mbank - Trademark, owner MBANK S.A.

Trademark info fields

-
SourceOHIM
Application4612826
Trademark textmbank - ochranná známka
mbank
Product Classes9, 35, 36
Vienna Classes 27.5.1 ; 29.1.4
Filing date30.08.2005
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZamítnutá přihláška
TypeObrazová
Nice Classification
9
Czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe; dyskietki; hologramy, aparatura do przetwarzania informacji; maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy; bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej; elektroniczne nośniki danych.

35
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową; usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych; prognozy ekonomiczne, zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju i za granicą.

36
Działalność finansowa i monetarna, analizy finansowe, usługi w zakresie bankowości w tym bankowości elektronicznej (home banking); usługi w zakresie operacji bankowych; usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych; usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, usługi w zakresie udzielania kredytów i pożyczek; usługi w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, obsługa kart kredytowych i debetowych; usługi maklerskie; usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego; usługi powiernicze; usługi depozytowe; usługi w zakresie wymiany walut; usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych; usługi w zakresie udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych; usługi w zakresie udostępniania skrytek sejfowych; usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych; usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych; usługi w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości; przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, wykonywania operacji wekslowych i czekowych, udzielania i potwierdzania poręczeń, udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych oraz otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów z zagranicą, prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, dokonywania obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, dokonywania zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, dokonywania terminowych operacji finansowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, wykonywania czynności banku reprezentanta; doradztwo finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe; doradztwo w działalności finansowej; administrowanie funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób; nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą; prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych; prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych; prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych; obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziałów innej osoby prawnej; dokonywanie, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika; prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych; pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.


mbank, Info about trademak list

This trademark mbank list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 335 trademarks of text mbank, 13 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.