mbank - Trademark, owner MBANK S.A.

Trademark info fields

-
SourceOHIM
Application11870102
Trademark textmbank - ochranná známka
mbank
DescriptionOchrannou známku tvoří slovně obrazová kompozice představující slovo "mBank" umístěné na pozadí barevných proužků různé šířky. Slovo "mBank" je napsané bílým, stylizovaným, ozdobným, tučným písmem tvarem připomínajícím blokové písmo. Písmeno "B" ve slově "mBank" je velké písmeno abecedy a ostatní písmena jsou malá. Barevné proužky mají zleva doprava následující barvy: tmavě šedá, světle šedá, modrá, šedá, žlutá, černá.
DescriptionENThe trademark is a figurative word mark consisting of the word "mBank" placed on a background of coloured bands of varying widths. The word "mBank" is written in a white, stylised, fanciful and bold font, similar in shape to block letters. The letter "B" in the word "mBank" is written in upper-case and the remaining letters are in lower-case. Coloured bands, from left to right, are in the following colours: dark grey, light grey, blue, grey, yellow and black.
DescriptionFRLa marque est une composition verbale et figurative qui est constituée du mot "mBank" situé sur un fond de bandes de couleur de largeurs variables. Le mot "mBank" est composé de lettres blanches stylisées, ornementales, en gras, dont la forme est proche de caractères d'imprimerie. La lettre "B" du mot "mBank" est majuscule, et les autres sont minuscules. Les bandes de couleur sont, de gauche à droite : gris foncé, gris clair, bleu, gris, jaune, noir.
Product Classes9, 35, 36
Vienna Classes 25.5.25 ; 29.1.2 ; 29.1.4 ; 29.1.8 ; 29.1.96
Filing date04.06.2013
Priority date:
27.03.2013
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Priority application number:
412243
Country of priority
PL
Publication date06.08.2013
Registration date13.11.2013
Expiration/renewal date04.06.2023
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Trademark colorsBílá, tmavě šedá, světle šedá, modrá, šedá, žlutá, černá
Trademark colorsENWhite, dark grey, light grey, blue, grey, yellow, black
Trademark colorsFRBlanc, gris foncé, gris clair, bleu, gris, jaune, noir
StatusZapsaná
TypeObrazová
Nice Classification
9
Čtěčky magnetických karet, magnetické nosiče dat, magnetické, počítačové, optické a kompaktní disky; Pružné disky, diskety; Hologramy, elektronická zařízení pro zpracování dat; Počítací stroje, počítačové paměti, detektory pravosti peněz; Bankomaty, magnetické karty, identifikační magnetické karty, pamětové karty nebo karty s mikroprocesorem, kreditní karty a bankomatové karty, smart karty (s integrovanými obvody), počítačový software na obsluhu elektronického bankovnictví; Elektronické nosiče dat.

Lecteurs de cartes magnétiques, supports magnétiques de données, disques magnétiques, de calcul, optiques, compacts; Disquettes souples; Hologrammes, appareillage de traitement de l'information; Machines à calculer et machines à additionner, mémoires pour ordinateur, détecteurs de fausse monnaie; Distributeurs automatiques de billets, cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes à mémoire ou cartes à microprocesseurs, cartes de crédit et cartes de retrait d'argent auprès de distributeurs, cartes à puce (cartes à circuits intégrés), logiciels pour opérations bancaires en ligne; Supports de données électroniques.

Magnetic card readers, magnetic data media, magnetic, computer, optical and compact discs; Floppy disks; Holograms, data processing apparatus; Calculating and adding machines, computer memories, false coin detectors; Cash machines, magnetic cards, magnetic identity cards, memory or chip cards, credit cards and bank cards, smart cards (integrated circuit cards), computer software for electronic banking; Electronic data carrying media.

35
Poskytování služeb - rovněž s pomocí informačních technologií včetně společenských portálů - zahrnující: poradenské služby v oblasti řízení hospodářské a obchodní činnosti a pro řízení hospodářské činnosti, služby v oblasti poskytování hospodářských informací, služby v oblasti obchodních informací a poradenství poskytovaného zákazníkům a potenciálním zákazníkům, poskytování hospodářských informací odběratelům bankovních služeb, ekonomické prognózy, zakládání a účast jménem druhých při zakládání bank a obchodních společností.

Prestation de services - également en utilisant les technologies téléinformatiques y compris les portails sociaux - comprenant: services de conseil en gestion d'activité économique et commercial et également en conduite d'activité économique, informations commerciales, service d'informations d'affaires et de conseils fournis à des clients et des clients potentiels, fourniture à des destinataires de services bancaires d'informations économiques, prévisions économiques, configuration et participation au nom de tiers lors de la fondation et de sociétés de droit commercial.

Providing of services, including with the aid of communication technologies including social networking portals, namely business and commercial management assistance, providing business information, providing commercial information and advice to customers and potential customers, providing business information to bank customers, economic forecasting, founding and participation, for others, in setting up of banks and commercial companies.

36
Bankovní a finanční služby, bankovní a finanční služby s použitím elektronických zařízení a informačních technologií, bankovní a finanční služby s použitím mobilních technik a informačních technologií, finanční a monetární činnost, poskytování - rovněž s pomocí informačních technologií včetně společenských portálů - služeb, které zahrnují: konzultační a poradenské služby ve finančních záležitostech, poskytování informací pro příjemce bankovních služeb o jejich finanční situaci, pomoc v oblasti správy financí příjemců bankovních služeb, informací určených pro příjemce a/nebo potenciální příjemce bankovních služeb o možnostech využívání bankovních produktů a služeb, finanční analýzy, služby v oblasti: vydávání a obsluhy kreditních a debetních karet, poukazů, cestovních šeků, emisí a obchodování s cennými papíry, finanční oceňování a burzovní makléřství, investiční služby, služby týkající se investičních fondů, služby: vedení bankovních účtů, obsluha a příjem termínovaných vkladů a spořících vkladů, otvírání akreditivů, poskytování úvěrů a půjček, finančních transakcí a elektronického převodu kapitálu, služby: makléřské, zprostředkování pojištění, správa a depozitní služby, služby v oblasti: výměny valut, směnných a šekových operací, poskytování trezorových schránek, získávání a prodej peněžních závazků, získávání a prodej nemovitostí, provádění finančního zúčtování, poskytování úvěrů a půjček, poskytování a potvrzování záruk, provádění obchodů s devizovými prostředky a provádění finanční obsluhy obchodování v zahraničí, provádění obchodů s cennými papíry a vedení depozitních účtů cenných papírů, úschova cenných předmětů a papírů, bankovní a pojistné poradenství, provozování akviziční činnosti pro důchodové fondy, plnění funkce uložení důchodových a investičních fondů, správa fondů na pokyn státních orgánů a jiných osob, služby: vedení rejstříků členů důchodových fondů a rejstříků členů investičních fondů, příjem příkazů pro nákup, odkup a přepis na účastnické jednotky nebo investiční certifikáty v investičních fondech, provádění výměn peněžních závazků za části majetku dlužníka, provádění nákupu a prodeje devizových prostředků, zprostředkovávání peněžních příkazů a vyúčtování v devizových obchodech.

Services bancaires et financiers, services bancaires et financiers fournis par le biais d'appareils électroniques et de technologies téléinformatiques, services bancaires et financiers en utilisant les techniques mobiles et les technologies téléinformatiques, activité financière et monétaire fournis également en utilisant les technologies téléinformatiques dont les portails sociaux - services comprenant: services de consultation et de conseil en matière de finances, services de fourniture : d'informations destinées aux bénéficiaires de services bancaires concernant leur situation financière, assistance dans le domaine de la gestion des finances de bénéficiaires de services bancaires, informations destinées aux bénéficiaires et/ou aux bénéficiaires potentiels de services bancaires concernant les possibilités d'avoir accès à des produits et des services bancaires, analyses financières, services dans les domaines suivants: émission et gestion de cartes de crédit et de débit, de bons, de chèques voyage, émission et gestion de titres de valeur, évaluation financière et courtage boursier, services d'investissement, services dans le domaine des fonds d'investissement, services de gestion de comptes bancaires, de gestion et de prise en charge de comptes d'épargne, d'ouverture d'accréditifs, d'octroi de crédits et de prêts, de transactions financières et de transfert électronique de capital, services de courtage, services de courtage en assurances, services fiduciaires et de dépôt, services dans les domaines suivants : opérations de change, gestion de chèques, mise à disposition de coffres, achat et vente de créances, achat et vente de biens immobiliers, tenue de comptes, octroi de crédits et de prêts, octroi et confirmation de garanties, gestion de devises et gestion financière d'affaires à l'étranger, gestion de titres de valeur et de comptes de dépôt de titres de valeur, dépôt d'objets et de titres de valeur, conseil bancaire et en matière d'assurances, activité de démarchage pour le compte de fonds de retraite, exercice de la fonction de dépositaire de fonds de retraite et d'investissement, administration de fonds sur ordre d'organes de l'État ou d'autres personnes, services de tenue des registres de participants à des fonds de pension ainsi que des registres de participants à des fonds d'investissement, prise en charge de commandes d'achat et de rachat ainsi que d'inscription à des unités de participation ou des certificats d'investissement dans des fonds d'investissement, opérations d'échange de créances contre des éléments du patrimoine du débiteur, achat et vente de devises, courtage en matière de transferts monétaires et de tenue de comptes relative au commerce de devises.

Banking and financial services, banking and financial services by means of communications techniques and technologies, banking and financial services by means of mobile techniques and communication technologies, financial and monetary affairs, providing services, including services by means of communication technologies including social networking portals, namely financial consultancy, providing information aimed at recipients of banking services informing them about their financial status, providing assistance in the field of managing finances of recipients of banking services, providing information aimed at recipients and/or potential recipients of banking services informing them about the opportunity of using bank products and services, financial analysis, issuing of credit cards, debit cards, tokens of value, travellers' checks, issuing and trading in securities, financial evaluation and securities brokerage, investment services, investment fund services, managing bank accounts, processing and receiving of fixed deposits and savings, opening of letters of credit, providing of credit and loans, financial transactions and electronic funds transfer, securities brokerage, brokerage, insurance brokerage, fiduciary and deposit services, exchanging money, bill of exchange and cheque operations, safe deposit services, purchase and sale of cash receivables, purchase and sale of real estate, conducting monetary settlements, providing of credit and loans, providing and acknowledging of sureties, trading in foreign exchange values and providing financial services relating to trading abroad, securities trading and managing of securities deposit accounts, deposits of valuables and securities, banking and insurance consultancy, acquisition services on behalf of pension funds, acting as a depositary for pension and investment funds, fund administration by order of public authorities and other authorities, keeping a record of pension fund members and a record of pension fund participants, receiving orders for purchasing, repurchasing and subscribing to share units or to investment certificates in investment funds, arranging and exchanging debts for parts of the debtor's property, purchase and sale of foreign currency, brokerage of money transfers and foreign exchange settlements.


mbank, Info about trademak list

This trademark mbank list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 335 trademarks of text mbank, 13 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.