SUPER PROF - Trademark, owner Protools Holding B.V.

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15937592
Reprodukce: SUPER PROF - ochranná známka
SUPER PROF
Třídy výrobků a služeb: 7, 8, 9, 35
Obrazové třídy: 25.5.94, 26.4.3, 26.4.5, 26.4.98, 26.4.99, 26.11.1, 26.11.13, 29.1.4, 29.1.8
Datum podání přihlášky: 18.10.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 27.01.2017 EU
Datum zápisu: 08.05.2017 EU
Přihlašovatel/vlastník: Protools Holding B.V., De Geerden 16, Velddriel, 5334 LE, Nizozemí
Země původu: Nizozemí
Zástupce: MARKENIZER, Weg en Bos 132 A, Bergschenhoek, 2661 GX, Nizozemí
Barevná
Barvy:
CS Černá; Bílá; Modrá.
EN Black; White; Blue.
FR Noir; Blanc; Bleu.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > >
CS7 Obráběcí stroje; Motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla); Spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla; Elektronické nářadí.
8 Nářadí a nástroje s ručním pohonem; Nože, vidličky a lžíce; Sečné zbraně; Břitvy.
9 Záchranářské a vyučovací přístroje a nástroje; Ochranné výrobky a bezpečnostní výrobky, nezařazené do jiných tříd; Bezpečnostní postroje; Hasicí přístroje; Protipožární deky; Brýle, včetně bezpečnostních brýlí a slunečních brýlí; Ochranné a bezpečnostní oděvy, včetně ohnivzdorných a oheň odpuzujících oděvů, vodotěsných oděvů a signalizačních oděvů, jakož i oděvů, které nabízí ochranu proti radioaktivnímu, infračervenému a/nebo ultrafialovému záření a/nebo znečištění; Bezpečnostní přílby; Bezpečnostní obuv, včetně průmyslové obuvi; Ochranné rukavice; Masky proti prachu; Plynové masky; Svářečské přilby a svářečské ochranné štíty; Ochrana uší; Chrániče na kolena pro pracovní účely; Neprůstřelné vesty; Záchytné vedení; Záchranné sítě, plachty pro skákání, záchranné vybavení, vesty, bóje a žebříky.
35 Propagační činnost, reklama; Vydávání reklamních tiskárenských výrobků; Distribuce reklamních materiálů; Inzertní činnosti; Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Marketingové služby; Marketing, průzkum trhu a analýzy trhu; Komerčně-obchodní zprostředkování při nákupu a prodeji, dovozu a vývozu, jakož i při velkoobchodních a maloobchodních službách týkajících se výrobků, jako jsou obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení (mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla), elektronické nářadí, nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, břitvy, přístroje a nástroje pro záchranu a přístroje pro vyučování, ochranné zboží a bezpečnostní zboží, bezpečnostní postroje, hasicí přístroje, požární deky, brýle, včetně bezpečnostních brýlí a slunečních brýlí, ochranné a bezpečnostní oděvy, včetně oděvů ohnivzdorných a oheň zpomalujících, nepromokavé oděvy a signalizační oděvy, jakož i oděvy pro ochranu proti radioaktivnímu, infračervenému a/nebo ultrafialovému záření a/nebo znečištění, bezpečnostní přilby, bezpečnostní obuv, včetně průmyslové obuvi, bezpečnostní rukavice, masky proti prachu, plynové masky, svářečské helmy a svářečské štíty, chrániče sluchu, chrániče na kolena pro pracovní účely, neprůstřelné vesty, záchytná lana, záchranné sítě, skákací plachty, záchranné vybavení a vesty, bóje, žebříky, oděvy, obuv, kloboučnické zboží a pásky (opasky) a jiné obchodní výrobky, jmenovitě bezpečnostní a ochranné výrobky, sjednocení v zájmu druhých (s výjimkou dopravy) výrobků, jako jsou přístroje a nástroje pro záchranu a přístroje pro vyučování, ochranné potřeby a bezpečnostní potřeby, bezpečnostní postroje, hasicí přístroje, požární deky, brýle, včetně bezpečnostních brýlí a slunečních brýlí, ochranné a bezpečnostní oděvy, včetně oděvů ohnivzdorných a oheň zpomalujících, nepromokavé oděvy a signalizační oděvy, jakož i oděvy pro ochranu proti radioaktivnímu, infračervenému a/nebo ultrafialovému záření a/nebo znečištění, bezpečnostní přilby, bezpečnostní obuv, včetně průmyslové obuvi, bezpečnostní rukavice, masky proti prachu, plynové masky, svářečské helmy a štíty, chrániče sluchu, chrániče na kolena pro pracovní účely, neprůstřelné vesty, záchytná lana, záchranné sítě, skákací plachty, záchranná vybavení, vesty, bóje a žebříky, oděvy, obuv, kloboučnické zboží a pásky (opasky) a jiné obchodní výrobky, jmenovitě bezpečnostní a ochranné výrobky, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout, porovnat a koupit; Organizování akcí pro komerční a reklamní účely; Poradenství a poskytování informací týkající se výše uvedených služeb; Výše uvedené služby poskytované také prostřednictvím elektronických sítí, jako je internet.
FR7 Machines-outils de chantier; Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Outils électroniques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie, fourchettes et cuillers; Armes blanches; Rasoirs.
9 De secours (sauvetage), et d'enseignement; Articles de protection et articles de sécurité non compris dans d'autres classes; Harnais de sécurité; Extincteurs; Couvertures pour éteindre le feu; Lunettes, notamment lunettes de protection et lunettes de soleil; Vêtements de protection et de sécurité, notamment vêtements pour étouffer ou retarder les flammes, vêtements imperméables et vêtements de signalisation ainsi que vêtements protecteurs contre les rayons radioactifs, infrarouge et/ou ultraviolets et/ou la pollution; Casques de sécurité; Chaussures de sécurité, notamment chaussures industrielles; Gants de sécurité; Masques anti-poussières; Masques à gaz; Casques de soudure et écrans de protection pour soudeurs; Appareils pour la protection de l'ouïe; Genouillères pour travaux; Gilets pare-balles; Harnais; Filets de sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées et échelles de secours.
35 Publicité; Édition d'imprimés publicitaires; Services de distribution de matériel publicitaire; Service de petites annonces; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de marketing; Prospection de marché, étude et analyse de marché; Médiation commerciale-professionnelle pour l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, ainsi que services de commerce de gros et de détail concernant les machines-outils, les moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), les embrayages et les organes de transmission (sauf pour les véhicules terrestres), les appareils électroniques, les appareils et les instruments manuels, actionnés manuellement, les articles de coutellerie, les fourchettes et les cuillers, les armes blanches, les rasoirs, les appareils et les instruments de sauvetage (secours) et d'enseignement, articles de protection et articles de sécurité, harnais de sécurité, extincteurs, couvertures pour éteindre le feu, lunettes, notamment lunettes de protection et lunettes de soleil, vêtements de protection et de sécurité, notamment vêtements pour étouffer ou retarder les flammes, vêtements étanches aux liquides et vêtements de signalisation ainsi que vêtements de protection contre les rayons radioactifs, infrarouge et/ou ultraviolets et/ou la pollution, casques de sécurité, chaussures de sécurité, notamment chaussures industrielles, gants de sécurité, masques anti-poussières, masques à gaz, masques de soudeurs et écrans de soudeurs, protections auditives, genouillères pour travaux, gilets pare-balles, harnais, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs, vestes, bouées de sauvetage et échelles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie et ceintures et autres produits commerciaux, à savoir articles de sécurité et de protection, regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) d'appareils et d'instruments de secours (sauvetage), d'articles de protection et d'articles de sécurité, de harnais de sécurité, extincteurs, couvertures pour éteindre le feu, lunettes, notamment lunettes de protection et lunettes de soleil, vêtements de protection et de sécurité, notamment vêtements pour étouffer ou retarder les flammes, vêtements étanches aux liquides et vêtements de signalisation ainsi que vêtements de protection contre les rayons radioactifs, infrarouge et/ou ultraviolets et/ou la pollution, casques de sécurité, chaussures de sécurité, notamment chaussures industrielles, gants de sécurité, masques anti-poussières, masques à gaz, masques de soudeurs et écrans de soudeurs, protections auditives, genouillères pour travaux, gilets pare-balles, harnais, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, dispositifs, vestes, bouées de sauvetage et échelles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie et ceintures et autres produits commerciaux, à savoir articles de sécurité et de protection, afin que le consommateur puisse les voir, les comparer et les acheter facilement; Organisation d'événements à des fins commerciales et publicitaires; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités; Services précités également fournis par l'intermédiaire de réseaux électroniques, comme l'internet.
EN7 Mechanical engineering machines; Motors and engines (except for land vehicles); Machine coupling and transmission components (except for land vehicles); electronic tools.
8 Hand tools and implements (hand-operated); Cutlery; Side arms; Razors.
9 Life-saving and teaching apparatus and instruments; Protective articles and safety articles, not included in other classes; Safety harnesses; Fire-extinguishing apparatus; Fire blankets; Spectacles, including safety goggles and sunglasses; Protective and safety clothing, including flame-retardant or flame-resistant clothing, waterproof clothing and signalling clothing, and clothing offering protection against radioactive, infrared and/or ultraviolet radiation and/or pollution; Safety helmets; Safety footwear, including industrial footwear; Safety gloves; Dust masks; Gas masks; Welding helmets and protective shields for welding; Hearing protectors; Knee protectors for work purposes; Jackets [bullet proof]; Mooring ropes; Safety nets, safety tarpaulins, life-saving equipment, vests, buoys and ladders.
35 Advertising; Publication of advertising texts; Distribution of advertising material; Promotional activities; Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Marketing services; Market canvassing, market research and market analysis; Business mediation in the purchase and sale, import and export, and wholesaling and retailing of mechanical engineering machines, motors and engines (except motors and engines for land vehicles), machine coupling and transmission components (except those for land vehicles), electronic tools, hand tools and implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, life-saving and teaching apparatus and instruments, protective articles and safety articles, safety harnesses, fire-extinguishing apparatus, fire-extinguishing blankets, spectacles, including safety goggles and sunglasses, protective and safety clothing, including flame-retardant or flame-resistant clothing, waterproof clothing and signalling clothing, and clothing offering protection against radioactive, infrared and/or ultraviolet radiation and/or pollution, safety helmets, safety footwear, including industrial footwear, safety gloves, dust masks, gas masks, welding helmets and protective shields for welding, hearing protectors, knee protectors for work purposes, bulletproof vests, mooring ropes, safety nets, safety tarpaulins, life-saving equipment, lifejackets, lifebuoys and fire escapes, clothing, footwear, headgear and belts and other goods, namely safety and protective articles, the bringing together, for the benefit of others, (except the transport thereof) of life-saving and teaching apparatus and instruments, protective articles and safety articles, safety harnesses, fire-extinguishing apparatus, fire-extinguishing blankets, spectacles, including safety goggles and sunglasses, protective and safety clothing, including flame-retardant or flame-resistant clothing, waterproof clothing and signalling clothing, and clothing offering protection against radioactive, infrared and/or ultraviolet radiation and/or pollution, safety helmets, safety footwear, including industrial footwear, safety gloves, dust masks, gas masks, welding helmets and protective shields for welding, hearing protectors, knee protectors for work purposes, bulletproof vests, mooring ropes, safety nets, safety tarpaulins, life-saving equipment, lifejackets, lifebuoys and fire escapes, clothing, footwear, headgear and belts and other goods, namely safety and protective articles, enabling customers to conveniently view, compare and purchase those goods; Organisation of events for commercial and advertising purposes; Consultancy and information regarding the aforesaid services; The aforesaid services also provided via electronic networks, such as the Internet.

SUPER PROF, Info about trademak list

This trademark SUPER PROF list was get 08.07.2017 08:29 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688