PINK FLOYD - Trademark, owner Pink Floyd (1987) Limited

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 14996391
Znění ochranné známky: PINK FLOYD
Třídy výrobků a služeb: 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 41
Datum podání přihlášky: 12.01.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 16.02.2016 EU
Datum zápisu: 22.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Velká Británie
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nahraný obsah (počítačové programy, data a informace); Obsah médií; Hudební zvukové záznamy; Hudební video nahrávky; Videozáznamy; Audio nahrávky; Stahovatelné hudební nahrávky; Videonahrávky ke stažení; Nahrávky hudby na páscích; Hudební nahrávky v podobě disků; Přístroje na uchování dat; Magnetická média; Gramofonové desky, Kompaktní disky, DVD, Disky, Předem nahrané audiopásky a videopásky, Počítačový software, Počítačové hry, USB klíče; Softwarové aplikace; Mobilní softwarové aplikace; Kryty a pouzdra na chytré telefony; Kryty a pouzdra na počítačová tabletová zařízení, laptopy a počítače; Tašky na počítače; Brýle a sluneční brýle; Pouzdra pro brýle a sluneční brýle; Podložky pod myš; Magnety, dekorační magnety.
14 Šperky; Hodinářské potřeby a chronometrické přístroje; Chytré hodinky; Kroužky na klíče a přívěsky ke klíčům; Odznaky z drahých kovů; Manžetové knoflíky; Ozdobné jehlice.
15 Hudební nástroje; Doplňky a příslušenství hudebních nástrojů; Trsátka, Trsátka pro strunné nástroje; Popruhy, řemeny na kytaru; Paličky bubenické; Kapodastry.
16 Tiskárenské výrobky, Knihy, Magazíny, Noviny, Plakáty, Fotografie, Pohlednice, Blahopřání, Zpěvníky, Tištěné partitury, Suché obtisky, Nástěnná schémata; Kalendáře; Nálepky (jako kancelářské potřeby); Reprodukce uměleckých děl; Pytle a balicí a obalové materiály a materiály pro skladování z papíru, lepenky nebo z plastů; Papírové podtácky.
18 Zavazadla, cestovní tašky, peněženky a ostatní tašky; Kabelky, Tašky cestovní, Toaletní tašky; Pouzdra na kreditní karty; Peněženky na karty [kožené zboží]; Dámské peněženky.
21 Nádobí, kuchyňské náčiní a nádoby; Šálky, džbánky a skleničky; Odkladače na láhve; Přenosné krabice na jídlo; Plastové nádoby na potraviny k opakovanému použití; Lahvičky, Držáky na kávu, Cestovní hrnky.
25 Oděvy, obuv, kloboučnické zboží; Potní pásky; Koupací pláště; Župany.
26 Příslušenství a doplňky oblečení (galanterie), šicí potřeby a ozdobné textilní výrobky; Vyšívané záplaty; Odznaky, ne z drahých kovů; Odznaky ozdobné [knoflíky].
28 Hry, hračky; Potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Karetní hry; Skládačky.
34 Zapalovače pro kuřáky.
35 Reklamní, marketingové a propagační služby; Rozšiřování reklamních marketingových a propagačních materiálů; Propagační marketing; Event marketing (získávání zákazníků pořádáním akcí).
41 Výchova; Vzdělávání; Sportovní a kulturní aktivity; Zábavní služby; Audioprodukce a videoprodukce; Služby v oblasti vydávání hudby; Nahrávání hudby; Hudební produkce; Výroba zvukových, hudebních a video nahrávek; Produkce hudebních videí; Produkce hudebních videí; Výroba muzikálů, koncertů a filmů; Hudební vystoupení; Organizace a pořádání koncertů; Živé hudební koncerty, představení a vystoupení; Hudební zábava; Živá hudební představení; Organizace a pořádání koncertů; Živá hudební představení; Produkce nahrávek na videopáskách, discích a kazetách; Poskytování hudebních skladeb; Vydávání hudebních knih; Služby v oblasti nahrávání v hudebních studiích; Služby studia pro nahrávání videí; Produkce hudebních vystoupení; Uvádění hudebních představení; Poskytování digitální hudby z internetu; Poskytování online hudby, bez možnosti stažení; Živá vystoupení hudebních skupin; Organizování hudebních přehlídek; Řízení živých představení a živých vystoupení; Postprodukční editování v oboru hudby a videa; Výběr a sestavování předem nahrané hudby pro její vysílání třetími osobami; Poskytování on-line elektronických publikací v oboru hudby, bez možnosti stažení; Poskytování hudební video zábavy prostřednictvím interaktivní webové stránky; Poskytování informací vztahujících se k zábavě, hudbě, živým vystoupením a zábavním akcím; Produkce a řízení rozhlasových a hudebních akcí ve formě živých rozhlasových a televizních pořadů; Distribuce hudby; Distribuce video nahrávek; Služby muzeí; Organizace výstav pro kulturní, vzdělávací a zábavní účely.
FR9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Contenu enregistré; Contenu de médias; Enregistrements audio musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Enregistrements vidéo; Enregistrements audio; Enregistrements musicaux sonores téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables; Enregistrements musicaux sur bandes; Enregistrements musicaux sous forme de disques; Dispositifs de stockage des données; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques, Disques compacts [CD], DVD, Disques, Bandes audio et vidéo préenregistrées, Logiciels, Jeux informatiques, Clés USB; Applications logicielles; Applications logicielles mobiles; Housses et étuis pour téléphones intelligents; Housses et étuis pour tablettes électroniques, ordinateurs portables et ordinateurs; Étuis de transport pour ordinateurs; Lunettes et lunettes de soleil; Lunettes de soleil et étuis à lunettes; Tapis de souris, tapis; Aimants, aimants décoratifs (magnets).
14 Joaillerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres intelligentes; Porte-clés et chaînettes pour clés; Insignes en métaux précieux; Boutons de manchettes; Épingles (de parure).
15 Instruments de musique; Accessoires pour instruments de musique; Plectres pour guitares, Médiators; Sangles de guitare; Baguettes de batterie; Capodastres à pince.
16 Produits de l'imprimerie, Livres, Magasines, Revues, Affiches, Photographies, Cartes postales, Cartes de vœux, Chansonniers, Partitions musicales, Décalcomanies à frottements, Affiches murales [tables et graphiques]; Calendriers; Autocollants [articles de papeterie]; Gravures d'art; Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Dessous de verre en papier.
18 Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Sacs à main, Fourre-tout, Trousses de toilette; Étuis pour cartes de crédit; Portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; Bourses.
21 Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Tasses, chopes et verres; Repose-bouteilles; Boîtes à casse-croûte; Récipients réutilisables en matières plastiques; Flacons, Récipients à café, Chopes de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Bandeaux de transpiration et bracelets éponges; Peignoirs de bain; Peignoirs.
26 Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Motifs à rapiécer brodés; Insignes non en métaux précieux; Badges ornementaux.
28 Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; Cartes à jouer; Casse-tête [jeux].
34 Briquets pour fumeurs.
35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Marketing promotionnel; Services de marketing événementiel.
41 Éducation; Formation; Activités sportives et culturelles; Services de divertissement; Production audio et vidéo; Services d'édition musicale; Services d'enregistrements musicaux; Production musicale; Production d'enregistrements audio, musicaux et vidéo; Production de vidéos musicales; Services de production vidéo musicale; Production de comédies musicales, de concerts et de films; Représentations musicales; Organisation et conduite de concerts; Concerts, spectacles et représentations de musique en direct; Divertissement musical; Services de musique en direct; Organisation et conduite de concerts; Services de musique en direct; Production d'enregistrements sur bandes, disques et cassettes vidéo; Services de compositions musicales; Publication de livres de musique; Services de studios d'enregistrement de musique; Services de studios d'enregistrement vidéo; Production de spectacles musicaux; Représentation de spectacles musicaux; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Organisation de concerts de groupes en direct; Organisation de spectacles musicaux; Gestion de spectacles et de représentations en direct; Services d'édition de postproduction dans le domaine de la musique et des vidéos; Sélection et compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion par des tiers; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la musique; Fourniture de divertissement musical vidéo par le biais d'un site interactif en ligne; Mise à disposition d'informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement; Production et réalisation d'événements radiophoniques et musicaux sous forme de programmes radiophoniques et télévisés en direct; Distribution de musique; Distribution de vidéos; Services de musées; Organisation d'expositions à des fins culturelles, éducatives et de divertissement.
EN9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; recorded content; media content; music recordings; musical video recordings; video recordings; audio recordings; downloadable musical sound recordings; downloadable video recordings; tape recordings of music; musical recordings in the form of discs; data storage devices; magnetic data carriers; vinyl records, compact discs, DVDs, records, pre-recorded audio and video tapes, computer programmes, computer games, USB keys; software applications; mobile software applications; covers and cases for smart phones; covers and cases for computer tablet devices, laptops and computers; bags adapted for laptops; sunglasses and spectacles; sunglasses and spectacle cases; mouse mats and pads; magnets, decorative magnets.
14 Jewellery; horological and chronometric instruments; smart watches; key rings and key chains; Badges of precious metal; cufflinks; pins (ornamental).
15 Musical instruments; musical accessories; guitar picks, plectrums; guitar straps; drumsticks; capos clips.
16 Printed matter, books, magazines, journals, posters, photographs, postcards, greeting cards, song books, sheet music, decalcomanias, wall charts; calendars; stickers; art prints; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; coasters of paper.
18 Luggage, bags, wallets and other carriers; Hand bags, tote bags, toiletry bags; credit-card holders; card wallets; purses.
21 Tableware, cookware and containers; mugs, cups, glasses; coasters; lunch boxes; Reusable plastic food containers; flasks, coffee holders, travel mugs.
25 Clothing, footwear, headgear; sweat bands; bathrobes; dressing gowns.
26 Accessories for apparel, sewing articles and decorative textile articles; embroidered patches; badges for wear, not of precious metal; badges [buttons] (Ornamental novelty -).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; playing cards; puzzles.
34 Lighters for smokers.
35 Advertising, marketing and promotional services; distribution of advertising, marketing and promotional material; promotional marketing; event marketing.
41 Education; providing of training; sporting and cultural activities; entertainment services; audio and video production; music publishing services; music recording services; production of music; production of sound, music and video recordings; production of musical videos; music video production services; production of musicals, concerts and films; music performances; music concerts; live music concerts, shows and performances; music entertainment services; live music services; organisation of music concerts; provision of live music; production of video tape, disc and cassette recordings; provision of musical compositions; publication of music books; music recording studio services; recording studio services for videos; production of music shows; presentation of musical performance; providing digital music from the internet; providing on-line music, not downloadable; live performances by musical bands; organisation of musical performances; management of live shows and live performances; post-production editing services in the field of music and videos; selection and compilation of pre-recorded music for broadcasting by others; providing on-line electronic publications in the field of music, not downloadable; provision of music video entertainment via an interactive website; provision of information relating to entertainment, music, live performances and entertainment events; producing and directing radio and music events in the form of live radio and television programmes; music distribution; video distribution; museum services; organisation of exhibitions for cultural, entertainment and educational purposes.

PINK FLOYD, Info about trademak list

This trademark PINK FLOYD list was get 10.12.2016 12:04 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 4 trademarks of text PINK FLOYD, 3 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688