INTELLIGENCE EVERYWHERE - Trademark, owner Thin Film Electronics ASA

Trademark info fields

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15794738
Znění ochranné známky: INTELLIGENCE EVERYWHERE
Třídy výrobků a služeb: 9, 38, 42
Datum podání přihlášky: 02.09.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 19.09.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu: Norsko
Zástupce:**** Private data ****
Stav dokumentu: Zveřejněná přihláška
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Přístroje a nástroje vědecké a optické, přístroje a nástroje geodetické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci); Přístroje pro záznam, převod nebo reprodukci dat, zvuku nebo obrazu; Počítačový software; Přístroje pro mobilní datovou komunikaci a související software; Paměťové nosiče; Elektronické nosiče dat; Elektronické etikety; Etikety s elektronicky nahranými nebo kódovanými informacemi; Etikety s magneticky nahranými nebo kódovanými informacemi; Etikety s opticky nahranými nebo kódovanými informacemi; Tištěné elektronické obvody.
38 Služby telekomunikačních bran; Přístup k obsahu internetu, k internetovým stránkám a portálům; Služby týkající se digitálního přenosu a přenosové služby prostřednictvím internetu; Komunikace prostřednictvím portálu k získávání informací; Poskytování přístupu k databázím; Poskytování přístupu k elektronickým vývěskám.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Uchovávání dat v elektronické podobě; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Cloud computing [software jako služba SaaS].
FR9 Appareils et instruments scientifiques et optiques, appareils et instruments géodésiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle); Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction des données, du son ou des images; Logiciels; Appareils mobiles de communication de données et logiciels connexes; Supports de mémoire; Supports de données électroniques; Étiquettes électroniques; Étiquettes contenant des informations enregistrées ou encodées électroniquement; Étiquettes contenant des informations enregistrées ou encodées magnétiquement; Étiquettes contenant des informations enregistrées ou encodées optiquement; Circuits électroniques imprimés.
38 Services de passerelles de télécommunications; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Services de transfert numérique et services d'envoi via l'internet; Communications par portails pour recherche d'informations; Fourniture d'accès à des bases de données; Offre d'accès à des tableaux d'affichage électroniques.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Stockage électronique de données; Services de conseils en matière de logiciels; Informatique en nuage [logiciel-service Saas].
EN9 Scientific and optical apparatus and instruments, apparatus and instruments for surveying, weighing, measuring, signaling, checking (supervision); Apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound and images; software; mobile data communications apparatus and related software; media storage; Electronic data carriers; Electronic tags; Labels carrying electronically recorded or encoded information; Labels carrying magnetically recorded or encoded information; Labels carrying optically recorded or encoded information; Printed electronic circuits.
38 Telecommunication gateway services; Access to content, websites and portals; Digital transfer services and transmission services via the Internet; Communication through portal to reach information; Providing access to databases; Providing access to electronic bulletin boards.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software; electronic data storage; Consultancy in the field of computer software; Cloud computing [Software as a service SaaS].

INTELLIGENCE EVERYWHERE, Info about trademak list

This trademark INTELLIGENCE EVERYWHERE list was get 08.12.2016 10:12 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text INTELLIGENCE EVERYWHERE.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688