IRIS - Trademark, owner IRIS GROUP LIMITED

Trademark info fields

Source OHIM
Application 6027254
Trademark text IRIS - ochranná známka
IRIS
Product Classes 9, 16, 35
Vienna Classes 26.11.22 ; 26.15.99
Filing date 21.06.2007
Priority date:
21.12.2006
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Částečná
Priority application number:
2442037
Country of priority
GB
Publication date 08.09.2008
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zpětvzetá přihláška
Type Obrazová
Nice Classification
9
Počítačový software, počítačové programy, CD-ROMy, DVD, elektronické publikace (ke stažení) z databází nebo internetu;všechno výše uvedené zboží vztahující se k účtování, účetnictví, mzdové agendě, lidským zdrojům, vedení knih, daním, praktickému řízení, administrativě firemních sekretariátů, administrativě zakládání společností, správě majetku, auditu, dividendám, konkurečnímu srovnávání a automatické poště;počítačový software, počítačové programy, CD-ROMy, DVD, elektronické publikace (ke stažení) z databází nebo internetu pro použití v oboru obchodního účtování a účetnictví, mzdové agendy, lidských zdrojů, vedení knih, daní, praktického řízení, administrativy firemních sekretariátů, administrativy zakládání společností, správy majetku, auditu, dividend, konkurenčního srovnávání a automatické pošty; součásti a zařízení pro všechno výše uvedené zboží.

Logiciels, programmes informatiques, CD-ROM, DVD, publications électroniques (téléchargeables) à partir de bases de données ou de l'internet;tous les produits précités liés à la comptabilité et à la profession comptable, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la tenue des comptes, à la fiscalité, à la gestion d'un cabinet, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise, à la gestion des actifs, à l'audit, aux dividendes, à l'étalonnage et au courrier automatique;logiciels, programmes informatiques, cédéroms, DVD, publications électroniques (téléchargeables) à partir de bases de données ou de l'internet conçues pour être destinées à la comptabilité commerciale et à la profession comptable, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la tenue des comptes, à la fiscalité, à la gestion d'un cabinet, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise, à la gestion des actifs, à l'audit, aux dividendes, à l'étalonnage et au courrier automatique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Computer software, computer programs, CD-ROMs, DVDs, electronic publications (downloadable) from databases or the Internet; all the aforesaid goods relating to accounting and accountancy, payroll, human resources, bookkeeping, taxation, practice management, company secretarial administration, company formation administration, asset management, auditing, dividends, benchmarking and auto mail; computer software, computer programs, CD-ROMs, DVDs, electronic publications (downloadable) from databases or the Internet adapted for use in commercial accounting and accountancy, payroll, human resources, bookkeeping, taxation, practice management, company secretarial administration, company formation administration, asset management, auditing, dividends, benchmarking and auto mail; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky; tištěné publikace; knihy; manuály; adresáře; noviny; periodika; informační zpravodaje; časopisy; prospekty; brožované tiskoviny; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées; livres; manuels; répertoires; revues; périodiques; bulletins d'information; magazines; dépliants; brochures; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printer's type; printing blocks; printed publications; books; manuals; directories; journals; periodicals; newsletters; magazines; leaflets; pamphlets; parts and fittings for all the aforesaid goods.

35
Vedení účetnictví a účetnictví;obchodní poradenství vztahující se k účtování a účetnictví, mzdové agendě, lidským zdrojům, vedení knih, daním, praktickému řízení, administrativě firemních sekretariátů, administrativě zakládání společností, správě majetku, auditu, dividendám, konkurenčnímu srovnávání a automatické poště;poskytování informací vztahujících se k účtování, účetnictví, mzdové agendě, lidským zdrojům, vedení knih, daním, řízení praxe, firemní administrativě, administrativě zakládání společností, auditu, konkurenčnímu srovnávání a automatické poště; daňové poradenství, hodnocení a konzultace (účetnictví); sekretářské služby;poskytování obchodních informací vztahujících se ke správě majetku a dividendám;konzultační, informační a poradenské služby, včetně linky pomoci, ve vztahu ke všem výše uvedeným službám.

Services de comptabilité;conseils commerciaux relatifs à la comptabilité et à la profession comptable, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la tenue des comptes, à la fiscalité, à la gestion d'un cabinet, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise, à la gestion des actifs, à l'audit, aux dividendes, à l'étalonnage et au courrier automatique;fourniture d'informations relatives à la comptabilité et à la profession comptable, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la tenue des comptes, à la fiscalité, à la gestion d'un cabinet, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise, à l'audit, à l'étalonnage et au courrier automatique; services d'assistance, d'évaluations et de conseils fiscaux; services de secrétariat pour sociétés;fourniture d'informations commerciales liées à la gestion des actifs et aux dividendes;services d'assistance, d'informations et de conseils, y compris service d'assistance téléphonique liée à tous les services précités.

Accounting and accountancy services; business advice relating to accounting and accountancy, payroll, human resources, bookkeeping, taxation, practice management, company secretarial administration, company formation administration, asset management, auditing, dividends, bench marking and auto mail; provision of information relating to accounting and accountancy, payroll, human resources, bookkeeping, taxation, practice management, company secretarial administration, company formation administration, auditing, benchmarking and auto mail; tax advice, assessment and consultancy (accountancy) services; company secretarial services; provision of business information relating to asset management and dividends; consultancy, information and advisory services, including helpline service relating to all the aforesaid services.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688