Video & TV SideView - Trademark, owner SONY CORPORATION

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 14774517
Reprodukce: Video & TV SideView - ochranná známka
Video & TV SideView
Třídy výrobků a služeb: 9, 38, 42
Obrazové třídy: 16.1.5, 16.1.25
Datum podání přihlášky: 09.11.2015 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 27.11.2015 EU
Datum zápisu: 07.03.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japonsko
Země původu: Japonsko
Zástupce: MÜLLER FOTTNER STEINECKE RECHTSANWALTS- UND PATENTANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Prielmayerstr. 3, München, 80335, Spolková republika Německo
Barevná
Barvy:
CS Tmavě šedá; Bílá; Světle šedá.
EN Dark Grey; White; Light Grey.
FR Gris foncé; Blanc; Gris clair.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > >
CS9 Televizní přístroje; Přenosné audiopřehrávače; Chytré telefony (smartphony); Přenosné telefony; Systémy domácího kina, Jmenovitě, Audio přijímače a síťové přehrávače ve formě audio dekodérů, které přijímají a přehrávají audio obsah z globální počítačové sítě; Přehrávače a nahrávače pro videodisky; Přehrávače a rekordéry optických disků; Přenosné a osobní digitální audio a video přehrávače a rekordéry; Audio a video přehrávače a rekordéry MP3 a jiných digitálních formátů; Domácí audio a video přehrávače a rekordéry, jmenovitě domácí digitální audio a video přehrávače a rekordéry; Tablety (počítače); Notebooky (počítače); Počítače (laptopy); Počítače; Počítačové programy a počítačový software pro vzdálené ovládání domácích elektronických zařízení, jmenovitě televizí, přehrávačů optických disků, síťových přehrávačů, audio přijímačů, reproduktorů, audio dekodérů, které přijímají a přehrávají audio obsah z internetu, systémy domácích kin a televizní programy, které bude divák sledovat; Počítačové programy a počítačový software pro získávání informací o televizních programech a vyhledávání zdrojů nahraných médií na internetu a pro odesílání a přijímání zpráv o televizních programech a hraných filmech, které divák sleduje, prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletového počítače.
38 Poskytování přístupu k internetu.
42 Poskytování počítačových programů, jmenovitě poskytování dočasného použití on-line softwaru bez možnosti stažení pro vzdálené ovládání domácích elektronických zařízení, jmenovitě televizorů, přehrávačů optických disků, síťových přehrávačů, audio přijímačů, reproduktorů, audio dekodérů, které přijímají a přehrávají audio obsah z internetu, systémů domácího kina a televizních programů, které bude divák sledovat; Pro získávání informací o televizních programech a vyhledávání zdrojů nahraných médií na internetu a pro odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletových počítačů o televizních programech a hraných filmech, které divák sleduje; Služby poskytovatelů aplikačních služeb (ASP) zaměřené na počítačový software pro dálkové ovládání domácích elektronických zařízení, jmenovitě televizorů, přehrávačů optických disků, síťových přehrávačů, audio přijímačů, reproduktorů, audio dekodérů, které přijímají a přehrávají audio obsah z internetu, systémů domácího kina a televizních programů, které bude divák sledovat; Služby poskytovatele aplikačních služeb (ASP) zaměřené na počítačové programy a počítačový software pro získávání informací o televizních programech a vyhledávání zdrojů nahraných médií na internetu a pro odesílání a přijímání zpráv o televizních programech a hraných filmech, které divák sleduje, prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletového počítače; Konverze dat počítačových programů a dat, nikoliv jako fyzická konverze; Služby privátního ověřování prostřednictvím internetové komunikace v oboru televizní a filmové zábavy, kdy je uživatelům zaručen přístup k jejich účtům sociálních sítí a oni mohou odesílat a přijímat zprávy o televizních programech a hraných filmech, které sledují; Poskytování vyhledávacích strojů pro získávání dat na globální počítačové síti.
FR9 Téléviseurs; Lecteurs audio portables; Ordiphones [smartphones]; Téléphones portables; Systèmes de cinéma à domicile, À savoir, Récepteurs audio et lecteurs de réseau sous forme de décodeurs audio permettant de recevoir et de lire du contenu audio à partir d'un réseau informatique mondial; Lecteurs et enregistreurs de DVD; Enregistreurs et lecteurs de disques optiques; Lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques portables et personnels; Lecteurs et enregistreurs MP3 et autres lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; Lecteurs et enregistreurs audio et vidéo à usage résidentiel, à savoir, lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques à usage résidentiel; Tablettes électroniques; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Programmes informatiques et logiciels pour la télécommande de dispositifs électroniques domestiques, à savoir, télévisions, lecteurs de disques optiques, lecteurs de réseau, récepteurs audio, haut-parleurs, décodeurs audio permettant de recevoir et de lire du contenu audio à partir de l'internet, systèmes de cinéma à domicile et programmes télévisés à regarder par un téléspectateur; Programmes informatiques et logiciels pour obtenir des informations liées à des programmes télévisés et rechercher des sources de médias préenregistrés sur l'internet, et pour envoyer et recevoir des messages par le biais d'un smartphone ou d'une tablette électronique concernant des programmes télévisés et des films cinématographiques regardés par un utilisateur.
38 Services de fourniture d'accès à Internet.
42 Fourniture de programmes informatiques, à savoir, fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la télécommande de dispositifs électroniques domestiques, à savoir, télévisions, lecteurs de disques optiques, lecteurs de réseau, récepteurs audio, haut-parleurs, décodeurs audio permettant de recevoir et de lire du contenu audio à partir de l'internet, systèmes de cinéma à domicile et programmes télévisés à regarder par un téléspectateur; Pour obtenir des informations liées à des programmes télévisés et rechercher des sources de médias préenregistrés sur l'internet, et pour envoyer et recevoir des messages par le biais d'un smartphone ou d'une tablette électronique concernant des programmes télévisés et des films cinématographiques regardés par un utilisateur; Services d'un fournisseur de services d'applications (ASP) proposant des logiciels pour la télécommande de dispositifs électroniques domestiques, à savoir, télévisions, lecteurs de disques optiques, lecteurs de réseau, récepteurs audio, haut-parleurs, décodeurs audio permettant de recevoir et de lire du contenu audio à partir de l'internet, systèmes de cinéma à domicile et programmes télévisés à regarder par un téléspectateur; Services d'un fournisseur de services d'applications (ASP) fournissant des logiciels pour obtenir des informations liées à des programmes télévisés et rechercher des sources de médias préenregistrés sur l'internet, et pour envoyer et recevoir des messages par le biais d'un smartphone ou d'une tablette électronique concernant des programmes télévisés et des films cinématographiques regardés par un utilisateur; Conversion de programmes et données informatiques, autre que conversion physique; Services privés d'authentification par le biais des communications sur l'internet dans le domaine du divertissement télévisé et cinématographique permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes de réseautage social et d'envoyer et de recevoir des messages concernant les programmes télévisés et les films cinématographiques qu'ils regardent; Fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir des informations sur un réseau informatique mondial.
EN9 Televisions; portable audio players; smartphones; portable telephones; home theater systems, namely, audio receivers and network players in the nature of audio decoders which receive and play audio content from a global computer network; DVD players and recorders; optical disc players and recorders; portable and personal digital audio and video players and recorders; MP3 and other digital format audio and video players and recorders; home audio and video players and recorders, namely, home digital audio and video players and recorders; tablet computer; notebook computers; laptop computers; computers; computer programs and computer software for the remote control of home electronic devices, namely, televisions, optical disc players, network players, audio receivers, loudspeakers, audio decoders which receive and play audio content from the Internet, home theater systems and television programming a viewer will watch; computer programs and computer software for obtaining television program information and searching for sources of pre-recorded media on the Internet, and for sending and receiving messages via a smart phone or tablet computer about television programs and motion pictures a user is watching.
38 Providing user access to the internet.
42 Providing computer programs, namely, providing temporary use of on-line non downloadable software for the remote control of home electronic devices, namely, televisions, optical disc players, network players, audio receivers, loudspeakers, audio decoders which receive and play audio content from the Internet, home theater systems and television programming a viewer will watch; for obtaining television program information and searching for sources of pre-recorded media on the Internet, and for sending and receiving messages via a smart phone or tablet computer about television programs and motion pictures a user is watching; application services provider (ASP) services featuring computer software for the remote control of home electronic devices, namely, televisions, optical disc players, network players, audio receivers, loudspeakers, audio decoders which receive and play audio content from the Internet, home theater systems and television programming a viewer will watch; application services provider (ASP) services featuring computer software for obtaining television program information and searching for sources of pre-recorded media on the Internet, and for sending and receiving messages via a smart phone or tablet computer about television programs and motion pictures a user is watching; data conversion of computer programs and data, not being physical conversion; private authentication services through internet communication in the field of television and film entertainment whereby users are granted access to their social networking accounts and they may send and receive messages about the television programs and motion pictures they are viewing; providing search engines for obtaining data on a global computer network.

Video & TV SideView, Info about trademak list

This trademark Video & TV SideView list was get 22.01.2017 04:17 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688