C - Trademark, owner Xpres Messaging Limited

Trademark info fields

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:14918783
Reprodukce:C - ochranná známka
C
Třídy výrobků a služeb:9, 38, 42
Obrazové třídy:24.17.25, 27.3.15, 27.5.21, 27.99.3
Datum podání přihlášky:16.12.2015 EU
Datum zveřejnění přihlášky:04.01.2016 EU
Datum zápisu:12.04.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Private data ****
Země původu:Velká Británie
Zástupce:**** Private data ****
Barevná
Barvy:
Modrá; Bílá; Šedá.
ENBlue; White; Grey.
FRBleu; Blanc; Gris.
Stav dokumentu:Zapsaná
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9Počítačový software pro elektronické zpracování zpráv; Počítačové softwarové platformy pro elektronické zasílání zpráv; Nástroje pro vývoj počítačového softwaru; Počítačový software pro použití jako aplikační programové rozhraní (API); Počítačový software umožňující sběr, editování, organizování, modifikaci, umisťování, stahování, zpřístupňování, ukládání, odesílání, zobrazování, označování, blogování, streamování, odkazování, sdílení, přenos, nebo jiné poskytování informací, textů, dat, obrazů, audio, audiovizuálního a video obsahu.
38Služby přijímání a odesílání elektronických zpráv; Služby sdílení fotografií a sdílení videí, jmenovitě elektronický přenos souborů digitálních fotografií, videí a audiovizuálního obsahu mezi uživateli internetu; Telekomunikační služby, jmenovitě elektronický přenos dat, zpráv, grafiky, obrázků, audio, video souborů a informací.
42Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro elektronické zasílání zpráv; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení pro přenos audio, video, fotografických snímků textů, grafiky a dat; Poskytování softwaru aplikačních programovacích rozhraní (API) pro použití při elektronickém zasílání zpráv a přenosu audio, video, fotografických snímků, textů, grafiky a dat; Platforma jako služba (PAAS) zaměřená na počítačové softwarové platformy pro elektronické zasílání zpráv a přenos audio, video, fotografických snímků, textů, grafiky a dat; Poskytování dočasného používání softwaru bez možnosti stažení pro zpracování elektronických plateb; Poskytování softwaru k provozování elektronického obchodu bez možnosti stažení, který umožňuje svým uživatelům provádět elektronické obchodní transakce prostřednictvím globálních počítačových a komunikačních sítí; Poskytování aplikačního programovacího rozhraní (API) umožňujícího uživatelům realizovat elektronické obchodní transakce prostřednictvím celosvětové počítačové sítě; Služby platformy jako služby (PAAS) zaměřené na počítačový software pro elektronické obchodní transakce.
FR9Logiciel informatique pour messagerie électronique; Plateforme logicielle de messagerie électronique; Outils de développement de logiciels; Logiciels pour interfaces de programmation d'applications (API); Logiciels permettant de rassembler, éditer, organiser, modifier, télécharger en amont, télécharger en aval, accéder à, stocker, publier, afficher, repérer, bloguer, diffuser en flux, lier, partager, transmettre, ou fournir par d'autres voies des informations, textes, données, images ainsi que du contenu audio, audiovisuel et vidéo.
38Messageries électroniques; Services de partage de photographies et de partage de contenu vidéo, à savoir, transmission électronique de fichiers photo numériques, vidéos et contenu audiovisuel entre internautes; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages, illustrations graphiques, images, contenu audio et vidéo et informations.
42Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables de messagerie électronique; Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la transmission de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, illustrations graphiques et données; Fourniture de logiciels d'interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la messagerie électronique et à la transmission de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, illustrations graphiques et données; Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la messagerie électronique et la transmission de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, illustrations graphiques et données; Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; Fourniture de logiciels non téléchargeables de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de communications; Fourniture d'une interface de programmation d'applications (API) permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions commerciales électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial; Services d'une plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour transactions commerciales électroniques.
EN9Electronic messaging software; Computer software platform for electronic messaging; Computer software development tools; Computer software for use as an application programming interface (API); Computer software to enable the collection, editing, organizing, modifying, uploading, downloading, accessing, storing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing, transmitting, or otherwise providing information, text, data, images, audio, audio visual and video content.
38Electronic messaging; Photo sharing and video sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files, videos and audio visual content among internet users; Telecommunications services, namely, electronic transmission of data, messages, graphics, images, audio, video and information.
42Providing temporary use of non-downloadable software for electronic messaging; Providing temporary use of non-downloadable software for transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; Providing application programming interface (API) software for use in electronic messaging and transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for electronic messaging and transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; Providing temporary use of non-downloadable software for processing electronic payments; Providing non-downloadable e-commerce software to allow users to perform electronic business transactions via global computer and communication networks; Providing an application programming interface (API) to allow users to perform electronic business transactions via a global computer network; Platform as a service (PAAS) services featuring computer software for electronic business transactions.

C, Info about trademak list

This trademark C list was get 24.10.2016 08:48 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 559 trademarks of text C, 319 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.