IRIS - Trademark, owner Iris Software Group Limited

Trademark info fields

Source OHIM
Application 6712426
Trademark text IRIS - ochranná známka
IRIS
Product Classes 9, 16, 35, 36, 41, 42
Vienna Classes 26.15.99
Filing date 29.02.2008
Priority date:
28.02.2008
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Priority application number:
2481039
Country of priority
GB
Publication date 02.06.2009
Registration date 07.10.2009
Expiration/renewal date 28.02.2018
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
9
Počítačový software; Počítačový hardware; Počítačové programy; CD-ROMy; DVD; Elektronické publikace (možné ke stažení) poskytované databázemi anebo Internetem; Elektronické formuláře ke stažení; Elektronické kancelářské potřeby; Digitální média a nahrávky; Nahraná digitální média a nahrávky; Digitální média a nahrávky ke stažení obsahující zvuk, obraz, text, informace, signály nebo software; Webové vysílání; Podcasty; Internetové zvukové vysílání; Internetové zvukové a textové vysílání; Elektronicky uložená data; Elektronické soubory; Databáze; Videa; Zvukové zápisy; Vzdělávací a výukové pásky; Všechno výše uvedené zboží se vztahuje k účetnictví, účetní praxi, řízení obchodní činnosti, mzdové agendě, lidským zdrojům, právní praxi, dodržování právních a jiných předpisů, zdanění, daňovému plánování, stanovení daní, dodržování daňových předpisů, daňovému poradenství, daňovým přiznáním, auditům, firemní administrativě, administrativě zakládání společností, finančnímu řízení, řízení dluhů, charitativním organizacím a získávání finančních prostředků, správě členské základny, vyššímu vzdělávání, sportovnímu řízení a řízení prodeje vstupenek, odbornému řízení služeb, řízení pronájmu zařízení, přechodu mezi platformami a modernizaci platforem, řízení služeb v terénu, řízení výuky a školení, elektronickému obchodu, správě obsahu webových stránek, řízení vztahů se zákazníky, dodržování daňových, vládních a zákonných předpisů, správě firemního majetku, řízení a plánování zaměstnaneckých výhod, pozůstalostním řízením, řízení zdravotní péče, řízení distribuce, řízení výroby, plánování podnikových zdrojů, správě informací, správě dokumentů, výpočtu a správě dividend a podílových fondů, hodnocení výkonnosti; Součásti a zařízení pro všechno výše uvedené zboží.

Logiciels informatiques; Matériel informatique; Programmes informatiques; Cédéroms; DVD; Publications électroniques téléchargeables à partir de bases de données ou d'internet; Formulaires électroniques téléchargeables; Papeterie électronique; Supports et enregistrements numériques; Supports et enregistrements numériques préenregistrés; Supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant des sons, des images, des textes, des informations, des signaux ou des logiciels; Webémissions; Podcasts; Balados vidéo; Podscrolls (formats compatibles iPod); Données stockées de manière électronique; Fichiers électroniques; Bases de données; Vidéos; Enregistrements sonores; Bandes d'éducation et d'instruction; Tous les produits précités liés à la comptabilité, à la profession comptable, à la pratique comptable, à la gestion commerciale, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la pratique juridique, au respect de la loi et des réglementations, à la fiscalité, à la planification fiscale, aux conseils fiscaux, à l'acquittement des obligations fiscales, à l'assistance fiscale, aux déclarations fiscales, aux audits, à la tenue des comptes, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise, à la gestion financière, à la gestion de la dette, aux oeuvres de bienfaisance et à la collecte de fonds, à la gestion des affiliations, à l'enseignement supérieur, à la gestion des sports et de la billetterie, à la gestion de services professionnels, à la gestion de la location d'équipements, à la mobilité et à la modernisation de plateformes, à la gestion du service après-vente, à la gestion de l'apprentissage et de la formation, au commerce électronique, à la gestion du contenu web, à la gestion des contacts clientèle, à la fiscalité, au respect des réglementations gouvernementales et statutaires, à la gestion des avoirs commerciaux, à la gestion et à la planification des avantages aux employés, à l'administration des homologations, à la gestion des soins de santé, à la gestion de la distribution, à la gestion de la fabrication, à la gestion des ressources d'entreprise, à la gestion des informations, à la gestion des documents, au calcul et à l'administration des dividendes et des SICAV, à l'évaluation du rendement; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Computer software; computer hardware; computer programs; CD-Roms; DVDs; electronic publications (downloadable) from databases or the Internet; downloadable electronic forms; electronic stationery; digital media and recordings; pre-recorded digital media and recordings; downloadable digital media and recordings containing sounds, images, text, information, signals or software; webcasts; podcasts; vodcasts; podscrolls; electronically recorded data; electronic files; databases; videos; sound recordings; educational and instructional tapes; all the aforesaid goods relating to accounting, accountancy, accountancy practice, business management, payroll, human resources, legal practice, legal and regulatory compliance, taxation, tax planning, tax assessment, tax compliance, tax consultancy, tax returns, auditing, bookkeeping, company secretarial administration, company formation administration, financial management, debt management, charities and fundraising, membership management, higher education, sports and ticketing management, professional services management, equipment hire management, platform migration and modernisation, field service management, learning and training management, eCommerce, web content management, customer relationship management, tax, governmental and statutory compliance, business asset management, employee benefits management and planning, probate administration, healthcare management, distribution management, manufacturing management, enterprise resource planning, information management, document management, dividend and unit trust computation and administration, performance evaluation; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16
Papírenské zboží; Formuláře, publikace, tiskárenské výrobky, periodika, časopisy, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Všechno výše uvedené zboží se vztahuje k počítačovému softwaru, počítačovému hardwaru, účetnictví, účetní praxi, řízení obchodní činnosti, mzdové agendě, lidským zdrojům, právní praxi, dodržování právních a jiných předpisů, zdanění, dodržování daňových předpisů, auditům, firemní administrativě, administrativě zakládání společností.

Papeterie; Formulaires, publications, produits de l'imprimerie, périodiques, magazines, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils); Tous les produits précités liés aux logiciels, au matériel informatique, à la comptabilité, à la profession comptable, à la gestion commerciale, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la pratique juridique, au respect de la loi et des réglementations, à la fiscalité, à l'acquittement des obligations fiscales, aux audits, à la tenue des comptes, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise.

Stationery; forms, publications, printed matter, periodicals, magazines, instructional and teaching material (except apparatus); all the aforesaid goods relating to computer software, computer hardware, accounting, accountancy, accountancy practice, business management, payroll, human resources, legal practice, legal and regulatory compliance, taxation, tax compliance, auditing, bookkeeping, company secretarial administration, company formation administration.

35
Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Obchodní poradenské služby; Vedení účetnictví a účetnictví; Řízení obchodních procesů a poradenství ohledně obchodních procesů; Obchodní poradenství; Daňové poradenství, stanovení daní a konzultace (účetnictví); Obchodní konzultace v oblasti podnikání; Mzdové služby; Personalistické služby; Vyhledávání účetního personálu; Účetnictví a audity; Poskytování informací vztahujících se k účetnictví, účetní praxi, řízení obchodní činnosti, mzdové agendě, lidským zdrojům, zdanění, daňovému plánování, stanovení daní, dodržování daňových předpisů, daňovému poradenství, daňovým přiznáním, auditům, vedení účetních knih, firemní administrativě, administrativě zakládání společností, elektronickému obchodu, řízení vztahů se zákazníky, daním, správě firemního majetku, řízení a plánování zaměstnaneckých výhod, řízení výroby, plánování podnikových zdrojů, řízení informací, řízení dokumentů; Kompilace informací do online databází a adresářů; Poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám, včetně takových služeb poskytovaných prostřednictvím asistenční linky; S výjimkou služeb vztahujících se k reklamě; Marketing; Propagace; Styk s veřejností (public relations) a průzkum trhu.

Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de conseils commerciaux; Services de comptabilité; Gestion et assistance en matière de processus d'affaires; Conseil en matière commerciale; Évaluation et assistance en matière de conseils fiscaux (profession comptable); Conseils en affaires; Services de paiement du personnel; Services du personnel; Services de recherche de personnel comptable; Services de tenue des comptes et d'audit; Fourniture d'informations en matière de comptabilité, profession comptable, pratique comptable, gestion commerciale, paie, ressources humaines, fiscalité, planification fiscale, avis d'imposition, acquittement fiscal, assistance fiscale, déclarations fiscales, audits, tenue de comptes, administration du secrétariat d'entreprise, administration de la constitution d'entreprises, commerce électronique, gestion des contacts avec la clientèle, fiscalité, gestion des biens commerciaux, gestion et planification des avantages sociaux, gestion de la fabrication, planification des ressources d'entreprise, gestion d'informations, gestion de documents; Compilation d'informations dans des bases de données et des répertoires en ligne; Services de conseils liés aux services précités y compris ces services fournis via un service d'assistance téléphonique; À l'exclusion des services liés à la publicité; Marketing; Promotion; Activité de relations publiques et d'étude de marché.

Business management; business administration; office functions; business advisory services; accounting and accountancy services; business process management and consultancy; business advice; tax advice assessment and consultancy (accountancy); business consultancy; payroll services; personnel services; accountancy personnel search services; bookkeeping and auditing services; provision of information relating to accounting, accountancy, accountancy practice, business management, payroll, human resources, taxation, tax planning, tax assessment, tax compliance, tax consultancy, tax returns, auditing, bookkeeping, company secretarial administration, company formation administration, eCommerce, customer relationship management, tax, business asset management, employee benefits management and planning, manufacturing management, enterprise resource planning, information management, document management; compilation of information into on-line databases and directories; advisory services relating to all the aforesaid services including such services provided by a helpline; none of the aforesaid services relating to advertising, marketing, promotion, public relations or market research.

36
Služby finančního poradenství týkající se daní; Daňové služby; Služby daňového plánování; Daňové oznámení; Poradenství vztahující se k dani z příjmu; Plánování finančních služeb týkajících se daní; Poradenské služby vztahující se k daním.

Services de conseils financiers liés aux impôts; Services fiscaux; Planification fiscale; Conseils fiscaux; Conseils en matière d'impôt sur le revenu; Planification de services financiers liés aux impôts; Services de conseils en matière fiscale.

Financial advice services relating to taxation; taxation services; tax planning; tax consultancy; income tax advice; planning of financial services relating to taxation; advisory services relating to taxation.

41
Vzdělávací a školicí služby; Poskytování online (bez možnosti stažení) elektronických publikací, knih a deníků; Poskytování (bez možnosti stažení) vzdělávacích a školicích digitálních médií; Poskytování (bez možnosti stažení) vzdělávacích a školicích médií a nahrávek obsahujících zvuk, obraz, text, informace, signály nebo software; Poskytování (bez možnosti stažení) elektronicky nahraných vzdělávacích a školicích dat; Poskytování (bez možnosti stažení) vzdělávacích a školicích elektronických souborů; Zařizování, organizování a vedení seminářů a pracovních setkání; Všechno v oboru počítačového softwaru a počítačových programů vztahujících se k účetnictví, účetní praxi, řízení obchodní činnosti, mzdové agendě, lidským zdrojům, právní praxi, dodržování právních a jiných předpisů, zdanění, daňovému plánování, stanovení daní, dodržování daňových předpisů, daňovému poradenství, daňovým přiznáním, auditům, firemní administrativě, administrativě zakládání společností, finančnímu řízení, řízení dluhů, charitativním organizacím a získávání finančních prostředků, správě členské základny, vyššímu vzdělávání, sportovnímu řízení a řízení prodeje vstupenek, odbornému řízení služeb, řízení pronájmu zařízení, přechodu mezi platformami a modernizaci platforem, řízení služeb v terénu, řízení výuky a školení, elektronickému obchodu, správě obsahu webových stránek, řízení vztahů se zákazníky, dodržování daňových, vládních a zákonných předpisů, správě firemního majetku, řízení a plánování zaměstnaneckých výhod, pozůstalostním řízením, řízení zdravotní péče, řízení distribuce, řízení výroby, plánování podnikových zdrojů, správě informací, správě dokumentů, výpočtu a správě dividend a podílových fondů, hodnocení výkonnosti; Konzultační služby; Informační a poradenské služby týkající se veškerých výše uvedených služeb;Včetně služeb poskytovaných linkou pomoci.

Services d'éducation et de formation; Fourniture de publications, livres et revues électroniques en ligne (non téléchargeables); Fourniture de supports numériques d'éducation et de formation (non téléchargeables); Fourniture de supports d'éducation et de formation (non téléchargeables) et d'enregistrements contenant du son, des images, des textes, des informations, des signaux ou des logiciels; Fourniture de données d'éducation et de formation (non téléchargeables) enregistrées électroniquement; Fourniture de fichiers électroniques (non téléchargeables) d'éducation et de formation; Arrangement, organisation et conduite de séminaires et ateliers; Tous dans le domaine des logiciels et des programmes informatiques liés à la comptabilité, à la profession comptable, à la pratique comptable, à la gestion commerciale, aux fiches de salaire, aux ressources humaines, à la pratique juridique, au respect de la loi et des réglementations, à la fiscalité, à la planification fiscale, aux conseils fiscaux, à l'acquittement des obligations fiscales, à l'assistance fiscale, aux déclarations fiscales, aux audits, à la tenue des comptes, à l'administration du secrétariat d'une entreprise, à l'administration de la constitution d'une entreprise, à la gestion financière, à la gestion de la dette, aux oeuvres de bienfaisance et à la collecte de fonds, à la gestion des affiliations, à l'enseignement supérieur, à la gestion des sports et de la billetterie, à la gestion de services professionnels, à la gestion de la location d'équipements, à la mobilité et à la modernisation de plateformes, à la gestion du service après-vente, à la gestion de l'apprentissage et de la formation, au commerce électronique, à la gestion du contenu web, à la gestion des contacts clientèle, à la fiscalité, au respect des réglementations gouvernementales et statutaires, à la gestion des avoirs commerciaux, à la gestion et à la planification des avantages aux employés, à l'administration des homologations, à la gestion des soins de santé, à la gestion de la distribution, à la gestion de la fabrication, à la gestion des ressources d'entreprise, à la gestion des informations, à la gestion des documents, au calcul et à l'administration des dividendes et SICAV, à l'évaluation du rendement; Consultance; Services d'informations et de conseils concernant tous les services précités;Y compris services fournis par un service d'assistance téléphonique.

Education and training services; providing online (non-downloadable) electronic publications, books and journals; providing (non-downloadable) educational and training digital media; providing (non-downloadable) educational and training media and recordings containing sound, images, text, information, signals or software; providing (non-downloadable) educational and training electronically recorded data; providing (non-downloadable) educational and training electronic files; arrangement, organisation and conducting of seminars and workshops; all in the field of computer software and computer programs relating to accounting, accountancy, accountancy practice, business management, payroll, human resources, legal practice, legal and regulatory compliance, taxation, tax planning, tax assessment, tax compliance, tax consultancy, tax returns, auditing, bookkeeping, company secretarial administration, company formation administration, financial management, debt management, charities and fundraising, membership management, higher education, sports and ticketing management, professional services management, equipment hire management, platform migration and modernisation, field service management, learning and training management, eCommerce, web content management, customer relationship management, tax, governmental and statutory compliance, business asset management, employee benefits management and planning, probate administration, healthcare management, distribution management, manufacturing management, enterprise resource planning, information management, document management, dividend and unit trust computation and administration, performance evaluation; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services, including the services provided by a helpline.

42
Výzkum, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Instalace, aktualizace a údržba počítačového softwaru; Poradenské a konzultační služby vztahující se k počítačovému softwaru; Poradenské a konzultační služby vztahující se k návrhu počítačového softwaru; Pronájem počítačového softwaru;Všechno v oboru účetnictví, účetní praxe, řízení obchodní činnosti, mzdové agendy, lidských zdrojů, právní praxe, dodržování právních a jiných předpisů, zdanění, daňového plánování, stanovení daní, dodržování daňových předpisů, daňového poradenství, daňových přiznání, auditů, firemní administrativy, administrativy zakládání společností, finančního řízení, řízení dluhů, charitativních organizací a získávání finančních prostředků, správy členské základny, vyššího vzdělávání, sportovního řízení a řízení prodeje vstupenek, odborného řízení služeb, řízení pronájmu zařízení, přechodu mezi platformami a modernizace platforem, řízení služeb v terénu, řízení výuky a školení, elektronického obchodu, správy obsahu webových stránek, řízení vztahů se zákazníky, dodržování daňových, vládních a zákonných předpisů, správy firemního majetku, řízení a plánování zaměstnaneckých výhod, pozůstalostních řízení, řízení zdravotní péče, řízení distribuce, řízení výroby, plánování podnikových zdrojů, správy informací, správy dokumentů, výpočtu a správy dividend a podílových fondů, hodnocení výkonnosti; Návrh online databází a adresářů; Konzultační, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám, včetně takových služeb poskytovaných prostřednictvím asistenční linky.

Recherche, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Installation, mise à jour et entretien de logiciels; Services de conseils et d'assistance en matière de: logiciels; Services de conseils et d'assistance liés à la conception de logiciels; Location de logiciels;Tous dans le domaine de la comptabilité, de la profession comptable, de la pratique comptable, de la gestion commerciale, des fiches de salaire, des ressources humaines, de la pratique juridique, du respect de la loi et des réglementations, de la fiscalité, de la planification fiscale, des conseils fiscaux, de l'acquittement des obligations fiscales, de l'assistance fiscale, des déclarations fiscales, des audits, de la tenue des comptes, de l'administration du secrétariat d'une entreprise, de l'administration de la constitution d'une entreprise, de la gestion financière, de la gestion de la dette, des oeuvres de bienfaisance et de la collecte de fonds, de la gestion des affiliations, de l'enseignement supérieur, de la gestion des sports et de la billetterie, de la gestion de services professionnels, de la gestion de la location d'équipements, de la mobilité et de la modernisation de plateformes, de la gestion du service après-vente, de la gestion de l'apprentissage et de la formation, du commerce électronique, de la gestion du contenu Internet, de la gestion des contacts client, de la fiscalité, du respect des réglementations gouvernementales et statutaires, de la gestion des avoirs commerciaux, de la gestion et de la planification des avantages aux employés, de l'administration des homologations, de la gestion des soins de santé, de la gestion de la distribution, de la gestion de la fabrication, de la gestion des ressources d'entreprise, de la gestion des informations, de la gestion des documents, du calcul et de l'administration des dividendes et des SICAV, de l'évaluation du rendement; Conception de bases de données et de répertoires en ligne; Services d'assistance, d'informations et de conseils liés aux services précités, y compris aux services fournis via un service d'assistance téléphonique.

Research, design and development of computer hardware and software; installation, updating and maintaining computer software; advisory and consultancy services relating to computer software; advisory and consultancy services relating to computer software design; leasing of computer software; all in the field of accounting, accountancy, accountancy practice, business management, payroll, human resources, legal practice, legal and regulatory compliance, taxation, tax planning, tax assessment, tax compliance, tax consultancy, tax returns, auditing, bookkeeping, company secretarial administration, company formation administration, financial management, debt management, charities and fundraising, membership management, higher education, sports and ticketing management, professional services management, equipment hire management, platform migration and modernisation, field service management, learning and training management, eCommerce, web content management, customer relationship management, tax, governmental and statutory compliance, business asset management, employee benefits management and planning, probate administration, healthcare management, distribution management, manufacturing management, enterprise resource planning, information management, document management, dividend and unit trust computation and administration, performance evaluation; design of on-line databases and directories; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services, including the services provided by a helpline.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688