GPI - Trademark, owner ZOKAY INVESTMENTS LTD

Trademark info fields

SourceOHIM
Application12305843
Trademark textGPI
Product Classes9, 35, 41
Filing date13.11.2013
Publication date09.12.2013
Applicant/Holder**** Private data ****
Representative**** Private data ****
StatusZveřejněná - námitky
TypeSlovní
Nice Classification
9
Počítačové databanky; Databáze [elektronické]; Centrální databázové servery.

Banques de données informatiques; Bases de données [électroniques]; Centres serveurs des bases de données.

Computer databases; Databases (electronic); Databases.

35
Reklamní a marketingové služby; Reklamní a marketingové služby poskytované prostřednictvím nepřímých metod marketingové komunikace, jmenovitě sociálních médií, marketingu vyhledávačů, marketingu průzkumů, internetového marketingu, mobilního marketingu, blogování a jiných forem pasivních, sdílených nebo drátových komunikačních kanálů; Reklamní a propagační služby, jmenovitě propagace zboží, služeb, identity značky a komerčních informací a zpráv třetích stran prostřednictvím tiskových, audio, video, digitálních a online médií; Organizování akcí, výstav, veletrhů a přehlídek pro komerční, propagační a reklamní účely; Správa databází; Služby související se správou databází; Správa a kompilace počítačových databází.

Services de publicité et de marketing; Services de publicité et de marketing fournis par des méthodes indirectes de communications de marketing, à savoir, supports sociaux, marketing par moteur de recherche, marketing par consultation, marketing sur l'internet, marketing mobile, blogage et autres formes de voies de communications passives, partageables ou virales; Services de publicité, à savoir promotion des produits, services, image de marque, actualités et informations commerciales de tiers via des supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; Organisation d'événements, expositions, foires et salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Gestion de bases de données; Services de gestion de banques de données; Gestion et compilation de bases de données informatiques.

Advertising and marketing services; Advertising and marketing services provided by means of indirect methods of marketing communications, namely, social media, search engine marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral communications channels; Advertising and publicity services, namely, promoting the goods, services, brand identity and commercial information and news of third parties through print, audio, video, digital and on-line medium; Organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; Database management; Database management services; Management and compilation of computerised databases.

41
Vydávání materiálů, k němuž lze získat přístup z databází nebo z Internetu; Poskytování webového portálu zaměřeného na zprávy a informace v oboru zábavy, konkrétně v oboru sportu.

Publication de matériel que l'on peut obtenir à partir de bases de données ou d'Internet; Fourniture d'un portail sur un site internet en ligne proposant des actualités et des informations récréatives en particulier dans le domaine du sport.

Publication of material which can be accessed from databases or from the internet; Providing an Internet website portal featuring entertainment news and information specifically in the field of sport.


GPI, Info about trademak list

This trademark GPI list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 13 trademarks of text GPI, 11 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.