C.CENTIMO - Trademark, owner Terres Marketing- und Consulting GmbH

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 4803136
Trademark text C.Centimo
Product Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 44
Filing date 12.12.2005
Publication date 05.02.2007
Registration date 31.07.2007
Expiration/renewal date 12.12.2015
Seniorita: DE: N 12.09.2002 Whole Accepted
  Registration: 30244587   07.02.2003
  Filing: 302 44 587.0   
Applicant/Holder Terres Marketing und Consulting GmbH
Representative SCHNEIDERS & BEHRENDT
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; chemické látky pro konzervování potravin; lepidla používaná v průmyslu; chemické impregnační prostředky pro kůže a tkaniny; řasy mořské (hnojivo); vosk, tmel na štěpování, roubování stromů; lepkavé přípravky štěpařské pro ošetřování stromů; vosk štěpařský; betonová pojiva; Beton (konzervační přípravky na-), s výjimkou barev a olejů; humus; meliorační materiály; kapaliny brzdové; paliva (přípravky pro úsporu-); chemikálie pro ochranu před obilnou snětí; beton (chemické látky na provzdušnění-); chemické výrobky určené pro zahradnictví, lesnictví, zemědělství (s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků pro hubení parazitů); chemické produkty používané v průmyslu; chemické výrobky určené pro vědy; chemické výrobky určené pro hubení padlí; chemikálie zabraňující tvoření skvrn na textilu; chemické zesilovače gumy; chemické přípravky na renovaci kůže; réva vinná (preventivní ochranné chemické přípravky pro-); palivo motorové (chemická aditiva do-); chemické přísady pro fungicidy a insekticidy; destilovaná voda; impregnační prostředky proti vlhkosti pro zdivo a cement (s výjimkou nátěrových barev); impregnační prostředky proti vlhkosti pro textilie; hasicí prostředky; filtrační materiály (chemické přípravky); filtrační materiály (rostlinné látky); nemrznoucí smesi; guáno (hnojivo); kaučukový roztok; degumování (přípravky k odstraňování gumy); alkohol (zařazený do třídy 1); dřevná kaše, drť; humus; vrstva humusu; hydraulické kapaliny; jod pro průmyslové účely; dusíkaté vápno (hnojivo); karbonyl pro ochranu rostlin; bramborová moučka pro průmyslové účely; lepidla používaná v průmyslu; uhličitan vápenatý; komposty; konzervační přípravky pro střešní tašky, kaučuk, zdivo, cihly (s výjimkou nátěrových barev a olejů); kryogenní přípravky; zemina pro pěstování; pryskyřice umělé v surovém stavu; rozpouštědla pro fermeže, laky; pájení (přípravky pro-); mořidla na kovy; kalení kovů (prostředky pro-); žíhání kovů (přípravky pro-); klíčivost zeleniny (přípravky proti- ); přípravky na regulaci růstu rostlin; dusičnany; oleje na zpracování kůže; čištění olejů (chemické prostředky pro-); fosfáty (hnojivo); oprava pneumatik (směsi pro-); soli (hnojiva); struska (hnojivo); zeminy vzácné; dusík; substráty pro bezzeminové pěstování (zemědělství); oxid hlinitý; rašelina (hnojivo); květináče rašelinové pro zahradnické účely (sadbovače); zalévací hmota pro dutiny ve stromech (lesnictví); hnojiva pro trávníky, zahradní hnojiva; hnojiva pro květiny; půda (chemické přípravky pro zkvalitnění-); vápno pro účely hnojení; výrobky z kůry pro účely hnojení; chemické pomůcky pro rychlokompostování; dlaždicová lepidla; chemické přípravky pro čištění pro přírodní kameny a betonové tvárnice; přípravky proa ošetřování rostlin; chemické ochranné prostředky proti ohni.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chimiques d'imprégnation pour le cuir et les textiles; algues (fertilisants); mastic à greffer les arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; cire à greffer les arbres; liants pour le béton; Produits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures et des huiles); terreau; produits chimiques pour l'amendement des sols; fluide de freins; produits pour économiser les combustibles; produits chimiques pour la protection des céréales contre la nielle; produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques pour l'horticulture, la sylviculture, l'agriculture (excepté fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); produits chimiques destinés à l'industrie; Produits chimiques destinés aux sciences; produits chimiques pour la protection contre le mildiou; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les étoffes; renforçateurs de caoutchouc chimiques; produits chimiques pour la rénovation du cuir; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour fongicides et insecticides; eau distillée; produits contre l'humidité pour la maçonnerie et le ciment (excepté peintures); imperméabilisants pour textiles; compositions extinctrices; matières filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes (végétales); antigels; guano; solutions de caoutchouc; produits de décreusage; alcool (compris en classe 1); cellulose de bois; humus; couvertures d'humus; fluides hydrauliques; iodures à usage industriel; cyanamide calcique [engrais]; carbonyle pour la protection des plantes; farine de pommes de terre à usage industriel; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; carbonate de chaux; compost; produits pour la conservation des tuiles, caoutchouc, maçonnerie, briques (excepté peintures et huiles); produits cryogéniques; terre pour la culture; résines artificielles à l'état brut; dissolvants pour vernis; produits pour le brasage; mordants pour métaux; produits pour durcir les métaux; produits pour le revenu des métaux; produits contre la germination des légumes; produits pour la régulation de la croissance des plantes; nitrates; huiles pour l'habillage des cuirs; produits chimiques de purification de l'huile; phosphates (engrais); compositions pour la réparation des pneumatiques; sels pour les engrais; scories [engrais]; terres rares; azote; substrats pour la culture hors sol (agriculture); Alumine,; tourbe (engrais); pots en tourbe pour l' horticulture; mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; fertilisants pour gazon, engrais horticoles; engrais pour fleurs; produits chimiques pour l'amendement des sols; chaux fertilisante; produits à base d'écorce pour la fertilisation; produits chimiques de compostage accéléré; colles pour carrelage; produits chimiques de nettoyage pour pierres naturelles et en béton; compositions pour le soin des plantes; produits chimiques pare-flammes.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry; leather and textile-impregnating chemicals; seaweeds (fertilisers); grafting mastic for trees; glutinous tree-grafting preparations; grafting wax for trees; agglutinants for concrete; Concrete preservatives, except paints and oils; flower soil; soil-conditioning chemicals; brake fluids; fuel-saving preparations; chemical preparations for protection against wheat blight (smut); concrete-aeration chemicals; chemicals used in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides); chemical products for use in industry; Chemicals for use in science; chemical preparations to prevent mildew; stain preventing chemicals for use on fabrics; chemical intensifiers for rubber; leather renovating chemicals; vine disease preventing chemicals; chemical additives to motor fuel; chemical additives for fungicides and insecticides; distilled water; damp-proofing preparations for masonry and cement (except paints); waterproofing preparations for textiles; fire extinguishing compositions; filtering materials (chemical preparations); filtering materials (vegetable substances); antifreeze; guano; rubber solutions; gum solvents; alcohol (included in class 1); wood pulp; earth; humus top dressing; hydraulic fluids; iodine for industrial purposes; calcium cyanamide (fertiliser); carbolineum for the protection of plants; potato flour for industrial purposes; adhesives used in industry; lime carbonate; composts; preservatives for tiles, rubber, masonry, tiles (except paints and oils); cryogenic preparations; earth for growing; artificial resins, unprocessed; solvents for varnishes; brazing preparations; mordants for metals; metal-hardening preparations; metal-annealing preparations; anti-sprouting preparations for vegetables; plant growth regulating preparations; nitrates; oils for preparing leather in the course of manufacture; oil purifying chemicals; phosphates (fertilisers); tyre repairing compositions; salts (fertilisers); slag (fertilisers); rare earths; nitrogen; substrates for soil-free cultivation (agriculture); clays; peat (fertiliser); peat pots for horticulture; tree cavity fillers (forestry); lawn fertilisers, garden fertilisers; flower fertilisers; soil-conditioning chemicals; lime for fertilising purposes; bark products for fertilising purposes; chemical composting accelerators; tile adhesives; chemical preparations for cleaning natural stone and concrete; plant care preparations; chemical flame retardants.

2
Barvy, fermeže, laky; základní nátěrové barvy; surové přírodní pryskyřice; moridla na drevo; ochranné prípravky na kovy; pigmenty; konzervacní prostredky proti korozi; prípravky na odstranování tapet; terpentýn [rozpouštědla nátěrových hmot]; podvozky vozidel (ochranné nátěry pro-); nátěry (barvy); ředidla nátěrových hmot; konzervacní prípravky pro drevo; nátěrové hmoty na bitumeny.

Couleurs, vernis, laques; Couleurs pour apprêt; résines naturelles à l'état brut; mordants pour le bois; produits pour la protection des métaux; pigments; préservatifs contre la rouille; produits pour le décollage des papiers peints; térébenthine [diluants pour peintures]; revêtements de protection pour châssis de véhicules; enduits (peintures); diluants pour couleurs; produits pour la conservation du bois; enduits bitumineux.

Paints, varnishes, lacquers; primer; natural resins (raw); wood stains; protective preparations for metals; pigments; preservatives against rust; wallpaper removing preparations; turpentine (paint thinners); undercoating for vehicle chassis; coatings (paints); paint thinners; wood preservatives; bitumen paints.

3
Odstranovac náteru; přípravky na pročištění odpadního potrubí; bělicí prostředky a jiné látky pro praní; lešticí přípravky na nábytek a podlahy; vosk na podlahy; mýdla; barvy (přípravky pro odstraňování- ); přípravky pro odvápnění a odstranění vodního kamene pro domácí použití; karbidy kovů (brusiva); lešticí prípravky; ostřikovače předních skel vozidel (kapaliny do-); brusný papír; smirkový papír; čisticí prostředky; prípravky na mytí nádobí; přípravky pro péči o prádlo; toaletní potřeby; přípravky pro péči o motorová vozidla (zařazené do třídy 3).

Décapants; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; encaustiques; cire pour sol; savons; produits pour enlever les peintures; produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; carbures métalliques [abrasifs]; préparations pour polir; lave glace; papiers abrasifs; papier émeri; matières à astiquer; produits à vaisselle; produits de blanchisserie; produits de soin pour le corps; produits d'entretien pour voitures (compris dans la classe 3).

Paintstripper; preparations for cleaning waste pipes; bleaching preparations and other substances for laundry use; polish for furniture and flooring; floor wax; soaps; paint-stripping preparations; decalcifying and descaling preparations for domestic use; carbides of metal (abrasives); polishing preparations; windscreen cleaning liquids; abrasive paper; emery paper; furbishing preparations; preparations for dishwashing purposes; laundry care preparations; body care products; care preparations for motor vehicles (included in class 3).

4
Paliva; průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; paliva a osvetlovací materiály; Svíčky pro osvětlovací účely; knoty pro svícky; tuky na kůži; oleje průmyslové; dřevěné uhlí ke grilování; chemické podpalovače (zařazené do třídy 4);rašelina (palivo).

Combustibles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles et matières éclairantes; Bougies d'éclairage; mèches de bougies; graisse pour cuir; Huiles industrielles; charbon de bois pour grils; aides chimiques pour l'allumage (comprises dans la classe 4);tourbe [combustible].

Fuels; industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants; Candles for lighting; wicks for candles; grease for leather; Industrial oil; barbecue charcoal; chemical lighting aids (included in class 4);peat for fuel.

5
Farmaceutické, veterinární a hygienické přípravky; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy; herbicidy; jedy; přípravky pro mytí zvířat; herbicidy; chemické nebo biologické herbicidy; prostředky pro péči o kopyta; spreje a masti jako ochrana proti hmyzu pro zvířata; volně prodejné léky pro léčebné, veterinářské a zubní účely; léčivé čaje a čajové směsi; dehtové obklady pro léčebné, veterinářské účely; dietní potraviny pro péči o zdraví; dietní přípravky pro léčebné účely pro děti a nemocné, náhražky kuchyňské soli, přírodní náhražky cukru pro léčebné účely; mléčné tuky; oxid křemičitý pro léčebné účely.

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; poisons; produits pour laver les animaux; herbicides; herbicides chimiques ou biologiques; produits d'entretien pour sabots de cheval; vaporisateurs et pommades en tant que protections des animaux contre les insectes; médicaments en vente libre destinés à la médecine humaine, vétérinaire et dentaire; thé médicinal et mélanges de thé; pansements au thé à usage médical et vétérinaire; aliments diététiques pour soins de santé; produits diététiques à usage médical pour enfants et malades, substituts au sel de cuisine, succédanés naturels du sucre à usage médical; lubrifiants pour la traite; silice à usage médical.

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; poisons; animal washes; herbicides; chemical or biological herbicides; hoof-care preparations; sprays and ointments being insect screens for animals; non-prescription medicines for medical, veterinary or dental purposes; medicinal infusions and tea fusions; tar dressings for medical or veterinary purposes; dietetic foodstuffs for sanitary purposes; dietetic substances adapted for medical use, for children and invalids, substitutes for cooking salt, natural sugar substitutes for medical purposes; milk fat; silica for medical purposes.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky; výrobky z bežných kovu obsažené ve tríde 6; rudy; okapové roury (kovové); hliník; pásky kovové pro použití v zemědělství; vázací dráty (kovové); plechy, pásy kovové; kovové šrouby; kádě (kovové); kovové nádoby pro uskladnení a dopravu; krytina střešní (kovová); kovové kolíky (spojovací prostředky, kolíky, hmoždinky); okenní kování; kovové zástěny proti hmyzu (moskytiéry); fólie pro balení (kovové); kovová škrabadla na boty; lešení (kovová); krovy (kovové); guma surová nebo polotovar; mosaz (surová nebo polotovar); klíce; kovové popruhy k nošení nákladu; žebříky (kovové); slitiny oceli; cisterny (kovové); kovové dveře (zařazené do třídy 6); ohrady (kovové); zahradní zařízení, jmenovitě figurky, hračky z obecných kovů; přenosné zahradní domky, kovové skleníky; hrebíky; kovové šrouby; kovové upevňovací kolíky; bedny na nářadí (kovové), (prázdné); kovové roury a trubky; spony (kovové); žebříky (kovové); kovové pasti na divoká zvířata; řetězy (kovové); tyče (kovové); drátěné zboží (zařazené do třídy 6); kování pro nábytek z kovu; panty, závěsy (kovové); nábytkové a dveřní zámky (kovové); spony spojovací (kovové).

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans la classe 6; minerais; tuyaux de descente métalliques; aluminium; liens métalliques à usage agricole; fils à lier métalliques; Tôles; boulons métalliques; cuves métalliques; conteneurs métalliques; revêtements de toitures métalliques; chevilles métalliques (accouplements, tiges, chevilles murales); garnitures de fenêtres métalliques; moustiquaires métalliques; Feuilles métalliques pour emballage et empaquetage; décrottoirs; échafaudages métalliques; charpentes métalliques; Fonte (brute ou mi-ouvrée); laiton brut ou mi-ouvré; clés; bretelles métalliques pour le transport de charges; échelles métalliques; alliages d'acier; conteneurs en métal (réservoirs); portes métalliques (comprises dans la classe 6); clôtures métalliques; équipements pour jardins, à savoir figurines, jeux en métaux communs; abris de jardin transportables, serres métalliques; clous; vis métalliques; tiges de fixation métalliques; coffres à outils en métal (vides); tuyaux métalliques; colliers de serrage (métalliques); échelles métalliques; pièges métalliques pour bêtes sauvages; chaînes (métalliques); barres (métalliques); câbles (compris dans la classe 6); garnitures métalliques pour la construction; Charnières métalliques; serrures métalliques pour meubles et portes; étriers.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal, included in class 6; ores; gutter pipes of metal; aluminium; binding thread of metal for agricultural purposes; thread of metal for tying-up purposes; Car panels; bolts of metal; trougs of metal; containers of metal (storage, transport); roof coatings of metal; plugs (dowels) of metal; fittings of metal for windows; insect screens of metal; Foils of metal for wrapping and packaging; door scrapers; scaffoldings of metal; framework of metal for building; cast iron, raw or semi-worked; brass, unwrought or semi-wrought; keys; harness of metal for load handling; ladders of metal; steel alloys; tanks of metal; doors of metal (included in class 6); fences of metal; garden equipment, namely figurines, play apparatus of common metal; transportable summer houses, greenhouses of metal; nails; screws of metal; retaining pins of metal; tool chests of metal (empty); pipes and tubes of metal; clips (of metal); ladders of metal; wild animal traps of metal; chains (of metal); poles (of metal); wire goods (included in class 6); metal fittings for furniture; Metal hinges; furniture and door locks of metal; stirrups.

7
Stroje a obráběcí stroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a stavebnictví; spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); strojně ovládaná zemědělská zařízení; umělé líhně; lisovací stroje na odpad; odsávací stroje pro průmyslové účely; odlučovače; pistole pro airbrush (pistole pro stříkání barvy); startéry pro motory a hnací stroje; hnací řetězy, hnací stroje, hnací hřídele, s výjimkou pro pozemní vozidla; míchačky na betonovou směs (stroje); rypadla; vrtáková sklíčidla, vrtací hlavy, vrtací korunky (části strojů); vrtací stroje; brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; soustruhy (obráběcí stroje); dynama; brány zemědělské; výsypky pro mechanickou vykládku; stroje na zemní práce; filtrovací stroje; pásy pro dopravníky; dopravní zařízení (mechanizovaný chov); lisy na krmivo; lisování, vakuování a doprava obilí (stroje na-); měchy (stroje); řezačky slámy (nože pro-); ruční nástroje (ne poháněné ručně); obraceče sena (stroje); hoblovky; vysokotlaké čističe; dřevoobráběcí stroje; retezové pily; písty (části strojů nebo hnacích strojů); kompresory (stroje); jeřáby (zvedací zařízení); manipulační zařízení pro nakládání a vykládání; čisticí filtry ochlazovacího vzduchu (pro motory); žací a vázací stroje; kombajny; žací stroje (nože pro-); nůžky elektrické; odstředivky na smetanu nebo mléko; míchacky; motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; mlýny (stroje); pluhy; čerpadla (stroje); Sekačky na trávu [strojové]; pily (stroje); pilové listy (části strojů); tlumiče pro motory (výfuk); brusky; pluhy sněhové; rezací stroje; síta (stroje nebo části strojů); prosívačky; sláma (řezačky na-); plecí stroje; vrátky; prumyslové drticí a trhací stroje; elektrické mlýnky pro domácnost; zahradnické stroje, jmenovitě žací stroj na trávu, trimer, sekačka na trávu; čerpadla pro zahradnictví (stroje); strojně poháněná ústrojí vozidel; elektrická zařízení pro domácnost, jmenovitě elektromechanické přístroje pro kuchyň, jmenovitě strojní mlecí a mísicí přístroje pro potraviny, mixéry pro domácnost (elektrické); mlýnky pro domácnost (nikoliv ručně poháněné) a metličky na sníh pro domácnost (elektrické); elektrické lisy na ovoce; brusky; strojně poháněné, zejména elektricky nebo pneumaticky poháněné nářadí (nikoliv ručně poháněné); armatury pro stroje; vysokotlaké čističe; pneumatické kompresory; dojicí stroje; dojicí stroje (strukové gumy (odsávačky) pro-); sklíčidlové automaty; zemedelské stroje; stříhací strojky; elektrické stříhací stroje; pájecí nářadí (plynové); spojovací části (části strojů); elektrické přístroje pro značkování dobytka; plynové přístroje ke svařování; elektrické mlýnky na kávu.

Machines et machines-outils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la construction; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); appareils agricoles actionnés par une machine; couveuses pour les oeufs; compacteurs pour les détritus; machines d'aspiration à usage industriel; séparateurs (machines); pistolets à peinture; démarreurs pour moteurs; chaînes motrices, machines motrices, arbres de transmission, excepté pour véhicules terrestres; malaxeurs de béton; excavateurs; porte-forets, têtes de forage, couronnes de forage (pièces de machines); foreuses; garnitures de freins autres que pour véhicules; tours (machines-outils; dynamos; herses; trémies pour le déchargement mécanique; machines pour les travaux de terrassement; machines à filtrer; courroies de transporteurs; équipements de transport (élevage mécanisé); presses à fourrage; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; machines soufflantes; lames de hache-paille; outils à main (non actionnés manuellement); faneuses; raboteuses; nettoyants à haute pression; machines à travailler le bois; tronçonneuses; pistons (pièces de machines ou de moteurs); compresseurs (machines); Grues [appareils de levage]; Appareils de manutention (chargement et déchargement); filtres pour le nettoyage de l' air de refroidissement pour moteurs; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; couteaux de faucheuses; ciseaux électriques; écrémeuses; malaxeurs; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); moulins (machines); charrues; pompes (machines); tondeuses à gazon (machines); scies (machines); lames de scies (parties de machines); silencieux de moteurs (échappement); broyeurs; souffleuse (à neige); découpeuses; tamis (machines ou parties de machines); cribleurs; hache-paille; Machines à sarcler; treuils; déchiqueteurs (machines) à usage industriel; broyeurs ménagers électriques; machines de jardinage, à savoir tondeuses, trancheuses, scarificateurs; pompes (machines) pour jardins; outils automobiles actionnés par une machine; appareils électroménagers, à savoir appareils électroménagers pour la cuisine, à savoir hachoirs et mélangeurs pour aliments, mélangeurs ménagers (électriques); moulins à usage domestique (autres qu'à main) et batteurs de cuisine (électriques); presse-fruits électriques; broyeurs; outils à main entraînés par une machine, en particulier électriquement ou pneumatiquement (non manuels); garnitures de machines; nettoyants à haute pression; compresseurs à air comprimé; Machines à traire; ventouses pour machines à traire; distributeurs de nourriture; machines agricoles; tondeuses (machines); cisailles électriques; outils de soudure (au gaz); joints (parties de moteurs); appareils électriques de marquage de bestiaux; appareils au gaz et appareils à souder; moulins à café électriques.

Machines and machine tools used in agriculture, forestry and the building industry; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); mechanically-operated agricultural implements; incubators for eggs; waste compacting machines; suction machines for industrial purposes; separators; airbrush guns (spray guns for paint); starters for motors and engines; drive chains, driving machines, drive shafts, except for land vehicles; concrete mixers; excavators; drill chucks, drill heads, drill bits (machine parts); drilling machines; brake linings, other than for vehicles; lathes (machine tools); dynamos; harrows; mechanical discharging hoppers; earth moving machines; filtering machines; belts for conveyors; conveyors (mechanical animal breeding); fodder presses; fans for the compression, sucking and carrying of grain; blowing machines; chaff cutter blades; hand tools (other than hand-operated); tedding machines; planing machines; high pressure cleaners; woodworking machines; chain saws; pistons (parts of machines, motors or engines); compressors (machines); Cranes (elevating apparatus); Handling apparatus for loading and unloading; filters for cleaning cooling air [for engines]; reapers and binders; combine harvesters; knives for mowing machines; scissors, electric; cream/milk separators; mixing machines; motors and engines (except for land vehicles); mills (machines); ploughs; pumps (machines); lawnmowers (machines); saws (machines); saw blades (parts of machines); silencers for motors and engines (exhausts); grinders; snowblowers; cutting machines; sieves (machines or machine parts); sifters; straw (chaff) cutters; Weeding machines; winches; shredders (machines) for industrial use; electric grinders/crushers for household purposes; garden machines, namely lawmowers, trimmers, scarifiers; pumps for horticultural purposes (machines); machine-operated motor vehicle tools; household electrical appliances, namely electromechanical apparatus for kitchen use, namely mechanical grinding and mixing apparatus for food, household mixing apparatus (electric); grinders for household purposes (not hand-operated) and whisks for household purposes (electric); electric fruit presses; grinders; mechanically operated, in particular electrically or pneumatically operated tools (not hand-operated); fittings for machines; high pressure cleaners; pneumatic compressors; Milking machines; teat cups for milking machines; automatic feeders; agricultural machines; shearing machines; electric shears; soldering tools (gas-operated); joints (parts of engines); livestock marking tools, electric; gas-powered welding apparatus and equipment; electric coffee grinders.

8
Nářadí a nástroje s ručním pohonem pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pro strojírenství, výrobu přístrojů a vozidel, jakož i pro stavební techniku; příbory; sekery; Prořezávače stromů; nůžky na větve; čerpadla (stroje); vrtáky; páčidla; cepíny; nástroje na stahování kůže dobytka; mízdřicí nože; frézy (nástroje); žabky (nože) zahradnické (malé); nůžky zahradnické; zahradnické nářadí (ruční); motyčky (ruční nástroje); ruční čerpadla (ručně ovládaná); hrábě (nářadí s ručním pohonem); ruční nůžky na živý plot; hoblíky; perlíky; podkovářské nože na kopyta; nabírací lžíce (ruční nářadí); křížové sekáče; zemědělské nářadí (s ručním pohonem); zednické lžíce; rydla (ruční nástroje); řezné nástroje (ruční); pilky (ruční nářadí); rostlinné násosky; zařízení na hubení rostlinných škůdců; žabky (nože) zahradnické (malé); hrábě (ruční nářadí); pilové listy (součásti nářadí); ostření (nástroje na-); nužky (rucní); přístroje pro porážku dobytka; brusy (ruční nástroje); šroubováky; sveráky; stahováky (pro tesaře a bednáře); kosy; srpy; rýče; ruční zvedáky; opasky na nářadí (držáky); rozstřikovače insekticidů (ruční); stříkací a postřikovací přístroje s ručním pohonem pro zahradnictví; nářadí s ručním pohonem pro zahradnictví, jmenovitě nůžky na trávu a zahradnické nůžky, hrábě, rýče a lopaty; příslušenství pro zahradnické nářadí, jmenovitě držáky na zahradnické nůžky a držáky nářadí pro násady; holicí strojky elektrické nebo neelektrické; elektrické strojky na stříhání vlasů; elektrické nástroje na stříhání nehtů; vrtáky (zařazené do třídy 8); nástroje s rucním rízením; zednické nářadí, nářadí na dřevo s ručním pohonem; nástroje pro strojní obrábění; zemědělské nářadí s ručním pohonem; přístroje pro značkování dobytka s ručním pohonem; nůžky; nože; stolní náčiní; čerpadla pro zahradnictví (s ručním pohonem); kovové kufříky na nářadí (plné); kožené brašny na nářadí (plné); plastové brašny na nářadí (plné).

Outils et appareils entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la construction; coutellerie, fourchettes et cuillers; haches; élagueurs; échenilloirs; soufflets; Forets; pinces-monseigneur; piolets à glace; appareils pour la dépouille des animaux de boucherie; hache-viande [outils]; fraises (outils); serpettes; sécateurs; outils de jardin (à main); pioches (outils à main); pompes à main; râteaux (outils à main); fauchettes; rabots; masses; rogne-pied; truelles (outils); bédanes; appareils agricoles (à main); truelles; burins; lames (outils]); scies (outils); déplantoirs; appareils pour détruire les parasites des plantes; serpettes; râteaux [outils]; lames de scies [parties d' outils]; instruments pour l'affûtage; cisailles; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie; meules à aiguiser à main; tournevis; étaux; serre-joints; faux; faucilles; bêches; vérins à main; ceintures porte-outils; vaporisateurs pour insecticides (outils actionnés manuellement); vaporisateurs et pulvérisateurs à main pour le jardinage; outils à main pour le jardin, à savoir tondeuses et sécateurs, scarificateurs, bêches et pelles; accessoires pour appareils de jardin, à savoir pots pour cisailles et supports pour manches; rasoirs électriques ou non; tondeuses électriques (pour les cheveux); coupe-ongles électriques; foreuses (comprises dans la classe 8); outils à main actionnés manuellement; outils de maçon, outils à bois à main; outils pour machines; appareils manuels à usage agricole; appareils manuels de marquage de bestiaux; ciseaux; couteaux; vaisselle; pompes de jardin (à main); coffres à outils métalliques (remplis); sacs à outils en cuir (remplis); sacs à outils (remplis) en matières plastiques.

Hand tools and implements used in agriculture, horticulture and forestry, mechanical engineering and the construction of apparatus and vehicles, and for structural engineering; cutlery; axes; tree pruners; pruning shears; fireplace bellows; drills; crowbars; ice picks; cattle skinning instruments; meat choppers (hand tools); milling cutters (hand tools); pruning knives; pruning scissors; garden tools (hand-operated); weeding forks (hand tools); hand pumps (hand-operated); rakes (hand tools); border shears; planes; sledgehammers; farriers' knives; ladles (hand tools); mortise chisels; agricultural implements (hand-operated); trowels; graving tools (hand tools); blades (hand tools); saws (hand tools); trowels (gardening); plant parasite killing apparatus; pruning knives; rakes (hand tools); saw blades (parts of hand tools); sharpening instruments; shears; appliances and instruments for slaughtering butchers' animals; grindstones (hand tools); screwdrivers; vices; clamps [for carpenters or coopers]; scythes; sickles; spades; hand-operated lifting-jacks; tool belts (holders); insecticide sprayers (hand-operated); hand-operated spraying devices for horticultural purposes; hand tools for horticultural purposes, namely lawn shears and garden shears, rakes, spades and shovels; accessories for gardening implements, namely racks for garden shears and holders for handles; electric and non-electric razors; electrical hair clippers; electric nail clippers; drills (included in class 8); hand-operated tools; bricklaying tools, hand-operated carpentry tools; machine tools; hand tools for agricultural purposes; hand-operated livestock marking tools; scissors; knives; tableware; pumps for horticultural purposes (hand-operated); tool boxes of metal (filled); toolbags of leather (filled); (filled) toolbags of plastic.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, zařazené do třídy 9; gramofonové desky; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registracní pokladny, pocítací stroje (kalkulacky), hasicí zarízení; prosvěcovače vajec; píštalky na psy; ukazatele množství; mericí prístroje; chránice zubu; váhy; poplašné prístroje; kabely startovací pro motory; azbestové protipožární odevy; akumulátory elektrické pro vozidla; pozorovací prístroje; olůvka; olovnice; radiotelefonní zarízení; závaží; vlhkoměry (hygrometry); elektrická zařízení na vábení a hubení hmyzu; měděný drát, izolovaný; měřidla; svetelné znacení; fotometry; letovací přístroje (elektrické); prístroje pro rozbor vzduchu; magnety; ochranné prílby pro pájení; prístroje a stroje pro zkoušení materiálu; detektory kovu pro průmyslové účely; potraviny (zařízení pro rozbor-); přístroje pro ochranu sluchu k ochraně proti úrazu; vypínače; přístrojové desky; posuvná merítka; ochranné přílby; zásuvky a kryty na zásuvky; požární stríkacky; vážící stroje; svařovací elektrody; elektrické kabely; trasírky, výtyčky, nivelační tyče; pravítka (měřicí přístroje); ochranné rukavice; baterie pro svícení; videa týkající se domácích kutilů, zahrad, domácích zvířat a koní; elektrické dráty; elektrické vodiče a příslušné spojovací armatury; rozvodné panely nebo rozvodné skříně (elektřina); nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; elektrické pájecí nářadí; kovové elektrifikované ohrady a příslušné transformátory; nekovové elektrifikované ohrady a příslušné transformátory; Bezpečnostní obuv; elektronické regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; svařovací přístroje (elektrické); elektrické přístroje ke svařování.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques et cinématographiques, compris dans la classe 9; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; mire-oeufs; sifflets pour appeler les chiens; indicateurs de quantités; instruments de mesurage; protège-dents; balances; appareils d'alarmes; câbles de démarrage pour moteurs; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; piles électriques; instruments d'observation; plombs de fils à plomb; fils à plomb; postes radiotéléphoniques; poids; hygromètres; dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes; fils de cuivre isolés; jauges; enseignes lumineuses; photomètres; appareils à souder électriques; appareils pour l'analyse de l'air; aimants; masques de soudeurs; instruments et machines pour essais de matériaux; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel; appareils pour l' analyse des aliments; protections auditives aux fins de protection contre les accidents; interrupteurs; pupitres de distribution (électricité); pieds à coulisse; casques de protection; prises de courant et clapets pour prises de courant; pompes à incendie; machines de pesage; électrodes pour la soudure; câbles électriques; jalons (instruments d'arpentage); Mètres; gants de protection; batteries d'allumage; vidéos au sujet du bricolage, du jardinage, des animaux familiers et des chevaux; fils électriques; conducteurs et garnitures de raccordement s'y rapportant; tableaux ou armoires de distribution (electricité); échelles de sauvetage; outils à souder électriques; clôtures métalliques électrifiées et transformateurs s'y rapportant; clôtures non métalliques électrifiées et transformateurs s'y rapportant; chaussures de protection; accessoires électroniques de réglage pour appareils à eau ou au gaz ainsi que pour conduites d'eau ou de gaz; postes à souder (électriques); appareils de soudure électriques.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic apparatus and instruments, included in class 9; gramophone records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus; egg-candlers; dog whistles; quantity indicators; measuring instruments; teeth protectors; scales; alarm apparatus; starter cables for motors and engines; asbestos clothing for protection against fire; batteries, electric; observation instruments; plumb bobs; plumb lines; radiotelephony sets; weights; hygrometers; electric devices for attracting and killing insects; copper wire, insulated; gauges; luminous signs; photometers; soldering apparatus (electric); air analysis apparatus; magnets; solderers' helmets; material testing instruments and machines; metal detectors for industrial purposes; food analysis apparatus; hearing protection apparatus for accident prevention; switches; distribution consoles (electricity); slide calipers; protective helmets; sockets and socket covers; fire engines; weighing machines; welding electrodes; electric cables; rods (surveying instruments); Rulers; protective gloves; batteries for lighting; videos about DIY, gardens, pets and horses; electric wire; conductors and connection fittings therefor; distribution boards or boxes (electricity); fire escapes; electric soldering tools; electric fences of metal, and transformers therefor; electric fences, not of metal, and transformers therefor; protective footwear; electronic regulating accessories for water or gas apparatus, and for water or gas pipes; welding apparatus (electric); electric welding apparatus.

10
Veterinární prístroje a nástroje; Chirurgické, lékařské a stomatologické přístroje a nástroje; šicí materiál; inkubátory pro (zvěro-)lékařské účely; veterinářské přístroje na čištění kopyt, ozubené kleště; chrániče sluchu; ortopedické vložky do bot.

Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et odontologiques; matériel de suture; couveuses à usage médical (vétérinaire); équipements vétérinaires de nettoyage des sabots de chevaux, pinces pour soin des griffes; appareils pour la protection de l' ouïe; semelles à usage orthopédique.

Veterinary apparatus and instruments; Surgical, medical and dental apparatus and instruments; suture materials; incubators for veterinary purposes; veterinary hoof-cleaning apparatus, hoof-care pliers; hearing protectors; shoe inserts for orthopaedic purposes.

11
Dřezy; zavlažovací zařízení, automatické; Osvětlovací přístroje a zařízení; přístroje pro topení, výrobu páry, pro vaření, chladicí přístroje, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; zavlažovací stroje pro zemědělské účely; hořáky (desinfekční); deodoranty (ne pro osobní potřebu); automobilové reflektory; přístroje na sušení krmiva; žárovky; elektrická topná zařízení; radiátory (vytápení); klimatizacní aparatury; chladicí zařízení na kapaliny; chladicí prístroje; zarízení a prístroje k cištení vzduchu; čisticí lampy vzduchu od bakterií (germicidní); ventily (regulační) na regulaci hladiny v nádržích; pece, pecicí trouby; pasterizační přístroje (zařízení na pasterizaci); neelektrické regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; bezpecnostní lampy; fontány (zřídla); části motorových vozidel, jmenovitě světelná zařízení proti oslnění pro automobily, lampy pro směrové signály (směrovky), automobilová světla, automobilové reflektory; grily na opékání; grily; rožeň (bodec); elektrické přístroje pro vytápění místností nebo pro zahřívání kapalin; elektrické potreby k varení; elektrické přístroje pro ventilaci (klimatizaci); světla, lampy (elektrické), objímky žárovek, skla a stínítka pro lampy; armatury pro přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci a rozvod vody; roštnice- topeniště; kovové konstrukce pro pece a trouby; příslušenství pro zahradní jezírka, jmenovitě armatury, kohoutky, sprchy; sanitární zarízení a aparatury.

Éviers; installations automatiques d'abreuvage; Appareils et installations d'éclairage; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; machines d'irrigation pour l'agriculture; brûleurs germicides; désodorisateurs (non à usage personnel); phares de véhicules; appareils pour étuver le fourrage; lampes à incandescence; appareils électriques de chauffage; radiateurs (chauffage); installations de climatisation; refroidisseurs de liquides [installations]; appareils de réfrigération; appareils et machines pour la purification de l'air; lampes germicides pour la purification de l'air; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; fours; pasteurisateurs; accessoires non électroniques de réglage pour appareils à eau ou au gaz ainsi que pour conduites d'eau ou de gaz; lampes de sécurité; fontaines; pièces d'automobiles, à savoir dispositifs antiéblouissants pour automobiles (accessoires pour ampoules), ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles, feux pour automobiles, phares pour automobiles; grils (appareils de cuisson); rôtissoires; broches de rôtisserie; appareils électriques de chauffage de pièces d'habitation ou pour le réchauffage de liquides; ustensiles de cuisson électriques; appareils électriques de ventilation (climatisation); feux, lampes (électriques), douilles, verres et abat-jour; armatures pour installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau; grilles de fourneaux; armatures de fours; accessoires pour étangs, à savoir aramatures, robinets, douches; appareils et installations sanitaires.

Sinks; watering installations, automatic; Lighting apparatus and installations; apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; watering machines for agricultural purposes; germicidal burners; deodorising apparatus (not for personal use); vehicle headlights; drying apparatus for fodder and forage; incandescent lamps; electric heating apparatus; radiators (heating); air-conditioning installations; cooling installations for liquids; refrigerating apparatus; air-purifying apparatus and machines; germicidal lamps for purifying air; level controlling valves in tanks; ovens; pasteurisers; non-electronic regulating accessories for water or gas apparatus, and for water or gas pipes; safety lamps; water fountains; motor vehicle parts, namely antiglare devices for motor vehicles (lamp fittings), lamps for directional signals of motor vehicles, lights for motor vehicles, headlights for motor vehicles; roasting apparatus; rotisseries; roasting spits; electric apparatus for room heating or for heating liquids; electric cooking utensils; electric ventilating apparatus (air-conditioning); lights, lamps (electric), lampholders, lamp glasses and shades; apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes; furnace grates; structural plates for ovens; pond accessories, namely fittings, water standpipes, showers; sanitary apparatus and installations.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; potahy vozidel; přívěsy (za vozidla); přívěsy (tažná zařízení pro vozidla); automobilové pneumatiky; podvozky (rámy) vozidel; kola vozidel; klikové skříně pozemních vozidel (součásti)- jiné než motorové; vysokozdvižné vozíky; pneumatiky; Vozíky na zavazadla; duše pneumatik; Kolečka; tahače (motorová vozidla); konstrukční části motorových vozidel (zařazené do třídy 12); zařízení pro připásání zvířat, jmenovitě automobilové bezpečnostní pásy a mříže.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Housses de véhicules; remorques (véhicules); attelages de remorques pour véhicules; pneumatiques pour automobiles; châssis de véhicules; roues de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chariots élévateurs; pneus; diables; chambres à air pour pneumatiques; Brouettes; remorques (automobiles); pièces d'automobiles se rapportant à la construction (comprises dans la classe 12); équipements de confinement et de maintien d'animaux, à savoir grilles et ceintures de sécurité pour voitures.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; Vehicle covers; trailers (vehicles); trailer hitches for vehicles; automobile tyres; vehicle chassis; vehicle wheels; housings for land vehicle components (except for motors and engines); fork lift trucks; tyres; luggage trucks; inner tubes for tyres; Barrows; tractors (motor vehicles); structural motor vehicle parts (included in class 12); animal restraint equipment, namely car seat belts and grilles.

14
Elektrické hodiny a hodiny pro domácnost a jiné elektrické chronometrické přístroje pro domácnost; drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovu nebo jimi potažené (zarazené do trídy 14); vázy z vzácných kovů.

Horloges électriques et de ménage et autres instruments chronométriques destinés au ménage; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); vases en métaux précieux.

Electric and household clocks and other electric chronometric instruments for household purposes; precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in class 14); vases of precious metal.

16
Odpadkové sácky (z papíru nebo z plastické hmoty); papírové kryty na květináče; brožury; fólie z umělých hmot na balení; balicí celofán (celulózové fólie); pytlíky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot); akvária (bytová-); pokojová terária (vivária); papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů (zařazené do třídy 16); tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; kreslicí prístroje; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (zařazené do třídy 16); tiskařské typy; tiskařské štočky; knihy; praporky (papírové-); kancelárské gumicky; mapy; fólie se vzduchovými polštářky z umělé hmoty (pro balicí účely); časopisy (periodika); krída na znacení; modelovací pasty; modelování (umělé hmoty na-); zápisníky; balicí papír; papírové tašky; plakáty; psací potřeby; známky; lístky; toaletní papír; noviny; periodika; knihy pro chovatele; odborné knihy o grilování; časopisy o grilování; štětce; malířské válečky pro interiéry; malířské válečky (malířské válečky pro interiéry); lepidla a lepicí pásky pro průmyslové účely a pro domácnost; fólie z plastických hmot pro zakrývací účely; stavební materiál k výrobě umělých květin ve formě drátů, stuh, textilních materiálů; potřeby pro malování a kreslení, jmenovitě malířská plátna a papír; pastely; skicáky; rýsovací prkna; rýsovací nástroje; rýsovací soupravy (také plné); rýsovací pravítka; balicí papír; fólie z plastických hmot na balení, také na mražená jídla.

Sacs-poubelles (en papier ou en matières plastiques); cache-pot en papier; brochures; pellicules en matières plastiques (pour l'emballage); feuille de cellulose régénérée pour l'emballage; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques); aquariums d'appartement; terrariums d'appartement (vivarium); papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; appareils de dessin; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans la classe 16); caractères d'imprimerie; clichés; livres; fanions, banderoles (en papier); élastiques de bureau; cartes (géographie); feuilles bullées [en matières plastiques] [pour l'emballage ou le conditionnement]; magazines (périodiques); craie à marquer; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage; cahiers de brouillon; papier d'emballage; sacs en papier; affiches; instruments d'écriture; timbres; tickets; papier hygiénique; journaux; périodiques; livres pour l'entretien d'animaux; ouvrages spécialisés sur le barbecue; magazines sur le barbecue; pinceaux; rouleaux à peinture (tiges); rouleaux à peinture (rouleaux pour peintres); adhésifs et bandes adhésives destinés à l'industrie et au ménage; films en matière plastique destinés à la couverture; matériel de bricolage pour la réparation de fleurs artificielles sous forme de fils, bandes, matières textiles; articles pour la peinture et le dessin, à savoir toiles et papiers pour peintres; bâtons à colorier; blocs à dessin; planches à dessin; instruments de dessin; trousses à dessins (également garnies); règles à dessiner; papier d'emballage; fims en matières plastiques pour l'emballage, également pour utilisation en surgélation.

Garbage bags (of paper or of plastics); flower-pot covers of paper; brochures; plastic film (for wrapping or packaging); sheets of recycled cellulose for wrapping; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; indoor aquaria; indoor terrariums (vivariums); paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; drawing apparatus; adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in class 16); printers' type; printing blocks; books; flags, pennants (made of paper); elastic bands for offices; maps; plastic bubble packs (for wrapping or packaging); magazines (periodicals); marking chalk; modelling paste; plastics for modelling; jotters; packing paper; paper bags; posters; writing instruments; stamps; tickets; toilet paper; newspapers; periodicals; books on animal breeding; reference books on barbecuing; barbecuing magazines; paint brushes; paint rollers (pens); paint rollers (house painters' rollers); adhesives and adhesive tapes for industrial or household purposes; foils of plastic for covering; craft material for making artificial flowers, in the form of wires, bands, textile material; articles for painting and drawing, namely canvas for painting and paper; colouring sticks; drawing pads; drawing boards; drawing instruments; drawing sets (including filled); drawing rulers; wrapping paper; plastic film for packaging, including for frozen food.

17
Pryž, gutaperca, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z techto materiálu a zarazené do trídy 17; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnicí, výplňové a izolační materiály; ohebné trubky nekovové; azbest (obklady z-); kůra (jako zvuková izolace); pěnová hmota pro aranžování květin (polotovar); těsnění (zařazené do třídy 17); těsnicí materiály; elastické nitě, kromě nití na textilní použití; izolační přípravky pro ochranu budov před vlhkostí; filtrační (hmoty-) (umělé hmoty nebo polozpracované pěny); tesnicí prostredky (tmely) do spoju; Hadice na zalévání; skelná vlákna k izolacním úcelum; Guma surová nebo polotovar; podkovy (koňské nekovové-); izolátory a izolační prostředky (elektrické energie, tepla, zvuku); izolacní nátery; rukavice (izolační-); uhlíková vlákna, ne pro textilní účely; umělé pryskyřice a syntetické pryskyřice (polotovary); čalounický materiál (balení, čalounické výplňové materiály a materiály k vycpávání, zaklínování) z gumy nebo plastických hmot; spojky na potrubí (nekovové); spojky na potrubí (nekovové); plovací zábrany proti znečištění; izolační tvrdá pěna; vlna skleněná pro izolaci; minerální vata pro izolaci; izolační materiál, jmenovitě bio izolační hmoty; těsnicí pěny, akrylové nebo silikonové materiály, cementová izolace; fólie z plastické hmoty pro stavební účely, ne pro balicí účely; tesnicí prostredky (tmely) do spoju; tmelicí hmoty do spár; hadice z textilních materiálů; těsnění pro sanitární účely; azbest; fólie do zahradních jezírek; plachty a fólie pro zemědělství (zařazené do třídy 17); fólie pro zemědělství.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans la classe 17; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; revêtements d'amiante; Revêtements pour l'isolation accoustique; blocs de mousse pour y piquer des fleurs (mi-ouvrés); garnitures d'étanchéité comprises dans la classe 17; mastics; fils et fibres élastiques, non à usage textile; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); mastics pour joints; tuyaux d'arrosage; tissus en fibres de verre pour l'isolation; Caoutchouc brut ou mi-ouvré; fers à cheval non métalliques; isolateurs et produits isolants (électricité, chaleur, bruit); peintures isolantes; gants isolants; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis); matières de rembourrage (emballage, substances et matériaux de rembourrage et matériaux pour calage) en caoutchouc ou en matières plastiques; racords de tuyaux non métalliques; racords de tuyaux non métalliques; barrages flottants antipollution; mousse isolante dure; laine de verre pour l'isolation; laine de roche pour isolation; matériaux d'isolation, à savoir substances isolantes biologiques; mousses de jointoiement, matières à jointoyer acryliques ou siliconées, mastics de jointoiement; films en matières plastiques pour la construction, non à usage d'emballage; mastics pour joints; matières de remplissage; tuyaux en matières textiles; joints à usage sanitaire; amiante; films pour étangs; bâches et films pour l'agriculture (compris dans la classe 17); films pour l'agriculture.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and included in class 17; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; asbestos coverings; Bark coverings for sound insulation; foam supports for flower arrangements (semi-finished goods); gaskets, included in class 17; sealants; elastic thread and yarn, not for use in textiles; substances for insulating buildings against moisture; filtering materials (semi-processed materials or foams of plastic); sealant compounds for joints; watering hoses; fibreglass fabrics for insulation; Rubber, raw or semi-worked; horseshoes, not of metal; insulators; insulating paint; insulating gloves; carbon fibres, other than for textile use; artificial and synthetic resins (semi-finished products); stuffing of rubber or plastic; junctions, not of metal, for pipes; junctions, not of metal, for pipes; floating anti-pollution barriers; rigid foam for insulation; glass wool for insulation; rockwool for insulation; insulating materials, namely organic insulation materials; sealing foams, acrylic or silicon sealing materials, waterproofing membranes; plastic films for building, not for packaging; sealant compounds for joints; fillers; hoses of textile material; seals for sanitary purposes; asbestos; pond films; tarpaulins and films for use in agriculture (included in class 17); films for use in agriculture.

18
Biče, kůže, postroje pro zvířata a sedlářské výrobky; oděvy pro zvířata; kování ke koňským postrojům, ne z drahých kovů; kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů (zařazené do třídy 18); zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; kůže; pytlíky na píci; udidla (postroje); postroje pro zvířata; guma (části třmenů z-); obojky pro zvírata; kůže (zpracované-); kůže jatečních zvířat; psí obojky; lovecké brašny; kufríky z kuže nebo z kožené lepenky; kůže (podbradníky z-); důtky; koně (nákolenice pro-); šňůry kožené; kůže (řemení z-) (sedlářské výrobky); náhubky; biče; houne na kone; kování ke koňským postrojům, ne z drahých kovů; ohlávky; sedla (jezdecká-); kostry sedel; sedlové přikrývky pro koně; sedla (upnutí na-); klapky na oči (postroje pro koně); zvířecí kůže, usně; uzdy; podložky pro jezdecká sedla; balicí pytle (obálky, pouzdra) (kožené); řemení jako součást postrojů; oprate; postraňky (postroje); vodítka pro zvířata; potřeby pro sport a drezúru zvířat, jmenovitě lonže, popruhy na lonžování, ostruhy, udidla (postroje) a uzdy; ochranné deky pro koně; kožené brašny na nářadí (prázdné); kožené popruhy pro zvířata; čepičky podkov; (prázdné) plastové skříňky na nářadí.

Fouets, peaux, harnais pour animaux et sellerie; vêtements pour animaux; garnitures de harnachement non en métaux précieux; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fourrures (peaux d'animaux); musettes-mangeoires à fourrage; mors (harnachement); articles de bourellerie; pièces en caoutchouc pour étriers; colliers pour animaux; peaux corroyées; peaux d'animaux de boucherie; colliers de chiens; gibecières; caisses en cuir ou en carton-cuir; mentonnières (bandes en cuir); martinets (fouets); guêtres pour chevaux; laisses; courroies en cuir (sellerie); muselières; fouets; couvertures de chevaux; garnitures de harnachement non en métaux précieux; licous; selles pour chevaux; arçons de selles; housses de selles pour chevaux; attaches de selle; oeillères; peaux d'animaux; bridons; dessous de selles; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); courroies de harnais; rênes; traits [harnachement]; laisses pour animaux; équipements de sport animalier et pour le dressage, à savoir longes, sangles, éperons, dentiers et mors; couvertures de protection pour chevaux; sacoches à outils (vides); ceintures de cuir pour animaux; capuchons pour la protection des sabots; sacs à outils (vides) en matières plastiques.

Whips, hides, harness for animals and saddlery; clothing for animals; harness fittings, not of precious metal; leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in class 18); animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; fur-skins; nose bags (feed bags); bits for animals (harness); harness for animals; parts of rubber for stirrups; collars for animals; curried skins; skins from slaughtered animals; dog collars; game bags; cases of leather or leatherboard; chin straps of leather; cat o' nine tails; knee pads for horses; leather leashes; straps of leather (saddlery); muzzles; whips; horse blankets; harness fittings, not of precious metal; halters; riding saddles; saddletrees; saddle cloths for horses; fastenings for saddles; blinkers (harness); animal skins, hides; bridoons; pads for riding saddles; bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; harness traces; reins; traces (harness); leads for animals; apparatus for animal sports and dressage, namely lunges, lunging girths, spurs, bits and bridle bits; protective blankets for horses; tool bags (empty); straps of leather for animals; hoof caps for hoof protection; (empty) toolbags of plastic.

19
Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; trubky drenážní (nekovové); vápno; štěrk; oxid křemičitý pro stavební účely; Písek (s výjimkou písku formovacího); chlévy; sila (nekovová); stáje; dehet (lepenka dehtovaná); nátěrové hmoty pro stavebnictví; koupadla ( -konstrukce) pro ptáky, nekovové; voliéry (nekovové); cihly (hlína na-); cihly; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; odpadní trubky (nekovové); akvária (štěrk pro-); azbest-cement; asfalt; nosníky (nekovové); stavební a užitkové dřevo; stavební kámen; beton; prkna (stavební dřevo); střešní krytiny a střechy (nekovové); dehet (lepenka dehtovaná); nekovové okapní žlaby; skleníky (přenosné-) (nekovové); sádra (pálená a surová); nekovové mříže; dřevo (tvarované, lisovatelné, částečně zpracované); žaluzie (nekovové); izolace (sklo na-) (pro stavby); dlaždice na stěny (nekovové, pro stavebnicví); komíny (nástavce na-) (nekovové); trhové stánky; nekovové kůly; nekovové dlaždice; břidlice; břidlicová moučka; struska (stavební hmoty); štěrk; cihly (pojiva na výrobu-); materiály pro výstavbu silnic a vozovek; dehet (pro stavebnictví); nekovová vrata; nekovové výztuže pro stavebnictví; schodiště nekovová; Nekovové dveře; bednění do betonu nekovová; nekovové voliéry; hrazení nekovová; přírodní kameny a betonové tvárnice pro zahradnické a stavební účely; přenosné zahradní domky, nekovové; betonové stavební dílce pro zahradnické účely; panely ze dřeva; konstrukční dřevo; parketové podlahy; dřevo upravené lněným olejem; dřevotřískové desky; řezivo; cement; namíchaná cementová kaše (stavební materiály); křemenný písek; písek (formovací písek); štěrk; hotová omítka (nátěrové hmoty pro stavebnictví); závory; vápenopískové cihly; keramické kachle pro stavební účely; tašky na střechy (nekovové); komínové cihly; betonové stavební prvky pro zahradní a stavební účely; drenážní trubky a kanálové trubky (zařazené do třídy 19); drenážní desky, nekovové; desky ze sádrového betonu; bitumenové vlnité desky; palisády ze dřeva, ploty ze dřeva; pařeniště ze skla nebo plastu, kryty pro pařeniště z plastické hmoty; hotové zahradní jezírka sestávající převážně z plastické hmoty; nekovová neohebná potrubí.

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux de drainage non métalliques; chaux; gravier; silice destinée à la construction; sable (à l'exception du sable pour fonderie); porcheries; silos non métalliques; étables; carton bitumé; enduits (matériaux de construction); baignoires pour oiseaux (constructions), non métalliques; volières non métalliques; terre à briques; briques; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; tuyaux de descente (non métalliques); sable pour aquariums; fibrociment; asphalte; poutrelles non métalliques; Bois d'œuvre; Pierres à bâtir; béton; planches [bois de construction]; couvertures de toits, non métalliques; carton bitumé; rigoles non métalliques; serres transportables non métalliques; plâtre (cuit et brut); treillages non métalliques; bois (façonné, compressible, mi ouvré); jalousies non métalliques; Verre isolant (construction); carreaux non métalliques pour la construction; mitres de cheminées non métalliques; baraques de foires; poteaux non métalliques; dalles non métalliques; schistes; poudre d'ardoise; scories (matériaux de construction); pierres concassées; pierre; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; goudron; portails non métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; escaliers non métalliques; Portes non métalliques; coffrages pour le béton non métalliques; volières non métalliques; clôtures non métalliques; pierres naturelles et en béton pour le jardin et la construction; abris de jardin transportables, non métalliques; éléments de construction en béton destinés au jardin; panneaux en bois; bois de construction; parquets; panneaux de bois et de lin; panneaux en aggloméré; bois coupé sur mesure; ciments; mortiers préparés (matériaux de construction); sable argentifère; sable (sable de fonderie)); gravier; crépis préparés (enduits); loquets; brique silico-calcaire; carreaux de céramique pour la construction; pannes [tuiles]; pierres pour cheminées; pierres en béton pour le jardin et la construction; tuyaux de drainage et tuyaux de canalisation (compris dans la classe 19); plaques de drainage non métalliques; plaques de béton au plâtre cuit; plaques ondulées bitumées; palissades en bois, clôtures en bois; couches en verre ou en matières plastiques, couches de couverture en matières plastiques; étangs préfabriqués essentiellement composés de matières plastiques; tuyaux non métalliques.

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; drain pipes, not of metal; lime; gravel; silica for building; sand (except foundry sand); pigsties; silos (not of metal); stables; building cardboard (asphalted); coatings (building materials); bird baths (structures), not of metal; aviaries, not of metal; earth for bricks; bricks; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; gutter pipes (not of metal); aquarium gravel; asbestos cement; asphalt; joists, not of metal; construction and worked timber; Building stone; concrete; planks (wood for building); roof coverings, not of metal; building cardboard (asphalted); non-metal gutters; greenhouses, transportable, not of metal; plaster (fired and raw); lattice work, not of metal; timber (worked, mouldable, semi-worked); Jalousies, not of metal; Insulating glass [building]; tiles (not of metal, for building); chimney pots, not of metal; fair huts; posts, not of metal; non-metallic tiles; schists; slate powder; slag (building material); crushed stone; stone; materials for making and coating roads; tar; gates, not of metal; non-metallic frames for buildings; staircases, not of metal; Non-metal doors; shuttering, not of metal, for concrete; non-metallic aviaries; fences, not of metal; natural stone and concrete for gardens and building; transportable summer houses, not of metal; concrete components for gardens; panels of wood; wood for building; parquet flooring; glulam; chip board; cut wood; cement; ready-mixed mortar (building materials); silver sand; sand (foundry sand); gravel; ready-mixed plaster (coatings); clinker; sand-lime brick; ceramic tiles for building; tiles, not of metal; fireplace stones; concrete building blocks for garden or building purposes; drain pipes and sewer pipes (included in class 19); drainage panels, not of metal; plaster concrete slabs; corrugated bitumen slabs; palisades, all of wood, fences of wood; cold frames of glass or plastic, cold frame covers of plastic; prefabricated ponds, mainly of plastic; non-metallic pipes.

20
Zvířata (pelechy pro domácí-); úly včelí; úly včelí; psí boudy; boudy pro domácí zvířata; polštáře pro domácí zvířata; sloupky na broušení drápu pro kocky; zvířata (pelechy pro domácí-); krabice na hnízdení; pracovní stoly; nábytek; zrcadla; rámy na obrazy; zboží (zařazené do třídy 20) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot; upevňovací kolíky, nekovové; aportovací předměty ze dřeva; krabice; zahradní zařízení, jmenovitě figury, nekovové (zařazené do třídy 20); příslušenství pro zahradní jezírka, zařazené do třídy 20, jmenovitě sošky, figurky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo náhražek z plastických hmot; boudy také pro domácí zvířata (nekovové); koše (nekovové); poznávací značky pro vozidla, nekovové; kempinkový a zahradní nábytek; spací pytle; gauče; čepy (do sudů) (nekovové); poutka pro závěsy; nábytkové kování, nekovové; dveře (závěsy u-) (nekovové); nábytkové a dveřní zámky, nekovové; police, policové desky; příslušenství pro záclony, jmenovitě háčky na záclony, kroužky na záclony, konzole na záclony, tyče na záclony; dekorační předměty (vybavení interiéru) ne z textilního materiálu, zařazené do třídy 20, ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo náhražek z plastických hmot; nekovové žebříky; šrouby (nekovové); spony (nekovové); řetězy (nekovové); tyče (nekovové); dřevo pro kutilské účely; dřevěné police.

Couchettes pour animaux d'intérieur; ruches pour abeilles; ruches pour abeilles; niches de chiens; niches pour animaux d' intérieur; coussins pour animaux domestiques; bois à griffer pour chats; couchettes pour animaux d'intérieur; nichoirs; établis; meubles; miroirs; cadres; produits, compris en classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques; tiges de fixation, non métalliques; jouets à rapporter; boîtes; équipements de jardin, à savoir figurines, non métalliques (comprises dans la classe 20); accessoires pour étangs, compris dans la classe 20, à savoir gargouilles, figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; niches également pour animaux d'intérieur (non métalliques); panier, (non métallique); plaques d'immatriculation non métalliques pour véhicules; mobilier de camping et de jardin; sacs de couchage; divans; chevilles non métalliques; passants pour rideaux; garnitures de meubles non métalliques; charnières non métalliques; serrures pour meubles et portes, non métalliques; éléments d'étagères, planches d'étagères; accessoires pour rideaux, à savoir crochets pour rideaux, anneaux pour rideaux, galets pour rideaux, tringles pour rideaux; articles de décoration (aménagement intérieur) non en matières textiles, compris dans la classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques; échelles non métalliques; vis (non métalliques); colliers de serrage (non métalliques); chaînes (non métalliques); tiges (non métalliques); bois destiné au bricolage; étagères en bois.

Beds for household pets; beehives; beehives; dog kennels; kennels for household pets; pet cushions; scratching posts for cats; beds for household pets; nesting boxes; workbenches; furniture; mirrors; picture frames; goods (included in class 20) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; retaining pins, not of metal; sticks for retrieving; boxes; garden equipment, namely figurines, not of metal (included in class 20); pond accessories, included in class 20, namely spitters, figurines of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; kennels, including for pets (not of metal); basked, (not of metal); vehicle numberplates, not of metal; camping and garden furniture; sleeping bags; loungers; plugs, not of metal; loops for curtains; furniture fittings, not of metal; hinges, not of metal; furniture and door locks, not of metal; shelf units, shelving; curtain accessories, namely curtain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain rods; decorative articles (interior furnishings), not of textile, included in class 20, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; ladders not of metal; screws (not of metal); clips (not of metal); chains (not of metal); bars (not of metal); wood for craft purposes; wooden shelving.

21
Zavlažovače na zalévání květin a rostlin; podpory pro rostliny (aranžování květin); postřikovače na zalévání květin a rostlin; kvetináce; hubice (rozprašovadla) na kropicí konve; krmítka pro hospodářská zvířata; žlaby pro krmivo; lapace hmyzu; klece pro domácí zvírata; kartáče na koně; zavlažovace; pasti na krysy, potkany; čisticí přístroje (ruční); drátky na čištění parket; klece pro domácí zvířata; terária do bytu pro pěstování rostlin; náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů); hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátenka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; sklenené nádobí, porcelán a hlinené výrobky (zarazené do trídy 21); mísy na květiny; misky na krmivo; smetáky; hrnce, hrnky; pánve na smažení; kuchyňské nádobí, náčiní (s výjimkou nožů, vidliček a lžic) ne z drahých kovů; sklenicky; drobné ruční náčiní pro kuchyň; vedra; koše (ne z drahých kovů pro domácnost); dekorační předměty, jmenovitě vázy (ne z drahých kovů), porcelán a skleněné sochy; kempingové přístroje na vaření (neelektrické); zubní kartáčky (také elektrické); vaničky na praní; pasti na zvířata, nekovové; napajedla; hygienické nádoby pro domácí zvířata; příslušenství pro grily, jmenovitě grilovací rošty (kuchyňské potřeby) a stojany na rožně; kleště na grilování, grilovací misky; neautomatické mlecí a mísicí přístroje pro potraviny; neelektrické lisy na ovoce; džbery; příslušenství pro koberce, jmenovitě kartáče na koberce (ruční).

Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour plantes (arrangements floraux); seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; pots de fleurs; pommes d'arrosoirs; crèches pour bestiaux; auges; pièges à insectes; cages pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux; arroseurs; ratières; outils de nettoyage manuels; paille de fer pour le nettoyage; cages de transports pour animaux domestiques; terrariums d'appartement (culture des plantes); ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21); vases; écuelles; balais; pots; poêles à frire; vaisselle non en métaux préciaux; verres; petits ustensiles de cuisine entraînés manuellement; seaux; corbeilles pour le ménage non en métaux précieux; articles de décoration, à savoir vases (non en métaux précieux), porcelaine et sculptures en verre; appareils de cuisson pour le camping (non électriques); brosses à dents (également électriques); cuviers à lessive; pièges pour animaux, non métalliques; abreuvoirs; bacs de propreté pour animaux de compagnie; accessoires de gril, à savoir grilles de gril (ustensiles de cuisine) et supports de gril; pinces pour gril, plats pour gril; appareils à moudre et à mélanger non mécaniques pour produits alimentaires; presse-fruits non électriques; cuves; accessoires pour tapis, à savoir balais à tapis (entraînés manuellement).

Sprinklers for watering flowers and plants; holders for flowers and plants (flower arranging); syringes for watering flowers and plants; flowerpots; nozzles for watering cans; mangers for livestock; feeding troughs; insect traps; cages for household pets; horse brushes; sprinklers; rat traps; cleaning instruments (hand operated); steel wool for cleaning; cages for household pets; indoor terrariums (plant cultivation); Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware (included in class 21); flower bowls; feeding bowls; brooms; pots; frying pans; tableware (other than knives, forks and spoons), not of precious metal; glasses; small hand-operated kitchen utensils; buckets; baskets (not of precious metal, for household purposes); decorative articles, namely vases (not of precious metal), porcelain and glass sculptures; cooking apparatus for camping (non-electric); toothbrushes, including electric toothbrushes; washtubs; animal traps, not of metal; troughs; litter trays for pet animals; grill accessories, namely griddles (kitchen utensils) and grill supports; barbecue tongs, grill dishes; non-mechanical grinding and mixing apparatus for foodstuffs; fruit presses, non-electric; tubs; carpet accessories, namely carpet sweepers (hand-operated).

22
Provazy, sítě, stany, plachty, plachtoviny, pytle, zařazené do třídy 22; čalounické a vycpávkové materiály (kromě pryžových a plastových); textilní vláknité suroviny; lana vlečná pro automobily; pásky na uvazování vinné révy; peří prachové; vozové plachty; rybářské sítě; konopí (materiál); lišty jako části okenních žaluzií; juta; pletené provazy na zhotovování bičů; koňské žíně; pytle na přepravu a uskladnění volně loženého (sypaného) zboží; piliny; ovčí rouno; pytlíky na balení, obaly a tašky na balení, z textilního materiálu; provazy na balení; kabely, s výjimkou kovových; stany; plachty pro zemědělství (zařazené do třídy 22); provazové žebríky; popruhy pro zvířata, ne z kůže; lana (zařazená do třídy 22); vlna pro kutilské účely; stěžňová lana (lanoví).

Ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris dans la classe 22; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; corde de remorquage de véhicules; bandelettes pour attacher la vigne; duvet (plumes); bâches de véhicules; filets de pêche; chanvre; rubans de jalousies; jute; cordes de fouets; crins de cheval; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sciure de bois; toisons [poils d'animaux]; sacs, housses, pochettes pour l'emballage en matière textiles; cordes d'emballage; câbles non métalliques; tentes; bâches pour l'agriculture (comprises dans la classe 22); échelles de corde; harnais pour animaux, non en cuir; cordes (comprises en classe 22); laine destinée au bricolage; garcettes.

String, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, included in class 22; padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; vehicle tow ropes; strips for tying-up vines; down (feathers); vehicle covers (not fitted); fishing nets; hemp; ladder tapes and webbing for venetian blinds; jute; whipcord; horsehair; bags (sacks) for the transport and storage of materials in bulk; sawdust; fleece wool; pouches, sleeves and bags of textile for packaging; packing rope; cables, not of metal; tents; tarpaulins for use in agriculture (included in class 22); rope ladders; harness for animals, not of leather; ropes (included in class 22); wool for craft purposes; fibrous gaskets for ships.

25
Boty nad kotníky; zahradnická obuv; vycházková obuv; pánská obuv; dámské boty; dětská obuv; sportovní obuv; pantofle; vložky do bot nikoliv pro ortopedické účely.

Bottes; chaussures de jardinage; chaussures de marche; chaussures pour hommes; chaussures pour dames; chaussures pour enfants; chaussures de sport; pantoufles; semelles non à usage orthopédique.

Boots; garden shoes; walking shoes; men's shoes; ladies' shoes; children's footwear; sports shoes; slippers; shoe inserts, not for orthopaedic purposes.

27
Koberce, protiskluzová ochrana pro koberce; textilní látky pro výzdobu interiérů; rohožky; linoleum nebo nebo jiné obklady podlah; tapety z jiných než textilních materiálů.

Tapis, anti-dérapants pour tapis; étoffes pour décoration intérieure; tapis de sol; linoléum ou autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Carpets, non-slip devices for carpets; textile materials for interior decoration; floor mats; linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile).

28
Hrací karty; hračky; hrací přístroje, také pro zahradu; hrací přístroje (zařazené do třídy 28); chovatelské potřeby, jmenovitě hračky pro zvířata; žvýkací předměty (hračky, ne jedlé) pro psy a kočky, okrasné ptáky, hlodavce, akvarijní ryby.

Cartes à jouer; jouets pour enfants; jeux de miroirs également pour le jardin; jeux de miroirs (compris dans la classe 28); équipements pour l'entretien d'animaux, à savoir jouets pour animaux; objets à mâcher pour chiens et chats, (jouets, non comestibles), oiseaux d'intérieur, rongeurs, poissons d'intérieur.

Game cards; children' s toys; play apparatus, including for the garden; play apparatus (included in class 28); animal husbandry equipment, namely animal toys; chews (toys, non-edible) for dogs and cats, pet birds, rodents and ornamental fish.

29
Dietní výrobky pro děti a nemocné na bázi bílkovin, tuků, mastných kyselin, s přídavkem vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, jednotlivě nebo v kombinaci, zařazené do třídy 29, ne pro léčebné účely; konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; ovocné, zeleninové a masové huspeniny; džemy; semena pro účely výživy, jmenovitě arašídy, piniová jádra, řepková semena, ředkev, slunečnicová semena, výše uvedené zboží sušené, konzervované a/nebo mražené.

Produits diététiques pour enfants et malades non à usage médical à base de protéines, de matières grasses, d'acides gras avec adjonction de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées de fruits, de légumes et de viande; confitures; graines alimentaires, à savoir arachides, pignons, colza, radis, graines de tournesol, les produits précités séchés, conservés et/ou surgelés.

Dietetic substances for children and invalids with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination, included in class 29, not for medical purposes; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit, vegetable and meat jellies; jams; seeds for food, namely peanuts, pine nuts, rape seed, radish, sunflower seeds, the aforesaid goods dried, preserved and/or frozen.

30
Osivo pro účely výživy, jmenovitě ječmen, osivo z leštěnce, konopné osivo, proso, zejména speciální krmivo pro domácí ptáky (Darisaat a/nebo Milosaat), oves, osivo Kardisaat, lněná semena, kukuřice, mák, žito, hořčice, sezam, pšenice, výše jmenované zboží sušené, konzervované a/nebo mražené.

Graines alimentaires, à savoir orge, graines de lin, chènevis, millet, graines de dari et/ou graines de milo, avoine, graines de cardon, graines de lin, maïs, graines de pavot, seigle, moutarde, sésame, froment, les produits précités séchés, conservés et/ou surgelés.

Seeds for food, namely barley seeds, bright seeds, hemp seeds, millet seeds, in particular dari seeds and/or milo seeds, oat kernels, kardi seeds, linseeds, corn, poppy seeds, rye seeds, mustard, sesame seeds, wheat germ, the aforesaid goods dried, preserved and/or frozen.

31
Zemedelské, zahradnické a lesní výrobky a taky obilí (zahrnuté ve tríde 31); živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena; prírodní rostliny a kvetiny; potraviny pro zvírata; slad; potraviny pro zvírata; řasy pro lidskou a živočišnou spotřebu; písek pro domácí zvířata (stelivo); stromy (jako rostliny); bobule, čerstvé; živé kvetiny; cibule; moučka arašídová pro zvířata; ryby (živé); jikry rybí; živé rybářské návnady; moučka rybí pro zvířecí spotřebu; krmivo pro domácí zvířata, zejména potrava pro psy a kočky; zrní pro živočišnou spotřebu; drůbež (živá zvířata); obilná zrna v nezpracovaném stavu; seno; kulatina dřevěná neodkorněná; žvýkací kosti pro zvířata (jedlé); klíčky, semena (rostliny); posilňující přípravky pro zvířata; bylinky čerstvé polévkové jako koření; nosné prostředky pro drůbež; moučka lněná (suché krmivo); mulč slaměný (materiál na přikrytí povrchu půdy); rostliny a sazenice rostlin; bílkoviny pro krmení zvírat; trávníky přírodní; réva vinná; růže (keře); řepa jedlá; rostlinná semena; kere; odpadky pro zvírata; chovatelské, pěstitelské produkty; rašelina (přírodní); krmivo; sůl pro dobytek; potrava pro ptactvo; kontejnerové rostliny; sazenice, travní semena, semena květin, semena zeleniny; záhonové a balkonové rostliny; sadbové brambory; žvýkací předměty (jedlé) pro psy a kočky, okrasné ptáky, hlodavce, akvarijní ryby; krmení pro koně; krmivo pro drůbež; krmivo pro králíky, krmivo pro holuby; Krmivo pro ryby; krmivo pro divokou zvěř; brambory čerstvé; čerstvé osivo pro účely výživy, jmenovitě ječmen, osivo z leštěnce, konopné osivo, proso, zejména speciální krmivo pro domácí ptáky (Darisaat a/nebo Milosaat), oves, osivo Kardisaat, lněná semena, kukuřice, mák, žito, hořčice, sezam, pšenice.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malts; aliments pour animaux; algues pour l'alimentation humaine et animale; litières pour animaux de compagnie; arbres (végétaux); baies (fruits); fleurs naturelles; bulbes; farine d'arachides pour animaux; Poissons vivants; oeufs de poisson; appâts pour la pêche (vivants); farines de poisson pour l'alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie, en particulier aliments pour chiens et chats; graines pour l'alimentation animale; Volaille (animaux vivants); Céréales en grains non travaillés; foin; bois en grume; os à mâcher pour animaux (comestibles); germes (botanique); substances alimentaires fortifiantes pour animaux; herbes potagères fraîches; produits pour la ponte de la volaille; farine de lin [fourrage]; paillis (couverture d' humus); plantes et plants; protéine pour l'alimentation animale; Gazon naturel; pieds de vigne; rosiers; betteraves; graines; arbustes; litières pour animaux; produits de l'élevage; tourbe (naturelle); pâture; sel pour le bétail; aliments pour oiseaux; plantes en conteneurs; plants, semences de gazon, semences de fleurs, semences de légumes; plantes pour parterres et pour balcons; pommes de terre de semence; objets à mâcher (comestibles) pour chiens et chats, oiseaux d'intérieur, rongeurs, poissons d'intérieur; Aliments pour chevaux; aliments pour volaille; nourriture pour lapins, nourriture pour pigeons; Aliments pour poissons; nourriture pour gibier; Pommes de terre fraîches; graines alimentaires fraîches, à savoir orge, lin, chènevis, millet, en particulier graines de dari et/ou graines de milo, arachides, avoine, graines de cardon, graines de potiron, graines de lin, maïs, graines de pavot, pignons, graines de colza, radis, seigle, graines de moutarde fraîches, graines de sésame, graines de tournesol, grains de blé.

Agricultural, horticultural and forestry products as well as grains (as far as contained in class 31); live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; foodstuffs for animals; seaweed for human and animal consumption; sand for pets (litter); trees; berries, fresh fruits; natural flowers; bulbs; peanut meal for animals; Live fish; fish spawn; bait (fishing-) (live); fishmeal for animal consumption; foodstuffs for pets, in particular dog and cat food; grains for animal consumption; Poultry (live); grains (cereals); hay; undressed timber; chewing bones for animals (edible); seed germ for botanical purposes; strengthening animal forage; garden herbs, fresh; preparations for egg-laying poultry; flax meal (fodder); straw mulch; plants and seedlings; protein for animal consumption; Natural turf; vine plants; rose bushes; beet; grains; shrubs; litter for animals; bred stock; peat (natural); fodder; salt for cattle; bird food; container plants; seedlings, grass seeds, flower seeds, vegetable seeds; bedding plants and balcony plants; seed potatoes; chews (edible) for dogs and cats, pet birds, rodents and ornamental fish; Horse feed; poultry feeds; foodstuffs for rabbits, pigeon feed; Fish foods; food for game; Fresh potatoes; fresh seeds for food, namely namely barley seeds, bright seeds, hemp seeds, millet seeds, in particular dari seeds and/or milo seeds, peanuts, oat kernels, kardi seeds, pumpkin seeds, linseeds, corn, poppy seeds, pine nuts, rape seeds, raddish, rye seeds, fresh mustard seeds, sesame seeds, sunflower seeds, wheat germ.

32
Piva; Džusy; šumivá voda.

Bières; jus; eau effervescente.

Beers; juices; aerated water.

33
Vína; šumivá vína; šumivá vína; lihoviny; likéry.

Vins; vins mousseux; vins mousseux; spiritueux; liqueurs.

Wines; sparkling wine; sparkling wine; spirits; liqueurs.

35
Reklama; distribuce zboží k reklamním úcelum; pořádání veletrhů a výstav (zařazené do třídy 35); služby poskytovatele licence, jmenovitě zprostředkování organizačního a provozně-ekonomického know-how v oblasti spotřebního zboží; Příjem objednávek, dodavatelské a fakturační služby, také v rámci internetového obchodu; služby v oblasti obchodního rízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; marketing; pruzkum trhu a analýzy trhu; obchodní šetrení; personální poradenství; konzultacní služby pro obchodní rízení a pro organizaci obchodních aktivit; odborníci na efektivitu; styk s verejností (public relations); obchodní konzultacní a poradenské služby; fakturace; zhotovování analýz pracovišť jako pomůcek při rozhodování pro podniky; obchodní konzultace v oblasti podnikání; konzultacní služby v oblasti reklamy.

Publicité; distribution de marchandises à des fins publicitaires; organisation de foires et d'expositions (comprises dans la classe 35); services d'un franchiseur, à savoir médiation de savoir-faire organisationnel et économique dans le domaine des biens de consommation; prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; études de marché et analyses de marché; enquêtes commerciales; conseils en matière de personnel; services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; expertises en affaires; relations publiques; services de conseils en affaires; comptabilité; analyses de sites comme aides à la prise de décision pour entrepreneurs; conseils en affaires; services de conseils en matière de publicité.

Advertising; distribution of goods for advertising purposes; organisation of trade fairs and exhibitions, included in class 35; franchising, namely providing organisational and professional business know-how in the field of consumer goods; order placement and delivery services and invoice management, including within the framework of e-commerce; business management services; business administration; office functions; marketing; market research and market analysis; business investigations; personnel consultancy; business management and organization consultancy services; efficiency experts; public relations; business consultancy and advisory services; accountancy; location analyses being decision-making aids for businesses; business consultancy; consultancy services relating to advertising.

36
Zpracování služeb peněžních s kreditními kartami; vydávání poukázek a kolkových známek; vydávání úverových karet; poskytování pujcek proti zástave cenných papíru; kanceláře pro inkasování pohledávek; financní informace; financní služby; finanční poradenství; franšízing, jmenovitě zprostředkování finančního know-how; leasing.

Conclusion d'affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédits; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; informations financières; services de financement; Conseils en matière de financement; franchisage, à savoir courtage de savoir-faire financier; leasing.

Concluding monetary transactions with credit cards; issue of tokens and vouchers of value; issuing of credit cards; lending against securities; debt collection agencies; financial information; financing services; financial consultancy; franchising, namely providing of financial know-how; leasing.

37
Pozemní stavitelství; instalační služby; stavební informace; informace o opravách; autoservisy; instalace a opravy zavlažovacích zařízení, zařízení proti vloupání, elektrických přístrojů, požárních hlásičů, topení, klimatizačních zařízení, chladicích zařízení, pecí; montáž, údržba a opravy strojního zarízení; lakování, glazurování; provádění nátěrů; antikorozní úprava; protektorování pneumatik; pískování; obnova použitých nebo částečně zničených strojů, motorů; pronájem bagrů, stavebních strojů; mytí vozidel; dílenské a opravárenské práce na strojích pro zemědělské účely.

Construction; services d'installation; informations en matière de construction; informations en matière de réparations; stations-service; installation et réparation d'installations d'arrosage, de détection d'effractions, d'appareils électriques, d'installations d'alarme incendie, de chauffages, d'installations de climatisation, de réfrigérateurs, de fours; installation, maintenance et réparation de machines; travaux de vernissage; services de peinture; traitement contre la rouille; rechapage de pneus; sablage; remise en état de machines et moteurs usés ou partiellement détruits; location d'excavateurs, de machines de construction; lavage de véhicules; travaux en atelier et de réparation de machines agricoles.

Building construction; installation services; construction information; repair information; vehicle service stations; installation and repair of irrigation installations, burglar alarm systems, electric apparatus, fire alarm systems, heating apparatus, air-conditioning systems, refrigerating apparatus and ovens; machinery installation, maintenance and repair; varnishing; painting services; rust-proofing; retreading of tyres; sanding; reconditioning machines and motors and engines that are worn out or partially destroyed; rental of excavators and construction machines; vehicle washing; workshop and repair services for machines for agricultural purposes.

44
Zemědělské, zahradnické a lesnické služby; léčení stromů; veterinární služby; rostlinné školky; hnojení a rozmísťování jiných chemikálií pro zemědělství (ze vzduchu či nikoliv); zahradnické služby; zahradnictví; umělé oplodňování; údržba trávníků; hubení škůdců a obtížného hmyzu, pro zemědělské účely; úprava (česání) zvířat; chov zvírat; ničení plevele; půjčování a pronájem strojů a přístrojů pro zemědělské účely.

Services agricoles, horticoles ou sylvicoles; chirurgie des arbres; services vétérinaires; services de pépiniéristes; Épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; Jardinage; horticulture; services d'insémination artificielle; Entretien de pelouses; services de destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture; pansage d'animaux; élevage d'animaux; destruction des mauvaises herbes; prêt et courtage de machines et d'appareils agricoles.

Agriculture, horticulture or forestry services; tree surgery; veterinary services; plant nurseries; aerial and surface spreading of fertilisers and other agricultural chemicals; Gardening; horticulture; artificial insemination services; Lawn care; vermin exterminating (for agriculture); animal grooming; animal breeding; weed killing; rental of machines and apparatus for agricultural purposes.


C.CENTIMO, Info about trademak list

This trademark C.CENTIMO list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 2 trademarks of text C.CENTIMO, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688