makro - Trademark, owner MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Trademark info fields

- - - -
Source OHIM
Application 8911018
Trademark text makro - ochranná známka
makro
Product Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
Vienna Classes 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 29.1.4
Filing date 10.02.2010
Publication date 10.05.2010
Registration date 24.05.2012
Expiration/renewal date 10.02.2020
Applicant/Holder MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Trademark colors CSModrá, žlutá.
Trademark colors ENBlue, yellow.
Trademark colors FRBleu, jaune.
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice; nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;mateční zemina;kulturní zemina; rašelina; půda (chemické přípravky pro zkvalitnění-); neexponované filmy; sůl pro solení namrzlých silnic; pečicí aktivační přípravky a aktivační přípravky pro vaření pro průmyslové účely; destilovaná voda; defolianty (chemické prostředky pro opad listí);opravářské a správkové hmoty; kryogenní přípravky; desky citlivé pro ofsetový tisk; škrob pro průmyslové účely;přísady (chemické) do paliva, oleje a pohonných hmot;chemická sladidla; chemické impregnační prostředky;chemické výrobky pro úpravu vody a vodních nádrží; nemrznoucí směsi.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;terre végétale;terres cultivables; tourbe; produits chimiques pour l'amendement des sols; films non impressionnés; sel pour routes glissantes; produits pour activer la cuisson à usage industriel; eau distillée; défoliants;mastics pour la réparation et le rapiéçage; produits cryogéniques; plaques sensibilisées pour offset; amidon à usage industriel;additifs (chimiques) pour combustibles et carburants;édulcorants chimiques; produits chimiques d'imprégnation;produits chimiques pour le traitement de l'eau et des citernes à eau; antigels.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;loam;earth for growing; peats; soil-conditioning chemicals; unexposed films; salt for icy roads; preparations for stimulating cooking for industrial purposes; distilled water; defoliants;compositions for repair; cryogenic preparations; printing plates (sensitized) for offset printing; starch for industrial purposes;additives (chemical) to oil and motor fuel;artificial sweeteners (chemical preparations); impregnating chemicals;chemicals for the treatment of water and water containers; antifreeze.

2
Barvy, fermeže, laky; konzervační prostředky proti korozi a poškození dřeva; barviva; mořidla;přírodní pryskyřice v surovém stavu; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě; antikorozní přípravky;pojiva, rozpouštědla, ustalovače, ředidla a zahušťovadla; inkoust;tonery (čerň);tiskařské pasty;tmely;barviva pro nápoje a potraviny.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits anticorrosion;liants, solvants, fixants, diluants et épaississants; encre;toner (noir);pâte pour imprimante;mastic;colorants pour boissons et aliments.

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; anti-corrosive preparations;binding agents, solvents, fixatives, thinners and thickeners; ink;toners (ink);printers' paste;mastic;colorants for beverages and food dyes.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla;parfumerie, vonné oleje, kosmetika, také pro kojence a malé děti; vlasové vody; prostředky k čištění zubů;přípravky pro čištění, ošetření a zkrášlení vlasů, pleti a zubů; výrobky pro zubní hygienu; tekuté přípravky na mytí nádobí; přípravky na odstraňování skvrn; změkčovadla;vonné spreje (zařazené do třídy 3);vonné dřevo, vonné látky; vonné oleje jako potraviny; příchutě; vonné esence a oleje; přípravky pro depilaci; kámen vodní (přípravky na odstraňování-) pro užití v domácnosti;barviva, přípravky pro odstranění barev; kosmetické barvy; tuky pro kosmetické účely; přípravky na cídění (leštidla); výstružníky; barviva na vlasy; kosmetika; kosmetické neceséry (plné);přípravky pro čištění a údržbu kůže;oleje a tuky pro účely čištění a péče; oleje do parfémů a voňavek; holení (přípravky na-); přípravky na odstraňování rzi; zeštíhlení (kosmetické přípravky pro-);přípravky se sluneční ochranou (kosmetické); škrob na prádlo; kosmetické přípravky pro zvířata; šampóny pro zvířata;vazelína pro kosmetické účely, vata pro kosmetické účely;přípravky pro čištění a péči o automobily;impregnované nebo vlhké ubrousky pro osobní hygienu;přípravky pro čištění toalet;přípravky pro odstranění prachu; vykuřovací tablety.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, également pour bébés et petits enfants; lotions capillaires; dentifrices;produits pour laver, soigner et embellir les cheveux, la peau et les dents; produits pour l' hygiène dentaire; liquide-vaisselle; produits détachants; assouplisseurs;aérosols de produits odorants (compris dans la classe 3);bois odorant, substances odorantes; huiles essentielles pour aliments; arômes; essences et huiles éthérées; produits dépilatoires; détartrants à usage domestique;matières tinctoriales, décapants de la peinture; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; produits pour faire briller; produits adoucissants; teintures pour cheveux; cosmétiques; nécessaires de beauté (garnis);produits pour nettoyer et entretenir le cuir;huiles et graisses de nettoyage et de soin; huiles pour la parfumerie et essences; produits de rasage; produits pour l'enlèvement de la rouille; préparations cosmétiques pour l'amincissement;produits de protection solaire (cosmétiques); empois; produits cosmétiques pour les animaux; shampooings pour animaux de compagnie;vaseline à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique;produits de lavage et d'entretien pour automobiles;serviettes imprégnées ou humides destinées à l'hygiène corporelle;produits de nettoyage des WC;dépoussiérants; bâtonnets à brûler.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, including for babies and infants; hair lotions; dentifrices;preparations for cleaning, care and conditioning of hair, skin and teeth; products for dental hygiene; washing up liquid; stain removing preparations; softeners;fragrance sprays (included in class 3);scented wood, fragrances; essential oils for foodstuffs; flavourings; ethereal essences and oils; depilatory preparations; scale removing preparations for household purposes;dyes, colour-removing preparations; cosmetic dyes; greases for cosmetic purposes; shining preparations (polish); smoothing preparations; hair dyes; cosmetics; cosmetic kits;preparations for cleaning and maintaining leather;oils and greases for cleaning and maintenance purposes; oils for perfumes and scents; preparations for shaving; rust removing preparations; cleansing milk for toilet purposes;sun-tanning preparations (cosmetics); laundry starch; cosmetic preparations for animals; shampoos for pets;petroleum jelly for cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes;preparations for cleaning and maintaining automobiles;impregnated or moist cloths for personal hygiene;toilet cleaning preparations;dust removing preparations; perfumed burning sticks.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; svíčky, knoty; kostelní svíčky; prach (přípravky pro odstraňování- );olejové přípravky pro antiadhezivní povrstvení;přísady do paliva (nechemické).

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; cierges; produits pour le dépoussiérage;préparations à base d'huile pour pose d'une couche antiadhésive;additifs pour carburants (non chimiques).

Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; church candles; dust removing preparations;oil preparations for non-stick treatment;additives, non-chemical, to motor-fuel.

5
Farmaceutické a veterinářské výrobky také na homeopatické bázi; hygienické přípravky pro léčebné účely;chemické výrobky a přípravky pro zdravotní péči; vata;vatové podušky, vatové tyčinky;dietetické potraviny a potravinové přípravky;potraviny pro batolata, také dietetické;léčivé byliny a výtažky z léčivých bylin;potravinové doplňky, vitaminové přípravky; žvýkačky pro lékařské účely; sádry a materiale pentru pansamente; plombovací materiál, zubní vosk; dezinfekční prostředky; prostředky pro boj se hmyzem (pesticidy); fungicidy; herbicidy; dezodorační osvěžovače vzduchu; hygienické předměty pro ženy; pleny;dietetické výrobky a potraviny pro nutričně sníženou a/nebo kaloricky kontrolovanou výživu.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires, également homéopathiques; produits hygiéniques à usage médical;produits chimiques ainsi que préparations de soins de santé; ouate;tampons d'ouate, bâtonnets ouatés;aliments diététiques et préparations alimentaires diététiques;aliments pour bébés, également diététiques;herbes médicinales et extraits d'herbes médicinales;compléments alimentaires, préparations de vitamines; gommes à mâcher à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; œrodki do zwalczania robaków; fongicides; herbicides; sprays désodorisants pour intérieurs; articles pour l'hygiène féminine; langes;produits et aliments diététiques pour l'alimentation réduite en nutriments ou pauvre en calories.

Pharmaceutical and veterinary preparations, including with a homeopathic base; sanitary preparations for medical use;chemicals and preparations for sanitary purposes; cotton wool;cotton wool pads, cotton sticks;dietetic foods and food preparations;food for babies, including dietetic foods;herbs and herb extracts for medicinal purposes;nutritional additives, vitamin preparations; chewing gum for medical purposes; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying worms; fungicides; herbicides; deodorising room sprays; hygienic articles for women; napkins;dietetic substances and foods for nutrient-reduced and/or calorie-controlled diets.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky;kovové a železné výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; rudy; kovové fólie; hliníková fólie; Kovové kontejnery; plechy, pásy kovové; ocelová lana; Stahovatelné kovové žaluzie.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;produits métalliques et ferreux non compris dans d'autres classes; minerais; feuilles métalliques; feuilles d'aluminium; récipients métalliques; tôle métallique; Câbles métalliques; Volets roulants métalliques.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;goods of common metal and iron, not included in other classes; ores; foils of metal; aluminium foil; metallic containers; metallic sheet; Wire ropes; Rolling shutters of metal.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla);nástroje zemědělské, lesní a zahradnické, kromě nástrojů poháněných ručně;stroje zemědělské, lesní a zahradnické; umělé líhně;elektrické přístroje pro kuchyň, domácnost a čištění (zařazené do třídy 7); zařízení na filtrování vody; čerpadla;elektrické agregáty, generátory; tlakové ventily a regulátory tlaku jako části strojů;elektrické a pneumatické stroje a nářadí pro zpracování kovů, dřeva a plastické hmoty, pro stavební průmysl, pro dřevařský průmysl, pro řemeslníky a pro domácí kutily;kompresory, přístroje a stroje pro svařování;zařízení a přístroje pro pájení;přístroje pro odklízení, čištění a zvedání elektrické a s ručním pohonem;šicí stroje, pletací stroje, žehlicí a mandlovací stroje;stoly pro stroje a stojany pro stroje;motory a zdviže pro žaluzie; vysokotlaké čističe;kompresory a příslušenství, pískovací zařízení;lanové a kladkové výtahy se strojním pohonem; etiketovací stroje; ruční nástroje (ne poháněné ručně); hydraulické pohony;díly a příslušenství pro výše uvedené stroje, zařízení a přístroje (zařazené do třídy 7).

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);instruments agricoles, horticoles, forestiers et de jardinage autres que ceux actionnés manuellement;machines agricoles, forestières et de jardinage; couveuses pour les oeufs;appareils électriques pour la cuisine, le ménage et le nettoyage (compris dans la classe 7); appareils à filtrer l'eau; pompes;groupes électrogènes, générateurs; soupapes de refoulement et régulateurs de pression en tant que pièces de machines;machines et outils électriques et pneumatiques pour le travail des métaux, du bois, des matières plastiques, l'industrie de la construction, l'industrie du bois, les artisans et les bricoleurs;compresseurs, appareils et machines de soudure;appareils et équipements de brasage;appareils de dragage, de nettoyage et de levage électriques et entraînés manuellement;machines à coudre, machines à tricoter, machines à repasser et à calandrer;tables et bâtis pour machines;moteurs et élévateurs pour volets roulants; appareils de rinçage à pression;compresseurs et accessoires, appareils de sablage;funiculaires et palans entraînés mécaniquement; machines à étiqueter; outils à main (non actionnés manuellement); déclencheurs hydrauliques;pièces et accessoires des machines, équipements et appareils précités (compris dans le classe 7).

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles);agricultural, forestry and horticultural implements, other than hand-operated;agricultural, forestry and horticultural machines; incubators for eggs;electric kitchen, household and cleaning equipment (included in class 7); filtering apparatus; pumps;power generators; pressure valves and pressure regulators being machine parts;electric and pneumatic machines and tools for processing metal, wood and plastic, for the construction industry, for the timber industry, for craft workers and for DIY;compressors, welding apparatus and machines;soldering equipment and apparatus;electric and hand-operated sweepers, cleaning instruments and elevating apparatus;sewing machines, knitting machines, ironing machines and pressing machines;tables for machines and stands for machines;roller blind motors and lifts; pressure flushing apparatus;compressors and fittings therefor, sanders;machine-powered hoists and pulleys; labelling machines; hand tools (other than hand-operated); hydraulic drives;parts and fittings for the aforesaid machines, equipment and apparatus (included in class 7).

8
Ruční nástroje a nářadí (ovládané ručně); příbory; poboční zbraně (bodné a sečné);holicí strojky a břitvy;nástroje, přístroje a nářadí s ručním pohonem pro průmysl, řemeslo, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pro stavbu strojů, přístrojů a vozidel, pro stavební techniku a pro domácí kutily; nože; nůžky; elektrické přístroje pro stříhání; jídelní příbory; nůžky na stříhání vousů;přístroje a nástroje pro pedikúru a manikúru; pedikúrové soupravy; ručně ovládané postřikovače; elektrické přístroje pro manikúru a pedikúru.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;appareils et instruments à raser;instruments, appareils et outils entraînés manuellement destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, à la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi qu'aux techniques de la construction et au bricolage; couteaux; ciseaux; tondeuses électriques; coutellerie de table; tondeuses pour la coupe de la barbe;appareils et instruments de manucure et de pédicure; trousses de pédicures; pulvérisateurs manuels; appareils électriques pour manucure et pédicure.

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms;razors and shaving instruments;instruments, hand-operated equipment and tools for industrial, handicraft, agricultural, horticultural and forestry purposes, for the construction of machines, apparatus and vehicles and for structural engineering and for DIY; knives; scissors; electric clippers; table cutlery; beard clippers;devices and instruments for pedicures and manicures; pedicure sets; hand operated sprayers; electrical apparatus for manicure and pedicure.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat; gramofonové desky; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny; počítací stroje (kalkulačky);nástroje a přístroje pro záznam, převod, příjem a reprodukci zvuku a/nebo obrazu a/nebo elektronicky zpracovaných dat (zařazené do třídy 9), také pro mobilní použití a montáž do vozidel; přístroje pro navigaci; Fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje;datové nosiče pro ukládání informací, dat, obrazu a zvuku (zařazené do třídy 9);nahrané nosiče záznamu;zvukové, hudební a obrazové soubory, videosoubory a soubory her (ke stažení), zejména ke stažení z internetu; zařízení ke zpracování dat a počítače; rozmnožovací přístroje a stroje;elektronické, magnetické a optické paměti; elektrické programové desky s pamětovými jednotkami, všechno výše uvedené zboží bez informací a s informacemi na nich zaznamenanými; mikroprocesory;periferní přístroje pro počítače a jejich příslušenství, počítačový hardware; televizní hry (zařazené do třídy 9); hrací konzoly;elektrická a elektronická zamykací zařízení; Zábavní přístroje používané výhradně s televizním přijímačem nebo počítačem; počítačové programy a software; data banky; hasicí přístroje; výstražné trojúhelníky;elektrické kabely, dráty, vodiče a jejich spojovací příslušenství, spínače a rozvodné panely; baterie; tachometry; transformátory/měniče; exponované filmy; oděvy pro ochranu před úrazy, včetně obuvi;speciální oděvy pro záchranářské účely, obličejové ochranné štíty, ochranné brýle a ochranné masky;potápěčské obleky, sportovní funkční brýle; přilby ochranné; elektrické žehličky; přístroje pro svařování fólií;elektrické přístroje pro pájení a svařovací zařízení;nabíječky pro akumulátory;speciální nádoby a stojany, speciálně uzpůsobené pro výše uvedené přístroje a nástroje; Brýle včetně slunečních brýlí a jejich části.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;instruments et appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception et la reproduction du son et/ou des images et/ou de données traitées électroniquement (compris dans la classe 7), également pour mise en oeuvre mobile ou l'incorporation dans des véhicules; appareils de navigation; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques;supports de données pour mémoriser des informations, données, images et son (compris dans la classe 9);supports d'enregistrement enregistrés;fichiers sonores, musicaux, d'images, vidéo et de jeux (téléchargeables), en particulier à télécharger sur l'internet; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; appareils et machines de copie;mémoires électroniques, magnétiques et optiques; plaquettes électriques de circuits imprimés à composants de mémoire, tous les articles précités avec ou sans informations enregistrées; microprocesseurs;appareils périphériques pour ordinateurs ainsi que leurs accessoires, matériel informatique; jeux fonctionnant avec un poste de télévision compris dans la classe 9; consoles de jeux électroniques;installations de fermeture électriques et électroniques; Appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ou un ordinateur; programmes et logiciels informatiques; banques de données; extincteurs; triangles de signalisation;armatures de câbles, fils, conduites et raccords électriques s'y rapportant ainsi que commutateurs et tableaux de distribution; piles et batteries; tachymètres; transformateurs; pellicules impressionnées; vêtements de protection contre les accidents, y compris chaussures;vêtements spéciaux pour l'équitation, boucliers de protection du visage, lunettes et masques de protection;tenues de plongée, lunettes pour la pratique de sports; casques de protection et anti-chocs; fers à repasser électriques; appareils pour souder les films;appareils électriques à braser et à souder;chargeurs pour accumulateurs;contenants et bâtis particuliers spécialement adaptés aux appareils et instruments précités; Lunettes, y compris lunettes de soleil et leurs pièces.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; gramophone records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines;apparatus and instruments for recording, transmission, reception or reproduction of sound and/or images and/or electronically processed data (included in class 9), including for mobile use and for installation in vehicles; apparatus for navigation; Photographic, cinematographic, and optical apparatus and instruments;data carriers for the storage of information, data, images and sound (included in class 9);recorded data carriers;sound, music, image, video and games files (downloadable), in particular being Internet downloads; data-processing equipment and computers; copying apparatus and machines;electronic, magnetic and optical storage devices; electric circuit boards with memory components, all the aforesaid goods with and without recorded information; microprocessors;computer peripheral devices and fittings therefor, computer hardware; television games (included in class 9); electronic games consoles;electric and electronic lock systems; amusement apparatus adapted for use with television receivers or computers only; computer programs and software; data banks; fire-extinguishing apparatus; warning triangles;electric cables, wires, conductors and connection fittings therefor and switches and distribution boards; batteries; tachometers; transformers; exposed films; clothing for protection against accidents, including shoes;special clothing for life-saving purposes, face protection shields, protective goggles and protective masks;diving suits, functional glasses for sports; protective and crash helmets; electric irons; foil sealing devices;electric soldering apparatus and electric welding apparatus;chargers for batteries;containers and stands especially made for the aforesaid apparatus and instruments; Spectacles, including sunglasses and parts therefor.

10
Chirurgická, lékařská, stomatologická a veterinární zařízení a nástroje, umělé končetiny, oči a zuby; ortopedické výrobky; šicí materiál;elektrické podušky a přikrývky pro léčebné účely;zdravotnické přístroje, zejména přístroje pro měření krevního tlaku, naslouchadla, teploměry, přístroje pro měření krevního cukru, inhalátory, přístroje pro akupunkturu, opalovací přístroje, masážní přístroje, přístroje pro rehabilitační tělocvik, stimulační přístroje, termopodušky, přístroje pro ozařování infračervenými paprsky, opěrné polštáře, kolečková křesla, pomůcky pro chůzi, přístroje pro měření tepu, perličkové koupele, přístroje pro leštění zubů, kondomy.

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;coussins et couvertures chauffants à usage médical;équipements destinés au secteur de la santé, en particlier appareils de mesurage de la pression artérielle, appareils auditifs, thermomètres pour la fièvre, appareils de mesurage du taux de glucose dans le sang, inhalateurs, équipements d'acupuncture, appareils de bronzage, appareils de massage, appareils de kinésithérapie, stimulateurs électriques, coussins chauffants, diffuseurs de rayons infrarouges, coussins d'appui, chaises roulantes, aides à la marche, appareils de mesurage du pouls, bains à bulles, appareils à polir les dents, préservatifs.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials;heating cushions (pads) and blankets, electric, for medical purposes;healthcare equipment, in particular sphygmotensiometers, hearing aids for the deaf, clinical thermometers, blood sugar measuring apparatus, inhalers, acupuncture apparatus, tanning apparatus (sun beds), massage apparatus, physical exercise apparatus, electric current stimulator apparatus, thermal packs, infrared radiation apparatus, support cushions, wheelchairs, walking aids, pulse meters, spa baths (vessels), teeth-polishing apparatus, condoms.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely;elektrické přístroje pro zahřívání těla nikoliv pro léčebné účely; bubnové sušičky; tepelná čerpadla (pumpy);elektrické kuchyňské přístroje (zařazené do třídy 11);přístroje pro výrobu zmrzliny a jogurtu; ventily a kohouty; lampové a svítidlové držáky; solária (přístroje k opalování); chladničky; elektrické fritézy;světlice, žárovky;grily, vysoušeče vlasů; lucerny;mikrovlnné trouby, vařiče, generátory horkého vzduchu;klimatizační zařízení, topinkovače;WC sedátka; větráky;koupací vany, sprchy a jejich příslušenství, zařazené do třídy 11;světla, světlomety, lampy, svítilny, kapesní svítilny a jejich příslušenství, zařazené do třídy 11; zapalovače;elektrické samovary; kávovary; konvice na ohřívání vody;zářivky a osvětlovací tělesa; ohřívací lahve;horkovzdušná zařízení a ventilátory.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;appareils électriques pour réchauffer le corps, non à usage médical; sèche-linge; pompes à chaleur;appareils électriques pour la cuisine (compris dans la classe 11);sorbetières et yaourtières; robinets; suspensions de lampes; appareils à bronzer; glacières; friteuses électriques;torches, ampoules à incandescence;grils, sèche-cheveux; falots;appareils à micro-ondes, réchauds, générateurs d'air chaud;climatiseurs, grille-pains;sièges de WC; ventilateurs;baignoires et douches ainsi que leurs accessoires, compris dans la classe 11;lampes, phares, lampadaires, lanternes, lampes de poche ainsi que leurs accessoires, compris dans la classe 11; allumoirs;théières électriques; cafetières; bouilloires;tubes lumineux et corps d'éclairage; bouillottes;équipements et soufflantes d'air chaud.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;electric body warming apparatus, not for medical purposes; tumble dryers; heat pumps;electric kitchen utensils (included in class 11);electric appliances for making edible ices and yogurt; taps and cocks; lamp hanging supports; tanning apparatus; ice boxes; electric deep fat fryers;flares, light bulbs;roasting apparatus, hair dryers; lanterns;microwave ovens, stoves, hot air generators;air conditioning apparatus, bread toasters;toilet seats; ventilating fans;bath tubs and showers and fittings therefor, included in class 11;lights, headlights, lamps, lanterns for lighting, pocket torches, electric, and fittings therefor, included in class 11; lighters;electric tea makers; coffee makers; water boilers;fluorescent tubes and lighting elements; hot water bottles;hot air apparatus and hot air blowers.

12
Vozidla; Dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní; Pozemní a vodní dopravní prostředky,Zejména přívěsy pro automobily, Mopedy, Motorové skútry, Motocykly, Zejména motory pro jízdní kola,Sněhové pluhy a sněhové pásové traktory, Trakaře,Zahradní kolečka, Invalidní vozíky, Sportovní dětské kočárky, Golfové vozíky,Vozíky na hadice a svazky hadic a části a součásti pro výše uvedená pozemní vozidla (zařazené do třídy 12); Součásti automobilů, jízdních kol;Dopravní zařízení (zařazená do třídy 12) pro dopravu zavazadel na motorových vozidlech.

Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Véhicules terrestres et marins,En particulier remorques pour automobiles, Cyclomoteurs, Scooters à moteur, Motocyclettes, En particulier moteurs de bicyclettes,Chasse-neige et chasse-neige à chenilles, Brouettes,Brouettes de jardin, Fauteuils roulants, Poussettes pour bébés, Chariots de golf,Supports et dévidoirs pour tuyaux et pièces et accessoires pour les produits précités (compris dans la classe 12); Accessoires pour automobiles et bicyclettes;Dispositifs de transport (compris dans la classe 12) pour le transport de bagages sur et dans des véhicules automobiles.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; land and water vehicles, in particular trailers for automobiles, mopeds, motor scooters, motorcycles, bicycles (including with motors), snow ploughs and snow caterpillar tractors, wheelbarrows, garden wheelbarrows, wheelchairs, pushchairs, golf carts, hose carts and hose boats and parts and fittings for the aforesaid land  (included in class 12); automobile and bicycle accessories; transport devices (included in class 12) for the transport of luggage to and on automobiles.

13
Střelné zbraně; munice, střelivo a střely (náboje); trhaviny, výbušniny; ohňostroje;třaskaviny; výstražné signální střely do mlhy; pouzdra na náboje (sumky); střely; palebné rampy (plošiny); střelný prach; slzotvorné zbraně; časové zapalovače; roznětky, kapsle, ne pro hračky; roznětky (zápalky) pro výbušniny, užívané v dolech;obranné spreje;díly a příslušenství zbraní, zařazené do třídy 13.

Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice;pétards; signaux de brouillard explosifs; cartouchières; missiles; tréteaux [supports] pour le tir; poudre à canon; armes de protection à base de gaz lacrymogène; détonateurs à retardement; capsules fulminantes autres que les jouets; mèches de mines;aérosols d'autodéfense;pièces et accessoires d'armes compris dans la classe 13.

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks;firecrackers; fog signals, explosive; cartridge pouches; missiles; firing platforms; gunpowder; tear-gas weapons; time fuses; percussion caps other than toys; fuses for explosives, for use in mines;sprays for personal defence purposes;parts and accessories for weapons, included in class 13.

14
Vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, zejména umělecké předměty, gagátové ornamenty a ozdoby, pásky k náramkovým hodinkám, medaile a medailony, klenoty, bižuterie, módní šperky, drahokamy a ozdobné kameny;hodinářské potřeby a jiné chronometrické přístroje, jejich příslušenství a díly, zařazené do třídy 14; přívěsky ke klíčům.

Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes, en particulier objets artisanaux, ornements et décorations en agate, bracelets de montres, médailles et médaillons, joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses et semi-précieuses;horlogerie et instruments chronométriques ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans la classe 14; breloque pour porte-clés.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, in particular craft objects, ornaments of jet, watch straps, medals and medalions, jewellery, fashion jewellery, precious stones and gemstones;horological instruments and other chronometric instruments and parts and fittings therefor, included in class 14; key fobs.

15
Hudební nástroje.

Instruments de musique.

Musical instruments.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; fotoalba; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; samolepicí pásky ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů);knihy s kroužkovou vazbou, konferenční desky, penály, školní sešity;plastické obaly, nezařazené do jiných tříd, zejména pouzdra, sáčky a fólie; tiskařské typy; tiskařské štočky;papírové výrobky pro domácnost a hygienické účely (zařazené do třídy 16) také z buničiny, rouna a vločkovitých materiálů;sáčky pro zachování čerstvosti potravin z papíru a plastické hmoty;sáčky na odpadky z papíru a plastické hmoty.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; albums de photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);carnets à spirales, dossiers de conférence, chemises à documents, cahiers d'écoliers;matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, en particulier sacs, sachets et films; caractères d'imprimerie; clichés;produits à base de papier pour le ménage et l'hygiène (compris dans la classe 16), également à base de cellulose, non-tissé et matières floconneuses;sachets en papier et en matières plastiques pour préserver la fraîcheur des aliments;sacs poubelles en papier et en matières plastiques.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; photograph albums; adhesives for stationery or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office machines (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);ring binders, conference folders, writing cases, school exercise books;packaging material of plastic, not included in other classes, in particular envelopes, bags and films; printers' type; printing blocks;paper products for household and sanitary purposes (included in class 16) including of cellulose, non-woven textile fabrics and nap fabrics;bags for keeping food fresh, of paper and plastic;rubbish bags of paper and plastic.

17
Pryž, gutaperča, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnicí, výplňové a izolační materiály;hadice (nekovové), fólie, desky a tyče z plastické hmoty jako polotovary; azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, jmenovitě protipožární tkaniny a izolační obleky; ohebné trubky nekovové; pásky samolepicí, kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;tuyaux (non métalliques), films, plaques et barres de matières plastiques en tant que produits mi-ouvrés; amiante, mica et articles en ces matières, à savoir tissus ignifuges et combinaisons isolantes; tuyaux flexibles non métalliques; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials;flexible tubes (not of metal), films, sheets and bars of plastics in extruded form for use in manufacture; asbestos, mica and goods thereof, namely fire-proof cloths and insulating suits; flexible pipes, not of metal; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes.

18
Kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, zejména tašky, sáčky, pytle, nádoby a drobné kožené zboží; zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží; ruksaky; batohy; kufříky na doklady.

Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, en particulier pochettes, sachets, sacs et contenants ainsi que produits de maroquinerie; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à dos; sacs au dos; porte-documents.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, in particular bags pouches, sack and containers and small leather goods; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; pack sacks; rucksacks; documents wallets.

19
Stavební materiály (nekovové), zejména z části zpracované dřevo, trámy, prkna a desky, překližka, stavební sklo, dlaždice a okenní sklo, s výjimkou skla pro okna vozidel; nekovová neohebná potrubí pro stavby; asfalt, dehet a živice; přenosné konstrukce (nekovové), zejména hotové garáže, zahradní domky, kůlny; pomníky (nekovové);žaluzie (nekovové).

Matériaux de construction (non métalliques), en particulier bois mi-ouvré ainsi que poutres, planches et plaques, contreplaqué, verre de construction, carreaux et verre à vitres, à l'exception du verre pour vitres de véhicules; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques, en particulier garages préfabriqués, serres, hangars; monuments non métalliques;volets roulants (non métalliques).

Building materials (non-metallic), in particular semi-worked wood and beams, boards and sheets, plywood, building glass, tiles and window glass, except glass for vehicle windows; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; transportable buildings, not of metal, in particular prefabricated garages, summer houses, storage sheds; monuments, not of metal;blinds (not of metal).

20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy; zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot;kempinkový nábytek, lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla); matrace; podušky; spací pytle.

Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;meubles de camping, matériel de couchage (excepté linge de literie); matelas; oreillers; sacs de couchage.

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics;camping furniture, bedding (except linen); mattresses; pillows; sleeping bags.

21
Náčiní a nádoby pro domácnost a kuchyň; hřebeny a houby; kartáče a štětce (s výjimkou pro malířské účely); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátěnky; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky nezařazené do jiných tříd;náčiní pro domácnost a kuchyň s ručním pohonem a přenosné nádoby pro domácnost a kuchyň (zařazené do třídy 12);elektrické hřebeny, kartáčky na zuby a zubní nitě; irigátory vodní na čištění zubů a masáž dásní; kropítka;kuchyňské nádobí (také kovové), zejména hrnce, pánve a kotle; vědra; skleněné nádobí, porcelán a kameninové výrobky pro použití v domácnosti a kuchyni;pasti na hlodavce a hmyz;rukavice pro domácnost a zahradu; kropicí konve; Sklo do oken automobilů (polotovary); sklo obsahující jemné elektrické vodiče; nádoby tepelněizolační (termosky); zařízení chladicí na potraviny pro domácnost, obsahující chladicí směsi (chladicí média);nádoby a náčiní pro kuchyň;umělecké předměty z porcelánu, hlíny, skla, majoliky, skla a podobných keramických materiálů;papírové a plastikové příbory a nádobí;zásobníky na papírové ručníky;náčiní pro úklid, čištění a leštění (s ručním pohonem); štíty vývěsní, reklamní z porcelánu nebo skla; kufříky toaletní;nádobí pro mikrovlnné trouby;pokojová akvária a terária a jejich kryty, stolní nádobí a mísy (s výjimkou příborů), hrnce na vaření.

Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine; peignes et éponges; brosses et pinceaux (autres que pour la peinture); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;ustensiles pour le ménage et la cuisine entraînés manuellement ainsi que récipients portables pour le ménage ou la cuisine (compris dans la classe 21);peignes électriques, brosses à dents et fil dentaire; douches buccales; arroseurs de pelouse;batteries de cuisine (également métallique), en particulier casseroles, poêles et bouilloires; seaux; verrerie, porcelaine et grès pour le ménage et la cuisine;pièges à rongeurs et à insectes;gants de ménage et de jardinage; arrosoirs; Verre pour vitres de véhicules (produits semifinis); verre et vitrages auxquels sont incorporés de fins conducteurs électriques; récipients calorifuges; articles de réfrigération d'aliments, à usage domestique;pots et équipements pour la cuisine;objets d'art en porcelaine, terre cuite, verre, faïence, verre et matériaux céramiques similaires;couverts et vaisselle en papier et en plastique;distributeurs de serviettes en papier;appareils à nettoyer, laver et polir (entraînés manuellement); enseignes en porcelaine ou en verre; nécessaire de toilette;vaisselle pour utilisation dans les fours à micro-ondes;aquariums et terrariums d'intérieur ainsi que leurs couvercles, vaisselle et décors de table (à l'exception des couverts), casseroles.

Household, kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (other than for painting); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes;hand-operated household and kitchen utensils and portable household and kitchen containers (included in class 21);electric combs, toothbrushes and floss for dental purposes; water apparatus for cleaning teeth and gums; lawn sprinklers;cooking pot sets (including of metal), in particular pots, pans and boilers; buckets; glassware, porcelain and stoneware for the household and kitchen;rodent and insect traps;gloves for household purposes and gardening gloves; watering cans; Glass for vehicle windows (semi-finished); glass incorporating fine electrical conductors; heat-insulated containers; food cooling devices, containing heat exchange fluids for household purpose;kitchen containers and kitchen utensils;works of art, of porcelain, terra-cotta or glass, earthenware, glassware and similar ceramic materials;paper and plastic cutlery and plates;paper towel dispensers;cleaning and polishing instruments (hand-operated); signboards of porcelain or glass; vanity cases;microwave-proof tableware;indoor aquaria and terrariums and covers therefor, tableware and epergnes, other than knives, forks and spoons, cooking pots.

22
Lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, pásy, opasky (neobsažené v jiných třídách); čalounické a vycpávkové materiály (kromě pryžových a plastových); textilní vláknité suroviny; tašky na balení z textilních materiálů; vlečná lana; peří prachové; proutěné obaly na lahve; konopí; houpací sítě, visutá lůžka; dřevitá vlna; juta; vlákna z plastických materiálů pro textilní účely; markýzy, plachty proti slunci;vlna na balení; pytle na přepravu a uskladnění volně loženého (sypaného) zboží; sisal; provazové žebříky; textilní vlákna;tkaničky; vlna surová nebo zpracovaná; nit na vázání;ochrana proti větru;ochrana před pozorováním;demontovatelné zahradní pavilony;dárkové a dekorační stuhy textilní.

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, rubans, courroies (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; sacs d'emballage en matières textiles; cordons de traction; duvet (plumes); paillons pour bouteilles; chanvre; hamacs; laine de bois; jute; Matières plastiques à usage textile; marquises;laine à étouper; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sisal; échelles de corde; fibres textiles;ficelle; laine brute ou traitée; fil de reliure;coupe-vent;coupe-vue;abris de jardin déplaçables;rubans textiles pour cadeaux et décorations.

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, bands and belts (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; packaging bags of textile material; Tow ropes; down (feathers); packing, of straw, for bottles; hemp; hammocks; wood wool; jute; Thread of plastic materials for textile use; awnings;upholstery wool; bags (sacks) for the transport and storage of materials in bulk; sisal; rope ladders; textile fibres;cord; raw or treated wool; binding thread;wind protectors;screens;collapsible garden pavillions;ribbons of textile for gifts and for decoration.

24
Textilní materiály a textilní zboží, nezařazené do jiných tříd; přehozy přes postele a ubrusy; textilní látky; záclony; stahovací rolety; prádlo pro domácnost; ložní a stolní prádlo;potahové látky na nábytek;dekorační látky; přikrývky; papírové kapesníky;koupelnové prádlo; záclony; Lůžkoviny a ložní prádlo; moskytiéry; látkové ubrusy; linoleum.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus en matières textiles; rideaux; stores à enroulement; linge de maison; linge de lit et de table;tissus pour recouvrir les meubles;tissus pour la décoration; couvertures; chiffons;linge de bain; rideaux; Literie et linge de lit; moustiquaires; serviettes de table en tissu; toiles cirées.

Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; fabrics of textiles; curtains; roll up blinds; household linen; bed and table linen;materials for furniture covers;interior decorating materials; blankets; towelette products;bath linen; curtains; Bedding and bed linen; mosquito nets; table mats of textile; oilcloths.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy;vrchní a spodní oděvy dámské, pánské, dětské a kojenecké, včetně sportovních a funkčních oděvů; osobní prádlo; noční košile a pyžama; plavky; koupací pláště; pásky; šály; doplňky, konkrétně šátky na hlavu, šátky, šály, ozdobné kapesníčky; kravaty; rukavice; polobotky a boty nad kotníky; stávkové (pletené) zboží.

Vêtements, chaussures, chapellerie;vêtements de dessus et sous-vêtements pour dames, hommes, enfants et nourrissons, y compris vêtements de sport et professionnels; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures et bottes; bas et collants.

Clothing, footwear, headgear;outer clothing and underwear for women, men, children and babies, including sports and functional clothing; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; shawls; accessories, namely headscarves, scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes and boots; hosiery.

26
Krajky a výšivky, stuhy a stužky; knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny; Napínací lana; prýmky;odznaky (zařazené do třídy 26);oděvní doplňky (zařazené do třídy 26); ozdoby do vlasů; zavírací sponky do vlasů; příčesky;spony na nohavice; Galanterie textilní vyjma vláken a přízí; krabice na šicí potřeby; výšivky.

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; Cordons; tresses;insignes (compris dans la classe 26);accessoires vestimentaires (compris dans la classe 26); articles décoratifs pour la chevelure; barrettes; postiches;pinces à pantalon; Articles de mercerie (à l'exception des fils); boîtes à couture; broderie.

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; Lanyards; braids;badges (included in class 26);clothing accessories (included in class 26); hair ornaments; barrettes; hair pieces;trouser clips; Haberdashery, except thread; sewing boxes; embroidery.

27
Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah z gumy, plastické hmoty nebo textilního materiálu, zejména kobercové krytiny, kobercové obklady, okraje lůžek, můstky a běhouny, tapety na stěny (nikoliv textilní).

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols en caoutchouc, matières plastiques ou textiles, en particulier moquette, carreaux de tapis, descentes de lits, carpettes et tapis d'escaliers, tentures murales (non en matières textiles).

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other floor coverings of rubber, plastic or textile, in particular carpeting, carpet tiles, bed surrounds, carpet bridges and runners, wallhangings (non-textile).

28
Hračky; hrací karty;hry, zejména elektrické a elektronické hry (včetně videoher), s výjimkou her jako přídavná zařízení pro televizory; Cvičební a sportovní potřeby (zařazené do třídy 28); hrací stroje, automatické a na mince;příslušenství potřeb pro sport (zařazené do třídy 28);sportovní vybavení (zařazené do třídy 28); ozdoby na vánoční stromečky (s výjimkou osvětlení a cukrovinek); umělé vánoční stromečky; stojany na vánoční stromečky.

Jouets; cartes à jouer;jeux, en particulier jeux électriques et électroniques (y compris jeux vidéo), à l'exception des périphériques pour téléviseurs; appareils de gymnastique et de sport compris en classe 28; jeux automatiques (machines) à prépaiement;accessoires d'équipements sportifs (compris dans la classe 28);équipements sportifs (compris dans la classe 28); décorations pour arbres de Noël [excepté les articles d'éclairage et les sucreries]; arbres de Noël en matières synthétiques; supports pour arbres de Noël.

Toys; game cards;games, in particular electric and electronic games (including video games), other than those adapted for use with television receivers only; gymnastic and sporting articles, included in class 28; amusement machines, automatic and coin-operated;sporting equipment accessories (included in class 28);sports equipment (included in class 28); ornaments for Christmas trees (except illumination articles and confectionery); Christmas trees of synthetic material; Christmas tree stands.

29
Maso, ryba, drůbež a zvěřina; měkkýš; mořské plody;výše uvedené výrobky také upravené; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina;luštěniny (zpracované); želé; džemy a marmelády; sladké pomazánky; ovocné omáčky; vejce, mléko a mléčné výrobky; máslo; jogurt; tvaroh; smetana; mléko v prášku; nealkoholické mléčné míchané nápoje; jedlé oleje a tuky; ovocné a zeleninové protlaky;bramborové výrobky všeho druhu; sýry; sýrové výrobky;hotová jídla sestávající převážně z masa, ryb, měkkýšů a korýšů, drůbeže, zvěřiny, upraveného ovoce nebo zeleniny (také mražená); dezerty z jogurtu, tvarohu nebo smetany;výrobky a saláty ze zvěřiny, uzenin, masa, drůbeže a ryb;instantní jídla, hotová jídla, polotovary, jídla připravená k servírování; polévky a přípravky na polévky; kaviár; kondenzované mléko;ořechy a jiné křupavé výrobky (zařazené do třídy 29);všechny výše uvedené výrobky (pokud možno) také mražené, konzervované, sterilizované nebo homogenizované.

Viande, poisson, volaille et gibier; mollusques et crustacés; fruits de mer;les produits précités également préparés; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;légumes secs (traités); gelées; confitures et marmelades; pâtes à tartiner sucrées; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; beurre; yaourts; lait caillé; crème; lait en poudre; boissons lactées sans alcool; huiles et graisses comestibles; purées de fruits et de légumes;produits de tous types à base de pommes de terre; fromages; préparations fromagées;plats préparés essentiellement composés de viande, poisson, mollusques et crustacés, volaille, gibier, fruits et légumes préparés (également surgelés); desserts à base d'yaourt, de fromage blanc ou de crème fraîche;produits ainsi que salades à base de gibier, charcuterie, viande, volaille et poisson;plats instantanés, préparés et semi-préparés et prêts à servir; potages et préparations pour potages; caviar; lait concentré;noix et autres produits de grignotage (compris dans la classe 29);tous les produits précités (autant que possible) également surgelés, conservés, appertisés ou homogéinisés.

Meat, fish, poultry and game; shellfish; seafood;including the aforesaid goods ready-to-eat; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables;pulses (processed); jellies; jams and marmalade; sweet spreads; compotes; eggs, milk and milk products; butter; yoghurts; curds; cream; powdered milk; non-alcoholic mixed milk drinks; edible oils and fats; fruit and vegetable paste;potato products of all kinds; cheese; cheese preparations;prepared meals mainly consisting of meat, fish, shellfish, poultry, game, prepared fruit or vegetables (including frozen); desserts of yoghurt, quark or cream;game, charcuterie, meat, poultry, game and fish products and game, charcuterie, meat, poultry, game and fish salads;instant, ready-made, semi-prepared and ready-to-serve meals; soups and soup preparations; caviar; evaporated milk;nuts and other snacks (included in class 29);including all the aforesaid goods (where possible) frozen, preserved, sterilised or homogenised.

30
Káva a kávové výrobky, čaj a čajové výrobky, kakao a kakaové výrobky;cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky;mouka a přípravky z obilnin také ve formě směsi a jiných přípravků; chléb, pečivo a cukrovinky; jedlé polevy; med; marcipán; nugát; melasa/sirup; droždí, prášek do pečiva; sůl; hořčice; ocet; omáčky (chuťové přísady); koření a jejich směsi; zmrzlina; salátové dresinky; majonéza; kávové a čajové náhražky; těstoviny;čokoláda a čokoládové výrobky; pralinky, také s tekutou náplní; cukrářské výrobky; cukroví; aromatické látky pro potraviny (s výjimkou éterických olejů);těstoviny a nudle, výrobky z těstovin a nudlí nebo s těstovinami a nudlemi; pirožky s masem; kečup; pizzy;cereálie; šerbety.

Café et produits à base de café, thé et produits à base de thé, cacao et produits à base de cacao;sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales également sous forme de mélanges et d'autres préparations; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; massepain; nougat; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices et mélanges d'épices; glace à rafraîchir; sauces à salades; mayonnaise; succédanés du café et du thé; pâtes;chocolat et produits à base de chocolat; chocolats, également fourrés de liquide; produits de confiserie; bonbons; Arômes alimentaires (à l'exception des huiles essentielles);pâtes et nouilles ainsi que produits à base de celles-ci ou en contenant; pâté de viande; ketchup; pizzas;céréales; sorbets.

Coffee and coffee products, tea and tea products, cocoa and cocoa products;sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;flour and preparations made from cereals, including in the form of mixtures and other preparations; bread, pastry and confectionery; edible ices; honey; marzipan; nougat; treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices and spice mixes; ice; salad dressings; mayonnaise; artificial coffee and tea; pasta;chocolate and chocolate products; pralines, including with liquid fillings; confectionery products; sweets; Food flavourings (except essential oils);pasta and noodles, and products made of or accompanying pasta and noodles; meat paté; tomato ketchup; pizzas;cereals; sorbets.

31
Zemědělské a zahradnické výrobky, produkty lesnictví, též obilí, nezahrnuté do jiných tříd; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena, přírodní rostliny a květiny; slad; cibule;sušené rostliny, mulčovací hmota a rašelina jako stelivo, stelivo pro zvířata; potraviny pro zvířata; Mořské řasy;rybí jikry, živí korýši a měkkýši;jedlé květy.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt; bulbes;plantes séchées, litière de copeaux et de tourbe, litière pour animaux; Aliments pour animaux; algues;oeufs de poisson, crustacés, coquillages et mollusques vivants;fleurs comestibles.

Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt; bulbs;dried plants, straw mulch and litter peat, animal litter; Animal food; seaweed;fish spawn, live crustaceans and shellfish;edible flowers.

32
Piva; minerálky a šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džusy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů;šumivý prášek pro výrobu nápojů; oříškové mléko [nealkoholické]; esence pro přípravu nápojů;ovocné nektary a výtažky; zeleninové džusy; izotonické nápoje; citronáda; sirupy pro limonády; voda obsahující lithium; sladové pivo; orgeada (nealkoholický nápoj); syrovátkové nápoje; mošty; přípravky k zhotovování likérů; selterská voda, minerálka; Sodovky; arabské nápoje, šerbet; vody;výrobky k zhotovování šumivých vod, výrobky k zhotovování minerálních vod; Nealkoholické nápoje na bázi medu.

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;poudre effervescente pour boissons; lait d'arachide (sans alcool); essences pour la préparation de boissons;nectars et extraits de fruits; jus de légumes; boissons isotoniques; limonades; sirops pour limonades; eaux lithinées; bière de malt; lait d'amandes; boissons à base de petit-lait; moûts; préparations pour faire des liqueurs; eau de Seltz; sodas; sorbets; eaux;produits pour la fabrication d'eaux gazeuses, produits pour la fabrication d'eaux minérales; Boissons non alcooliques à base de miel.

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages;powder for effervescing beverages; peanut milk (non-alcoholic); essences for making beverages;fruit nectars and fruit extracts; vegetable juices; isotonic beverages; lemonades; syrups for lemonade; lithia water; malt beer; milk of almonds; whey beverages; must; preparations for making liqueurs; seltzer water; soda water; sorbets; waters;products for making aerated waters, products for making mineral waters; Non alcoholic honey based beverages.

33
Alkoholické nápoje (s výjimkou piv), zejména vína, brandy, lihoviny a likéry; esence do lihovin; alkoholové výtažky; medovina; alkoholický nápoj z rýže; alkoholické mléčné nápoje s převažujícím obsahem mléka; ovocné pálenky; šumivá vína; šumivá vína.

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en particulier vins, cognacs, spiritueux et liqueurs; essences d'alcool; extraits d'alcool; hydromel; alcool à base de riz; boissons lactées alcooliques à prédominance de lait; alcools de fruits; vins mousseux; vins mousseux.

Alcoholic beverages (except beers), in particular wines, brandies, spirits and liqueurs; alcoholic essences; alcoholic extracts; mead; rice alcohol; alcoholic milk beverages, milk predominating; fruit brandies; sparkling wine; sparkling wine.

34
Tabák;tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zejména dózy na tabák, doutníkové a cigaretové špičky, pouzdra na doutníky a cigarety, popelníky (zařazené do třídy 34), stojany na dýmky, čističe dýmek, odřezávače doutníků, dýmky, zapalovače, kapesní přístroje pro balení cigaret, cigaretový papír, cigaretové filtry, náplně do zapalovačů, sáčky na tabák, vodní dýmky;zápalky, pouzdra a špičky na doutníky popřípadě cigarety.

Tabac;tabac, articles pour fumeurs, en particulier boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (compris dans la classe 34), supports pour pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres pour cigarettes, combustible pour briquets, blagues à tabac, pipes à eau;allumettes, étuis à cigares ou cigarettes, fume-cigares et cigarettes.

Tobacco;tobacco products, smokers' articles in particular tobacco jars, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays for smokers (included in class 34), pipe racks for tobacco pipes, pipe cleaners for tobacco pipes, cigar cutters, pipes, lighters, pocket machines for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters, lighter fuel, tobacco pouches, water pipes;matches, cigar and cigarette cases and cigar and cigarette holders.

35
Velkoobchodní a maloobchodní služby v oboru potravin a poživatin;velkoobchodní a maloobchodní služby v oboru: chemických výrobků, přípravků pro čištění, leštění, broušení a pracích prostředků, dezinfekčních přípravků, výrobků pro hubení škodlivých zvířat, nátěrových hmot, drogistického zboží, kosmetických výrobků, výrobků zdravotnického sektoru, farmaceutických a veterinářských výrobků, obvazového materiálu, lékařských přístrojů, břitev a příslušenství, parfumerie, výrobků pro domácnost, spotřebních výrobků pro domácnost, paliva, osvětlovacích látek a pohonných hmot, průmyslových olejů a tuků, mazadel, svíček, strojů, nářadí a kovových výrobků, stavebních potřeb, potřeb pro domácí kutily a zahradu, rostlin a osiva, potřeb pro hobby a kutily, elektrického a elektronického zboží, nosičů dat a zvuku, přístrojů pro osvětlení, topení, vaření, přístrojů chladicích, pro sušení a ventilaci, přístrojů pro parní čištění a parní vyhlazování, sanitárních zařízení a příslušenství, vozidel, částí vozidel a příslušenství pro vozidla, jednostopých vozidel, jejich částí a příslušenství pro jednostopá vozidla, ohňostrojů, hodinářských potřeb a bižuterie, optických nástrojů a přístrojů, hudebních nástrojů, tiskárenských výrobků, papírenského zboží, kancelářských potřeb, brašnářských a sedlářských výrobků, nábytku, předmětů pro zařízení a dekoraci, stanů, plachet, oděvů, obuvi, textilních výrobků, kloboučnického zboží, výrobků z kůže a imitace kůže, kufrů a zavazadel, cestovních tašek a kabelek, batohů, deštníků a slunečníků, hraček, potřeb pro sport a příslušenství, sportovního vybavení a příslušenství, potravin a nápojů, výrobků zemědělských, zahradnických a lesních, živých zvířat, výživy a příslušenství pro zvířata, krmiva pro zvířata, potřeb pro kuřáky, tabákových výrobků a jiných pochutin, také prostřednictvím internetu a/nebo prostřednictvím vysílání televizního nákupu a/nebo prostřednictvím on-line a/nebo katalogového zásilkového obchodu; dovozní a vývozní agentury; přijímání, zpracování a vyřizování objednávek (kancelářské práce); Zásobování druhých (nákup zboží a služeb pro jiné firmy); přijímání objednávek, dodavatelské služby a fakturační služby, také v rámci elektronického obchodování; fakturace; provádění bonusových a věrnostních programů jako programů pro navázání styku se zákazníky pro marketingové účely (zařazené do třídy 35); sledování bonusových a věrnostních programů jako programů pro navázání styku se zákazníky prostřednictvím vyhodnocování a shromažďování statistických dat (zařazené do třídy 35); reklama, získávání zákazníků a péče o zákazníky prostřednictvím reklamních zásilek (mailing);organizování a provádění výstav a veletrhů pro hospodářské a reklamní účely; plánování, návrh a provádění reklamních opatření; prezentace firem na internetu a v jiných médiích; sponzoring ve formě reklamy; vydávání tiskárenských výrobků pro reklamní účely, zejména katalogů; prezentace zboží na komunikačních médiích, pro účely maloobchodu a velkoobchodu; aktualizace reklamních materiálů; aranžování výkladů; podpora prodeje (sales promotion) (pro třetí osoby); pronájem reklamních ploch, také na internetu (výměna reklamních bannerů); pronájem reklamního materiálu a reklamních časů v komunikačních médiích; distribuce vzorků zboží pro reklamní účely, hledání sponzorů;sjednocení různých výrobků z výše uvedených oborů velkoobchodu (s výjimkou jejich dopravy) pro třetí osoby a/nebo spotřebitele, aby si je mohli pohodlně prohlédnout a koupit; marketing (průzkumy trhu), také v digitálních sítích; průzkum trhu; průzkum veřejného mínění; reklamní prodej (propagační služby); vyhledávání v počítačových souborech (pro třetí strany) a/nebo vyhledávání v obchodních záležitostech; poskytování obchodních informací, údržba dat v počítačových databankách; zjišťování cen u zboží a služeb, fakturační služby pro elektronické objednávkové systémy; pronájem kancelářských strojů a zařízení; služby pronájmu prodejních automatu; pronájem prodejních stánků; zprostředkování předplatného pro telekomunikační služby (pro třetí strany);zprostředkování adres, obchodních a hospodářských kontaktů, také prostřednictvím internetu, obchodů pro třetí osoby, také v rámci elektronického obchodování, smluv o mobilních telefonních službách (pro třetí osoby), smluv pro třetí osoby o nákupu a prodeji zboží;zprostředkování smluv o reklamě a podpoře pro třetí osoby; zajišťování předplatného novin a časopisů (pro třetí strany); obchodní konzultace v oblasti podnikání; plánování a kontrola rozvoje podnikání z organizačního hlediska; obchodní činnost (pomoc při řízení-);provozně-ekonomické poradenství pro koncepty franšízingu; podnikové řízení; kancelářské funkce;poradenství pro elektronické zpracování dat; ukládání dat;digitální úprava a zpracování dat; vyhledávání, rešerše v databázích a na internetu pro třetí osoby.

Vente en gros et au détail de produits alimentaires et gastronomiques;vente en gros et au détail, également par l'internet et/ou des émissions de téléachat et/ou en ligne et/ou par correspondance sur catalogue de produits chimiques, préparations pour nettoyer, polir, abraser et laver, désinfectants et produits pour détruire les animaux nuisibles, peintures, produits de droguerie, cosmétiques, produits du secteur de la santé, produits pharmaceutiques et vétérinaires, matériel pour pansements, appareils médicaux, rasoirs et leurs accessoires, parfumerie, produits pour le ménage, ustensiles nécessaires pour le ménage, combustibles, carburants et matières éclairantes, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, bougies, machines, outils et produits métalliques, articles pour la construction, articles pour le bricolage et le jardinage, plantes et semences, fournitures pour les hobbies et le bricolage, produits électriques et électroniques, supports du son et de données, appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, appareils de nettoyage et de calandrage à la vapeur, installations sanitaires et leurs accessoires, véhicules, pièces et accessoires de véhicules, deux-roues et leurs pièces et accessoires, feux d'artifice, horlogerie et bijouterie, instruments et appareils optiques, instruments de musique, produits de l'imprimerie, papeterie, articles de bureau, sacs et sellerie, meubles, produits d'aménagement et de décoration, tentes, bâches, vêtements, chaussures, produits textiles, chapellerie, cuir et imitations du cuir, malles et valises, sacs de voyage et à main, sacs à dos, parapluies et parasols, jouets, appareils de sport et leurs accessoires, équipements sportifs et leurs accessoires, aliments et boissons, produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, nourriture pour les animaux et accessoires, fourrages, articles pour fumeurs, tabac et autres produits gastronomiques; agences d'import-export; prise et traitement de commandes (travaux de bureau); acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises); prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; services de facturation; conduite de programmes de bonifications et de fidélisation sous forme de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing (compris dans la classe 35); suivi de programmes de bonifications et de fidélisation sous forme de programmes de fidélisation de la clientèle via l'évaluation et la compilation de données statistiques (compris dans la classe 35); publicité, acquisition et maintien de clients par publicité postale (mailing);organisation et réalisation de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; planification, conception et organisation de mesures publicitaires; présentation de films sur l'internet et d'autres médias; parrainage sous forme de publicité; édition d'imprimés publicitaires, en particulier de catalogues; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail et de vente en gros; mise à jour de matériel publicitaire; décoration de vitrines; promotion de ventes (pour le compte de tiers); location d'espaces publicitaires, également sur l'internet (échange de bannières); location de matériel et de temps publicitaires sur des supports de communication; distribution d'échantillons publicitaires, recherches de parrains;groupage de divers produits des domaines du commerce de gros précités (excepté leur transport) pour le compte de tiers afin d'en faciliter la visualisation et l'acquisition par les consommateurs; marketing (recherche de débouchés), également sur des réseaux numériques; recherches de marché; sondages d'opinion; merchandisage (activité de promotion des ventes); recherches dans des fichiers informatiques (pour le compte de tiers) et/ou en matière d'affaires commerciales; fourniture de renseignements en matière d'affaires commerciales, entretien de données dans des banques de données informatiques; fourniture du prix de produits et de service, facturation pour systèmes de commande électroniques; location de machines et d'équipement de bureau; services de location de distributeurs automatiques; location de comptoirs de vente; services d'abonnements à un service de télécommunication pour le compte de tiers;courtage d'adresses, de contacts commerciaux et économiques, également par l'internet, d'affaires commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique, de contrats de téléphonie mobile (pour le compte de tiers), de contrats d'achat et de vente de produits pour le compte de tiers;courtage de contrats de publicité et promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en affaires; planification et surveillance du développement d'entreprises d'un point de vue organisationnel; projets [aide à la direction des affaires];conseils en gestion commerciale pour concepts de franchisage; administration commerciale; travaux de bureau;conseils en informatique; stockage de données;préparation et traitement de données numériques; recherches dans des banques de données pour le compte de tiers.

Wholesale and retail in the field of food, drinks and tobacco;wholesale and retail in the fields of chemicals, cleaning, polishing, abrasive and washing preparations, disinfectants and preparations for destroying vermin, paints, pharmaceutical products, cosmetics, goods for the health sector, pharmaceutical and veterinary preparations, materials for dressings, medical apparatus, razors and accessories therefor, perfumery, household goods, utility articles for household purposes, fuels, lighting fuels, engine fuels, industrial oil and grease, lubricants, candles, machines, tools and goods of common metal, construction articles, DIY articles and garden articles, plants and seeds, hobby requisites and craft supplies, electric goods and electronic goods, sound recording carriers and data carriers, apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying and ventilating, steam cleaning and steam finishing apparatus, apparatus for sanitary purpose and fittings therefor, vehicles, parts of vehicles and vehicle accessories, cycles and parts and fittings therefor, fireworks, horological instruments and jewellery, optical apparatus and instruments, musical instruments, printed matter, stationery, office requisites, bags and saddlery, furniture, furnishings and decorations, tents, tarpaulins, clothing, shoes and textile goods, headgear, leather and imitations of leather, trunks (luggage), travelling bags and handbags, rucksacks, umbrellas and parasols, toys, sports apparatus and accessories, sports equipment and accessories, food and drink, agricultural, horticultural, and forestry products, live animals, foodstuffs for animals and acessories therefor, fodder, smokers' articles, tobacco products and other luxury items, including via the Internet and/or by means of teleshopping broadcasts and/or online and/or catalogue mail order; import-export agencies; receiving, processing and handling of orders (office functions); procurement services for third parties (acquisition of goods and services for other companies); order placement and delivery services and invoice management, including within the framework of e-commerce; invoicing services; conducting bonus and loyalty programmes, being customer loyalty schemes for marketing purposes (included in class 35); follow-up of bonus and loyalty programmes being customer loyalty schemes, by means of the evaluation and compilation of statistical data (included in class 35); advertising, attracting customers and customer care by means of mail advertising (mailings);organisation and conducting of exhibitions and fairs for commercial and advertising purposes; planning, devising and conducting advertising initiatives; presentation of companies on the Internet and other media; sponsoring in the form of advertising; publication of printed matter for advertising purposes, in particular catalogues; presentation of goods on communication media, for retail and wholesale purposes; updating of advertising material; shop-window dressing; sales promotion (for others); rental of advertising space, including on the Internet (banner exchange); rental of advertising material and advertising time on communication media; distribution of samples, seeking sponsorship;bringing together of a variety of goods from the aforesaid wholesale fields (other than transport), for others, and/or enabling consumers to conveniently view and purchase those goods; marketing (market research), including on digital networks; market research; opinion polling; merchandising (sales promotion); research in computer data files (for others) and/or business research; business information, maintenance of data in computer databases; price setting for goods and services, invoice management for electronic ordering systems; office machines and equipment rental; vending machine rental services; rental of sales stands; arranging subscriptions to a telecommunications service (for others);providing of addresses, commercial and business contacts, including via the Internet, arranging of commercial transactions, for others, including within the framework of e-commerce, of mobile telephone contracts (for others) and of contracts, for others, for the purchase and sale of goods;arranging of advertising and promotional contracts for others; arranging newspaper subscriptions (for others); business consultancy; planning and monitoring of business developments with regard to organisational matters; planning (assistance) regarding management;professional business consultancy for franchising concepts; business administration; office functions;electronic data processing consultancy; data storage;digital data processing and data editing; research, research in databases and on the Internet, for others.

36
Služby finanční, služby peněžní a finanční, zejména zprostředkování úvěrů a poskytování úvěrů pro velkoobchod a maloobchod, leasing a zprostředkování leasingu; pojištění;zprostředkování pojištění; zprostředkování finančních prostředků pro investice do podniků, zařízení a vybavení;příslušné poradenství pro financování, služby nemovitostní; zprostředkování, pronájem nemovitostí; finanční management;finanční poradenství, také pro koncepty franšízingu; penzijní/důchodové fondy;facility management, zejména vývoj uživatelských konceptů pro nemovitosti; finanční analýzy; správa nemovitostí.

Affaires financières, affaires monétaires et services financiers, en particulier courtage et octroi de crédits pour le commerce de gros et de détail, leasings et courtage de leasings; assurances;courtage d'assurances; courtage de moyens financiers destinés aux investissements pour entreprises, installations, dispositifs;conseils financiers s'y rapportant, affaires immobilières; location et crédit-bail de biens immobiliers; gestion financière;conseils financiers, également pour concepts de franchisage; Services de caisses de paiement des retraites;gestion des infrastructures, en particulier développement de concepts d'utilisation d'immeubles; analyses financières; gérance de biens immobiliers.

Financial affairs, monetary affairs and financial services, in particular credit bureaux and the issuing of credit for wholesale and retail, hire-purchase financing and arrangement of hire-purchase financing; insurance;insurance brokerage; financial brokerage for investments in businesses, installations and equipment;financial consultancy relating thereto, real estate affairs; rental and leasing of real estate; financial management;financial consultancy, including for franchising concepts; pension funds;facility management, in particular the development of usage concepts for real estate; financial analysis; real-estate management.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby;demoliční práce, práce pro ošetření materiálů;povrchové úpravy;údržbářské práce;čištění; hubení škůdců, s výjimkou pro zemědělské účely;pronájem stavebních a čisticích strojů.

Construction; réparation; services d'installation;travaux de démolition, travaux d'entretien de matériel;traitement de surfaces;travaux de maintenance; Nettoyage; destruction des animaux nuisibles, autres que dans l'agriculture;courtage d'engins de construction et de machines de nettoyage.

Building construction; repair; installation services;demolition, material maintenance work;surface coating;maintenance; Cleaning; Vermin exterminating, other than for agriculture;rental of construction equipment and cleaning machines.

38
Telekomunikace, zejména poskytování přístupu k počítačovým sítím, poskytování přístupu k informacím na internetu, přístupů k internetu, telekomunikačních připojení k počítačové síti, platforem a portálů na internetu a intranetu, provoz kanálu televizního nákupu, služby elektronické pošty;předávání a shromažďování zpráv všeho druhu pro internetové adresy (web-messaging); informace o telekomunikacích; elektronické zprostředkování inzerátů [telekomunikace]; směrovací a spojovací služby pro telekomunikace;mobilní telefonní služby, služby tiskových agentur;shromažďování a dodávání zpráv a/nebo tiskových zpráv všeho druhu; telefonní služby;telekopírovací služby;pronájem telefonních, rádiových, radiotelefonních, telefaxových přístrojů, modemů.

Télécommunications, en particulier fourniture d'accès à des réseaux informatiques, fourniture d'accès à des informations sur l'internet, d'accès à l'internet, de connexions de télécommunication à un réseau informatique, de plates-formes et de portails sur l'internet ou l'intranet, exploitation d'un canal de téléachat, services de courrier électronique;retransmission et collecte de messages de tous types vers ou depuis des adresses sur l'internet (web messaging); informations en matière de télécommunications; affichage électronique [télécommunication]; services de routage et de jonction de télécommunications;services de téléphonie mobile, services d'agences de presse;collecte et fourniture de nouvelles et/ou de communiqués de presse de tous types; services téléphoniques;services de télécopie;location d'appareils de téléphonie, radiophonie, radiotéléphonie et radiotélécopie, modems.

Telecommunications, in particular the providing of access to a computer network, providing of access to information on the Internet, Internet access, telecommunications connections to a computer network, platforms and portals on the Internet and Intranet, operation of a teleshopping channel, electronic mail;forwarding and collection of messages of all kinds to or from Internet addresses (web messaging); information about telecommunications; electronic advertising agency services (telecommunications); telecommunication routing and junction services;mobile radio services, news agencies;collection and delivery of messages and/or news articles of all kinds; telephone services;facsimile services;rental of telephone, radio, radio telephone and radio facsimile apparatus and modems.

39
Doprava a přeprava; balení a skladování balíků a/nebo zboží;vyzvedávání, expedice a doručování balíků a/nebo zboží; doprava balíků a/nebo zboží prostřednictvím vozidel, lodí a letadel;logistické služby (zařazené do třídy 39), zejména evidence zakázek, logistika skladů a kontraktů, logistika nákupu, logistika distribuce a vratek (řízení zásob) také s podporou rádiově řízené identifikace (RFID); Spediční služby (zejména procelení zboží pro třetí osobu); zprostředkování přepravních služeb; služby dopravce (nákladní doprava), s výjimkou proclívání zboží pro třetí strany; zprostředkování dopravy a přepravy; sledování zásilek, také prostřednictvím elektronického určení místa zboží a nákladů; organizování cest; provázení turistů; cestování (rezervace-);okružní jízdy, prohlídky;pronájem parkovišť, vozidel, člunů; pronájem skladovacích kontejnerů; cestovní kancelář; frankování poštovních zásilek; informace o provozu.

Transport; emballage et entreposage de colis et/ou marchandises;enlèvement, livraison et distribution de colis et/ou de produits; transport de colis et/ou marchandises par camions, navires, avions;services logistiques (compris dans la classe 39), en particulier saisie de commande, logistique d'entreposage et de contrat, logistique d'achat, logistique de distribution et de retour (gestion des inventaires), également assistés par identification par radiofréquence (RFID); Services d'expédition (excepté le dédouanement de marchandises pour le compte de tiers); services de courtage de fret; services d'un entrepreneur de transport (transport de fret), à l'exception du dédouanement de marchandises pour le compte de tiers; courtage en transport; suivi d'expédition, également par la localisation électronique des marchandises; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; réservation de voyages;excursions, visites;location d'emplacements de parcage, véhicules, bateaux; location de conteneurs d'entreposages; agences de voyages; affranchissement d'envois postaux; services d'informations sur la circulation.

Transport; packaging and storage of parcels and/or goods;collection and delivery of parcels and/or goods; transport of parcels and/or goods by vehicle, ship, aeroplane;logistics (included in class 39), in particular order logging, warehouse and contract logistics, procurement logistics and returns logistics (stock management), including with the aid of radio frequency identification (RFID); Transport; freight brokerage services; haulage (freight transport), other than the customs clearance of goods, for others; transport brokerage; tracking, including electronic tracking of goods; travel arrangement; escorting of travellers; travel reservation and booking;tours, sightseeing;parking place rental, vehicle rental, boat rental; rental of storage containers; travel agencies; mail franking; traffic information services.

40
Zpracování materiálů, zejména tiskařské práce, vývoj fotografických filmů, tvorba fotografických kopií, zpracování filmů (také digitální), recyklace odpadu a odpadků, spalování a likvidace odpadu a odpadků, stříhání, kovářské a zámečnické práce.

Traitement des matériaux, en particulier tirage d'épreuves, développement de films photographiques, agrandissements photographiques (également numériques), recyclage de déchets et de détritus, incinération et destruction de déchets et de détritus, travaux de découpage, travaux de forgeage et de serrurerie.

Treatment of materials, in particular printing, photographic film development, creation of photographic negatives, processing of cinematographic films (including digital), recycling of waste and trash, incineration and destruction of waste and trash, cutting, smithery and locksmithery.

41
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti;provoz výchovných, vzdělávacích, kulturních, sportovních, výstavních a zábavných středisek;organizování a pořádání vědeckých, kulturních a sportovních událostí;organizování a pořádání výstav, výchovných a vzdělávacích akcí;zprostředkování sportovních, vzdělávacích, výchovných a zábavních služeb;pronájem tiskárenských výrobků, nosičů obrazu a/nebo zvuku, audiopřístrojů a videopřístrojů, promítacích přístrojů a příslušenství;zveřejňování a vydávání tiskárenských výrobků a elektronických médií také na nosičích dat; produkce rozhlasových a televizních programů;rozhlasová a televizní zábava, filmová produkce a videoprodukce, půjčování filmů a videa, promítání filmů a videa; umělecké agentury; umělecké agentury;prodej a rezervace vstupenek; on-line nabízené sportovní služby; redakční správa internetových výstupů.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;exploitation de salles d'enseignement, de formation, de culture, de sport, d'exposition et de divertissement;organisation et gestion d'événements scientifiques, culturels et sportifs;organisation et réalisation d'expositions et de manifestations didactiques et de formation;courtage de services de sport, de formation, d'enseignement et de divertissement;location de produits de l'imprimerie, supports du son et/ou des images, appareils audio et vidéo, projecteurs et leurs accessoires;publication et édition de produits de l'imprimerie ainsi que de supports électroniques, également sur supports de données; production de programmes radiophoniques et télévisés;divertissement radiophonique et télévisé, production de films et de vidéos, prêt de films et de vidéos, projection de films et de vidéos; gestion artistique; services d'artistes;réservation et vente de tickets; jeux proposés en ligne; assistance rédactionnelle pour plateformes internet.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities;operation of places for education, training, culture, sports, exhibitions and entertainment;organisation and conducting of scientific, cultural and sports events;organisation and conducting of exhibitions and educational and training events;arranging of sports, training, educational and entertainment services;rental of printed matter, image and/or sound carriers, audio and video equipment, projection apparatus and fittings therefor;publication of printed matter and of electronic media, including on data carriers; production of radio and television programmes;radio and television entertainment, film and video tape production, rental of films and video tapes, film and video tape presentations; artist management; artists' services;sale, reservation and booking of tickets; online services regarding games; website editing (support services).

42
Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; poradenství v oblasti telekomunikační techniky; zabezpečení dat; správa dat na serverech;vývoj, návrh, zřizování, instalace a údržba počítačového softwaru, počítačových systémů a webových stránek;služby databáze, jmenovitě tvorba softwaru pro databáze a služby programátora elektronického zpracování dat;pronájem a údržba paměťových míst, počítačového softwaru, počítačového hardwaru, přístrojů pro zpracování informací, webových serverů; architektonické poradenství; služby certifikačního střediska; vývoj a výzkum nových výrobků; stavební projektování;konverze a kopírování dat nebo dokumentů; analýza materiálů; kontrola kvality; urbanistické plánování; technické projektové studie; poradenství o ochraně životního prostředí; předpovědi počasí;architektonické, grafické a návrhářské služby; provádění expertiz;poskytování obchodní platformy na internetu pro zboží a obchodní služby všeho druhu.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Conseils en matière de techniques de télécommunications; sécurisation de données; administration de données sur serveurs;développement, conception, montage, installation et entretien de matériel informatique, systèmes informatiques et pages web;services d'une banque de données, à savoir création de logiciels pour banques de données, et d'un programmeur informatique;location et maintenance d'espaces de mémoire, logiciels, matériel informatique, équipements de traitement de données, serveurs web; conseils en architecture; services d'une agence de certification; recherche et développement de nouveaux produits [pour des tiers]; établissement de plans pour la construction;conversion et copie de données ou de documents; essai de matériaux; contrôle de qualité; architecture urbaine; étude de projets techniques; conseils en matière de protection de l' environnement; prévisions météorologiques;services architecturaux, graphiques et conceptuels; travaux d'ingénieurs (expertises);fourniture d'une plate-forme commerciale sur l'internet pour des produits et services de tous types.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; Telecommunications engineering consultancy; data security services; data management on servers;development, design, set up, installation and maintenance of computer software, computer systems, and web pages;database services, namely creation of software for databases, and computer programming;rental and maintenance of storage space, computer software, computer hardware, data processing equipment, web servers; architectural consultancy; certification agency services; research and development (for others); construction drafting;conversion and duplication of data or documents; materials testing; quality control; urban planning; technical project studies; consultation in environment protection; weather forecasting;architecture, graphic arts designing and design; surveying;providing a commercial platform on the Internet for goods and commercial services of all kinds.

43
Služby pro zajištění stravování, dočasné ubytování hostů; pronajímání židlí, stolů, prostírání, nápojového skla;pronájem přenosných konstrukcí a stanů.

Services en matière de restauration et d'hébergement d'hôtes; location de chaises, de tables, de linge de table, de verres;location de constructions transportables ainsi que de tentes.

Services for providing food and drink, temporary accommodation; renting of chairs, tables, table linen, glasses;rental of transportable buildings.

45
Vydávání a registrace názvů domén; právní služby; Správa průmyslových ochranných práv a autorských práv; Udělování licencí na průmyslová ochranná a autorská práva.

Octroi et enregistrement de noms de domaine; services juridiques; Gérance de droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle; Octroi de licences de droits d'auteur et de propriété intellectuelle.

Allocating and registering of domain names; legal services; Management of industrial property rights and copyright; Licensing of industrial property rights and copyright.


makro, Info about trademak list

This trademark makro list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 11 trademarks of text makro, 8 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688