IRIS - Trademark, owner MOTEC Gesellschaft für mobiltechnische Electronic mbH

Trademark info fields

Source OHIM
Application 12346599
Trademark text IRIS
Product Classes 6, 7, 9
Filing date 27.11.2013
Publication date 10.03.2014
Registration date 22.10.2014
Expiration/renewal date 27.11.2023
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
6
Kovové železářské zboží, Zejména upevňovací díly, připevňovací zařízení a plechové obklady; Ochranné kryty; Příslušenství a náhradní díly pro výše uvedené výrobky, zařazené do této třídy; Všechny výše uvedené výrobky pro kamery a monitory.

Quincaillerie métallique, En particulier pièces de fixation, dispositifs de retenue et pièces de revêtement en tôle; Couvertures; Accessoires et pièces détachées des articles précités, compris dans cette classe; Tous les produits précités en particulier pour les caméras et moniteurs.

Metal hardware, In particular fastening parts, holding devices and sheeting lines of metal; Shroud covers; Fittings and parts for the aforesaid goods, included in this class; All the aforesaid goods for cameras and monitors.

7
Stroje a přístroje pro čištění, elektrické; Díly a příslušenství pro výše uvedené výrobky, zařazené do této třídy; Všechny výše uvedené výrobky pro kamery a monitory.

Machines et appareils électriques de nettoyage; Pièces et accessoires des produits précités, compris dans cette classe; Tous les produits précités en particulier pour les caméras et moniteurs.

Cleaning (Machines and apparatus for -), electric; Parts and accessories for the aforesaid goods, included in this class; All the aforesaid goods for cameras and monitors.

9
Informační technická a audiovizuální zařízení, zejména přístroje pro příjem, záznam, převod, zesílení, zpracování, přeměnu, záznam, výdej a reprodukci dat, řeči, textových signálů, zvuku a obrazu, radiové přístroje pro vysílání a příjem; Optické přístroje, zvětšovače a korektory; Nástroje, zařízení a regulátory pro měření, detekci a monitorování k použití pro kamery a monitory, s výjimkou elektronických a/nebo elektrotechnických zařízení, přístrojů a nástrojů pro termogravimetrické měření změny hmotnosti a elektronické a/nebo elektrotechnické termováhy pro měření změny hmotnosti v různých atmosférách a kombinace elektronických a/nebo elektrotechnických termováh s infračerveným spektrometrem s Fourierovou transformací (FTIR) nebo hmotnostním spektrometrem (MS); Navigační, řídící, sledovací, zaměřovací a kartografická zařízení; Nahraný obsah (počítačové programy, data a informace); Měniče napětí, kabely pro přenos audiovizuálních a datových signálů, připojovací krabice a zdroje napájení, všechny tyto výrobky výhradně pro kamery, monitory, rádiové vysílače a přijímače a přístroje pro záznam; Elektronické a elektrické výkyvné a naklápěcí přístroje a zařízení pro použití pro kamery; Části a příslušenství pro uvedené zboží, zařazené do této třídy; Všechny výše uvedené výrobky této třídy s výjimkou integrovaných obvodů, sad počítačových čipů, grafických karet a sad HD grafických čipů; Všechny výše uvedené výrobky této třídy pro bezpilotní letouny a nikoliv pro podporu řízení, ovládání, navádění na cíl nebo pro součinnost s bezpilotními letouny; Všechny výše uvedené výrobky s výjimkou výrobků, které se vztahují na účetnictví a na mzdové účetnictví, personalistiku, daňovou soustavu, vedení účetních knih, finanční služby, hostovací služby, zejména na poskytování softwarových aplikací prostřednictvím internetu.

Appareils des techniques de l'information et audiovisuels, en particulier appareils pour la réception, la saisie, la transmission, l'amplification, le traitement, la conversion, l'enregistrement, l'émission et la reproduction de données, de voix, de signaux textuels, de sons et d'images, appareils d'émission et de réception radiophoniques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Instruments, dispositifs ainsi que régulateurs de mesurage, d'identification et de surveillance pour utilisation pour de caméras et de moniteurs, excepté appareils, équipements et instruments électroniques et/ou électrotechniques de mesurage thermogravimétriques de la modification de masse et de balances thermiques électronique et/ou électrotechnique sous diverses atmosphères et combinaisons de balances thermiques électroniques et/ou électrotechniques avec un spectromètre FFTIR (Fourier-Transform-Infrarouge) ou spectromètre de masse (SM); Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Contenu enregistré; Transformateurs de tension, câbles de transmission de signaux audiovisuels et de données, boîtes de raccordement et alimentations en électricité, tous ces produits pour le seul usage avec des caméras, moniteurs, émetteurs et récepteurs radio et appareils pour l'enregistrement; Appareils et équipements électroniques et électriques d'orientation et d'inclinaison de caméras; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; Tous les produits précités dans cette classe, à l'exception des sets de puces informatiques à circuits intégrés, cartes graphiques et sets de puces graphiques HD; Tous les articles précités de cette classe n'étant pas destinés aux objets volants sans pilote, ni destiné au support de direction, de commande, de visée, ni en relation avec les objets volants sans pilote; Tous les articles précités ne se rapportant pas à la comptabilité, ni au calcul de rémunérations, gestion du personnel, impôts, comptabilisation, finances, services d'hébergement, en particulier pour la fourniture d'applications logicielles sur internet.

Information technology and audiovisual apparatus, in particular apparatus for receiving, taping, transferring, amplifying, processing, transforming, recording, transmission or reproduction of data, speech, text signals, sound or images, radio transmitters and receivers; Optical devices, enhancers and correctors; Measuring, detecting and monitoring instruments, devices and regulators for use with cameras and monitors, other than electronic and/or electrotechnical equipment, apparatus and instruments for thermogravimetric measurement of changes in mass and electronic and/or electrotechnical thermobalances for measurement of changes in mass under different atmospheres and combinations of the electronic and/or electrotechnical thermobalances with Fourier transform infrared (FTIR) spectrometers or mass spectrometers (MS); Navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; Recorded content; Voltage converters, cables for the transmission of audio/video and data signals, connection boxes and power supply units, all of the aforesaid goods solely for use with cameras, monitors, radio transmitters and receivers and recording apparatus; Electronic and electric pivoting and tilting equipment and apparatus for use with cameras; Parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; All of the aforesaid goods in this class being other than integrated circuits, computer chipsets, graphics cards and HD graphics chipsets; None of the aforesaid goods in this class being for unmanned aerial vehicles, and not for supporting the steering, control or target designation of or for interacting with unmanned aerial vehicles; All the aforesaid goods being other than goods relating to accounting or to payroll accounting, human resources, taxation, book-keeping, financial affairs, hosting, in particular in relation to providing software applications via the internet.


IRIS, Info about trademak list

This trademark IRIS list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 308 trademarks of text IRIS, 63 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688