CASAYA - Trademark, owner ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG

Trademark info fields

Source OHIM
Application 9355876
Trademark text CASAYA - ochranná známka
CASAYA
Product Classes 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Vienna Classes 7.1.9
Filing date 17.08.2010
Publication date 17.02.2011
Registration date 27.05.2011
Expiration/renewal date 17.08.2020
Applicant/Holder ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG
Representative**** Private data ****
Status Zapsaná
Type Obrazová
Nice Classification
1
Papír fotografický.

Papier pour la photographie.

Photographic paper.

2
Barvy.

Couleurs.

Paints.

4
Tenké svíčky; Mazut.

Cierges; Huiles combustibles.

Tapers; Combustible oil.

6
Kovové rolety;Kovové rolety (vytahovací závěsy); Kovové venkovní žaluzie;Kovové záclonové tyče; Kovové zástěny proti hmyzu (moskytiéry); Kovové kabely a dráty (nikoliv pro elektronické účely);Kabelové kanály;Ochranné kabelové trubky; Kabelové bubny;Kryty kabelů; Spojovací šrouby (kovové) pro lana;Ochrana před pozorováním a ochrana proti oslnění z textilního materiálu nebo hliníku.

Jalousies métalliques;Stores (rideaux enroulables) métalliques; Volets roulants métalliques;Tringles à rideaux métalliques; Moustiquaires métalliques; Câbles et fils métalliques (non à usage électronique);Jonction de câbles;Tubes de protection de câbles; Rouleaux de câbles;Gaines de câbles; Serre-câbles métalliques;Écrans visuels ou antiéblouissants en matières textiles ou en aluminium.

Blinds of metal;Roller blinds of metal; Blinds of metal;Curtain poles of metal; Insect screens of metal; Non-electronic cables and wires of common metal;Cable trunking;Tube; Cable drums;Cable covers; Binding screws of metal for cables;Screening and anti-glare devices of textile or aluminium.

9
Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Domovní telefony; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Elektrické kabely, dráty, vodiče a spojovací příslušenství k nim, jakož i spínače a desky nebo skříně rozvaděčů; Automatické casové spínace; Přístroje na nabíjení akumulátorových baterií; Elektrické akumulátory; Baterie; Poplašná zařízení, elektrická čidla;Gong pro elektrické zvonky u dveří, elektrická zvonková zařízení, elektrické senzory pro identifikaci pohybu (detektory pohybu); Požární hlásiče, detektory kouře; Požární hlásiče;Antény;Hasicí roušky.

Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Ouvre-portes et parlophones; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Câbles électriques, fils, conducteurs et garnitures de liaison afférentes et tableaux, tableaux ou armoires de distribution; Minuteries non destinées à l'horlogerie; Appareils pour chargement de batteries d'accumulateurs; Accumulateurs électriques; Piles et batteries; Alarmes, électrocapteurs;Gongs pour sonnettes électriques de portes, installations de sonnettes électriques, capteurs électriques de détection de mouvement (détecteurs de passage); Détecteurs de fumée; Avertisseurs d'incendie;Antennes;Couvertures anti-incendie.

Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Intercom systems and door phones; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Electric cables, wires, conductor and connection fittings therefor, commutators, distribution boards and distributing boxes; Time switches, automatic; Apparatus for charging accumulator batteries; Electric accumulators; Batteries; Alarms, electric sensors;Chimes for electric door bells, electric bell systems, electric sensors for motion detection (motion alarms); Smoke detecting apparatus; Fire alarms;Aerials;Fire blankets.

11
Elektrické/elektronické lampy; Přístroje a zařízení pro osvětlení; Elektrické osvětlení na vánoční stromky; Osvětlovací zařízení; Svítilny; Pece, pečicí trouby;Domovní čísla, se slunečním pohonem;Osvětlená domovní čísla; Kapesní svítilny; Lampy olejové; Elektrické zapalovače; Signalizační světlo; Radiátory (elektrické).

Lampes électriques/électroniques; Appareils et installations d'éclairage; Lampes électriques pour arbres de Noël; Produits éclairants; Torches électriques; Fours;Numéros de maison à l'énergie solaire;Numéros de maison lumineux; Lanternes électriques; Lampes à huile; Briquets; Flambeaux; Radiateurs électriques.

Lamps (electric); Lighting apparatus and installations; Lights, electric, for Christmas trees; Lighting devices; Torches; Ovens;House numbers, solar-powered;Luminous house numbers; Electric lanterns; Oil lamps; Lighters; Flares; Radiators, electric.

14
Přívěsky ke klíčům;Rozpoznávací kroužky na klíče.

Breloque pour porte-clés;Anneaux d'identification de clés.

Key fobs;Key identification rings.

16
Štětce; Papírové plenky; Plakáty; Umělecké obrázky; Obrazy; Malby [obrazy], zarámované nebo nezarámované; Pasparty; Papírové pohárky; Papírenské zboží; Plastové nebo papírové sáčky na odpad; Plastové pytle na odpadky;Papírové svačinové sáčky;Zavírací svorky z plastických hmot nebo z papíru;Připínáčky; Dárkový balicí papír; Plastové dárkové obaly; Papírové a plastové dárkové tašky;Lepicí filmy;Tužková lepidla;Pásky na balení;Vzduchové balony, zarážky dveří; Růžky na fotografie;Magnetické tabulky a ozdobné magnety pro tyto účely;Nástěnky.

Pinceaux; Serviettes en papier; Affiches; Images d'art; Images; Peintures [images], encadrées ou non encadrées; Passe-partout; Et tasses en papier; Papeterie (articles de -); Sacs poubelles en papier et en plastique; Sacs poubelle en plastique;Sachets à tartines en papier;Clips de fermeture en matières plastiques ou en papier;Crayons pour planche à dessin; Papier d'emballage-cadeau; Matières plastiques pour emballage cadeau; Sacs cadeau en papier et en plastique;Films adhésifs;Bâtons;Bandes d'emballage;Ballons gonflables, heurtoirs de portes; Coins pour photos;Tableaux magnétiques et leurs aimants décoratifs;Tableaux d'information.

Paint brushes; Paper napkins; Posters; Art pictures; Pictures; Paintings [pictures], framed or unframed; Passe-partouts; And cups of paper; Stationery; Refuse bags of plastic and paper; Garbage bags of plastics;Sandwich boxes of paper;Closing clips of plastic or paper;Drawing pins; Gift wrapping paper; Gift wrap plastic; Paper and plastic gift bags;Adhesive films;Adhesive glue sticks;Packaging strips;Balloons, door buffers; Photo corners;Magnetic boards and decorative magnets therefor;Notice boards.

17
Ochranné folie před pozorováním a ochranné folie proti oslnění na okna a dveře;Ozdobné folie na okna, dveře a stěny; Izolační materiály na kabely; Plastové fólie (nikoli pro balení).

Films occultants et antiéblouissants pour portes et fenêtres;Films décoratifs pour fenêtres, portes et murs; Isolants pour câbles; Feuilles en matières plastiques (autres que pour l'emballage).

Screening and anti-glare films for windows and doors;Decorative films for windows, doors and walls; Insulators for cables; Plastic films, not for wrapping.

19
Nekovové žaluzie; Mřížky proti hmyzu, nekovové;Nekovové plisování.

Jalousies non métalliques; Moustiquaires non métalliques;Plissés non métalliques.

Jalousies, not of metal; Insect screens, not of metal;Accordion-pleated curtains, not of metal.

20
Rámy na obrazy; Fotografie (stojany na-); Polštáře; Proutěné zboží; Háčky na záclony; Držáky na záclony a závěsy, kromě držáků z textilních materiálů; Kroužky na záclony; Rolety (válce k-);Nekovové záclonové tyče; Rolety (vytahovací závěsy) z plastické hmoty, dřeva nebo bambusu;Ratanový a proutěný zahradní sedací nábytek;Ratanový a proutěný zahradní lehací nábytek;Ratanové a proutěné zahradní stoly;Sedací podložky pro zahradní nábytek; Rolety;Rolety.

Cadres; Supports d'images; Coussins; Vannerie; Crochets de rideaux; Embrasses non en matière textiles; Anneau de rideaux; Galets pour rideaux;Tringles à rideaux non métalliques; Stores (rideaux enroulables) en matières plastiques, bois ou bambou;Sièges de jardin en rotin et en osier;Chaises longues de jardin en rotin et en osier;Tables de jardin en rotin et en osier;Coussins pour meubles de jardin; Stores;Volets roulants.

Picture frames; Picture holders; Cushions; Wickerwork; Curtain hooks; Curtain holders, not of textile material; Curtain rings; Curtain rollers;Curtain rods, not of metal; Blinds (roller blinds) of plastic, wood or bamboo;Garden seating of rattan and wickerwork;Garden recliners of rattan and wickerwork;Garden tables of rattan and wickerwork;Seat cushions for garden furniture; Blinds;Roller shutters.

21
Jednoramenné svícny; Misky pod svíčky na odkapávání vosku; Pekáče; Sklenice na pití;Skleněné konvice;Nádobí ze skla, keramiky, plastických hmot nebo porcelánu; Domácí nebo kuchyňské nádoby;Vázy vyrobené ze skla, keramiky, plastických hmot nebo porcelánu;Dekorační výrobky, jmenovitě vajíčka ze skla a porcelánu; Kolíčky na prádlo;Poutka na násady pro košťata.

Chandeliers; Bobèches; Moules à soufflé; Verres pour boissons;Cruches en verre;Vaisselle de cuisine en verre, céramique, matières plastiques ou porcelaine; Récipients pour le ménage ou la cuisine;Vases en verre, céramique, matières plastiques ou porcelaine;Articles de décoration, à savoir oeufs en verre et en porcelaine; Pinces à linge;Suspension pour manches de balais.

Candlesticks; Candle rings; Souffle dishes; Glass beverage ware;Jugs of glass;Cooking pot sets of glass, ceramic, plastic or porcelain; Household or kitchen containers;Vases of glass, ceramic, plastic or porcelain;Decorative articles, namely eggs of glass and porcelain; Clothes pegs;Handle hangers, including for brooms.

22
Plastové markýzy, plachty proti slunci; Markýzy z textilních materiálů; Balicí nebo vázací pásky, s výjimkou kovových;Dárkové stuhy;Materiál na vycpávky a výplně;Pěnový materiál na vycpávky.

Stores en matières plastiques; Marquises en matières textiles; Liens non métalliques;Bandes abrasives;Matières de rembourrage;Mousses à rembourrer.

Awnings of plastic; Awnings of textile; Wrapping or binding bands, not of metal;Ribbons;Padding and stuffing;Foam for padding.

23
Příze pro textilní účely.

Fils à usage textile.

Yarns for textile use.

24
Rolety (stahovací závěsy) z textilního materiálu;Ubrusy a dečky z textilního materiálu nebo plastických hmot; Prostírání (soupravy); Přehozy na postele; Ložní prádlo;Textilie do koupelen; Potahy na polštáře, potahy na podušky;Textilní tapety;Ubrousky, nikoliv z papíru, na sklenice; Látkové stolní ubrousky;Ochrana před pozorováním a ochrana proti oslnění z textilního materiálu; Závěsy textilní nebo plastové.

Stores [rideaux étirables] en matières textiles;Nappes et chemins de table en matières textiles ou plastiques; Dessous de carafe de table; Couvre-lits; Linge de lit;Textiles pour le bain; Housses d'oreiller, taies d'oreiller;Tapis textiles;Sous-verres non en papier; Serviettes de table en matières textiles;Écrans visuels et antiéblouissants en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

Roller blinds (retractable) of textile;Table covers and table runners of textile or plastic; Place mats; Bed covers; Bed linen;Textiles for the bath; Pillow covers, pillow cases;Wall hangings of textile;Coasters, not of paper, for drinking glasses; Table napkins of textile;Screening and anti-glare devices of textile; Curtains of textile or plastic.

25
Koupací pláště;Šály (tlusté na krk) a šátky z hedvábí za účelem pomalování.

Peignoirs de bain;Tamis et draps de soie destinés à la peinture.

Bathrobes;Collar protectors and kerchiefs of silk for painting.

26
Umělé květiny (umělé, hedvábné a sušené květiny); Jehly.

Fleurs artificielles (fleurs artificielles, de soie et séchées); Aiguilles.

Artificial flowers (artificial, silk and dried flowers); Needles.

27
Tapety, s výjimkou textilních.

Tentures murales non en matières textiles.

Tapestry (wall hangings), not of textile.

28
Ozdoby na vánoční stromečky (s výjimkou osvětlení a cukrovinek); Stojany na vánoční stromečky; Úchytky na svíčky pro vánoční stromečky.

Décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); Supports pour arbres de Noël; Porte-bougies pour arbres de Noël.

Decorations for Christmas trees (except illumination articles and confectionery); Christmas tree stands; Candle holders for christmas trees.


CASAYA, Info about trademak list

This trademark CASAYA list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 69 trademarks of text CASAYA, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688