, cauldrons, cheese-dish covers, hand-operated cleaning instruments, cleaning tow, coal scuttles, coffee services, combs, cookie [biscuit] cutters, corkscrews, cruets, crumb trays, dustbins, demijohns, egg cups, epergnes, feeding troughs, flasks, flower pots, fly swatters, funnels, glove stretchers, glue-pots, goblets, gridiron supports, grill supports, hair for brushes, ice buckets, ice pails, insect traps, isothermic bags, lye washtubs, mangers for livestock, manual mixers [cocktail shakers], mops, mouse traps, oil cruets, pails, pepper pots, pig bristles, pitchers, polishing gloves, porcelain ware, poultry rings, refuse bins, salad bowls, saucers, shoe horns, soap dispensers, sprinklers, stew-pans, table plates, tankards, tie presses, toothpicks, urns, washtubs.

22
Lana, provazy, sítě, stany, markýzy, nepromokavá plachtovina, lodní plachty, pytle a tašky (neobsažené v jiných třídách);čalounické a vycpávkové materiály (kromě pryže a plastu); textilní vláknité suroviny;textilní tašky [obálky, váčky], na balení, pytle na praní pleteného zboží, nekovové pásky na balení nebo vázání, peří do lůžkovin, nekovové vázací šňůry pro zemědělské účely, nekovová lana pro manipulaci s nákladem, nekovové kabely, velbloudí srst, tažná lana pro automobily, mykaná vlna, kokosová vlákna, prachové peří, peří jako čalounický materiál, filtrační vata, vláknitá těsnění pro lodě, tráva na čalounění, žíně, nekovové popruhy pro manipulaci s nákladem, konopné popruhy, koňské žíně, kapok, lýko, cupanina, pytle na poštu, síťovina, slaměné obaly na láhve, rafie, ramiová vlákna, okenní lanka, mořské chaluhy, mořské chaluhy jako výplňový materiál, šňůry na vázání snopů, odpadové hedvábí, sisal, slaměné obaly pro láhve, materiál na vycpávky, dehtované větrné plachty, nekovové šňůry na balení nebo vázání, koudel, papírové motouzy, filtrační vata, dratve, dřevitá vlna, nekovové pásky na balení nebo vázání.

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);matières de rembourrage de coussins (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes;sacs en matières textiles [enveloppes, pochettes] , pour l'emballage, sacs de lavage de bonneterie, bandes non métalliques pour emballer ou lier, plumes pour la literie, liens métalliques à usage agricole, bretelles pour la manutention de fardeaux métalliques, câbles non métalliques, poils de chameau, cordes de remorquage de voitures, laine cardée, fibres de coco [fibre], édredons, plumes pour le rembourrage, ouate à filtrer, garcettes, herbes pour le rembourrage, cheveux, bretelles pour la manutention de fardeaux [métalliques], sangles de chanvre, crins de cheval, kapok, liber, linters, sacs pour le courrier, lacis, paillons pour bouteilles, raphia, fibres de ramie, cordons de fenêtres à guillotine, varech [matière de rembourrage], varech [matière de rembourrage], liens de gerbes non métalliques, fleurets de soie, sisal, paillons pour bouteilles, bourres, cloisons d'aérage en toile à voiles goudronnée pour les mines, fils non métalliques pour emballer ou lier, étoupes, ficelles en papier, ouate à filtrer, ligneuls, laine de bois, bandes non métalliques pour emballer ou lier.

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastic); raw fibrous textile materials; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging, bags for washing hosiery, bands not of metal for wrapping or binding, feathers for bedding, binding thread not of metal for agricultural purposes, braces not of metal for handling loads, cables not of metal, camel hair, car towing ropes, carded wool, coconut fiber [fibre], eiderdown, feathers for stuffing upholstery, wadding for filtering, fibrous gaskets for ships, grasses for upholstering, hair, harness not of metal for handling loads, hemp bands, horsehair, kapok, liber, linters, mail bags, network, straw packing for bottles, raffia, ramie fibre, sash cords, sea wrack, seaweed for stuffing, sheaf-binding yarns, silk flock, sisal, straw wrappers for bottles, stuffing, tarred brattice cloth, thread not of metal for wrapping or binding, tow, twine made of paper, wadding for filtering, wax ends, wood wool, wrapping or binding bands not of metal.

23
Příze a vlákna, pro použití v textilním průmyslu;česaná příze, vyšívací vlákna a příze, konopná vlákna a příze, jutová vlákna a příze, lněná vlákna a příze, vlněná vlákna a příze.

Fils à usage textile;fils peignés, fils à broder, fils de chanvre, fils de jute, fils de lin, fils de laine.

Yarns and threads, for textile use; worsted, embroidery thread and yarn, hemp thread and yarn, jute thread and yarn, linen thread and yarn, woollen thread and yarn.

24
Textilní materiály a textilní zboží, nezařazené do jiných tříd; přehozy přes postele a ubrusy;přilnavé tkaniny pro tepelnou aplikaci, prapory, potahy na postele, brokát, hrubé ztužené plátno, praporovina, kaliko, podložky pod nádobí [stolní prádlo], krepon, damašek, dvojitý barchet, drožet, barchet, žíněná látka [pytlovina], tkaniny na dámské prádlo, povlaky na matrace, tylové záclony, voskovaná plátna pro použití jako ubrusy, povlaky na polštáře, textilní pásy pro tisk, prošívané přikrývky, rajonové textilie, textilní ubrousky, žínky, spací pytle [lůžkoviny], běhouny na stůl, prostírání, nikoliv z papíru, sypky [prádlo], tyl, samet.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table;tissus adhésif collable à chaud, bannières, dessus de lit, brocarts, bougran, étamine, calicot, dessous de carafe [linge de table], crépon, damas, futaine, droguet, futaine, haire [toile d'emballage], tissus pour lingerie, housses de matelas, voilage, toiles cirées utilisées comme nappes, taies d'oreillers, blanchets pour l'imprimerie en matières textiles, couvre-pieds, tissus de rayonne, serviettes de table en matières textiles, flanelle de santé, sacs de couchage [masses à enduire], chemins de table, ronds de table, non en papier, enveloppes de matelas [linge], tulles, velours.

Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; adhesive fabric for application by heat, banners, bedspreads, brocades, buckram, bunting, calico, coasters [table linen], crepon, damask, dimity, drugget, fustian, haircloth [sackcloth], lingerie fabric, mattress covers, net curtains, oilcloth for use as tablecloths, pillowcases, printers' blankets of textile, quilts, rayon fabric, serviettes of textile, sanitary flannel, sleeping bags [sheeting], table runners, tablemats, not of paper, tick [linen], tulle, velvet.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy;plastrony, látkové dětské pleny, pestré velké šátky [šátky kolem krku], koupací pláště, pánské plavky, bryndáčky nikoliv z papíru, obuvní svršky, podprsenky, krátké kalhoty se zapínáním pod kolenem, živůtky, kšilty, mešní roucha, pláště, chrániče límců, korzety, manžety, potítka, rybářské vesty, kopačky, obuv, dámské šaty, kožešinové štóly, pásky ke kamaším, galoše, podvazky, podvazkové pásy, galoše, polovysoké holínky, kloboučnické zboží, podpatky, pletené zboží, vložky do obuvi, šněrovací obuv, legíny, livreje, manipuly, mantily, palcové rukavice, kombinézy, svrchníky, kalhoty, sportovní bundy s kapucí, peleríny, pláštěnky, spodničky, kapesníčky do vrchní kapsy saka, pulovry, pyžama, sandály, sárí, šátky, šály, přehozy přes ramena, nátělníky, sukně, bačkory, kamaše, punčochy, šle, svetry, dámské plavky, punčocháče, tógy, uniformy, vesty, čepce jeptišek.

Vêtements, chaussures, chapellerie;écharpes, couches en papier pour bébés, bandanas [tours de cou], peignoirs de bain, caleçons de bain, bavoirs non en papier, tige de bottes, soutiens-gorge, culottes, cache-corset, visières, chasubles, manteaux, cache-col, corselets, manchettes, dessous de bras, gilets de pêche, chaussures de football, chaussures, robes, étoles de fourrure, sous-pieds, galoches, jarretières, gaines, galoches, bottines, chapellerie, talons, bonneterie, semelles intérieures, brodequins, jambières, livrées, manipules, mantilles, mitaines, blouses, pardessus, pantalons, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes, pull-overs, pyjamas, sandales, saris, foulards, cols, maillots, jupes, pantoufles, guêtres, bas, bretelles, chandails, maillots de bain, collants, toges, uniformes, gilets, guimpes.

Clothing, footwear, headgear; ascots, cloth babies' diapers, bandanas [neckerchiefs], bath robes, bathing drawers, bibs not of paper, boot uppers, brassieres, breeches, camisoles, cap peaks, chasubles, coats, collar protectors, corselets, cuffs, dress shields, fishing vests, football boots, footwear, frocks, fur stoles, gaiter straps, galoshes, garters, girdles, galoshes, half-boots, headgear, heels, hosiery, inner soles, laced boots, leggings, liveries, maniples, mantillas, mittens, overalls, overcoats, pants, parkas, pelerines, pelisses, petticoats, pocket squares, pullovers, pyjamas, sandals, saris, scarves, shoulder wraps, singlets, skirts, slippers, spats, stockings, suspenders, sweaters, swimsuits, tights, togas, uniforms, vests, wimples.

26
Krajky a výšivky, stuhy a stužky; knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny; umělé věnce;odznaky, ne z drahých kovů; jehly knihařské; patentky k halenkám; žengle; krabice na jehly; prýmky; nárameníky; kostice (velrybí) do korzetů; klínky pro límce; kostice (velrybí) do korzetů; hříbky na látání; vousy (umělé, falešné-); umělé vlasy; upínadla na šle nebo podvazky; volány [krajkovina]; nažehlovací záplaty na opravu textilu;značení pro prádlo a oděvy; pajetky; značky na prádlo; prýmkařské zboží;pikoty [zoubky krajky]; popruhy na vodění dětí;úchytky na koberce; náprstky na šití; vycpávky ramenní do oděvů; člunky na zhotovování rybářských sítí; volány (oděvní); patentky;střapce [galanterní zboží]; poklopy textilní na čajové konvice nebo kalíšky s vajíčky; dracouny (kovové nitě pro vyšívání); kalhotové svorky pro cyklisty; vlněné tkaničky.

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; guirlandes artificielles;insignes non en métaux précieux; aiguilles pour la reliure; agrafes de corsages; passe-lacets; boîtes à aiguilles; tresses; brassards; baleines de corsets; baguettes pour cols; baleines de corsets; boules à repriser; barbes postiches; cheveux postiches; attaches de bretelles; jabots [dentelles]; Pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles;lettres pour marquer le linge; paillettes de mica; chiffres ou lettres pour marquer le linge; passementerie;picots [dentelles]; brides pour guider les enfants;crochets à tapis; dés à coudre; épaulettes pour vêtements; (navettes pour la confection de) filets de pêche; volants de robe; boutons-pression;houppes [passementerie]; cosys pour théières; cannetilles; clips pantalons pour cyclistes; cordons en laine.

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; artificial garlands; badges, not of precious metal; binding needles; blouse fasteners; bodkins; boxes for needles; braids; brassards; corset busks; collar supports; corset busks; darning lasts; false beards; false hair; fastenings for suspenders; frills [lacework]; heat adhesive patches for repairing textile articles; letters for marking linen; mica spangles; monogram tabs for marking linen; passementerie; picot [lace]; reins for guiding children; rug hooks; sewing thimbles; shoulder pads for clothing; shuttles for making fishing nets; skirt flounces; snap fasteners; tassels [haberdashery]; tea cosies; thread of metal for embroidery; trouser clips for cyclists; woollen laces.

27
Koberce, koberečky, rohožky a rohože, linoleum a jiné materiály k pokrytí stávajících podlah; tapety z jiných než textilních materiálů; rohože z tkaného lana pro lyžařské svahy;tapiserie [nástěnné závěsy], nikoliv textilní; čalouny nástěnné, s výjimkou textilních.

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; nattes de câbles tissés pour pentes de ski;tentures murales non en matières textiles; tapisserie [tentures murales] non en matières textiles.

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); mats of woven rope for ski slopes ; tapestry [wall hangings], not of textile ; wall hangings, not of textile.

28
Hry a hračky; gymnastické a sportovní zboží a zařízení nezahrnuté do jiných tříd; ozdoby na vánoční stromečky; Pistolky vzduchové (hračky); lukostřelecké náčiní; vrhcáby; pytle na lyže a surfovací prkna; míče pro míčové hry; vzpěračské činky; pálkařské rukavice na kriket nebo baseball (herní potřeby); špičky kulečníkových tág; návnady pro rybáře; surfovací prkna; zařízení a přístroje pro kuželky (bowling); boxerské rukavice; sítě na motýly; kapsle do pistolí na hraní; šachovnice; umělé vánoční stromečky; konfety; výstroj pro horolezce; pohárky na vrhání kostek; disky (sportovní potřeby); šachovnice; hrany lyží;elektronické terče; posilovače svalů; šermírské masky; rybářské háčky;ploutve na plavání; lovecké vábničky; boxerské rukavice; golfové hole; materiál na rybářské vlasce; bezpečnostní pásy na malé plachetnice; brusle (na led); draci (létající); rybářské vlasce; loutky; kuželky; paraglidery (padákové kluzáky); pinatas (dekorované nádoby s cukrovinkami); plyšové hračky; kroužky (hra, při které se kroužky házejí na kolíky); rakety, pálky; kolečkové brusle; malé plachetnice; lyžařská vázání; kuželky; sněžnice; startovní bloky pro sporty; houpačky; stoly na stolní tenis; terče; lyžařské vosky.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; pistolets à air [jouets]; matériel de tir à l'arc; trictracs; sacs spécialement conçus pour skis et planches de surf; balles de jeu; haltères; gants pour batteurs (accessoires de jeux); procédés pour queues de billard; capteurs de touches (attirail de pêche); body boards; machinerie et appareils pour le bowling; gants de boxe; filets à papillons; amorces pour pistolets [jouets]; damiers; arbres de Noël en matières synthétiques; confettis; baudriers d'escalade; gobelets pour jeux de dés; disques pour le sport; damiers; carres de skis;cibles électroniques; extenseurs [exerciseurs]; masques d'escrime; hameçons;palmes de natation; cornes de chasse; gants de boxe; clubs de golf; boyau pour la pêche; harnais pour planches à voile; patins à glace; cerfs-volants; lignes pour la pêche; marionnettes; quilles (jeu); parapentes; cotillons; jouets en peluche; jeu du palet; raquettes; patins à roulettes; planches à voile; fixations de skis; quilles de billard; raquettes; blocs de départ pour divers sports; balançoires; tables pour tennis de table; cibles; fart.

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; air pistols [toys]; archery implements; backgammon games; bags especially designed for skis and surfboards; balls for games; bar-bells; batting gloves [accessories for games]; billiard cue tips; bite sensors [fishing tackle]; body boards; bowling apparatus and machinery; boxing gloves; butterfly nets; caps for pistols [toys]; checkerboards; Christmas trees of synthetic material; confetti; climbers' harness; cups for dice; discuses for sports; checkerboards; edges of skis; electronic targets; exercisers [expanders]; fencing masks; fish hooks; fins for swimming; hunting game calls; boxing gloves; golf clubs; gut for fishing; harness for sailboards; ice skates; kites; lines for fishing; marionettes; ninepins; paragliders; pinatas; plush toys; quoits; rackets; roller skates; sailboards; ski bindings; skittles; snowshoes; starting blocks for sports; swings; tables for table tennis; targets; wax for skis.

29
Maso, ryba, drůbež a zvěřina; masové výtažky; ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené; želé, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky;konzervované fazole, jablečné pyré, slanina, jelita, bujonové koncentráty, vývarové koncentráty, kakaové máslo, kokosové máslo, uzeniny, kaviár, kasein do potravin, kokosový tuk, jedlý řepkový olej, krokety, korýši, neživí, kandované ovoce, datle, rybí filé, ovoce s cukrovou polevou, potraviny z ryb, konzervované ovoce, jedlá želatina, opékané mořské řasy, játra, konzervovaná cibule, ústřice (neživé), potravinářský pektin, hranolky, bramborové lupínky, bramboráčky, hrozinky, losos, kyselé zelí, párky, polévky, jedlý lůj, jedlý slunečnicový olej, rajčatový protlak, zeleninové šťávy na vaření, zavařená zelenina, šlehačka, vaječné bílky, jogurty.

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;fèves conservées, purée de pommes, lard, boudin [charcuterie], concentrés de bouillons, concentrés de bouillon, beurre de cacao, beurre de coco, charcuterie, caviar, caséine à usage alimentaire, graisse de coco, huile de navette comestible, croquettes alimentaires, crustacés, non vivants, fruits cristallisés, dattes, filets de poissons, fruits surgelés, aliments à base de poisson, fruits conservés, gélatine à usage alimentaire, laitue de mer grillée, foie, oignons conservés, , huîtres (non vivants), pectine à usage alimentaire, pommes chips, flocons de pommes de terre, beignets aux pommes de terre, raisins secs, saumon, choucroute, saucisses, potages, suif comestible, huile de tournesol comestible, purée de tomate, jus végétaux pour la cuisine, légumes cuits, crème fouettée, blancs d'œufs, yaourt.

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserved beans, apple puree, bacon, blood sausage, bouillon concentrates, broth concentrates, cocoa butter, coconut butter, charcuterie, caviar, casein for food, coconut fat, colza oil for food, croquettes, crustaceans, not live, crystallized fruits, dates, fish fillets, frosted fruits, foods prepared from fish, preserved fruit, gelatine for food, toasted laver, liver, preserved onions, , oysters (not live), pectin for food, potato crisps, potato flakes, potato fritters, raisins, salmon, sauerkraut, sausages, soups, suet for food, sunflower oil for food, tomato puree, vegetable juices for cooking, cooked vegetables, whipped cream, egg whites, yoghurt.

30
Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a přípravky vyrobené z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, polevy; med, melasa; droždí, prášek do pečiva; sůl, hořčice; ocet, omáčky (chuťové přísady); koření; zmrzlina;kávové náhražky, sušenky, pivní ocet, prášek do pečiva, kapary, celerová sůl, nápoje na bázi čokolády, skořice [koření], chuťové přísady, kukuřičná moučka, jedlé ozdoby na dorty, krém z vajec a mléka, potraviny z mouky, příchutě, s výjimkou silic, mražený jogurt [zmrzlina], melasový sirup, kukuřičná kaše, chalva, žvýkačky nikoliv pro léčebné účely, ledový čaj, zmrzlina, kukuřičná mouka, sladové sušenky, marcipán, majonéza, pirožky s masem, máta do cukrovinek, pepř, mátové cukrovinky, prášky na přípravu zmrzliny, koláče quiche, vlasové nudle, suchary, mateří kašička pro lidskou spotřebu nikoliv pro léčebné účely, sendviče, mořská voda na vaření, koření, sójová omáčka, špagety, šerbet [zmrzlina], suši, tacos, tapioka, nápoje na bázi čaje, tortily, vermicelli [nudle], droždí.

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;café artificiel, biscuits, vinaigre de bière, poudre pour gâteaux, câpres, sel de céleri , boissons à base de chocolat, cannelle [épice] , condiments, farine de maïs, décorations comestibles pour gâteaux , crème anglaise, mets à base de farines, arômes, autres que les huiles essentielles, youghourt congelé [confiserie, glaces comestibles], sirop de mélasse, maïs concassé et bouilli, halvas, gommes à mâcher à usage médical, thé glacé, glaces comestibles, farine de maïs, biscuits de malt, massepain, mayonnaise, pâtés à la viande, menthe pour la confiserie, poivre, bonbons à la menthe, poudres pour glaces alimentaires, quiches, nouilles, biscottes, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), sandwiches, eau de mer [pour la cuisine], assaisonnements, sauce soja, spaghettis, sorbets [glaces], sushi, tacos, tapioca, boissons à base de thé, tortillas, vermicelles [nouilles], levure.

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; artificial coffee, biscuits, beer vinegar, cake powder, capers, celery salt , chocolate-based beverages, cinnamon [spice] , condiments, corn meal, edible decorations for cakes , custard, farinaceous foods, flavorings, other than essential oils, frozen yoghurt [confectionery ices], golden syrup, hominy grits, halvah, chewing gum not for medical purposes, iced tea, edible ices, corn flour, malt biscuits, marzipan, mayonnaise, meat pies, mint for confectionery, pepper, peppermint sweets, powders for ice cream, quiches, ribbon vermicelli, rusks, royal jelly for human consumption not for medical purposes, sandwiches, sea water for cooking, seasonings, soy sauce, spaghetti, sorbets [ices], sushi, tacos, tapioca, tea-based beverages, tortillas, vermicelli [noodles], yeast.

31
Zemědělské, zahradnické a lesní výrobky a obilí nezahrnuté do jiných tříd; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena, přírodní rostliny a květiny; potraviny pro zvířata, slad;řasy pro lidskou spotřebu nebo pro zvířata, žvýkací přípravky pro zvířata, řepa, hospodářská zvířata, cibulky, keře, bochnice, nezpracovaná obilná zrna, citrusové ovoce, kokosové ořechy, cikorkové kořeny, skořápky kokosových ořechů, ořechy koly, kopra, živí korýši, okurky, psí suchary, živé ryby, rybí jikry, přírodní květiny, píce, kroupy pro drůbež, lískové oříšky, chmelové šišky, plody jalovce, pórek, hlávkový salát, přípravky na výkrm hospodářských zvířat, kukuřice, moučka pro zvířata, matoliny, pomeranče, palmy, arašídová moučka pro zvířata, krmivo pro domácí zvířata, rostliny, rostlinná semena, proteiny pro zvířata, jedlé kořeny, surový korek, sazenice, vajíčka bource morušového, tykve, sláma jako podestýlka, cukrová třtina, stromy, nezpracované dřevo, vinná réva, věnce z přírodních květin, droždí pro zvířata.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt;algues pour l'alimentation humaine ou animale, objets à mâcher pour animaux, betteraves, produits de l'élevage, bulbes, arbustes, tourteaux, céréales en grains non travaillés, agrumes, noix de coco, racines de chicorée, coques de noix de coco, noix de kola, copra, crustacés vivants, concombres, biscuits pour chiens, poissons vivants, oeufs de poisson, fleurs naturelles, fourrage, gruaux pour la volaille, noisettes, cônes de houblon, baies de genévrier, poireaux, laitues, produits pour l'engraissement des animaux, maïs, farines pour animaux, marc [résidu de fruits], oranges, palmiers, farine d'arachides pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie, plantes, graines de plantes, protéine pour l'alimentation animale, racines alimentaires, liège brut, plants, oeufs de vers à soie, courges, paille [tiges de céréales], cannes à sucre, arbres, bois bruts, pieds de vigne, couronnes en fleurs naturelles, levure pour bestiaux.

Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; algae for human or animal consumption, chews for animals, beet, bred stock, bulbs, bushes, cattle cake, unprocessed cereal seeds, citrus fruit, coconuts, chicory roots, coconut shell, cola nuts, copra, live crustaceans, cucumbers, dog biscuits, live fish, fish spawn, natural flowers, forage, groats for poultry, hazelnuts, hop cones, juniper berries, leeks, lettuce, livestock fattening preparations, maize, meal for animals, marc, oranges, palm trees, peanut meal for animals, pet food, plants, plant seeds, protein for animal consumption, roots for food, rough cork, seedlings, silkworm eggs, squashes, straw litter, sugarcane, trees, unsawn timber, vine plants, wreaths of natural flowers, yeast for animals.

32
Piva; minerálky a šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džusy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů;nealkoholický mošt, nealkoholické ovocné nektary, nealkoholické nápoje na bázi medu, limonády, přípravky k zhotovování likérů, pastilky na přípravu šumivých nápojů, mošt, orgeada, minerální voda, sodová voda, stolní vody, syrovátkové nápoje.

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;cidre non alcoolique, nectars de fruits non alcooliques, boissons non alcooliques à base de miel, limonades, préparations pour faire des liqueurs, pastilles pour boissons gazeuses, moûts, orgeat, eau de seltz, eau de seltz, eaux de table, boissons à base de petit-lait.

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; non-alcoholic cider, non-alcoholic fruit nectars, non-alcoholic honey-based beverages, lemonades, preparations for making liqueurs, pastilles for effervescing beverages, must, orgeat, seltzer water, soda water, table waters, whey beverages.

33
Alkoholické nápoje (kromě piv);alkoholické esence, hořké likéry, alkoholické výtažky, brandy, alkoholický mošt, gin, rum, whisky, saké.

Boissons alcooliques (à l'exception des bières);essences alcooliques, amers, extraits alcooliques, eaux-de-vie, cidres, gin, rhum, whisky, saké.

Alcoholic beverages (except beers); alcoholic essences, bitters, alcoholic extracts, brandy, cider, gin, rum, whisky, sake.

34
Tabák; kuřácké potřeby; zápalky;bloky cigaretových papírů, žvýkací tabák, pouzdra na doutníky, doutníkové špičky, cigaretové špičky, doutníčky, doutníky, křesadla, dózy na šňupací tabák, tabatěrky.

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;cahier de papier à cigarettes, tabac à chiquer, étuis à cigares, porte-cigares, bouts de cigarettes, cigarillos, cigares, pierres à feu, tabatières, blagues à tabac.

Tobacco; smokers' articles; matches; books of cigarette papers, chewing tobacco, cigar cases, cigar holders, cigarette tips, cigarillos, cigars, firestones, snuff boxes, tobacco pouches.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce;aktualizování reklamních materiálů, zásilková reklama, manažerské služby pro vystupující umělce, aukce, audity, vylepování plakátů, oceňování podniků, obchodní šetření, obchodní řízení hotelů, obchodní průzkumy, informační kanceláře zaměřené na obchodní informace, porovnávání cen, kompilace informací do počítačových databází, kompilace statistik, analýzy nákladů, vyhledávání dat v počítačových souborech pro druhé, předvádění zboží, distribuce vzorků, služby odborníků v oblasti efektivity, ekonomické prognózy, oceňování nepokáceného dřeva, fakturace, grafické služby pro reklamní účely, obchodní administrativa udělování licencí ke zboží a službám druhých, marketingové průzkumy, výstřižková služba, průzkumy veřejného mínění, organizování veletrhů pro obchodní nebo reklamní účely, mzdová agenda, poradenství ohledně personálního řízení, fotokopírování, zpracování textů, psychologické testování za účelem výběru zaměstnanců, styky s veřejností, reklamní agentury, vydávání reklamních textů, přemísťování podniků, pronájem reklamních prostor, sekretářské služby, vyhledávání sponzorů, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro druhé, psaní na stroji, aktualizování reklamních materiálů.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;mise à jour de documentations publicitaires , publicité par correspondance, gestion commerciale d'artistes du spectacle , vente aux enchères, audit, affichage, estimation en matière commerciale, investigations d'affaires, gestion commerciale d' hôtels, recherches d'affaires, agences d'informations commerciales, services de comparaison de prix, compilation d'informations sur des bases de données informatiques, , compilations statistiques, analyse du prix de revient, recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers, services de démonstration de produis, distribution d'échantillons, expertises en affaires, prévisions économiques, estimation de bois sur pied, facturation, services de maquette à des fins publicitaires, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, recherches marketing, services de coupures de presse, sondages d'opinion, organisation de foires à des fins commerciales ou fins publicitaires, préparation de feuilles de paie, consultations sur les questions de personnel, photocopies, traitement de texte , tests psychologiques pour la sélection de personnel, relations publiques, agences de publicité, publication de textes publicitaires, services de relogement pour entreprises, service de location d'espaces publicitaires, services de secrétariat, recherche de parrainage, services d'abonnements à un service de télécommunication pour le compte de tiers, de dactylographie, mise à jour de documentations publicitaires.

Advertising; business management; business administration; office functions; updating of advertising material , advertising by mail order, business management of performing artists , auctioneering, auditing, bill-posting, business appraisals, business investigations, business management of hotels, business research, commercial information agencies, price comparison services, compilation of information into computer databases, , compilation of statistics, cost price analysis, data search in computer files for others, demonstration of goods, distribution of samples, efficiency experts, economic forecasting, evaluation of standing timber, invoicing, layout services for advertising purposes, commercial administration of the licensing of the goods and services of others, marketing research, news clipping services, opinion polling, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, payroll preparation, personnel management consultancy, photocopying, word processing , psychological testing for the selection of personnel, public relations, publicity agencies, publication of publicity texts, relocation services for businesses, rental of advertising space, secretarial services, sponsorship search, arranging subscriptions to telecommunication services for others, typing, updating of advertising material.

36
Pojištění; finanční obchody; peněžní záležitosti; činnosti související s nemovitostmi;sjednávání úrazového pojištění, pojistně-matematické služby, oceňování starožitností, správa činžovních domů, záruky, bankovní služby, kapitálové investice, získávání prostředků na charitativní účely, ověřování šeků, finanční zúčtovací ústavy, služby ohledně kreditních karet, celní služby, inkaso pohledávek, směnárenské služby, investiční služby, garance, sjednávání zdravotního pojištění, pojišťovací makléřství, vydávání kreditních karet, oceňování klenotů, vzájemné fondy, pronájem bytů, bezpečnostní úschova, finanční sponzorování, kurzovní záznamy na burze, záruční služby, správa majetku.

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;assurance contre les accidents, actuariat, estimations d'antiquités, gérance d'immeubles, garanties [cautions], bancaires, investissements de capitaux, collectes de bienfaisance, vérification de chèques, chambres de compensation financière, services de cartes de crédits, commissionnaires en douane, agences de recouvrement de créances, opérations de change, placement de fonds, garanties, souscription à une assurance maladie, courtage d'assurances, émission de cartes de crédit, estimation de bijoux, constitution de fonds, location d'appartements, dépôts en coffres-forts, parrainage financier, cote en bourse, services de garantie, services fiduciaires.

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; accident insurance underwriting, actuarial services, antique appraisal, apartment house management, bail-bonding, banking, capital investments, charitable fund raising, check verification, financial clearing-houses, credit card services, customs brokerage, debt collection agencies, exchanging money, fund investments, guarantees, health insurance underwriting, insurance brokerage, issuance of credit cards, jewellery appraisal, mutual funds, renting of flats, safe deposit services, financial sponsorship, stock exchange quotations, surety services, trusteeship.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby;instalace a opravy klimatizačních přístrojů, údržba a opravy letadel, asfaltování, výroba umělého sněhu, údržba a opravy hořáků, instalace a opravy alarmů proti vloupání, mytí aut, čištění oděvů, opravy oděvů, demolice budov, stavba továren, opravy a údržba filmových projektorů, instalace a opravy pecí, restaurování nábytku, stavba přístavů, instalace kuchyňských zařízení, instalace a opravy zavlažovacích zařízení, zednické služby, údržba a opravy motorových vozidel, restaurování hudebních nástrojů, omítání, ošetřování pemzou, deratizace, pronájem stavebních zařízení, antikorozní úprava, broušení, čištění ulic, údržba bazénů, instalace a opravy telefonů, doplňování tonerových cartridgí, stavební práce pod vodou, čalounění, natírání, opravy vozidel, tapetování, mytí, mytí oken.

Construction; réparation; services d'installation;appareils et installations de climatisation et réparation, entretien d'avions et réparation, asphaltage, services de fabrication de neige artificielle, services d'entretien de brûleurs et réparation, installation d'alarmes anti-vol et réparation, lavage d'automobiles, nettoyage de vêtements, réparation de costumes, démolition de constructions immobilières, construction d'usines, réparation de projecteurs de film et maintenance, installation et réparation de fours, restauration de mobilier, construction de ports, équipement de cuisines, installation et réparation de dispositifs d'irrigation, maçonnerie, travaux d'entretien de véhicules à moteur et réparation, restauration d'instruments de musique, plâtrage, ponçage, dératisation, location d'équipements de construction, traitement contre la rouille, sablage, nettoyage des rues, entretien de piscines, installation de téléphones et réparation, remplissage de cartouches de toner, constructions sous-marines, rembourrage de meubles, le vernissage, réparation de véhicules, travaux de tapissiers, lavage, nettoyage de vitres.

Building construction; repair; installation services; air conditioning apparatus installation and repair, airplane maintenance and repair, asphalting, artificial snow-making services, burner maintenance and repair, burglar alarm installation and repair, car wash, cleaning of clothing, clothing repair, demolition of buildings, factory construction, film projector repair and maintenance, furnace installation and repair, furniture restoration, harbour construction, kitchen equipment installation, irrigation device installation and repair, masonry, motor vehicle maintenance and repair, restoration of musical instruments, plastering, pumicing, rat exterminating, rental of construction equipment, rustproofing, sanding, street cleaning, swimming-pool maintenance, telephone installation and repair, refilling of toner cartridges, underwater construction, upholstering, varnishing, vehicle repair, wallpapering, washing, window cleaning.

38
Telekomunikace; komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; spojení pomocí sítí optických vláken;telegrafní komunikace; komunikace po telefonu; přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů; komunikace mobilním telefonem; přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů; elektronická pošta; elektronické nástěnky (telekomunikační služby); přenos faxem; informace o telekomunikacích; tiskové kanceláře; výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky); poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti; poskytování prístupu k databázím; poskytování internetových konferenčních místností; Poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshopping; pronájem faxů; pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím; pronájem zařízení pro zasílání zpráv; pronájem modemů; směrovací a spojovací služby pro telekomunikace; telekonferenční služby; telefonní služby; televizní a rozhlasové vysílání; informační agentury (zprávy);s výjimkou satelitních komunikačních služeb.

Télécommunications; services de communication entre terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques;communication par télégraphie; communications par téléphone; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; courrier électronique; services de tableaux d'affichage électroniques [services de télécommunications]; transmission par télécopie; informations en matière de télécommunications; agences de presse; services de messagerie (par radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; mise à disposition d'un accès à des banques de données; fourniture de forums de discussion sur l'internet; gestion d'une chaîne de téléachat (transmission); location de télécopieurs; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'appareils pour la transmission de messages; location de modems; services de routage et de jonction de télécommunications; services de téléconférence; services téléphoniques; diffusion de programmes de télévision ou radiophoniques; agences de presse;à l'exception des services de communications par satellite.

Telecommunications; communications by computer terminals; communications by fiber [fibre] optic networks; communications by telegram; communications by telephone; computer aided transmission of messages and images; cellular telephone communication; computer aided transmission of messages and images ; electronic mail; electronic bulletin board services [telecommunications services]; facsimile transmission; information about telecommunications; news agencies; paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; providing telecommunications connections to a global computer network; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing telecommunication channels for teleshopping services; rental of facsimile apparatus; rental of access time to global computer networks; rental of message sending apparatus; rental of modems; telecommunications routing and junction services; teleconferencing services; telephone services; television and radio broadcasting; wire service; excluding satellite communication services.

39
Doprava a přeprava; balení a skladování zboží;organizování cest, lodní doprava;organizování výletních plaveb, doprava obrněnými vozy, doprava sanitkou, autobusová doprava, parkování aut, rozvoz, služby profesionálních řidičů, doručování zboží, rozvod energie, rozvod elektřiny, doručování květin, doprava nákladu, pronájem garáží, rozbíjení ledu, informace o skladování, informace o dopravě, námořní doprava, doručování zpráv, osobní doprava, pronájem chladicích zařízení, pronájem invalidních vozíků, skladování, skladování zboží, pronájem vozidel, rozvod vody, dodávka vody, balení zboží.

Transport; emballage et entreposage de marchandises;organisations de voyages, transport en bateau;organisation de croisière, transport de valeurs, services de transport en ambulances, transport en autobus, services de parcs de stationnement, charroi, services de chauffeurs, livraison de marchandises, distribution d'énergie, la distribution d'électricité, livraison de fleurs, expédition de fret, locations de garage, services de brise-glace, informations en matière d'entreposage, informations en matière de transports, transports maritimes, distribution du courrier, services de transport de passengers, locations de réfrigérateurs, location de fauteuils roulants, stockage, dépôt de marchandises, locations de véhicules, distribution d'eau, adduction d'eau, empaquetage de marchandises.

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement, boat transport; arranging of cruises, armored-car transport, ambulance transport, bus transport, car parking, carting, chauffeur services, delivery of goods, distribution of energy, electricity distribution, flower delivery, freight forwarding, garage rental, ice-breaking, storage information, transportation information, marine transport, message delivery, passenger transport, refrigerator rental, rental of wheelchairs, storage, storage of goods, vehicle rental, water distribution, water supplying, wrapping of goods.

40
Ošetřování materiálů; broušení;pronájem klimatizačních přístrojů; čištění vzduchu; apretace textilií; kovářství; bělení látek; výroba kotlů; preparování živočichů; leštění třením; kadmiování; chromování; zpracování kinematografických filmů;stříhání, barvení, lemování, ohnivzdorná úprava, předsrážení, ošetření, impregnace, úprava a oddělování barev tkanin; výroba kotlů; nemačkavá úprava šatstva; montáž materiálů na objednávku (pro třetí osoby); zpracování kožešin; dekontaminace nebezpečných materiálů; Stomatologie; likvidace odpadu; vyvolávání fotografických filmů; služby spojené s barvením; galvanické pokovování; Výroba energie;bělení, ohnivzdorná úprava a impregnace látek; pálení keramiky; mlynářství; konzervování potravin a nápojů;mražení potravin; lisování ovoce; mandlování; opracování kožešin; zpracování kožešin;dodávání lesku kožešinám, ošetření kožešin proti molům, satinování kožešin; galvanizace; pozlacování; foukání skla; plátování zlatem;pronájem přístrojů pro topení; odpad (spalování-); informace o zpracování materiálů; Výroba klíčů; pronájem pletacích strojů; kašírování; kreslení, rýsování laserem;barvení a zpracování kůží; litografický tisk; magnetizace;lití, pokovování, temperování a zpracování kovů; frézování;úprava textilu proti molům; poniklování, plátování niklem; ofsetový tisk; zpracování ropy;konečná úprava a ošetření papíru; kalandrování tkanin; fotosazba; světlotisk; hlubotisk; hoblování; keramické práce; Polygrafické služby; ofsetový tisk; světlotisk; prošívání (přikrývek, dek); rafinace; pronájem generátorů; sedlářství; pily;barvení obuvi; sítotisk; stříbření, plátování stříbrem; koželužství; pájení;třídění odpadu a recyklovatelného materiálu [přeměna]; čištění povrchů (chemickými odmořovacími prostředky); Zhotovování oděvů;vydělávání kůží; Preparování živočichů;ohnivzdorná úprava a ošetření textilií; cínování (galvanické); vulkanizace [úprava materiálu];snování; recyklace odpadu;zpracování [přeměna] odpadu; Zpracování odpadních kalů;barevné tónování oken (povrchová úprava); zpracování vlny.

Traitement de matériaux; abrasion;location d'appareils de climatisation; purification de l'air; apprêtage de textiles; forge (travaux de-); blanchiment de tissus; chaudronnerie; reliure; polissage (abrasion); placages au cadmium; chromage; traitement des films cinématographiques;services de découpage, teinture, finition, ignifugation, rétrécissement, traitement, imperméabilisation, alteration, séparation des couleurs des étoffes; chaudronnerie; traitement pour l'infroissabilité des tissus; assemblage de matériaux sur commandes pour des tiers; façonnage des fourrures; décontamination de matériaux dangereux; Services de technicien dentaire; destruction d'ordures; développement de pellicules photographiques; services de teinturerie; galvanoplastie; production d'énergie;blanchiment, ignifugation, imperméabilisation de tissus; travaux sur céramique; meunerie; Conservation des aliments et des boissons;congélation d'aliments; pressurage de fruits; foulage d'étoffes; travail des fourrures; façonnage des fourrures;brillantage, traitement anti-mite et satinage de fourrures; galvanisation; dorure; soufflage (verrerie); placage d'or;location d'appareils de chauffage; incinération d´ordures; informations en matière de traitement de matériaux; services de serrurerie; location de machines à tricoter; laminage; traçage par laser;services de teinture, de traitement du cuir; impression lithographique; magnétisation;placage, trempe, traitement des métaux; fraisage;traitement antimite d'étoffes; nickelage; impression en offset; traitement du pétrole;apprêtage et traitement du papier; calandrage d'étoffes; travaux photographiques; tirage de photographies; services de photogravures; rabotage; travaux sur céramiques; Services polygraphiques; impression en offset; tirage de photographies; surpiquage de tissus; raffinage; Location de générateurs; travaux de sellerie; Scies;teinture de chaussures; sérigraphie; argenture [argentage]; mise en état de peaux, cuirs; brasage;triage de déchets et matériaux recyclables (transformation); décapage; Services de couture;services de tannerie; taxidermie;traitement, ignifugation de textiles; étamage; vulcanisation [traitement de matériaux];ourdissage; recyclage d'ordures et de déchets;traitement des déchets [transformation]; Traitement des boues d'épuration;coloration des vitres (revêtements de surface); traitement de la laine.

Treatment of materials; abrasion; rental of air conditioning apparatus; air purification; applying finishes to textiles; blacksmithing; fabric bleaching; boiler-making; bookbinding; burnishing by abrasion; cadmium plating; chromium plating; processing of cinematographic films; cloth cutting, dyeing, edging, fireproofing, pre-shrinking, treating, waterproofing, alteration, colour separation services; coppersmithing; crease-resistant treatment for clothing; custom assembling of materials for others; custom fashioning of fur; decontamination of hazardous materials; services of a dental technician; destruction of waste and trash; photographic film development; dyeing services; electroplating; production of energy; fabric bleaching, fireproofing, waterproofing; firing pottery; flour milling; food and drink preservation; freezing of foods; fruit crushing; fulling of cloth; fur conditioning; custom fashioning of fur; fur glossing, mothproofing, satining; galvanization; gilding; glass-blowing; gold-plating; rental of space heating apparatus; incineration of waste and trash; material treatment information; key cutting; knitting machine rental; laminating; laser scribing; leather staining, working; lithographic printing; magnetization; metal casting, plating, tempering, treating; millworking; textile mothproofing; nickel plating; offset printing; processing of oil; paper finishing, treating; permanent-press treatment of fabrics; photocomposing services; photographic printing; photoengraving; planing [saw mill]; pottery firing; printing; offset printing; photographic printing; quilting; refining services; rental of generators; saddlery working; sawing [saw mill]; shoe staining; silkscreen printing; silver-plating; skin dressing; soldering; sorting of waste and recyclable
material [transformation]; stripping finishes; tailoring; tanning; taxidermy; textile fireproofing, treating; tin-plating; vulcanization [material treatment]; warping [looms]; recycling of waste and trash; waste treatment [transformation]; water treating; window tinting treatment (surface coating); wool treating.

41
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; akademie (vzdělávání); zábavné služby heren; zábavní parky;pořádání a vedení kolokvií, koncertů, konferencí, kongresů, soutěží krásy; služby internátní školy; předprodej vstupenek na kulturní akce; služby pojízdných knihoven; kaligrafické služby;služby ohledně prázdninových a sportovních táborů [zábava]; kasína (provozování-); uvádění v kinech; cirkusy; klubové služby (výchovnězábavné); pořádání soutěží (vzdělávacích a zábavních); korespondenční kurzy; digitální zpracování obrazu; provozování diskoték; dabing; střih videopásků; vzdělávací informace; vzdělávací zkoušky; vzdělávací služby; elektronické publikování; organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; produkce filmů; provozování her on-line z počítačové sítě; hraní o peníze; provozování golfových hřišť; gymnastický výcvik; kluby zdraví (služby); informace o rekreačních aktivitách; školicí služby; tlumočení posunkové řeči; uspořádání, ne pro reklamní účely; půjčovny knih; služby pojízdných knihoven; provozování loterií; filmování na mikrofilm; modelingové služby pro umělce; filmová studia;uvádění filmů v kinech; poskytování muzejních zařízení [předvádění, výstavy]; skládání hudby (služby-); koncertní síně, sály; zpravodajské služby; noční kluby; materské školky; služby orchestrů; organizování plesů; pořádání soutěží (vzdělávacích a zábavních); organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; organizování představení (manažerské služby); pořádání sportovních soutěží; plánování večírků [zábava]; realizace živých vystoupení; fotografické zpravodajství; fotografování; tělesná výchova; cvičení (praktické-); produkce kulturních akcí; zábavné služby heren; provozování karaoke; poskytování online elektronických publikací (bez možnosti stažení); poskytování sportovních zařízení; vydávání knih; vydávání elektronických knih a on-line časopisů; texty (zveřejňování-) kromě reklamních; rozhlasová zábava; služby nahrávacích studií; poskytování rekreačních zařízení; náboženská výchova;pronájem audio zařízení, videokamer;filmových projektorů a příslušenství, přístrojů pro osvětlení divadelních scén nebo televizních studií; pronájem kinofilmů; pronájem dekorací pro kulturní akce; pronájem sportovní zařízení (s výjimkou vozidel); pronájem stadionů; pronájem jevištních dekorací; pronájem tenisových kurtů; pronájem videokamer; pronájem videorekordéru; scénáristické služby; pořádání a vedení seminářů; služby sportovních kempů; měření času při sportovních akcích; titulky; výuka; televizní zábava;psaní textů, s výjimkou reklamních textů; produkce divadelních představení; předprodej vstupenek [zábava]; překladatelské služby; vyučování; střih videopásků; výroba videofilmů; nahrávání videopásek; poradenství pro volbu povolání [poradenství ve vzdělávání nebo výcviku]; zoologické zahrady.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies [éducation]; services de jeux d' arcade; parcs d'attractions;organisation et conduite de colloques, concerts, conférences, congrès, concours de beauté; gestion d' un internat; réservation de places pour le spectacle; services de bibliothèques itinérantes; services de calligraphie;services de camps de vacances, sportfs [divertissement]; services de casino [jeux]; présentations cinématographiques; cirques; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; cours par correspondance; services d'imagerie numérique; services de discothèques; postsynchronisation; montages de bandes vidéo; informations en matière d'éducation; examens pédagogiques; services d'éducation; publication électronique assistée par ordinateur; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; production de films; services de jeux fournis en ligne sur un réseau informatique; organisation de jeux de hasard; services d'exploitation de parcours de golf; enseignement de gymnastique; clubs de santé (mise en forme physique); informations en matière de récréation; services d'instruction; interprétation du langage gestuel; services de maquette autres qu'à des fins publicitaires; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; organisation de loteries; Services de microfilmage; agences de modèles pour artistes; studios de cinéma;projections de films; services de musée [présentation, expositions]; services de composition musicale; services de music-hall; services de reporters; boîtes de nuit; écoles maternelles (éducation); services d'orchestres; organisation de bals; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; organisation de spectacles (services d'impresario); organisation de compétitions sportives; planification de réceptions [divertissement]; représentation de spectacles; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique [démonstration]; production de spectacles; services de jeux d' arcade; services de karaoké; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; exploitation d'installations sportives; publication de livres; publication de livres et revues électroniques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissement radiophonique; services de studio d'enregistrement; services en matière de loisirs; éducation religieuse;location d'équipements audio, caméras vidéo;accessoires et projecteurs de films, appareils d'éclairage pour scènes de théâtre ou studios de télévision; location de films cinématographiques; location de décors de spectacles; location d'équipements pour le sport (autres que les véhicules); location de stades; location de décors de théàtre; location de courts de tennis; location de caméras vidéo; location de magnétoscopes; services d'écriture de scénarios; organisation et conduite de séminaires; camps (stages) de perfectionnement sportif; chronométrages de manifestations sportives; sous-titrages; enseignement; divertissement télévisé;rédaction de textes autres que des textes publicitaires; productions théâtrales; services de billeterie (divertissement); services de traductions; formations; montages de bandes vidéo; Production de films sur bande vidéo; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; orientation professionnelle (éducation ou conseils de formation); gestion d'un jardin zoologique.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; academies [education]; providing amusement arcade services; amusement parks; arranging and conducting of colloquia, concerts, conferences, congresses, beauty contests; boarding schools; booking of seats for shows; bookmobile services; calligraphy services; holiday, sport camp services [entertainment]; providing casino facilities [gambling]; cinema presentations; circuses; club services [entertainment or education]; organization of competitions [education or entertainment]; correspondence courses; digital imaging services; discotheque services; dubbing; videotape editing; education information; educational examination; educational services; electronic desktop publishing; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; film production; game services provided on-line from a computer network; gaming; providing golf facilities; gymnastic instruction; health club services; recreation information; instruction services; sign language interpretation; layout services, other than for advertising purposes; lending libraries; mobile library services; operating lotteries; microfilming; modelling for artists; movie studios; movie theatre presentations; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; music composition services; music-halls; news reporter services; night clubs; nursery schools; orchestra services; organization of balls; organization of competitions [education or entertainment]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of shows [impresario services]; organization of sports competitions; party planning [entertainment]; presentation of live performances; photographic reporting; photography; physical education; practical training [demonstration]; production of shows; providing amusement arcade services; providing karaoke services; providing on-line electronic publications, not downloadable; providing sports facilities; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; recording studio services; providing recreation facilities; religious education; rental of audio equipment, camcorders; movie projectors and accessories, lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental of motion pictures; rental of show scenery; rental of sports equipment, except vehicles; rental of stadium facilities; rental of stage scenery; rental of tennis courts; rental of video cameras; rental of video cassette recorders; scriptwriting services; arranging and conducting of seminars; sport camp services; timing of sports events; subtitling; teaching; television entertainment; writing of texts other than publicity texts; theatre productions; ticket agency services [entertainment]; translation; tuition; videotape editing; videotape film production; videotaping; vocational guidance [education or training advice]; zoological gardens.

42
Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy
; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; analýzy v oboru těžby na ropných polích; architektonické poradenství; architektura; ověřování pravosti uměleckých děl;biologický a bakteriologický výzkum; kalibrování (měření); chemické analýzy; chemické služby; umělý déšť (vytvoření-); poradenství v oblasti počítačového softwaru; ochrana proti počítačovým virům; vývoj počítačových systémů; stavební projektování; poradenství v oblasti počítačového hardwaru; konzultace v oboru úspory energie; přenos dat nebo dokumentů zfyzických nosičů na elektronické nosiče; výzkum v oblasti kosmetiky; tvorba a správa webových stránek pro druhé; převod [konverze] dat a počítačových programů [ne fyzický]; návrhy výzdoby interiérů; služby související s navrhováním obalů; stavební projektování; oděvní návrhářství; kopírování počítačových programů; inženýrské služby; výzkum zaměřený na ochranu životního prostředí; geologický výzkum; grafický design; vedení WWW serverů jako hostitel; průmyslový design; instalace počítačového softwaru; zeměměřičství; údržba počítačového softwaru; zkoušení materiálu; strojírenský výzkum; předpovědi počasí, meteorologické služby; ropný průzkum; průzkum ropných polí; testování ropných vrtů; navrhování obalů; fyzikální (výzkum); provozování internetových vyhledávačů; kontrola kvality; obnova počítačových dat; pronájem webových serverů; průzkum a rozvoj nových výrobků pro druhé; technické projektové studie; provádění expertiz; technický průzkum; testování textilií; podmořský výzkum; aktualizace počítačového softwaru; urbanistické plánování; technické kontroly vozidel; předpovědi počasí.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services d'analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; conseils en construction; services d'un architecte; authentification d'oeuvres d'art;recherches en biologie et en bactériologie; étalonnage (mesurage); analyses chimiques; services de chimie; ensemencement de nuages; services de conseils en matière de logiciels; services de protection contre des virus informatiques; services de conception de systèmes informatiques; établissement de plans pour la construction; conseils en matière de matériel informatique; assistance dans le domaine de l'économie d'énergie; installation de logiciels informatiques; recherches en cosmétologie; création et entretien de sites web pour des tiers; conversion de programmes et de données informatiques [conversion non physique]; décoration intérieure; services de conception d'emballage; établissement de plans pour la construction; dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques; ingénierie; service de recherche sur la protection de l'environnement; recherches géologiques; services de dessinateurs d'arts graphiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; dessin industriel; installation de logiciels; levés de terrain; maintenance de logiciels; essais de matériaux; recherche en mécanique; services d' informations météorologiques; prospection de pétrole; expertises de gisements pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; dessinateurs pour emballages; recherches en physique; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; contrôle de qualité; récupération de données informatiques; location de serveurs web; recherches et développements de nouveaux produits (pour des tiers); étude de projets techniques; arpentage; recherche technique; essai de textiles; exploration subaquatique; mise à jour de logiciels; architecture urbaine; services de la fiabilité routière de véhicules; prévisions météorologiques.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; analysis for oil-field exploitation; architectural consultation; architecture; authenticating works of art; biological and bacteriological research; calibration [measuring]; chemical analysis; chemistry services; cloud seeding; computer software consultancy; computer virus protection services; computer system design; construction drafting; consultancy in the field of computer hardware; consultancy in the field of energy-saving; conversion of data or documents from physical to electronic media; cosmetic research; creating and maintaining web sites for others; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; design of interior decor; packaging design services; construction drafting; dress designing; duplication of computer programs; engineering; research in the field of environmental protection; geological research; graphic arts designing; hosting computer sites [web sites]; industrial design; installation of computer software; land surveying; maintenance of computer software; material testing; mechanical research; meteorological information; oil prospecting; oil-field surveys; oil-well testing; packaging design; physics [research]; providing search engines for the internet; quality control; recovery of computer data; rental of web servers; research and development for others; technical project studies; surveying; technical research; textile testing; underwater exploration; updating of computer software; urban planning; vehicle roadworthiness testing; weather forecasting.

43
Služby zajišťující stravování a nápoje; docasné ubytování;ubytovací kanceláře [hotely, penziony]; pronájem prechodného ubytování; barové služby; penzióny pro zvířata; rezervace penzionů; penziony; kavárny; samoobslužné jídelny; závodní jídelny; poskytování potravin a nápojů;denní školky; provozování prázdninových táborů (ubytování); hotelové rezervace; hotely; motely; provozování kempů; půjčování židlí, stolů, prostírání, nápojového skla; pronájem jednacích místností; půjčování stanů; pronájem přenosných staveb *; rezervace přechodného ubytování; restaurace; domovy důchodců; samoobslužné restaurace; restaurace s rychlou a stálou obsluhou; turistické noclehárny.

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;bureaux de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; services de bar; Pension pour animaux; réservation de pensions; pensions; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et boissons;garderies (crèches); services de camps de vacances [hébergement]; réservations d'hôtels; hôtels; motels; exploitation de terrains de camping; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de salles de réunion; Location de tentes; location de constructions transportables; services de réservation de logements temporaires; restaurants; maisons de retraite pour personne âgées; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snacks-bars); maisons de vacances.

Services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation offices [hotels, boarding houses]; rental of temporary accommodation; bar services; boarding for animals; boarding house bookings; boarding houses; cafes; cafeterias; canteens; food and drink catering; day-nurseries [creches]; holiday camp services [lodging]; hotel reservations; hotels; motels; providing campground facilities; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting rooms; rental of tents; rental of transportable buildings; temporary accommodation reservations; restaurants; retirement homes; self-service restaurants; snack-bars; tourist homes.

44
Lékarské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; zemědělské, zahradnické a lesnické služby; letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek;chov zvířat, péče o vzhled zvířat; aromaterapeutické služby; umělé oplodňování; provozování veřejných lázní pro hygienické účely; salony krásy; služby krevní banky; chiropraktické služby; taastusravipansionaadid; stomatologie; návrh parkové úpravy; pronájem zemědělských nástrojů a zařízení; aranžování květin; zahradnické služby; implantace vlasů; kadernické salony; zdravotní péce; služby zdravotních lázní; zahradnictví; útulky [asistenční domovy]; nemocniční služby; Oplodňování in-vitro; návrh parkové úpravy; zahradní úpravy; údržba trávníků;manikúra; provádění masáží; Lékařské služby; zdravotnická strediska; služby porodní asistentky; pečovatelské domy; ošetřovatelské služby; služby optiku; zvířata chovaná v domácnosti (péče o čistotu-); lékárnické služby, jmenovitě vydávání léků na předpis; Farmaceutické poradenství; fyzioterapie; fyzioterapie; rostlinné školky; plastická chirurgie; psycholog (služby-); léčba toxikomanů; pronajímání zdravotních (zdravotnických ) zařízení; zotavovny;sanatoria; sauny; solária; léčení stromů; tetování; Služby v oblasti telemedicíny; parní lázně; Ničení škůdců v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; veterinární pomoc;umělecké líčení; ničení plevele; zhotovování věnců.

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture;élevage, pansage d'animaux; services d'aromathérapie; services d'insémination artificielle; installations publiques de bains; salons de beauté; Services de banque de sang; chiropractie [chiropraxie]; maisons de convalescence; dentisterie; paysagers (conception d'aménagements -); location de matériel pour exploitation agricole; Composition florale; Jardinage; implantation de cheveux; salons de coiffure; soins de santé; services de thermalisme; horticulture; Maisons de repos; services hospitaliers; Services de fécondation in vitro; paysagers (conception d'aménagements -); jardinage paysager; Entretien de pelouses;services de manucure; massages; Services médicaux; dispensaires; aide à l'accouchement; Maisons de repos; services de gardes-malades; services d'opticiens; toilettage d'animaux; services de pharmaciens pour l'établissement d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; physiothérapie; physiothérapie; services de pépiniéristes; chirurgie esthétique; services d'un psychologue; réhabilitation de patients ayant abusé de certaines substances; location d'installations sanitaires; services rendus par des maisons de repos;sanatoriums; services de sauna; services de solariums; chirurgie des arbres; tatouage; services de télémédecine; bains turcs; Destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture; Art vétérinaire;services d'un artiste du maquillage; destruction des mauvaises herbes; confection de couronnes.

Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services; aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; animal breeding, grooming; aromatherapy services; artificial insemination services; public baths for hygiene purposes; beauty salons; blood bank services; chiropractics; convalescent homes; dentistry; landscape design; farming equipment rental; flower arranging; gardening; hair implantation; hairdressing salons; health care; health spa services; horticulture; hospices; hospitals; in vitro fertilization services; landscape design; landscape gardening; lawn care;
manicuring; massage; medical assistance; medical clinics; midwife services; nursing homes; medical nursing; opticians' services; pet grooming; pharmacists' services to make up prescriptions; pharmacy advice; physical therapy; physiotherapy; plant nurseries; plastic surgery; services of a psychologist; rehabilitation for substance abuse patients; rental of sanitation facilities; rest homes; sanatoria; sauna services; solarium services; tree surgery; tattooing; telemedicine services; turkish baths; vermin exterminating for agriculture, horticulture and forestry; veterinary assistance; make-up artist services; weed killing; wreath making.


INTEL, Info about trademak list

This trademark INTEL list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 24 trademarks of text INTEL, 20 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688