Simotec - Trademark, owner Sikla Holding GmbH

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 5243142
Trademark text Simotec
Product Classes 6, 9, 17, 19, 20, 37, 42
Filing date 19.07.2006
Publication date 15.01.2007
Registration date 27.01.2011
Expiration/renewal date 19.07.2016
Applicant/Holder Sikla Holding GmbH
Representative MAUCHER BÖRJES JENKINS
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
6
Kovové stavební materiály, zejména kovové profily, kotvicí jednotky pro kovové profily, montážní díly, ovládací panely, upevňovací prvky, upevňovací kotvy, střešní háky; kovová stavební kování, kovové potřeby zámečnické a klempířské; kovové štítky, zejména popisové štítky; krovy (kovové); upevňovací prostředky kovové pro vzduchové, plynové a/nebo vodní potrubí, zejména třmeny trubek a jiné držáky trubek pro stavbu zařízení; kovové upevňovací prostředky pro elektrická vedení; kovové upevňovací prostředky a držáky pro topná tělesa a/nebo vzduchové kanály, zejména konzoly a závěsná uchycení; vodovodní potrubí kovové, zejména zařízení pro odvodnění střechy, jakož i příslušné součásti a části příslušenství (zařazené do třídy 6); kovové trubky, jakož i jejich připojovací prostředky; kovové potrubí; kovové trubkové spoje a spojky trubek; kovové ventily a šoupátka; kovové výrobky, zařazené do třídy 6, zejména nosné systémy pro potrubí.

Matériaux de construction métalliques, en particulier profils métalliques, unités d'ancrage sur des profils métalliques, pièces de montage, consoles, pièces de fixation, ancrages de fixation, crochets de toiture; ferrures métalliques pour la construction, articles de serrurerie et quincaillerie métallique; panneaux métalliques, en particulier panneaux avec inscriptions; châssis métalliques; articles de fixation métalliques pour conduites d'air, de gaz et/ou de liquide, en particulier pattes d'attache de tubes et autres fixations de tubes pour la construction d'installations; fixations métalliques pour lignes électriques; fixations et supports métalliques pour appareils de chauffage et/ou conduites d'air, en particulier consoles et fxations pour suspensions; conduites d'eau métalliques, en particulier pour dispositifs d'évacuation de l'eau des toitures, ainsi que leurs pièces et composants (compris dans la classe 6); tuyaux métalliques et leurs raccords; tuyauteries métalliques; raccords et accouplements métalliques pour tubes; soupapes et vannes métalliques; articles métalliques compris dans la classe 6, en particulier systèmes de support pour canalisations.

Metal building materials, in particular metal profiles, anchoring units for metal profiles, mountings, brackets, fastening devices, anchors, roof hooks; building fittings of metal, ironmongery and small items of metal hardware; signboards of metal, in particular labelling signboards; frames of metal; fastening devices of metal for air, gas and/or liquid conduits, in particular pipe clips and other pipe supports for installation construction; fastening devices of metal for electric cables; fastening devices and mounts of metal for radiators and/or air ducts, in particular brackets and suspended fasteners; water pipes of metal, in particular for roof drainage devices, and components and fittings therefor (included in class 6); metal pipes and connectors therefor; pipeworks of metal; pipes connectors and pipe couplings of metal; valves and sliding valves of metal; goods of common metal, included in class 6, in particular mounting systems for pipelines.

9
Počítačový software, zejména pro plánování a/nebo výpočty nosnosti pro upevnění trubek a/nebo stavbu zařízení; programy pro zpracování dat pro plánování staveb; sprinklery (protipožární ochrana).

Logiciels, en particulier pour planifications et/ou calculs de résistance en matière de fixation de conduites et/ou de construction d'installations; programmes informatiques de planification de bâtiments; installations de pulvérisation d'eau (extinction des incendies).

Computer software, in particular for planning and/or load capacity calculations in pipe fastening and/or installation construction; computer programs for construction drafting; sprinkler systems (fire protection).

17
Izolační, těsnicí a tlumicí materiály, zejména izolační hadice, izolační desky a izolační pásky, jmenovitě z kaučuku, syntetického kaučuku a/nebo plastické hmoty, zejména trubky a vzduchové kanály pro topná, sanitární, ventilační a/nebo klimatizační zařízení; izolační, těsnicí a tlumicí materiály z gumy, plastických a/nebo pěnových hmot, zejména pro zvukovou izolaci a/nebo tlumení zvuku; plastové a pěnové izolace ve formě hadic nebo desek pro horká nebo studená média pro výše uvedené;nebo dodatečné izolace trubek, kanálů nebo nádob.

Matériaux isolants, en particulier flexibles isolants, panneaux d'isolation et bandes isolantes, à savoir en caoutchouc, caoutchouc synthétique et/ou matières plastiques, en particulier pour tubes et conduites d'air d'installations de chauffage, sanitaires, de ventilation et/ou de climatisation; matériaux isolants en caoutchouc, matières syntétiques et/ou mousses, en particulier pour l'isolation sonore; isolants en matières plastiques et matières moussées sous forme de tubes ou de panneaux pour supports chauds ou froids des articles précités;ou isolation ultérieure de tubes, canalisations ou récipients.

Insulating and damping materials, in particular insulating tubes, insulating boards and insulating tapes, namely of rubber, synthetic rubber and/or plastic, in particular for pipes and air ducts for heating, sanitary, ventilating and/or air conditioning installations; insulating and damping materials of rubber, plastic and/or foam, in particular for sound insulation and/or damping; plastic and foam insulation in tubular or board form, for hot or cold media, for the pre-insulation;or retro-insulation of pipes, ducts or containers.

19
Stavební materiály (nekovové), zejména upevňovací prvky trubek pro kluzná ložiska a/nebo chladicí vedení; neohebné trubky (nekovové), jakož i jejich upevňovací a připojovací prostředky; nekovová vodovodní potrubí, zejména pro zařízení pro odvodnění střechy, jakož i příslušné součásti a části příslušenství (zařazené do třídy 19); potrubí, pro ventilační a klimatizační zařízení, nekovová; potrubí (nekovové).

Matériaux de construction (non métalliques), en particulier éléments de fixation de tubes pour paliers lisses et/ou conduites froides; tubes (non métalliques) et leur matériel de fixation et de raccordement; conduites d'eau non métalliques, en particulier pour dispositifs d'évacuation de l'eau des toitures, ainsi que leurs pièces et accessoires (compris dans la classe 19); conduites non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; tuyauterie non métallique.

Building materials (non-metallic), in particular pipe fasteners for sliding bearings and/or cold conduits; pipes (not of metal), and fastening devices and connectors therefor; water pipes, not of metal, in particular for roof drainage devices, and components and fittings therefor (included in class 19); ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations; non-metallic tubing.

20
Upevňovací prostředky a nosníky z plastické hmoty pro topná tělesa, trubky a/nebo vzduchové kanály; upevňovací materiál z plastické hmoty nebo dřeva; výrobky (zařazené do třídy 20) ze dřeva, korku nebo z plastických hmot; štíty z plastických hmot nebo dřeva; nekovové ventily a šoupátka.

Fixations et supports en matières plastiques pour corps chauffants, tuyaux et/ou conduites d'air; matériel de fixation en matières plastiques ou bois; produits (compris dans la classe 20) en bois, liège ou matières plastiques; enseignes en matières plastiques ou en bois; soupapes et vannes non métalliques.

fastening devices and mounts of plastic for radiators, pipes and/or air ducts; fittings of plastic or wood; goods of wood, cork or of plastics (included in class 20); signboards of plastic or wood; valves and sliding valves, not of metal.

37
Služby v oboru stavebnictví, zejména montáž, poradenství v oboru instalací, instalace a údržba; stavební informace.

Services dans le domaine de la construction, en particulier montage, conseils en installation, installation et entretien; informations en matière de construction.

Building construction, in particular assembly, installation consultancy, installation and maintenance; construction information.

42
Technické plánování a výpočty nosnosti pro upevnění trubek a/nebo stavbu zařízení, jakož i plánování staveb; služby inženýrů a/nebo projektantů; architektonické poradenství; licencování počítačového software; udělování licencí na průmyslová ochranná a autorská práva.

Planification technique et calculs de résistance en matière de fixation de conduites et/ou de construction d'installations, planification de bâtiments; services d'ingénieurs et/ou concepteurs; conseils en architecture; licence de logiciels; octroi de licences de droits d'auteur et de propriété intellectuelle.

Technical planning and load capacity calculations in pipe fastening and/or installation construction, as well as in construction drafting; engineering and/or planning services; architectural consultancy; licensing of software; issuance of licenses to industrial property rights and copyrights.


Simotec, Info about trademak list

This trademark Simotec list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 2 trademarks of text Simotec, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688