VALMET - Trademark, owner Valmet Technologies Oy

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 11850501
Trademark text VALMET
Product Classes 1, 6, 7, 9, 11, 17, 24, 35, 37, 40, 41, 42
Filing date 28.05.2013
Publication date 16.09.2013
Applicant/Holder Valmet Technologies, Inc.
Representative ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.
Status Zveřejněná - námitky
Type Slovní
Nice Classification
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; Umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; Hnojiva pro půdu; Hasicí přístroje (složení); Prostředky pro kalení a letování kovů; Chemické výrobky určené ke konzervování potravin; Tříslicí materiály; Lepidla pro průmysl; Lepidla pro výrobu buničiny, papíru, kartonu a hedvábného papíru.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; Engrais pour les terres; Compositions extinctrices; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Matières tannantes; Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; Adhésifs et colles pour la fabrication de pâte, papier, carton et papier de soie.

Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; adhesives and glues for pulp, paper, board and tissue manufacturing.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; Kovové stavební materiály; Kovové stavební materiály přenosné; Kovové materiály pro železnice; Kovové kabely a dráty neelektrické; Kovové potřeby zámečnické a klempířské; Kovové trubky; Sejfy; Kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Rudy; Kovové bezpečnostní horní kryty; Kovové nádrže; Kovové tenzní tyče; Kovové drátěné klece; Kovové jímky; Kovové vstupní komory; Koše (kovové); Kovové kornouty; Plomby (kovové).

Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Produits métalliques non compris dans d'autres classes; Minerais; Toitures de sécurité métalliques; Réservoirs métalliques; Barres de tension métalliques; Cages en fils métalliques; Puisards métalliques; Chambres d'aspiration métalliques; Paniers métalliques; Cônes métalliques; Plombs métalliques.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; safety roofs of metal; metallic tanks; tension bars of metal; wire cages of metal; sumps of metal; inlet chambers of metal; baskets of metal; cones of metal; seals of metal.

7
Stroje a obráběcí stroje; Motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla); Spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla; Zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně; Líhně pro vejce; Kotle jako části strojů; Palivové napáječe; Čisticí stroje pro průmyslové instalace; Stroje na manipulaci s kládami, na odkorňování, štípání, třídění odštěpků, manipulaci s odštěpky a manipulaci s biomasou; Hoblovací nože jako části hoblovacích strojů; Rotační motory a pohony; Válcové dopravníky pro zpracování dřeva; Stroje pro mytí, flotaci, dispergaci, rafinaci, odstraňování šupin, manipulaci s výmětem, obnovu vláken, chemickou manipulaci za mokra, zahušťování, formování, lisování, dimenzování, nanášení materiálů na povrch, kalandrování, navíjení, manipulaci s rolemi, sušení, spojování, odvodňování, čištění od příměsí, rozvlákňování, delignifikaci, odvláknění, podávání, mletí, separaci, mokré čištění, mísení, filtraci, krepování, přemísťování archů, čištění a bělení pro chemickou regeneraci, výrobu buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výrobu energie a výrobu vláken; Nože jako části strojů na zpracování dřeva; Natírací čepele, Škrabáky (zahradnické) a Řezací nože pro navíječe; Foukací linkové třídiče; Podavače odštěpků; Bubnové filtry a jejich trysky; Čerpadla a separátory; Soupravy mixérů obsahující stator, rotor a škrabákový kruh; Mixéry na kapaliny a plyny; Rozstřikovací potrubí; Cyklony na zpracování dřeva; Sítové koše; Stroje na manipulaci se zeleným a bílým likérem; Stroje na chlazení, hašení a kaustifikaci; Stroje na manipulaci se saturačním kalem; Pohony a převodové skříně; Stroje na přepalování vápna; Filtry pro stroje; Ložiska do strojů; Prosévačky na sušení drti; Odvodňovací přístroje; Řezací stroje; Paketovací stroje a stroje pro manipulaci s pakety; Stroje na navíjení papíru a lepenky a na manipulaci s rolemi; Skládací stroje; Olejové chladiče a filtry; Olejové nádrže pro stroje; Stroje plněné spodem; Balení (Stroje pro -); Děrovačky; Lisovací stroje s hydraulickými válci; Vázací stroje pro průmyslové použití; Zcezovače; Diskové rafinéry, kuželové rafinéry, stroje kombinující kuželové a diskové rafinéry, vysokokonzistenční rafinéry a nízkokonzistenční rafinéry; Cyklonové odlučovače; Parní odlučovače; Podávací, lisovací a směšovací šrouby; Vodní trysková čerpadla; Zásuvné stroje pro podávání; Stroje pro odstraňování ligninu; Průmyslové čisticí stroje využívající tlakové trysky; Čisticí stroje pro průmyslové instalace; Střásadla na formování látek; Stroje na manipulaci se sítěmi pro výrobu drti a papíru; Tlumiče hluku; Válce jako části strojů; Obložení brzd pro stroje; Strojové pily; Segmentové tyče pro stroje; Nože a držáky nožů pro stroje; Hnětací stroje; Odprašnění (Čisticí zařízení pro -); Stroje na stabilizaci tabulí; Stroje na otáčení sítí; Stroje na chlazení tabulí; Vybavení na podélné posouvání; Vybavení na posouvání ornice; Stroje a vybavení pro bio rafinační procesy; Stroje s mokrým kolem; Parní boxy a zvlhčovací zařízení jako části strojů; Horkovodní rozpínací zařízení jako části strojů; Přístroje pro produkci etanolu; Lisy; Stroje na sušení biomasy; Stroje na drcení biomasy; Stroj pro těžbu uhlí a paliva z biomasy; Pyrolyzační stroje; Zplynovače; Kryty na stroje na papír, lepenku a vazivo.

Machines et machines-outils; Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les oeufs; Chaudières étant des parties de machines; Distributeurs de combustible; Machines de nettoyage pour installations industrielles; Machines pour la manutention, l'écorçage, la mise en copeaux, le criblage de copeaux, la manutention de copeaux et la manutention d'écorce et de biomasse; Couteaux à écorcer pour écorceuses; Systèmes d'entraînement et moteurs rotatifs; Transporteurs à rouleaux pour la transformation du bois; Machines de lavage, de flottation, de dispersion, de raffinage, de dépastillage, de manutention de cassés, de récupération de fibres, de manutention de produits chimiques de partie humide, d'épaississement, de formage, de pressage, de calibrage, de revêtement, d'inventoriage, d'enroulage, de manutention de bobines mères, de séchage, de liaison, de déshydratation, de tamisage, de réduction en pâte, de délignification, de défibrage, d'alimentation, de broyage, de séparation, de lavage, de mélange, de filtrage, de crêpage, de transfert de feuilles, de nettoyage et de décoloration pour la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité et la fabrication de fibre; Lames étant des pièces de machines pour la transformation du bois; Lames de revêtement, Racloirs et Lames de coupe pour bobineuses; Séparateurs d'installation de décharge; Dispositifs d'alimentation en copeaux; Filtres à tambour et leurs tuyaux; Pompes et séparateurs; Kits de mixeur composés de stator, rotor et segment racleur; Mélangeurs de liquides et gaz; Tuyaux de vaporisation; Cyclones pour la transformation de bois; Paniers de classeurs à tamis; Machines de manutention de liqueur blanche et verte; Machines de refroidissement, d'extinction de la chaux et de caustification; Machines de manutention de boue de chaux; Systèmes d'entraînement et boîtes de vitesses; Machines de rebrûlage de la chaux; Filtres de machines; Paliers pour machines; Machines de criblage pour le séchage de la pâte; Appareils d'asséchage; Découpeuses; Machines de mise en balles et de manutention de balles; Machines de manutention de rouleaux et d'enroulage de papier et de carton; Plieuses; Refroidisseurs d'huile et filtres à huile; Réservoirs d'huile pour machines; Machines à distribution supérieure; Machines d'emballage; Presses; Presses (tampons) avec cylindres hydrauliques; Lieuses à usage industriel; Égouttoirs; Machines de raffinage à disques, à cônes, à disques et à cônes, haute consistance et faible consistance; Séparateurs à cyclone; Séparateurs de vapeurs; Vis d'alimentation, de pressage et de mélange; Pompes à jet d'eau; Machines à chargement instantané pour l'alimentation; Machines à enlever la lignine; Machines industrielles de nettoyage utilisant la vaporisation sous pression; Machines de nettoyage pour installations industrielles; Machines de secouage de tissu de formage; Machines de manutention de bobines pour la fabrication de pâte et de papier; Silencieux; Rouleaux étant des parties de machines; Patins de freins pour machines; Tronçonneuses; Barres à segments pour machines; Lames et porte-lames pour machines; Machines à papier; Installations de dépoussiérage pour le nettoyage; Machines à stabiliser les feuilles; Machines à tourner les bobines; Machines à refroidir les feuilles; Équipements pour le transport de chutes; Équipements pour le transport de cassés; Machines et équipements pour le bioraffinage; Presse-pâte; Boîtes à vapeur et dispositifs d'humidification en tant que pièces de machines; Équipement d'épandage d'eau chaude en tant que pièces de machines; Appareils pour la production d'éthanol; Presses; Machines de séchage de biomasse; Machines à broyer la biomasse; Machines pour produire du charbon et du carburant à partir de biomasse; Machines de pyrolyse; Gazéificateurs; Hottes pour machines à faire du papier, du carton et du tissu.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; boilers as parts of machines; fuel feeders; cleaning machines for industrial installations; log handling, debarking, chipping, chip screening, chip handling, and bark and biomass handling machines; chipper knives as parts of chipping machines; rotating motors and drives; roll conveyors for wood processing; washing, flotation, dispersing, refining, deflaking, broke handling, fiber recovering, wet end chemical handling, thickening, forming, pressing, sizing, coating, calendaring, reeling, parent roll handling, drying, bonding, dewatering, screening, pulping, delignification, defibrating, feeding, grinding, separating, scrubbing, mixing, filtration, creping, sheet transferring, cleaning and bleaching machines for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing; blades as parts of wood processing machines; coating blades, doctor blades and cutting blades for winders; blow line separators; chip feeders; drum filters and their nozzles; pumps and separators; mixer kits containing stator, rotor and scraper ring; mixers for liquids and gases; spray pipes; cyclones for wood processing; screen baskets; green and white liquor handling machines; cooling, slaking and causticizing machines; lime mud handling machines; drives and gear boxes; lime re-burning machines; filters for machines; bearings for machines; screening machines for pulp drying; dewatering machines; cutting machines; baling and bale handling machines; paper and board winding and roll handling machines; folding machines; oil coolers and filters; oil tanks for machines; down feeding machines; packaging machines; pressing machines; press stamps with hydraulic cylinders; tying machines for industrial use; drainers; disc refining, cone refining, cone disc refining, high consistency refining and low consistency refining machines; cyclone separators; steam separators; feeding, pressing and mixing screws; water jet pumps; drop-in machines for feeding; lignin removal machines; industrial cleaning machines utilizing pressure jets; cleaning machines for industrial installations; forming fabric shaking machine; web handling machines for pulp and paper manufacturing; silencers; rolls being parts of machines; brake pads for machines; machine saws; segment bars for machines; blades and blade holders for machines; paper machines; dust removing installations for cleaning purposes; sheet stabilizing machines; web turning machines; sheet cooling machines; trim conveying equipments; broke conveying equipments; machines and equipments for bio refinery process; wet lap machines; steam boxes and moisturizing devices as parts of machines; hot water spreading equipment as parts of machines; machines for ethanol manufacturing; presses; biomass drying machines; biomass crushing machines; machines for producing coal and fuel from biomass; pyrolysing machines; gasifiers; hoods for paper, board and tissue machines.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; Registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; Hasicí přístroje; Elektronické ovladače rychlosti; Počítačový software pro ovládání odkorňovacích procesů; Elektronické indikátory polohy; Elektronické detektory materiálu; Přístroje pro optické měření pro chemickou obnovu, výrobu drti, vlákna, papíru, lepenky a vláknitých materiálů, výrobu energie, výrobu vláken a rafinaci biomasy; Počítačový operační software pro kontrolu procesů a systémů pro chemickou obnovu, výrobu drti, vlákna, papíru, lepenky a vláknitých materiálů, výrobu energie, výrobu vláken a rafinaci biomasy; Elektronické ovládací mechanismy; Přístroje na měření zásad; Přístroje pro měření fyzikálního stavu a pohybu vzduchu; Elektronické indikátory; Elektronická řízení; Počítačový software pro optimalizaci procesu; Elektronické ovládací panely; Počítačový software pro analýzu energetické účinnosti; Elektrické oscilátory; Počítačový software a elektronická čidla pro shromažďování údajů z průmyslových provozů; Elektronické instruktážní manuály.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanisme pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Extincteurs; Commandes électroniques de vitesse; Logiciels de commande de procédés d'écorçage; Indicateurs électroniques de position; Détecteurs de matériaux électroniques; Appareils optiques de mesurage pour la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et tissu, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse; Logiciels d'exploitation de système et de commande de processus informatiques pour la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et tissu, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse; Actionneurs électroniques; Appareils de mesure d'alcali; Appareils pour mesurer les conditions physiques et les mouvements de l'air; Indicateurs électroniques; Commandes électroniques; Logiciels pour l'optimisation de procédés; Panneaux électroniques de commande; Logiciels pour l'analyse de l'efficacité énergétique; Oscillateurs électriques; Logiciels et capteurs électroniques pour la collecte de données d'opérations industrielles; Manuels d'instruction électroniques.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; electronic speed controls; computer software for controlling debarking process; electronic position indicators; electronic material detectors; optical measuring apparatus for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; computer process control and system operating software for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; electronic actuators; alkali measuring apparatus; apparatus for measuring physical conditions and movements of air; electronic indicators; electronic controls; computer software for process optimization; electronic control panels; computer software for energy efficiency analysis; electric oscillators; computer software and electronic sensors for collecting data of industrial operations; electronic instruction manuals.

11
Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; Průmyslové bojlery; Fluidní kotle, Výhřevné kotle; Bojlery na teplou vodu; Hořáky; Elektrárny; Teplárny; Zplyňovací zařízení; Pyrolyzéry; Pyrolytická zařízení; Torefakční zařízení; Biorafinační zařízení; Vzduchové a plynové čisticí stroje a přístroje; Skrubry na kouřové plyny, elektrostatické precipitátory, sáčkové filtry, skrubry na odcházející plyny, systémy na plyny, které jsou cítit, Stroje na vaření; Parní koše na předběžné napaření dřevěných odštěpků; Tlakové difuzéry; Filtry a filtrační jednotky pro průmyslové přístroje; Topné přístroje na rozvlákňování; Jednotky pro úpravu vody; Odpařovače; Obnovovací kotle pro chemickou obnovu, výrobu drti, vlákna, papíru, lepenky a vaziv, výrobu energie, výrobu vlákna a rafinaci biomasy; Instalace pro přepravování a loužení popela; Přístroje pro opětovné získání tepla; Klimatizační a ventilační jednotky pro strojovny; Přístroje pro shromažďování prachu ze vzduchu; Lůžkové reaktory pro vypalování paliv na produkci energie; Zvlhčovače; Stroje na předběžné topení a topení; Stroje na čištění, čištění, používání a recyklaci vody; Přístroje pro opětovné získání tepla; Zařízení pro zahřívání párou pod tlakem a následné rozpínání a biorafinační zařízení.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; Chaudières industrielles; Chaudières à lit fluidisé, Chaudières de chauffage; Chauffe-eau à accumulation; Brûleurs; Centrales électriques; Centrales de chauffage; Unités de gazéification; Pyrolyseurs; Unités de pyrolyse; Usines de torréfaction; Usines de bioraffinage; Machines et appareils de nettoyage de l'air et de gaz; Laveurs, précipitateurs électrostatiques, filtres à manche, épurateurs de gaz évacués, systèmes de détection des odeurs de gaz, Machines de cuisson; Bennes d'étuvage pour le préétuvage de copeaux de bois; Diffuseurs de pression; Filtres et unités de filtrage pour appareils industriels; Appareils de chauffage pour la réduction du bois en pâte; Unités de traitement de l'eau; Évaporateurs; Chaudières de récupération pour la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et tissu, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse; Installations pour le transport et le lessivage de cendres; Appareils pour la récupération de chaleur; Unités de climatisation et de ventilation pour salles des machines; Appareils pour collecter la poussière présente dans l'air; Réacteurs à lit pour allumer des combustibles pour produire de l'énergie; Appareils humidificateurs; Machines de chauffage et de préchauffage; Machines à nettoyer, purifier, utiliser et recycler l'eau; Appareils pour la récupération de chaleur; Installations de vapocraquage et usines de bioraffinage.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; industrial boilers; fluidized bed boilers, heating boilers; hot water boilers; burners; power plants; heating plants; gasification plants; pyrolyzers; pyrolyzing plants; torrefaction plants; biorefining plants; air and gas cleaning apparatus and machines; flue gas scrubbers, electrostatic precipitators, bag filters, vent gas scrubbers, odor gas systems, cooking machines; steaming bins for pre-steaming wood chips; pressure diffusers; filters and filtering units for industrial apparatus; heating apparatus for pulping; water treatment units; evaporators; recovery boilers for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; ash conveying and leaching installations; heat recovery machines; air conditioning and ventilation units for machine rooms; apparatus for collecting dust from the air; bed reactors for firing fuels to produce energy; humidifiers; pre-heating and heating machines; machines for cleaning, purifying, utilizing and recycling water; heat recovery machines; steam explosion plants and biorefining plants.

17
Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; Polotovary z plastických hmot; Materiály těsnicí, ucpávací a izolační; Ohebné trubky nekovové; Gumová razítka; Polymerové obklady pro seškrabovací desky bubnových filtrů; Hydraulické hadice; Pryžové, kompozitní, polyuretanové, polymerové a teplotní kryty pro válce; Plastové desky k regulaci toku pro headboxy; Elastomerová a plastová vlákna a pásy pro stroje na výrobu papíru, kartonu a hedvábného papíru.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Joints en caoutchouc; Revêtements en polymère pour table de raclage avec filtre à tambour; Tuyaux hydrauliques; Couvercles en caoutchouc, matériau composite, polyuréthane, polymère et à revêtement thermique pour rouleaux; Organigrammes pour caisse d'arrivée en matières plastiques; Fibres et courroies en élastomère ou en plastique pour machines à faire du papier, du carton et du papier de soie.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; rubber seals; polymer linings for the drum filter scraper table; hydraulic hoses; rubber, composite, polyurethane, polymer and thermal coated covers for rolls; headbox flow sheets made of plastics; elastomeric and plastic fibers and belts for paper, board and tissue machines.

24
Textil a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách; Přehozy přes postele a ubrusy; Textilní a látkové filtry; Filtrační hadříky; Látky a plsti pro výrobu papíru, buničiny, hedvábného papíru a kartonu; Látky a plsti pro sušení buničiny a archy mokré vlákniny; Plsti pro komerční prádelny; Látkové filtry pro báňský průmysl.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; Couvertures de lits et de table; Filtres en matières textiles et en tissu; Tissu filtrant; Tissus et feutres pour la fabrication du papier, de la pâte, du papier de soie et du carton; Tissus et feutres pour le séchage de la pâte et la pâte en liasse; Feutres pour blanchisseries commerciales; Filtres en tissus pour l'industrie minière.

Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; textile and fabric filters; filter fabrics; fabrics and felts for manufacturing paper, pulp, tissue and board; fabrics and felts for pulp drying and wet lap; felts for commercial laundries; fabric filters for mining industry.

35
Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Shromažďování, příprava, sestavování, ukládání, zpracování a získávání informací a dat vztahujících se k chemické regeneraci, výrobě buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výrobě energie, výrobě vláken a rafinaci biomasy; Počítačové zpracování a správa dat vztahující se k chemické regeneraci, výrobě buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výrobě energie, výrobě vláken a rafinaci biomasy.

Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Collecte, préparation, composition, stockage, traitement et acquisition d'informations et de données liées à la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse; Traitement et gestion informatisés de données liées à la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse.

Advertising; business management; business administration; office functions; collection, preparation, composition, storage, processing and acquisition of information and data relating to chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; computerized data processing and management relating to chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.

37
Stavebnictví; Opravy; Instalační služby; Instalace, údržba a opravy kotlů, spalovacích zařízení, energetických zařízení, tepelných zařízení, strojů na čištění vzduchu a plynů; Instalace, údržba a opravy strojů a zařízení v oblasti chemické regenerace, výroby buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výroby energie a výroby vláken a rafinace biomasy.

Construction; Réparation; Services d'installation; Services d'installation, de maintenance et de réparation de chaudières, brûleurs, centrales électriques, centrales de chauffage, machines d'épuration de l'air et du gaz; Services d'installation, de maintenance et de réparation de machines et d'équipements dans le domaine de la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse.

Building construction; repair; installation services; installation, maintenance and repair services of boilers, burners, power plants, heating plants, air and gas cleaning machines; installation, maintenance and repair services of machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing and biomass refining.

40
Zpracování materiálů; Nanášení materiálů na povrch válců, tyčí, podkladů tyčí, těsnicích listů a částí strojů; Zpracování kovů; Úprava vody, odpadních vod a chemikálií.

Traitement de matériaux; Revêtements de rouleaux, tiges, bancs de racle, lamelles d'étanchéité et pièces de machines; Traitement des métaux; Traitement de l'eau, des eaux usées et des produits chimiques.

Treatment of materials; coating of rolls, rods, rod beds, sealing blades and machine parts; metal processing; treatment of water, waste water and chemicals.

41
Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Školení v oblasti chemické regenerace, výroby buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výroby energie, výroby vláken a rafinace biomasy.

Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Formation dans le domaine de la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; training in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Inženýrské služby v oblasti chemické regenerace, výroby buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výroby energie, výroby vláken a rafinace biomasy, kontroly a dálková diagnostika pro monitorování stavu a funkce kotlů, spalovacích zařízení, zařízení pro přívod paliva, energetických zařízení, tepelných zařízení, strojů na čištění vzduchu a plynů a čisticích strojů pro průmyslová zařízení; Kontroly a dálková diagnostika pro monitorování stavu strojů a zařízení v oblasti chemické regenerace, výroby buničiny, vláken, papíru, kartonu a hedvábného papíru, výroby energie, výroby vláken a rafinace biomasy.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Services d'ingénierie dans le domaine de la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse. services d'inspection et de diagnostic à distance de chaudières, brûleurs, distributeurs de combustible, centrales électriques, centrales de chauffage, machines d'épuration de l'air et du gaz et machines de nettoyage pour installations industrielles; Services d'inspection et de diagnostic à distance pour la surveillance de l'état des machines et équipements dans le domaine de la récupération de produits chimiques, la fabrication de pâte, fibre, papier, carton et papier de soie, la production d'électricité, la fabrication de fibre et le raffinage de biomasse.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; engineering services in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining. inspection and remote diagnosis services for monitoring the condition and function of boilers, burners, fuel feeders, power plants, heating plants, air and gas cleaning machines, and cleaning machines for industrial installations; inspection and remote diagnosis services for monitoring the condition of machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining.


VALMET, Info about trademak list

This trademark VALMET list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 5 trademarks of text VALMET, 1 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688