MitoTherm - Trademark, owner Vitatec Products AG

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 11733391
Trademark text MitoTherm
Product Classes 3, 9, 10, 16, 28, 35, 41, 42, 44
Filing date 12.04.2013
Publication date 22.07.2013
Applicant/Holder Vitatec Products AG
Representative WINTER, BRANDL, FÜRNISS, HÜBNER, RÖSS, KAISER, POLTE PARTNERSCHAFT MBB PATENT- UND RECHTSANWALTSKANZLEI
Status Zveřejněná - námitky
Type Slovní
Nice Classification
3
Potřeby pro wellness, Jmenovitě mýdlo, Voňavkářské výrobky, Éterické oleje, Kosmetika, Vlasové vody; Zubní pasty.

Articles pour le bien-être, À savoir savon, Produits de parfumerie, Huiles éthérées, Cosmétique, Lotion pour les cheveux; Dentifrices.

Wellness articles, namely soap, Perfumery, Ethereal oils, Cosmetics, Hair lotions; Dentifrices.

9
Přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro měření, signalizaci a kontrolu (inspekci) určené pro výzkum, neléčebnou diagnostiku, zejména přístroje pro měření elektromagnetického záření a magnetických polí, přístroje pro spektrální analýzu a přístroje pro měření elektrických signálů; Elektronická zařízení, Jejich části zařazené do třídy 9, Jmenovitě přístroje pro diagnózu funkčních poruch v lidském těle (s výjimkou přístrojů pro léčebné účely); Přístroje a nástroje pro odvádění, analýzu a obrazové zobrazení elektromagnetického záření, magnetických polí a elektrických signálů pro použití v nelékařském výzkumu; Software pro řízení výše uvedené přístroje a nástroje; Nosiče informací a záznamů pro ukládání softwaru a sebraných dat.

Instruments et appareils scientifiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection) pour la recherche, le diagnostic non médical, en particulier appareils de mesurage du rayonnement électromagnétique et des champs magnétiques, appareils d'analyse spectrale et appareils de mesurage des signaux électriques; Équipements électroniques, Leurs pièces comprises dans la classe 9, À savoir appareils de diagnostic de dysfonctionnements du corps humain (excepté à usage médical); Appareils et instruments de déviation, d'analyse et de représentation graphique du rayonnement électromagnétique, des champs magnétiques et des signaux électriques pour utilisation dans la recherche non médicale; Logiciels de commande des appareils et instruments précités; Supports d'enregistrement d'informations pour le stockage de logiciels et de données saisies.

Scientific, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments for research, non-medical diagnostics, in particular apparatus for measuring electromagnetic radiation and magnetic fields, spectral analysis apparatus and equipment for measuring electrical signals; Electronic equipment, parts thereof included in Class 9, Namely apparatus for diagnosing functional disorders in the human body, other than for medical purposes; Apparatus and instruments for the dissipation, analysis and graphic representation of electromagnetic radiation, magnetic fields and electrical signals, for use in non-medical research; Software for controlling the aforesaid apparatus and instruments; Data carriers for recording software and logged data.

10
Přístroje a nástroje pro léčebnou terapii s elektromagnetickým zářením, magnetickými poli a elektrickými signály; Přístroje pro léčbu zářením, teplem a světlem, pro léčbu poruch látkové výměny, jakož i pro léčbu celkového zdravotního stavu; Testovací přístroje pro lékařské účely a Přístroje pro zpětnou kontrolu úspěchu léčby; Lékařsko-technické přístroje a nástroje, jakož i z nich sestavená zařízení pro péči o hygienu, zejména pro provádění biofyzikální léčby; Přístroje pro léčbu bolesti; Přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro měření, signalizaci a kontrolu (inspekci) určené pro léčbu, zejména přístroje pro měření elektromagnetického záření a magnetických polí, přístroje pro spektrální analýzu a přístroje pro měření elektrických signálů; Lékařské přístroje a nástroje pro odvádění, analýzu a obrazové zobrazení elektromagnetického záření, magnetických polí a elektrických signálů pro použití v lékařském výzkumu, pro léčebnou diagnostiku a pro použití ve fyzikální léčbě; Léčebné přístroje pro wellness.

Appareils et instruments de thérapie médicale à rayonnement électromagnétique, champs magnétiques et signaux électriques; Appareils de thérapie par rayonnement, chaleur et lumière, de thérapie de troubles métaboliques ainsi que de thérapie du bien-être en général; Appareils pour l'analyse à usage médical et Appareils de vérification du succès d'une thérapie; Appareils et équipements médico-techniques et installations qui en sont composées pour les soins de santé, en particulier pour la conduite de thérapies biophysiques; Appareils de thérapie de la douleur; Instruments et appareils scientifiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle inspection) pour la thérapie, en particulier appareils de mesurage du rayonnement électromagnétique et des champs magnétiques, appareils d'analyse spectrale et appareils de mesurage des signaux électriques; Appareils et instruments médicaux de déviation, d'analyse et de représentation graphique du rayonnement électromagnétique, des champs magnétiques et des signaux électriques pour utilisation dans la recherche médicale, le diagnostic médical et la thérapie physique; Appareils médicaux pour le bien-être.

Apparatus and instruments for medical therapy with electromagnetic radiation, magnetic fields and electric signals; Apparatus for radiation, heat and light therapy, for the therapy of metabolic disorders and for general wellbeing therapy; Apparatus for use in medical analysis and Apparatus for cross-checking the success of therapy; Technical medical equipment and apparatus and installations constructed therefrom for health care, in particular for conducting biophysical therapies; Apparatus for pain management; Scientific, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments for therapy, in particular apparatus for measuring electromagnetic radiation and magnetic fields, spectral analysis apparatus and equipment for measuring electrical signals; Medical apparatus and instruments for the dissipation, analysis and graphic representation of electromagnetic radiation, magnetic fields and electrical signals, for use in medical research, for medical diagnostics and for use in physical therapy; Medical wellness apparatus.

16
Tiskárenské výrobky; Výukový a učební materiál (kromě přístrojů); Manuály pro počítačové programy; Výše uvedené výrobky zejména pro obor lékařství, obor zdravotnictví a obor wellness.

Produits de l'imprimerie; Matériels d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); Manuels de programmes informatiques; Les produits précités en particulier pour le domaine médical, le domaine de la santé et le domaine du bien-être.

Printed matter; Instructional and teaching material (expect apparatus); Computer program manuals; The aforesaid goods, in particular for the medical sector, the health care sector and the wellness sector.

28
Potřeby pro gymnastiku, sport a fitness přístroje, které nejsou uvedeny v jiných třídách.

Articles de gymnastique, de sport et de remise en forme non compris dans d'autres classes.

Gymnastic, sporting and fitness equipment, not included in other classes.

35
Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely.

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité.

Organization of trade fairs for commercial or advertising purposes.

41
Vzdělávání; Školení; Realizování seminářů, kongresů a sympozií, zejména pro obor lékařství, jakož i pro obor zdravotnictví a obor wellness; Služby nakladatelství (s výjimkou tiskařských prací), Vydávání tiskárenských výrobků, také v elektronické formě, S výjimkou pro reklamní účely.

Formation; Formation; Réalisation de séminaires, congrès et symposiums, en particulier dans le domaine médical ainsi que dans le domaine de la santé et le domaine du bien-être; Service d'édition (excepté travaux d'impression), Édition de produits de l'imprimerie, également sous forme électronique, À l'exception de l'usage publicitaire.

Providing of training; Training; Conducting of seminars, congresses and symposia, in particular for the medical sector and for the health care sector and the wellness sector; Publishing (except printing), Publication of printed matter, including in electronic form, Other than for advertising purposes.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum v oblasti lékařské techniky s důrazem na léčbu chronických onemocnění a rezistenci léčby; Tvorba programů pro zpracování dat určených pro odvádění, měření, analýzu a obrazová zobrazení elektromagnetického záření, magnetických polí a elektrických signálů; Tvorba operačních programů (softwaru) pro lékařské přístroje, jmenovitě pro přístroje ke zlepšení celkového zdravotního stavu, jakož i zlepšení aktivace a normalizace látkové výměny.

Services et recherches scientifiques dans le domaine des techniques médicales avec focalisation sur la thérapie des maladies chroniques et des résistances aux thérapies; Création de programmes de traitement de données pour la déviation, le mesurage, l'analyse et la représentation graphique du rayonnement électromagnétique, des champs magnétiques et des signaux électriques; Création de programmes d'exploitation (logiciels) pour appareils médicaux, à savoir appareils pour l'amélioration du bien-être en général ainsi que l'activation et la normalisation du métabolisme.

Scientific and technological services and research in the field of medical technology with the emphasis on therapy of chronic diseases and therapy resistances; Data programming for the dissipation, measurement, analysis and graphic representation of electromagnetic radiation, magnetic fields and electrical signals; Creation of operating programs (software) for medical apparatus, namely for apparatus for improving general wellbeing and for activating and normalising the metabolism.

44
Lékařské služby; Služby nemocnic a lékařských praxí; Hygienická péce a péce o krásu; Lékařské, terapeutické, diagnostické, zdravotní poradenství (zařazené do třídy 44), zdravotní péče a lékařské ošetřování (zařazené do třídy 44); Služby institutu pro preventivní a léčebnou péči, Zařazené do třídy 44, Zejména biofyzikální terapie pomocí světla, vody, tepla, kyslíku, magnetických polí a elektrických signálů; Zdravotnické poradenství ve formě tvorby terapeutických programů pro zlepšení všeobecného zdraví a aktivaci a normalizaci látkové výměny; Prodávění terapií při chronických onemocněních; Služby wellness poradce v oboru kosmetiky a péče o zdraví, jmenovitě poradenství při zvyšování zdraví, prevence, zlepšení zdraví, zvýšení výkonnosti, poradenství proti stárnutí a odstraňování stresu, relaxace a regenerace a v oboru kosmetiky.

Services médicaux; Services d' hôpitaux et de cabinets médicaux; Soins d'hygiène et de beauté; Conseils médicaux, thérapeutiques, diagnostiques, curatifs (compris dans la classe 44), soins médicaux et prise en charge thérapeutique (compris dans la classe 44); Services d'un institut préventif et de traitement curatif, Compris dans la classe 44, En particulier thérapies biophysiques par la lumière, l'eau, la chaleur, l'oxygène, les champs magnétiques et les signaux électriques; Conseils de santé sous forme de création de programmes de thérapie destinés à améliorer le bien-être général et à stimuler et régulariser le métabolisme; Conduite de thérapies lors de maladies chroniques; Services de conseillers en bien-être dans le domaine des soins de beauté et de santé, à savoir conseils destinés à l'amélioration du bien-être, à la prévention sanitaire, à l'amélioration de la santé, à l'amélioration des performances, conseils dans le domaine de la lutte anti-âge, de la réduction du stress, de la détente, de la régénération et des soins de beauté.

Medical services; Services of hospitals and doctors' practices; Hygienic and beauty care; Medical, therapeutic, diagnostic and curative consultancy (included in class 44), medical care and therapeutic support (included in class 44); Institutes for preventive and curative treatment, Included in class 44, In particular bio-physical therapies with light, water, heat, oxygen, magnetic fields and electrical signals; Health consultancy in the form of devising therapy programmes for improving general wellbeing, and activating and normalising metabolism; Conducting therapies for chronic disorders; Wellness consultancy in the field of hygienic and beauty care, namely consultancy with regard to enhancing wellbeing, for health care, for improving health, for performance enhancement, consultancy in the field of anti-ageing, and consultancy in the field of stress reduction, recreation and rejuvenation, and in the field of beauty care.


MitoTherm, Info about trademak list

This trademark MitoTherm list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 1 trademark of text MitoTherm.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688