attec Preiswerte und zuverlässige Lösungen - Trademark, owner OMS, spol. s.r.o.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15846249
Reprodukce: attec Preiswerte und zuverlässige Lösungen - ochranná známka
attec Preiswerte und zuverlässige Lösungen
Třídy výrobků a služeb: 9, 11, 35, 42
Obrazové třídy: 26.11.9, 26.11.98, 29.1.1
Datum podání přihlášky: 21.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 29.09.2016 EU
Datum zápisu: 06.01.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: OMS, spol. s r.o., Dojč, 419, Dojč, 90602, Slovenská republika
Země původu: Slovenská republika
Zástupce: Marek Kollár, OMS, spol. s r.o., 419 Dojč, Dojč, 90602, Slovenská republika
Barevná
Barvy:
CS Černá; Červená.
EN Black; Red.
FR Noir; Rouge.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > >
CS9 Magnetická média; Tlumivky na halogenová světla; Světelná signalizace, blikače; Gramofonové desky; Baterie na zapalování; Fotografické bleskové lampy; Promítací žárovky, diaprojektory; Elektrické ovládací desky a panely; Expozimetry; Elektronické předřadníky; Světelné bóje, majáky; Optická vlákna; Projektory; Napájecí dráty.
11 Osvětlovací přístroje a zařízení; Přístroje s LED světly; Objímky na žárovky; Osvětlení k vystavovacím účelům; Bezpečnostní lampy; LED svítidla; Obloukové lampy; Žárovky; Elektrické lampy; Světlomety, reflektory; Reflektory na automobily; Elektrické výbojkové trubice k osvětlení; Stropní světla; Osvětlovací panely; Lustry; Stínidla na lampy; Objímky na elektrická světla; Nástěnná světla; Bodové reflektory; Stolní lampy; LED žárovky; Lampióny pro slavnostní osvětlení - dekorativní; Osvětlovací trubice; Dekorativní osvětlení; Elektrická svítidla; Instalace nouzového osvětlení; Světelné lišty; Lampy.
35 Distribuce reklamních inzerátů; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Propagační činnost, reklama; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Předvádění zboží; Obchodní nebo podnikatelské poradenství (Profesionální -); Zásilkové reklamní služby; Propagace prodeje pro třetí osoby; Vyhledávání sponzorů; Služby v oblasti obchodního managementu; Kancelářské služby; Reklamní agentury; Průzkum trhu; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Obchodní administrativa; Pronájem reklamních materiálů; Vydávání reklamních textů; Poradenství v oblasti lidských zdrojů; Sběr informací do počítačových databází; Venkovní reklama; Asistence pro průmyslový nebo obchodní management; Aktualizace a údržba dat v počítačových databázích; Obchodní konzultační služby; Reklama online; Informační služby vztahující se k podnikům; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Televizní reklamy; Pořádání veletrhů; Propagace prodeje.
42 Poradenství v oblasti telekomunikačních technologií; Vědecké a technologické služby; Konzultace v oblasti úspor energie; Počítačové programování; Výzkum a vývoj nových výrobků; Navrhování obalů, obalový design; Technologické poradenství; Obnova počítačových dat (regenerace); Navrhování počítačového softwaru; Konzultační služby v oblasti informačních technologií [IT]; Vědecké služby laboratoří; Externí poskytovatelé služeb v oblasti informačních technologií; Monitorování počítačových systémů na dálku; Poradenství v oblasti počítačových technologií; Grafický design; Služby vědeckého výzkumu; Energetické audity.
FR9 Supports de données magnétiques; Ballasts pour lampes d'éclairage à halogène; Clignotants [signaux lumineux]; Disques acoustiques; Piles pour appareils d'éclairage; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Lampes optiques; Tableaux électriques de commande; Posemètres; Ballasts pour appareils d'éclairage; Balises lumineuses; Fils conducteurs de rayons lumineux; Projecteurs; Fils d'alimentation.
11 Appareils et installations d'éclairage; Appareils d'éclairage à LED; Supports de lampes; Éclairage à des fins d'affichage; Lampes de sûreté; Luminaires à LED; Lampes à arc; Ampoules à incandescence; Lampes électriques; Torches pour l'éclairage; Phares de véhicules; Tubes à décharge électrique à des fins d'éclairage; Plafonniers; Panneaux d'éclairage; Lustres; Abat-jour; Douilles de lampes électriques; Appareils d'éclairage fixés au mur; Spots; Lampes de table; Ampoules LED; Lampions; Tubes lumineux pour l'éclairage; Luminaires décoratifs; Luminaires; Installations d'éclairage de secours; Rampes lumineuses; Lampes d'éclairage.
35 Distribution d'annonces publicitaires; Recherches pour affaires; Publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Démonstration de produits; Consultation professionnelle d'affaires; Publicité par correspondance; Promotion des ventes pour des tiers; Recherche de parraineurs; Services de gestion commerciale; Services de secrétariat; Services d’agences de publicité; Étude de marché; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Administration commerciale; Location de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Services de conseillers en ressources humaines; Recueil de données dans un fichier central; Affichage; Aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Services de conseillers d'affaires; Publicité en ligne; Services d'informations concernant des entreprises; Aide à la direction des affaires; Publicité télévisée; Organisation de foires commerciales; Promotion des ventes.
42 Services de conseils en technologies des télécommunications; Services scientifiques et technologiques; Conseils en matière d'économie d'énergie; Programmation informatique; Recherche et développement de nouveaux produits; Services de conception d'emballage; Services de conseils technologiques; Récupération de données informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Conseils en technologie de l'information; Services de laboratoires scientifiques; Services externalisés en matière de technologies de l'information; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de conseils en technologies informatiques; Conception graphique; Recherches scientifiques; Audits en matière d'énergie.
EN9 Magnetic data media; Ballasts for halogen lights; Flashing lights [luminous signals]; Sound recording discs; Batteries for lighting; Flashlamps for cameras; Optical lamps; Electrical control boards; Light meters; Lighting ballasts; Beacons, luminous; Optical fibers; Projectors; Power wires.
11 Lighting apparatus and installations; LED light machines; Lamp holders; Lighting for display purposes; Safety lamps; LED luminaires; Arc lamps; Incandescent light bulbs; Electric lamps; Torches for lighting; Vehicle headlights; Discharge tubes, electric, for lighting; Ceiling lights; Lighting panels; Chandeliers; Lamp shades; Sockets for electric lights; Wall lights; Spotlights; Table lamps; LED light bulbs; Chinese lanterns; Luminous tubes for lighting; Decorative lights; Luminaires; Emergency lighting installations; Light bars; Lamps.
35 Distribution of advertising announcements; Business research; Advertising; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Demonstration of goods; Professional business consulting; Advertising by mail order; Sales promotion for others; Sponsorship search; Business management; Clerical services; Advertising agencies; Marketing studies; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Business administration; Publicity material rental; Publication of publicity texts; Human resources consultancy; Compilation of information into computer databases; Bill-posting; Commercial or industrial management assistance; Updating and maintenance of data in computer databases; Business consulting; Online advertisements; Information services relating to businesses; Business management assistance; Television advertising; Arranging of trade fairs; Sales promotion.
42 Telecommunications technology consultancy; Science and technology services; Consultancy in the field of energy-saving; Computer programming; Research and development of new products; Packaging design; Technological consultancy; Recovery of computer data; Computer software design; Information technology [IT] consultancy; Scientific laboratory services; Outsource service providers in the field of information technology; Monitoring of computer systems by remote access; Computer technology consultancy; Graphic design; Scientific research; Energy auditing.

attec Preiswerte und zuverlässige Lösungen, Info about trademak list

This trademark attec Preiswerte und zuverlässige Lösungen list was get 16.04.2017 02:01 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688