loyaltyplant - Trademark, owner LOYALTYPLANT LTD

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15846264
Reprodukce: loyaltyplant - ochranná známka
loyaltyplant
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 35, 36, 38, 42
Obrazové třídy: 2.9.1
Datum podání přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 13.12.2016 EU
Datum zápisu: 22.03.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: LOYALTYPLANT LTD, 1, Lumley Street, London, W1K 6TT, Velká Británie
Země původu: Velká Británie
Zástupce: AOMB POLSKA SP. Z O.O., Emilii Plater 53, 28th floor, Warszawa, 00 113, Polsko
Barevná
Barvy:
CS Modrá; Oranžová; Šedá; Bílá.
EN Blue; Orange; Grey; White.
FR Bleu; Orange; Gris; Blanc.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > > > > >
CS9 Počítačové databáze; Elektronické etikety na zboží; Videokazety; Pružné disky, diskety; Gramofonové desky; Magnetické disky; Optické disky; Kruhová logaritmická pravítka; Počítačový interface; Identifikační karty (Magnetické -); Čipové karty (karty s integrovaným obvodem); Kazety na videohry; Kódované magnetické karty; Disky kompaktní [audio video]; Magnetická média; Optické nosiče dat; Software na bázi mikrokódu; Počítačové programy (Nahrané -); Software pro počítačové hry; Počítačové programy [s možností stažení]; Nahrané programy operačních systémů; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Publikace (elektronické -) [s možností stažení]; Digitální nosiče dat.
16 Tiskárenské výrobky; Papírenské zboží; Psací stroje; Kancelářské potřeby (kromě nábytku); Zápisníky (notesy); Knížky (brožované); Knížky (brožované); Tištěné publikace; Kalendáře; Manuály; Učební a výukové pomůcky s výjimkou přístrojů; Blahopřání; Pohlednice; Sáčky jako obaly [z papíru nebo umělých hmot]; Psací potřeby; Plakáty; Knihy k nalepování výstřižků (alba); Obrazy, obrázky, fotografie; Periodika; Katalogy; Skládače papíru; Knihy; Grafická znázornění; Etikety, kromě textilních; Vývěsní tabule z papíru nebo lepenky; Nálepky (jako kancelářské potřeby); Letáky; Letáky.
35 Zajišťování předplatného telekomunikačních služeb (pro třetí osoby); Služby agentury zaměřené na export a import; Obchodní informační kanceláře; Počítačová správa souborů; Předvádění zboží; Průzkum veřejného mínění; Průzkum trhu (studie); Obchodní nebo podnikatelské informace; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Průzkum trhu; Obchodní nebo podnikatelské poradenství (Profesionální -); Služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; Aktualizace reklamních materiálů; Zpracování textů; Výstavy pro obchodní nebo průmyslové účely; Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Příprava mezd a výplatních listin; Vyhledávání dat v počítačových souborech [pro třetí osoby]; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Dražební služby; Propagace prodeje pro třetí osoby; Vydávání reklamních textů; Rozhlasová reklama; Vylepování plakátů; Vzorky zboží (Distribuce -); Rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; Reklamní texty (psaní); Online objednávková služba, Reklama on-line v počítačové síti, Reklama on-line v počítačové síti, Velkoobchodní objednávky; Propagační činnost, reklama; Reklama on-line v počítačové síti; Zásilkové reklamní služby; Televizní reklamy; Sestavování statistiky; Sběr informací do počítačových databází; Systemizace informací do počítačových databází; Obchodní správa licencí na výrobky a služby pro třetí osoby; Administrativní zpracování nákupních objednávek; Dodavatelské služby pro třetí osoby [nákup výrobků a služeb pro jiné podniky]; Odborné služby v oblasti podnikové efektivity; Poradenství v oboru věrnosti zákazníků.
36 Pojišťovací služby; Služby finanční; Služby peněžní; Služby nemovitostní; Finanční analýzy; Kapitálové investice; Finanční informace; Finanční management; Finanční oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti); Shromažďování prostředků na dobročinné účely; Zajišťování pronájmu nemovitostí; Pronajímání kanceláří [nemovitosti]; Správa nemovitého majetku; Finanční sponzorování; Makléřské služby v oblasti nemovitostí; Zprostředkování pojištění; Bankovnictví; Organizování sbírek; Správní rada trustu; Finanční služby; Konzultační služby (Finanční -); Poradenství v oblasti pojištění; Zpracování plateb provedených kreditními kartami; Zpracování plateb debetními kartami; Elektronický převod kapitálu; Informace o pojištění; Vydávání cenin; Depozit cenin; Služby internetového bankovnictví; Poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek; Zařizování refundace plateb pro druhé; Kapitálové investice.
38 Spoje (komunikace); Telekomunikační služby týkající se elektronických informačních tabulí; Informace o telekomunikacích; Směrovací a spojovací služby pro telekomunikace; Fóra (chatové místnosti) pro sociální sítě; Poskytování přístupu k databázím; Poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti; Poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby; Posílání zpráv; Přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače; Přenos urgentních oznámení; Přenos telegramů; Pronájem zařízení pro zasílání zpráv; Pronájem času pro přístup ke globálním počítačovým sítím; Půjčování modemů; Pronájem telekomunikačních přístrojů; Komunikace prostřednictvím sítí optických vláken; Mobilní telefony (Komunikace -); Komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; Satelitní přenos; Komunikace prostřednictvím telegramů; Telefonní služby a mobilní telefonní služby; Přenosy zpráv faxem; Služby týkající se pagingu (rádio, telefon nebo jiné elektronické komunikační prostředky); Telekonference (služby konferenčních hovorů); Telexové služby; Služby hlasové pošty; Telegrafní služby; Telefonní služby a mobilní telefonní služby.
42 Analýzy počítačových systémů; Obnova počítačových dat (regenerace); Služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům; Studie technických projektů; Inženýrské služby; Instalace počítačového softwaru; Vývoj a výzkum pro třetí osoby; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Aktualizace počítačového softwaru; Údržba softwaru; Pronájem webových serverů; Kopírování počítačových programů; Navrhování počítačového softwaru; Datová konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická); Navrhování počítačových systémů; Počítače (Pronájem -); Software (Pronájem počítačového -); Hosting počítačových stránek; Tvorba a údržba webových stránek pro třetí osoby; Počítačové programování; Navrhování a aktualizace počítačového softwaru pro přenosné počítače a chytré telefony.
FR9 Bases de données informatiques; Étiquettes électroniques pour marchandises; Cassettes vidéo; Disquettes souples; Disques acoustiques; Disques magnétiques; Disques optiques; Règles à calcul circulaires; Interfaces d'ordinateurs; Cartes magnétiques d'identification; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartouches de jeux vidéo; Cartes magnétiques codées; Disques compacts [audio-vidéo]; Supports de données magnétiques; Supports de données optiques; Logiciels de microcodes; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels de jeux; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Supports de données numériques.
16 Produits de l'imprimerie; Papeterie; Machines à écrire [électriques ou non électriques]; Articles de bureau à l'exception des meubles; Carnets; Brochures; Livrets; Publications imprimées; Calendriers; Manuels; Matériel didactique autre qu'appareils; Cartes de vœux; Cartes postales; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; Instruments d'écriture; Affiches; Albums; Images; Périodiques; Catalogues; Chemises pour documents; Livres; Représentations graphiques; Étiquettes non en tissu; Enseignes en papier ou en carton; Autocollants [articles de papeterie]; Circulaires; Flyers.
35 Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services d’agences d'import-export; Services d’agences d'informations commerciales; Gestion de fichiers informatisée; Démonstration de produits; Enquête d'opinion; Études de marché; Informations d'affaires; Services d'informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d'informations pour les consommateurs]; Investigations pour affaires; Étude de marché; Consultation professionnelle d'affaires; Mise en pages à buts publicitaires; Mise à jour de documentation publicitaire; Traitement de texte; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Préparation de feuilles de paye; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente aux enchères; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de textes publicitaires; Publicité radiophonique; Affichage; Diffusion d'échantillons; Diffusion d'annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Service de commande en ligne, Publicité en ligne sur un réseau informatique, Publicité en ligne sur un réseau informatique, Services de commande en gros; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Publicité télévisée; Compilation de statistiques; Recueil de données dans un fichier central; Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Traitement administratif de commandes d'achats; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; Services d'expertise en productivité d'entreprise; Services de conseils dans le domaine de la fidélisation de la clientèle.
36 Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Analyse financière; Investissement de capitaux; Informations financières; Gestion financière; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Services de collecte de bienfaisance; Établissement de baux immobiliers; Location de bureaux; Gestion immobilière; Parrainage financier; Courtage immobilier; Courtage en assurances; Services bancaires; Collectes; Services fiduciaires; Services de financement; Consultation en matière financière; Consultation en matière d'assurances; Traitement de paiements effectués par carte de crédit; Traitement de paiements effectués par carte de débit; Transfert électronique de fonds; Informations en matière d'assurances; Émission de bons de valeur; Dépôt de valeurs; Services bancaires en ligne; Informations financières par le biais de sites web; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Placement de fonds.
38 Télécommunications; Servcice de panneau d'affichage électronique [télécommunications]; Informations en matière de télécommunications; Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Fourniture d'accès à des bases de données; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; Envoi de messages [télécommunication]; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Transmission d'avis urgents; Transmission de télégrammes; Location d'appareils pour la transmission de messages; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de modems; Location d'appareils de télécommunication; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de communication par téléphones portables; Services de communication par terminaux informatiques; Transmission par satellite; Communications télégraphiques; Communications téléphoniques; Transmission de télécopies; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Services de téléconférences; Services télex; Services de messagerie vocale; Services télégraphiques; Services téléphoniques.
42 Analyse de systèmes informatiques; Récupération de données informatiques; Services de protection antivirus; Étude de projets techniques; Services d'ingénierie; Installation de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services de conseils en matière de logiciels; Mise à jour de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de serveurs web; Copie de programmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Conception de systèmes informatiques; Location d'ordinateurs; Location de logiciels; Hébergement de sites informatiques; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; Programmation informatique; Conception et actualisation de logiciels pour ordinateurs portables et téléphones intelligents.
EN9 Databases; electronic tags for goods; video cassettes; floppy disks; sound recording discs; disks, magnetic; optical discs; circular slide rules; interfaces for computers; identity cards, magnetic; smart cards [integrated circuit cards]; video game cartridges; encoded magnetic cards; compact discs [audio-video]; magnetic data media; optical data media; microcode software; computer programmes [programs], recorded; computer game software; computer programs [downloadable software]; computer operating programs, recorded; computer software applications, downloadable; electronic publications, downloadable; digital data media.
16 Printed matter; stationery; typewriters, electric or non-electric; office requisites, except furniture; note books; pamphlets; booklets; printed publications; calendars; manuals [handbooks]; teaching materials [except apparatus]; greeting cards; postcards; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; writing instruments; posters; albums; pictures; periodicals; catalogues; folders for papers; books; graphic representations; labels, not of textile; signboards of paper or cardboard; stickers [stationery]; newsletters; flyers.
35 Arranging subscriptions to telecommunication services for others; import-export agency services; commercial information agency services; computerized file management; demonstration of goods; opinion polling; market studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; business investigations; marketing research; professional business consultancy; layout services for advertising purposes; updating of advertising material; word processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; payroll preparation; data search in computer files for others; presentation of goods on communication media, for retail purposes; auctioneering; sales promotion for others; publication of publicity texts; radio advertising; billposting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; writing of publicity texts; online ordering services, online advertising on a computer network, online advertising via a computer communications network, wholesale ordering services; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; compilation of statistics; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; business efficiency expert services; consultancy services in the field of customer loyalty.
36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; financial analysis; capital investment; financial information; financial management; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; charitable fund raising; rental of real estate; rental of offices [real estate]; real estate management; financial sponsorship; real estate brokerage; insurance brokerage; banking; organization of collections; trusteeship; financing services; financial consultancy; insurance consultancy; processing of credit card payments; processing of debit card payments; electronic funds transfer; insurance information; issuance of tokens of value; deposits of valuables; online banking; providing financial information via a web site; financial management of reimbursement payments for others; investment of funds.
38 Telecommunications; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; telecommunications routing and junction services; providing internet chatrooms; providing access to databases; providing telecommunications connections to a global computer network; providing telecommunication channels for teleshopping services; message sending; computer aided transmission of messages and images; transmission of urgent notices; transmission of telegrams; rental of message sending apparatus; rental of access time to global computer networks; rental of modems; rental of telecommunication equipment; communications by fiber optic networks; communications by cellular phones; communications by computer terminals; satellite transmission; communications by telegrams; communications by telephone; facsimile transmission; paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; teleconferencing services; telex services; voice mail services; telegraph services; telephone services.
42 Computer system analysis; recovery of computer data; computer virus protection services; technical project studies; engineering; installation of computer software; research and development of new products for others; computer software consultancy; updating of computer software; maintenance of computer software; rental of web servers; duplication of computer programs; computer software design; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; computer system design; computer rental; rental of computer software; hosting computer sites [web sites]; creating and maintaining web sites for others; computer programming; design and updating of computer software for portable computers and smartphones.

loyaltyplant, Info about trademak list

This trademark loyaltyplant list was get 16.04.2017 02:01 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text loyaltyplant, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688