Mind Over Data - Trademark, owner None

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15947153
Znění ochranné známky:Mind Over Data
Třídy výrobků a služeb:35, 42
Datum podání přihlášky:18.10.2016 EU
Stav dokumentu:Podaná - průzkum
Druh:Slovní
Seznam výrobků a služeb:
35Obchodní analýzy, průzkum a informační služby; Pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby; Obchodní služby a informace pro spotřebitele; Reklamní, marketingové a propagační služby.
42Vědecké a technologické služby; Služby digitalizace map; Služby digitalizace grafů; Služby v oblasti reprodukce počítačových programů; Služby kódování a dekódování dat; Služby kódování dat; Dekódování dat; Kódování, dekódování a ověřování informací, zpráv a dat; Kopírování počítačových programů; Kódování digitálních obrazů; Kódování digitální hudby; Kopírování počítačového softwaru; Digitalizace dokumentů; Digitalizace dokumentů [skenování]; Skenování obrazů [konverze z fyzických na elektronická média]; Digitalizace zvuku a obrazu; Konverze dat elektronických informací; Datová konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická); Převod dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče; Převod obrazu z fyzických médií na elektronická média; Převod textů do digitálního formátu; Mezi-platformová konverze digitálního obsahu na jiné formy digitálního obsahu; Kódování magnetických karet; Kódování zpráv; Komprese dat pro elektronické ukládání; Digitální komprese počítačových dat; Převod dat v podobě dokumentů z jednoho počítačového formátu do druhého; Služby v oblasti informačních technologií; Návrhářství; Služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality.
FR35Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services de publicité, de marketing et de promotion.
42Services scientifiques et technologiques; Service de cartographie numérique; Services de numérisation de graphiques; Services pour la reproduction de programmes informatiques; Services de cryptage et de décodage de données; Services de codage de données; Services de décryptage de données; Cryptage, décryptage et authentification d'informations, de messages et de données; Copie de programmes informatiques; Cryptage d'images numériques; Encodage de musique numérique; Copie de logiciels; Numérisation de documents; Numérisation de documents [scanning]; Numérisation d'images; Numérisation de sons et d'images; Conversion de données d'informations électroniques; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Conversion d'images d'un support physique vers un support électronique; Conversion de textes au format numérique; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique; Encodage de cartes magnétiques; Codage de messages; Compression de données à des fins de stockage électronique; Compression numérique de données informatiques; Conversion d'un document informatique à un autre format; Services des technologies de l'information; Services de conception; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
EN35Business analysis, research and information services; Business assistance, management and administrative services; Commercial trading and consumer information services; Advertising, marketing and promotional services.
42Science and technology services; Services for the digitalization of maps; Services for the digitalization of charts; Services for reproducing computer programs; Data encryption and decoding services; Data encryption services; Data decryption services; Encryption, decryption and authentication of information, messages and data; Duplicating computer programs; Encryption of digital images; Encryption of digital music; Copying of computer software; Digitization of documents; Digitization of documents [scanning]; Scanning of images; Digitalization of sound and images; Data conversion of electronic information; Data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; Conversion of data or documents from physical to electronic media; Conversion of images from physical to electronic media; Conversion of texts to digital format; Cross-platform conversion of digital content into other forms of digital content; Encoding of magnetic cards; Coding of messages; Compression of data for electronic storage; Digital compression of computer data; Document data transfer from one computer format to another; IT services; Design services; Testing, authentication and quality control.

Mind Over Data, Info about trademak list

This trademark Mind Over Data list was get 25.10.2016 14:10 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.