SMART DENIM - Trademark, owner ISKO S.R.L.

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:14412274
Znění ochranné známky:SMART DENIM
Třídy výrobků a služeb:35
Datum podání přihlášky:27.07.2015 EU
Datum zveřejnění přihlášky:12.02.2016 EU
Datum zápisu:23.05.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Itálie
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Slovní
Seznam výrobků a služeb:
35Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Získávání obchodních informací; Venkovní reklama; Pronájem reklamního času v komunikačních médiích; Aktualizace reklamních materiálů; Obchodní správa licencí na výrobky a služby pro třetí osoby; Správa zahraničních obchodních věcí; Správa obchodních věcí v oblasti franšíz; Správa v oblasti obchodního plánování; Správa v oblasti metod prodeje; Správa v oblasti marketingu; Analýza reklamy; Analýzy nákladů; Analýzy údajů z průzkumu trhu; Analýzy statistik průzkumů trhu; Analýzy v oblasti marketingu; Průzkum trhu; Asistence pro průmyslový nebo obchodní management; Asistence pro průmyslový nebo obchodní management; Obchodní asistence vztahující se k obchodnímu image; Obchodní asistence vztahující se k podnikové identitě; Marketingová asistence; Konkursy výkonných umělců (výběr personálu); Provádění marketingových studií; Obchodní konzultační služby; Obchodní poradenství pro firmy; Poradenství v oblasti marketingového řízení; Poradenské služby ohledně propagace prodeje; Poradenství pro obchodní podniky ohledně řízení jejich podnikání; Poradenství v reklamě; Poradenství v oblasti obchodní reklamy; Poradenství v oblasti obchodní reklamy; Marketingové konzultační služby; Obchodní poradenské služby vztahující se k marketingu; Obchodní poradenství vztahující se ke konzultacím v oboru marketingového řízení; Obchodní poradenství vztahující se k strategickému marketingu; Poradenství v reklamě; Poradenství v oblasti obchodní propagace; Odborné konzultace týkající se marketingu; Obchodní nebo podnikatelské poradenství (Profesionální -); Poradenství v oboru řízení obchodní činnosti a marketingu; Personální poradenství; Účetnictví; Psaní reklamních textů; Aranžování výkladů; Šíření reklam; Vzorky zboží (Distribuce -); Předvádění zboží; Obchodní management umělecké činnosti; Přímá poštovní reklama; Sestavování statistiky; Fakturace; Marketingové poradenské služby; Poskytování informací vztahujících se k marketingu; Poskytování marketingových poradenských služeb výrobcům; Počítačová správa souborů; Řízení lidských zdrojů marketingového personálu; Řízení obchodních projektů pro třetí osoby; Poskytování informací vztahujících se k marketingu; Obchodní nebo podnikatelské informace; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Služby pro poskytování informací v oblasti zahraničního obchodu; Služby pro poskytování informací v oblasti zahraničního obchodu; Sběr informací pro podnikatelské subjekty; Informace nebo zprávy týkající se obchodu a marketingu; Interpretace dat z výzkumu trhu; Průzkumy marketingových strategií; Služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; Pronájem reklamních ploch; Marketingové služby; Obchodní poradenské služby vztahující se k marketingu; Finanční marketing; Produktový marketing; Propagační marketing; Obchodní marketing (nikoli prodej); Příprava reklamních materiálů; Výstavy pro obchodní nebo průmyslové účely; Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Organizace módních přehlídek k reklamním účelům; Pořádání podnikových prezentací spojených s nákupem a prodejem výrobků; Pořádání expozic pro komerční účely; Pořádání předváděcích akcí pro reklamní účely; Pořádání prezentací pro reklamní účely; Pořádání výstav pro obchodní účely; Pořádání výstav pro obchodní účely; Pořádání výstav pro obchodní účely; Zprostředkování uvádění výrobků na trh; Strategické obchodní plánování; Plánování marketingových strategií; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Příprava reklamních materiálů; Poskytování marketingových zpráv; Marketingové prognózy; Ekonomické prognózy; Výroba reklamních materiálů; Ekonomické prognózy; Produkce (výroba) reklamních filmů; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Propagace prodeje pro třetí osoby; Propagační činnost, reklama; Poradenství v reklamě; Reklama a marketing; Obchodní nebo podnikatelské informace (Poskytování -); Výroba videonahrávek pro reklamní účely; Příprava obchodních výkazů; Služby vztahů s veřejností (public relations); Vyhledávání sponzorů; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Průzkum trhu a marketingové studie; Průzkum trhu; Obchodní management a podnikové poradenství; Poradenství v obchodní činnosti; Obchodní činnost (poradenství v -); Poradenské služby ohledně plánování obchodní činnosti; Poradenské služby ohledně podnikové identity; Poradenské služby ohledně propagace prodeje; Obchodní poradenské služby vztahující se k vývoji výrobků; Výstřižková služba (monitorování zpráv); Služby navrhování obchodních značek; Služby v oblasti umisťování obchodních značek; Služby v oblasti umisťování obchodních značek; Služby navrhování obchodních značek; Služby navrhování obchodních značek (reklama a propagace); Reklama a marketing; Reklamní, marketingové a propagační služby; Služby v oblasti identity firem; Obchodní poradenské služby vztahující se k výrobě; Služby v oblasti obchodní strategie; Informační služby vztahující se k reklamě; Služby marketingové agentury; Služby v oblasti plánování marketingových studií; Obchodní poradenské služby vztahující se k marketingu; Marketingové konzultační služby; Obchodní marketingové služby; Marketingové služby; Přímá marketingová reklama; Provádění marketingových studií; Průzkum trhu; Obchodní ohodnocování; Zajišťování reklamy; Obchodní ohodnocování; Hodnocení obchodních příležitostí; Hodnocení obchodních příležitostí.
FR35Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Acquisition d'informations commerciales; Affichage; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Mise à jour de documentation publicitaire; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Administration d'affaires commerciales étrangères; Administration d'affaires commerciales de franchises; Administration en matière de planification d'affaires; Administration liée aux méthodes de vente; Administration concernant le marketing; Analyse de publicités; Analyse du prix de revient; Analyse de données concernant les études de marchés; Analyse de statistiques concernant les études de marché; Analyses marketing; Étude de marché; Aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Assistance commerciale concernant l'image commerciale; Assistance aux entreprises en matière d'images de marque; Assistance en matière de marketing; Auditions pour artistes [sélection de personnel]; Réalisation d'études de marketing; Services de conseillers d'affaires; Conseils en affaires aux sociétés; Conseil en gestion du marketing; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Conseil en gestion d'affaires pour sociétés commerciales; Conseils en publicité; Services de conseils en publicité commerciale; Services de conseils en publicité commerciale; Services de conseillers en marketing; Prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing; Conseils commerciaux en matière de consultations dans le domaine de la gestion du marketing; Services de conseil aux entreprises en matière de marketing stratégique; Conseils en publicité; Conseils concernant la promotion commerciale; Assistance professionnelle en matière de marketing; Consultation professionnelle d'affaires; Conseil en gestion d'entreprise et en marketing; Consultation pour les questions de personnel; Comptabilité; Rédaction publicitaire; Décoration de vitrines; Diffusion d'annonces; Diffusion d'échantillons; Démonstration de produits; Administration des affaires d'artistes du spectacle; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Compilation de statistiques; Facturation; Prestations de conseils en marketing; Informations en matière de marketing; Services de conseils en marketing pour fabricants; Gestion de fichiers informatisée; Gestion du personnel de marketing; Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; Informations en matière de marketing; Informations d'affaires; Services d'informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d'informations pour les consommateurs]; Services d'informations concernant le commerce extérieur; Services d'informations concernant le commerce extérieur; Compilation d'informations à des fins commerciales; Informations ou enquêtes concernant les affaires ou le marketing; Interprétation de données d'études de marché; Services d'investigations en stratégie de marketing; Mise en pages à buts publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Services de marketing; Prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing; Marketing financier; Marketing de produits; Marketing promotionnel; Marketing commercial [autre que la vente]; Préparation de matériel publicitaire (rédaction); Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation de présentations commerciales concernant l'achat et à la vente de produits; Organisation d'expositions à des fins commerciales; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation de présentations à des fins publicitaires; Organisation d'expositions à des fins commerciales; Organisation d'expositions à des fins commerciales; Organisation d'expositions à des fins commerciales; Organisation de lancements de produits; Planification de stratégie commerciale; Planification de stratégies de marketing; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Préparation de matériel publicitaire (rédaction); Mise à disposition de rapports de marketing; Services de prévisions de marché; Prévisions économiques; Production de matériels publicitaires; Prévisions économiques; Production de films publicitaires; Aide à la gestion d'activités commerciales; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Conseils en publicité; Publicité et marketing; Fourniture de renseignements d'affaires; Production d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; Préparation de rapports d'affaires; Services de relations publiques; Recherche de parraineurs; Recherches pour affaires; Études de marché et analyses de marché; Étude de marché; Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils en organisation des affaires; Conseils en organisation d'entreprises; Services de conseil en matière de planification commerciale; Services de conseils en matière d'images de marque d'entreprises; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Services de conseils professionnels en développement de produits; Services de revues de presse; Services de création de marques; Services de positionnement de marques; Services de positionnement de marques; Services de création de marques; Services de création de marques (publicité et promotion); Publicité et marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services dans le domaine de l'identité d'entreprise; Services de conseil aux entreprises en matière de fabrication; Services de stratégie commerciale; Services d'informations en matière de publicité; Services d'agences de marketing; Services de planification d'études de marketing; Prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing; Services de conseillers en marketing; Services de marketing commercial; Services de marketing; Services de marketing direct; Réalisation d'études de marketing; Étude de marché; Estimation en affaires commerciales; Organisation de publicités; Estimation en affaires commerciales; Évaluation de possibilités commerciales; Évaluation de possibilités commerciales.
EN35Advertising; Business management; Business administration; Clerical services; Acquisition of commercial information; Bill-posting; Rental of advertising time on communication media; Updating of advertising material; Commercial administration of the licensing of the goods and services of others; Administration of foreign business affairs; Administration of the business affairs of franchises; Administration relating to business planning; Administration relating to sales methods; Administration relating to marketing; Advertising analysis; Cost price analysis; Analysis of market research data; Analysis of market research statistics; Analysis relating to marketing; Conducting market surveys; Commercial or industrial management assistance; Business assistance relating to business image; Business assistance relating to corporate identity; Marketing assistance; Auditioning of performing artists [selection of personnel]; Conducting of marketing studies; Business consulting; Business consultancy to firms; Advice relating to marketing management; Advisory services relating to sales promotion; Advising commercial enterprises in the conduct of their business; Consultancy relating to advertising; Consultations relating to business advertising; Marketing consulting; Business advice relating to marketing; Business advice relating to marketing management consultations; Business advice relating to strategic marketing; Consultations relating to business promotion; Professional consultancy relating to marketing; Professional business consulting; Advice in the field of business management and marketing; Personnel management consulting; Accounting; Copywriting; Shop window dressing; Dissemination of advertisements; Sample distribution; Demonstration of goods; Business management of performing artists; Direct mail advertising; Compilation of statistics; Invoicing; Marketing advice; Provision of information relating to marketing; Provision of marketing advisory services for manufacturers; Computerized file management; Personnel management of marketing personnel; Management of business projects [for others]; Business information; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Services for provision of foreign trade information; Collecting information for business; Information or enquiries on business and marketing; Interpretation of market research data; Investigations of marketing strategy; Layout services for advertising purposes; Rental of advertising space; Marketing; Financial marketing; Product marketing; Promotional marketing; Trade marketing [other than selling]; Preparation of advertising material; Organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; Organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; Organization of fashion shows for promotional purposes; Arranging business introductions relating to the buying and selling of products; Arranging of displays for commercial purposes; Arranging of demonstrations for advertising purposes; Arranging of displays for advertising purposes; Arranging of exhibitions for business purposes; Arranging of product launches; Strategic business planning; Planning of marketing strategies; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Provision of marketing reports; Marketing forecasting; Economic forecasting; Production of advertising material; Production of advertising films; Business management assistance; Sales promotion for others; Advertising and marketing; Business inquiries; Production of video recordings for advertising purposes; Preparing business reports; Public relations services; Sponsorship search; Business research; Market research and marketing studies; Marketing studies; Business management and organization consultancy; Business organisation consulting; Business organisation advice; Advisory services relating to business planning; Advisory services relating to corporate identity; Business advisory services relating to product development; News clipping services; Brand creation services; Brand positioning services; Brand creation services (advertising and promotion); Advertising, marketing and promotional services; Corporate identity services; Business consultancy services relating to manufacturing; Business strategy services; Information services relating to advertising; Marketing agency services; Planning services for marketing studies; Business marketing services; Direct marketing; Business appraisal; Arrangement of advertising; Evaluation of business opportunities.

SMART DENIM, Info about trademak list

This trademark SMART DENIM list was get 13.12.2016 04:22 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.