SAFE4U SECURITY OF SWEDEN - Trademark, owner SAFE4U Security of Sweden AB

Trademark info fields

SourceOHIM
Application9362468
Trademark textSAFE4U SECURITY OF SWEDEN - ochranná známka
SAFE4U SECURITY OF SWEDEN
Omezení o prvekSECURITY OF SWEDEN
Omezení o prvekSECURITY OF SWEDEN
Omezení o prvekSECURITY OF SWEDEN
Product Classes1, 6, 9, 12, 42, 45
Vienna Classes 24.9.12 ; 24.9.16
Filing date09.09.2010
Publication date28.10.2010
Registration date10.02.2011
Expiration/renewal date09.09.2020
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZapsaná
TypeObrazová
Nice Classification
1
Hasicí prostředky.

Compositions extinctrices.

Fire extinguishing compositions.

6
Obecné kovy a jejich slitiny.

Métaux communs et leurs alliages.

Common metals and their alloys.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; Fire-extinguishing apparatus.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water.

42
Návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Design and development of computer hardware and software.

45
Bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob; osobní a společenské služby poskytované třetími osobami k uspokojení potřeb jednotlivců.

Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Security services for the protection of property and individuals; Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.


SAFE4U SECURITY OF SWEDEN, Info about trademak list

This trademark SAFE4U SECURITY OF SWEDEN list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 2 trademarks of text SAFE4U SECURITY OF SWEDEN, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.