Web Seniors - Trademark, owner None

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15943624
Znění ochranné známky: Web Seniors
Třídy výrobků a služeb: 41
Datum podání přihlášky: 16.10.2016 EU
Stav dokumentu: Podaná - průzkum
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS41 Výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnost; Vzdělávání a výuka; Organizování kongresů a konferencí pro kulturní a vzdělávací účely; Organizování webinářů; Služby poskytované školami [vzdělávání]; Kulturní služby; Poskytování rekreačních aktivit; Služby klubů (výchovné nebo zábavné); Zábavní služby ve formě sdružování uživatelů pro počítačové hry; Služby audiovizuálních ukázkových prezentací pro vzdělávací účely; Služby zábavní, vzdělávací a školicí; Poskytování výuky; Organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; Pořádání výstav pro účely vzdělání; Pořádání výstav pro školicí účely; Pořádání výstav pro vzdělávací účely; Pořádání expozic pro školicí účely; Organizování vzdělávacích výstav; Pořádání konferencí pro vzdělávací účely; Organizování seminářů v oblasti školení; Organizování seminářů zaměřených na vzdělávání; Plánování seminářů za účelem vzdělávání; Vzdělávací služby ve formě personalizovaného vzdělávání; Workshopy ke školicím účelům; Workshopy ke vzdělávacím účelům; Koučink [školení]; Návrh vzdělávacích kurzů, zkoušek a kvalifikací; Tvorba výukových materiálů; Poradenství v oblasti vzdělání; Vedení vzdělávacích akcí; Vedení instruktážních, vzdělávacích a školicích kurzů pro mladé dospělé a dospělé; Vedení vzdělávacích kurzů; Vedení výukových kurzů; Vzdělávací kurzy vztahující se k službám zákazníkům; Pořádání školicích kurzů zaměřených na osobní rozvoj; Školicí kurzy zaměřené na počítačový hardware; Kurzy osobního rozvoje; Tvorba vzdělávacích příruček; Šíření vzdělávacích materiálů; Vzdělávání v oboru výpočetní techniky; Školení v oblasti počítačového vývoje; Školení v oblasti instalace počítačů; Korespondenční kurzy; Školení v používání programů pro zpracování dat; Trvalé vzdělávání; Školení učitelů; Pokročilé vzdělávání; Vyučování, vzdělávání; Služby školení zaměstnanců v oblasti moderní kancelářské technologie; Školení personálu v dovednostech souvisejících se psaním na stroji; Školení personálu v dovednostech týkajících se zpracování textu; Školení personálu v dovednostech týkajících se kancelářských systémů; Školení zaměstnanců; Školení v oblasti počítačové výuky; Školení v oblasti vzdělávání; Školení zaměřené na počítačový hardware; Školení v ovládání počítačových systémů; Počítačové školení; Školení týkající se osobního rozvoje; Školení v ovládání počítačových programů; Školení a vzdělávání; Pracovně orientované školení; Poskytování prostor pro výuku; Provozování vzdělávacích zařízení; Pronájem vzdělávacích materiálů nebo přístrojů; Informace o výchově a vzdělávání; Vzdělávací kurzy; Poskytování školení a výuky; Poskytování on-line školení; Poskytování vzdělávacích kurzů; Poskytování on-line výukových programů; Poskytování školicích zařízení; Poskytování informací vztahujících se k tělesné výchově prostřednictvím on-line webové stránky; Poskytování informací o výchově a vzdělávání; Poskytování informací vztahujících se k pokračujícímu vzdělávání prostřednictvím internetu; Vedení kurzů, seminářů a workshopů; Pořádání odborných workshopů a výukových kurzů; Organizování počítačových školicích kurzů; Pořádání kongresů pro vzdělávací účely; Organizování workshopů; Organizování kurzů využívajících metod otevřeného vyučování; Pořádání výstav pro rekreační účely; Pořádání seminářů pro vzdělávací účely; Organizování školení; Organizování školicích kurzů; Vedení workshopů (školení); Pořádání a vedení vzdělávacích konferencí; Organizování a vedení seminářů; Školení [pořádání a řízení]; Vedení výukových seminářů; Pořádání seminářů; Pořádání a vedení školicích kurzů; Výroba učebních materiálů distribuovaných na odborných seminářích; Zajišťování školení a vzdělávání; Individuální výuka [vzdělávání]; Vzdělávací a školicí služby vztahující se ke hrám; Služby dálkového vzdělávání poskytované on-line; Vzdělávací služby týkající se používání počítačových systémů; Vzdělávací a výukové služby; Vzdělávací služby týkající se počítačů; Vzdělávací služby týkající se tvorby počítačových programů; Školení pro dospělé; Služby vzdělávacích institutů; Služby vzdělávacích zařízení poskytujících školicí kurzy; Vzdělávací služby ve formě korespondenčních kurzů; Poradenství v oblasti školení a dalšího vzdělávání; Konzultační služby vztahující se k navrhování školicích kurzů; Poradenské služby v oblasti vzdělávání; Poradenské služby týkající se profesionální kariéry (vzdělávací a školicí poradenství); Životní koučink (školení); Vzdělávací a školicí služby; Poskytování informací o výuce, výcviku a školeních; Pořádání vzdělávacích kurzů vztahujících se k počítačům; Poradenské služby v oblasti počítačových školení; Konzultační a informační služby vztahující se k pořádání, vedení a organizování pracovních setkání [školení]; Odborné konzultace vztahující se ke vzdělávání; Poradenství vztahující se ke vzdělávání a školení; Poradenské služby v oblasti vzdělávání; Konzultační služby vztahující se k analýze požadavků na školení; Školicí služby ohledně používání počítačového softwaru; Vzdělávací služby v oblasti komunikačních dovedností; Pořádání výukových kurzů v oblasti managementu informačních technologií; Služby týkající se školení v oblasti počítačové výuky; Služby v oblasti počítačových školení; Školicí služby v oblasti počítačů; Školicí služby v oblasti instalace počítačů; Vzdělávací služby v oblasti informačních technologií; Školicí služby zaměřené na používání informačních technologií; Školicí služby zaměřené na design s pomocí počítače; Vzdělávací služby poskytované institucemi pro další vzdělávání; Poskytování počítačem dodávaných vzdělávacích testů a hodnocení; Rekreace a školení (služby); Služby poskytování školení o používání počítačů; Vzdělávací služby pro výuku psaní na klávesnici; Vzdělávací služby pro poskytování školicích kurzů; Vzdělávací služby pro poskytování vzdělávacích kurzů.
FR41 Éducation, loisirs et sports; Éducation et instruction; Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; Organisation de webinaires; Services d'écoles [éducation]; Services culturels; Services d'organisation d'activités récréatives; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services de divertissement sous la forme de la mise en correspondance des utilisateurs avec des jeux informatiques; Services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; Services éducatifs, d'enseignement et de divertissement; Tutorat; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d'expositions à buts éducatifs; Organisation d'expositions à des fins de formation; Organisation d'expositions à des fins didactiques; Organisation d'exposés pour la formation; Organisation de salons sur l'éducation; Organisation de conférences sur l'enseignement; Organisation de séminaires en matière de formation; Organisation de séminaires en matière d'éducation; Préparation de séminaires à des fins pédagogiques; Accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service d'éducation; Ateliers à des fins de formation; Ateliers à des fins éducatives; Coaching [formation]; Conception de cours éducatifs, d'examens et de diplômes; Conception de matériel d'enseignement; Conseils en matière de formation; Coordination d'évènements éducatifs; Coordination de cours d'instruction, d'éducation et de formation pour jeunes et adultes; Coordination de cours d'enseignement; Coordination de cours de formation; Cours de formation en matière de service client; Cours de formation en développement personnel; Cours de formation concernant le matériel informatique; Cours de développement personnel; Développement de manuels d'éducation; Diffusion de matériel éducatif; Éducation dans le domaine de l'informatique; Enseignement relatif au développement informatique; Enseignement relatif à l'installation d'ordinateurs; Enseignement par correspondance; Formation à l'utilisation de programmes informatiques; Formation continue; Formation d'enseignants; Formation avancée; Formation; Formation du personnel à la bureautique moderne; Formation du personnel en matière de compétences concernant la dactylographie; Formation du personnel en matière de compétences concernant le traitement de texte; Formation du personnel dans le domaine des compétences liées aux systèmes de bureau; Formation du personnel; Formation éducative en informatique; Formation éducative; Formation en matière de matériel informatique; Formation en matière d'exploitation de systèmes informatisés; Formation en informatique; Formation en développement personnel; Formation relative à l'utilisation de programmes informatiques; Formation et instruction; Formations professionnelles; Mise à disposition d'équipements et d'installations en matière d'éducation; Mise à disposition d'équipements et d'installations didactiques; Location de matériel ou d'appareils pour l'enseignement; Informations en matière d'éducation; Offre de cours de formation; Mise à disposition de services de formation, d'enseignement et de cours; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition de cours de formation; Mise à disposition de cours particuliers en ligne; Mise à disposition d'infrastructures de formation; Mise à disposition d'informations en matière d'éducation physique par le biais d'un site Web en ligne; Mise à disposition d'informations en matière d'éducation; Mise à disposition d'informations en matière d'éducation continue par le biais d'Internet; Organisation de cours, de séminaires et d'ateliers; Organisation de cours de formation et d'ateliers professionnels; Organisation de cours de formation dans le domaine de l'informatique; Organisation de conventions à des fins éducatives; Organisation de conférences sur l'enseignement; Organisation d'expositions à des fins de formation; Organisation d'ateliers; Organisation d'enseignements appliquant des méthodes de formation ouverte; Organisation d'expositions à des fins récréatives; Organisation d'expositions à des fins didactiques; Organisation de séminaires à des fins éducatives; Organisation de formations; Organisation de cours de formation; Organisation et suivi d'ateliers de formation; Organisation et conduite de conférences sur l'éducation; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de séminaires en matière de formation; Organisation de séminaires en matière d'éducation; Organisation de séminaires; Préparation et coordination de cours de formation; Production de matériel pédagogique distribué lors de séminaires professionnels; Services d'éducation et de formation; Services d'éducation; Services d'éducation et de formation relatifs aux jeux; Services d'enseignement à distance fournis en ligne; Services d'enseignement concernant l'application de systèmes informatiques; Services d'enseignement et d'éducation; Services d'enseignement en matière d'informatique; Services d'enseignement en matière d'écriture de programmes informatiques; Services d'enseignement pour adultes; Services d'établissements d'enseignement; Services d'établissements d'enseignement fournissant des cours de formation; Services d'enseignement sous forme de cours par correspondance; Services de conseils dans le domaine de la formation et de la formation continue; Services de conseil en relation à la conception de cours de formation; Services de conseil en matière d'éducation; Services de conseil en matière de carrière professionnelle [conseils en formation ou éducation]; Services de coaching de vie [formation]; Services d'instruction et de formation; Services d'informations en matière de formation; Services de cours de formation en informatique; Services de conseils en matière de formation informatique; Services de conseils et d'information en matière de préparation, de coordination et d'organisation d'ateliers; Services de conseils professionnels en matière d'éducation; Services de conseils en matière d'éducation et de formation; Services de conseils en matière d'éducation; Services de conseils en matière d'analyse des besoins en formation; Services de formation concernant l'utilisation de logiciels; Services de formation concernant les techniques de communication; Services de cours de formation dans le domaine de la gestion des technologies de l'information; Services de formation éducative en informatique; Services de formation dans le domaine informatique; Services de formation en matière d'ordinateurs; Services de formation en matière d'installation d'ordinateurs; Services de formation en informatique; Services de formation relative à l'utilisation des technologies de l'information; Services de formation relative à la conception assistée par ordinateur; Services éducatifs assurés par des établissements dispensant des formations complémentaires; Services de tests et d'évaluation en matière d'éducation fournis par ordinateur; Services de loisirs et de formation; Services de fourniture de formation concernant l'utilisation d'ordinateurs; Services éducatifs pour apprendre à taper à l'ordinateur; Services éducatifs en matière de fourniture de cours de formation; Services éducatifs en matière de fourniture de cours d'enseignement.
EN41 Education, entertainment and sports; Education and instruction; Organisation of congresses and conferences for cultural and educational purposes; Organisation of Webinars; Services of schools [education]; Cultural services; Provision of recreational activities; Club services [entertainment or education]; Entertainment services for matching users with computer games; Audio-visual display presentation services for educational purposes; Entertainment, education and instruction services; Tutoring; Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; Conducting of exhibitions for educational purposes; Arranging of exhibitions for training purposes; Arranging of exhibitions for educational purposes; Arranging of displays for training purposes; Organising of education exhibitions; Arrangement of conferences for educational purposes; Organisation of seminars relating to training; Organisation of seminars relating to education; Planning of seminars for educational purposes; Educational services in the nature of coaching; Workshops for training purposes; Workshops for educational purposes; Coaching [training]; Design of educational courses, examinations and qualifications; Development of educational materials; Consultancy services relating to training; Conducting of educational events; Conducting of instructional, educational and training courses for young people and adults; Conducting of educational courses; Conducting instructional courses; Courses (Training -) relating to customer services; Provision of training courses in personal development; Training courses relating to computer hardware; Personal development courses; Developing educational manuals; Dissemination of educational material; Education in the field of computing; Instruction in the development of computers; Instruction in the installation of computers; Correspondence courses; Training in the use of data processing programs; Continuous training; Training of teachers; Advanced training; Training; Staff training services relating to modern office technology; Training of personnel in skills relating to typewriting; Training of personnel in skills relating to word-processing; Training of personnel in skills relating to office systems; Personnel training; Computer education training; Educational instruction; Training relating to computer hardware; Training in the operation of computerised systems; Computer training; Personal development training; Training in the operation of computer programs; Training and instruction; Occupationally orientated instruction; Provision of facilities for education; Provision of facilities for tuition; Educational materials or apparatus (Rental of -); Education information; Provision of training courses; Providing of training, teaching and tuition; Provision of online training; Provision of education courses; Provision of online tutorials; Provision of training facilities; Provision of information relating to physical education via an online web site; Provision of educational information; Providing of information relating to continuing education via the Internet; Conducting courses, seminars and workshops; Arranging professional workshop and training courses; Organisation of computer related training courses; Arrangement of conventions for educational purposes; Arranging of workshops; Organisation of courses using open learning methods; Conducting of exhibitions for recreation purposes; Arrangement of seminars for educational purposes; Organisation of training; Organisation of training courses; Conducting workshops [training]; Arranging and conducting educational conferences; Arranging and conducting of seminars; Arranging and conducting of workshops [training]; Conducting of instructional seminars; Organisation of seminars; Arranging and conducting of training courses; Production of course material distributed at professional seminars; Provision of training and education; Tuition; Educational and training services relating to games; Distance learning services provided online; Education services relating to the application of computer systems; Educational and teaching services; Education services relating to computers; Educational services relating to the writing of computer programs; Adult training; Educational institute services; Educational establishments providing courses of instruction (Services of -); Educational services in the nature of correspondence courses; Training and further training consultancy; Consultancy services relating to the designing of training courses; Educational advisory services; Career advisory services (education or training advice); Life coaching (training); Instructional and training services; Provision of information relating to training; Provision of education courses relating to computers; Computer training advisory services; Consultancy and information services relating to arranging, conducting and organisation of workshops; Professional consultancy relating to education; Education and training consultancy; Advisory services relating to education; Consultancy services relating to the analysis of training requirements; Training services concerned with the use of computer software; Education services relating to communication skills; Provision of courses of instruction in the management of information technology; Computer education training services; Computer training services; Training services relating to computers; Training services relating to the installation of computers; Educational services relating to information technology; Training services relating to the use of information technology; Training services relating to computer-aided design; Educational services provided by institutes of further education; Providing computer-delivered educational testing and assessments; Recreation and training services; Services for the provision of training in the use of computers; Educational services for teaching keyboard writing; Educational services for providing courses of instruction; Educational services for providing courses of education.

Web Seniors, Info about trademak list

This trademark Web Seniors list was get 23.10.2016 12:00 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688