KAWASAKI - Trademark, owner Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (trading as Kawasaki Heavy Industries

Trademark info fields

SourceOHIM
Application3843951
Trademark textKAWASAKI
Product Classes7, 9, 12, 37, 39
Filing date25.05.2004
Publication date28.02.2005
Registration date10.02.2009
Expiration/renewal date25.05.2024
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeSlovní
Nice Classification
7
Stroje a obráběcí stroje a automatické přístroje;instalace strojů; pohony a motory (neurcené pro pozemní vozidla); zdvihací zařízení; spojovací a hnací soucásti do stroju (s výjimkou soucástí pro pozemní vozidla); stavební stroje a přístroje; zemedelské náradí krome rucního.

Machines, machines-outils et appareils de machines;installations de machines; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); appareils élévatoires; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines et appareils de construction; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

Machines and machine tools and machine apparatus; machine installations; motors and engines (except for land vehicles); elevating apparatus; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); construction machines and apparatus; agricultural implements other than hand-operated.

9
Vědecké, námořní, topografické, fotografické, kinematografické, optické, vážicí, měřicí, signalizační, kontrolní (monitorovací) přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, transformování, akumulování, regulování nebo ovládání elektřiny; prístroje pro záznam, prenos nebo reprodukci zvuku ci obrazu; magnetické nosice dat, disky k nahrávání; elektronické a elektrické stroje a přístroje;počítače, počítačové operační programy; pocítacový software; nahrané pocítacové programy; brýle; brýle; bezpecnostní brýle; slunecní brýle; brýle proti oslnení; ochranné masky; záchranné vesty; záchranná zarízení a vybavení; soucásti a zarízení pro všechno výše uvedené zboží.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) pour conduction, commutation, transformation, accumulation, régulation et contrôle de l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines et appareils électroniques et électriques;ordinateurs, programmes d'exploitation informatiques; logiciels informatiques; programmes informatiques enregistrés; lunettes de vue; lunettes; lunettes de protection; lunettes de soleil; lunettes (contre l'éblouissement); masques de protection; gilets de sauvetage; appareils et équipement de secours; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; electronic and electric machines and apparatus; computers, computer operating programs; computer software; recorded computer programs; spectacles; eyeglasses; goggles; sunglasses; anti-glare glasses; protective masks; lifejackets; life saving apparatus and equipment; parts and fittings for all the aforesaid goods.

12
Vozidla; zarízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vode; motocykly; motory pro všechno výše uvedené zboží;součásti a zařízení zahrnuté do třídy 12 pro všechny výše uvedené zboží.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; motocyclettes; moteurs de tous les produits précités;pièces et parties constitutives des produits précités, tous compris dans la classe 12.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; motorcycles; engines for all the aforesaid goods; parts and fittings for the aforesaid goods, all included in class 12.

37
Opravy a údržba vozidel, přístrojů pro pohyb po souši, ve vzduchu nebo ve vodě a motocyklů a motory pro všechno výše uvedené zboží;instalace strojních zařízení, údržba a opravy strojů, obráběcích strojů a automatických přístrojů, instalace strojů, motory a pohony (s výjimkou pro pozemní vozidla), zdvihací zařízení, součásti strojních spojek a převodů (s výjimkou pro pozemní vozidla), stavební stroje a přístroje a polní nářadí jiné než ručně ovládané.

Réparation et entretien de véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau et motocyclettes et moteurs de tous les produits précités;installation de machines, maintenance et réparation de machines, machines-outils et appareils de machines, installations de machines, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), appareils d'élévation, accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), machines et appareils de construction et instruments agricoles autres qu'à main.

Repair and maintenance of vehicles, of apparatus for locomotion by land, air or water and of motorcycles and engines for all the aforesaid goods; machinery installation, maintenance and repair of machines, machine tools and machine apparatus, machine installations, motors and engines (except for land vehicles), elevating apparatus, machine coupling and transmission components (except for land vehicles), construction machines and apparatus and agricultural implements other than hand-operated.

39
Doprava a preprava; balení askladování zboží; pronájem vozidel; pronájem přístrojů pro pohyb po souši, ve vzduchu nebo ve vodě;rozvádění elektřiny a rozvádění energií.

Transport; emballage et entreposage de marchandises; location de véhicules; location d'appareils de locomotion par terre, air ou eau;distribution d'électricité et distribution d'énergie.

Transport; packaging and storage of goods; rental of vehicles; rental of apparatus for locomotion by land, air or water; electricity distribution and distribution of energy.


KAWASAKI, Info about trademak list

This trademark KAWASAKI list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 220 trademarks of text KAWASAKI, 10 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.