Auto Auto - Trademark, owner TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE

Trademark info fields

-
SourceOHIM
Application5553391
Trademark textAuto Auto - ochranná známka
Auto Auto
Product Classes1, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
Vienna Classes 25.5.2 ; 26.4.1 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 29.1.4 ; 29.1.6
Filing date14.12.2006
Publication date25.06.2007
Registration date14.11.2011
Expiration/renewal date14.12.2016
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
Trademark colorsModrá, bílá
Trademark colorsENWhite, blue
Trademark colorsFRBlanc, bleu
StatusZapsaná
TypeObrazová
Nice Classification
1
Chemické produkty používané v průmyslu; kryogenní přípravky; chladicí kapaliny pro motory vozidel; přípravky k zabránění přehřátí chladicích kapalin pro vozidla; kapaliny brzdové, nemrznoucí směsi; odmrazovací prostředky; chemické prostředky pro čištění olejů.

Produits chimiques destinés à l'industrie; agents chimiques de refroidissement; produits de refroidissement pour moteurs de véhicules; produits empêchant la surchauffe de produits réfrigérants automobiles; liquides de freins, antigels; produits dégivrants; produits pour la purification des huiles.

Chemical products for use in industry; chemical cooling agents; coolants for vehicle engines; preparations to prevent the overheating of refrigerants for motor vehicles; brake fluids, antifreeze; de-icing preparations; oil-purifying chemicals.

2
Konzervační prostředky pro motorová vozidla, prostředky pro konzervování dutin, ochrana podvozku proti korozi, barvy, laky, základní nátěrové barvy.

Produits pour la conservation des automobiles, à savoir produits de conservation des cavités, protections pour le bas de caisse, peintures, laques, primaires.

Preservatives for vehicles, namely preservatives for cavities, underseals, paints, lacquers and primers.

3
Kapaliny do ostřikovačů předních skel vozidel; přípravky pro leštění, odmašťování a broušení; přípravky pro čištění, zejména pro motorová vozidla; čističe brzd; čisticí oleje.

Lave glace; produits pour polir, dégraisser et abraser; agents nettoyants, en particulier pour automobiles; produit nettoyant pour freins; huiles de nettoyage.

Windscreen cleaning liquids; polishing, scouring and abrasive preparations; cleaning preparations, in particular for motor vehicles; brake cleaner; oils for cleaning purposes.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky; motorové oleje, mazadla; paliva; motorové pohonné hmoty; rozprašovací oleje (technické).

Huiles et graisses industrielles; huiles de moteurs, lubrifiants; combustibles; carburants pour moteurs; huiles à vaporiser (techniques).

Industrial oils and greases; motor oils, lubricants; fuels; propellants for motors and engines; spray oils (technical).

9
Části elektronického zařízení automobilů, jmenovitě navigační systémy, autorádia, měniče kompaktních disků, přehrávače kompaktních disků, otáčkoměry, přehrávače kazet, DVD přehrávače, elektronické indikátorové panely, tachografy, radiotelefonní zařízení; tachometry; přístroje pro kontrolu rychlosti; měřidla na benzín; reproduktory, taxametry, zapalovače cigaret, baterie na zapalování; přístroje a části zábavní elektroniky (zařazené do třídy 9); autorádia, magnetofony, MP3 přehrávače, přehrávače kompaktních disků, navigační přístroje, reproduktory, videopřístroje, hasicí přístroje; počítače.

Pièces de l'électronique automobile, à savoir systèmes de navigation, autoradios, changeurs de CD, lecteurs de CD, compte-tours, lecteurs de cassettes, lecteurs DVD, tableaux indicateurs électroniques, tachygraphes, postes radiotéléphoniques; compteurs de vitesse; appareils de contrôle de la vitesse; niveaux d' essence; haut-parleurs, taximètres, allume-cigares, batteries d'allumage; appareils et pièces de l'électronique de divertissement (compris dans la classe 9); autoradios, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs MP3, lecteurs de disques, appareils de navigation, haut-parleurs, appareils vidéo, extincteurs; ordinateurs.

Parts of car electronics, namely navigation systems, car radios, CD changers, CD players, revolution counters, cassette players, DVD players, electronic display boards, tachographs, radiotelephony sets; speed indicators; speed checking apparatus; gasoline gauges; loudspeakers, taximeters, cigarette lighters, ignition batteries; electronic entertainment devices and parts therefor (included in class 9); car radios, cassette recorders, MP3 players, CD players, apparatus for navigation, speakers, video machines, fire extinguishers; computers.

12
Motorová vozidla; jízdní kola, vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; náhradní díly a příslušenství pro motorová vozidla (zařazené do třídy 12); náhradní díly a příslušenství pro jízdní kola (zařazené do třídy 12).

Véhicules automobiles; bicyclettes, véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces de rechange et accessoires automobiles (compris dans la classe 12); pièces de rechange et accessoires pour bicyclettes (compris dans la classe 12).

Motor vehicles; bicycles, vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; spare parts and fittings for motor vehicles (included in class 12); spare parts and fittings for bicycles (included in class 12).

16
Tiskoviny; výukový a učební materiál (kromě přístrojů); kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd.

Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de bureau (excepté meubles), papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.

Printed matter; instructional and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture), paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes.

35
Reklama, obchodní řízení; podnikové řízení; marketing; kancelářské funkce; zprostředkování adres; zprostředkování obchodních a hospodářských kontaktů, rovněž prostřednictvím internetu; zprostředkování hospodářského know-how, také franšízing; poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; konzultační služby pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; obchodní konzultační a poradenské služby; poskytování informací (informace) a poradenství pro spotřebitele v obchodních a podnikatelských záležitostech, zprostředkování obchodů pro třetí strany, také v rámci elektronického obchodu, poradenství v oboru podnikání; personální a reklamní poradenství; reklama; maloobchodní služby ve vztahu k motorovým vozidlům, částem a příslušenství motorových vozidel.

Publicité et gestion d'affaires; administration commerciale; marketing; travaux de bureau; courtage d' adresses; courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet; courtage de savoir-faire économique, également franchisage; conseils en gestion de personnel; services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; services de conseils en affaires; communication de renseignements (informations) et conseils pour consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires, courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique, consultations professionnelles d'affaires; conseils en ressources humaines et conseils en matière publicitaire; publicité; services de vente au détail de véhicules à moteur, pièces de véhicules à moteur et accessoires de véhicules à moteur.

Advertising, business management; business administration; marketing; office functions; providing of addresses; arranging of trading and economical contacts, also over the Internet; providing of business know-how, including franchising; personnel management consultancy; business management and organization consultancy services; business consultancy and advisory services; provision of information and consultancy for consumers in commercial and business affairs, arranging commercial transactions, for others, including within the framework of e-commerce, business consultancy; personnel consultancy and advertising consultancy; advertising; retail services in the field of motor vehicles, motor vehicle parts and motor vehicle accessories.

37
Opravy, jmenovitě údržba a opravy motorových vozidel a jízdních kol a technická údržba vozidel; služby autoservisu (zařazené do třídy 37), zejména provádění inspekcí, montáž pneumatik, náhradních dílů a řetězů; mytí motorových vozidel; opravy po nehodě; úpravy motoru; poskytování informací na internetu o opravách motorových vozidel.

Réparation, à savoir entretien et réparation de véhicules à moteur et cycles et entretien de véhicules; services d'un atelier automobile (compris dans la classe 37), en particulier révisions, pose de pneus, pièces de rechange et chaînes; lavage de véhicules; travaux de maintenance après accident; personnalisation; fourniture d'informations sur l'internet dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles.

Repair, namely maintenance and repair of motor vehicles and bicycles and vehicle maintenance; motor vehicle workshop services (included in class 37), in particular carrying out inspections, fitting tyres, spare parts and chains; vehicle washing; accident repair services; tuning; providing information on the Internet regarding motor vehicle repair.

38
Telekomunikace; počítačem podporovaný přenos zpráv, informací, dat a obrazů; předávání zpráv všeho druhu na internetové adresy (web-messaging); poskytování internetových konferenčních místností; poskytování portálů na internetu, poskytování telekomunikačních kanálů pro služby televizního nákupu; provozování konferenčních linek a fór; elektronické poštovní služby; poskytování přístupu k informacím na internetu o motorových vozidlech a částech motorových vozidel.

Télécommunications; transmission de nouvelles, de données, d'informations, de données et d'images assistée par ordinateur; relais de messages de tous types vers des adresses internet (Web-Messaging); fourniture de salons de discussion sur l'internet; fourniture de portails sur l'internet, fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; gestion de lignes de discussion et de forums; services de courrier électronique; fourniture d'accès à des informations sur l'internet sur des véhicules et pièces de véhicules.

Telecommunications; computer-aided transmission of messages, information, data and images; transmission of messages of all kinds to web addresses (web messaging); providing Internet chat rooms; providing portals on the Internet, providing telecommunications channels for teleshopping services; operating chatlines and forums; electronic mail services; providing access to information on the Internet relating to motor vehicles and motor vehicle parts.

39
Poskytování informací na internetu o opravách motorových vozidel.

Fourniture d'informations sur l'internet dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles.

Providing information on the Internet regarding motor vehicle repair.

41
Organizování a provádění školení a akcí dalšího vzdělávání, také v oboru techniky motorových vozidel; vyučování, také v oboru techniky motorových vozidel; dálkové studium, také v oboru techniky motorových vozidel; dálkové kurzy, také v oboru techniky motorových vozidel.

Organisation et conduite de formations et manifestations de formation continue, également dans le domaine automobile; enseignement, également dans le domaine automobile; enseignement à distance, également dans le domaine automobile; cours à distance, également dans le domaine automobile.

Arranging and conducting of training and further training events, also in the field of motor vehicles; education, also in the field of motor vehicles; distance learning, also in the field of motor vehicles; correspondence courses, also in the field of motor vehicles.

42
Služby online poskytovatele, jmenovitě tvorba a údržba webových stránek pro třetí strany a pronájem paměťových míst k použití jako webové stránky pro třetí strany (hosting); služby autoopravny, jmenovitě úředně stanovené technické prohlídky, služby autoservisu, jmenovitě prohlídky, úředně stanovené technické prohlídky; poskytování internetové platformy; přistavení motorových vozidel pro druhé za účelem úřední prohlídky.

Services d'un fournisseur en ligne, à savoir création et entretien de sites web pour le compte de tiers et location d'espaces de mémoire pour utilisation en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); services d'un atelier automobile, à savoir inspections techniques imposées par la loi, services d'un garage automobile, à savoir inspections, inspections techniques imposées par la loi; mise à disposition d'une plateforme internet; passage d'automobiles au contrôle technique réglementaire pour le compte de tiers.

Online provider services, namely design and maintenance of websites for others and rental memory space for website applications, for others (hosting); motor vehicle workshop services, namely officially required technical inspections, garage services, namely inspections, officially required technical inspections; providing an Internet platform; official inspection of vehicles, for others.


Auto Auto, Info about trademak list

This trademark Auto Auto list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 3 trademarks of text Auto Auto, 3 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast Mobil version
Česká verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele