C.CENTIMO - Trademark, owner Terres Marketing und Consulting GmbH

Trademark info fields

- - - - - -
Source OHIM
Application 4803136
Trademark text C.Centimo
Product Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 44
Filing date 12.12.2005
Publication date 05.02.2007
Registration date 31.07.2007
Expiration/renewal date 12.12.2015
Seniorita: DE: N 12.09.2002 Whole Accepted
  Registration: 302 44 587   07.02.2003
  Filing: 302 44 587.0   
Applicant/Holder Terres Marketing und Consulting GmbH
Representative SCHNEIDERS & BEHRENDT
Status Zapsaná
Type Slovní
Nice Classification
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; chemické látky pro konzervování potravin; lepidla používaná v průmyslu; chemické impregnační prostředky pro kůže a tkaniny; řasy mořské (hnojivo); vosk, tmel na štěpování, roubování stromů; lepkavé přípravky štěpařské pro ošetřování stromů; vosk štěpařský; betonová pojiva; Beton (konzervační přípravky na-), s výjimkou barev a olejů; humus; meliorační materiály; kapaliny brzdové; paliva (přípravky pro úsporu-); chemikálie pro ochranu před obilnou snětí; beton (chemické látky na provzdušnění-); chemické výrobky určené pro zahradnictví, lesnictví, zemědělství (s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků pro hubení parazitů); chemické produkty používané v průmyslu; chemické výrobky určené pro vědy; chemické výrobky určené pro hubení padlí; chemikálie zabraňující tvoření skvrn na textilu; chemické zesilovače gumy; chemické přípravky na renovaci kůže; réva vinná (preventivní ochranné chemické přípravky pro-); palivo motorové (chemická aditiva do-); chemické přísady pro fungicidy a insekticidy; destilovaná voda; impregnační prostředky proti vlhkosti pro zdivo a cement (s výjimkou nátěrových barev); impregnační prostředky proti vlhkosti pro textilie; hasicí prostředky; filtrační materiály (chemické přípravky); filtrační materiály (rostlinné látky); nemrznoucí smesi; guáno (hnojivo); kaučukový roztok; degumování (přípravky k odstraňování gumy); alkohol (zařazený do třídy 1); dřevná kaše, drť; humus; vrstva humusu; hydraulické kapaliny; jod pro průmyslové účely; dusíkaté vápno (hnojivo); karbonyl pro ochranu rostlin; bramborová moučka pro průmyslové účely; lepidla používaná v průmyslu; uhličitan vápenatý; komposty; konzervační přípravky pro střešní tašky, kaučuk, zdivo, cihly (s výjimkou nátěrových barev a olejů); kryogenní přípravky; zemina pro pěstování; pryskyřice umělé v surovém stavu; rozpouštědla pro fermeže, laky; pájení (přípravky pro-); mořidla na kovy; kalení kovů (prostředky pro-); žíhání kovů (přípravky pro-); klíčivost zeleniny (přípravky proti- ); přípravky na regulaci růstu rostlin; dusičnany; oleje na zpracování kůže; čištění olejů (chemické prostředky pro-); fosfáty (hnojivo); oprava pneumatik (směsi pro-); soli (hnojiva); struska (hnojivo); zeminy vzácné; dusík; substráty pro bezzeminové pěstování (zemědělství); oxid hlinitý; rašelina (hnojivo); květináče rašelinové pro zahradnické účely (sadbovače); zalévací hmota pro dutiny ve stromech (lesnictví); hnojiva pro trávníky, zahradní hnojiva; hnojiva pro květiny; půda (chemické přípravky pro zkvalitnění-); vápno pro účely hnojení; výrobky z kůry pro účely hnojení; chemické pomůcky pro rychlokompostování; dlaždicová lepidla; chemické přípravky pro čištění pro přírodní kameny a betonové tvárnice; přípravky proa ošetřování rostlin; chemické ochranné prostředky proti ohni.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chimiques d'imprégnation pour le cuir et les textiles; algues (fertilisants); mastic à greffer les arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; cire à greffer les arbres; liants pour le béton; Produits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures et des huiles); terreau; produits chimiques pour l'amendement des sols; fluide de freins; produits pour économiser les combustibles; produits chimiques pour la protection des céréales contre la nielle; produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques pour l'horticulture, la sylviculture, l'agriculture (excepté fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); produits chimiques destinés à l'industrie; Produits chimiques destinés aux sciences; produits chimiques pour la protection contre le mildiou; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les étoffes; renforçateurs de caoutchouc chimiques; produits chimiques pour la rénovation du cuir; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour fongicides et insecticides; eau distillée; produits contre l'humidité pour la maçonnerie et le ciment (excepté peintures); imperméabilisants pour textiles; compositions extinctrices; matières filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes (végétales); antigels; guano; solutions de caoutchouc; produits de décreusage; alcool (compris en classe 1); cellulose de bois; humus; couvertures d'humus; fluides hydrauliques; iodures à usage industriel; cyanamide calcique [engrais]; carbonyle pour la protection des plantes; farine de pommes de terre à usage industriel; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; carbonate de chaux; compost; produits pour la conservation des tuiles, caoutchouc, maçonnerie, briques (excepté peintures et huiles); produits cryogéniques; terre pour la culture; résines artificielles à l'état brut; dissolvants pour vernis; produits pour le brasage; mordants pour métaux; produits pour durcir les métaux; produits pour le revenu des métaux; produits contre la germination des légumes; produits pour la régulation de la croissance des plantes; nitrates; huiles pour l'habillage des cuirs; produits chimiques de purification de l'huile; phosphates (engrais); compositions pour la réparation des pneumatiques; sels pour les engrais; scories [engrais]; terres rares; azote; substrats pour la culture hors sol (agriculture); Alumine,; tourbe (engrais); pots en tourbe pour l' horticulture; mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; fertilisants pour gazon, engrais horticoles; engrais pour fleurs; produits chimiques pour l'amendement des sols; chaux fertilisante; produits à base d'écorce pour la fertilisation; produits chimiques de compostage accéléré; colles pour carrelage; produits chimiques de nettoyage pour pierres naturelles et en béton; compositions pour le soin des plantes; produits chimiques pare-flammes.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry; leather and textile-impregnating chemicals; seaweeds (fertilisers); grafting mastic for trees; glutinous tree-grafting preparations; grafting wax for trees; agglutinants for concrete; Concrete preservatives, except paints and oils; flower soil; soil-conditioning chemicals; brake fluids; fuel-saving preparations; chemical preparations for protection against wheat blight (smut); concrete-aeration chemicals; chemicals used in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides); chemical products for use in industry; Chemicals for use in science; chemical preparations to prevent mildew; stain preventing chemicals for use on fabrics; chemical intensifiers for rubber; leather renovating chemicals; vine disease preventing chemicals; chemical additives to motor fuel; chemical additives for fungicides and insecticides; distilled water; damp-proofing preparations for masonry and cement (except paints); waterproofing preparations for textiles; fire extinguishing compositions; filtering materials (chemical preparations); filtering materials (vegetable substances); antifreeze; guano; rubber solutions; gum solvents; alcohol (included in class 1); wood pulp; earth; humus top dressing; hydraulic fluids; iodine for industrial purposes; calcium cyanamide (fertiliser); carbolineum for the protection of plants; potato flour for industrial purposes; adhesives used in industry; lime carbonate; composts; preservatives for tiles, rubber, masonry, tiles (except paints and oils); cryogenic preparations; earth for growing; artificial resins, unprocessed; solvents for varnishes; brazing preparations; mordants for metals; metal-hardening preparations; metal-annealing preparations; anti-sprouting preparations for vegetables; plant growth regulating preparations; nitrates; oils for preparing leather in the course of manufacture; oil purifying chemicals; phosphates (fertilisers); tyre repairing compositions; salts (fertilisers); slag (fertilisers); rare earths; nitrogen; substrates for soil-free cultivation (agriculture); clays; peat (fertiliser); peat pots for horticulture; tree cavity fillers (forestry); lawn fertilisers, garden fertilisers; flower fertilisers; soil-conditioning chemicals; lime for fertilising purposes; bark products for fertilising purposes; chemical composting accelerators; tile adhesives; chemical preparations for cleaning natural stone and concrete; plant care preparations; chemical flame retardants.

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; chemische Imprägnierungsmittel für Leder und Textilien; Algen (Düngemittel); Baumkitt; Baumsalbe für die Forstwirtschaft; Baumwachs; Betonbindemittel; Betonkonservierungsmittel (ausgenommen Anstrichfarben und Öle); Blumenerde; Bodenverbesserungsmittel (chemisch); Bremsflüssigkeiten; Brennstoffsparmittel; Chemikalien zum Schutz vor Brandkrankheiten von Getreide; chemische Betonbelüftungsmittel; chemische Erzeugnisse für den Gartenbau, die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft (ausgenommen Fungizide, Herbizide, Insektizide und Mittel zur Bekämpfung von Parasiten); chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke; chemische Erzeugnisse zur Verhütung von Mehltau; chemische Fleckenschutzmittel für Stoffe; chemische Gummiverstärker; chemische Lederauffrischungsmittel; chemische Mittel zum Schutz vor Rebenkrankheiten; chemische Zusätze für Kraftstoff und Treibstoff; chemische Zusatzmittel für Fungizide und Insektizide; destilliertes Wasser; Feuchtigkeitsimprägnierungsmittel für Mauerwerk und Zement (ausgenommen Anstrichfarben); Feuchtigkeitsimprägnierungsmittel für Textilien; Feuerlöschmittel; Filtermaterial (chemische Erzeugnisse); Filtermaterial (pflanzlich); Frostschutzmittel; Guano; Gummilösungen; Gummilösungsmittel; Alkohol (soweit in Klasse 1 enthalten); Holzzellstoff; Humus; Humusabdeckungen; Hydraulikflüssigkeiten; Jodide für gewerbliche Zwecke; Kalkstickstoff (Düngemittel); Karbolineum für den Pflanzenschutz; Kartoffelmehl für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; kohlensaurer Kalk; Kompost; Konservierungsmittel für Dachziegel, Kautschuk, Mauerwerk, Ziegelsteine (ausgenommen Anstrichfarben und Öle); Kühlmittel (chemisch); Kulturerde; Kunstharze, im Rohzustand; Lösungsmittel für Firnisse und Lacke; Lötmittel (Hartlöten); Metallbeizen; Metallhärtemittel; Metallvergütungsmittel; Mittel gegen das Keimen von Gemüsepflanzen; Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums; Nitrate; Öle zum Garmachen von Leder; Ölreinigungsmittel; Phospate (Düngemittel); Reifenflickmassen; Salze (Düngemittel); Schlacke (Düngemittel); seltene Erden; Stickstoff; Substrate für den erdfreien Anbau (Landwirtschaft); Tonerde; Torf (Dünger); Torftöpfe für den Gartenbau; Vergussmasse für Hohlräume in Bäumen (Forstwirtschaft); Rasendünger, Gartendünger; Blumendünger; chemische Bodenverbesserungsmittel; Kalk für Düngezwecke; Rindenprodukte für Düngezwecke; chemische Schnellkompostierungshilfen; Fliesenkleber; chemische Reinigungsmittel für Natur- und Betonsteine; Pflanzenpflegemittel; chemische Flammschutzmittel.

Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødningsmidler; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; bindemidler til industrielle formål; kemiske imprægneringsmidler til læder og tekstiler; tang (gødningsmiddel); podekit til træer; glutenholdige præparater til brug ved anbringelse af limring eller lignende på træstammer og ved træpodning; voks til podning; bindemidler til beton; Beton (konserveringsmidler til -) undtagen maling og olie; blomsterjord; jordforbedringsmidler; bremsevæsker; brændstofbesparende præparater; kemiske præparater til beskyttelse mod kornbrand; kemiske produkter til luftning af beton; kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed (dog ikke fungicider, herbicider, insektcider og midler til bekæmpelse af parasitter); kemiske produkter til industrielle formål; Kemiske produkter til videnskabelige formål; meldug (kemiske præparater til forhindring af -); plethindrende kemiske midler til tekstilstoffer; kemiske gummiforstærkningsmidler; kemiske produkter til renovering af læder; kemiske præparater til forhindring af sygdomme på vinstokke; kemiske additiver til brændstof; kemiske tilsætningsstoffer til svampe- og insektdræbende midler; destilleret vand; fugtighedsimprægnerende midler til murværk og cement (undtagen maling); fugtighedsimprægnerende midler til tekstiler; ildslukningsmidler; filtreringsmaterialer (kemiske præparater); filtrermaterialer (vegetabilske); antifrostvæske; guano; gummiopløsninger; midler til gummiopløsning; alkohol (indeholdt i klasse 1); træmasse; muld; humus til overfladegødning; hydrauliske væsker; jod til industriel brug; kalciumcyanamid (gødningsmidler); karbolium til brug som plantebeskyttelsesmiddel; kartoffelmel til industrielle formål; bindemidler til industrielle formål; kalciumkarbonat; kompost; konserveringsmidler til tagsten, kautsjuk, murværk, teglsten (dog ikke maling og olier); kryogene præparater; jord til dyrkning; kunstharpiks, ubehandlet; opløsningsmidler til fernis; præparater til lodning; metalbejdsemidler; metalhærdemidler; udglødningsmidler til metaller; spirehindrende præparater til grøntsager; vækstregulerende præparater til planter; nitrat; Olier til brug ved forarbejdning af læder; kemikalier til rensning af olie; fosfater (gødningsmidler); præparater til dækreparation; salte til gødningsmidler; slagger (gødning); sjældne jordarter; kvælstof; substrater til jordfri dyrkning (landbrugsvirksomhed); Ler; tørv (gødningsmidler); tørvepotter til havebrug; støbemasse til hulrum i træer (skovbrug); plænegødning, havegødning; blomstergødning; kemiske jordforbedringsmidler; kalk i form af gødningsmidler; barkprodukter til brug i forbindelse med gødning; kemiske hjælpemidler til fremme af kompostering; bindemidler til fliser; kemiske rengøringsmidler til natur- og betonsten; stoffer til pleje af planter; kemiske flammehæmmende midler.

Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες , τη φωτογραφία, τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία· ακατέργαστές συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά· λιπάσματα (φυσικά ή τεχνητά)· χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων· κολλώδεις ουσίες για βιομηχανική χρήση· χημικά παρασκευάσματα εμποτισμού για δέρμα και υφαντουργικά υλικά· θαλάσσια φύκια (λιπάσματα)· σετ εμβολιασμού για δέντρα· αλοιφές δένδρων για τη δασοκομία· κερί εμβολιασμού· κόλλες για μπετόν· Προϊόντα για τη διατήρηση του σκυροδέματος (με εξαίρεση τις βαφές και τα έλαια)· Χώμα για φυτά· βελτιωτικά εδάφους (χημικά)· υγρά φρένων· παρασκευάσματα εξοικονόμησης καυσίμων· χημικές ουσίες για την προστασια από τον περονόσπορου του σίτου· χημικά προϊόντα αερισμού σκυροδέματος· χημικά προϊόντα προοριζόμενα για την κηπουρική, τη δασοκομία, τη γεωργία (εκτός από μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα και παρασκευάσματα για την καταπολέμηση παρασίτων)· χημικά προϊόντα προοριζόμενα για χρήση στη βιομηχανία· Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για επιστημονική χρήση· χημικά παρασκευάσματα για πρόληψη της ερυσίβης (μούχλας)· χημικά προϊόντα προστασίας από τους λεκέδες, για χρήση σε υφάσματα· χημικά ενισχυτικά μέσα ελαστικού κόμμεως· χημικά προϊόντα αποκατάστασης δερμάτων· χημικά προϊόντα για την προστασία από τις ασθένειες της αμπέλου· χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρα· χημικά πρόσθετα μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων· αποσταγμένο νερό· μέσα αδιαβροχοποίησης για τοιχοποιίες και τσιμέντο (εκτός από χρώματα βαφής)· μέσα αδιαβροχοποίησης για υφάσματα· μίγματα για πυρόσβεση· υλικά διήθησης (χημικά παρασκευάσματα)· υλικά διήθησης (φυτικά)· αντιψυκτικά· γκουανό· διαλύματα για ελαστικό κόμμι· διαλυτικά για καουτσούκ· οινόπνευμα (περιλαμβανόμενο στην κλάση 1)· ξυλοπολτός· χούμος· επιφανειακή λίπανση με χούμο· υδραυλικά υγρά· στο σύνολό τους για βιομηχανική χρήση· κυαναμίδη του ασβεστίου (λιπάσματα (φυσικά ή χημικά))· καρβονύλιο για την προστασία των φυτών· πατατάλευρο για βιομηχανική χρήση· κολλώδεις ουσίες για βιομηχανική χρήση· ανθρακική άσβεστος· κοπρόχωμα· μέσα συντήρησης για κεραμίδια στέγασης, καουτσούκ, λιθοδομές, οπτόπλινθοι (εκτός από χρώματα βαφής και έλαια)· κρυογόνο· χώμα για καλλιέργειες· ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες· διαλυτικά για βερνίκια και λάκες· προϊόντα συγκόλλησης (σκληρή συγκόλληση)· αντιδιαβρωτικές ουσίες για μέταλλα· παρασκευάσματα σκλήρυνσης μετάλλων· μέσα βελτίωσης με θερμική κατεργασία για μέταλλα· μέσα κατά της παραβλάστησης των λαχανικών· προϊόντα ρύθμισης της ανάπτυξης των φυτών· νιτρικά άλατα· έλαια για χρήση στην κατεργασία δέρματος· χημικά προϊόντα καθαρισμού ελαίου· φωσφορικά άλατα (λιπάσματα (φυσικά ή χημικά))· συνθέσεις για επιδιόρθωση ελαστικών· άλατα (λιπάσματα)· σκωρία (λιπάσματα (φυσικά ή χημικά))· σπάνιες γαίες· άζωτο· υποστρώματα για την καλλιέργεια χωρίς χώμα (γεωργία)· οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα)· τύρφη (λιπάσματα)· γλάστρες από τύρφη για την κηπουρική· στεγανοποιητικές ουσίες για κοιλότητες δέντρων (δασοκομία)· λιπάσματα χορτοτάπητα, λιπάσματα κήπου· λιπάσματα για άνθη· χημικά παρασκευάσματα για τη βελτίωση του εδάφους· ασβέστης για χρήση ως λίπασμα· προϊόντα από φλοιό για χρήση ως λιπάσματα· χημικά βοηθήματα ταχείας λιπασματοποίησης· κολλώδεις ύλες για πλακίδια· χημικά παρασκευάσματα καθαρισμού για φυσικούς λίθους και λιθοσώματα σκυροδέματος· συνθέσεις περιποίησης των φυτών· χημικά μέσα πυροπροστασίας.

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; productos químicos destinados a conservar los alimentos; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria; productos químicos para la impregnación del cuero y de materias textiles; algas (fertilizantes); masilla para injertar los árboles; productos de emplastro para la arboricultura; cera para injertar los árboles; aglutinantes para hormigón; Productos para la conservación del hormigón (con excepción de pinturas y aceites); Mantillo; productos químicos para la mejora de los suelos; líquidos de frenos; productos para economizar combustibles; productos químicos para la protección contra el tizón; productos químicos para la aireación del hormigón; productos químicos para la horticultura, la silvicultura, la agricultura [excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas]; productos químicos para su uso en la industria; Productos químicos destinados a la ciencia; productos químicos para la protección contra el mildeu; productos químicos para impedir la formación de manchas en las telas; reforzadores químicos del caucho; productos químicos para la restauración del cuero; productos químicos para la protección contra las enfermedades de la vid; aditivos químicos para carburantes; aditivos químicos para herbicidas e insecticidas; agua destilada; productos de impregnación húmedos para mampostería y cemento (excepto pinturas de cubrición); productos de impregnación húmedos para materias textiles; composiciones extintoras; materias filtrantes (productos químicos); materias filtrantes (vegetales); anticongelantes; guano; disoluciones de caucho; productos de descrudecimiento; alcohol (comprendido en la clase 1); pasta de madera; tierra; coberturas de humus; fluidos hidráulicos; yoduros para uso industrial; cianamida cálcica [abonos]; carbonilo para la protección de las plantas; harina de patatas para uso industrial; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria; carbonato de cal; pajote [abono]; productos para la conservación de tejas, caucho, mampostería, ladrillos [excepto pinturas de cubrición y aceites]; productos criogénicos; tierra para el cultivo; resinas artificiales en bruto; disolventes para barnices; productos para la soldadura; mordientes para metales; productos para endurecer los metales; productos para revenir los metales; productos contra la germinación de las legumbres; preparaciones para la regulación del crecimiento de las plantas; nitratos; Aceites para preparar el cuero; productos químicos depuradores de petróleo; fosfatos [fertilizantes]; composiciones para la reparación de neumáticos; sales para abonos; escorias [abonos]; tierras raras; ázoe; substratos para el cultivo fuera del suelo [agricultura]; alúmina; turba [abono]; macetas de turba para la horticultura; masilla para rellenar las cavidades de los árboles [arboricultura]; fertilizantes para césped, fertilizantes para jardín; abono para flores; productos químicos para mejorar el terreno; cal para uso como fertilizante; productos de cortezas para uso como fertilizante; productos químicos para acelerar el compostaje; adhesivos para baldosas; productos químicos de limpieza para piedra natural y hormigón; composiciones para el cuidado de plantas; productos químicos ignífugos.

Kemikaalid kasutuseks nii tööstuses, teaduses ja fotograafias kui ka põllunduses, aianduses ja metsanduses; tehisvaigud (töötlemata), plastid (töötlemata); väetised; konservimissoolad (toiduainete); tööstuses kasutatavad liimid; naha ja tekstiili keemilised impregneerimisvahendid; vetikad (väetis); pookmastiks; pookliimid; pookvaha; betooni sideained; Betoonikonservandid (v.a värvid ja õlid); lillemuld; keemilised mullaparendusained; pidurivedelikud; kütusesäästuained; kemikaalid teravilja kaitseks seenhaiguste eest; betoonivahustuskemikaalid; aianduses, metsanduses, põllumajanduses kasutatavad keemiatooted (v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasiiditõrjevahendid); tööstusliku kasutusega keemiatooted; teaduses kasutatavad keemiatooted; kemikaalid jahukaste tõrjeks; määrdumist takistavad kemikaalid riidematerjalile; kummitugevduskemikaalid; nahataastekemikaalid; viinamarjahaiguste tõrjekemikaalid; mootorikütuse keemilised lisandid; fungitsiidide ja insektitsiidide keemilised lisandid; destilleeritud vesi; immutatavad hüdroisolatsioonivahendid müüritise ja tsemendi jaoks (v.a kattevärvid); tekstiilide impregneerained niiskuse vastu; kustutussegud (tule-), tulekustutussegud; filtermaterjalidd (kemikaalid); filteramterjalid (taimsed); antifriis; guaano; kummilahused; kummilahustid; alkohol (mis kuulub klassi 1); puitmass; huumus; pealtväetamishuumus; hüdrovedelikud; joodiühendid (tööstuslikud); kaltsiumtsüaanamiid (väetis); antratseenõli (parasititsiid); kartulitärklis (tööstuslik); tööstuses kasutatavad liimid; kaltsiumkarbonaat; kompost; katusekivide, kautšuki, müüritise ja telliste konserveerimisvahendid (v.a kattevärvid ja õlid); jahutusained; kasvumuld; tehisvaigud (töötlemata); lahustid (laki- ), lakilahustid; kõvajoodised; metallisöövitid; metallikarastusained; metallivääristamisained; idanemisvastased ained; taimekasvu reguleerivad ained; nitraadid; õlid (nahatöötlemist ettevalmistavad ); õlipuhastuskemikaalid; fosfaadid (väetised); rehviparandusained; soolad (väetised); šlakid (väetised); haruldased muldmetallid; lämmastik; mullavaba kasvatamise substraadid (põllumajandus); alumiiniumoksiid; turvasväetis; turbast taimeistutuspotid; puutühimike täitemass (metsandus); muruväetised, aiaväetised; lilleväetised; mullaparenduskemikaalid; väetamislubi; puukoorväetised; kiirkompostimiskemikaalid; plaadiliimid; loodus- ja betoonkivide puhastuskemikaalid; taimehooldusvahendid; keemilised tulekaitsevahendid.

Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; kemialliset nahan ja tekstiilien kyllästysaineet; merilevä (lannoitteena); oksastuskitti puita varten; liimamaiset aineet puiden sitomiseen ja oksastukseen; oksastusvaha; betonin sideaineet; Betoninsuoja-aineet (paitsi maalit ja öljyt); kukkamulta; maanparannusaineet; jarrunesteet; polttoainetta säästävät valmisteet; kemikaalit viljan nokitaudilta suojaamiseen; betoninilmastuskemikaalit; kemikaalit puutarhanhoito-, metsätalous- ja maataloustarkoituksiin (paitsi sienimyrkyt, kasvimyrkyt, hyönteismyrkyt ja loismyrkyt); teollisuudessa käytettävät kemialliset tuotteet; Kemikaalit tieteellisiin tarkoituksiin; kemialliset aineet homesienen estämiseksi; tahranestokemikaalit käytettäviksi kankaisiin; kemialliset kumin vahvistusaineet; kemikaalit nahan kunnostukseen; viiniköynnöstauteja ehkäisevät kemikaalit; moottoripolttoaineiden kemialliset lisäaineet; kemialliset lisäaineet sieni- ja hyönteismyrkkyihin; tislattu vesi; muurattujen pintojen ja sementin kosteudenimuaineet (paitsi maalit); tekstiilien kosteudenimuaineet; tulensammutusaineet; suodatinmateriaalit (kemialliset valmisteet); suodatusaineet (kasvipohjaiset); jäänestoaineet; guano; kumiliuokset; kumiliuottimet; alkoholi (luokassa 1); puuhioke; multa; humuskerros; hydrauliset nesteet; jodit teolliseen käyttöön; kalkkityppi (lannoitteet); karbolineumi kasvien suojeluun; perunajauho teoll. käyttöön; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; kalsiumkarbonaatti; komposti; kattotiilien, raakakumin, muurattujen pintojen, tiilien suoja-aineet (paitsi maalit ja öljyt); kryogeenit; maa-ainekset viljelytarkoituksiin; keinohartsit, jalostamattomat; vernissojen liuottimet; juotostuotteet; peittausaineet, metallin; metallinkovetusvalmisteet; metallinkarkaisuaineet; itämisenestoaineet vihanneksilleJ; kasvien kasvunsäätelyaineet; nitraatit; öljyt nahan muokkaukseen valmistuksen aikana; öljyn puhdistuskemikaalit; fosfaatit (lannoitteet); renkaanpaikkausaineet; suolat lannoitteisiin; kuona (lannoitteet); harvinaiset maametallit; typpi; kasvualustat viljelyyn maaperän ulkopuolella (maatalouteen); alumiinioksidi; turve (väkilannoitteet); puutarhanhoidossa käytettävät turveruukut; puiden onttojen kohtien täyttöaineet (metsänhoidossa); nurmikkolannoitteet, puutarhalannoitteet; kukkalannoitteet; kemialliset maanparannusaineet; kalkki lannoituskäyttöön; kuorituotteet lannoituskäyttöön; kemialliset pikakompostointiaineet; laattaliimat; luonnon- ja tekokivien kemialliset puhdistusaineet; kasvinhoitoaineet; kemialliset liekinestoaineet.

Iparban, tudományban és fényképészetben, valamint mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben használatos vegyi anyagok; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi anyagok/vegyszerek (élelmiszerek tartósítására használt ~); ipari ragasztók; bőr- és textilimpregnáló vegyi termékekek; algák (trágyák); masztix fák beoltásához; enyvszerű faipari kötőanyagok; viasz fák beoltásához; betonkötőanyagok; Betontartósító szerek, kivéve a festékeket és az olajokat; humusz; talajjavító (vegy)szerek; fékfolyadékok; üzemanyag-megtakarító készítmények; vegyianyagok gabonafélék üszögbetegségei ellen; betonhabosító vegyi termékek; kertészeti, erdészeti, mezőgazdasági vegyi termékek (kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és parazitaölő szereket); ipari célú vegyipari termékek; tudományos célra használt kémiai anyagok; vegyi termékek lisztharmat elleni védekezéshez; textíliák foltosodásának megelőzésére vegyi termékek; vegyi gumierősítők; bőr felújítására vegyi termékek; szőlőbetegségek elleni vegyi termékek; vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez és rovarirtó szerekhez; desztillált víz; nedvesség elleni szigetelőanyagok falazókőhöz és cementhez (a festékek kivételével); textil-vízhatlanító szerek; tűzoltásra használt vegyületek; szűrőanyagok (vegyi termékek); szűrőanyagok (növényi anyagok); fagyásgátló (fagyálló folyadék); guanó; gumiragasztó oldatok; gumiragasztók oldószerei; alkohol (amennyiben az 1. osztályba tartozik); farostanyag; humusz; humuszos fejtrágyázás; hidraulika folyadékok; jodidok ipari használatra; mész-nitrogén (trágyák); karbonil növényvédelmi használatra; burgonyaliszt ipari használatra; ipari ragasztók; mész-karbonát; komposzt; tetőcserép-tartósító szerek, kaucsuk, falazókő, tégla (a festékek és az olajok kivételével); hűtőanyagok (kémiai); termőföld; műgyanták feldolgozatlan állapotban; hígítók, oldószerek lakkokhoz; anyagok keményforrasztáshoz; maróanyagok fémekhez; fémek edzésére szolgáló termékek; fémek lágyítására szolgáló termékek (kohászat); zöldségfélék csírázását gátló termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; nitrátok; kikészíto olajok bőrökhöz; olajtisztító szerek; foszfátok (trágyák); gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; sók (trágyák); salak (trágyák); ritkaföldfémek; nitrogén; szubsztrátumok földmentes termesztéshez (mezőgazdaság); timföld, korund, alumínium-oxid; tőzeg (trágyázószerek); tőzegkockák kertészet számára; öntőmassza fák üregei számára (erdőgazdálkodás); fűtrágyák, kerti trágyák; virágtrágyák; talajkondicionáló vegyi termékek; mész trágyázási célra; fakéregből készült termékek trágyázási célra; gyors komposztáláshoz vegyi termékek; csemperagasztók; vegyi tisztítószerek termés- és betonkövekhez; növényápoló szerek; vegyi lángmentesítő anyagok.

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; prodotti chimici per l'impregnazione del cuoio e delle materie tessili; alghe (fertilizzanti); mastice per innestare gli alberi; preparati glutinosi per l'arboricoltura; cera per innestare gli alberi; agglutinanti per il calcestruzzo; Prodotti per la conservazione del calcestruzzo [ad eccezione delle pitture e degli olii]; terriccio per fiori; prodotti chimici per l'ammendamento dei terreni; liquido per freni; prodotti per risparmiare i combustibili; prodotti chimici per la protezione contro la carie del grano; prodotti chimici per l'aerazione del calcestruzzo; prodotti chimici per il giardinaggio, la silvicoltura, l'agricoltura (tranne fungicidi, erbicidi, insetticidi e antiparassitari); prodotti chimici per uso industriale; Sostanze chimiche per uso scientifico; prodotti chimici per la protezione contro la peronospora; prodotti chimici per impedire la formazione di macchie sulle stoffe; additivi chimici per gomma; prodotti chimici per il ringiovanimento del cuoio; prodotti chimici per la protezione contro le malattie della vite; additivi chimici per carburanti; additivi chimici con fungicidi ed insetticidi; acqua distillata; prodotti contro l'umidità per muratura e cememto (a eccezione delle pitture); prodotti impregnanti contro l'umidità per materie tessili; composizioni per estinguere il fuoco; materie filtranti (prodotti chimici); materie filtranti (sostanze vegetali); antigelo; guano; soluzioni di caucciù; prodotti per sgommatura; alcol compreso nella classe 1; pasta di legno; terriccio; coperture per l' humus; fluidi idraulici; ioduri per uso industriale; cianamide calcica [concime]; carbolineum per la protezione delle piante; farina di patate per uso industriale; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; carbonato di calce; terricciato; prodotti di conservazione per tegole, caucciù, muratura, mattoni (eccetto le pitture e gli oli); prodotti criogenici; terra per la coltura; resine artificiali allo stato grezzo; solventi per vernici; prodotti per la brasatura; mordenti per metalli; prodotti per la tempra dei metalli; prodotti per il rinvenimento dei metalli; prodotti contro la germinazione dei legumi; prodotti per regolare la crescita delle piante; nitrati; olii per il rivestimento del cuoio; prodotti chimici per separate l'olio; fosfati (concimi); composizioni per la riparazione di pneumatici; sali per concimi; scorie [concimi]; terre rare; azoto; substrati per la coltivazione senza terra [agricoltura]; allumina; torba [concime]; vasi di torba per l'orticoltura; mastice per riempire le cavità degli alberi [arboricoltura]; fertilizzanti per prati, fertilizzanti per giardini; fertilizzanti per fiori; prodotti chimici per l'ammendamento dei terreni; calce per fertilizzare; prodotti a base di corteccia per fertilizzare; coadiuvanti chimici per la produzione rapida di compost; adesivi per piastrelle; prodotti chimici per la pulitura di stufe e camini; composti per la cura delle piante; prodotti chimici di protezione antincendio.

Chemikalai pramonės, mokslo ir fotografijos, taip pat žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės reikmėms; neapdorotos dirbtinės dervos, neapdoroti plastikai; trąšos; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; klijai pramonės reikmėms; įmirkymo (impregnavimo) medžiagos (cheminės odų ir tekstilės --- ); jūros dumbliai (trąša); mastika (medžių skiepijimo --- ); lipnieji preparatai (medžių aprišimo --- ); skiepijimo vaškas (medžių --- ); betono rišamosios medžiagos; Betono konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); humusas (puvenos); dirvožemio kondicionieriai; stabdžių skysčiai; kuro skalsinimo preparatai; Chemijos produktai, apsaugantys javus nuo kūlinių ligų; betono putinimo cheminės medžiagos; chemijos produktai, naudojami sodininkystėje, miškininkystėje, žemės ūkyje (išskyrus fungicidus, herbicidus, insekticidus ir kenkėjų naikinimo preparatus); cheminiai produktai pramonės reikmėms; cheminės medžiagos, naudojamos mokslui; chemijos produktai, apsaugantys nuo miltligės; audiniai (chemikalai nuo -ių dėmėjimosi); cemento konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); odų atnaujinimo chemikalai; vynuogių ligos (cheminiai preparatai nuo -ų); variklių degalai (cheminiai -ų priedai); fungicidų ir insekticidų cheminiai priedai; distiliuotas vanduo; mūro ir cemento hidroizoliacijos preparatai (išskyrus dažus); audinių impregnavimo nuo drėgmės preparatai; ugnies gesinimo mišiniai; filtravimo medžiagos (cheminiai preparatai); filtravimo medžiagos (augalinės); antifrizas; guanas; kaučiuko tirpalai (gumos klijai); klijų šalinimo preparatai; alkoholis (priskirtas 1 klasei); medienos masė; humusas (puvenos); humusas (puvenos) mulčiavimui; hidrauliniai skysčiai; jodas (pramonės reikmėms); kalkių azotas (trąšos); karbolineumas (augalų apsaugai); bulvių krakmolas (pramonės reikmėms); klijai pramonės reikmėms; kalcio karbonatas; kompostas; čerpių, kaučiuko, mūro, plytų konservavimo medžiagos (išskyrus dažus ir aliejus); kriogenų preparatai; dirvožemis; dervos (neapdorotos dirbtinės --- ); lakų tirpikliai; litavimo kietaisiais lydmetaliais preparatai; ėsdinimo preparatai (metalų); grūdinimo preparatai (metalų --- ); metalų atkaitinimo preparatai; lėtikliai (daržovių dygimo --- ); augalų augimo reguliavimo preparatai; nitratai; odų ruošimo aliejai; aliejų gryninimo chemikalai; fosfatai (trąšos); padangų taisymo medžiagos; druskos (trąšos); šlakas (trąša); retųjų žemių elementai (lantanidai); azotas; hidroponinės augalų terpės (žemės ūkio reikmėms); aliuminio oksidas; durpės (trąša); durpių puodeliai (daržininkystės reikmėms); glaistai (medžių plyšių --- ) (miškininkystės reikmėms); vejos trąšos, sodo trąšos; gėlių trąšos; dirvožemis (cheminės medžiagos -iui tręšti); kalkės tręšimo reikmėms; galvijų produktai tręšimo reikmėms; greito komposto susidarymo pagalbinės cheminės medžiagos; klijai plytelėms; cheminės valymo priemonės natūraliam akmeniui ir betonui; augalų priežiūros preparatai; cheminės apsaugos priemonės nuo liepsnos.

Ķimikālijas rūpnieciskiem, zinātniskiem un fotogrāfijas, kā arī lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nolūkiem; neapstrādāti mākslīgie sveķi, neapstrādātas plastmasas; mēslojumi; ķīmiskās vielas pārtikas produktu konservēšanai; līmvielas rūpnieciskiem nolūkiem; ķīmiski impregnēšanas līdzekļi ādas un tekstila izstrādājumiem; aļģes (mēslojums); koksnes mastika; koka ziede izmantošanai mežsaimniecībā; koka vasks; saistpiedevas betonam; Betona saglabāšanas līdzekļi (izņemot laku-krāsu materiālus un eļļas); puķu zeme; augsnes īpašību uzlabotājvielas; bremžu šķidrumi; degvielas ekonomijas līdzekļi; ķimikālijas, kas paredzētas labības aizsardzībai pret karstuma izraisītām slimībām; ķīmiski betona ventilēšanas līdzekļi; ķīmiski izstrādājumi izmantošanai dārzkopībā, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā (izņemot fungicīdus, herbicīdus, insekticīdus un parazītu iznīcināšanas līdzekļus); ķīmikālijas rūpnieciskiem nolūkiem; ķimikālijas lietošanai zinātnē; ķīmiski izstrādājumi miltrasas novēršanai; ķīmiskie produkti, lai novērstu traipu veidošanos uz audumiem; ķīmiski gumijas stiprinātāji; ādas atjaunošanas ķimikālijas; ķīmiski izstrādājumi, kas paredzēti aizsardzībai pret vīnogulāju slimībām; ķīmiskās vielas kurināšanai; ķīmiskas fungicīdu un insekticīdu piedevas; destilēts ūdens; pret mitrumu aizsargājoši impregnēšanas līdzekļi, kas paredzēti mūriem un cementam (izņemot krāsas); pret mitrumu aizsargājoši impregnēšanas līdzekļi, kas paredzēti tekstilam; ķīmiskie ugunsdzēšanas līdzekļi; filtrēšanas materiāli (ķimikālijas); filtrēšanas materiāli (augu izcelsmes); antifrīzs; gvano; gumijas vielas; gumijas šķīdinātāji; alkohols (kas iekļauts 1. klasē); koka celuloze; humuss; humusa pārsegi; hidrauliskie šķidrumi; jodīdi izmantošanai rūpniecībā; kalcija cianamīds (mēslojums); karbolinejs izmantošanai augu aizsardzībā; kartupeļu ciete izmantošanai rūpniecībā; līmvielas rūpnieciskiem nolūkiem; kalcija karbonāts; komposti; jumta kārniņu, kaučuka, mūra, ķieģeļu saglabāšanas līdzekļi (izņemot krāsas un eļļas); dzesēšanas līdzekļi (ķīmiski); sagatavota zeme; neapstrādāti mākslīgie sveķi; šķīdinātāji pernicām; lodmetāli; metāla beices; rūdīšanas preparāti; metāla atkvēlināšanas preperāti; līdzekļi, kas paredzēti dārzeņu aizsardzībai pret asniem; līdzekļi augu augšanas regulēšanai; nitrāti; ādas apstrādei paredzētas eļļas; eļļu tīrīšanas līdzekļi; fosfāti (mēslojums); riepu labošanas masas; sāļi (mēslojums); šlaki (mēslojums); reti ieži; slāpeklis; substrāti, kas nav paredzēti izmantošanai zemē (lauksaimniecībā); alumīnija oksīds; kūdra (mēslojums); kūdras podi izmantošanai dārzkopībā; aizpildīšanas masas, kas paredzētas koka dobumu aizpildīšanai (mežsaimniecībā); zālāja mēslojums, dārza mēslojums; puķu mēslojums; augsnes īpašību uzlabotājvielas; kaļķa izmantošana mēslojumā; mizu izstrādājumu izmantošana mēslojumā; ķīmiskas ātras kompostēšanas palīgvielas; šķirbu līmvielas; ķīmiski tīrīšanas līdzekļi, kas paredzēti dabīgajam akmenim un betona blokiem; augu kopšanas līdzekļi; ķīmiskie līdzekļi aizsardzībai pret uguni.

Kimiċi użati fl-industrija, fix-xjenza u fil-fotografija kif ukoll fl-agrikultura, l-ortikultura u l-istudju tal-foresti; raża artifiċjali mhux ipproċessati, plastiks artifiċjali mhux proċessati; demel; sustanzi kimiċi għall-preservazzjoni ta' l-ikel; adeżivi użati fl-industrija; preparazzjonijiet kimiċi biex ma jgħaddix ilma mill-ġilda u tessuti; alka tal-baħar (demel); mastiċi għat-tilqim tas-siġar; preparazzjonijiet glutinużi għall-forestrija; xama' tat-tilqim tas-siġar; legaturi tal-konkrit; Preparazzjonijiet preservanti tal-konkrit (minbarra żebgħa u żjut); ħamrija tal-pjanti tal-fjuri; sustanza biex iżżomm il-ħamrija fi stat tajjeb; likwidi tal-brejkijiet; preparazzjonijiet għall-iffrankar tal-karburanti; kimiċi għall-protezzjoni kontra l-mard tan-nekrosi ta' ċereali; prodotti kimiċi għall-arjazzjoni tal-konkrit; prodotti kimiċi għall-ortikultura, forestrija agrikoltura (minbarra fungiċidi, erbiċidi, insettiċidi u prodotti għall-qirda tal-parassiti); prodotti kimiċi għall-użu fl-industrija; kimiċi wżati fix-xjenza; prodotti kimiċi għall-prevenzjoni ta' moffa tas-sigar; prodotti kimiċi li ma jħallux id-drappijiet jiffurmaw tbajja'; preparazzjonijiet kimiċi li jsaħħu l-lastku; kimiċi għar-restawr tal-ġilda; preparazzjonijiet kimiċi għall-protezzjoni kontra mard tad-dwieli; additivi kimiċi tal-karburanti tal-muturi; addittivi kimiċi għall-funguċidi u insettiċidi; ilma distillat; prodotti kontra l-umdità għax-xogħol tal-ġebel u siment (minbarra żebgħa); preparazzjonijiet biex ma tgħaddix l-umdità mit-tessuti; kompożizzjonijiet għat-tifi tan-nar; materjali li jiffiltraw (prodotti kimiċi); materjali għall-użu bħala filtri (ġejjin mill-pjanti); antifriża; gwanu; likwidi li jinxfu meta jmissu ma' materjal tal-lasktu; solventi tal-lastku; alkoħol (inkluż fl-ewwel klassi); għaġna ta' l-injam biex minnu ssir il-karta; fertilizzant għall-ħamrija; kisi ta' materjal organiku; likwidi idrawliċi; jodju għal skopijiet industrijali; ċjanur tal-kalċju (demel); krijożot għall-protezzjoni tal-pjanti; lamtu tal-patata għal skopijiet industrijali; adeżivi użati fl-industrija; ġir b'aċidu karboniku; kòmpost; preservanti għal madum tas-soqfa, gomom, xogħol tal-ġebel, briks (minbarra żebgħa u żjut); preparazzjonijiet krijoġeniċi; ħamrija għat-tkabbir; raża artifiċjali mhux ipproċessati; tiners għall-verniċ; saldaturi; mordenti tal-metall; preparazzjonijiet għall-moderazzjoni; preparazzjonijiet għall-ittemprar tal-metall; preparazzjonijiet kontra mikrobi ta' xtieli tal-ħaxix; prodotti għar-regolazzjoni tat-tkabbir tal-pjanti; nitrati; żjut għat-tħejjija tal-ġilda; preparazzjoni għat-tindif miż-żejt; fosfat (demel); materjal għat-tiswija ta' tajers; melħ (demel); gagazza (demel); ħamrija rari; nitrati; sustrati għall-kultivazzjoni mingħajr ħamrija (agrikoltura); aluminju; pît (demel); qsari tal-pit għall-ortikultura; ħalib għall-mili ta' toqob f'siġar (forestrija); demel għat-tub bil-ħaxix, demel għall-ġardinaġġ; fertilizzanti tal-fjuri; sustanza biex iżżomm il-ħamrija fi stat tajjeb; ġir għall-fertilizzanti; prodotti tal-qxur tas-siġar għall-fertilizzanti; addittivi kimiċi għall-bdil malajr f'kompost; kolla tal-madum; prodotti kimiċi għat-tindif ta' ġebel naturali u blokki tal-konkrit; prodotti għall-kura tal-pjanti; preparazzjonijiet kimiċi għall-protezzjoni kontra fjammi.

Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; kleefstoffen voor industriële doeleinden; chemische producten voor het impregneren van leder en textiel; zeewier (meststof); entkit voor bomen; kleefstoffen voor de boomkwekerij; entwas voor bomen; bindmiddelen voor beton; Betonconserveermiddelen (uitgezonderd verven en oliën); potgrond; chemische producten voor grondverbetering; remvloeistoffen; brandstofbesparende producten; chemische producten ter bescherming tegen moederkoren; chemische producten voor het beluchten van beton; chemische producten voor de tuinbouw, de bosbouw, de landbouw (uitgezonderd schimmeldodende middelen, middelen ter verdelging van onkruid, insecten en parasieten); chemische producten voor industriële doeleinden; Chemische producten voor wetenschappelijk gebruik; chemische producten ter bescherming tegen meeldauw; chemische producten voor het voorkomen van vlekkenvorming op weefsels; chemische versterkers voor rubber; chemische producten voor het herstellen van leder; chemische producten ter voorkoming van ziekten van de wijnstok; chemische toevoegsels voor motorbrandstoffen; chemische additieven voor schimmeldodende middelen en insecticiden; gedistilleerd water; vochtwerende preparaten voor metselwerk en cement (uitgezonderd verven); producten voor het waterdicht maken van textiel; brandblusmiddelen; filtermateriaal (chemische producten); filtermateriaal (plantaardig); antivries; guano; rubberoplossingen; ontgommingsmiddelen; alcohol (voor zover begrepen in klasse 1); houtpulp; humus; humusbedekkingen; hydraulische vloeistoffen; jodiden voor industrieel gebruik; calciumcyaanamide [meststof]; carbolineum voor het beschermen van planten; aardappelmeel voor industrieel gebruik; kleefstoffen voor industriële doeleinden; calciumcarbonaat; compost; conserveermiddelen voor dakpannen, rubber, metselwerk, bakstenen (uitgezonderd verven en oliën); koelmiddelen; teelaarde; kunstharsen als grondstof; oplosmiddelen voor vernissen; producten voor het lassen; bijtmiddelen voor metalen; metaalhardingsproducten; metaalonthardingsproducten; producten tegen het spruiten van groenten; plantengroeiregulerende preparaten; nitraten; oliën voor het touwen van leder; chemische producten voor de zuivering van oliën; fosfaten (meststoffen); samenstellingen voor het herstellen van wielbanden; zout (meststoffen); slakken (meststoffen); zeldzame aarden; stikstof; substraten voor het kweken zonder teelaarde (landbouw); aluminiumoxyde; turf (meststof); turfpotten voor de tuinbouw; kit voor het opvullen van holten in bomen (bosbouw); gazonmest, tuinmest; bloemenmest; chemische producten voor grondverbetering; kalk voor bemestingsdoeleinden; boomschorsproducten voor bemestingsdoeleinden; chemische hulpmiddelen voor het snel composteren; tegelhechtmiddelen; chemische reinigingsproducten voor natuur- en betonstenen; verzorgingsmiddelen voor planten; chemische brandvertragers.

Chemikalia stosowane w przemyśle, badaniach naukowych i fotografii jak rownież w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; surowe żywice sztuczne, nieprzetworzone plastiki; nawozy do użyźniania gleby; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; kleje do celów przemysłowych; chemiczne środki do impregnacji skór i tekstyliów; glony (nawozy); maści do szczepienia drzew; preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie; pasta do smarowania ran drzew; spoiwa do betonu; Beton (spoiwa do -); humus; preparaty do uzdatniania gleby; płyny hamulcowe; preparaty do oszczędzania paliw; chemikalia do ochrony przed śniecią zbożową; mieszarki do betonu; wyroby chemiczne dla ogrodnictwa, leśnictwa, rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom); produkty chemiczne stosowane w przemyśle; substancje chemiczne do użytku naukowego; wyroby chemiczne do ochrony przed mączniakiem; preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach; aktywatory chemiczne do kauczuku; środki do renowacji skóry; preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli; dodatki chemiczne do paliw silnikowych; dodatki chemiczne do fungicydów i insektycydów; woda destylowana; środki do impregnacji przeciwwilgociowej do murów i cementu (za wyjątkiem farb); środki do impregnacji przeciwwilgociowej do tekstyliów; mieszanki do gaszenia ognia; materiały do filtracja (preparaty chemiczne); materiały filtracyjne (substancje roślinne); płyn przeciw zamarzaniu; guano; roztwory kauczukowe; preparaty do odklejania; alkohol (ujęty w klasie 1); miazga drzewna; humus; pokrycia humusowe; płyny hydrauliczne; jodki do celów przemysłowych; azotniak (nawóz); karbonyl do ochrony roślin; mąka ziemniaczana do celów przemysłowych; kleje do celów przemysłowych; węglan wapnia; kompost; środki do konserwacji dachówek, kauczuku, murów, cegieł (za wyjątkiem farb i olejów); preparaty kriogeniczne; ziemia do upraw; żywice sztuczne w stanie surowym; rozpuszczalniki do lakierów; preparaty do lutowania; utrwalacze barwników do metali; środki do hartowania metali; preparaty do odzysku metali; preparaty hamujące kiełkowanie warzyw; preparaty do regulacji wzrostu roślin; azotany; oleje do garbowania skór; preparaty do oczyszczania oleju; fosforany (nawozy); składniki do naprawy dętek; sole (nawozy); żużel (nawóz); ziemie rzadkie; azot (N); podłoża dla upraw bez gleby (rolnictwo); glin; doniczki na torf dla ogrodnictwa; doniczki na torf dla ogrodnictwa; mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach (leśnictwo); nawozy do trawników, nawozy ogrodowe; nawozy do kwiatów; preparaty chemiczne do użyźniania gleby; wapno do celów nawożenia; produkty z kory do nawożenia; pomocnicze środki chemiczne do przyspieszania kompostowania; spoiwa do płytek; chemiczne środki czyszczące do kamieni naturalnych i z betonu; środki do pielęgnacji roślin; chemiczne środki ogniochronne.

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria; produtos químicos para a impregnação de couro e têxteis; algas (fertilizantes); mastique para enxertar árvores; produtos de enviscar para a arboricultura; cera para enxertar árvores; ligantes para betão; Produtos para a conservação do betão [com excepção de pinturas e óleos]; Terra para flores; produtos químicos para o melhoramento de solos; fluidos para travões; produtos para economizar os combustíveis; produtos químicos para a protecção contra a mangra; produtos químicos para a aeração do betão; produtos químicos para a horticultura, a silvicultura, a agricultura (com excepção dos fungicidas, herbicidas, insecticidas e dos parasiticidas); produtos químicos destinados à indústria; Produtos químicos destinados às ciências; produtos químicos para a protecção contra o míldio; produtos químicos para impedir a formação de nódoas sobre os tecidos; intensificadores químicos para borracha; produtos químicos para a renovação do couro; produtos químicos para a protecção das doenças da vinha; aditivos químicos para combustíveis; aditivos químicos para fungicidas e insecticidas; água destilada; produtos para a impermeabilização de alvenaria e cimento (com excepção de tintas); produtos para a impermeabilização de matérias têxteis; composições extintoras; matérias filtrantes (produtos químicos); matérias filtrantes (substâncias vegetais); anticongelantes; guano; soluções de borracha [cauchu]; produtos de decrua; álcool (incluído na classe 1); pasta de madeira; coberturas de húmus; coberturas de húmus; fluidos hidráulicos; iodetos para uso industrial; cianamida cálcica [adubo]; carbonilo para a protecção das plantas; farinha de batatas para uso industrial; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria; carbonato de cal; estrume; produtos para a conservação de telhas, borracha, alvenaria, tijolos (com excepção de tintas e óleos); produtos criogénicos; terra para a cultura; resinas artificiais no estado bruto; solventes para vernizes; produtos para a soldadura; mordentes para metais; produtos para endurecer os metais; produtos para a têmpera de metais; produtos contra a germinação dos legumes; produtos para a regularização do crescimento das plantas; nitratos; óleos para preparar os couros; detergentes utilizados durante operações de fabrico; fosfatos (adubos); composições para a reparação de pneus; sal para adubos; escórias [adubos]; terras raras; azoto; substratos para a cultura fora do solo [agricultura]; alumina; turfa [adubo]; turfa em forma de potes para a cultura de sementes; mastique para o enchimento das cavidades das árvores [arboricultura]; adubos para relvados, adubos para horticultura; adubos para flores; produtos químicos para melhoramento dos solos; cal para fertilização; produtos à base de casca para fertilização; adjuvantes químicos para compostagem rápida; adesivos (matérias colantes) para azulejos; produtos químicos para limpeza de pedras naturais e blocos de betão; compostos para o cuidado das plantas; agentes ignífugos químicos.

Chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii, rovnako ako v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; umelé živice, v surovom stave, plastické hmoty, ako suroviny; hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; adhezíva používané v priemysle; chemické prípravky na impregnáciu kože a textílií; riasy (hnojivá); štepárske tmely na stromy; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; štepárske vosky na stromy; betónové spojivá; Betón (výrobky na konzervovanie -), s výnimkou farieb a olejov; humus; kondicionéry pôdy; brzdové kvapaliny; prípravky šetriace palivá; chemikálie na ochranu pred sneťovými chorobami obilia; betón (chemické látky na prevzdušnenie -); chemické prípravky pre záhradníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo (okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov); chemické produkty na použitie v priemysle; chemické látky používané vo vede; chemické výrobky na prevenciu pred múčnatkou; flaky,škvrny (chemické prípravky proti-) na textilných látkach; chemické gumové zosilňovače; koža (chemické prípravky na ošetrenie -); vinič (ochranné chemické prípravky na -); pridané chemikálie do pohonných hmôt; chemické prísady pre fungicídy a insekticídy; destilovaná voda; prípravky na impregnáciu proti vlhkosti pre murárstvo a cement (okrem náterové farby); prípravky na impregnáciu proti vlhkosti pre textílie; hasiace zmesi; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (rastlinné); nemrznúca zmes; guáno; kaučukový roztok; odglejovacie prípravky; alkohol (doteraz zahrnutý v 1. triede); drevná buničina; humus; humus (hnojenie na list -); hydraulické kvapaliny; jodidy používané v priemysle; dusíkaté vápno (hnojivá); karbonyl na ošetrovanie rastlín; zemiaková múcka na priemyselné úcely; adhezíva používané v priemysle; uhlicitan vápenatý; kompost; konzervačné prípravky pre strešné škridlice, kaučuk, murárstvo, tehly (okrem náterových farieb a olejov); kryogénne prípravky; zemina na pestovanie; syntetické živice v surovom stave; rozpúšťadlá na fermeže; spájky; moridlá na kovy; zmäkčovacie prípravky; prípravky na kalenie kovov; klíčivost zeleniny (prípravky proti -); prípravky na reguláciu rastu rastlín; dusičnany; oleje na spracovanie kože; prostriedky na čistenie oleja; fosfáty (hnojivá); pneumatík (zmesi na opravu -); soli (hnojivá); škvara (hnojivá); vzácne zeminy; dusík; substráty pre pestovanie rastlín bez zeminy (poľnohospodárstvo); oxid hlinitý; rašeliny (hnojivá); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; zálievková hmota pre duté priestory v stromoch (lesníctvo); trávnaté hnojivá, záhradné hnojivá; hnojivá pre kvety; kondicionéry pôdy; vápno na účely hnojenia; kôrové produkty na účely hnojenia; chemické rýchlokompostovacie pomôcky; lepidlo na dlaždice; chemické čistiace prírpavky pre prírodné a betónové kamene; prípravky na ošetrovanie rastlín; chemické žiaruvzdorné prípravky.

Kemikalije za industrijo, znanost in fotografijo, kot tudi za kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; nepredelane umetne smole, nepredelane umetne snovi; gnojila; kemijska sredstva za konzerviranje živil; lepila za industrijske namene; kemična sredstva za impregniranje usnja in tekstila; morska trava (gnojilo); cepilna smola za drevesa; glutinska sredstva za cepljenje dreves; cepilni vosek za drevesa; veziva za beton; Zaščitna sredstva za beton, razen barvil in olj; humus; urejevalci zemlje; zavorne tekočine; sredstva za varčevanje z gorivom; kemikalije za zaščito žitaric pred boleznimi ožiga; kemikalije za aeriranje betona; kemični proizvodi za vrtnarstvo, gozdarstvo, poljedelstvo (razen fungicidov, herbicidov, insekcticidov in paraziticidov); kemični izdelki za industrijsko uporabo; kemični proizvodi za znanstvene namene; kemični proizvodi za preprečevanje pepelaste plesni; kemikalije za preprečevanje obarvanja, za uporabo na tkaninah; kemični ojačevalci za gumo; kemični proizvodi za regeneracijo usnja; kemikalije za preprečevanje bolezni vina; aditivi, kemijski, k motornim gorivom; kemični dodatki k fungicidom in insekticidom; destilirana voda; protivlažna impregnacijska sredstva za zidove in cement (razen premaznih barv); protivlažna impregnacijska sredstva za tekstil; zmesi za gašenje ognja; filtrirni materiali (kemična sredstva); filtrirni materiali (rastlinski); antifriz; guano; raztopine gume; sredstva za odstranjevanje smol; alkohol (vključen v razred 1); lesna kaša; humus; humus za pokrivanje; hidravlične tekočine; jodi za industrijske namene; kalcijev cianamid (gnojilo); karbolineum za zaščito rastlin; krompirjeva moka za industrijske namene; lepila za industrijske namene; kalcijev karbonat; kompost; sredstva za konzerviranje strešnikov, kavčuka, zidov, opek (razen premaznih barv in olj); kriogenski preparati; zemlja za gojenje rastlin; umetne smole, nepredelane; topila za firneže; preparati za spajkanje; jedkalna sredstva za kovine; sredstva za kaljenje kovin; sredstva za popuščanje kovin; preparati proti klitju zelenjave; sredstva za uravnavanje rasti rastlin; nitrati; olja za dodelavo usnja v procesu izdelave; kemikalije za čiščenje olj; fosfati (gnojila); komponente za krpanje zračnic; soli (gnojila); žlindra (gnojila); redke zemlje; dušik; substrati za gojenje rastlin brez zemlje (poljedelstvo); aluminijev oksid, boksit; šota (gnojilo); šotni lonci za hortikulturo; polnila za polnjenje drevesnih duplin (gozdarstvo); gnojila za trato, vrtna gnojila; gnojila za cvetje; kemikalije za izboljšanje prsti; apno za gnojenje; proizvodi iz lubja za gnojenje; kemična pomožna sredstva za hitro kompostiranje; lepila za ploščice; kemični pripravki za čiščenje naravnih kamnov in betonskih zidakov; sredstva za nego rastlin; kemična sredstva za zaščito pred ognjem.

Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; bindemedel för industriell användning; kemiska impregneringsmedel för läder och textilier; sjögräs (gödningsmedel); ympkitt; växtlim för trädympning; ympvax; bindemedel för betong; Konserveringsmedel, betong-, med undantag av färger och oljor; blomjord; jordförbättringsmedel; bromsvätskor; bränslebesparingspreparat; kemiska preparat för att förhindra veterost; kemiska medel för luftning av betong; kemikalier för trädgårdsskötsel, skogsbruk, jordbruksändamål (utom svamp-, ogräs-, insekts- eller ohyrebekämpningsmedel); kemiska produkter för industriell användning; Kemikalier för vetenskaplig användning; kemiska preparat för skydd mot bladmögel; smutsavvisande kemikalier för textilier; kemiska förstärkningsmedel för gummi; kemikalier för läderrenovering; vinrankor, kemikalier som skydd mot sjukdomsangrepp på; kemiska drivmedelstillsatser; kemiska tillsatser till preparat för utrotning av svamp och mögel och insektsbekämpningsmedel; destillerat vatten; fuktimpregneringsmedel för murverk och cement (ej färger); fuktimpregneringsmedel för textilier; kemiska sammansättningar för eldsläckning; filtrerande material (kemiska preparat); filtrerande material (växtämnen); frostskyddsmedel; guano; gummilösningar; gummilösningsmedel; alkohol, ingående i klass 1; trämassa; mull; humus för marktäckning; hydraulvätskor; jod för industriella ändamål; kalkkväve [gödselmedel]; karbolineum för växtskydd; potatismjöl för industriella ändamål; bindemedel för industriell användning; kalciumkarbonat; komposter; konserveringsmedel för tegelpannor, kautschuk, murverk, tegelstenar (dock ej färger eller oljor); köldmedel; matjord; syntetiska hartser, obearbetade; lacklösningsmedel; hårdlödningspreparat; betningsmedel för metaller; metallhärdningsmedel; metallhärdningsmedel; groningsförhindrande medel för grönsaker; tillväxtreglerande preparat för växter och plantor; nitrater; oljor för läderberedning i industri; kemikalier för oljerening; fosfater (gödningsmedel); däckreparationsmassor; salter (gödningsmedel); slagg [gödningsmedel]; sällsynta jordarter; kväve; substrat för odling utan jord [agrikultur]; aluminiumoxid; torv [gödningsmedel]; torvkrukor för trädgårdsodling; fyllnadsmedel för trädhåligheter; gödningsmedel för gräsmattor, trädgårdsgödning; blomstergödsel; kemiska jordförbättringsmedel; kalk för gödningsändamål; barkprodukter för gödning; kemiska hjälpmedel för snabbkompostering; bindemedel för kakelplattor; kemiska rengöringsmedel för natur- och betongstenar; växtvårdsmedel; kemiska flamskyddsmedel.

2
Barvy, fermeže, laky; základní nátěrové barvy; surové přírodní pryskyřice; moridla na drevo; ochranné prípravky na kovy; pigmenty; konzervacní prostredky proti korozi; prípravky na odstranování tapet; terpentýn [rozpouštědla nátěrových hmot]; podvozky vozidel (ochranné nátěry pro-); nátěry (barvy); ředidla nátěrových hmot; konzervacní prípravky pro drevo; nátěrové hmoty na bitumeny.

Couleurs, vernis, laques; Couleurs pour apprêt; résines naturelles à l'état brut; mordants pour le bois; produits pour la protection des métaux; pigments; préservatifs contre la rouille; produits pour le décollage des papiers peints; térébenthine [diluants pour peintures]; revêtements de protection pour châssis de véhicules; enduits (peintures); diluants pour couleurs; produits pour la conservation du bois; enduits bitumineux.

Paints, varnishes, lacquers; primer; natural resins (raw); wood stains; protective preparations for metals; pigments; preservatives against rust; wallpaper removing preparations; turpentine (paint thinners); undercoating for vehicle chassis; coatings (paints); paint thinners; wood preservatives; bitumen paints.

Farben, Firnisse, Lacke; Grundierfarbe; natürliche Harze im Rohzustand; Holzbeizen; Metallschutzmittel; Pigmente; Rostschutzmittel; Tapetenablösungsmittel; Terpentin (Farbverdünner); Unterbodenschutz für Fahrgestelle; Überzugsmassen (Farbanstrichmittel); Verdünner für Farben; Holzschutzmittel; Bitumen-Anstrichmittel.

Maling, fernis, lak; grundingsmidler; naturlig harpiks i rå tilstand; træbejdsemidler; beskyttende præparater til metal; pigmentfarvestoffer; rustbeskyttelsesmidler; tapetfjernelsesmidler; terpentin [fortyndere til maling]; midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser; påstrygningsmidler (maling); fortynder til maling; trækonserveringsmidler; bitumenholdig maling.

Χρώματα, βερνίκια, λάκες· μέσα πρώτης επίστρωσης (αστάρωμα)· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· αντιδιαβρωτικά ξύλου· προστατευτικά παρασκευάσματα για μέταλλα· χρωστικές ύλες· συνθέσεις για προστασία κατά της σκουριάς· παρασκευάσματα αφαίρεσης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)· τερπένιο [μέσα αραίωσης χρώματος]· βασική επίστρωση για αμαξώματα· επιχρίσματα (χρώματα)· διαλύτες για χρώματα· μέσα συντήρησης του ξύλου· βιτύμιο - μέσα βαφής.

Colores, barnices, lacas; Color para apresto; resinas naturales en estado bruto; mordientes para la madera; productos para la protección de los metales; pigmentos; conservantes contra la herrumbre; productos para despegar el papel pintado; trementina [disolvente de pinturas]; revestimientos de protección para chasis de vehículos; enlucidos [pinturas]; diluyentes para pinturas; conservantes de la madera; productos de cubrición de betún.

Värvid, polituurid, lakid; kruntvärvid; töötlemata looduslikud vaigud; peitsid (puidu-), puidupeitsid; metallikaitsevahendid; pigmendid; roostevastased kaitseained; tapeedieemaldusvahendid; tärpentin [värvivedeldid]; veermiku kaitsevärvid; kattevärvid; värvivedeldid; puidukonservandid; bituumenvõõbad.

Maalit, lakat; Pohjamaali; raa'at luonnonhartsit; puupetsit; metallien suojavalmisteet; pigmentit; ruosteenestoaineet; tapetinpoistovalmisteet; tärpätti [maalien ohenteet]; kulkuneuvojen runkojen suojapinnoitteet; pinnoitteet (maalit); maalien ohentimet; puunsuoja-aineet; bitumimaalit.

Festékek, fénymázak, lakkok; alapozófestéshez; nyers természetes gyanta; fapácok; fémvédő készítmények; pigmentek; rozsdagátlók; tapéták eltávolítására szolgáló készítmények; terpentin [hígítóanyag festékekhez]; védőbevonatok járműalvázakhoz; bevonóanyagok (festékek); festékhígítók; fakonzerváló termékek; bitumenes kenőanyagok.

Colori, vernici, lacche; colori per appretto; resine naturali allo stato grezzo; mordenti per il legno; prodotti per la protezione dei metalli; pigmenti; prodotti preservanti dalla ruggine; prodotti per staccare la carta da parati; trementina [diluenti per vernici]; rivestimenti di protezione per telai di veicoli; rivestimenti (pitture); diluenti per vernici; prodotti per la conservazione del legno; pitture bituminose.

Dažai, politūros, lakai; gruntai (dažų --- ); neapdorotos natūralios dervos; medienos dažai; metalų apsauginiai preparatai; pigmentai; antikorozinės priemonės; popierinių sienų apmušalų šalinimo preparatai; terpentinas [dažų skiedikliai]; apsauginės dangos (važiuoklių --- ); dangos (dažai); dažų skiedikliai; medienos konservantai; bituminiai dažai.

Krāsas, pernicas, lakas; Gruntējumi; neapstrādāti dabiskie sveķi; krāsvielas kokam; aizsargājoši līdzekļi metāliem; pigmenti; pretkorozijas līdzekļi; tapešu noņemšanas līdzekļi; terpentīns [krāsu šķīdinātāji]; pamatkrāsa transportlīdzekļu šasijai; krāsas; krāsu atšķaidītāji; koksnes saglabāšanas līdzekļi; bitumena laku un krāsu materiāli.

Żebgħa, verniċ, żmalt; żebgħa ta' l-ewwel passata; raża naturali mhux ipproċessata; tbajja' ta' l-injam; preparazzjonijiet protettivi għall-metalli; pigmenti; preservanti kontra s-sadid; preparazzjonijiet għat-tneħħija tal-karta tal-kisi tal-ħajt; terpentina [tiner taż-żebgħa]; underseal għax-xasijs tal-vetturi; żebgħa; thinner taż-żebgħa; preservanti ta' l-injam; żebgħa tal-bitum.

Verven, vernissen, lakken; Grondverf; natuurlijke harsen als grondstof; houtbeitsen; beschermende producten voor metalen; pigmenten; roestwerende middelen; producten voor het verwijderen van behangselpapier; terpentijn (verfverdunner); bedekkingsmiddelen voor de bescherming van voertuigchassis; coatings (verven); verdunners voor verf; middelen om de aantasting van hout tegen te gaan; bitumenverven.

Farby, pokosty, lakiery; kolory do apretury; żywice naturalne w stanie surowym; bejce do drewna; preparaty zabezpieczające do metalu; pigmenty; środki zabezpieczające przed rdzą; tapet (preparaty do usuwania -); terpentyna [rozpuszczalnik do farb]; powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów; powłoki (farby); zagęszczacze do farb; drewna (konserwanty do -); farby bitumiczne.

Tintas, vernizes, lacas; tintas para apresto; resinas naturais no estado bruto; mordentes para a madeira; produtos para a protecção dos metais; pigmentos; protectores antiferrugem; produtos para remover o papel de parede; terebintina [diluentes para tintas]; revestimentos de protecção para chassis de veículos; indutos (pinturas); diluentes para tintas; produtos para a preservação da madeira; produtos de pintura à base de betume.

Farby, fermeže, laky; základné náterové farby; živice v surovom stave; moridlá na drevo; ochranné prípravky na kovy; pigmenty; konzervačné prísady proti korózii; prípravky na odstraňovanie tapiet; terpentín [riedidlá pre farby]; ochranné nátery na podvozky automobilov; nátery (farby); riedidlá pre farby; konzervačné prípravky na drevo; bituménové nátery.

Barve, firneži, laki; barva za grundiranje; surova rastlinska smola; barve za les; zaščitni preparati za kovine; pigmenti; sredstva proti rji; sredstva za odstranjevanje tapet; terpentin [razredčilo barv]; prvi premaz za šasije vozil; premazi; razredčila barv; sredstva za konzerviranje lesa; bitumenska premazna sredstva.

Målarfärger, fernissor och lacker; grundfärger; hartser, natur-, obearbetade; träbetser; metallskyddspreparat; pigment; skyddsmedel mot rost; tapetborttagningsmedel; terpentin [färgförtunningsmedel]; skyddsmassor för fordonsunderreden; ytbeläggningsmaterial (färger); förtunningsmedel för målarfärger; träkonserveringsmedel; bitumen-bestrykningsmedel.

3
Odstranovac náteru; přípravky na pročištění odpadního potrubí; bělicí prostředky a jiné látky pro praní; lešticí přípravky na nábytek a podlahy; vosk na podlahy; mýdla; barvy (přípravky pro odstraňování- ); přípravky pro odvápnění a odstranění vodního kamene pro domácí použití; karbidy kovů (brusiva); lešticí prípravky; ostřikovače předních skel vozidel (kapaliny do-); brusný papír; smirkový papír; čisticí prostředky; prípravky na mytí nádobí; přípravky pro péči o prádlo; toaletní potřeby; přípravky pro péči o motorová vozidla (zařazené do třídy 3).

Décapants; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; encaustiques; cire pour sol; savons; produits pour enlever les peintures; produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; carbures métalliques [abrasifs]; préparations pour polir; lave glace; papiers abrasifs; papier émeri; matières à astiquer; produits à vaisselle; produits de blanchisserie; produits de soin pour le corps; produits d'entretien pour voitures (compris dans la classe 3).

Paintstripper; preparations for cleaning waste pipes; bleaching preparations and other substances for laundry use; polish for furniture and flooring; floor wax; soaps; paint-stripping preparations; decalcifying and descaling preparations for domestic use; carbides of metal (abrasives); polishing preparations; windscreen cleaning liquids; abrasive paper; emery paper; furbishing preparations; preparations for dishwashing purposes; laundry care preparations; body care products; care preparations for motor vehicles (included in class 3).

Abbeizmittel; Abflussreinigungsmittel; Wasch- und Bleichmittel; Bohnermittel; Bohnerwachs; Seifen; Entfernungsmittel für Anstrichfarben; Entkalkungsmittel für Haushaltszwecke; Metallkarbide (Schleifmittel); Poliermittel; Reinigungsflüssigkeit für Windschutzscheiben; Schleifpapier; Schmirgelpapier; Putzmittel; Geschirrspülmittel; Wäschepflegemittel; Körperpflegemittel; Kfz-Pflegemittel (soweit in Klasse 3 enthalten).

Overfladerensemidler; afløbsrens; blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; pudsecreme til møbler og gulve; gulvvoks; sæbe; midler til fjernelse af maling; afkalkningspræparater samt præparater til husholdningsformål; metalkarbid (slibemidler); præparater til polering; rudevask; slibepapir; smergelpapir; præparater til rengøring; præparater til opvask; produkter til til tøjvask; kropsplejeprodukter; midler til pleje af motorkøretøjer (indeholdt i klasse 3).

Αποχρωστικά· μέσα καθαρισμού αποχετεύσεων· λευκαντικά παρασκευάσματα και άλλες oυσίες για πλύσιμο· υλικά κερώματος· κερί για δάπεδα· σαπούνια· παρασκευάσματα αφαίρεσης χρώματος· παρασκευάσματα απασβέστωσης και αφαίρεσης αλάτων για οικιακή χρήση· μεταλλικά καρβίδια (μέσα απόξεσης)· παρασκευάσματα για στίλβωση· υγρά καθαρισμού για υαλοκαθαριστήρες· αμμόχαρτο λείανσης· σμυριδόχαρτο· παρασκευάσματα στίλβωσης· παρασκευάσματα για το πλύσιμο των πιάτων· προϊόντα περιποίησης των ρούχων· προϊόντα περιποίησης του σώματος· παρασκευάσματα για την περιποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανόμενα στην κλάση 3).

Decapantes; preparaciones para desatascar los tubos de desagüe; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; encáusticos; cera para suelos; jabones; productos para quitar los colores; preparaciones descalcificadores y desincrustadores de uso doméstico; carburos metálicos [abrasivos]; preparaciones para pulir; limpiacristales; papeles abrasivos; papel esmerilado (papel de lija); productos para hacer brillar; preparaciones para lavavajillas; productos para el cuidado de la colada; productos para el cuidado corporal; productos para la conservación de automóviles (comprendidos en la clase 3).

Värvieemaldi; kanalisatsioonitorude puhastamisained; pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; mööbli ja põranda poleervaha; põrandavaha; seebid; värviärastid; lubja ja katlakivi eemalduspreparaadid kasutuseks koduses majapidamises; metallkarbiidid (abrasiivained); poleerpreparaadid, -ained; tuuleklaasi puhastusvedelikud; abrasiivpaber; smirgelpaber; poleerained; nõudepesuvahendid; pesuhooldusained; kehahoolduspreparaadid; mootorsõidukite hooldusained (mis kuuluvad klassi 3).

Maalinpoistoaineet; viemärienpuhdistusaineet; valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; huonekalu- ja lattiakiillokkeet; lattiavaha; saippuat; maalinpoistovalmisteet; kotitalouskäyttöön tarkoitetut kalkin- ja suolanpoistovalmisteet; metallikarbidit (hioma-aineet); kiillotusvalmisteet; tuulilasin; hiomapaperi; kuorintapaperi; Puhdistusaineet; valmisteet astianpesutarkoituksiin; pyykinhoitoaineet; vartalonhoitotuotteet; moottoriajoneuvojen hoitoaineet (luokassa 3).

Festékoldó (kromofág); lefolyócső-tisztító készítmények; fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; padlóviasz; szappanok; festékeltávolító termékek; mésztelenítő és revétlenítő készítmények háztartási célú felhasználásra; fém-karbidok (csiszolószerek); fényesítő/polírozó készítmények; üvegtisztító folyadékok; csiszolópapír; csiszoló-/üvegpapír; tisztítószerek; (tányérok) mosogatására szolgáló készítmények; ruhaápoló szerek; testápoló termékek; autóápoló szerek (amennyiben a 3. osztályba tartoznak).

Agenti decapanti; preparati per stappare i tubi di scarico; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; cere per lucidare; cera per pavimenti; saponi; prodotti per togliere la pittura; prodotti decalcificanti e disincrostanti per uso domestico; carburi metallici [abrasivi]; preparati per pulire; detergenti per vetri; carta abrasiva; carta smeriglio; sostanze per pulire; prodotti per lavare i piatti; prodotti per il bucato; prodotti per il corpo; prodotti di manutenzione per autoveicoli (compresi nella classe 3).

Dažų valikliai; vandens nuleidimo vamzdžių atkimšimo preparatai; balinimo preparatai ir kitos medžiagos skalbyklų reikmėms; poliravimo medžiagos (baldų ir grindų poliravimui); grindų vaškas; muilas; dažų blukinimo preparatai; kalkių ir kitų apnašų šalinimo preparatai buitiniam naudojimui; metalų karbidai (švitrinės medžiagos); poliravimo preparatai; automobilių priekinių stiklų valymo skysčiai; švitrinis popierius; švitrinis popierius; valymo preparatai; indų plovimo preparatai; skalbinių priežiūros preparatai; tualetiniai preparatai; automobilių priežiūros preparatai (priskirti 3 klasei).

Krāsas noņemšanas līdzekļi; kanalizācijas cauruļu attīrīšanas preparāti; balināšanas līdzekļi un citi līdzekļi mazgāšanas vajadzībām; mēbeļu un grīdas pulētāji; grīdas vasks; ziepes; krāsu noņemšanas līdzekļi; atkaļķošanas un kaļķa noņemšanas līdzekļi lietošanai mājsaimniecībā; metāla karbīdi (abrazīvie līdzekļi); pulēšanas līdzekļi; automašīnas aizsargstikla tīrīšanas šķidrums; smilšpapīrs; smirģeļpapīrs; tīrīšanas līdzekļi; trauku mazgāšanas līdzekļi; veļas kopšanas līdzekļi; ķermeņa kopšanas līdzekļi; automašīnu kopšanas līdzekļi (ietverti 3. klasē).

Aġent għat-tqaxxir taż-żebgħa; preparazzjonijiet għat-tindif ta' drejnijiet; preparazzjonijiet għall-għotja ta' bliċ u sustanzi oħrajn għall-użu fil-ħasil tal-ħwejjeġ; preparazzjonijiet ta' l-ippolixxjar; xama' ta' l-art; spapen; preparazzjonijiet għat-tneħħija taż-żebgħa; tħejjijiet għall-użu domestiku li jneħħu l-ġebla u jneħħu l-kalċju; karbur tal-metall [preparazzjonijiet tal-brix]; preparazzjonijiet għall-lustrar; preparazzjonijiet għat-tindif tal-windskrin; sand pejper; karta miksija bl-emery; preparazzjonijiet għat-tindif; preparazzjonijiet għal skopijiet ta' ħasil tal-platti; prodotti għall-kura tal-ħwejjeġ tal-ħasil; oġġetti tat-twaletta; prodotti għall-manutenzjoni ta' vetturi bil-mutur (inklużi fil-klassi 3).

Afbijtmiddelen; ontstoppingspreparaten voor afvoerpijpen; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; wrijfwas; vloerwas; zepen; verfverwijderingsmiddelen; zepen; metaalcarbiden (schuurmiddelen); polijstmiddelen; voorruitshampoo; schuurpapier; amarilpapier; boenmiddelen; preparaten voor vaatwasdoeleinden; wasverzorgingsproducten; lichaamsverzorgingsproducten; verzorgingsproducten voor auto's (voorzover begrepen in klasse 3).

Preparat do usuwania farby; preparaty do odtykania rur odpływowych; środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; pasty do podłogi i mebli; podłóg (wosk do -); mydła; preparaty do usuwania farb; preparaty do odwapniania i odkamieniania dla celów domowych; węgliki metali (ścierniwa); polerowania (środki do -); płyny do spryskiwacza szyb; płyny wzmacniające działanie materiały ścierne; papier ścierny szmerglowy; preparaty do polerowania; środki do zmywania naczyń; środki do pielęgnacji bielizny; preparaty toaletowe; samochodowe środki do pielęgnacji (o ile ujęte w klasie 3).

Decapantes; produtos para a limpeza de canos de esgoto; preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; encáusticas; cera para soalhos; sabões; produtos para retirar as tintas; preparações para descalcificar e desincrustar, para uso doméstico; carbonetos metálicos [abrasivos]; preparações para polir; lava-vidros; papéis abrasivos; papel esmeril; produtos de limpeza; produtos para lavagem de loiça; produtos de lavandaria; produtos para os cuidados do corpo; produtos de tratamento para veículos automóveis (incluídos na classe 3).

Odlakovač; prípravky na prečisťovanie odpadových trubiek; bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; vosk na dlážku; mydlá; prípravky na odstraňovanie farby; prípravky na domáce odvápňovanie a odstraňovanie vodného kameňa; karbidy kovu (brusivo); prípravky na leštenie; čistiace prostriedky na predné ochranné sklá; sklený [brúsny] papier; brúsny papier; leštiace prípravky; prípravky na umývanie riadov; prípravky na ošetrovanie bielizne; toaletné prípravky; prípravky na ošetrovanie motorových vozidiel (doteraz zahrnuté do triedy 3).

Odstranjevalci laka; pripravki za odmašitev odtočne cevi; preparati za beljenje in ostale snovi za pranje perila; loščila za tla in pohištvo; vosek za tla; mila; sredstva za odstranjevanje barve; preparati za odstranjevanje vodnega kamna in kotlovca za domačo uporabo; kovinski karbidi (abrazivi); polirna sredstva; tekočine za avtomobilske brisalce; abrazivni papir; smirkov papir; čistila; sredstva za pomivanje posode; sredstva za nego perila; pripravki za nego telesa; sredstva za nego motornih vozil (ki jih obsega razred 3).

Färgborttagningsmedel; preparat för rengöring av avloppsrör; blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; polermedel för möbler och golv; golvvax; tvål; borttagningsmedel för målarfärg; avkalkningspreparat samt preparat för borttagning av avlagringar för hushållsändamål; metallkarbider [slipmedel]; polermedel; spolarvätska för vindrutor; slippapper; smärgelpapper; putsmedel; preparat för användning vid diskning; tvättvårdsprodukter; kroppsvårdsprodukter; skötselmedel för motorfordon (ingående i klass 3).

4
Paliva; průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; paliva a osvetlovací materiály; Svíčky pro osvětlovací účely; knoty pro svícky; tuky na kůži; oleje průmyslové; dřevěné uhlí ke grilování; chemické podpalovače (zařazené do třídy 4);rašelina (palivo).

Combustibles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles et matières éclairantes; Bougies d'éclairage; mèches de bougies; graisse pour cuir; Huiles industrielles; charbon de bois pour grils; aides chimiques pour l'allumage (comprises dans la classe 4);tourbe [combustible].

Fuels; industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants; Candles for lighting; wicks for candles; grease for leather; Industrial oil; barbecue charcoal; chemical lighting aids (included in class 4);peat for fuel.

Brennstoffe; technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brenn- und Leuchtstoffe; Kerzen für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Lederfette; Öle für technische Zwecke; Grillholzkohle; chemische Anzünderhilfen (soweit in Klasse 4 enthalten);Torf (Brennstoff).

Brændstoffer; olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; brændstoffer og belysningsmidler; Lys; væger til lys; læderfedt; Olier til industriel brug; grilltrækul; kemiske hjælpemidler til optænding (indeholdt i klasse 4);tørv til brændsel.

Καύσιμα· βιομηχανικά έλαια και λίπη· λιπαντικά· καύσιμα και φωτιστικές ουσίες· Κεριά για φωτιστική χρήση· θρυαλλίδες για κεριά· λίπη για δέρματα· βιομηχανικά έλαια· ξυλάνθρακας για ψήσιμο· χημικά βοηθήματα μέσων ανάφλεξης (περιλαμβανόμενα στην κλάση 4)·καύσιμη τύρφη.

Combustibles; aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles y materias de alumbrado; Velas para iluminación; mechas para velas; grasa para el cuero; Aceites industriales; carbón vegetal para barbacoa; productos químicos para encender fuego (comprendidos en la clase 4);turba [combustible].

Kütused; õlid ja määrded (tööstuslikud); määrdeained; kütused ja valgustusvahendid; Valgustusotstarbelised küünlad; küünlatahid; nahamääre; õli (tööstuslik); grillipuidusüsi; süüteabikemikaalid (mis kuuluvad klassi 4);turvas (kütte- ), kütteturvas.

Polttoaineet; teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet ja valaistusaineet; Kynttilät valaistustarkoituksiin; kynttilänsydämet; nahkarasvat; Teollisuusöljyt; grillipuuhiilet; kemialliset sytytysapuaineet (luokassa 4);polttoturve.

Fűtőanyagok; ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; fűtőanyagok és világító anyagok; Gyertyák világítás céljára; gyertyabelek, kanócok; zsír bőrökhöz; olaj műszaki célokra; grill faszén; kémiai gyújtásrásegítők (amelyek a 4. osztályba tartoznak);tőzeg (üzemanyag).

Combustibili; olii e grassi industriali; lubrificanti; combustibili e materie illuminanti; Candele per illuminazione; stoppini per candele; grassi per cuoio; Oli industriali; carbonella per la griglia; coadiuvanti chimiciper l'accensione (compresi nella classe 4);torba da combustione.

Degalai; pramoninės alyvos ir tepalai; tepalai; degalai ir švytinčiosios medžiagos; Žvakės apšvietimo reikmėms; žvakių dagčiai; odų tepalai; pramoninė alyva; medžio anglys kepamajai krosnelei; cheminės pagalbinės uždegimo medžiagos (priskirtos 4 klasei);durpės (kuras).

Degvielas; tehniskās eļļas un ziedes; smērvielas; kurināmie un vielas apgaismošanas nolūkiem; Sveces apgaismojumam; sveču daktis; krēmi ādas izstrādājumiem; rūpnieciskās eļļas; grilēšanas kokogles; ķīmiski aizdegšanas palīglīdzekļi (ietverti 4. klasē);kūdra degvielai.

Karburanti; żjut u grassi industrijali; lubrikanti; karburanti u illuminanti; Xemgħa għal skopijiet ta' tiswil; ftieli għax-xemgħat; kremi għall-ġilda; żjut industrijali; faħam tal-kannol għall-iggriljar; addittivi kimiċi għall-istartjar (inklużi fil-klassi 4);pît għall-karburanti.

Brandstoffen; industriële oliën en vetten; smeermiddelen; brandstoffen en stoffen voor de verlichting; Kaarsen voor verlichtingsdoeleinden; pitten voor kaarsen; ledervet; Oliën voor industrieel gebruik; houtskool voor de barbecue; chemische aanmaakproducten (voorzover begrepen in klasse 4);turf (brandstof).

Paliwa; oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; paliwa i tłuszcze do oświetlania; Świece do celów oświetleniowych; knoty do świec; smary do skór; oleje do celów technicznych; węgiel drzewny do grilla; chemiczne substancje do rozpalania (ujęte w klasie 4);torf (paliwo).

Combustíveis; óleos e gorduras industriais; lubrificantes; combustíveis e matérias de iluminação; Velas para iluminação; torcidas para velas; sebo para couro; Óleos industriais; carvão de madeira para grelhar; adjuvantes químicos para acender lume (incluídos na classe 4);turfa para combustível.

Palivá; priemyselné oleje a mazivá; mazadlá; palivá a iluminanty; sviečky na osvetľovacie účely; sviečkové knôty; tuky na kožu; technické oleje; grilovacie drevené uhlie; chemické zápalné pomôcky (doteraz zahrnuté do triedy 4);rašelina (palivo).

Goriva; industrijska olja in masti; maziva; goriva in sredstva za razsvetljevanje; Sveče za razsvetljavo; stenji za sveče; masti za usnje; industrijsko olje; lesno oglje za žar; kemična pomožna vžigalna sredstva (ki jih obsega razred 4);šota za kurjenje.

Bränslen; industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; bränslen och belysningsmedel; Ljus för belysningsändamål; ljusvekar; läderfett; Industriolja; träkol för grillning; kemiska tändhjälpmedel (ingående i klass 4);torv [bränsle].

5
Farmaceutické, veterinární a hygienické přípravky; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy; herbicidy; jedy; přípravky pro mytí zvířat; herbicidy; chemické nebo biologické herbicidy; prostředky pro péči o kopyta; spreje a masti jako ochrana proti hmyzu pro zvířata; volně prodejné léky pro léčebné, veterinářské a zubní účely; léčivé čaje a čajové směsi; dehtové obklady pro léčebné, veterinářské účely; dietní potraviny pro péči o zdraví; dietní přípravky pro léčebné účely pro děti a nemocné, náhražky kuchyňské soli, přírodní náhražky cukru pro léčebné účely; mléčné tuky; oxid křemičitý pro léčebné účely.

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; poisons; produits pour laver les animaux; herbicides; herbicides chimiques ou biologiques; produits d'entretien pour sabots de cheval; vaporisateurs et pommades en tant que protections des animaux contre les insectes; médicaments en vente libre destinés à la médecine humaine, vétérinaire et dentaire; thé médicinal et mélanges de thé; pansements au thé à usage médical et vétérinaire; aliments diététiques pour soins de santé; produits diététiques à usage médical pour enfants et malades, substituts au sel de cuisine, succédanés naturels du sucre à usage médical; lubrifiants pour la traite; silice à usage médical.

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; poisons; animal washes; herbicides; chemical or biological herbicides; hoof-care preparations; sprays and ointments being insect screens for animals; non-prescription medicines for medical, veterinary or dental purposes; medicinal infusions and tea fusions; tar dressings for medical or veterinary purposes; dietetic foodstuffs for sanitary purposes; dietetic substances adapted for medical use, for children and invalids, substitutes for cooking salt, natural sugar substitutes for medical purposes; milk fat; silica for medical purposes.

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Gifte; Tierwaschmittel; Unkrautvertilgungsmittel; chemische oder biologische Herbizide; Hufpflegemittel; Sprays und Salben als Insektenschutz für Tiere; freiverkäufliche Arzneimittel für humanmedizinische, tierärztliche und zahnärztliche Zwecke; medizinische Tees und Teemischungen; Teerverbände für medizinische, tiermedizinische Zwecke; diätische Lebensmittel zur Gesundheitspflege; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke für Kinder und Kranke, Kochsalzersatz, natürliche Zuckeraustauschstoffe für medizinische Zwecke; Melkfette; Kieselerde für medizinische Zwecke.

Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampedræbende midler; ukrudtsdræbende midler; Gifte; vaskemidler til dyr; ukrudtsdræbende midler; kemiske eller biologiske ukrudtsdræbende midler; midler til pleje af hove; sprayer og salver til beskyttelse af dyr mod insekter; håndkøbslægemidler til humanmedicinske, veterinærmedicinske og odontologiske formål; medicinsk te og teblandinger; tjæreforbindinger til medicinske, veterinære formål; diætetiske fødevarer til sundhedspleje; diætetiske præparater til medicinske formål til børn og patienter, erstatning for salt til madlavning, naturlige erstatningsstoffer for sukker til medicinske formål; mælkefedt; silikater til medicinske formål.

Παρασκευάσματα φαρμακευτικά, κτηνιατρικά και υγιεινής· απολυμαντικά· παρασκευάσματα προς καταπολέμηση ζιζανίων και επιβλαβών ζώων· μυκητοκτόνα· παρασιτοκτόνα· δηλητήρια· προϊόντα πλύσης για ζώα· παρασιτοκτόνα· χημικά ή βιολογικά παρασιτοκτόνα· παρασκευάσματα περιποίησης των οπλών· σπρέι και αλοιφές ως προστασία από έντομα για ζώα· φάρμακα που πωλούνται χωρίς ιατρική συνταγή για ιατρικές, κτηνιατρικές και οδοντιατρικές χρήσεις· φαρμακευτικά είδη τσαγιού και μείγματα τσαγιού· επίδεσμοι πίσσας για ιατρικές, κτηνιατρικές χρήσεις· διαιτητικά τρόφιμα για τη φροντίδα της υγείας· διαιτητικές ουσίες για ιατρικές χρήσεις για παιδιά και ασθενείς, υποκατάστατο μαγειρικού αλατιού, φυσικά υποκατάστατα ζάχαρης για ιατρικές χρήσεις· λίπη για άμελξη· πυριτική άμμος για ιατρικές χρήσεις.

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; venenos; productos para lavar los animales; herbicidas; herbicidas químicos o biológicos; productos para el cuidado de las pezuñas de animales; aerosoles y ungüentos insecticidas para animales; medicamentos de libre venta para uso médico, veterinario y odontológico; tés y mezclas de té medicinales; vendajes con alquitrán para uso médico o veterinario; alimentos dietéticos para el cuidado de la salud; productos dietéticos para uso médico para niños y enfermos, sucedáneos de sal de cocina, sucedáneos naturales de azúcar para uso médico; grasas lácteas; sílice para uso médico.

Farmatseutilised, veterinaar- ja sanitaarsed preparaadid; desinfektsioonivahendid; parasiite hävitavad preparaadid; fungitsiidid; herbitsiidid; mürgid; loomapesemisvahendid; herbitsiidid; keemilised või bioloogilised herbitsiidid; kabjahooldusained; aerosoolid ja salvid loomade putukatõrjeks; retseptivabad käsimüügiravimid kasutamiseks inimmeditsiinis, veterinaarmeditsiinis või hambaravis; meditsiinilised teed ja teesegud; meditsiinilised, veterinaarmeditsiinilised tõrvasidemed; tervishoiu-dieettoiduained; meditsiinilised laste ja haigete diettooted, keedusoola aseaine, meditsiinilised suhkru looduslikud aseained; piimarasvad; meditsiiniline kvarts.

Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sienimyrkyt; rikkakasvien torjunta-aineet; myrkyt; tuotteet eläinten pesemiseen; rikkakasvien torjunta-aineet; kemialliset tai biologiset rikkaruohomyrkyt; kavioiden hoitoaineet; eläimille tarkoitetut suihkeet ja salvat hyönteisten karkottamiseen; käsikauppalääkkeet lääkinnälliseen, eläinlääkinnälliseen ja hammaslääkinnälliseen käyttöön; lääketeet ja teesekoitukset; tervasiteet lääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön; dieettielintarvikkeet terveydenhoitotarkoituksiin; dieettivalmisteet lääkintäkäyttöön lapsille ja sairaille, keittosuolankorvike, luonnolliset sokerinkorvikkeet lääkintäkäyttöön; maitorasvat; pii lääkintäkäyttöön.

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; fertőtlenítők; féregirtó készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtószerek (herbicidek); mérgek; állatok lemosására szolgáló szerek; gyomirtószerek (herbicidek); vegyi vagy biológiai gyomirtók; patkóápoló szerek; sprayk és kenőcsök, mint rovrvédőszerek állatoknak; vény nélkül kapható gyógyszerek humángyógyászati, állatgyógyászati és fogorvosi használatra; gyógyteák és teakeverékek; teakötések gyógyászati, állatgyógyászati használatra; diétás élelmiszerek egészségápolásra; diétás termékek gyógyászati használatra, gyermekeknek és betegeknek, étkezési sópótló, természetes cukorpótló anyagok gyógyászati használatra; fejőzsír; kovaföld gyógyászati használatra.

Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi; erbicidi; veleni; prodotti per lavare gli animali; erbicidi; erbicidi chimici o biologici; prodotti per la cura degli zoccoli; spray e pomate come protezione dagli insetti per animali; farmaci facilmente commerciabili per uso medico, veterinario e dentistico; tè medicinali e infusioni di tè; fasciature catramate per uso medico e veterinario; alimenti dietetici per la salute; prodotti dietetici per uso medico per bambini e malati, succedanei del sale da cucina, sostanze dolcificanti naturali per uso medico; grasso della mungitura; silice per uso medico.

Farmaciniai, veterinariniai, sanitariniai preparatai; dezinfekavimo priemonės; preparatai nuo parazitų; fungicidai; herbicidai; nuodai; gyvulių prausimo preparatai; herbicidai; cheminiai arba biologiniai herbicidai; pasagų priežiūros preparatai; purškiami preparatai ir tepalai, apsaugantys gyvūnus nuo vabzdžių; laisvai parduodami vaistai žmonių medicinos, veterinarijos ir stomatologijos reikmėms; gydomosios arbatos ir arbatų mišiniai; dervų tvarsčiai medicinos, veterinarijos reikmėms; dietiniai maisto produktai sveikatos priežiūrai; dietiniai produktai medicinos reikmėms vaikams ir ligoniams, valgomosios druskos pakaitalas, natūralūs cukraus pakaitalai medicinos reikmėms; tepalai tešmens masažui prieš melžimą; titnagžemis medicinos reikmėms.

Farmaceitiskie, veterinārie preparāti un higiēnas līdzekļi; dezinfekcijas līdzekļi; preparāti kaitēkļu iznīcināšanai; fungicīdi; herbicīdi; indes; dzīvnieku mazgāšanas līdzekļi; herbicīdi; ķīmiski vai bioloģiski herbicīdi; zirgu nagu kopšanas līdzekļi; izsmidzināmi līdzekļi un ziedes dzīvniekiem aizsardzībai pret insektiem; bezrecepšu medikamenti izmantošanai humānajā medicīnā, veterinārmedicīnā un zobārstniecībā; medicīniskas tējas un tēju maisījumi; tēju iepakojumi izmantošanai medicīnā, veterinārmedicīnā; diētiski pārtikas produkti izmantošanai veselības aizsardzībā; diētiski izstrādājumi izmantošanai medicīnā, kas paredzēti bērniem un slimniekiem, vārāmās sāls aizvietotāji, dabīgie cukura aizvietotāji izmantošanai medicīnā; piena taukvielas; silīcija dioksīds izmantošanai medicīnā.

Preparazzjonijiet farmaċewtiċi, veterinarji u sanitarji; diżinfettanti; preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; fungiċidji; erbiċidji; veleni; prodotti għall-ħasil ta' l-annimali; erbiċidji; erbiċidi kimiċi jew bijoloġiċi; prodotti għall-kura tal-qwieqeb; sprej u ingwent bħala protezzjoni mill-insetti għall-annimali; mediċini għall-bniedem, għall-qasam veterinarju u dentali mingħajr riċetta; tejiet u taħlitiet mediċinali tat-te; faxxaturi tal-qatran għal skopijiet mediċi u veterinarji; ikel dijetetiku għall-kura tas-saħħa; prodotti dijetetiċi għal skopijiet mediċinali għat-tfal u morda, supplimenti tal-melħ tat-tisjir, sostituti taz-zokkor naturali għal skopijiet mediċinali; xaħmijiet tal-prodotti tal-ħalib; silika għal skopijiet mediċinali.

Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende middelen; onkruidverdelgingsmiddelen; vergiften; wasmiddelen voor dieren; onkruidverdelgingsmiddelen; chemische of biologische onkruidverdelgingsmiddelen; hoefverzorgingsproducten; sprays en zalven voor dieren als bescherming tegen insecten; zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen voor menselijk, diergeneeskundig en tandheelkundig gebruik; medicinale thee en theemengsels; teerverband voor medisch, diergeneeskundig gebruik; diëtische levensmiddelen voor de gezondheidsverzorging; diëtische producten voor medisch gebruik voor kinderen en zieken, vervangingsmiddelen voor keukenzout, natuurlijke suikersubstituten voor medisch gebruik; melkvetten; kiezelzuur voor medisch gebruik.

Preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy; herbicydy; trucizny; preparaty do mycia zwierząt; herbicydy; herbicydy chemiczne lub biologiczne; środki do pielęgnacji kopyt; spraye i maści jako ochrona przed owadami dla zwierząt; przeznaczone do wolnej sprzedaży lekarstwa dla celów medycyny ludzkiej, weterynaryjnych i dentystycznych; medyczne herbaty i mieszanki herbat; opatrunki dziegciowe do celów medycznych, weterynaryjnych; dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia; dietetyczne wyroby do celów medycznych dla dzieci i chorych, zamiennik soli kuchennej, naturalne zamienniki cukru do celów medycznych; tłuszcze mleczne; krzemionka do celów medycznych.

Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas; herbicidas; venenos; produtos para lavar os animais; herbicidas; herbicidas químicas ou biológicas; produtos para o tratamento dos cascos; sprays e pomadas de protecção contra insectos para animais; medicamentos de venda livre para uso em medicina humana, veterinária e dentária; chás e misturas de chás medicinais; ligaduras de alcatrão para uso medicinal, veterinário; alimentos dietéticos para fins de saúde; produtos dietéticos para uso medicinal destinados a crianças e doentes, sucedâneos do sal de cozinha, edulcorantes naturais para uso medicinal; gorduras para mungir; sílica para uso medicinal.

Farmaceutické, zverolekárske a zdravotné prípravky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy; jedy; prípravky na umývanie zvierat; herbicídy; chemické alebo biologické herbicídy; prípravky starostlivosti o podkovu; spreje a masti ako ochrana pre zvieratá pred insektmi; voľne predajné liečivá na humánno-lekárske, zverolekárske a zubárske účely; liečivé čaje a čajové zmesi; dechtové obväzy na medicínske, zverolekárske účely; dietetické potraviny starostlivosti o zdravie; dietetické látky upravené na lekárske účely pre deti a chorých, náhradka jedlej soli, prírodné náhradky cukru ne lekárske účely; dojacie tuky; kremelina na lekárske účely.

Farmacevtski, veterinarski in sanitarni preparati; razkužila; insekticidi; fungicidi; herbicidi; strupi; pralna sredstva za živali; herbicidi; kemični ali biološki herbicidi; sredstva za nego kopit; razpršila in mazila kot zaščita živali pred insekti; zdravila v prosti prodaji za humano medicinske, veterinarske in zobozdravstvene namene; medicinski čaji in čajne mešanice; čajni povoji za medicinske, veterinarske namene; dietna živila za zdravstveno nego; dietni proizvodi za medicinske namene za otroke in bolnike, nadomestek kuhinjske soli, naravna sladila za medicinske namene; mlečne maščobe; kremenka za medicinske namene.

Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel; växtbekämpningsmedel; gifter; tvättmedel för djur; växtbekämpningsmedel; kemiska eller biologiska växtbekämpningsmedel; skötselmedel för hovar; sprejer och salvor som insektsskydd för djur; ej receptbelagda läkemedel för humanmedicinska, veterinära och odontologiska ändamål; medicinskt te och örttéer; tjärförband för medicinska, veterinära ändamål; dietiska livsmedel för hälsovård; dietiska substanser för medicinska ändamål för barn och sjuka, koksaltsersättning, naturliga sockerersättningsmedel för medicinska ändamål; mjölkningsfetter; kiseljord för medicinskt bruk.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky; výrobky z bežných kovu obsažené ve tríde 6; rudy; okapové roury (kovové); hliník; pásky kovové pro použití v zemědělství; vázací dráty (kovové); plechy, pásy kovové; kovové šrouby; kádě (kovové); kovové nádoby pro uskladnení a dopravu; krytina střešní (kovová); kovové kolíky (spojovací prostředky, kolíky, hmoždinky); okenní kování; kovové zástěny proti hmyzu (moskytiéry); fólie pro balení (kovové); kovová škrabadla na boty; lešení (kovová); krovy (kovové); guma surová nebo polotovar; mosaz (surová nebo polotovar); klíce; kovové popruhy k nošení nákladu; žebříky (kovové); slitiny oceli; cisterny (kovové); kovové dveře (zařazené do třídy 6); ohrady (kovové); zahradní zařízení, jmenovitě figurky, hračky z obecných kovů; přenosné zahradní domky, kovové skleníky; hrebíky; kovové šrouby; kovové upevňovací kolíky; bedny na nářadí (kovové), (prázdné); kovové roury a trubky; spony (kovové); žebříky (kovové); kovové pasti na divoká zvířata; řetězy (kovové); tyče (kovové); drátěné zboží (zařazené do třídy 6); kování pro nábytek z kovu; panty, závěsy (kovové); nábytkové a dveřní zámky (kovové); spony spojovací (kovové).

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans la classe 6; minerais; tuyaux de descente métalliques; aluminium; liens métalliques à usage agricole; fils à lier métalliques; Tôles; boulons métalliques; cuves métalliques; conteneurs métalliques; revêtements de toitures métalliques; chevilles métalliques (accouplements, tiges, chevilles murales); garnitures de fenêtres métalliques; moustiquaires métalliques; Feuilles métalliques pour emballage et empaquetage; décrottoirs; échafaudages métalliques; charpentes métalliques; Fonte (brute ou mi-ouvrée); laiton brut ou mi-ouvré; clés; bretelles métalliques pour le transport de charges; échelles métalliques; alliages d'acier; conteneurs en métal (réservoirs); portes métalliques (comprises dans la classe 6); clôtures métalliques; équipements pour jardins, à savoir figurines, jeux en métaux communs; abris de jardin transportables, serres métalliques; clous; vis métalliques; tiges de fixation métalliques; coffres à outils en métal (vides); tuyaux métalliques; colliers de serrage (métalliques); échelles métalliques; pièges métalliques pour bêtes sauvages; chaînes (métalliques); barres (métalliques); câbles (compris dans la classe 6); garnitures métalliques pour la construction; Charnières métalliques; serrures métalliques pour meubles et portes; étriers.

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal, included in class 6; ores; gutter pipes of metal; aluminium; binding thread of metal for agricultural purposes; thread of metal for tying-up purposes; Car panels; bolts of metal; trougs of metal; containers of metal (storage, transport); roof coatings of metal; plugs (dowels) of metal; fittings of metal for windows; insect screens of metal; Foils of metal for wrapping and packaging; door scrapers; scaffoldings of metal; framework of metal for building; cast iron, raw or semi-worked; brass, unwrought or semi-wrought; keys; harness of metal for load handling; ladders of metal; steel alloys; tanks of metal; doors of metal (included in class 6); fences of metal; garden equipment, namely figurines, play apparatus of common metal; transportable summer houses, greenhouses of metal; nails; screws of metal; retaining pins of metal; tool chests of metal (empty); pipes and tubes of metal; clips (of metal); ladders of metal; wild animal traps of metal; chains (of metal); poles (of metal); wire goods (included in class 6); metal fittings for furniture; Metal hinges; furniture and door locks of metal; stirrups.

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall (soweit in Klasse 6 enthalten); Erze; Abflussrohre aus Metall; Aluminium; Bindebänder aus Metall für landwirtschaftliche Zwecke; Bindedraht aus Metall; Bleche; Bolzen aus Metall; Bottiche aus Metall; Container aus Metall; Dachbeläge aus Metall; Dübel (Verbindungsmittel, Stifte, Wanddübel) aus Metall; Fensterbeschläge aus Metall; Fliegengitter aus Metall; Folien aus Metall für Verpackungszwecke; Fußabstreifer; Gerüste (Baugerüste) aus Metall; Gerüste aus Metall (Tragkonstruktionen für Bauten); Guss (roh oder teilweise bearbeitet); Messing (roh oder teilweise bearbeitet); Schlüssel; Schultergurte aus Metall zum Tragen von Lasten; Sprossenleitern aus Metall; Stahllegierungen; Tanks aus Metall; Türen aus Metall (soweit in Klasse 6 enthalten); Zäune aus Metall; Garteneinrichtungen, nämlich Figuren, Spielgeräte aus unedlen Metallen; transportable Gartenhäuser, Gewächshäuser aus Metall; Nägel; Schrauben aus Metall; Befestigungsstifte aus Metall; Werkzeugkoffer aus Metall (leer); Rohre (aus Metall); Schellen (aus Metall); Leitern aus Metall; Fallen für wilde Tiere aus Metall; Ketten (aus Metall); Stangen (aus Metall); Drahtwaren (soweit in Klasse 6 enthalten); Beschläge für Möbel aus Metall; Scharniere aus Metall; Möbel- und Türschlösser aus Metall; Steigbügel.

Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbaneanlæg; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller, indeholdt i klasse 6; malm; nedløbsrør af metal; aluminium; bindebånd af metal til landbrugsformål; metalbindetråd; Metalplader; bolte af metal; metalrender; containere af metal; tagdækningsmateriale af metal; dyvler (samlingsdele, stifter, rawlplugs) af metal; beslag af metal til vinduer; fluenet af metal; Folier af metal til indpakning og emballering; skraberiste til fodtøj; stilladser af metal; stativer af metal (bærende konstruktioner til bygninger); råt eller halvforarbejdet støbejern; messing (uforarbejdet eller halvforarbejdet); nøgler; skulderstropper af metal til at bære laster i; stiger af metal; stållegeringer; beholdere af metal (tanke); døre af metal (indeholdt i klasse 6); metalhegn; anordninger til haver, nemlig figurer, legeredskaber af uædle metaller; transportable havehuse, drivhuse af metal; søm; skruer af metal; fastgøringsstifter af metal; værktøjskufferter af metal (tomme); metalrør; spænder (af metal); stiger af metal; fælder af metal til vilde dyr; kæder (af metal); stænger (af metal); trådvarer (indeholdt i klasse 6); beslag af metal til møbler; Metalhængsler; møbel- og dørlåse af metal; stigbøjler af metal.

Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών· μεταλλικά υλικά οικοδομών· λυόμενες μεταλλικές κατασκευές· μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές· μη ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα από κοινό μέταλλο· είδη κλειθροποιϊας και σιδηροπωλείου· μεταλλικοί σωλήνες· χρηματοκιβώτια· είδη από κοινά μέταλλα περιλαμβανόμενα στην κλάση 6· μεταλλεύματα· μεταλλικές διατάξεις εξαγωγής· αλουμίνιο· ταινίες σύνδεσης από μέταλλο για χρήση στη γεωργία· μεταλλικά σύρματα σύνδεσης· μεταλλικά ελάσματα· μπουλόνια από μέταλλο· μεταλλικοί κάδοι· μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια· μεταλλικά υλικά κάλυψης στεγών· πείροι (μέσα σύνδεσης, ήλοι, πείροι τοίχου) από μέταλλο· μεταλλικά προσαρτήματα παραθύρων· μεταλλικές σίτες προστασίας από έντομα· μεταλλικές μεμβράνες για χρήση στη συσκευασία· χαλάκια για το σκούπισμα των ποδιών· ικριώματα από μέταλλο· μεταλλικοί σκελετοί για οικοδομές· χυτά αντικείμενα (ακατέργαστο ή μερικώς κατεργασμένα)· ορείχαλκος (ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος)· κλειδιά· μεταλλικοί τελαμώνες για τη μεταφορά φορτίων· μεταλλικές σκάλες· κράματα χάλυβα· μεταλλικά δοχεία (δεξαμενές)· μεταλλικές θύρες (περιλαμβανόμενες στην κλάση 6)· μεταλλικές περιφράξεις· διατάξεις κήπου, συγκεκριμένα φιγούρες, συσκευές παιχνιδιών από κοινά μέταλλα· λυόμενα σπιτάκια κήπου, μεταλλικά θερμοκήπια· καρφιά· μεταλλικοί κοχλίες· μεταλλικοί πείροι στερέωσης· μεταλλικές μεγάλες εργαλειοθήκες (άδειες)· μεταλλικοί σωλήνες· (μεταλλικοί) συνδετήρες· μεταλλικές σκάλες· μεταλλικές παγίδες για άγρια ζώα· (μεταλλικές) αλυσίδες· (μεταλλικές) ράβδοι· συρμάτινα είδη (περιλαμβανόμενα στην κλάση 6)· μεταλλικά εξαρτήματα επίπλων· μεταλλικοί στροφείς· μεταλλικές κλειδαριές επίπλων και θυρών· αναβολείς.

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálicas; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos comprendidos en la clase 6; minerales; tubos de canalones metálicos; aluminio; sogas metálicas para uso agrícola; hilos metálicos para atar; Chapas; pernos metálicos; canales metálicos; contenedores metálicos; revestimientos metálicos para techos; clavijas de metal (uniones, espigas, tacos para la pared); guarniciones de ventanas metálicas; mosquiteros metálicos; Láminas metálicas para el embalaje y empaquetado; limpiabarros; andamiajes metálicos; armazones metálicos; fundición (en bruto o parcialmente mecanizada); latón bruto o semielaborado; llaves; tirantes de metal para la manipulación de cargas; escaleras metálicas; aleaciones de acero; depósitos de metal; puertas metálicas (comprendidas en la clase 6); vallas [cercas] metálicas; instalaciones para jardín, en concreto figuras, juegos de metales comunes; invernaderos portátiles, invernaderos de metal; clavos; tornillos metálicos; espigas de fijación metálicas; maletines de herramientas de metal (vacíos); tubos metálicos; abrazaderas (de metal); escaleras metálicas; trampas de metal para animales salvajes; cadenas (de metal); barras (de metal); productos de alambre (comprendidos en la clase 6); herrajes para muebles metálicos; Bisagras metálicas; cerraduras de metal para muebles y puertas; estribos.

Mitteväärismetallid ja nende sulamid; metallist ehitusmaterjalid; ehitised, tarindid (teisaldatavad) (metallist); metallmaterjalid raudteeliinidele; kaablid (v.a. elektri-), traadid (lihtmetallist); rauakaubad, metallist väikeesemed; torud (metallist); seifid; kaubad (lihtmetallist), kuuluvad klassi 06; maagid; metallist äravoolutorud; alumiinium; sidumisnöör (põllumajanduslik) (metallist); niidid (sidumis- ), sidumisniidid (metallist); lehtmetall, metalliplaadid; poldid (metallist); tõrred, vaadid (metallist); konteinerid (ladustamine, transport) (metallist); katusekattematerjalid (metallist); metalltüüblid (ühendusdetailid, tihvtid, seinatüüblid); metallist aknamanused; putukavõrgud, metallist; foolium (pakkematerjal); jalatsirestid; ellingud (metallist); kandesõrestikud (metallist); kummivaik (töötlemata või pooltöödel-dud); messing (töötlemata või osaliselt töödeldud); võtmed; metallist õlavööd raskuste kandmiseks; redelid (metallist); terasesulamid; tsisternid (metallist); metalluksed (mis kuuluvad klassi 6); tarad, aiad, piirded (metallist); aiasisustus, nimelt lihtmetallidest kujukesed, mänguasjad; teisaldatavad metallist aiamajad, kasvuhooned; naelad; kruvid (metallist); metallist kinnitustihvtid; tööriistakastid (tühjad) (metallist); torud (metallist); klambrid (metallist); redelid (metallist); metallist ulukipüünised; ketid (metallist); vardad (metallist); traadikaubad (mis kuuluvad klassi 6); metallist mööblimanused; metallhinged; metallist mööbli- ja ukselukud; jalused (metallist).

Epäjalot metallit ja niiden seokset; metalliset rakennusaineet; siirrettävät metalliset rakennukset; metallitarvikkeet rautatiekiskoja varten; ei-sähköiset metallikaapelit ja langat; rautatavarat, pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket; kassakaapit; epäjalot metallitavarat luokassa 6; malmit; kouruputket metallista; alumiini; sidenauhat metallista maatalouskäyttöön; sidelangat metallista; Levyt; metalliset pultit; metallikourut; metallikontit; metalliset kattopäällysteet; tulpat (kiinnikkeet, nastat, seinätulpat) metallista; ikkunoiden metallitiivisteet; metalliset kärpäsverkot; Metallikalvot käärimiseen ja pakkaamiseen; kenkäraapat; metalliset rakennustelineet; metallikehikot (rakennusten kantavat rakenteet); valurauta (työstämätön tai osittain työstetty); raaka tai osittain käsitelty messinki; avaimet; raskaiden kuormien käsittelyyn tarkoitetut metallihihnat; metallitikkaat; terässeokset; metalliset säilytysastiat (tankit); metalliovet (luokassa 6); metalliset aitaukset; puutarhakoristeet, nimittäin hahmot, pelilaitteet epäjaloista metalleista; siirrettävät puutarhavajat, metalliset kasvihuoneet; naulat; metalliset ruuvit; vahvistusnastat metallista; metalliset työkalupakit (tyhjät); metalliputket; liittimet (metallista); metallitikkaat; metalliset ansat villieläimille; ketjut (metallista); tangot (metallista); lankatavarat (luokassa 6); metallitarvikkeet rakennustarkoituksiin; Metalliset saranat; huonekalujen ja ovien metalliset lukot; jalustimet.

Közönséges fémek és ötvözeteik; fém építőanyagok; szállítható épületek (fémből készült ~); vasúti sínek fémanyagai; közönséges fémből készült, nem villamos kábelek és vezetékek; vas- és fémáru, kisméretű fémtárgyak; csövek, csővezetékek (fém-); széfek, páncélszekrények; 6. osztályba sorolt, közönséges fémből készült áruk; ércek; lefolyók, vízlevezető csatornák fémből; alumínium; kötofonalak fémbol mezogazdasági használatra; fémfonal kötözési célokra; fémlemezek és -lapok; csapszegek/szegecsek/csavarok (fém-); kádak, medencék fémbol; fémtartályok (tároláshoz, szállításhoz); tetofedések (fémbol); dűbelek (összekötőeszközök, szegek, fali dűbelek) fémből; ablakszerelvények fémből; fém szúnyoghálók; fémfóliák csomagolásra; cipőkaparók; fémállványzatok; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; kulcsok; teherhordó fém vállhevederek; fémlétrák; acélötvözetek; fémtartályok; fémajtók (amelyek a 6. osztályba tartoznak); kerítések fémből; kerti berendezések, mégpedig figurák, játékszerek nem nemesfémből; hordozható kerti házak, fém melegházak; szögek; csavarok (fém-); fém rögzítőszegek; szerszámosládák fémből (üres); csövek, csővezetékek (fém-); bilincsek (fémből); fémlétrák; fém csapdák vadállatoknak; (fém) láncok; (fém) rudak; drótáruk (amennyiben a 6. osztályba tartoznak); fém bútorvasalatok; sarokpántok fémbol; fém bútor- és ajtózárak; kengyelek, bilincsek fémbol.

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti in metalli comuni compresi nella classe 6; minerali; tubi di discesa metallici; alluminio; legacci metallici per uso agricolo; fili per legare in metallo; Lamiere; bulloni metallici; canali in metallo; container metallici; coperture in metallo per tetti; tasselli (elementi di collegamento, punte, tasselli a parete) in metallo; guarnizioni di finestre in metallo; zanzariere metalliche; Fogli in metallo per imballaggio e impaccatura; raschietti; ponteggi metallici; strutture metalliche (strutture per l'edilizia); gomma grezza o semilavorata; ottone grezzo o semilavorato; chiavi; bretelle metalliche per il trasporto di carichi; scale metalliche; leghe di acciaio; serbatoi metallici; porte in metallo (comprese nella classe 6); recinti metallici; oggetti da giardino, ovvero statuine, giochi non in metalli preziosi; padiglioni da giardino trasportabili, serre metalliche; chiodi; viti metalliche; perni di fissaggio in metallo; cassoni per attrezzi in metallo [vuoti]; tubi metallici; fascette (di metallo); scale metalliche; trappole in metallo per bestie feroci; catene (di metallo); pertiche (di metallo); fili metallici (compresi nella classe 6); accessori metallici per mobili; Cardini metallici; serrature metalliche per mobili e porte; staffe.

Paprastieji metalai ir jų lydiniai; metalinės statybinės medžiagos; kilnojamieji metaliniai statiniai; metalinės geležinkelių medžiagos; paprastųjų metalų kabeliai ir laidai (ne elektriniai); geležies dirbiniai, smulkūs metalo dirbiniai; metaliniai vamzdžiai; seifai; paprastųjų metalų gaminiai, priskirti prie 6 klasės; rūdos; metaliniai nuotekų vamzdžiai; aliuminis; rišimo vielos (žemės ūkio reikmėms); gijos (metalinės raiščių --- ); metaliniai lakštai ir plokštės; metaliniai varžtai; bakai (metaliniai --- ); metaliniai konteineriai (sandėliavimas, transportavimas); Metalinės stogo dangos; metaliniai kaiščiai (sujungimo priemonės, strypai, kaiščiai sienoms); metalinė langų furnitūra; vabzdžių sulaikymo metaliniai tinkleliai; folija (metalinė vyniojimo ir pakavimo --- ); priedurio grandikliai; pastoliai (metaliniai --- ); konstrukcijos (metalinės statybinės --- ); kaučiukas (natūralusis ar iš dalies apdirbtas --- ); žalvaris (neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas --- ); raktai; metaliniai naščiai kroviniams nešioti; metalinės kopėčios; plieno lydiniai; metalinės talpyklos; metalinės durys (priskirtos 6 klasei); užtvaros (metalinės --- ); sodo įrenginiai, būtent ne brangiųjų metalų figūros, žaidimų prietaisai; kilnojamieji sodo nameliai, metaliniai šiltnamiai; vinys; metaliniai sraigtai; metaliniai tvirtinimo strypai; įrankių skrynelės (metalinės --- ) (tuščios); metaliniai vamzdžiai; apkabos (metalinės); metalinės kopėčios; metaliniai spąstai laukiniams gyvūnams; grandinės (metalinės); stulpai (metaliniai); lynai (priskirti 6 klasei); metalinė baldų furnitūra; kilpos (metalinės --- ); metalinės baldų ir durų spynos; balnakilpės (metalinės --- ).

Parasti metāli un to sakausējumi; būvmateriāli no metāla; pārvietojamas metāla būves; sliežu ceļu materiāli; metāla troses un stieples (ne elektriskiem nolūkiem); būvapkalumi, atslēdznieku izstrādājumi; metāla caurules; seifi; preces no parastiem metāliem, kas ietvertas 6. klasē; rūdas; notekcaurules no metāla; alumīnijs; savienošanas joslas no metāla, izmantošanai lauksaimniecībā; savienošanas stieples no metāla; palagi; metāla bultas; metāla rezervuāri; metāla konteineri (uzglabāšanai un transportēšanai); Jumta segumi no metāla; dībeļi (savienošanas līdzekļi, tapas, sienas dībeļi), kas izgatavoti no metāla; metāla piederumi logiem; pretinsektu tīkli no metāla; metāla folijas ietišanai un iesaiņošanai; skrāpji; celtniecības sastatnes no metāla; metāla rāmji būvniecībai; čuguns (neapstrādāts vai daļēji apstrādāts); misiņš (neapstrādāts vai daļēji apstrādāts); atslēgas; plecu siksnas no metāla, kas paredzētas kravu nešanai; kāpnes no metāla; tērauda sakausējumi; metāla konteineri; metāla durvis (ietvertas 6. klasē); metāla žogi; dārza iekārtas, proti, figūriņas, rotaļu ierīces, kas izgatavotas no parastiem metāliem; pārvietojamas dārza mājiņas, siltumnīcas, kas izgatavotas no metāla; naglas; metāla skrūves; metāla fiksācijas tapas; darbarīku koferi, kas izgatavoti no metāla (tukši); caurules un cauruļvadi no metāla; skavas (no metāla); kāpnes no metāla; savvaļas dzīvniekiem paredzētas lamatas, kas izgatavotas no metāla; ķēdes (no metāla); stieņi (no metāla); stiepļu izstrādājumi (ietverti 6. klasē); no metāla izgatavota mēbeļu furnitūra; metāla eņģes; no metāla izgatavotas mēbeļu un durvju slēdzenes; kāpšļi.

Metalli komuni u l-ligi tagħhom; materjali tal-metall għall-bini; bini tal-metall trasportabbli; materjali tal-metall għall-binarji tal-ferroviji; kejbils u wajers mhux ta' l-elettriku tal-metall komuni; ironmongery, oġġetti zgħar tal-metall; pajpijiet u tubi tal-metall; armarji; oġġetti tal-metall komuni, inklużi fil-klassi 6; metall mhux maħdum; pajpijiet tad-drejn tal-metall; aluminju; tejp għall-irbit tal-metall għal skopijiet agrikoli; wajer għall-irbit tal-metall; lożor; boltijiet tal-metall; banjijiet tal-metall; kontenituri tal-metall (ħażna, trasport); kisi tas-soqfa tal-metall; kavilji (mezzi ta' l-iffissar, pinnijiet, kavilji ta' mal-ħajt), magħmula mill-metall; kisi tat-twieqi tal-metall; xbieki tad-dubbien tal-metall; folji tal-metall għat-tgeżwir u għall-ippakkjar; barraxa; materjali tal-metall għall-bini; inkwadrar tal-metall; oġġetti kkastjati (mhux proċessati jew parti minnhom proċessati); ram isfar (mhux maħdum jew parzjalment proċessat); ċwievet; ċineg ta' fuq l-ispalla, tal-metall għal ġarr ta' tagħbijiet; slielem tal-ħadid; ligi ta' l-azzar; kontenituri tal-metall; bibien tal-metall, (inklużi fil-klassi 6); ħitan tal-metall; tagħmir tad-dawl, jiġifieri figurini, tagħmir tal-logħob magħmula minn metall mhux prezzjuż; serer li jistgħu jinġarru, serer żgħar tal-metall; imsiemer; viti tal-metall; pinnijiet ta' l-iffissar tal-metall; kaxex tal-għodod tal-metall (vojta); pajpijiet u tubi tal-metall; klampijiet (tal-metall); slielem tal-ħadid; nases għall-annimali salvaġġi magħmula mill-metall; ktajjen (tal-metall); staneg (tal-metall); oġġetti tal-wajer, (inklużi fil-klassi 6); aċċessorji għall-għamara tal-metall; ċappetti tal-metall; serraturi ta' l-għamara u tal-bibien tal-metall; staffi.

Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; goederen van onedele metalen voor zover begrepen in klasse 6; ertsen; afvoerpijpen van metaal; aluminium; band van metaal om te binden, voor gebruik in de landbouw; binddraad van metaal; Plaatijzer; bouten van metaal; goten van metaal; containers van metaal; dakbedekking van metaal; pluggen van metaal (verbindingsmiddelen, stiften, muurpluggen); raambeslag van metaal; vliegengaas van metaal; Metaalfolie voor verpakking; voetschrapers; steigers van metaal; stellingen van metaal, voor de bouw; gietwerk (grondstof of halffabrikaat); ruw of halfbewerkt messing; sleutels; schouderriemen van metaal, voor het dragen van lasten; ladders van metaal; staallegeringen; reservoirs van metaal; deuren van metaal (voorzover begrepen in klasse 6); omheiningen van metaal; tuininrichtingen, te weten beelden, speeltoestellen van onedele metalen; verplaatsbare tuinhuisjes, broeikassen van metaal; spijkers; schroeven van metaal; bevestigingspennen van metaal; gereedschapskoffers van metaal (leeg); metalen buizen; klemmen (van metaal); ladders van metaal; vallen van metaal voor wilde dieren; kettingen (van metaal); stangen (van metaal); draadwaren (voorzover begrepen in klasse 6); hang- en sluitwerk en scharnieren van metaal voor meubelen; Metalen scharnieren; meubel- en deursloten van metaal; stijgbeugels.

Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne konstrukcje metalowe; materiały z metalu do trakcji kolejowych; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobnica żelazna, drobne wyroby metalowe; metalowe przewody i rury; sejfy; artykuły z metali nieszlachetnych, ujęte w klasie 6; rudy metali; rury spustowe metalowe; glin (Al); taśmy do wiązania z metalu do celów rolniczych; zylki do wiazania metalowe; blacha (płyty, arkusze) z metalu; sworznie metalowe; zbiomiki metalowe; metalowe pojemniki (składowanie, transport); dachy (pokrycia -) metalowe; kołki (materiały połączeniowe, kołki, kołki do ścian) z metalu; okucia metalowe do okien; siatki przeciw owadom metalowe; folie metalowe do zawijania i pakowania; skrobaczki do drzwi; rusztowania metalowe; konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli); guma surowa lub pólprzetworzona; mosiądz (surowy lub półprzetworzony); klucze; pasy barkowe z metalu do przenoszenia ładunków; drabiny metalowe; stalowe (stopy -); zbiorniki metalowe; drzwi z metalu (ujęte w klasie 6); ogrodzenia metalowe; sprzęty ogrodowe, mianowicie figurki, urządzenia do gier z metali nieszlachetnych; przenośne domki ogrodowe, szklarnie z metalu; gwoździe; śruby metalowe; kołki do mocowania z metalu; skrzynki na narzędzia metalowe [puste]; (metalowe) przewody i rury; obejmy (z metalu); drabiny metalowe; sidła na dziką zwierzynę, z metalu; łańcuchy (z metalu); drążki (z metalu); wyroby z drutu (o ile ujęte w klasie 6); okucia do mebli z metalu; zawiasy metalowe; zamki do mebli i drzwi z metalu; strzemiona.

Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálicas; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos compreendidos na classe 6; minerais; canos de despejos metálicos; alumínio; cintas metálicas para uso agrícola; fios para atar metálicos; Telas; pernos metálicos; bacias metálicas; contentores metálicos; cobertura metálica para telhado; buchas metálicas (elementos de ligação, pinos, buchas para paredes); guarnições de janelas metálicas; redes mosquiteiras metálicas; Folhas metálicas para embalagem e empacotamento; escovas fixas para limpar sapatos colocadas à entrada de casas; andaimes metálicos; vigamentos metálicos; Gusa (em bruto ou semitrabalhada); latão em bruto ou semi-manufacturado; chaves; cintas metálicas para a sustentação de cargas; escadas metálicas; ligas de aço; reservatórios em metal; portas metálicas (incluídas na classe 6); tapumes metálicos; decorações para jardins, nomeadamente figuras, equipamentos de brincar em metais comuns; abrigos de jardim transportáveis, estufas metálicas; pregos; parafusos metálicos; pinos de fixação metálicos; malas de ferramentas em metal (vazias); tubos metálicos; braçadeiras (metálicas); escadas metálicas; armadilhas metálicas para animais selvagens; correntes (metálicas); varas (metálicas); artigos em arame (incluídos na classe 6); guarnições para móveis em metal; Dobradiças metálicas; fechaduras metálicas para móveis e portas; estribos.

Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé súčiastky kovového hardveru; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z obyčajného kovu, zahrnuté v 6. triede; rudy; kovové odkvapové rúry; hliník; kovové vlákna na použitie v polnohospodárstve; vlákna (kovové uväzovacie -); plechy a platne z kovu; kovové skrutky; vane (kovové -); kovové nádoby (skladovanie, doprava); strešné krytiny (kovové -); hmoždinky (spojovacie prípravky, kolíky, stenové hmoždinky) z kovu; kovania na okná; sietka proti hmyzu (kovová); baliace fólie (kovové -); škrabáky na topánky; kovové lešenia; kostry stavieb (kovové -); guma (ako surovina alebo polotovar); mosadz (surová alebo čiastočne spracovaná); kľúče; ramenné upínacie pásy, z kovu, na nosenie bremien; schodiská (kovové -); zliatiny ocele; cisterny (kovové -); dvere z kovu (doteraz zahrnuté v 6. triede); ploty (kovové -); záhradné zariadenia, menovite figúry, hracie prístroje z neušľachtilých kovov; prenosné záhradné domčeky, skleníky z kovu; klince; kovové skrutky; upevňovacie kolíky z kovu; kovové bedne na náradie; kovové rúry a rúrky; objímky (z kovu); schodiská (kovové -); pasce na divú zver z kovu; reťaze (z kovu); kovové tyče; Drôtený tovar (doteraz zahrnuté do triedy 6); kovania pre nábytok z kovu; pánty, závesy (kovové -); nábytkové a dverové zámky z kovu; spony (kovové -).

Navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni materiali; kovinske prenosne zgradbe; kovinski materiali za železniške tračnice; neelektrični kabli in žice iz navadnih kovin; železna roba, majhni železninski predmeti; kovinske cevi; trezorji; blago iz navadnih kovin, vključeno v razredu 6; rude; kovinske odtočne cevi; aluminij; vezivna kovinska nit za kmetijsko uporabo; kovinske niti za vezanje; Pločevina in plošče iz kovine; cepi iz kovine; kadi kovinske; kovinski zabojniki (shranjevanje, transport); strešna kritina kovinska; kovinski mozniki (vezni elementi, zatiči, stenski mozniki); oprema iz kovine za okna; kovinski zasloni za zaščito proti insektom; folije kovinske za zavijanje in pakiranje; otiralci za čevlje; gradbeni odri kovinski; okvirji kovinski za gradbeništvo; guma, surova ali delno predelana; medenina, neobdelana ali polobdelana; ključi; kovinski naramni jermeni za prenašanje tovorov; lestve s klini kovinske; jeklene zlitine; rezervoarji iz kovine; kovinska vrata (ki jih obsega razred 6); ograje kovinske; vrtna oprema, in sicer figure, igralne naprave iz nežlahtnih kovin; prenosne vrtne ute, kovinski rastlinjaki; žeblji; kovinski vijaki; kovinski pritrdilni zatiči; kovčki za orodje (prazni) kovinski; kovinske cevi; objemke (kovinske); lestve s klini kovinske; kovinske pasti za divje živali; verige (kovinske); palice (kovinske); žični izdelki (ki jih obsega razred 6); kovinska pohištvena okovja; tečaji kovinski; kovinske pohištvene in vratne ključavnice; stremena iz kovine.

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; varor av oädla metaller, ingående i klass 6; malmer; stuprännor av metall; aluminium; bindgarn av metall för jordbruksändamål; metalltråd för hopbindning; Plåt; bultar av metall; kar av metall; containrar av metall; taktäckningsmaterial tillverkat av metall; väggpluggar av metall (förbindningsmedel, nubb, väggpluggar); metallbeslag för fönster; fluggaller av metall; Metallfolier för packning och förpackning; fotskrapor; ställningar av metall; byggstommar av metall; gjutgods (obearbetat eller delvis bearbetat); mässing, obearbetad eller som halvfabrikat; nycklar; selar av metall för godshantering; metallstegar; stållegeringar; behållare av metall (tankar); dörrar av metall (ingående i klass 6); staket av metall; trädgårdsanordningar, nämligen figurer, leksaker av oädla metaller; flyttbara trädgårdshus, växthus av metall; spikar; metallskruvar; fäststift av metall; verktygskistor av metall (tomma); rör av metall; klämmor (av metall); metallstegar; fällor för vilda djur av metall; kedjor (av metall); stänger (av metall); trådvaror (ingående i klass 6); beslag för möbler av metall; Gångjärn av metall; möbel- och dörrlås av metall; stigbyglar.

7
Stroje a obráběcí stroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a stavebnictví; spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); strojně ovládaná zemědělská zařízení; umělé líhně; lisovací stroje na odpad; odsávací stroje pro průmyslové účely; odlučovače; pistole pro airbrush (pistole pro stříkání barvy); startéry pro motory a hnací stroje; hnací řetězy, hnací stroje, hnací hřídele, s výjimkou pro pozemní vozidla; míchačky na betonovou směs (stroje); rypadla; vrtáková sklíčidla, vrtací hlavy, vrtací korunky (části strojů); vrtací stroje; brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; soustruhy (obráběcí stroje); dynama; brány zemědělské; výsypky pro mechanickou vykládku; stroje na zemní práce; filtrovací stroje; pásy pro dopravníky; dopravní zařízení (mechanizovaný chov); lisy na krmivo; lisování, vakuování a doprava obilí (stroje na-); měchy (stroje); řezačky slámy (nože pro-); ruční nástroje (ne poháněné ručně); obraceče sena (stroje); hoblovky; vysokotlaké čističe; dřevoobráběcí stroje; retezové pily; písty (části strojů nebo hnacích strojů); kompresory (stroje); jeřáby (zvedací zařízení); manipulační zařízení pro nakládání a vykládání; čisticí filtry ochlazovacího vzduchu (pro motory); žací a vázací stroje; kombajny; žací stroje (nože pro-); nůžky elektrické; odstředivky na smetanu nebo mléko; míchacky; motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; mlýny (stroje); pluhy; čerpadla (stroje); Sekačky na trávu [strojové]; pily (stroje); pilové listy (části strojů); tlumiče pro motory (výfuk); brusky; pluhy sněhové; rezací stroje; síta (stroje nebo části strojů); prosívačky; sláma (řezačky na-); plecí stroje; vrátky; prumyslové drticí a trhací stroje; elektrické mlýnky pro domácnost; zahradnické stroje, jmenovitě žací stroj na trávu, trimer, sekačka na trávu; čerpadla pro zahradnictví (stroje); strojně poháněná ústrojí vozidel; elektrická zařízení pro domácnost, jmenovitě elektromechanické přístroje pro kuchyň, jmenovitě strojní mlecí a mísicí přístroje pro potraviny, mixéry pro domácnost (elektrické); mlýnky pro domácnost (nikoliv ručně poháněné) a metličky na sníh pro domácnost (elektrické); elektrické lisy na ovoce; brusky; strojně poháněné, zejména elektricky nebo pneumaticky poháněné nářadí (nikoliv ručně poháněné); armatury pro stroje; vysokotlaké čističe; pneumatické kompresory; dojicí stroje; dojicí stroje (strukové gumy (odsávačky) pro-); sklíčidlové automaty; zemedelské stroje; stříhací strojky; elektrické stříhací stroje; pájecí nářadí (plynové); spojovací části (části strojů); elektrické přístroje pro značkování dobytka; plynové přístroje ke svařování; elektrické mlýnky na kávu.

Machines et machines-outils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la construction; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); appareils agricoles actionnés par une machine; couveuses pour les oeufs; compacteurs pour les détritus; machines d'aspiration à usage industriel; séparateurs (machines); pistolets à peinture; démarreurs pour moteurs; chaînes motrices, machines motrices, arbres de transmission, excepté pour véhicules terrestres; malaxeurs de béton; excavateurs; porte-forets, têtes de forage, couronnes de forage (pièces de machines); foreuses; garnitures de freins autres que pour véhicules; tours (machines-outils; dynamos; herses; trémies pour le déchargement mécanique; machines pour les travaux de terrassement; machines à filtrer; courroies de transporteurs; équipements de transport (élevage mécanisé); presses à fourrage; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; machines soufflantes; lames de hache-paille; outils à main (non actionnés manuellement); faneuses; raboteuses; nettoyants à haute pression; machines à travailler le bois; tronçonneuses; pistons (pièces de machines ou de moteurs); compresseurs (machines); Grues [appareils de levage]; Appareils de manutention (chargement et déchargement); filtres pour le nettoyage de l' air de refroidissement pour moteurs; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; couteaux de faucheuses; ciseaux électriques; écrémeuses; malaxeurs; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); moulins (machines); charrues; pompes (machines); tondeuses à gazon (machines); scies (machines); lames de scies (parties de machines); silencieux de moteurs (échappement); broyeurs; souffleuse (à neige); découpeuses; tamis (machines ou parties de machines); cribleurs; hache-paille; Machines à sarcler; treuils; déchiqueteurs (machines) à usage industriel; broyeurs ménagers électriques; machines de jardinage, à savoir tondeuses, trancheuses, scarificateurs; pompes (machines) pour jardins; outils automobiles actionnés par une machine; appareils électroménagers, à savoir appareils électroménagers pour la cuisine, à savoir hachoirs et mélangeurs pour aliments, mélangeurs ménagers (électriques); moulins à usage domestique (autres qu'à main) et batteurs de cuisine (électriques); presse-fruits électriques; broyeurs; outils à main entraînés par une machine, en particulier électriquement ou pneumatiquement (non manuels); garnitures de machines; nettoyants à haute pression; compresseurs à air comprimé; Machines à traire; ventouses pour machines à traire; distributeurs de nourriture; machines agricoles; tondeuses (machines); cisailles électriques; outils de soudure (au gaz); joints (parties de moteurs); appareils électriques de marquage de bestiaux; appareils au gaz et appareils à souder; moulins à café électriques.

Machines and machine tools used in agriculture, forestry and the building industry; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); mechanically-operated agricultural implements; incubators for eggs; waste compacting machines; suction machines for industrial purposes; separators; airbrush guns (spray guns for paint); starters for motors and engines; drive chains, driving machines, drive shafts, except for land vehicles; concrete mixers; excavators; drill chucks, drill heads, drill bits (machine parts); drilling machines; brake linings, other than for vehicles; lathes (machine tools); dynamos; harrows; mechanical discharging hoppers; earth moving machines; filtering machines; belts for conveyors; conveyors (mechanical animal breeding); fodder presses; fans for the compression, sucking and carrying of grain; blowing machines; chaff cutter blades; hand tools (other than hand-operated); tedding machines; planing machines; high pressure cleaners; woodworking machines; chain saws; pistons (parts of machines, motors or engines); compressors (machines); Cranes (elevating apparatus); Handling apparatus for loading and unloading; filters for cleaning cooling air [for engines]; reapers and binders; combine harvesters; knives for mowing machines; scissors, electric; cream/milk separators; mixing machines; motors and engines (except for land vehicles); mills (machines); ploughs; pumps (machines); lawnmowers (machines); saws (machines); saw blades (parts of machines); silencers for motors and engines (exhausts); grinders; snowblowers; cutting machines; sieves (machines or machine parts); sifters; straw (chaff) cutters; Weeding machines; winches; shredders (machines) for industrial use; electric grinders/crushers for household purposes; garden machines, namely lawmowers, trimmers, scarifiers; pumps for horticultural purposes (machines); machine-operated motor vehicle tools; household electrical appliances, namely electromechanical apparatus for kitchen use, namely mechanical grinding and mixing apparatus for food, household mixing apparatus (electric); grinders for household purposes (not hand-operated) and whisks for household purposes (electric); electric fruit presses; grinders; mechanically operated, in particular electrically or pneumatically operated tools (not hand-operated); fittings for machines; high pressure cleaners; pneumatic compressors; Milking machines; teat cups for milking machines; automatic feeders; agricultural machines; shearing machines; electric shears; soldering tools (gas-operated); joints (parts of engines); livestock marking tools, electric; gas-powered welding apparatus and equipment; electric coffee grinders.

Maschinen und Werkzeugmaschinen jeweils für Land-, Forst- und Bauwirtschaft; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); maschinell betätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Abfallpressen; Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke; Abscheider (Maschinen); Airbrush-Pistole (Farbspritzpistole); Anlasser für Motoren; Antriebsketten, Antriebsmaschinen, Antriebswellen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Betonmischmaschinen; Bagger; Bohrfutter, Bohrköpfe, Bohrkronen (Maschinenteile); Bohrmaschinen; Bremsbeläge, ausgenommen für Fahrzeuge; Drehbänke (Werkzeugmaschinen); Dynamos; Eggen; Entladetrichter (Maschinenteile); Erdbewegungsmaschinen; Filtriermaschinen; Förderbänder; Fördereinrichtungen (mechanisierte Tierhaltung); Futterpressen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Getreide; Gebläsemaschinen; Häckslermesser; Handwerkzeuge (nicht handbetätigt); Heuwender; Hobelmaschinen; Hochdruckreiniger; Holzbearbeitungsmaschinen; Kettensägen; Kolben (Maschinen- oder Motorteile); Kompressoren (Maschinen); Kräne (Hebegeräte); Ladeapparate; Luftfilter für Motoren; Mähbinder; Mähdrescher; Mähmaschinenmesser; Meißel (elektrisch); Milchzentrifugen; Mischmaschinen; Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); Mühlen (Maschinen); Pflüge; Pumpen (Maschinen); Rasenmäher (Maschinen); Sägen (Maschinen); Sägeblätter (Maschinenteile); Schalldämpfer für Motoren (Auspuff); Schleifmaschinen; Schneepflüge; Schneidemaschinen; Siebe (Maschinen oder Maschinenteile); Siebmaschinen; Strohhäcksler; Unkrautjätmaschinen; Winden; Zerkleinerungsmaschinen für gewerbliche Zwecke; elektrische Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt; Gartenmaschinen, nämlich Rasenmäher, Trimmer, Vertikulierer; Pumpen für Gartenzwecke (Maschinen); maschinenbetriebene Kfz-Werkzeuge; Haushaltselektrogeräte, nämlich elektromechanische Apparate für die Küche, nämlich maschinelle Mahl- und Mischapparate für Nahrungsmittel, Mixgeräte für den Haushalt (elektrisch); Mühlen für Haushaltszwecke (nicht handbetrieben) und Schneebesen für den Haushalt (elektrisch); elektrische Fruchtpressen; Schleifmaschinen; maschinell angetriebene, insbesondere elektrisch oder pneumatisch angetriebene Werkzeuge (nicht handbetätigt); Armaturen für Maschinen; Hochdruckreinigungsgeräte; Druckluft-Kompressoren; Melkmaschinen; Saugnäpfe für Melkmaschinen; Futterautomaten; landwirtschaftliche Maschinen; Schermaschinen; Scheren (elektrisch); Lötwerkzeuge (gasbetrieben); Dichtungen (Motorenteile); elektrische Viehmarkierungsgeräte; gasbetriebene Apparate und Geräte zum Schweißen; elektrische Kaffeemühlen.

Maskiner og værktøjsmaskiner, alle til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); maskindrevne landbrugsredskaber; rugemaskiner; maskiner til sammenpresning af affald; sugemaskiner til industrielle formål; sorteringsmaskiner (separatorer); airbrushpistoler (sprøjtepistoler); startere til motorer; transmissionskæder, drivmotorer, drivaksler (ikke til befordringsmidler til brug på land); betonblandere; gravemaskiner; borepatroner, borehoveder, borekroner (maskindele); boremaskiner; bremsebelægninger, dog ikke til befordringsmidler; drejebænke (maskiner); dynamoer; harver; mekaniske tragte til udskillelse; maskiner til jordarbejder; filtreringsmaskiner; remme til transportører; transportører (mekanisk udstyr til dyrehold); foderpresser; blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport af korn; blæsemaskiner; knive til hakkelsesmaskiner; håndværktøj (ikke hånddrevet); høvendere; høvlemaskiner; højtryksrensere; træforarbejdende maskiner; kædesave; stempler (maskin- eller motordele); kompressorer (maskiner); Kraner (løfte- og hejseapparater); Apparater til håndtering (lastning og lodsning); luftfiltre til motorer; mejemaskiner, selvbindermaskiner; mejetærskere; knive til græsslåmaskiner; elektriske sakse; flødeudskillere; blandemaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); fræsemaskiner; plove; pumper (maskiner); plæneklippere (maskiner); save (maskiner); savblade (dele af maskiner); støjdæmpere til motorer (udstødninger); slibemaskiner; snefræsere; skæremaskiner; sigter (maskiner eller dele af maskiner); rensetromler; hakkelsesmaskiner; Lugemaskiner; spil; strimmelmaskiner til industriel brug; elektriske knuse- og formalingsmaskiner til husholdningsbrug; havemaskiner, nemlig plæneklippere, trimmere, fræsere; pumper til havebrug (maskiner); maskinværktøj til brug sammen med motorkøretøjer; elektriske husholdningsapparater, nemlig elektromekaniske apparater til køkkenbrug, nemlig maskindrevne apparater til formaling og blanding af næringsmidler, el-miksere til husholdningsbrug; kværne til husholdningsbrug (ikke hånddrevne) og piskeris til husholdningsbrug (elektriske); elektriske frugtpressere; slibemaskiner; maskindrevet, særlig elektrisk eller pneumatisk drevet værktøj (ikke hånddrevet); armaturer til maskiner; højtryksrensere; trykluftkompressorer; Malkemaskiner; pattekopper til malkemaskiner; foderautomater; landbrugsmaskiner; klippemaskiner; elektriske sakse; loddeværktøj (gasdrevet); pakninger (dele af motorer); elektriske apparater til mærkning af kvæg; gasdrevne apparater og apparater til svejsning; elektriske kaffemøller.

Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας στο σύνολό τους προοριζόμενα για τη γεωργία, τη δασοκομία και τις κατασκευές· συμπλέκτες και όργανα μεταδόσεως κινήσεως (εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα ξηράς)· μηχανοκίνητα γεωργικά μηχανήματα· εκκολαπτικές μηχανές· πιεστήρια απορριμμάτων· μηχανές απορρόφησης για τη βιομηχανία· διαχωριστές (μηχανές)· πιστόλια αερογράφου (πιστόλια ψεκασμού χρωμάτων)· εκκινητήρες για κινητήρες· αλυσίδες μετάδοσης κίνησης, μηχανές μετάδοσης κίνησης, κινητήριοι άξονες, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· αναμίκτες σκυροδέματος· εκσκαφείς· εμβόλαια τρυπάνου, κοπτικές κεφαλές, κοπτικά άκρα (μέρη μηχανών)· γεωτρύπανα· επενδύσεις πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα· τόρνοι (μηχανήματα κατεργασίας)· δυναμοηλεκτρικές γεννήτριες· βωλοκόποι· χοάνες μηχανικής παροχέτευσης· μηχανήματα επιχωμάτωσης· μηχανές διήθησης· Ιμάντες μεταφορέων· διατάξεις μεταφορών (μηχανοποιημένη ζωοτεχνία)· πιεστήρια χορτονομής· φυσητήρες (μηχανές) για τη συμπίεση, αναρρόφηση και μεταφορά σπόρων· μηχανές αύλησης· μαχαίρια τεμαχισμού· εργαλεία χειρός (εκτός των χειροκίνητων)· χορτοξηραντικές μηχανές· πλάνες (μηχανές)· συσκευές καθαρισμού με υδροβολισμό υψηλής πίεσης· μηχανήματα κατεργασίας και επεξεργασίας ξύλου· αλυσοπρίονα· έμβολα (μέρη μηχανών ή κινητήρων)· συμπιεστές (μηχανές)· γερανοί (μηχανήματα ανέλκυσης)· συσκευές φόρτωσης· φίλτρα καθαρισμού αέρα ψύξης για κινητήρες· θεριστικές μηχανές, μηχανές θερισμού-δεματισμού· θεριζοαλωνιστικές μηχανές· λάμες για θεριστικές μηχανές· σμίλες (ηλεκτρικές)· διαχωριστές γάλακτος/ανθογάλακτος· μηχανήματα ανάμιξης· κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων)· μύλοι· άροτρα· Αντλίες (μηχανές)· χορτοκοπτικές μηχανές· Πριόνια (μηχανές)· Ελάσματα πριονιών (μέρη μηχανών)· σιγαστήρες για κινητήρες [εξατμίσεις]· συσκευές άλεσης, λείανσης· απορροφητήρες χιονιού· μηχανές κοπής· κόσκινα (μηχανές ή μέρη μηχανών)· κόσκινα· συσκευές τεμαχισμού για άχυρο· μηχανές εκρίζωσης ζιζανίων (βοτανίσματος)· βαρούλκα· μηχανές κατάτμησης για βιομηχανικές χρήσεις· ηλεκτρικοί μύλοι και συσκευές κατατεμαχισμού για οικιακή χρήση· κηπευτικές μηχανές, συγκεκριμένα χορτοκοπτικές μηχανές, μηχανές εκχονδρίσεως, συσκευές βωλοκόπησης· αντλίες για κηπουρικές χρήσεις (μηχανές)· μηχανικά εργαλεία μηχανοκίνητων οχημάτων· ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης, συγκεκριμένα ηλεκτρομηχανικές συσκευές για μαγειρικές χρήσεις, συγκεκριμένα συσκευές άλεσης και ανάμειξης για τρόφιμα, συσκευές ανάμειξης για οικιακές χρήσεις (ηλεκτρικές)· μύλοι για οικιακές χρήσεις (όχι χειροκίνητοι) και αναδευτήρες για οικιακές χρήσεις (ηλεκτρικοί)· ηλεκτρικές πρέσες φρούτων· συσκευές άλεσης, λείανσης· μηχανικά, ειδικότερα ηλεκτρικά ή πνευματικά εργαλεία (όχι χειροκίνητα)· εξαρτήματα για μηχανές· συσκευές καθαρισμού με υδροβολισμό υψηλής πίεσης· συμπιεστές πεπιεσμένου αέρα· αμελκτικές μηχανές· κύπελλα άμελξης για μηχανές άμελξης· αυτόματες ταΐστρες· γεωργικές μηχανές· μηχανές κουρέματος· ηλεκτρικές ψαλίδες· εργαλεία συγκόλλησης (που λειτουργούν με αέριο)· εμφράξεις [μέρη κινητήρων]· ηλεκτρικές συσκευές σήμανσης ζώων· συσκευές και όργανα συγκόλλησης που λειτουργούν με αέριο· ηλεκτρικοί μύλοι του καφέ.

Máquinas y máquinas herramientas para agricultura, silvicultura y construcción; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); aparatos agrícolas accionados mecánicamente; incubadoras de huevos; compactadores para los detritus; máquinas de aspiración para uso industrial; máquinas para separar; pistolas de aerografía (pistolas para pintar); motores de arranque; cadenas de transmisión, máquinas de accionamiento, ejes de accionamiento, excepto para vehículos terrestres; hormigoneras; excavadoras; portabrocas, coronas de perforación, trépanos de perforación (partes de máquinas); perforadoras; guarniciones de frenos que no sean para vehículos; tornos (máquinas-herramientas); dinamos; rastrillos; tolvas de descarga mecánicas; máquinas para movimiento de tierras; máquinas filtradoras; correas de transportadores; instalaciones transportadoras (mecanismos de ganadería); prensas para forraje; sopladores [fuelles] para la compresión, la aspiración y el transporte de granos; Máquinas inyectores de aire; hojas de cortapieles; herramientas (no accionadas manualmente); henificadoras; cepilladoras; productos de limpieza a alta presión; máquinas para trabajar la madera; sierras mecánicas; pistones (piezas de máquinas o motores); compresores (máquinas); Grúas (aparatos de elevación); Aparatos de manipulación (carga y descarga); filtros para la limpieza del aire de refrigeración para motores; segadoras agavilladoras; cosechadoras trilladoras; cuchillas de segadoras; tijeras eléctricas; separadores de crema (nata); máquinas mezcladoras; motores (excepto para vehículos terrestres); molinos (máquinas); arados; bombas (máquinas); cortadoras de césped (máquinas); sierras [máquinas]; hojas de sierras (partes de máquinas); silenciadores para motores (escape); amoladoras; cañones de nieve; máquinas cortadoras; tamices (máquinas o parte de máquinas); cribadoras; cortadoras de paja; Máquinas para escardar; tornos (para elevar pesos); trituradoras para uso industrial; trituradoras eléctricas para uso doméstico; máquinas de jardín, en concreto podadoras de césped, recortadores, escarificadores; bombas para jardín (máquinas); herramientas accionadas mecánicamente para automóviles; aparatos electrodomésticos, en concreto aparatos electromecánicos para la cocina, en concreto aparatos mecánicos para moler y mezclar alimentos, aparatos mezcladores para uso doméstico (eléctricos); molinos para uso doméstico (no accionados manualmente) y quitanieves para uso doméstico (eléctricos); exprimidores de frutas eléctricos; amoladoras; herramientas accionadas mecánicamente, en particular herramientas accionadas eléctrica o neumáticamente (no accionadas de forma manual); grifería para maquinaria; productos de limpieza a alta presión; compresores de aire comprimido; Máquinas de ordeñar; ventosas para máquinas de ordeñar; comederos automáticos; máquinas agrícolas; cortadoras [máquinas]; cizallas eléctricas; herramientas para soldadura directa (de gas); juntas (partes de motores); aparatos eléctricos para marcar ganado; aparatos y equipos accionados con gas para soldadura; molinillos de café eléctricos.

Masinad ja tööpingid, kõik põllunduse, metsanduse ja ehituse jaoks; masinate ühendus- ja ülekandekomponendid (v.a. maismasõidukitele); põllumajandusmasinad; inkubaatorid (muna-), munainkubaatorid; prahitihendusmasinad; tööstusimurid; separaatorid; pihustuspüstolid (värvipihustuspüstolid); mootorikäivitid; ajamiketid, ajamid, ajamivõllid, v.a maasõidukitele; betoonisegistid (masinad); ekskavaatorid; puuripadrunid, puuripead, puurikroonid (masinaosad); puurmasinad; pidurite hõõrdkatted (v.a sõidukite); treipeitlid, treiterad; generaatorid; äkked; mehaanilised mahalaadimis-puistepunkrid; mullatöömasinad; filtreerimisseadmed, filtreerseadmed; konveierilindid; teisaldid (mehhaniseeritud loomapidamine); söödapressid; teravilja kokkusurumise, imemise ja teisaldamise puhurid; puhurid (mootor- ), mootorpuhurid; hekslimasina terad; käsi-tööriistad (muud kui käsitsi käitatavad); heinakaarutid; koorimismasinad, koorlid; survepuhastid; puidutöötlusmasinad; kettsaed; kolvid (masina- või mootoriosad); kompressorid (masinad); kraanad; laadimisseadmed; filtrid (õhkjahutus- ), õhkjahutusfiltrid (mootoriosad); viljaniidukid-vihusidujad; teraviljakombainid; niidukiterad; meislid (elektrilised); koorelahutid; segumasinad; mootorid (v.a maismaasõidukite); veskid (masinad); adrad; pumbad (masinad); Muruniidukid (masinad); saed (masinaosad); saeterad (masinaosad); helisummutid mootoritele (summutid); lihvmasinad; lumesahad; lõikemasinad, lõikurid; sõelurid (masinad või masinaosad); sõelad; õlelõikurid; rohimismasinad; vintsid; peenestusmasinad, peenestid (tööstuslikud); jahvatid, peenestid (elektrilised kodumasinad); aiatöömasinad, nimelt muruniidukid, trimmerid, kobestid; aiapumbad (masinad); mehaanilised autotööriistad; elektrilised majapidamisseadmed, nimelt elektromehaanilised köögiseadmed, nimelt toiduainete mehaanilised jahvatid ja segurid, majapidamismikserid (elektrilised); majapidamisveskid (v.a käsikäitatavad) ja majapidamisvahustid (elektrilised); mahlapressid (elektrilised kodumasinad); lihvmasinad; mehaanilised, eelkõige elektrilised või pneumaatilised töövahendid (v.a käsiseadmed); masinatarvikud; survepuhastid; suruõhukompressorid; lüpsiseadmed; lüpsimasina nisakannud; söödaautomaadid; põllutöömasinad; pügamismasinad; lambakäärid (elektrilised); jooteseadmed (gaaskäitatavad); liigendid (mootoriosad); elektrilised loomamärgistid; gaaskeevitusseadmed ja -vahendid; kohviveskid (elektrilised).

Koneet ja työstökoneet maatalous-, metsätalous- ja rakennustaloustarkoituksiin; kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); konekäyttöiset maatalouskoneet; munanhautomakoneet; jätepuristimet; imukoneet teolliseen käyttöön; erottimet (koneet); maaliruiskupistoolit; käynnistyslaitteet moottoreihin ja koneisiin; käyttöketjut, käyttökoneet, vetoakselit, paitsi maa-ajoneuvoihin; betoninsekoittimet; kaivinkoneet; poraistukat, porauspäät, poranterät (koneenosat); porakoneet; jarrupäällysteet muihin kuin ajoneuvoihin; sorvit työstökoneina; dynamot; äkeet; mekaaniset poistosuppilot; maansiirtokoneet; suodatuskoneet; kuljetuslaitteiden hihnat; kuljettimet (mekaaninen eläintenhoito); rehupuristimet; puhalluskoneet viljan puristukseen, imuun ja kuljetukseen; puhalluskoneet; silppurit; käsityökalut (ei käsikäyttöiset); heinänkääntäjät; höyläkoneet; korkeapainepesurit; puuntyöstökoneet; moottorisahat; männät (koneiden tai moottorien osat); kompressorit (koneet); Nosturit (nostolaitteet); Käsittelylaitteet (lastaus ja purku); moottoreiden ilmansuodattimet; leikkuukoneet, leikkuu-sitomakoneet; leikkuupuimurit; niittokoneterät; sähkösakset; kerman separaattorit; sekoituskoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); myllyt (koneet); aurat; pumput (koneet); ruohonleikkuukoneet; sahat (koneet); sahanterät (koneiden osat); äänenvaimentimet moottoreihin (pakoputket); hiomakoneet; lumilingot; leikkuukoneet; seulat (koneina tai koneenosina); seulojat; olkisilppurit; Kitkemiskoneet; vinssit; rouhimet teollisiin tarkoituksiin; sähkökäyttöiset pienennyslaitteet kotitalouskäyttöön; puutarhakoneet, nimittäin ruohonleikkurit, trimmerit, nurmikonmuokkauslaitteet; pumput puutarhakäyttöön (koneet); konekäyttöiset moottoriajoneuvotyökalut; kodin sähkölaitteet, nimittäin sähkömekaaniset keittiölaitteet, nimittäin elintarvikkeiden konekäyttöiset jauhatus- ja sekoituslaitteet, sekoittimet talouskäyttöön (sähkökäyttöiset); (muut kuin käsikäyttöiset) myllyt kotitalouskäyttöön, (sähkökäyttöiset) vatkaimet kotitalouskäyttöön; sähkökäyttöiset hedelmäpuristimet; hiomakoneet; konekäyttöiset, erityisesti sähkö- tai paineilmakäyttöiset työkalut (muut kuin käsikäyttöiset); varusteet koneisiin; korkeapainepesurit; paineilmakompressorit; Lypsykoneet; utarekupit lypsykoneisiin; syöttöautomaatit; maanviljelyskoneet; leikkuukoneet; sähkösakset; juottotyökalut (kaasukäyttöiset); liittimet (moottoreiden osat); sähkökäyttöiset karjanmerkintälaitteet; kaasukäyttöiset kojeet ja laitteet hitsaukseen; sähkökäyttöiset kahvimyllyt.

Gépek és szerszámgépek a mezőgazdaság, erdészet és építőipar számára; gép tengelykapcsoló és meghajtó alkatrészek (szárazföldi járművekhez valókat kivéve); gépi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; hulladéktömörítő gépek; szívógépek ipari használatra; szeparátorok; airbrush pisztoly (festékszóró pisztoly); indítóberendezések, starterek motorokhoz; hajtóláncok, hajtóművek, hajtótengelyek, a szárazföldi járművekhez készültek kivételével; betonkeverő gépek; exkavátorok; fúró tokmányok, fúrófejek, fúrókorona (gépalkatrészek); fúrógépek; fékbetétek, nem járművekhez; esztergák (szerszámgépek); dinamók; boronák; kirakó tölcsérek (gépalkatrészek); földmunkagépek; szűrőgépek; hevederek szállítószalagokhoz; szállítóberendezések (mechanizált állattartás); takarmányprések; fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és szállítására; fúvógépek; szecskavágó kések; (nem kézi működtetésű) kéziszerszámok; szénaforgató gépek; gyalugépek; magasnyomású tisztító berendezések; faipari gépek; láncfűrészek; dugattyúk (gép- vagy motoralkatrészek); kompresszorok (gépek); daruk (emelőgépek); anyagmozgató gépek (berakodáshoz és kirakodáshoz); szurok hutolevego tisztítására (gépek); arató-kévekötő gépek; aratógépek; aratógépek kései; ollók (elektromos); tejlefölözo gépek; keverőgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; marógépek; ekék; szivattyúk (gépek); Fűnyírók [gépek]; fűrészgépek; fűrészlapok (géprészek); hangtompítók motorokhoz (kipufogószerkezet); köszörűgépek, csiszológépek; hóekék; vágógépek; sziták (gépek vagy gépalkatrészek); rostálógépek, szitálógépek; szalmavágók; gyomlálógépek; csörlők; aprító-/zúzógépek ipari használatra; elektromos aprítógépek háztartási használatra; kerti gépek, mégpedig fűnyírók, trimmelők, vertikulálók; pumpák kertészeti célra (gépek); gépi működtetésű gépjármű szerszámok; elektromos háztartási eszközök, mégpedig elektromechanikus konyhai berendezések, mégpedig gépi örlő- és keverőberendezések élelmiszerekhez, háztartási mixerek (elektromos); háztartási darálók (nem kézi működtetésű) és háztartási hóseprűk (elektromos); gyümölcsprések (elektromos) háztartási használatra; köszörűgépek, csiszológépek; gépi, különösen elektromos vagy pneumatikus hajtású szerszámok (nem kézi működtetésű); szerelvények gépekhez; magasnyomású tisztító berendezések; légnyomásos kompresszorok; fejogépek; szívóedények fejőgépekhez; takarmányautomaták; mezőgazdasági gépek; nyírógépek; nyíróollók (elektromos); forrasztószerszámok (gázzal működtetett); csatlakozások (géprészek); elektromos állatbélyegző berendezések; gázzal működtetett készülékek és eszközök hegesztéshez; elektromos kávédarálók.

Macchine e macchine utensili per l'agricoltura, la silvicoltura e l'edilizia; giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli meccanici; incubatrici per uova; macchine compattatrici per rifiuti; macchine d'aspirazione per uso industriale; separatori (macchine); pistole per la pittura; motorini d'avviamento per motori; catene di trasmissione, macchine motrici, alberi di trasmissione, tranne per veicoli terrestri; impastatrici di calcestruzzo; scavatrici; porta-punte, teste di foratura, corone di trivellazione (parti di macchine); perforatrici; guarnizioni di freni diverse da quelle per veicoli; torni (macchine-utensili); dinamo; erpici; tramogge per lo scarico meccanico; macchine per movimenti di terra; macchine per filtrare; cinghie di trasportatori; trasportatori (allevamento meccanizzato d'animali); presse per foraggio; soffierie per la compressione, l'aspirazione ed il trasporto del grano; macchine soffianti; lame di tritapaglia; utensili (non a mano); macchine voltafieno; piallatrici; pulitrici ad alta pressione; macchine per lavorare il legno; motoseghe portatili; pistoni (parti di macchine o di motori); compressori (macchine); Gru (apparecchi di sollevamento); Apparecchi di movimentazione (carico e scarico); filtri dell' aria per motori; mietilegatrici; mietitrebbie; coltelli di falciatrici; forbici elettriche; separatori di panna; macchine mescolatrici; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); mulini (macchine); aratri; pompe (macchine); tosaerba (macchine); seghe (macchine); Lame di seghe [parti di macchine]; silenziatori per motori (scarichi); rettificatrici; spazzaneve; trance; setacci (macchine o parti di macchine); vagli; tritapaglia; macchine per sarchiare; verricelli; macchine per tranciare per uso industriale; trituratori elettrici ad uso domestico; macchine per giardinaggio, ovvero tosaerba, rifilatrici, tosaerba elettrici; pompe per giardinaggio (macchine); utensili azionati meccanicamente per veicoli; apparecchi elettronici per uso domestico, ovvero apparecchi elettromeccanici per la cucina, ovvero apparecchi meccanici per macinare e mescolare per uso alimentare, mixer per uso domestico (elettrici); macinini per uso domestico (non azionati manualmente) e fruste per uso domestico (elettriche); spremifrutta elettrici; rettificatrici; utensili azionati meccanicamente, in particolar modo elettricamente o pneumaticamente (non azionati manualmente); accessori per macchine; pulitrici ad alta pressione; compressori ad aria compressa; Macchine per mungere; ventose per macchine per mungere; distributori automatici di mangime; macchine agricole; tosatrici (macchine); cesoie elettriche; utensili per brasare (azionati a gas); giunti (parti di motori); apparecchi elettrici per marchiare il bestiame; apparecchi a gas e saldatori; macinini da caffè elettrici.

Mašinos ir staklės atitinkamai žemės ūkiui, miškininkystei ir statybai; mašinų sankabų ir pavarų dėžių detalės (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio prietaisai su mechanine pavara; perėtuvai (inkubatoriai); atliekų presavimo mašinos; siurbimo mašinos (pramonės reikmėms); separatoriai; dažų purkštuvai; starteriai (variklių --- ); pavarų grandinės, mašinos su pavara, pavaros velenai, išskyrus antžeminių transporto priemonių; betono maišytuvai (mašinos); ekskavatoriai; grąžto laikikliai, gręžimo galvutės, gręžimo karūnėlės (mašinų detalės); gręžimo staklės; stabdžių antdėklai (išskyrus transporto priemonių); tekinimo staklės; generatoriai; akėčios; mechaninio iškrovimo piltuvai; žemės kasimo mašinos; filtravimo mašinos; juostos (konvejerių --- ); transporteriniai įrenginiai (mechanizuotas gyvūnų laikymas); pašarų presai; grūdų slėgimo, siurbimo ir transportavimo orpūtės ar ventiliatoriai; aerodinaminiai vamzdžiai; peiliai (šiaudapjausčių --- ); rankiniai įrankiai (valdomi ne ranka); vartytuvai (šieno --- ) (mašinos); obliavimo staklės; aukšto slėgio valytuvai; medžio apdirbimo staklės; grandininiai pjūklai; stūmokliai (mašinų ar variklių dalys); kompresoriai (mašinų); kranai (keliamosios mašinos); manipuliatoriai (pakrovimo ir iškrovimo); filtrai (aušinimo ir oro valymo --- ) (varikliams); pėdarišės ir pjaunamosios; žemės ūkio kombainai; peiliai (šienapjovių --- ); žirklės (elektrinės --- ); pieno separatoriai; maišymo mašinos; varikliai (ne antžeminio transporto priemonių --- ); malimo mašinos; plūgai; siurbliai (mašinos); Vejapjovės; pjūklai (mašinos); pjūklų peiliai (mašinų dalys); variklių duslintuvai (išmetimo vamzdžiai); smulkintuvai; sniego valytuvai; pjovimo mašinos; sietai (mašinos ar jų dalys); kretilai; šiaudų pjautuvai; ravėjimo mašinos; suktuvai, gervės; smulkintuvai (pramonės reikmėms); smulkintuvai (buitiniai elektriniai --- ); sodo mašinos, būtent vejapjovės, žoliapjovės, grėbliavimo mašinos; siurbliai sodo reikmėms (mašinos); automobilių instrumentai su mechanine pavara; elektros prietaisai namų apyvokos reikmėms, būtent virtuviniai elektromechaniniai aparatai, būtent maisto produktų mechaniniai malimo ir maišymo aparatai, maišytuvai namų apyvokos reikmėms (elektriniai); malūnėliai namų apyvokos reikmėms (išskyrus rankinius) ir baltymų plaktuvai namų apyvokos reikmėms (elektriniai); vaisių presai (buitiniai elektriniai --- ); smulkintuvai; mašininiai, ypač elektriniai arba pneumatiniai įrankiai (išskyrus rankinius); mašinų armatūra; aukšto slėgio valytuvai; pneumatiniai kompresoriai; melžimo aparatai (melžtuvai); melžimo prietaisų taurės; pašarų automatai; žemės ūkio mašinos; kirpimo mašinos; žirklės (didelės elektrinės --- ); litavimo instrumentai (dujiniai); lankstai (variklių dalys); elektriniai galvijų ženklinimo prietaisai; dujiniai suvirinimo aparatai ir prietaisai; elektrinės kavamalės.

Mašīnas un darbmašīnas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un būvniecībā; mašīnu sajūga un transmisijas elementi (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); mehāniski darbināmas lauksaimniecības ierīces; olu inkubatori; atkritumu iznīcināšanas iekārtas; industriālas lietošanas sūkšanas iekārtas; separatori; pulverizatori (krāsu izsmidzināšanas pistoles); motoru un dzinēju starteri; piedziņas ķēdes, motori, piedziņas vārpstas, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem paredzētās; javas maisītāji; ekskavatori; urbjmašīnu iespiedpatronas, urbju uzgaļi, zondēšanas urbji (mašīnu daļas); urbjmašīnas; bremžu aprīkojums, kas nav paredzēts transportlīdzekļiem; virpas (darbmašīnas); līdzstrāvas ģeneratori; kapļi; izlādes piltuves (mašīnu daļas); grunts pārvietošanas mašīnas; filtrēšanas mašīnas; lentes transportieri; konveijeri (mehanizēta dzīvnieku audzēšana); lopbarības preses; labības saspiešanas, nosūkšanas un transportēšanas ventilatori; aerodinamiskās caurules; nagu ādas apgriezēju asmeņi; rokas darbarīki (nav darbināmi ar roku); siena ārdītāji; ēvelēšanas iekārtas; augsta spiediena tīrītāji; kokapstrādes mašīnas; ķēdes zāģi; virzuļi (mašīnu vai motoru daļas); kompresori (mašīnas); celtņi; apstrādes aparāti (iekraušanas un izkraušanas); motoru gaisa filtri; pļaujmašīnas un aktu vāki; ražas novākšanas kombaini; zāles pļaujmašīnu asmeņi; elektriskās šķēres; piena centrbēdzes separatori; maisīšanas mašīnas; dzinēji, kas nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem; dzirnavas (iekārtas); arkli; sūkņi; Zāliena pļaujmašīnas [ar motoru]; zāģi (mašīnas); zāģu plātnes (mašīnu daļas); klusinātāji motoriem (izpūtējiem); slīpmašīnas; sniega arkli; griešanas mašīnas; sieti (mašīnas vai mašīnu daļas); sijāšanas iekārtas; salmu pļaujmašīnas; ravēšanas iekārtas; vinčas; smalcinātāji (mašīnas) rūpnieciskiem nolūkiem; elektriski kapātāji, kas izmantojami mājsaimniecībā; dārzniecībā izmantojamas iekārtas, proti, zāles pļāvēji, trimmeri, aeraroti; sūkņi izmantošanai dārzniecībā (mašīnas); mehāniski darbināmi automašīnu instrumenti; mājsaimniecībā izmantojamas elektroierīces, proti, elektromehāniski aparāti izmantošanai virtuvē, proti, mehāniski pārtikas produktu malšanas un jaukšanas aparāti, mikseri izmantošanai mājsaimniecībā (elektriski); mājsaimniecībā izmantojamas dzirnaviņas (kas nav ar roku darbināmas) un putojamās slotiņas izmantošanai mājsaimniecībā (elektriskas); elektriskas augļu spiedes; slīpmašīnas; mehāniski darbināmi, jo īpaši elektriski vai pneimatiski darbināmi instrumenti (nav darbināmi ar roku); mašīnu armatūra; augsta spiediena tīrītāji; pneimatiskie kompresori; slaukšanas iekārtas; slaukšanas iekārtu stobriņi; barošanas automāti; lauksaimniecības mašīnas; dzirkles; elektriskās šķēres; lodēšanas instrumenti (darbināmi ar gāzi); saites (motoru daļas); elektriskas liellopu marķēšanas ierīces; ar gāzi darbināmi metināšanas aparāti un ierīces; elektriskie kafijas dzirnaviņas.

Magni u għodda mekkanika kollha għall-agrikultura, forestrija u għall-industrija tal-bini; komponenti li jigganċjaw l-magni u tat-trasmissjoni (ħlief għall-vetturi ta' fuq l-art); apparat agrikolu mekkaniku; inkubaturi għall-bajd; apparat għar-rimi ta' l-iskart; magni li jassorbu għal skopijiet; separaturi; pistoli bl-air brush (pistoli għall-isprej taż-żebgħa); starters għall-muturi u l-magni; apparat tat-trasmissjoni bil-ktajjen, magni prinċipali, xaftijiet ta' l-apparat tat-trasmissjoni minbarra għal vetturi ta' l-art; mixers tal-konkrit; skavaturi; ċokkijiet tat-torn, golji, snien tad-drillijiet (partijiet tal-magni); magni tat-tħaffir; firrodu, minbarra dawk għal vetturi; għodda makkinarju; dajnamow; xtiebi għat-tixtib ta' raba'; lmiebet tal-ħatt [partijiet tal-magni]; magni li jċaqalqu l-art; magni li jiffiltraw; ċineg trasportaturi; tagħmir tat-trasport (żamma ta' l-annimali b'sistema mekkanizzata); pressa tal-magħlef; fannijiet biex jikkumpressaw, li jiġbdu u għat-trasport ta' ċereali; wind tunnels; xfafar li jaqtgħu l-karfa; għodda manwali (mhux imħaddma bl-idejn); tagħmir li jqalleb il-ħuxlief; planers; magni tat-tindif bi pressjoni għolja; magni li jagħmlu xogħol fuq l-injam; segi bil-katini; pistuni (partijiet tal-magni jew tal-muturi); kumpressuri (magni); krejnijiet (tagħmir għall-irfigħ); apparat tat-tagħbija u l-ħatt; oġġetti li jnaddfu l-arja (filtri ta' l-arja) għall-magni; tagħmir li jorbot il-ħaxix maqtuħ; magni tal-ħrit u d-dris; xfafar tal-magni tal-ħsad; mqass elettriku; ċentrifugi tal-ħalib; magni li jħalltu; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); magni li jitħnu (magni); mħaret; pompi; Magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn; segi (magni); xfafar tas-srieraq [partijiet tal-magni]; sajlensers għall-magni (egżost); molijiet; moħriet tas-silġ; magni li jaqtgħu; magni li jgħarblu (magni jew partijiet tal-magni); Magni li jgħarblu; tagħmir tat-tqattigħ tat-tiben; magni li jqaċċtu l-ħaxix ħażin; argnijiet; apparat li jintuża għat-tqattigħ (magni) għall-użu industrijali; magni ta' l-ikkapuljat ta' l-elettriku domestiċi; makkinarju tal-ġardinaġġ, jiġifieri magni tal-ħsad, tagħmir għall-ittrimmjar tal-ħaxix, magni li jħollu l-ħamrija; pompi għall-ġardinaġġ (makkinarju); għodda tal-vetturi bil-mutur motorizzata; apparat elettrodomestiku, jiġifieri apparat għall-kċina, jiġifieri apparat tat-tħin u miksers mekkaniċi għall-ikel, miksers domestiċi (elettriċi); imtieħen għall-użu domestiku (mhux imħaddma bl-idejn) u apparat domestiku għat-tħabbit tal-krema (elettriku); preses elettriċi tal-frott; molijiet; għodda mekkanika, speċjalment għodda elettrika jew pnewmatika (mhux imħaddma bl-idejn); aċċessorji għall-magni; magni tat-tindif bi pressjoni għolja; kumpressuri ta' l-arja kkompressata; tagħmir li jiġbed il-ħalib mill-bhejjem; suckers għall-magni tal-ħalb; apparat awtomatiku tat-tmigħ; magni agrikulturali; ġliem; Għodod ta' l-elettriku li jaqtgħu l-wajer; għodda ta' l-issaldjar (imħaddma bil-gass); ippakkjar li minnu ma jgħaddix ilma [partijiet ta' magni]; apparat elettriku għall-immarkar ta' l-ifrat; apparat u tagħmir imħaddem bil-gass għall-issaldjar; mtieħen tal-kafè ta' l-elettriku.

Machines en werktuigmachines steeds voor de land- en bosbouw en de bouwnijverheid; koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); mechanisch aangedreven landbouwwerktuigen; broedmachines voor eieren; samenpersmachines voor het afval; afzuigmachines voor industrieel gebruik; afscheiders; verfspuitpistolen; starters voor motoren; aandrijfkettingen, aandrijfmachines, aandrijfassen, behalve voor voertuigen; betonmolens; graafmachines; boorhouders, boorkoppen, boorkronen (machineonderdelen); boormachines; remvoeringen, niet voor voertuigen; draaibanken; dynamo's; eggen; mechanische lostrechters; grondverzetmachines; filtreermachines; transportbanden; transportinrichtingen (gemechaniseerde dierenhouderij); veevoederpersen; blaasinstallaties voor het samenpersen, afzuigen en vervoer van granen; blaasmachines; messen voor strohakselmachines; handgereedschap (niet met de hand bediend); hooischudmachines; schaafmachines; hogedrukreinigers; houtbewerkingsmachines; kettingzagen; zuigers (machine- of motoronderdelen); compressoren (machines); Kranen (hijstoestellen); Laad- en losapparatuur; filters voor het reinigen van koellucht, voor motoren; maaibindmachines; maaidorsers; maaimachinemessen; elektrische scharen; roomafscheiders; mengmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); molens (machines); ploegen; pompen (machines); grasmaaimachines; zaagmachines; zaagbladen (machine-onderdelen); geluiddempers voor motoren (uitlaat); slijpmachines; sneeuwblazers; snijmachines; zeven (machines of machineonderdelen); trilzeven (machines); strohakselmachines; Wiedmachines; lieren; versnipperaars voor industrieel gebruik; hak- en maalmachines, elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; tuinmachines, te weten grasmaaimachines, trimmers, verticuteermachines; pompen voor gebruik in de tuin (machines); machinaal aangedreven gereedschappen voor autowerkplaatsen; elektrische huishoudelijke apparaten, te weten elektromechanische apparaten voor de keuken, te weten mechanische maal- en mengapparaten voor voedingsmiddelen, mixers voor de huishouding (elektrisch); molens voor huishoudelijk gebruik (anders dan handbediend) en gardes voor de huishouding (elektrisch); elektrische vruchtenpersen; slijpmachines; machinaal aangedreven, met name elektrisch of pneumatisch aangedreven gereedschappen (anders dan handbediend); armaturen voor machines; hogedrukreinigers; persluchtcompressoren; Melkmachines; tepelbekers voor melkmachines; voederautomaten; landbouwmachines; machinescharen; elektrische metaalscharen; soldeergereedschappen (gasgestookte); pakkingen (motoronderdelen); elektrische apparaten voor het merken van vee; gasgestookte apparaten en toestellen voor het lassen; elektrische koffiemolens.

Maszyny i obrabiarki każdorazowo dla rolnictwa, leśnictwa i budownictwa; sprzężenie maszynowe i części składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych); maszynowe urządzenia rolnicze; inkubatory do jaj; urządzenia do usuwania odpadów; maszyny zasysajace do celów przemysłowych; separatory; pistolety natryskowe (do malowania); rozruszniki do napędów i silników; łańcuchy napędowe, maszyny napędowe, wały napędowe, z wyjątkiem do pojazdów lądowych; mieszarki do betonu; koparki (czerparki); uchwyty do wiertarek, wrzecienniki wiertarskie, koronki wiertnicze (części maszyn); wiertarki; okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów; tokarki [narzędzia mechaniczne]; prądnice prądu stałego; brony; kosze samowyładowcze (części do maszyn); maszyny do robót ziemnych; maszyny filtrujące; taśmy do przenośników taśmowych; urządzenia transportowe (zmechanizowana hodowla zwierząt); prasy do paszy; dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna; dmuchawy (maszyny); noże do przycinarek do skóry; narzędzia ręczne (nie obsługiwane ręcznie); przetrząsacze do siana; strugarki; wysokociśnieniowe maszyny czyszczące; maszyny do obróbki drewna; piły łańcuchowe; tłoki (części maszyn lub silników); sprężarki (maszyny); żurawie (urządzenia do podnoszenia i wyciągania); załadunek i wyładunek (urządzenia transportowe do -); filtry powietrza chlodnic silnikow; kosiarki - snopowiązałki; kombajny zbożowe; noże do kosiarek; nożyce (elektryczne); wirowki do mleka; malaksery; napędy i silniki inne niż do pojazdów lądowych; młyny (maszyny); pługi; pompy (maszyny); Kosiarki ogrodowe (maszyny); piły (maszyny); brzeszczoty pił [części maszyn]; tłumiki do silników (wydech); szlifierki; pługi śnieżne; wycinarki; przesiewacze (maszyny lub części do maszyn); przesiewacze; kosiarki do słomy; maszyny do pielenia; dźwigi; rozdrabniacze (maszyny) do celów przemysłowych; młynki domowe elektryczne; maszyny ogrodowe, mianowicie kosiarki do trawy, urządzenia do przycinania, kultywatory; pompy do celów ogrodowych (maszyny); napędzane maszynowo narzędzia samochodowe; urządzenia elektryczne dla gospodarstwa domowego, mianowicie elektromechaniczne aparaty dla kuchni, mianowicie maszynowe aparaty do mielenia i mieszania do artykułów spożywczych, miksery dla gospodarstwa domowego (elektryczne); młynki do celów gospodarstwa domowego (nie z napędem ręcznym) i ubijaczki dla gospodarstwa domowego (elektryczne); sokowirówki elektryczne; szlifierki; narzędzia napędzane maszynowo, zwłaszcza napędzane elektrycznie lub pnuematycznie (nie z napędem ręcznym); armatura do maszyn; wysokociśnieniowe maszyny czyszczące; kompresory sprężonego powietrza; dojarki; kubki udojowe do dojarek; automaty do pasz; rolnicze (maszyny -); postrzygarki; nożyce elektryczne; narzędzia lutownicze (gazowe); zlacza (czggci silnikow); elektryczne urządzenia do znakowania bydła; gazowe aparaty i urządzenia do spawania; elektryczne młynki do kawy.

Máquinas e máquinas-ferramentas destinadas à agricultura, silvicultura e construção; uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas accionados mecanicamente; chocadeiras para ovos; máquinas compactadoras de desperdícios; máquinas de aspiração para uso industrial; separadores (máquinas); pistolas para pintar; arrancadores para motores; correntes de transmissão, motores, eixos de transmissão, excepto para veículos terrestres; betoneiras de estaleiro; escavadoras; buchas porta-brocas, cabeças de perfuração, coroas de perfuração (partes de máquinas); máquinas perfuradoras; guarnições de travões sem ser para veículos; tornos (máquinas-ferramentas); dínamos; grades; tremonhas para a descarga mecânica; máquinas para trabalhos de terraplanagem; máquinas de filtrar; correias transportadoras; equipamentos de transporte (pecuária mecanizada); prensas para forragem; ventoinhas [foles] para a compressão, aspiração e transporte de grãos; ventoinhas; lâminas de corta-palha; ferramentas manuais (não accionadas manualmente); máquinas para remexer o feno; plainas mecânicas; dispositivos de limpeza a alta pressão; máquinas para trabalhar a madeira; moto-serras; êmbolos (componentes de máquinas ou de motores); compressores (máquinas); Gruas (aparelhos de elevação); Aparelhos de manutenção (carga e descarga); filtros de ar para motores; ceifeiras-enfardadeiras; ceifeiras-debulhadoras; navalhas de ceifeiras; tesouras eléctricas; separadores de nata; máquinas misturadoras; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); moinhos (máquinas); charruas; bombas (máquinas); cortadoras de relva (máquinas); serras (máquinas); lâminas de serras [partes de máquinas]; silenciadores para motores [escape]; amoladoras; limpa-neves de turbina; máquinas de cortar; peneiras (máquinas ou partes de máquinas); peneiradores; corta-palha; Máquinas de sachar; guinchos; cortadores (máquinas) para uso industrial; trituradores domésticos eléctricos; máquinas para jardinagem, nomeadamente cortadores de relva, tesouras de aparar, aparadores de relva verticais; bombas para jardinagem (máquinas); ferramentas para veículos automóveis accionadas mecanicamente; electrodomésticos, nomeadamente aparelhos de cozinha electromecânicos, nomeadamente aparelhos mecânicos de moagem e mistura para alimentos, misturadoras para uso doméstico (eléctricos); moinhos para uso doméstico (não manuais) e batedores para uso doméstico (eléctricos); espremedores eléctricos de frutos; amoladoras; ferramentas mecânicas (não manuais), em especial com accionamento eléctrico ou pneumático; acessórios para máquinas; dispositivos de limpeza a alta pressão; compressores de ar comprimido; Máquinas de mungir; ventosas para máquinas de ordenha; manjedouras automáticas; máquinas agrícolas; tosquiadoras (máquinas); tesouras eléctricas para cortar chapa de metal; ferramentas de soldadura (a gás); juntas (peças de motores); aparelhos eléctricos de marcar o gado; dispositivos a gás e aparelhos para soldadura; moinhos de café eléctricos.

Stroje a obrábacie stroje všetko pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a stavebníctvo; spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); strojom ovládané poľnohospodárske prístroje; liahne na vajcia; stroje na lisovanie odpadu; odsávacie stroje na priemyselné účely; separátory, odlučovače; airbrushové pištole (pištole na striekanie farby); štartéry pre motory a hnacie stroje; hnacie reťaze, hnacie stroje, hnacie hriadele, okrem pre pozemné vozidlá; betónové miešačky (stroje); rýpadlá; vrtné skľučovadlo, vŕtacie hlavice, vrtné hlavice (súčiastky strojov); vŕtacie stroje; brzdové obloženia, s výnimkou brzdových obložení pre vozidlá; latky (stroje - nástroje); dynamá; hrable; zásobníky (výsypky) na mechanické vykladanie; stroje na zemné práce; filtrovacie stroje; dopravníkové pásy; dopravníky (mechanizovaný chov zvierat); lisy na krmivo; tlakové ventilátory,nasávanie a preprava zrnín; dúchadlá, výtlacné ventilátory; čepele pre strihanie kožušín; nástroje (nie ručne ovládané); obracače sena (stroje); hoblovacky; vysokotlaké čistiace stroje; drevoobrábacie stroje; reťazové píly; piesty (ako súčasti strojov alebo motora); kompresory (stroje); žeriavy; manipulátory [zariadenia na nakladanie a vykladanie]; filtre na cistenie a chladenie vzduchu (do motorov); žacie hrstovacie a viazacie stroje; obilné kombajny; sekacie čepele pre sekačky; nožnice (elektrické -); odstredivky na smotanu; miešačky; motory a hnacie agregáty (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); frézovačky; pluhy; čerpadlá (stroje); Kosačky na trávniky (stroje); píly (stroje); pílové listy (ako súčasti strojov); tlmiče hluku pre motory (výfuk); drviče; snehové pluhy; rezacie stroje; sitá (stroje alebo súčiastky na stroje); preosievacie stroje; sekačky na seno; plečky [ako stroje]; navijaky; drviče (stroje) na priemyselné účely; elektrické mlynčeky pre domácnosť; záhradné stroje, menovite záhradné kosačky, rezačky, vertikulovače; čerpadlá na záhradné účely (stroje); strojom ovládané nástroje pre motorové vozidlá; elektrické prístroje pre domácnosť, menovite elektromechanické aparáty pre kuchyňu, menovite strojové aparáty na mletie a miešanie pre potraviny, mixážne prístroje pre domácnosť (elektrické); mlynčeky pre domácnosť (nie ručne poháňané) a metličky na sneh pre domácnosť (elektrické); elektrické lisy na ovocie; drviče; strojom poháňané, predovšetkým elektricky alebo pneumaticky poháňané ručné nástroje (nie ručne poháňané); armatúry pre stroje; vysokotlaké čistiace stroje; pneumatické kompresory; dojacie stroje; odsávačky ako časti strojov na dojenie; automaty na krmivo; poľnohospodárske stroje; strihacie stroje; nožnice (elektrické -); letovacie náradie (plynom poháňané); kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov); elektrické prístroje na značenie dobytku; plynom poháňané aparáty a prístroje na zváranie; elektrické mlynčeky na kávu.

Stroji in orodni stroji, vsi za poljedelstvo, gozdarstvo in gradbeništvo; strojni sklopi in pogonske komponente (razen za kopenska vozila); strojne poljedelske naprave; valilniki za jajca; stiskalnice za odpadke; sesalni stroji (za industrijsko uporabo); separatorji; brizgalne pištole za barvanje; zaganjači za motorje; pogonske verige, pogonski stroji, pogonske gredi, razen za suhozemska vozila; mešalniki za meton; bagri; vpenjalne vrtalne glave, vrtalne glave, vrtalne krone (strojni deli); vrtalni stroji; zavorne obloge razen za vozila; stružnice (obdelovalni stroji); dinama; brane; lijaki za mehansko raztovarjanje; stroji za zemeljska dela; filtrirne naprave; trakovi za tekoče trakove; transportne naprave (mehanizirana vzreja živali); stiskalnice za krmo; puhala za komprimiranje, sesanje in transportiranje zrnja; pihalni stroji; rezila za slamoreznice; ročno orodje (ne za ročno upravljanje); obračalniki za seno; skobeljni stroji; visokotlačni čistilni stroji; stroji za obdelavo lesa; verižne motorne žage; bati (deli motorjev ali strojev); kompresorji (stroji); žerjavi (naprave za dvigovanje); naprave za nakladanje in razkladanje; filtri za zrak (za motorje); kosilni in snopovezni stroji; kombajni; noži za kosilnice; električne škarje; posnemalniki mleka; mešalni stroji; motorji razen za kopenska vozila; mlini (stroji); plugi; črpalke (stroji); Kosilnice (stroji); žage (stroji); listi žag (deli strojev); glušniki za motorje (izpuh); brusilniki; snežni plugi; rezalni stroji; sita (stroji ali deli strojev); sita; slamoreznice; stroji za pletenje; vitli; drobilni stroji za industrijsko uporabo; električni drobilci za domačo rabo; vrtni stroji, in sicer kosilnice, kosilnice z nitko, rahljalniki trate; vrtne črpalke (stroji); orodje za motorna vozila na strojni pogon; kelektrične naprave za gospodinjstvo, in sicer elektromehanski aparati za kuhinjo, in sicer mlevski in mešalni aparati za živila, mešalne naprave za gospodinjstvo (elektrićne); mlinčki za gospodinjstvo (ne na ročni pogon) in metlice za sneg za gospodinjstvo (električne); električne stiskalnice za sadje za domačo uporabo; brusilniki; orodje na ročni pogon, predvsem na električni ali pnevmatski pogon (neročno); strojne armature; visokotlačni čistilni stroji; pnevmatski kompresorji; molzni stroji; sesalke za molzne stroje; avtomatski krmilniki; kmetijski stroji; aparati za striženje; velike električne škarje; spajkalno orodje (na plinski pogon); spoji s tesnenjem (deli strojev); električne naprave za označevanje živine; varilni aparati in naprave na plinski pogon; električni mlinčki za kavo.

Maskiner och verktygsmaskiner samtliga för jordbruk, skogsbruk och byggverksamhet; maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); maskindrivna jordbruksredskap; äggkläckningsmaskiner; komprimeringsmaskiner för avfall; sugmaskiner för industriella ändamål; separatorer; färgpistoler; startanordningar för motorer; drivkedjor, drivmaskiner, transmissionsaxlar, ej för fordon; betongblandare; schaktningsmaskiner; borrchuckar, borrhuvuden, borrskär (maskindelar); borrmaskiner; bromsbelägg, ej för fordon; svarvar (maskiner); dynamor; harvar; mekaniska avlastningsfickor; schaktmaskiner; filtreringsmaskiner; remmar för transportörer; transportörer (mekaniserad djurhållning); foderpressar; fläktanordningar för komprimering, sugning och transport av sädeskorn; blåsmaskiner; knivar för hackelsemaskiner; handverktyg (ej handdrivna); hövändare; hyvelmaskiner; högtryckstvättar; träbearbetningsmaskiner; kedjesågar; kolvar (maskin- eller motordelar); kompressorer (maskiner); Lyft- och hisskranar; Hanteringsapparater (lastning och lossning); filter för rening av kylluften i motorer; självbindare; skördetröskor; knivar för slåttermaskiner; saxar, elektriska; separatorer för grädde; blandningsmaskiner; motorer (dock ej för fordon); fräsmaskiner; plogar; pumpar (maskiner); gräsklippare (maskiner); sågmaskiner; maskinsågklingor; ljuddämpare för motorer [avgasrör]; slipmaskiner; snöfläktar; skärmaskiner; siktar eller såll (maskiner eller maskindelar); siktar; hackelsemaskiner; Ogräsrensningsmaskiner; vinschar; sönderrivningsmaskiner för industriellt bruk; elektriska hushållskvarnar; trädgårdsmaskiner, nämligen gräsklippare, kantsågar, vertikulerare; pumpar för trädgårdsbruk (maskiner); maskindrivna motorfordonsverktyg; elektriska hushållsapparater, nämligen elektromekaniska apparater för kök, nämligen maskinella malnings- och blandningsapparater för livsmedel, blandningsapparater för hushåll (elektriska); kvarnar för hushållsändamål (ej handdrivna) och vispar för hushållet (elektriska); elektriska fruktpressar; slipmaskiner; maskinverktyg, maskindrivna, speciellt elektriska eller pneumatiskt drivna verktyg (ej handdrivna); armaturer för maskiner; högtryckstvättar; tryckluftskompressorer; Mjölkningsmaskiner; spenkoppar för mjölkningsmaskiner; foderautomater; jordbruksmaskiner; klippmaskiner; elektriska saxar; lödverktyg (gasdrivna); tätningar (motordelar); elektriska boskapsmärkningsanordningar; gasdrivna apparater och svetsapparater; elektriska kaffekvarnar.

8
Nářadí a nástroje s ručním pohonem pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pro strojírenství, výrobu přístrojů a vozidel, jakož i pro stavební techniku; příbory; sekery; Prořezávače stromů; nůžky na větve; čerpadla (stroje); vrtáky; páčidla; cepíny; nástroje na stahování kůže dobytka; mízdřicí nože; frézy (nástroje); žabky (nože) zahradnické (malé); nůžky zahradnické; zahradnické nářadí (ruční); motyčky (ruční nástroje); ruční čerpadla (ručně ovládaná); hrábě (nářadí s ručním pohonem); ruční nůžky na živý plot; hoblíky; perlíky; podkovářské nože na kopyta; nabírací lžíce (ruční nářadí); křížové sekáče; zemědělské nářadí (s ručním pohonem); zednické lžíce; rydla (ruční nástroje); řezné nástroje (ruční); pilky (ruční nářadí); rostlinné násosky; zařízení na hubení rostlinných škůdců; žabky (nože) zahradnické (malé); hrábě (ruční nářadí); pilové listy (součásti nářadí); ostření (nástroje na-); nužky (rucní); přístroje pro porážku dobytka; brusy (ruční nástroje); šroubováky; sveráky; stahováky (pro tesaře a bednáře); kosy; srpy; rýče; ruční zvedáky; opasky na nářadí (držáky); rozstřikovače insekticidů (ruční); stříkací a postřikovací přístroje s ručním pohonem pro zahradnictví; nářadí s ručním pohonem pro zahradnictví, jmenovitě nůžky na trávu a zahradnické nůžky, hrábě, rýče a lopaty; příslušenství pro zahradnické nářadí, jmenovitě držáky na zahradnické nůžky a držáky nářadí pro násady; holicí strojky elektrické nebo neelektrické; elektrické strojky na stříhání vlasů; elektrické nástroje na stříhání nehtů; vrtáky (zařazené do třídy 8); nástroje s rucním rízením; zednické nářadí, nářadí na dřevo s ručním pohonem; nástroje pro strojní obrábění; zemědělské nářadí s ručním pohonem; přístroje pro značkování dobytka s ručním pohonem; nůžky; nože; stolní náčiní; čerpadla pro zahradnictví (s ručním pohonem); kovové kufříky na nářadí (plné); kožené brašny na nářadí (plné); plastové brašny na nářadí (plné).

Outils et appareils entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la construction; coutellerie, fourchettes et cuillers; haches; élagueurs; échenilloirs; soufflets; Forets; pinces-monseigneur; piolets à glace; appareils pour la dépouille des animaux de boucherie; hache-viande [outils]; fraises (outils); serpettes; sécateurs; outils de jardin (à main); pioches (outils à main); pompes à main; râteaux (outils à main); fauchettes; rabots; masses; rogne-pied; truelles (outils); bédanes; appareils agricoles (à main); truelles; burins; lames (outils]); scies (outils); déplantoirs; appareils pour détruire les parasites des plantes; serpettes; râteaux [outils]; lames de scies [parties d' outils]; instruments pour l'affûtage; cisailles; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie; meules à aiguiser à main; tournevis; étaux; serre-joints; faux; faucilles; bêches; vérins à main; ceintures porte-outils; vaporisateurs pour insecticides (outils actionnés manuellement); vaporisateurs et pulvérisateurs à main pour le jardinage; outils à main pour le jardin, à savoir tondeuses et sécateurs, scarificateurs, bêches et pelles; accessoires pour appareils de jardin, à savoir pots pour cisailles et supports pour manches; rasoirs électriques ou non; tondeuses électriques (pour les cheveux); coupe-ongles électriques; foreuses (comprises dans la classe 8); outils à main actionnés manuellement; outils de maçon, outils à bois à main; outils pour machines; appareils manuels à usage agricole; appareils manuels de marquage de bestiaux; ciseaux; couteaux; vaisselle; pompes de jardin (à main); coffres à outils métalliques (remplis); sacs à outils en cuir (remplis); sacs à outils (remplis) en matières plastiques.

Hand tools and implements used in agriculture, horticulture and forestry, mechanical engineering and the construction of apparatus and vehicles, and for structural engineering; cutlery; axes; tree pruners; pruning shears; fireplace bellows; drills; crowbars; ice picks; cattle skinning instruments; meat choppers (hand tools); milling cutters (hand tools); pruning knives; pruning scissors; garden tools (hand-operated); weeding forks (hand tools); hand pumps (hand-operated); rakes (hand tools); border shears; planes; sledgehammers; farriers' knives; ladles (hand tools); mortise chisels; agricultural implements (hand-operated); trowels; graving tools (hand tools); blades (hand tools); saws (hand tools); trowels (gardening); plant parasite killing apparatus; pruning knives; rakes (hand tools); saw blades (parts of hand tools); sharpening instruments; shears; appliances and instruments for slaughtering butchers' animals; grindstones (hand tools); screwdrivers; vices; clamps [for carpenters or coopers]; scythes; sickles; spades; hand-operated lifting-jacks; tool belts (holders); insecticide sprayers (hand-operated); hand-operated spraying devices for horticultural purposes; hand tools for horticultural purposes, namely lawn shears and garden shears, rakes, spades and shovels; accessories for gardening implements, namely racks for garden shears and holders for handles; electric and non-electric razors; electrical hair clippers; electric nail clippers; drills (included in class 8); hand-operated tools; bricklaying tools, hand-operated carpentry tools; machine tools; hand tools for agricultural purposes; hand-operated livestock marking tools; scissors; knives; tableware; pumps for horticultural purposes (hand-operated); tool boxes of metal (filled); toolbags of leather (filled); (filled) toolbags of plastic.

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Äxte (Beile); Baumausschneider; Baumscheren; Blasebälge; Bohrer; Brecheisen; Eispickel; Geräte zum Enthäuten von Schlachtvieh; Fleischhackmesser (Handwerkzeuge); Fräsen (Handwerkzeuge); Gartenmesser; Gartenscheren; Gartenwerkzeuge (handbetätigt); Hacken (Handwerkzeuge); Handpumpen (handbetätigt); Harken (Handwerkzeuge); Heckenscheren (handbetätigt); Hobel; Holzhämmer; Hufmesser; Kellen (Werkzeuge); Kreuzmeißel; landwirtschaftliche Geräte (handbetätigt); Maurerkellen; Meißel (handbetätigte Werkzeuge); Messer (Handwerkzeuge); Sägen (Handwerkzeuge); Pflanzenheber; Geräte zur Vernichtung von Pflanzenparasiten; Rebmesser; Rechen (Handwerkzeuge); Sägeblätter (Teile von Handwerkzeugen); Instrumente zum Schleifen und Schärfen; Scheren (Blech-, Baum-, Gartenscheren); Geräte zum Schlachten von Vieh; Schleifscheiben (Handwerkzeuge); Schraubendreher; Schraubstöcke; Schraubzwingen; Sensen; Sicheln; Spaten; Wagenheber (handbetätigt); Werkzeuggürtel (Halter); Zerstäuber für Insektizide (handbetätigt); handbetriebene Spritz- und Sprühgeräte für Gartenzwecke; Handwerkzeuge für Gartenzwecke, nämlich Rasen- und Gartenscheren, Harken, Spaten und Schaufeln; Zubehör für Gartengeräte, nämlich Köcher für Gartenscheren und Gerätehalter für Stiele; Rasierapparate elektrisch oder nicht elektrisch; elektrische Haarschneidemaschinen; elektrische Nagelschneidegeräte; Bohrer (soweit in Klasse 8 enthalten); handbetätigte Handwerkzeuge; Maurerwerkzeuge, handbetätigte Holzwerkzeuge; Maschinenwerkzeuge; handbetätigte Geräte für landwirtschaftliche Zwecke; handbetätigte Viehmarkierungsgeräte; Scheren; Messer; Bestecke; Pumpen für Gartenzwecke (handbetätigt); Werkzeugkoffer aus Metall (gefüllt); Werkzeugtaschen aus Leder (gefüllt); (gefüllte) Werkzeugtaschen aus Kunststoffen.

Håndværktøj og redskaber (hånddrevne) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed til konstruktion af maskiner, apparater og køretøjer samt til byggetekniske formål; knivsmedevarer, gafler og skeer; økser; beskæreredskaber til træer; havesakse; blæsebælge til pejsen; bor (håndværktøj); koben; issyle; redskaber til flåning af slagtedyr; kødhakkere [håndredskaber]; fræsere (håndværktøj); beskæreknive; beskæresakse; haveværktøj (håndværktøj); grøfterensningsmaskiner (håndværktøj); håndpumper (hånddrevne); river (håndværktøj); kantklippere; høvle; mukkerter; hovknive; støbeskeer (håndværktøj); lokbejtler; landbrugsredskaber (hånddrevne); murskeer; gravestikker; klinger til håndværktøj; save (håndværktøj); plantemaskiner; apparater til udryddelse af planteparasitter; beskæreknive; river (håndværktøj); Savblade (værktøj); sliberedskaber; sakse; apparater til slagtning af slagtedyr; slibesten (håndværktøj); skruetrækkere; skruestikker; skruetvinger; leer; krumknive; spader; donkrafte (håndbetjente); værktøjsbælter (holdere); forstøvere til insekticider (håndbetjente); hånddrevne sprøjteapparater til havebrug; håndværktøj til havebrug, nemlig plænetrimmere og beskæresakse, river, spader og skovle; tilbehør til haveredskaber, nemlig hylstre til havesakse og holdere til skafter; elektriske og ikke-elektriske barbermaskiner; elektriske hårklippere; elektriske negleklippere; boremaskiner (indeholdt i klasse 8); hånddrevent håndværktøj; murerværktøj, hånddrevet træværktøj; maskinværktøj; håndredskaber til landbrugsformål; hånddrevne redskaber til mærkning af kreaturer; sakse; knive; bordservice; pumper til havebrug (hånddrevne); værktøjskufferter af metal (fyldte); værktøjstasker af læder (fyldte); (fyldte) værktøjstasker af plastic.

Χειροκίνητα εργαλεία και μηχανήματα χειρός προοριζόμενα για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία, για την κατασκευή μηχανών, συσκευών και οχημάτων καθώς και την τεχνολογία κατασκευών· όργανα κοπής, πιρούνια, κουτάλια· τσεκούρια (μικροί πελέκεις)· κλαδευτήρια δέντρων· ψαλίδες κλαδέματος· φυσούνες τζακιού· τρυπάνια· ράβδοι διάρρηξης· παγοκόφτες· συσκευές για την εκδορά σφαγίων· μαχαίρια τεμαχισμού κρέατος (χειροκίνητα εργαλεία)· φρέζες (εργαλεία)· μαχαίρια κλαδέματος· ψαλίδια κλαδέματος· εργαλεία κηπουρικής (χειροκίνητα)· εκσκαφείς τάφρων [εργαλεία χειρός]· αντλίες χειρός (χειροκίνητες)· τσουγκράνες (χειροκίνητα εργαλεία)· ψαλίδες συντήρησης· πλάνες· βαρειές· κόπτες οπλών· χοάνες (εργαλεία χειρός)· σμίλες εντορμίας· γεωργικά μηχανήματα [χειροκίνητα]· μυστριά· χαρακτικές βελόνες· μαχαίρια (εργαλεία χειρός)· Πριόνια (εργαλεία)· εργαλεία μεταφύτευσης· συσκευές καταπολέμησης των παρασίτων στα φυτά· μαχαίρια κλαδέματος· τσουγκράνες [εργαλεία χειρός]· λεπίδες πριονιού (μέρη για εργαλεία)· όργανα ακονίσματος· ψαλίδες· συσκευές σφαγιασμού ζώων κρεοπωλείου· ακονόπετρες (εργαλεία χειρός)· κατσαβίδια· συνδήκτορες· σφιγκτήρες· μεγάλα δρεπάνια· μικρά δρεπάνια· σκαπάνες· χειροκίνητοι γρύλοι ανύψωσης· ζώνες με θήκες για εργαλεία (θήκες)· ψεκαστήρες για εντομοκτόνα (χειροκίνητοι)· χειροκίνητες συσκευές ψεκασμού και ψεκαστήρες για κηπουρικές χρήσεις· εργαλεία χειρός για κηπουρικές χρήσεις, συγκεκριμένα ψαλίδες για κούρεμα της χλόης και κλαδευτικές ψαλίδες, τσουγκράνες, σκαπάνες και φτυάρια· εξαρτήματα για εργαλεία κήπου, συγκεκριμένα βάσεις για κλαδευτικές ψαλίδες και βάσεις για στελέχη συσκευών· ξυριστικές μηχανές ηλεκτρικές ή μη ηλεκτρικές· ηλεκτρικές συσκευές για το κούρεμα των μαλλιών· ηλεκτρικές συσκευές για το κόψιμο των νυχιών· τρυπάνια (περιλαμβανόμενα στην κλάση 8)· χειροκίνητα εργαλεία· εργαλεία για χτίστες, χειροκίνητα εργαλεία ξύλου· εργαλεία επεξεργασίας· χειροκίνητα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη γεωργία· χειροκίνητες συσκευές σήμανσης ζώων· ψαλίδι· μαχαίρια· επιτραπέζια σκεύη· αντλίες για κηπουρικές χρήσεις (χειροκίνητες)· μεταλλικές βαλίτσες εργαλείων (γεμάτες)· δερμάτινες τσάντες εργαλείων (γεμάτες)· (γεμάτες) πλαστικές τσάντες εργαλείων.

Herramientas y aparatos accionados manualmente para uso agrícola, hortícola y silvícola, para construcción de maquinaria, aparatos y vehículos, así como para técnicas de construcción; cuchillería, tenedores y cucharas; hachas; podadoras; tijeras de jardinero; fuelles; perforadores; barras cortas; punzones para hielo; aparatos para desollar animales de carnicería; pica-carne (herramientas); fresas (herramientas); podaderas de jardinero; tijeras para podar; herramientas de jardín (accionadas manualmente); binadores [herramientas]; bombas de mano (accionadas manualmente); rastrillos [herramientas de mano]; honcejos; cepillo curvo (carpintería); mazas; cuchillas para cascos; cucharas [herramientas]; cinceles; instrumentos agrícolas (accionados a mano); llanas; buriles; hojas (herramientas); sierras (herramientas); desplantadores; aparatos para destruir los parásitos de las plantas; podaderas de jardinero; rastrillos [herramientas]; Hojas para sierras (partes de herramientas); instrumentos para el afilado; cizalla; aparatos para la matanza de animales de carnicería; muelas para afilar (manuales); destornilladores; tornos; cierra-juntas; hoces; hoces; palas; gatos manuales; cinturones portaherramientas [soportes]; pulverizadores para insecticidas (herramientas); aparatos de inyección y pulverización accionados a mano para horticultura; herramientas de mano para horticultura, en concreto tijeras para césped y para jardín, rastrillos, layas y palas; accesorios para aparatos de jardín, en concreto estuches para tijeras de jardín y soportes para mangos de herramientas; maquinillas de afeitar eléctricas o no; máquinas eléctricas para cortar el pelo; aparatos eléctricos para cortarse las uñas; brocas (comprendidas en la clase 8); herramientas de mano impulsadas manualmente; herramientas de albañilería, herramientas de madera accionadas manualmente; herramientas de máquinas; aparatos manuales para uso agrícola; aparatos accionados manualmente para marcar ganado; tijeras; cuchillos; vajillas; bombas para horticultura (accionadas manualmente); cajas de herramientas de metal (llenas); bolsas de herramientas de cuero (rellenas); bolsas de herramientas de plástico (llenas).

Käsivahendid ja -seadmed kasutamiseks põllumajanduses, aianduses ja metsanduses, masina-, seadme- ja sõidukiehituses ning ehituses; lõikeriistad; kirved (kirkad); Oksaharvendusnoad; kärpimistangid, kärpetangid; puhumislõõtsad; trellid; sõrgkangid; jääkirkad; tapaloomade nülgimise vahendid; lihatükeldusnoad, raienoad (käsi-tööriistad); käsifreesid; sirpnoad; aiakäärid; aiatööriistad (käsikäitatavad); kirved (käsi-tööriistad); käsipumbad (käsikäitatavad); rehad (käsi-tööriistad); käsiajamiga hekikäärid; höövlid; sepavasarad, suurvasarad; kabjanoad; kellud (käsi-tööriistad); tapipeitlid; põllumajandusseadmed (käsikäitatavad); kellud; meislid (käsi-tööriistad); lõiketerad (käsitööriistad); saed (käsi-tööriistad); taimelõikurid; taimekahjurite hävitusvahendid; sirpnoad; rehad (käsi-tööriistad); saelehed (tööriistade osad); teritusriistad; plekikäärid; seadmed kariloomade tapmiseks; terituskettad (käsi-tööriistad); kruvikeerajad, kruvitsad; kruustangid; hoidurid, pingutid ja kinnitid (puusepa- ja aamissepatööks); vikatid; sirbid; labidad; käsitungrauad; tööriistavööd (hoidikud); putukamürgipihustid (käsikäitatavad); käsikäitatavad aiapritsid ja -pihustid; käsi-aiatööriistad, nimelt muru- ja aiakäärid, hargid, labidad ja kühvlid; aiandusseadmete lisavarustus, nimelt aiakääride ümbrised ja seadmehoidikud vartele; pardlid, elektrilised või mitteelektrilised; elektrilised juukselõikurid; elektrilised küünelõikurid; puurid (mis kuuluvad klassi 8); käsitsi juhtimisega tööriistad; müüritööriistad, käsikäitatavad puidust tööriistad; mehaanilised tööpingid, töömasinad; käsikäitatavad põllumajandusseadmed; käsikäitatavad loomamärgistid; käärid; noad; lauanõud; aiapumbad (käsikäitatavad); metallist tööriistakohvrid (täidetud); nahast tööriistakotid (täidetud); plastist tööriistakotid (täidetud).

Käsikäyttöiset työkalut ja laitteet maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin, koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen rakentamiseen sekä rakennustekniikkaan; veitset, haarukat ja lusikat; kirveet; oksasakset; puutarhasakset; takkapalkeet; Porat; sorkkaraudat; jäänaskalit; teuraskarjan nahanpoistolaitteet; lihaleikkurit (käsityökalut); jyrsinkoneet (käsityökalut); puutarhaveitset; oksasakset; puutarhatyökalut (käsikäyttöiset); ojankaivuvälineet (käsityökalut); käsipumput (käsikäyttöiset); haravat (käsityökalut); reunasakset; höylät; moukarit; kaviokoukut; kauhat (käsikäyttöiset työkalut); reikätaltat; maatalousvälineet (käsikäyttöiset); muurauskauhat; taltat; veitset (käsityökalut); sahat (käsityökalut); koulimislaitteet; laitteet kasvien tuholaisten hävitykseen; puutarhaveitset; haravat (käsikäyttöiset työkalut); sahanterät (työkalujen osat); teroitusvälineet; leikkurit; teuraseläinten teurastuslaitteet; hiomakivet (käsikäyttöiset työkalut); ruuvitaltat; ruuvipuristimet; liimauspuristimet; viikatteet; sirpit; lapiot; tunkit (käsikäyttöiset); työkaluvyöt (pidikkeet); hyönteismyrkkyjen sumuttimet (käsikäyttöiset); käsikäyttöiset ruiskutus- ja sumutuslaitteet puutarhanhoitotarkoituksiin; käsityökalut puutarhanhoitotarkoituksiin, nimittäin ruohosakset, puutarhasakset, haravat, pistolapiot ja luontilapiot; puutarhalaitteiden tarvikkeet, nimittäin puutarhasaksien kotelot ja varsien telineet; parranajokoneet sähkökäyttöisinä tai muuten; sähkökäyttöiset hiustenleikkuukoneet; sähkökäyttöiset kynsileikkurit; porat (luokassa 8); käsikäyttöiset käsityökalut; muuraustyökalut, käsikäyttöiset puutyökalut; konetyökalut; käsikäyttöiset laitteet maataloustarkoituksiin; käsikäyttöiset karjanmerkintälaitteet; sakset; veitset; pöytäastiat; pumput puutarhanhoitotarkoituksiin (käsikäyttöiset); metalliset työkalukaapit (täytetyt); nahkaiset työkalupakit (täytetyt); (täytetyt) työkalulaukut muovista.

Kéziszerszámok és kézi működtetésű eszközök mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra, a gép-, készülék- és járműgyártás valamint építéstechnika számára; késáru/evőeszközök; fejszék (balták); Gallyazókések; venyigenyíró gépek; fújtatók; ívfúrók; feszítőrudak; jégcsákányok; vágóállatok lenyúzására szolgáló szerszámok és eszközök; húsvágó kések (kéziszerszámok); marógépek (kéziszerszámok); fürtszedo kések; metszoollók, kerti ollók; kerti szerszámok (kézzel működtetett); aprító készülékek (kéziszerszámok); kézi pumpák (kézzel működtetett); gereblyék (kéziszerszámok); kézi működtetésű kerti ollók; gyaluk; pörölyök (nagy kalapácsok); patareszelok; vakolókanalak (szerszámok); hornyolóvésők; (kézi működtetésű) mezőgazdasági eszközök; vakolókanalak; vésők (kéziszerszámok); pengék (kéziszerszámok); furészek (kéziszerszámok); növényemelők; készülékek növények parazitáinak irtására; fürtszedo kések; gereblyék (kéziszerszámok); fűrészlapok (szerszámokhoz); élezoeszközök; ollók (nyeső/nyíró-); állatok levágására szolgáló eszközök; csiszolókorongok [kéziszerszámok]; csavarhúzók; satuk; szorítókeretek (ácsok vagy asztalosok részére); kaszák; sarlók; ásók; emelőcsörlők (kézi működtetésű); szerszámtartó övek (tartók); rovarirtó-permetezők (szerszámok); kézi működtetésű locsoló- és öntözőeszközök kertészeti használatra; kertészeti kéziszerszámok, mégpedig fű- és kertészollók, gereblyék, ásók és lapátok; kerti eszközök tartozékai, mégpedig tokok kertészollókhoz és eszköztartók nyelekhez; elektromos vagy nem elektromos borotvák; elektromos hajvágók; elektromos körömvágó eszközök; fúrók (amennyiben a 8. osztályba tartoznak); kézi irányitású szerszámok; falazószerszámok, kézi faszerszámok; gépszerszámok; kézzel működtetett mezőgazdasági eszközök; kézzel működtetett állatbélyegző eszközök; ollók; kések; étkészlet; szivattyúk kertészeti használatra (kézzel működtetett); fém szerszámosládák (teli); szerszámostáskák bőrből (teli); (teli) műanyag szerszámostáskák.

Utensili e strumenti azionati manualmente per l'agricoltura, il giardinaggio e la silvicoltura, per la costruzione di macchine, apparecchi e veicoli nonché per l'edilizia; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; asce; potatori; forbici da giardinaggio; soffietti per caminetti; foratoi; piedi di porco; punteruolo per rompere il ghiaccio; apparecchi per spellare gli animali da macelleria; tritacarne (utensili manuali); frese (utensili); roncoline; potatoi; utensili da giardinaggio (ad azionamento manuale); marre [utensili]; pompe a mano; rastrelli (utensili manuali); piccole falciatrici; pialle; magli; coltelli; palette (utensili manuali); bedani; strumenti agricoli a mano azionati manualmente; cazzuole; bulini; lame [utensili]; seghe [utensili]; trapiantatori; apparecchi per distruggere i parassiti delle piante; roncoline; rastrelli [utensili]; lame di seghe [parti d' utensili]; strumenti per arrotare; cesoie; apparecchi per macellare gli animali da macelleria; mole (manuali); cacciaviti; morse; sergenti; Falci; Falcetti; vanghe; verricelli a mano; cinture per utensili (contenitori); vaporizzatori per insetticidi [utensili]; apparecchi a spruzzo e vaporizzatori manuali per giardinaggio; utensili manuali per giardinaggio, ovvero forbici per potare e da giardino, rastrelli, vanghe e pale; accessori per apparecchi da giardino, ovvero custodie per forbici da giardino e supporti per apparecchi con manici; rasoi elettrici e non elettrici; rasoi elettrici per capelli; tagliaunghie elettrici; trapani (compresi nella classe 8); utensili azionati manualmente; utensili da muratore, utensili manuali in legno; utensili per macchine; attrezzi manuali ad uso agricolo; apparecchi manuali per marchiare il bestiame; forbici; coltelli; servizi da tavola; pompe per giardinaggio (manuali); cassoni degli attrezzi in metallo (pieni); borse degli attrezzi in cuoio (piene); borse (piene) degli attrezzi in plastica.

Rankiniai įrankiai ir prietaisai, naudojami žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės reikmėms, mašinų, aparatų ir transporto priemonių gamyboje bei statybos technikoje; valgomieji įrankiai; kirviai; Sodo žirklės; sodininkų žirklės; siurbliai (mašinos); gręžtuvai; laužtuvai; ledkirčiai; galvijų odų lupimo įrankiai; mėsmalės (įrankiai); frezos (įrankiai); sodininkų peiliai; genėjimo žirklės; sodo įrankiai (rankiniai); griovių kasimo įrankiai; pompos (rankinės --- ); grėbliai (įrankiai); rankinės žirklės (sodininkų --- ); obliai; kalvių kūjai; kalvių (arklių kaustymo) peiliai; kaušai (įrankiai); drožybos kaltai; žemės ūkio padargai (įrankiai); mūrininkų mentės; graviravimo įrankiai; peiliai (įrankiai); pjūklai (įrankiai); augalų kėlikliai; augalų parazitų naikinimo aparatai; sodininkų peiliai; grėbliai (įrankiai); ašmenys pjūklams (įrankių dalys); galandimo įrankiai; metalo žirklės; gyvulių skerdimo įrankiai; galandimo diskai (įrankiai); atsuktuvai; spaustuvai; veržimo įtaisai (dailidžių ar kubilių); dalgiai; pjautuvai; kastuvai; rankiniai domkratai; diržai (įrankių --- ) (laikikliai); rankiniai purkštuvai insekticidams (įrankiai); rankiniai purkštuvai ir pulverizatoriai sodo reikmėms; rankiniai įrankiai sodo reikmėms, būtent vejos ir genėjimo žirklės, grėbliai, kastuvai ir lopetos; sodo įrankių priedai, būtent sodo žirklių dėklai ir įrankių laikikliai kotams; elektriniai ir neelektriniai skustuvai; elektrinės plaukų kirpimo mašinėlės; elektriniai nagų kirpimo įtaisai; grąžtai (priskirti 8 klasei); įrankiai; mūrininko įrankiai, rankiniai mediniai įrankiai; metalo apdirbimo staklės; žemės ūkio rankiniai įrankiai; rankiniai galvijų ženklinimo prietaisai; žirklės; peiliai; stalo reikmenys; siurbliai sodo reikmėms (rankiniai); metalinės įrankių dėžės (pilnos); odiniai įrankių krepšiai (pilni); (pilni) plastikiniai įrankių krepšiai.

Ar roku darbināmi darbarīki un ierīces izmantošanai lauksaimniecībā, dārzkopībā un mežsaimniecībā, izmantošanai mašīnbūvē, aparātu ražošanā un transportlīdzekļu būvē, kā arī būvniecības tehnoloģijās; galda piederumi; cirvji; Dārza šķēres (zargrieži); Dārza grieznes; sūkņi; urbji; skrūvgriežu asie gali; ledus cērtes; Geräte zum Enthäuten von Schlachtvieh; gaļas kapājamais nazis (rokas darbarīki); frēzes (darbarīki); dakšiņas (galda piederumi); dārza cirpēji; dārza instrumenti (ar roku darbināmi); kapļi (rokas darbarīki); rokas sūkņi (darbināmi ar roku); grābekļi (rokas darbarīki); handbetätigte Heckenscheren; ēveles; tvaika āmuri; naži; ķelles (darbarīki); gropju griežņi; lauksaimniecības mehānismi, izņemot ar roku darbināmos; mūrnieku ķelles; kalti; asmeņi (rokas darbarīki); zāģi (darbarīki); Augu sifons; aparāti augu parazītu iznīcināšanai; dakšiņas (galda piederumi); grābekļi (rokas darbarīki); zāģu asmeņi (mašīnu daļas); asināšanas rīki; dzirkles; Geräte zum Schlachten von Vieh; slīpripas [rokas darbarīki]; skrūvgrieži; skrūvspīles; skavas; izkaptis; sirpji; liekšķeres; ar roku darbināmi domkrati; darbarīku siksnas (turētāji); insekticīdu izsmidzināšanas ierīces (darbarīki); ar roku darbināmas izsmidzināšanas un smidzināšanas ierīces izmantošanai dārzkopībā; rokas darbarīki izmantošanai dārzkopībā, t.i., zālāja šķēres un dārza šķēres, grābekļi, platas lāpstas un lāpstas; dārza ierīču piederumi, t.i., dārza šķēru ievietošanas ligzdas un rokturu turētāji; skuvekļi; elektriskas matu griešanas ierīces; elektriskas nagu griešanas ierīces; urbji (ietverti 8.klasē); ar roku darbināmas ierīces un instrumenti; mūrnieku darbarīki, ar roku darbināmi koka instrumenti; darbmašīnas; ar roku darbināmas ierīces izmantošanai lauksaimniecībā; ar roku darbināmas liellopu marķēšanas ierīces; šķēres; naži; galda piederumi; sūkņi izmantošanai dārkopībā (darbināmi ar roku); no metāla izgatavoti instrumentu koferi (pildīti); no ādas izgatavotas instrumentu somas (tukšas); (pildītas) no plastmasas izgatavotas instrumentu somas.

Għodda u tagħmir imħaddem bl-idejn għal skopijiet agrikoli, ortikulturali u tal-forestrija għall-bini ta' magni, apparat u vetturi kif ukoll għall-inġinerija tal-bini; pożati; mnanar; Tagħmir għal qtugħ ta' siġar; secateurs; pompi; trapanijiet; staneg kbar tal-ħadid b'tarf fil-forma ta' spnar; bqaqan tas-silġ; tagħmir li jisloħ l-ifrat maqtula; skieken għat-tqattigħ tal-ħut (għodda ta' l-id); trapani (għodda); skieken tal-ġnien [żgħar]; secateurs; għodda tal-ġnien (manwali); tagħmir li jagħmel il-gruvijiet (għodda); pompi ta' l-idejn (imħaddma bl-idejn); xatbiet (għodod); ilġiem tas-sies tal-ħaxix mħaddma bl-idejn; ċani; mrietal ta' l-injam; skieken; kuċċaruni (għodod); furmaturi; implimenti agrikulturali minbarra dawk maħduma bl-idejn; ċani; furmaturi; xfafar (għodda ta' l-idejn); segi (għodda); tagħmir għal qlugħ ta' pjanti; apparat biex teqred il-parassiti tal-pjanti; skieken tal-ġnien [żgħar]; xtiebi (għodda ta' l-idejn); folji għas-segi (partijiet minn għodda); strumenti għall-għorik u li jsinnu; ġliem; tagħmir li joqtol l-ifrat; diski li jitħnu [għodda ta' l-idejn]; tornaviti; morsi; klampi; mnieġel; mnieġel (għall-qtugħ tal-qamħ u ħaxix); luħ; lievi mħaddma bl-idejn; ċinturini għall-għodda [ħowlders]; fawwâra ta' l-insettiċidi (għodod); apparat imħaddem bl-idejn tat-traxxix u sprejjar għall-ġardinaġġ; għodda għall-ġardinaġġ, jiġifieri ġliem tal-ħaxix u ġliem taż-żabra, xtillieri, ilwieħ u pali; aċċessorji għall-ġardinaġġ, jiġifieri kisi tubulari għall-ġliem taż-żabra u ħowlders ta' l-apparat għal mankijiet; mwies tal-leħja; tagħmir elettriku għall-qtugħ tax-xagħar; apparat elettriku li jaqta' d-dwiefer; trapani (inklużi fil-klassi 8); għodda mħaddma bl-idejn; għodda tal-bennejja, għodda ta' l-injam imħaddma bl-idejn; għodda tal-magni; għodda imħaddma bl-idejn għal skopijiet agrikoli; apparat għall-immarkar ta' l-ifrat imħaddem bl-idejn; imqassijiet; skieken; oġġetti li jintużaw għal fuq il-mejda; pompi għall-ġardinaġġ [imħaddma bl-idejn]; bagalji ta' l-għodda tal-metall (mimlija); basktijiet ta' l-għodda tal-ġilda (mimlija); basktijiet ta' l-għodda (mimlija) tal-plastik.

Handgereedschappen en -instrumenten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, voor de machine-, apparaten- en voertuigbouw alsmede voor de bouwtechniek; messenmakerswaren, vorken en lepels; bijlen; snoeiers; tuinscharen; balgen voor openhaarden; boren; koevoeten; ijspriemen; apparaten voor het villen van slachtdieren; vleeshakmessen (gereedschappen); frezen (gereedschappen); snoeimessen (sikkelvormig); snoeischaren; tuingereedschappen (met de hand te bedienen); graafgereedschappen; handpompen; harken (gereedschappen); tuinmessen; schaven; mokers; hoefsmidvijlen; gietlepels (gereedschappen); schietbeitels; landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; troffels; graveerbeitels; messen (gereedschappen); zagen (handgereedschappen); plantenschopjes; apparaten voor het verdelgen van plantparasieten; snoeimessen (sikkelvormig); harken (gereedschappen); zaagbladen (gereedschapsonderdelen); slijpinstrumenten; metaalscharen; apparaten voor het slachten van slachtdieren; slijpstenen, met de hand te bedienen; schroevendraaiers; bankschroeven; schroefklemmen (sergeanten); zeisen; sikkels; spaden; handkrikken; gereedschapsgordels (houders); insecticidenverstuivers (gereedschappen); handbediende spuit- en sproeiapparaten voor gebruik in de tuin; handgereedschappen voor gebruik in de tuin, te weten gras- en snoeischaren, harken, spaden en schoppen; toebehoren voor tuinapparatuur, te weten foedralen voor tuinscharen en gereedschaphouders voor stelen; elektrische en niet-elektrische scheerapparaten; elektrische tondeuses; elektrische nagelknippers; boren (voorzover begrepen in klasse 8); handgereedschappen, met de hand te bedienen; metselaarsgereedschappen, handbediende houtgereedschappen; machinegereedschappen; met de hand te bedienen apparaten voor landbouwkundige doeleinden; met de hand te bedienen apparaten voor het merken van vee; scharen; messen; tafelserviezen; pompen voor gebruik in de tuin (met de hand te bedienen); gereedschapskoffers van metaal (gevuld); gereedschapstassen van leder (gevuld); (gevulde) gereedschapstassen van kunststof.

Ręczne narzędzia i urządzenia do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, do budowy maszyn, aparatów i pojazdów a także dla techniki budowlanej; nożownicze (wyroby -); siekiery; Przycinacze do drzew; notyce ogrodnicze; miechy; wiertła; pręty krótkiego łomu stalowego; toporki do lodu; bydło (przyrzady do skórowania -); tasaki do siekania mięsa [ręczne]; frezy (narzgdzia); note ogrodnicze; sekatory; narzędzia ogrodnicze (ręczne); haki (narzędzia ręczne); pompki (ręczne); grabie [narzędzia]; ręczne nożyce do żywopłotów; strugi; młoty; note kowalskie; czerpaki [narzędzia]; dłuta gniazdowe; narzędzia rolnicze (ręczne); kielnie, packi metalowe; dłuta; ostrza (narzędzia ręczna); pity (narzgdzia); podnośniki do roślin; urządzenia do niszczenia pasożytów roślin; note ogrodnicze; grabie [narzędzia]; brzeszczoty pił (części narzędzi); przyrządy do ostrzenia; nożyce; urządzenia do uboju bydła; tarcze do ostrzenia (narzędzia ręczne); śrubokręty; imadła; zaciski ciesielskie i bednarskie; sierpy; sierpy; szpadle; podnośniki ręczne (lewarki); pasy do narzędzi (uchwyty); spryskiwacze do środków owadobójczych (narzędzia); ręczne urządzenia do natryskiwania i rozpylania do celów ogrodowych; narzędzia ręczne do celów ogrodowych, mianowcie nożyce do trawy i sekatory, grabie, szpadle i łopaty; wyposażenie do urządzeń ogrodowych, mianowicie kołczany do sekatorów i uchwyty do trzonków urządzeń; brzytwy; elektryczne maszynki do strzyżenia włosów; elektryczne cążki do paznokci; wiertła (o ile ujęte w klasie 8); narzędzia obsługiwane ręcznie; narzędzia murarskie, ręczne narzędzia do drewna; przybory do maszyn; narzędzia rolnicze ręczne; ręczne urządzenia do znakowania bydła; nożyczki; noże; zastawa stołowa; pompy do celów ogrodniczych (ręczne); metalowe skrzynki na narzędzia (z wyposażeniem); torby na narzędzia ze skóry (z wyposażeniem); (wyposażone) torby na narzędzia z tworzywa sztucznego.

Ferramentas e aparelhos manuais destinados à agricultura, à horticultura e à silvicultura, para a construção de máquinas, aparelhos e veículos, bem como para a construção; cutelaria, garfos e colheres; machados; podadores; tesouras de jardinagem; foles para lareiras; furadores (brocas); pés-de-cabra; picaretas para gelo; aparelhos para esfolar os animais de matadouro; corta-carne (ferramentas); fresas (ferramentas); podoas de jardineiro (podadeiras); tesouras de podar; ferramentas de jardinagem (manuais); enxadas [ferramentas]; pulverizador dorsal; ancinhos (ferramentas); foices pequenas; plainas; massas; puxavantes de ferrador; colheres (ferramentas); cinzéis; instrumentos agrícolas manuais, accionados manualmente; colheres de pedreiro [trolhas]; buris; lâminas [ferramentas]; serras [ferramentas]; transplantadores; aparelhos para destruir os parasitas das plantas; podoas de jardineiro (podadeiras); ancinhos [ferramentas]; lâminas de serras [partes de ferramentas]; instrumentos para a afiação; tesouras; aparelhos para o abate dos animais de matadouro; mós para afiar (manuais); chaves de fendas; tornos; aperta-juntas; foices; foicinhos; pás; macacos (manuais); cintos para ferramentas (suportes); vaporizadores para insecticidas [ferramentas]; pulverizadores e vaporizadores manuais para jardinagem; ferramentas manuais para jardinagem, nomeadamente tesouras de relva e de jardinagem, ancinhos, pás de corte e pás; acessórios para utensílios de jardinagem, nomeadamente recipientes para tesouras de jardinagem e suportes para cabos de ferramentas; máquinas de barbear (eléctricas ou não); máquinas eléctricas de cortar o cabelo; corta-unhas eléctricos; furadores (incluídos na classe 8); ferramentas manuais conduzidas manualmente; ferramentas para alvenaria, ferramentas manuais para madeira; máquinas-ferramentas; ferramentas manuais para uso agrícola; aparelhos manuais de marcar o gado; tesouras; facas; artigos de mesa; bombas para jardinagem (manuais); malas de ferramentas metálicas (guarnecidas); estojos de ferramentas em couro (guarnecidos); estojos de ferramentas (guarnecidos) em matérias plásticas.

Ručné nástroje a prístroje na poľnohospodárske, záhradkárske a lesnícke účely pre strojárstvo, výrobu prístrojov a automobilov, ako aj pre stavebnú techniku; nožiarsky tovar, príbor; sekery; Strihacie kliešte na prerezávanie stromov; záhradnícke nožnice (velké); čerpadlá; vrtáky; páčidlá, sochory; horolezecké čakany; dobytok (nástroje na stahovanie kože -); nože do mlynčekov (ručné nástroje); frézy (rucné -); štepárske nože; záhradnícke nožnice; záhradné náradie, (ručne ovládané); vinárske motyčky (nástroje); ručné čerpadlá (ručne ovládané); hrable (rucné náradie); ručne ovládané záhradnícke nožnice; hoblíky; mlaty; nože na konské kopytá; lyžice (nástroje); čapovacie dláta; poľnohospodárske náradie (ručné -) na ručný pohon; hoblíky; rydlá (ručné nástroje); nože, listy píly, radlice (rucné nástroje a náradie); pílky (rucné náradie); zvíhač rastlín; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov; štepárske nože; hrable (ručné náradie); pílové listy (časti strojov); ostriace nástroje; nožnice; prístroje pre zakáľanie dobytka; brúsky [ručné náradie]; skrutkovače; zveráky; zveráky (pre stolárov a debnárov); kosy; kosáky; rýle; ručne ovládané zdvíhadlá; opasky na náradie [držiaky]; rozprašovače na insekticídy (nástroje); ručne ovládané vstrekovacie a striekacie prístroje pre záhradné účely; ručné náradie na záhradnícke účely, menovite nožnice na trávnik a záhradnícke nožnice a nožnice na živý plot, hrable, rýle a lopaty; príslušenstvo pre záhradnícke prístroje, menovite puzdra na záhradnícke nožnice a držiaky prístrojov pre držadlá; britvy; elektrické strojčeky na strihanie vlasov; elektrické strojčeky na strihanie nechtov; vrtáky (doteraz zahrnuté v 8. triede); nástroje s ručným ovládaním; murárske nástroje, ručne ovládané nástroje na drevo; obrábacie stroje; ručne ovládané prístroje pre poľnohospodárske účely; ručne ovládané prístroje na značkovanie dobytku; nožnice; nože; kuchynský riad; čerpadlá na záhradnícke účely (ručne ovládané); kufre na náradie z kovu (s obsahom); tašky na náradie z kože (s obsahom); (naplnené) tašky na náradie z plastov.

Ročno orodje in naprave za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo za strojegradnjo, gradnjo aparatov in vozil ter za gradbeno tehniko; jedilni pribor; sekire; Velike škarje za obrezovanje drevja; škarje za obrezovanje drevja; črpalke (stroji); vrtalni svedri; lomilke; cepini za led; naprave in orodje za odiranje klavne živine; noži za sekljanje mesa (ročno orodje); freze (orodja); vrtnarski zakrivljeni noži; vrtnarske škarje; vrtno orodje (za ročno upravljanje); rovnice za kopanje jarkov; ročne črpalke; grablje (ročno orodje); ročne škarje za živo mejo; obliči (skoblji); kovaška kladiva; noži za podkovne kovače; zidarske žlice (ročno orodje); ozka dleta za dolbenje; poljedelske priprave (za ročno upravljanje); zidarske lopatice; majhno dleto za graviranje (ročno orodje); rezila (ročna orodja); žage (ročno orodje); dvigalec rastlin; naprave za zatiranje rastlinskih škodljivcev; vrtnarski zakrivljeni noži; grablje (ročno orodje); listi žag (deli orodja); instrumenti za brušenje in ostrenje; velike škarje (za pločevino ali vrtne); naprave za zakol živine; brusne plošče (ročno orodje); izvijači; primeži; spone (za tesarje in sodarje); kose; srpi; lopate; ročna dvigala; pasovi za orodje (držala); razpršilci za insekticide (orodja); vrtne škropilne in pršilne naprave na ročni pogon; vrtno ročno orodje, in sicer škarje za travo in vrtne škarje, grablje, lopate in lopate; dodatna oprema za vrtne naprave, in sicer tulci za vrtne škarje in držala za naprave za ročaje; električni in neelektrični brivniki; električni strojčki za striženje las; električni ščipalniki za nohte; svedri (ki jih obsega razred 8); orodja za ročno uporabo; zidarsko orodje, ročno leseno orodje; strojna orodja; ročne naprave za poljedelstvo; ročne naprave za označevanje živine; škarje; noži; namizna posoda; vrtne črpalke (ročne); kovinski kovčki za orodje (polni); torbe za orodje iz usnja (polne); (polne) torbe za orodje iz umetnih snovi.

Handdrivna verktyg och handredskap för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk, för maskin-, apparat- och fordonsbyggnad samt för byggnadsteknik; knivsmidesvaror, bestick; yxor; underhåll av träd; trädgårdssax; blåsbälgar för eldstäder; gruvborrar; bogserstänger; isklyvare; redskap för att flå slaktdjur; köttyxor (handverktyg); fräsar (handverktyg); beskärningsknivar; sekatörer; trädgårdsverktyg [handdrivna]; dikesspadar; handpumpar; krattor, räfsor (handredskap); grässaxar; hyvlar; släggor; hovknivar; slevar, skopor (handredskap); stämjärn (handverktyg), hålbettel, huggjärn; jordbruksredskap (handredskap); murslevar; graververktyg [handverktyg]; skäreggar [handverktyg]; sågar [handverktyg]; trädgårdsspadar; växtparasiter, utrotningsredskap för; beskärningsknivar; krattor, räfsor; sågblad (för handverktyg); slipredskap; stora specialsaxar; slaktredskap; slipstenar (handredskap); skruvmejslar; skruvstäd; foghållare för snickare och tunnbindare; liar; skäror; spadar; handdomkrafter; verktygsbälten (hållare); spridare för insekticider [handredskap]; handdrivna sprut- och sprejapparater för trädgårdsbruk; handverktyg för trädgårdsändamål, nämligen gräsmatte- och trädgårdssaxar, upprivare, spadar och skovlar; tillbehör för trädgårdsredskap, nämligen koger för trädgårdssaxar och hållare för redskapsskaft; elektriska eller icke-elektriska rakapparater och -hyvlar; elektriska hårklippare; elektriska nagelklippare; borrar (ingående i klass 8); handdrivna handverktyg; murningsverktyg, handdrivna träverktyg; maskinverktyg; handredskap för jordbruksändamål; handdrivna boskapsmärkningsanordningar; saxar; knivar; bordsserviser; pumpar för trädgårdsbruk (handdrivna); verktygslådor av metall (fyllda); verktygsväskor av läder (fyllda); (fyllda) verktygsväskor av plast.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, zařazené do třídy 9; gramofonové desky; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registracní pokladny, pocítací stroje (kalkulacky), hasicí zarízení; prosvěcovače vajec; píštalky na psy; ukazatele množství; mericí prístroje; chránice zubu; váhy; poplašné prístroje; kabely startovací pro motory; azbestové protipožární odevy; akumulátory elektrické pro vozidla; pozorovací prístroje; olůvka; olovnice; radiotelefonní zarízení; závaží; vlhkoměry (hygrometry); elektrická zařízení na vábení a hubení hmyzu; měděný drát, izolovaný; měřidla; svetelné znacení; fotometry; letovací přístroje (elektrické); prístroje pro rozbor vzduchu; magnety; ochranné prílby pro pájení; prístroje a stroje pro zkoušení materiálu; detektory kovu pro průmyslové účely; potraviny (zařízení pro rozbor-); přístroje pro ochranu sluchu k ochraně proti úrazu; vypínače; přístrojové desky; posuvná merítka; ochranné přílby; zásuvky a kryty na zásuvky; požární stríkacky; vážící stroje; svařovací elektrody; elektrické kabely; trasírky, výtyčky, nivelační tyče; pravítka (měřicí přístroje); ochranné rukavice; baterie pro svícení; videa týkající se domácích kutilů, zahrad, domácích zvířat a koní; elektrické dráty; elektrické vodiče a příslušné spojovací armatury; rozvodné panely nebo rozvodné skříně (elektřina); nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; elektrické pájecí nářadí; kovové elektrifikované ohrady a příslušné transformátory; nekovové elektrifikované ohrady a příslušné transformátory; Bezpečnostní obuv; elektronické regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; svařovací přístroje (elektrické); elektrické přístroje ke svařování.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques et cinématographiques, compris dans la classe 9; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; mire-oeufs; sifflets pour appeler les chiens; indicateurs de quantités; instruments de mesurage; protège-dents; balances; appareils d'alarmes; câbles de démarrage pour moteurs; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; piles électriques; instruments d'observation; plombs de fils à plomb; fils à plomb; postes radiotéléphoniques; poids; hygromètres; dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes; fils de cuivre isolés; jauges; enseignes lumineuses; photomètres; appareils à souder électriques; appareils pour l'analyse de l'air; aimants; masques de soudeurs; instruments et machines pour essais de matériaux; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel; appareils pour l' analyse des aliments; protections auditives aux fins de protection contre les accidents; interrupteurs; pupitres de distribution (électricité); pieds à coulisse; casques de protection; prises de courant et clapets pour prises de courant; pompes à incendie; machines de pesage; électrodes pour la soudure; câbles électriques; jalons (instruments d'arpentage); Mètres; gants de protection; batteries d'allumage; vidéos au sujet du bricolage, du jardinage, des animaux familiers et des chevaux; fils électriques; conducteurs et garnitures de raccordement s'y rapportant; tableaux ou armoires de distribution (electricité); échelles de sauvetage; outils à souder électriques; clôtures métalliques électrifiées et transformateurs s'y rapportant; clôtures non métalliques électrifiées et transformateurs s'y rapportant; chaussures de protection; accessoires électroniques de réglage pour appareils à eau ou au gaz ainsi que pour conduites d'eau ou de gaz; postes à souder (électriques); appareils de soudure électriques.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic apparatus and instruments, included in class 9; gramophone records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus; egg-candlers; dog whistles; quantity indicators; measuring instruments; teeth protectors; scales; alarm apparatus; starter cables for motors and engines; asbestos clothing for protection against fire; batteries, electric; observation instruments; plumb bobs; plumb lines; radiotelephony sets; weights; hygrometers; electric devices for attracting and killing insects; copper wire, insulated; gauges; luminous signs; photometers; soldering apparatus (electric); air analysis apparatus; magnets; solderers' helmets; material testing instruments and machines; metal detectors for industrial purposes; food analysis apparatus; hearing protection apparatus for accident prevention; switches; distribution consoles (electricity); slide calipers; protective helmets; sockets and socket covers; fire engines; weighing machines; welding electrodes; electric cables; rods (surveying instruments); Rulers; protective gloves; batteries for lighting; videos about DIY, gardens, pets and horses; electric wire; conductors and connection fittings therefor; distribution boards or boxes (electricity); fire escapes; electric soldering tools; electric fences of metal, and transformers therefor; electric fences, not of metal, and transformers therefor; protective footwear; electronic regulating accessories for water or gas apparatus, and for water or gas pipes; welding apparatus (electric); electric welding apparatus.

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Filmapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Feuerlöschgeräte; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; Mengenmesser; Messinstrumente; Mundschutz; Waagen; Alarmgeräte; Anlasserkabel für Motoren; Asbestbekleidungsstücke zum Schutz gegen Feuer; Batterien (elektrisch); Beobachtungsinstrumente; Bleie für Senklote; Bleilote; Funksprechgeräte; Gewichte; Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer); elektrische Insektenanlock- und -vertilgungsgeräte; Kupferdraht (isoliert); Lehren; Leuchtschilder; Lichtstärkemesser; Lötapparate (elektrische); Luftanalysegeräte; Magnete; Masken für Schweißer; Materialprüfinstrumente und -maschinen; Metalldetektoren für gewerbliche Zwecke; Nahrungsmittelanalysegeräte; Gehörschutzapparate zu Unfallschutzzwecken; Schalter; Schaltpulte (Elektrizität); Schieblehren; Schutzhelme; Steckdosen und Steckdosenabdeckungen; Strahlrohre für Feuerlöschzwecke; Wägemaschinen; Schweißelektroden; Elektrokabel; Messlatten; Meterstäbe; Schutzhandschuhe; Zündbatterien; Videos betreffend Heimwerker, Garten, Haustiere und Pferde; elektrische Drähte; Leiter und Verbindungsarmaturen hierzu; Verteilertafeln oder -schränke (Elektrizität); Rettungsleitern; elektrische Lötwerkzeuge; Elektrozäune aus Metall und dazugehörige Transformatoren; Elektrozäune nicht aus Metall und dazugehörige Transformatoren; Sicherheitsschuhe; elektronisches Regelungszubehör für Wasser- oder Gasgeräte sowie für Wasser-oder Gasleitungen; Schweißapparate (elektrisch); elektrische Apparate zum Schweißen.

Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske apparater og -instrumenter, indeholdt i klasse 9; grammofonplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater; gennemlysningsapparater til æg; hundefløjter; mængdeindikatorer; måleinstrumenter; tandbeskyttere; vægte; alarmapparater; startkabler til motorer; asbestbeklædning til beskyttelse mod ild; elektriske batterier; observationsinstrumenter; Blylod; Lodliner; radiotelefonisæt; vægtlodder; fugtmålere (hygrometre); elektriske apparater til tiltrækning og udryddelse af insekter; isoleret kobbertråd; lærer (måleinstumenter); lysende skilte; lysmåler; loddeapparater (elektriske); apparater til analyse af luftkvaliteten; magneter; hjelme til beskyttelse ved lodning; instrumenter og maskiner til materialeafprøvning; metaldetektorer til erhvervsformål; apparater til næringsmiddelanalyse; høreværn til beskyttelse mod ulykker; afbrydere; distributionskonsoller (elektriske); skydelærer; beskyttelseshjelme; stikdåser og afdækninger til stikdåser; brandbiler; vejemaskiner; svejseelektroder; elektriske kabler; Målelægter; Målestokke; beskyttelseshandsker; batterier til belysning; videoer om gør det selv-folk, have, kæledyr og heste; elektrisk ledning; ledere og forbindelsesarmaturer hertil; fordelingstavler eller -skabe (elektricitet); brandstiger; elektriske loddeværktøjer; elektriske hegn af metal og transformatorer hertil; elektriske hegn, ikke af metal, og transformatorer hertil; beskyttelsesfodtøj; elektronisk reguleringstilbehør til vand- eller gasapparater samt til vand- eller gasledninger; svejseapparater (elektriske); elektriske svejseapparater.

Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, περιλαμβανόμενα στην κλάση 9· δίσκοι γραμμοφώνου· αυτόματοι πωλητές και μηχανισμοί τιθέμενοι σε κίνηση με την εισαγωγή νομίσματος ή κέρματος· ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές (υπολογιστικές μηχανές), πυροσβεστήρες· συσκευές ωοσκόπησης· σφυρίχτρες για σκύλους· ενδείκτες ποσότητας· όργανα μέτρησης· προστατευτικά δοντιών· ζυγοί· συσκευές συναγερμού· καλώδια εκκινητήρων για κινητήρες· πυρίμαχα ενδύματα από αμίαντο· ηλεκτρικές μπαταρίες· όργανα παρατήρησης· βαρίδια στάθμης· νήματα της στάθμης· σετ ραδιοτηλεφωνίας· βαρίδια· συσκευές μέτρησης της υγρασίας (υγρόμετρα)· ηλεκτρικές συσκευές προσέλκυσης και εξόντωσης εντόμων· μονωμένα χάλκινα σύρματα· μετρητές· φωτεινές επιγραφές· φωτόμετρα· (ηλεκτρικές) συσκευές συγκόλλησης· συσκευές ανάλυσης αέρα· μαγνήτες· προσωπίδες για τεχνίτες συγκολλήσεων· όργανα και μηχανές δοκιμής υλικών· ανιχνευτές μετάλλων για επαγγελματικές χρήσεις· συσκευές ανάλυσης τροφίμων· συσκευές προστασίας της ακοής για χρήση στην προστασία από ατυχήματα· διακόπτες· χειριστήρια (κονσόλες) διανομής (ηλεκτρισμού)· διαστημόμετρα ολίσθησης· προστατευτικά κράνη· ρευματολήπτες και καλύμματα ρευματοληπτών· πυροσβεστικές αντλίες· μηχανές ζύγισης· ηλεκτρόδια συγκόλλησης· ηλεκτρικά καλώδια· πήχεις μετρήσεων· ράβδοι μετρικού μήκους· προστατευτικά γάντια· μπαταρίες για φωτισμό· βίντεο που αφορούν τεχνίτες, κήπους, κατοικίδια και άλογα· ηλεκτρικά σύρματα· αγωγοί και εξαρτήματα σύνδεσης για αυτά· πίνακες ή κουτιά διανομής (ηλεκτρικό ρεύμα)· έξοδοι κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς· ηλεκτρικά εργαλεία συγκόλλησης· ηλεκτρικές μεταλλικές περιφράξεις και αντίστοιχοι μετασχηματιστές· ηλεκτρικές μη μεταλλικές περιφράξεις και αντίστοιχοι μετασχηματιστές· προστατευτικά υποδήματα· ηλεκτρονικά εξαρτήματα ρύθμισης για συσκευές υδροδότησης ή αερίου καθώς και για αγωγούς υδροδότησης ή αερίου· συσκευές συγκόλλησης (ηλεκτρικές)· ηλεκτρικές συσκευές συγκόλλησης.

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos y cinematográficos, comprendidos en la clase 9; discos de gramófono; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, extintores; ovoscopios; silbatos para llamar a los perros; indicadores de cantidades; instrumentos de medida; protectores de dientes; balanzas; aparatos de alarma; cables de arranque para motores; trajes de amianto de protección contra el fuego; pilas eléctricas; instrumentos de observación; Plomos de plomadas; Plomadas; equipos radiotelefónicos; pesos; medidores de la humedad (higrómetros); dispositivos eléctricos para la atracción y destrucción de insectos; hilos de cobre aislados; calibradores; señales luminosas; fotómetros; aparatos para soldadura directa (eléctricos); aparatos para analizar el aire; imanes; máscaras para soldadores; instrumentos y máquinas para ensayo de materiales; detectores de metales para aplicaciones industriales; aparatos para analizar alimentos; aparatos de protección auditiva para prevenir accidentes; interruptores; pupitres de distribución (electricidad); compás de corredera; cascos de protección; tomas de corriente y tapas para tomas de corriente; bombas de incendio; máquinas de pesaje; electrodos de soldadura; cables eléctricos; Miras de topógrafo; Metros; guantes de protección; baterías de encendido; vídeos sobre bricolaje, jardín, animales domésticos y caballos; alambre eléctrico; conductores y equipos de conexión para estos productos; cuadros o armarios de distribución (electricidad); escaleras de salvamento; herramientas eléctricas para soldadura; vallas eléctricas de metal y los correspondientes transformadores; vallas eléctricas que no sean de metal y los correspondientes transformadores; calzado de protección; accesorios electrónicos de regulación para aparatos y tuberías de agua o gas; aparatos de soldadura (eléctricos); aparatos eléctricos para soldar.

Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmiseadmed ja -vahendid, mis kuuluvad klassi 9; grammofoniplaadid; müügiautomaadid, müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, kalkulaatorid, klahvarvutid, tulekustutusseadmed; ovoskoobid; koeraviled; indikaatorid (koguse-), koguseindikaatorid, kogusenäiturid; mõõteriistad, mõõdikud; hambakaitsed; kaalud; häireseadmed; starterikaablid (mootoritele); asbestrõivad (tulekindlad); akud, patareid; vaatlusriistad, vaatlusseadmed; nöörloodid; loodinöörid; raadiotelefonijaamad; kaaluvihid; niiskusmõõturid (hügromeetrid); putukapüünised (elektrilised); vasktraat (isoleeritud); kaliibrid; märgid (helendavad); fotomeetrid; jooteseadmed (elektrilised); õhuanalüsaatorid; magnetid; keevitaja kaitsekiivrid; materjalide teimiseadmed ja -instrumendid; tööstuslikud metallidetektorid; toiduanalüsaatorid; kuulmiskaitsevahendid (isikukaitsevahendid); kommutaatorid; juhtpuldid (elektrotehnika); nihikud, nihkmõõdikud; kaitsekiivrid; pistikupesad ja pistikupesakatted; tuletõrjepritsid; kaalumisseadmed; keevituselektroodid; kaablid (elektri-), elektrikaablid; nivelleerimislatid, nivelleerlatid (geodeesiatarbed); joonlauad (mõõteriistad); kaitsekindad; akud (valgustus-), valgustusakud; majapidamise, aedade, koduloomade ja hobuste teemalised videod; elektrijuhtmed; elektrijuhid ja nende ühendustarvikud; jaotuspaneelid või -kilbid (elektrotehnika); tuletõrjeredelid; elektrilised jootevahendid; metallist elektritarad ja nende trafod; muust kui metallist elektritarad ja nende trafod; Ohutusjalatsid; vee- või gaasiseadmete, samuti vee- või gaasitorustike elektroonilised reguleerpaigaldised; keevitusseadmed (elektrilised); elektrilised keevitusseadmed.

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuvalaitteet ja -kojeet luokassa 9; äänilevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tulensammutuslaitteet; kananmunien läpivalaisulaitteet; koirapillit; määränilmaisimet; mittausvälineet; hammassuojukset; vaa'at; hälytyslaitteet; moottorien käynnistinkaapelit; tulelta suojaavat asbestivaatteet; sähköparistot; havaintovälineet; riippuluodit; luotilangat; radiopuhelimet; painot; kosteusmittarit; sähkölaitteet hyönteisten houkuttelemiseen ja tuhoamiseen; kuparijohto, eristetty; muotit; valokyltit; valomittarit; juotoslaitteet (sähkötoimiset); ilman analysointilaitteet; magneetit; juottajien kypärät; aineenkoestuskojeet ja -koneet; metallinilmaisimet teollisiin tarkoituksiin; elintarvikkeiden tutkimuslaitteet; kuulosuojaimet onnettomuuksilta suojaamiseen; katkaisimet; sähkönjakokonsolit; työntömitat; suojakypärät; pistorasiat ja pistorasioiden suojukset; paloautot; punnituslaitteet; hitsauselektrodit; sähkökaapelit; mittauslaatat; Mitat; suojakäsineet; sytytysakut; kodin nikkarointiin, puutarhaan, kotieläimiin ja hevosiin liittyvät videot; sähköjohdot; johteet ja niiden kiinnitysosat; jakotaulut tai -kaapit (sähkö); paloportaat; sähkötoimiset juotostyökalut; sähköaidat metallista ja niihin liittyvät muuntajat; sähköaidat muusta kuin metallista ja niihin liittyvät muuntajat; turvajalkineet; vesi- tai kaasulaitteiden ja -putkien elektroniset säätövarusteet; hitsauslaitteet (sähkökäyttöiset); sähköhitsauslaitteet.

Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi készülékek és műszerek, amennyiben a 9. osztályba tartoznak; lemezek lemezjátszóhoz; árusító automaták és érmebedobással működő berendezésekhez készült szerkezetek; pénztárgépek, számológépek, tűzoltókészülékek; tojáslámpázók; kutyasípok; mennyiségjelzők; mérőműszerek; fogvédők; mérlegek; riasztó készülék; indítókábelek motorokhoz; azbesztruházat (tűz- és balesetvédelmi célra használt ~); elemek, (elektromos); figyelőkészülékek/szemlélőműszerek; ón függoónokhoz; függoónok; rádiótelefon készülékek; súlyok; nedvességmérők (higrométerek); rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök; (szigetelt) rézhuzalok; mérőberendezések/-műszerek/-eszközök; világító jelek; fényerősségmérők; forrasztókészülékek (elektromos); levegőelemző berendezések; mágnesek; védősisakok forrasztáshoz; anyagvizsgáló készülékek és gépek; fémdetektorok ipari célra; élelmiszerelemző készülékek; hallásvédő készülékek balesetvédelmi célból; kapcsolók; vezérlőpultok (elektromosság); tolómércék; védősisakok; dugaszolóaljzat és dugalj fedelek; tűzoltófecskendők; mázsálók; ívhegesztő elektródák; villamos kábelek; szintezőlécek (ellenőrző műszerek); mérorudak (méromuszerek); védőkesztyű; elemek/akkumulátorok világításhoz; videók házi barkácsolással, kerttel, háziállatokal és lovakkal kapcsolatban; elektromos vezetékek; vezetők és ehhez tartozó összekötő szerelvények; elosztó táblák vagy -szekrények (elektromosság); mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők; elektromos forrasztószerszámok; elektromos fémkerítések és hozzájuk tartozó transzformátorok; elektromos kerítések nem fémből és hozzájuk tartozó transzformátorok; Védő és biztonsági lábbelik; elektronikus szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez, valamint víz- vagy gázvezetékekhez; hegesztő eszközök (elektromos); elektromos hegesztő berendezések.

Apparecchi e strumenti cientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, compresi nella classe 9; dischi per fonografo; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori d cassa, macchine calcolatrici, estintori; sperauovo; fischietti per chiamare i cani; indicatori della quantità; strumenti di misura; proteggi-denti; bilance; apparecchi di allarme; cavi di motorini d'avviamento per motori; indumenti in asbesto per la protezione contro il fuoco; pile elettriche; strumenti d'osservazione; piombini per fili a piombo; fili a piombo; stazioni radiotelefoniche; pesi; misuratori di umidità (igrometri); dispositivi elettrici per attirare e distruggere gli insetti; fili di rame isolati; sagome; insegne luminose; fotometri; apparecchi di brasatura (elettrici); apparecchi per l'analisi dell'aria; magneti; maschere per saldatori; strumenti e macchine per la prova di materiali; rivelatori d'oggetti metallici per uso industriale; apparecchi per l' analisi degli alimenti; apparecchi di protezione dell'udito per la prevenzione degli infortuni; interruttori; banchi di distribuzione (elettricità); calibro a corsoio; caschi di protezione; prese di corrente e rivestimenti per prese; pompe da incendio; macchine per pesare; elettrodi per saldatura; cavi elettrici; paline [strumenti d'agrimensura]; Metri; guanti di protezione; batterie d'accensione; video relativi a lavori artigianali, giardini, animali domestici e cavalli; fili elettrici; conduttori e relativi accessori di collegamento; quadri o armadi di distribuzione (elettricità); scale di salvataggio [trasportabili]; utensili elettrici per brasare; recinzioni elettrificate in metallo e relativi trasformatori; recinzioni elettrificate non in metallo e relativi trasformatori; calzature di protezione; accessori elettronici di regolazione per apparecchi ad acqua o a gas nonché per condotte dell'acqua o del gas; apparecchi per saldare (elettrici); apparecchi per saldare elettrici.

Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos aparatai ir prietaisai, priskirti 9 klasei; gramofono plokštelės; pardavimo automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, ugnies gesinimo aparatai; kiaušinių tikrinimo prietaisai (ovoskopai); šunų švilpukai; kiekio indikatoriai; matavimo prietaisai; dantų apsaugai; svarstyklės; signalizacijos aparatai; paleidimo kabeliai (variklių --- ); asbesto drabužiai, apsaugantys nuo ugnies; baterijos (elektrinės --- ); stebėjimo prietaisai; svambalų svareliai; svambalų gijos; radiotelefono aparatai; svarsčiai; drėgmės matuokliai (higrometrai); elektriniai vabzdžių viliojimo ir naikinimo prietaisai; varinė viela (izoliuota --- ); matuokliai; šviečiantys ženklai; fotometrai; litavimo aparatai (elektriniai); oro analizės aparatai; magnetai; lituotojų šalmai; medžiagų bandymo prietaisai ir mašinos; metalo detektoriai verslo reikmėms; pašarų analizės aparatai; klausos organų apsaugos aparatai apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų reikmėms; jungikliai; skirstomieji pultai (elektra); slankmačiai; apsauginiai šalmai; kištukai ir kištukinių dėžučių gaubtai; gaisrinės mašinos; svėrimo mašinos; suvirinimo elektrodai; elektros kabeliai; matuokliai (geodezijos prietaisai); metrai (matavimo įrankiai); apsauginės pirštinės; apšvietimo baterijos; vaizdo filmai, susiję su namudininkais, sodu, namų gyvūnais ir arkliais; elektros laidai; laidininkai ir jų jungiamoji armatūra; elektros skirstomosios lentos arba spintos (elektra); gaisrinės kopėčios; elektriniai litavimo aparatai; metalinės elektrinės tvoros ir joms priklausantys transformatoriai; nemetalinės elektrinės tvoros ir joms priklausantys transformatoriai; Apsauginė avalynė; vandens arba dujų aparatų bei vandens arba dujų vamzdynų elektroniniai reguliavimo reikmenys; suvirinimo aparatai (elektriniai); elektrinio suvirinimo aparatai.

Zinātniski, kuģniecības, ģeodēzijas, fotogrāfijas, kinematogrāfijas aparāti un instrumenti, kas ietverti 9. klasē; gramofona ieraksti; tirdzniecības automāti un mehānismi ar naudu iedarbināmiem aparātiem; kases aparāti, rēķināšanas mašīnas, ugunsdzēsības aparāti; olu caurskatīšanas ierīces; suņu svilpes; kvantitātes indikatori; mērinstrumenti; zobu aizsargi; svari; signalizācijas aparāti; motoru un dzinēju starteri; azbesta apģērbi aizsardzībai pret uguni; elektriskās baterijas; novērošanas instrumenti; svērteņi; svērteņi; radiotelefonijas aparatūras; atsvari; mitruma līmeņa mērierīces (higrometri); elektriskās iekārtas kukaiņu piesaistīšanai un iznīcināšanai; vara stieple (izolētas); mērinstrumenti; gaismas izkārtnes; gaismas stipruma mērītāji; lodaparāti (elektriski); gaisa analīzes aparāti; magnēti; lodētāju aizsargķiveres; materiālu testēšanas instrumenti un mašīnas; metāla detektori izmantošanai industrijā; pārtikas produktu analizēšanas ierīces; dzirdes aizsargaparāti aizsardzībai pret nelaimes gadījumiem; slēdži; sadales pultis (elektrība); slaidu kasetes; aizsargķiveres; kontaktligzdas un kontaktligzdu aizsegi; ugunsdzēsības ierīces; svēršanas ierīces; metināšanas elektrodi; elektriskie kabeļi; mērlatas; mērītāji; aizsargcimdi; akumulatori apgaismošanai; videomateriāli saistībā ar amatniecību, dārzkopību, mājdzīvniekiem un zirgiem; elektriskais vads; elektriskie vadītāji un to savienošanas armatūra; sadales paneļi vai skapji (elektrība); glābšanas kāpnes; elektriski lodēšanas instrumenti; elektriskie žogi, kas izgatavoti no metāla, un to transformatori; elektriskie žogi, kas nav izgatavoti no metāla, un to transformatori; Drošības apavi; elektroniski ūdens vai gāzes ierīču, kā arī ūdensvadu vai gāzes vadu regulēšanas piederumi; metināšanas aparāti (elektriskie); elektriskie metināšanas aparāti.

Apparat u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, ta' l-istħarriġ, fotografiċi, ċinematografiċi, inklużi fil-klassi 9; rekords tal-gramofon; magni tal-bejgħ awtomatiċi u mekkaniżmi għall-apparat imħaddem bil-muniti; cash registers, magni li jikkalkulaw u apparat għat-tifi tan-nar; tagħmir għal eżaminar tal-bajd fid-dawl tax-xemgħa; sfafar tal-klieb; tagħmir li jindika l-kwantitajiet; strumenti tal-kejl;  oġġetti li jipproteġu s-snien;  miżien; apparat ta' l-allarm; kejbils ta' l-istarters għall-muturi; ħwejjeġ ta' l-asbestos għall-protezzjoni kontra n-nar; batteriji, elettriċi; strumenti ta' l-osservazzjoni; kanen ta' l-ilma; kanen ta' l-ilma; settijiet tar-radjotelefonija;  piżijiet; miters ta' l-umdità (igrometri); apparat elettriku li jattira u joqtol l-insetti; wajers tar-ram [bl-insulazzjoni]; gauges; sinjali li jixgħelu; miters tad-dawl; apparat (elettriku) ta' l-issaldjar; apparat għall-analiżi ta' l-arja; kalamiti; elmi għal nies li jissaldjaw; strumenti u magni li jittestjaw il-materjal; ditekters tal-metall għal skopijiet industrijali; tagħmir ta' analiżi ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel; apparat għall-protezzjoni tal-widnejn għal protezzjoni kontra inċidenti; swiċċijiet; pannelli tad-distribuzzjoni (elettriku); calipers ta' l-islajds; elmi protettivi; sòkits u kisi tas-sòkits; fire engines; magni ta' l-użin; elettrodi ta' l-iwweldjar; kejbils elettriċi; vireg tal-ħadid tal-kejl; rigi tal-mastrudaxxi; ingwanti protettivi; batteriji għad-dawl; vidjows relatati ma' xogħol domestiku, ġonna, annimali domestiċi u żwiemel; wajer elettriku; kondutturi elettriċi u aċċessorji tal-konnessjoni għalihom; bords jew kaxxi tad-distribuzzjoni (elettriku); slielem tas-salvataġġ; apparat elettriku ta' l-issaldjar; ċnut elettriċizzati tal-metall u transformers għalihom; ċnut elettriċizzati mhux tal-metall u transformers għalihom; Xedd tas-saqajn ta' protezzjoni; aċċessorji elettroniċi li jirregolaw għal tagħmir ta' l-ilma jew tal-gass, kif ukoll għal sistemi tal-provvista ta' l-ilma jew tal-gass; apparat ta' l-iwweldjar ( ta' l-elettriku); apparat elettriku ta' l-iwweldjar.

Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische apparaten en instrumenten, voorzover begrepen in klasse 9; grammofoonplaten; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, brandblusapparaten; schouwapparaten voor eieren; hondenfluitjes; aanwijzers voor hoeveelheden; meetinstrumenten; gebitsbeschermers; weegschalen; alarmtoestellen; startkabels voor motoren; asbestkleding ter bescherming tegen vuur; elektrische batterijen; waarnemingsinstrumenten; loden voor schietloden; schietloden; radiotelefonische toestellen; gewichten; vochtmeters (hygrometers); elektrische apparatuur voor het aantrekken en doden van insecten; koperdraad [geïsoleerd]; mallen; verlichte uithangborden; fotometers; soldeerapparaten (elektrische); apparaten voor het analyseren van lucht; magneten; lasmaskers; instrumenten en machines voor het testen van materialen; metaaldetectors voor industriële doeleinden; apparaten voor het analyseren van voedingsmiddelen; gehoorbeschermingsapparaten ter voorkoming van ongevallen; schakelaars; schakelborden (elektriciteit); schuifmaten; beschermende helmen; stopcontacten en afdekplaatjes hiervoor; brandweerpompen; weegmachines; laselektroden; elektrische kabels; bakens voor landmeters; Meters; beschermende handschoenen; ontstekingsbatterijen; video's betreffende doe-het-zelvers, tuin, huisdieren en paarden; elektriciteitsdraad; geleiders en verbindingsarmaturen hiervoor; verdeelborden of -kasten (elektriciteit); reddingsladders; elektrische soldeergereedschappen; schrikdraadafrasteringen van metaal en bijbehorende transformatoren; schrikdraadafrasteringen niet van metaal en bijbehorende transformatoren; beschermend schoeisel; elektronische regelaccessoires voor water- of gasapparaten alsmede voor water- of gasleidingen; elektrische soldeerapparaten; elektrische lasapparaten.

Naukowe, żeglugowe, miernicze, fotograficzne, filmowe aparaty i instrumenty, o ile ujęte w klasie 9; płyty fonograficzne; automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami; kasy rejestrujące, maszyny liczące, gaśnicze (urządzenia -); przeglądarki jaj; psów (gwizdki do przywoływania -); wskaźniki ilości; pomiarowe (przyrządy -); ochraniacze zębów; wagi; urządzenia alarmowe; kable rozruchowe do silnikow; azbestowa (odzież -) przeciwpożarowa; baterie elektryczne; obserwacji (przyrządy do -); piony (ciQzarki do -); piony (linki -); aparatura radiotelefoniczna; odważniki; wilgotnościomierze (higrometry); urządzenia elektryczne do wabienia i zabijania insektów; drut miedziany (izolowany); sprawdziany; znaki świecące; fotometry; urządzenia do spawania (elektryczne); powietrza (aparatura do analizy -); magnesy; hełmy lutownicze; prób materiałowych (przyrządy i urządzenia do -); detektory metalu do celów przemysłowych; urządzenia do analizy żywności; aparaty do ochrony słuchu do celów bhp; przełączniki; pulpity rozdzielcze [elektryczność]; suwmiarki; kaski ochronne; gniazda wtykowe i osłony gniazd wtykowych; strażackie wozy, pompy lub motopompy; maszyny do ważenia; elektrody do spawania; kable elektryczne; laty; miarki (przyrzady miernicze); rękawice ochronne; baterie do oświetlenia; filmy wideo odnośnie do prac domowych, ogrodowych, zwierząt domowych i koni; przewody elektryczne; przewody i armatury połączeniowe do nich; tablice lub szafy rozdzielcze (elektryczność); wyjścia zapasowe; elektryczne narzędzia do lutowania; płoty elektryczne z metalu i przynależne transformatory; płoty elektryczne nie z metalu i przynależne transformatory; Obuwie ochronne; elektryczna aparatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych; zgrzewarki (elektryczne); elektryczne urządzenia do spawania.

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, incluídos na classe 9; discos fonográficos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, extintores; ensaiadores (aparelhos para o controlo) de ovos; apitos para chamar os cães; indicadores de quantidades; instrumentos de medida; protectores dos dentes; balanças; aparelhos de alarme; cabos de arranque para motores; vestuário em asbesto para a protecção contra o fogo; pilhas eléctricas; instrumentos de observação; chumbos de fios de chumbo; fios de chumbo; conjuntos radiotelefónicos; pesos; medidores de humidade (higrómetros); dispositivos eléctricos para a atracção e eliminação de insectos; fios de cobre isolados; padrões [aferidores-medidores]; sinais luminosos; fotómetros; aparelhos de soldar (eléctricos); aparelhos para a análise do ar; ímanes; máscaras de soldadores; instrumentos e máquinas para ensaios de materiais; detectores de metais destinados à indústria; aparelhos para a análise dos alimentos; aparelhos de protecção auditiva contra acidentes; comutadores; estantes de distribuição (electricidade); compassos de corrediça; capacetes de protecção; tomadas e coberturas para tomadas; bombas para incêndio; máquinas de pesagem; eléctrodos para a soldadura; cabos eléctricos; bandeirolas (instrumentos de agrimensura); Metros; luvas de protecção; baterias de ignição; vídeos relacionados com bricolagem, jardinagem, animais de estimação e cavalos; fios eléctricos; condutores e acessórios de ligação para os mesmos; quadros ou caixas de distribuição (electricidade); escadas de salvação; ferramentas eléctricas de soldar; vedações electrificadas em metal e respectivos transformadores; vedações electrificadas não metálicas e respectivos transformadores; calçado de protecção; acessórios de regulação electrónicos para aparelhos de água ou de gás, bem como para condutas de água ou de gás; aparelhos de soldar eléctricos; aparelhos para soldadura eléctrica.

Vedecké, plavebné, zameriavacie, fotografické, filmárske aparáty a nástroje, doteraz zahrnuté do triedy 9; gramofónové platne; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítacie stroje, hasiace prístroje; ovoskopy; píšťalky na psov; indikátory množstva; meracie prístroje; chrániče zubov; váhy; poplašná aparatúra; štartovacie (zapalovacie) káble v motoroch; azbestové odevy na ochranu proti oňnu; elektrické batérie; pozorovacie prístroje; olovnice; olovnice; rádiotelefóne zariadenia; závažia; vlhkomery (hygromery); elektrické zariadenia na lákanie a ničenie hmyzu; medený drôt (izolovaný); meradlá; svetelné tabule; expozimetre; letovacie aparáty (elektrické); prístroje na rozbor vzduchu; magnety; zváračské prilby; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; detektory kovu na priemyselné účely; zariadenia na rozbor potravín; aparáty na ochranu sluchu na ochranu pred nehodami; vypínače; rozvodné pulty [elektrina]; posuvné meradlá; ochranné helmy; elektrické zásuvky a kryty zásuviek; požiarne striekačky; stroje na váženie; zváracie elektródy; elektrické káble; meračské laty; metre; ochranné/bezpečnostné rukavice; batérie do svietidiel; videá týkajúce sa domácich majstrov, záhrad, domácich zvierat a koní; elektrické vodiče; vodiče a spojovacie armatúry pre ne; rozvodové dosky alebo skrine (elektrina); záchranné a požiarné rebríky; elektrické letovacie náradie; elektrické ploty z kovu a príslušné transformátory; elektrické ploty nie z kovu a príslušné transformátory; Ochranná obuv; elektronické príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových prístrojov, ako aj pre vodovodné alebo plynové potrubia; zváracie zariadenia (elektrické); elektrické aparáty na zváranie.

Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski aparati in instrumenti, ki jih obsega razred 9; gramofonske plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; blagajne, računski stroji, gasilni aparati; neprave za pregledovanje jajc pri umetni luči; pasje piščalke; indikatorji količine; merilni instrumenti; ščitniki za zobe; tehtnice; alarmne naprave; vžigalni kabli za motorje; azbestna oblačila za zaščito pred ognjem; baterije, električne; opazovalni instrumenti; svinec za svinčnice (grezilne vrvi); svinčnice (grezilne vrvi); radiotelefonski kompleti; uteži; vlagomeri (higrometri); električne naprave za privabljanje in uničevanje mrčesa; bakrena žica, izolirana; merila; svetleči znaki; fotometri (svetlomeri); spajkalni aparati (električni); aparati za analizo zraka; magneti; maske za varjenje; instrumenti in stroji za testiranje materialov; detektorji kovin za industrijo; aparati za analizo hrane; aparati za zaščito sluha za zaščito pred nesrečami; stikala; razdelilni pulti (elektrika); kljunasta merila; zaščitne čelade; vtičnice in pokrovi za vtičnice; gasilne brizgalne; naprave za tehtanje; varilne elektrode; električni kabli; zemljemerski drogovi; ravnila; zaščitne rokavice; baterije za razsvetljavo; video posnetki v zvezi z domačimi mojstri, vrtom, domačimi živalmi in konji; električne žice; prevodniki in njihove vezne armature; razdelilne plošče ali omarice (električna energija); požarne stopnice; električno spajkalno orodje; kovinski električni pastirji in pripadajoči transformatorji; nekovinski električni pastirji in pripadajoči transformatorji; Zaščitna obutev; dodatna elektronska regulacijska oprema za vodovodne ali plinske naprave ter za vodovode ali plinovode; aparati za varjenje, električni; aparati za varjenje, električni.

Vetenskapliga, sjöfarts-, geodetiska, fotografiska, kinematografiska apparater och -instrument, ingående i klass 9; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, eldsläckningsapparatur; äggenomlysningsapparater; hundvisselpipor; mängdmätare; mätinstrument; tandskydd; vågar; larmapparater; startkablar för motorer; asbestkläder (eldskyddskläder); elektriska batterier; observationsinstrument; bly för sänklod; blylod; radiotelefonisatser; vikter; fuktighetsmätare (hygrometer); elektriska anordningar för att dra till sig och döda insekter; koppartråd, isolerad; mätinstrument; ljusskyltar; fotometrar; lödapparater (elektriska); analysapparater för luft; magneter; svetshjälmar; materialprovningsinstrument och -apparater; metalldetektorer för industriella ändamål; apparater för livsmedelsanalys; hörselskyddsapparater för skydd mot olyckor; strömbrytare; kontrollbord (el); glidpassare; skyddshjälmar; uttag och skydd för uttag; brandbilar; vägningsmaskiner; svetselektroder; elektriska kablar; mätstickor; Måttstockar; skyddshandskar; tändbatterier; videor avseende hemhantverkare, trädgård, husdjur och hästar; ledningskabel; ledare och kopplingsarmaturer därtill; fördelningstavlor eller -skåp (elektricitet) ; brandstegar; elektriska lödverktyg; elstängsel av metall och tillhörande transformatorer; elstängsel ej av metall och tillhörande transformatorer; fotbeklädnader för skyddsändamål; elektroniskt reglertillbehör för vatten- eller gasinstallationer samt för vatten- eller gasledningar, ; svetsapparater, elektriska; lödningsapparater, elektriska.

10
Veterinární prístroje a nástroje; Chirurgické, lékařské a stomatologické přístroje a nástroje; šicí materiál; inkubátory pro (zvěro-)lékařské účely; veterinářské přístroje na čištění kopyt, ozubené kleště; chrániče sluchu; ortopedické vložky do bot.

Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et odontologiques; matériel de suture; couveuses à usage médical (vétérinaire); équipements vétérinaires de nettoyage des sabots de chevaux, pinces pour soin des griffes; appareils pour la protection de l' ouïe; semelles à usage orthopédique.

Veterinary apparatus and instruments; Surgical, medical and dental apparatus and instruments; suture materials; incubators for veterinary purposes; veterinary hoof-cleaning apparatus, hoof-care pliers; hearing protectors; shoe inserts for orthopaedic purposes.

Tierärztliche Instrumente und Apparate; chirurgische, ärztliche, zahnärztliche Instrumente und Apparate; chirurgisches Nahtmaterial; Brutkästen für (tier-)medizinische Zwecke; veterinärmedizinische Hufreinigungsgeräte, Klauenpflegezangen; Gehörschutzgeräte; Schuheinlagen für orthopädische Zwecke.

Veterinære apparater og instrumenter; Kirurgiske, medicinske, odontologiske og tandtekniske instrumenter og apparater; suturmaterialer; redekasser til (dyre-)medicinske formål; veterinære apparater til rensning af hove, tænger til pleje af klove; apparater til beskyttelse af hørelsen; skoindlæg til ortopædiske formål.

Κτηνιατρικά όργανα και εργαλεία· Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά και οδοντιατρικά· υλικό χειρουργικών ραμμάτων· επωαστικοί κλίβανοι για (κτην-)ιατρικές χρήσεις· κτηνιατρικές συσκευές καθαρισμού οπλών, λαβίδες περιποίησης νυχιών· προστατευτικά ακοής· ενθετα υποδημάτων για ορθοπεδικές χρήσεις.

Aparatos e instrumentos veterinarios; Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales; material de sutura; incubadoras para uso médico y veterinario; aparatos veterinarios para la limpieza de pezuñas, pinzas para garras; aparatos de protección del oído; plantillas ortopédicas.

Veterinaariaaparaadid ja -riistad; Kirurgiline, meditsiiniline ja stomatoloogiline aparatuur ja instrumendid; õmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; veterinaarmeditsiinilised inkubaatorid; veterinaarmeditsiinilised kabjapuhastusseadmed, sõrahooldustangid; kuulmekaitsed; ortopeedilised sisetallad.

Eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet; Kirurgiset, lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset laitteet ja välineet; haavanompelutarvikkeet; lämpökaapit eläinlääkintäkäyttöön; eläinlääkinnälliset kavioiden puhdistuslaitteet, kavio- ja sorkkapihdit; kuulosuojaimet; pohjalliset ortopedisiin tarkoituksiin.

Állatgyógyászati berendezések, készülékek és műszerek; Sebészeti, orvosi és fogorvosi készülékek; varróanyagok; inkubátorok (állat)gyógyászati használatra; állatgyógyászati patkótisztító eszközök, karomápoló csipeszek; hallásvédo készülékek; ortopéd cipőbetétek.

Apparecchi e strumenti veterinari; Strumenti e apparecchi chirurgici, medici, dentari e odontotecnici; materiale di sutura; sfigmomanometri per uso medico (veterinario); apparecchi veterinari per la pulizia degli zoccoli, tenaglie per la cura degli zoccoli; apparecchi per la protezione dell' udito; plantari ortopedici.

Veterinariniai aparatai ir instrumentai; Chirurgijos, medicinos ir stomatologijos aparatūra ir prietaisai; žaizdų siuvimo medžiagos; inkubatoriai veterinarijos reikmėms; veterinariniai pasagų valymo prietaisai, nagų priežiūros replės; klausos apsaugos aparatai; ortopediniai vidpadžiai.

Veterinārijas aparāti un instrumenti; Ķirurģiskās, medicīniskās un zobārstniecības iekārtas un instrumenti; ķirurģiskie šuvju materiāli; inkubatori izmantošanai (veterinār-)medicīnā; veterinārmedicīniskas zirgu nagu tīrīšanas ierīces, dzīvnieku nagu kopšanas knaibles; dzirdes aizsargi; ortopēdiski apavu ieliktņi.

Apparat u strumenti veterinarji; Apparat u strumenti kirurġiċi, mediċi u dentali; materjali tal-ponti; inkubaturi għal skopijiet veterinarji; tagħmir veterinarju għat-tindif tan-ngħul, tnaljetti għall-kura tad-dwiefer; protetturi tas-smigħ; sopratakki ortopediċi taż-żraben.

Diergeneeskundige toestellen en instrumenten; Chirurgische, medische en tandheelkundige apparaten en instrumenten; hechtmateriaal; couveuses voor (dier)geneeskundig gebruik; diergeneeskundige hoefreinigingsapparaten, klauwverzorgingstangen; apparaten voor het beschermen van het gehoor; inlegzolen voor orthopedische doeleinden.

Aparatura i narzędzia weterynaryjne; Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i dentystyczne; materiały do zszywania; inkubatory do celów medycznych (weterynaryjnych); weterynaryjne urządzenia do czyszczenia kopyt, cęgi do pielęgnacji pazurów; sluch (aparaty do ochrony -); wkładki do butów do celów ortopedycznych.

Aparelhos e instrumentos veterinários; Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos e dentários; material de sutura; incubadoras para uso medicinal (veterinário); aparelhos veterinários de limpar cascos, pinças para tratamento de garras; aparelhos para a protecção do ouvido; palmilhas ortopédicas.

Zverolekárske prístroje a nástroje; Chirurgické, lekárske a zubárske zariadenia a aparatúry; materiály na chirurgické šitie; inkubátory (živočíšne) na medicínske účely; zverolekárske prístroje na čistenie podkov, kliešte na čistenie pazúrov; chránice sluchu; vložky do topánok na ortopedické účely.

Veterinarski aparati in instrumenti; Kirurški, medicinski in zobozdravstveni aparati in inštrumenti; material za šivanje (kirurški); inkubatorji za (veterinarske) medicinske namene; veterinarske naprave za čiščenje kopit, klešče za nego krempljev; naprave za zaščito sluha; vložki za čevlje za ortopedske namene.

Veterinära apparater och instrument; Kirurgiska, medicinska, odontologiska apparater och instrument; suturmaterial; kuvöser för veterinära ändamål; veterinärmedicinska apparater för hovrengöring, tänger för vård av klor; hörselskydd; skoinlägg för ortopediska ändamål.

11
Dřezy; zavlažovací zařízení, automatické; Osvětlovací přístroje a zařízení; přístroje pro topení, výrobu páry, pro vaření, chladicí přístroje, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; zavlažovací stroje pro zemědělské účely; hořáky (desinfekční); deodoranty (ne pro osobní potřebu); automobilové reflektory; přístroje na sušení krmiva; žárovky; elektrická topná zařízení; radiátory (vytápení); klimatizacní aparatury; chladicí zařízení na kapaliny; chladicí prístroje; zarízení a prístroje k cištení vzduchu; čisticí lampy vzduchu od bakterií (germicidní); ventily (regulační) na regulaci hladiny v nádržích; pece, pecicí trouby; pasterizační přístroje (zařízení na pasterizaci); neelektrické regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; bezpecnostní lampy; fontány (zřídla); části motorových vozidel, jmenovitě světelná zařízení proti oslnění pro automobily, lampy pro směrové signály (směrovky), automobilová světla, automobilové reflektory; grily na opékání; grily; rožeň (bodec); elektrické přístroje pro vytápění místností nebo pro zahřívání kapalin; elektrické potreby k varení; elektrické přístroje pro ventilaci (klimatizaci); světla, lampy (elektrické), objímky žárovek, skla a stínítka pro lampy; armatury pro přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci a rozvod vody; roštnice- topeniště; kovové konstrukce pro pece a trouby; příslušenství pro zahradní jezírka, jmenovitě armatury, kohoutky, sprchy; sanitární zarízení a aparatury.

Éviers; installations automatiques d'abreuvage; Appareils et installations d'éclairage; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; machines d'irrigation pour l'agriculture; brûleurs germicides; désodorisateurs (non à usage personnel); phares de véhicules; appareils pour étuver le fourrage; lampes à incandescence; appareils électriques de chauffage; radiateurs (chauffage); installations de climatisation; refroidisseurs de liquides [installations]; appareils de réfrigération; appareils et machines pour la purification de l'air; lampes germicides pour la purification de l'air; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; fours; pasteurisateurs; accessoires non électroniques de réglage pour appareils à eau ou au gaz ainsi que pour conduites d'eau ou de gaz; lampes de sécurité; fontaines; pièces d'automobiles, à savoir dispositifs antiéblouissants pour automobiles (accessoires pour ampoules), ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles, feux pour automobiles, phares pour automobiles; grils (appareils de cuisson); rôtissoires; broches de rôtisserie; appareils électriques de chauffage de pièces d'habitation ou pour le réchauffage de liquides; ustensiles de cuisson électriques; appareils électriques de ventilation (climatisation); feux, lampes (électriques), douilles, verres et abat-jour; armatures pour installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau; grilles de fourneaux; armatures de fours; accessoires pour étangs, à savoir aramatures, robinets, douches; appareils et installations sanitaires.

Sinks; watering installations, automatic; Lighting apparatus and installations; apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; watering machines for agricultural purposes; germicidal burners; deodorising apparatus (not for personal use); vehicle headlights; drying apparatus for fodder and forage; incandescent lamps; electric heating apparatus; radiators (heating); air-conditioning installations; cooling installations for liquids; refrigerating apparatus; air-purifying apparatus and machines; germicidal lamps for purifying air; level controlling valves in tanks; ovens; pasteurisers; non-electronic regulating accessories for water or gas apparatus, and for water or gas pipes; safety lamps; water fountains; motor vehicle parts, namely antiglare devices for motor vehicles (lamp fittings), lamps for directional signals of motor vehicles, lights for motor vehicles, headlights for motor vehicles; roasting apparatus; rotisseries; roasting spits; electric apparatus for room heating or for heating liquids; electric cooking utensils; electric ventilating apparatus (air-conditioning); lights, lamps (electric), lampholders, lamp glasses and shades; apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes; furnace grates; structural plates for ovens; pond accessories, namely fittings, water standpipes, showers; sanitary apparatus and installations.

Abwaschbecken, Spülen; automatische Einrichtungen zum Tränken; Beleuchtungsapparate und -anlagen; Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Bewässerungsmaschinen für die Landwirtschaft; Brenner mit keimtötender Wirkung; Deodorisierungsgeräte (nicht für persönlichen Gebrauch); Fahrzeugscheinwerfer; Futtermitteldämpfer; Glühbirnen für Beleuchtungszwecke; Heizgeräte (elektrisch); Heizradiatoren; Klimaanlagen; Kühlanlagen für Flüssigkeiten; Kühlapparate; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Luftreinigungslampen mit keimtötender Wirkung; Niveauregelventile für Tanks; Öfen; Pasteurisiermaschinen; nicht elektronisches Regelungszubehör für Wasser- oder Gasgeräte sowie für Wasser- oder Gasleitungen; Sicherheitslampen; Springbrunnen; Kfz-Teile, nämlich Blendschutzvorrichtungen für Kraftfahrzeuge (Lampenzubehör), Lampen für Fahrtrichtungsanzeiger von Kraftfahrzeugen, Leuchten für Kraftfahrzeuge, Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge; Grillgeräte (Küchengeräte); Grillgeräte (mit Drehspieß); Grillspieße; elektrische Geräte für die Raumheizung oder für das Erhitzen von Flüssigkeiten; elektrische Kochgeräte; elektrische Lüftungsgeräte (Klimatisierung); Leuchten, Lampen (elektrisch), Lampenfassungen, Gläser und Schirme für Lampen; Armaturen für Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte; Ofenroste; Ofenbeschläge; Teichzubehör, nämlich Armaturen, Wasserkräne, Brausen; sanitäre Apparate und Anlagen.

Køkkenvaske; automatiske vandinstallationer; Belysningsapparater og -installationer; apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; vandingsmaskiner til landbrugsformål; bakteriedræbende brændere; desodoriseringsapparater (ikke til personlig brug); forlygter til befordringsmidler; fodertørringsapparater; glødelamper; elektriske varmeapparater; radiatorer til opvarmning; luftkonditioneringsanlæg; køleanlæg til væsker; køleapparater; luftrenseapparater og -maskiner; bakteriedræbende lamper til rensning af luft; niveaukontrollerende ventiler til tanke; ovne; pasteuriseringsapparater; ikke-elektronisk reguleringstilbehør til vand- eller gasapparater samt til vand- eller gasledninger; sikkerhedslamper; vandkummer; dele til motorkøretøjer, nemlig antiblændingsanordninger til motorkøretøjer [lygtetilbehør], pærer til retningslys til automobiler, lygter til automobiler, forlygter til automobiler; grillapparater (til madlavning); roterende griller; grillspyd; elektriske apparater til rumopvarmning eller til opvarmning af væsker; elektrisk kogegrej; elektriske ventilationsapparater (luftkonditionering); lysekroner, lamper (elektriske), lampefatninger, glas og skærme til lamper; armaturer til apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning; ovnriste; ovnindfatninger af metal; tilbehør til havedamme, nemlig armaturer, vandpumper, brusere; sanitære apparater og -installationer.

Νιπτήρες, νεροχύτες· αυτόματες εγκαταστάσεις ποτίσματος· εξοπλισμός και εγκαταστάσεις φωτισμού· Συσκευές θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού, υδροδότησης και εγκαταστάσεις υγιεινής· μηχανές άρδευσης για γεωργική χρήση· καυστήρες εξουδετέρωσης μικροβίων· συσκευές απόσμησης (όχι για ατομική χρήση)· προβολείς οχημάτων· ξηραντήρες χορτονομής και ζωοτροφών· λαμπτήρες πυράκτωσης· ηλεκτρικές θερμαντικές συσκευές· θερμάστρες· εγκαταστάσεις κλιματισμού· εγκαταστάσεις ψύξης υγρών· συσκευές ψύξης· συσκευές και μηχανές καθαρισμού του αέρα· λαμπτήρες με μικροβιοκτόνο δράση για τον καθαρισμό του αέρα· βαλβίδες ελέγχου στάθμης σε δεξαμενές· ηλεκτρικοί φούρνοι· συσκευές παστερίωσης· μη ηλεκτρονικά εξαρτήματα ρύθμισης για συσκευές υδροδότησης ή αερίου καθώς και για αγωγούς υδροδότησης ή αερίου· λαμπτήρες ασφαλείας· κρουνοί ύδατος· μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων, συγκεκριμένα αντιθαμβωτικές διατάξεις για μηχανοκίνητα οχήματα (εξαρτήματα λαμπτήρων), λαμπτήρες για δείκτες αλλαγής πορείας μηχανοκίνητων οχημάτων, φώτα για μηχανοκίνητα οχήματα, προβολείς για μηχανοκίνητα οχήματα· ψηστιέρες (συσκευές μαγειρέματος)· σούβλες για ψήσιμο· σούβλες για ψήσιμο· ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση χώρου ή για τη θέρμανση υγρών· ηλεκτρικά σκεύη μαγειρέματος· ηλεκτρικές συσκευές αερισμού (κλιματισμός)· φώτα, λαμπτήρες (ηλεκτρικοί), υποδοχές λαμπτήρων, γυαλιά και ανταυγαστήρες για λάμπες· εξαρτήματα για συσκευές φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού και υδροδότησης· ράβδοι σχάρας για κάμινους· μεταλλικοί σκελετοί για φούρνους· εξαρτήματα για τεχνητές λίμνες, συγκεκριμένα εξοπλισμοί, γερανοί τροφοδοσίας νερού, καταιονητήρες· συσκευές και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Fregaderos; instalaciones automáticas para abrevar; Aparatos e instalaciones de alumbrado; Aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; máquinas de irrigación para la agricultura; quemadores germicidas; aparatos desodorantes (que no sean para uso personal); faros de vehículos; aparatos para secar el forraje; lámparas incandescentes; aparatos de calefacción eléctricos; radiadores (calefacción); instalaciones de aire acondicionado; enfriadores de líquidos [instalaciones]; aparatos de refrigeración; aparatos y maquinas para la purificación del aire; lámparas germicidas para la purificación del aire; válvulas reguladoras de nivel en los depósitos; hornos; pasteurizadores; accesorios de regulación no electrónicos para aparatos y tuberías de agua o gas; lámparas de seguridad; fuentes de agua; piezas de automóvil, en concreto pantallas para automóviles (accesorios de lámparas), bombillas de indicadores de dirección para automóviles, luces para automóviles, faros para automóviles; parrillas (aparatos de cocción); asadores; asadores; aparatos eléctricos para calefacción o para calentar líquidos; utensilios de cocción eléctricos; aparatos eléctricos de ventilación (climatización); luminarias, lámparas (eléctricas), portalámparas, vidrios y pantallas para lámparas; grifería para aparatos de alumbrado, calefacción, generación de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y conducción de agua; rejillas de hornos; armaduras de hornos; accesorios para estanques, en concreto grifería, surtidores de agua, duchas; aparatos e instalaciones sanitarias.

Valamud; niisutusautomaadid; Valgustusseadmed ja -seadised; kütte-, aurugeneraator-, keedu-, külmutus-, kuivatus-, ventilatsiooni- ja veejuhtimisseadmed ning sanitaarseadmed; niisutusseadmed põllumajanduslikuks kasutamiseks; bakterihävituspõletid, bakteritsiidpõletid; deodoreerimisseadmed (v.a isiklikuks tarbeks); sõdukite esilaternad; söödakuivatid, söödakuivatusseadmed; valgustihõõglambid; elekterkütteseadmed; radiaatorid (kütte-), kütteradiaatorid; kliimaseadmed, klimaatorid; vedelikujahutid; külmutusseadmed; õhupuhastusseadmed ja -masinad; bakterihävituslambid, bakteritsiidlambid (õhupuhastuseks); kontrollkraanid (reservuaaritaseme); ahjud; pastöörseadmed; vee- või gaasiseadmete, samuti vee- või gaasitorustike mitteelektroonilised reguleerseadised; turvalambid; purskkaevud; mootorsõidukiosad, nimelt mootorsõidukite pimestusvastased kaitseseadised (valgustitarvikud), mootorsõidukite suunatulelambid, mootorsõidukituled, mootorsõidukite esituled; grillid (köögitarbed); pöördvardaga grillid; grillivardad; elektriseadmed ruumikütteks või vedelike kuumutamiseks; keedunõud (elektrilised); elektrilised ventilatsiooniseadmed (kliimaseadmed); valgustid, lambid (elektrilised), lambipesad, lambiklaasid ja -sirmid; valgustite, kütteseadmete, aurugeneraatorite, toidu kuumtöötlusseadmete, jahutus-, kuivatus-, ventilatsiooni- ja veevarustusseadmete paigaldised; ahjude tuharestid; sõrestikud (ahjude metall- ), ahjude metallsõrestikud; tiigitarvikud, nimelt paigaldised, veekraanid, pihustid; sanitaarseadmed.

Lavuaarit; automaattiset kastelulaitteet; Valaistuslaitteet ja -järjestelmät; lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, tuuletus-, vesijohto- ja saniteettilaitteet; kastelukoneet maatalouskäyttöön; bakteereja tappavat polttimet; hajunpoistolaitteet (muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön); ajoneuvojen valot; rehujen kuivauslaitteet; hehkulamput; sähkölämmityslaitteet; lämpösäteilijät; ilmastointilaitteistot; nesteiden jäähdytyslaitteet; jäähdytyslaitteet; ilmanpuhdistuslaitteet ja -koneet; bakteereja tappavat lamput ilmanpuhdistukseen; pinnansäätöventtiilit säiliöihin; uunit; pastörointilaitteet; vesi- tai kaasulaitteiden sekä -putkien muut kuin elektroniset säätövarusteet; varmuuslamput; vesilähteet; moottoriajoneuvojen osat, nimittäin moottoriajoneuvojen häikäisysuojat (lamppujen tarvikkeet), moottoriajoneuvojen suuntavilkkujen valot, moottoriajoneuvojen lamput, moottoriajoneuvojen etuvalot; grillit (keittolaitteet); Grillilaitteet (kiertovartaalla); grillivartaat; sähkötoimiset laitteet tilojen lämmitykseen tai nesteiden lämmittämiseen; sähköiset ruuanlaittovälineet; sähkötoimiset tuuletuslaitteet (ilmastointi); valaisimet, lamput (sähkökäyttöiset), lampunkannat, lasit ja varjostimet lamppuihin; valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi- ja vesijohtolaitteiden varusteet; uunien ristikot; uunipäällysteet; lampien tarvikkeet, nimittäin varusteet, vesihanat, suihkut; saniteettilaitteet ja -laitteistot.

Mosogatók, lefolyók; vízellátási berendezések (automata); Világító berendezések és készülékek; fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági használatra; csíraölő égők; dezodoráló szerek (nem személyes használatra); járműfényszórók; takarmány szárítására szolgáló készülékek; villanykörték; fűtőkészülékek, elektromos; radiátorok [fűtés]; légkondicionáló berendezések; folyadékhűtő berendezések; hűtőberendezés; légtisztító készülékek és gépek; csíraölo lámpák a levego tisztításához; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; sütők/kemencék; pasztőröző berendezések; nem elektronikus szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez, valamint víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági lámpák; kutak; autóalkatrészek, mégpedig ellenző felszerelések gépjárművekbe (lámpatartozékok), lámpák gépkocsik irányjelzőihez, lámpák gépkocsikhoz, fényszórók gépkocsikhoz; rostok (sütőkészülékek), grillsütők; grill-/hússütők; nyársak roston sütéshez; elektromos eszközök helyiségek fűtéséhez vagy folyadékok hevítéséhez; elektromos főzőeszközök/-edények; elektromos szellőztető (légkondicionáló) berendezések; világítás, lámpák (elektromos), lámpafoglalatok, üvegek és ernyők lámpákhoz; világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető- és vízszolgáltató berendezések szerelvényei; kemencerostélyok; armatúrák kemencékhez; tavak tartozékai, mégpedig szerelvények, vízidaruk, zuhanyok; szaniter berendezések és készülékek.

Lavandini; impianti automatici per l'abbeveraggio; Apparecchi ed impianti d'illuminazione; apparecchi di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, d'essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; macchine per irrigazione per agricoltura; bruciatori germicidi; deodoranti (non per uso personale); fari per veicoli; apparecchi per essiccare il foraggio; lampade ad incandescenza; apparecchi elettrici di riscaldamento; radiatori, non per macchine (riscaldamento); impianti di condizionamento dell'aria; raffreddatori di liquidi [impianti]; apparecchi di refrigerazione; apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; lampade germicide per la depurazione dell'aria; valvole regolatrici del livello nei serbatoi; forni; pastorizzatori; accessori non elettronici di regolazione per apparecchi ad acqua o a gas nonché per condotte dell'acqua o del gas; lampade di sicurezza; fontane; parti di autoveicoli, ovvero dispositivi antiabbaglianti per autoveicoli (accessori per lampade), lampadine per indicatori di direzione per autoveicoli, fanali per autoveicoli, fari per autoveicoli; griglie (apparecchi di cottura); girarrosti; spiedi per rosticceria; apparecchi elettrici per il riscaldamento dell'aria o per il riscaldamento di liquidi; utensili elettrici per la cottura; apparecchi elettrici di ventilazione (climatizzazione); lampadine, lampade (elettriche), portalampade, vasi e paralumi; accessori per apparecchi di illuminazione, riscaldamento, produzione di vapore, cottura, refrigerazione, essiccamento, ventilazione e distribuzione dell'acqua; griglie per fornaci; armature per forni; accessori per stagni, ovvero attrezzatura, rubinetti per l'acqua, docce; apparecchi ed impianti sanitari.

Plautuvės (virtuvinės); drėkinimo įrenginiai (automatiniai --- ); Apšvietimo prietaisai ir įrenginiai; šildymo, garų gamybos, valgio virimo, šaldymo, džiovinimo, vėdinimo įrenginiai bei sanitarinė įranga; drėkinimo mašinos žemės ūkio reikmėms; baktericidiniai degikliai; dezodoratoriai (išskyrus asmeninius); transporto priemonių priekiniai žibintai; pašarų džiovinimo aparatai; apšvietimo lemputės; šildymo aparatai (elektriniai --- ); radiatoriai (šildymo); oro kondicionavimo įrenginiai; skysčių vėsinimo įrenginiai; šaldymo aparatai; oro gryninimo aparatai ir mašinos; baktericidinės lempos (oro valymo --- ); lygio reguliavimo vožtuvai (rezervuarų); orkaitės; pasterizavimo aparatai; vandens arba dujų aparatų bei vandens arba dujų vamzdynų neelektroniniai reguliavimo reikmenys; saugiosios lempos; fontanai; automobilių detalės, būtent automobilių nuo akinimo apsaugantys įtaisai (žibintų priedai), automobilių krypties signalizatorių lempos, automobilių žibintai, automobilių žibintai; kepintuvės; kepimo krosnelės su besisukančiu iešmu; kepimo iešmai; elektriniai patalpų šildymo ir skysčių sušildymo aparatai; elektriniai valgio virimo reikmenys; elektriniai ventiliacijos (oro kondicionavimo) įrenginiai; šviestuvai, lempos (elektrinės), lempų laikikliai, stiklas ir lempų gaubtai; armatūra apšvietimo, šildymo, garų gamybos, valgio virimo, šaldymo, džiovinimo, vėdinimo ir vandens tiekimo įrenginiams; ardeliai; konstrukcinės viryklių plokštės; tvenkinių priedai, būtent armatūra, vandens čiaupai, dušai; sanitariniai aparatai ir įrenginiai.

Izlietnes; automatische Einrichtungen zum Tränken; Apgaismes aparatūra un iekārtas; apkures, tvaika radīšanas, vārīšanas, dzesēšanas, žāvēšanas, ventilācijas un ūdensvadu ierīces, kā arī sanitārtehniskās iekārtas; apūdeņošanas iekārtas, izmantošanai lauksaimniecībā; baktericīdi degļi; dezodoranti (kas nav paredzēti personīgai lietošanai); transportlīdzekļu starmeši; lopbarības un barības kaltētāji; spuldzes; elektriskie sildīšanas aparāti; radiatori (apkures); gaisa kondicionēšanas iekārtas; šķīduma dzesēšanas iekārtas; dzesēšanas aparāti; gaisa attīrīšanas aparāti un iekārtas; Luftreinigungslampen mit keimtötender Wirkung; cisternu līmeņkontroles vārsti; krāsnis; pasterizētāji; ūdens vai gāzes ierīču, kā arī ūdensvadu vai gāzes vadu regulēšanas piederumi, kas nav elektroniski; drošības lampas; ūdens strūklakas; automašīnu detaļas, proti, pret apžilbināšanu aizsargājošas iekārtas automašīnām (spuldžu piederumi), automašīnu pagrieziena rādītāju spuldzes, automašīnu gaismas, automašīnu lukturi; grila aparāti (ēdienu pagatavošanas ierīces); rotācijas krāsnis; elektriskie grilli; elektriskas telpu apkures vai šķidrumu uzsildīšanas ierīces; elektriskie ēdienu gatavošanas piederumi; elektriskas ventilācijas ierīces (gaisa kondicionēšana); gaismas, spuldzes (elektriskas), lampu ietvari, lampu stikls un abažūri; apgaismes, apkures, tvaika ģenerēšanas, ēdienu gatavošanas, žāvēšanas, ventilācijas un ūdens piegādes ierīču armatūra; krāšņu režģi; krāšņu armatūras; dīķu piederumi, proti, armatūra, ūdens krāni, dušas; sanitārtehniskās ierīces un iekārtas.

Sinkijiet; tagħmir awtomatiku li jxarrab; Apparat u istallazzjonijiet tad-dawl; strumenti li jsaħħnu, li jiġġeneraw il-fwar, tat-tisjir, li jkessħu, li jnixxfu, ta' ventilazzjoni u strumenti għas-sistemi ta' l-ilma kif ukoll għall-impjanti sanitarji; magni tat-tisqija għall-agrikoltura; Apparat li jaħraq il-mikrobi; tagħmir deodorant (mhux għall-użu personali); fanali tal-vetturi; dampers għall-għalf ta' l-annimali; bozoz tad-dawl; radjaturi ta' l-elettriku; radjaturi (tas-sħana); istallazzjonijiet ta' kondizzjonar ta' l-arja; installazzjonijiet għat-tkessiħ tal-likwidi; apparat ta' refriġerazzjoni; apparat u magni li jippurifikaw l-arja; lampi li jnaddfu l-arja li jotlu l-imnibbta; valvoli li jikkontrollaw il-livell għat-tankijiet; fran; pasturizzaturi; aċċessorji mhux elettroniċi li jirregolaw għal tagħmir ta' l-ilma jew tal-gass, kif ukoll għal sistemi tal-provvista ta' l-ilma jew tal-gass; fanali tas-sigurtà; funtani ta' l-ilma; partijiet ta' vetturi bil-mutur, jiġifieri tagħmir protettiv kontra t-tgħammix ta' l-għajnejn għall-vettrui bil-mutur (aċċessorji tal-fanali), lampi għall-indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-mutur, lampi għal vetturi bil-mutur, fanali għal vetturi bil-mutur; apparat tax-xiwi; rotisseries; apparat tax-xiwi; apparat elettriku għat-tisħin ta' l-ispazju jew għat-tisħin ta' likwidi; utensili tat-tisjir ta' l-elettriku; tagħmir elettriku tal-ventilazzjoni (kondizzjonar ta' l-arja); fanali, lampi (elettriċi), frejms tal-lampi, ħġieġ u lqugħ protettiv għal-lampi; aċċessorji għall-apparat tad-dawl, tisħin, li jiġġenera l-fwar, tat-tisjir, tar-refriġerazzjoni, tnixxif, tal-ventilazzjoni u tad-distribuzzjoni ta' l-ilma; grillijiet għall-fran; qxur ta' barra ta' fran; aċċessorji tal-vaski, jiġifieri valvoli, krejnijiet idrawliċi, bexxiexa; apparat u istallazzjonijiet sanitarji.

Gootstenen; automatische drenkinstallaties; Verlichtingsapparaten en -installaties; Verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; irrigatiemachines voor de landbouw; kiemdodende branders; desodorisatietoestellen (niet voor persoonlijk gebruik); koplampen voor voertuigen; droogapparaten voor veevoeder; gloeilampen; elektrische verwarmingstoestellen; radiatoren (verwarming); airconditioning-installaties; koelinstallaties voor vloeistoffen; koelapparaten; luchtzuiveringsapparaten en -machines; kiemdodende lampen voor het zuiveren van lucht; ventielen voor het regelen van het vloeistofniveau in reservoirs; ovens; pasteuriseerapparaten; niet-elektronische regelaccessoires voor water- of gasapparaten alsmede voor water- of gasleidingen; veiligheidslampen; waterfonteintjes; motorvoertuigonderdelen, te weten antiverblindingsinrichtingen voor motorvoertuigen (lampenaccessoires), lampjes voor richtingaanwijzers van motorvoertuigen, lichten voor motorvoertuigen, koplampen voor motorvoertuigen; grills (kookapparaten); grillapparatuur (met draaispies); braadspitten; elektrische apparaten voor de ruimteverwarming of voor het verhitten van vloeistoffen; elektrisch kookgerei; elektrische ventilatieapparaten (luchtregeling); verlichting, lampen (elektrisch), fittingen, glazen en schermen voor lampen; armaturen voor verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingapparaten; roosters voor haarden en ovens; oven-armaturen; vijvertoebehoren, te weten armaturen, waterkranen, sproeiers; sanitaire apparaten en installaties.

Zlewozmywaki; podlewanie (instalacje do automatycznego -); Aparatura i instalacje oświetleniowe; urządzenia do ogrzewania, wywarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i wodociągowe oraz instalacje sanitarne; urzadzenia do nawadniania w rolnictwie; palniki bakteriobójcze; urządzenia do dezodorantów (nie do użytku osobistego); reflektory do pojazdów; aparatura do suszenia paszy; żarówki oświetleniowe; urządzenia grzewcze elektryczne; grzejniki (kaloryfery); instalacje do klimatyzacji; chłodnice do cieczy [instalacje]; urządzenia chłodnicze; aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza; bakteriobojcze (lampy -) do oczyszczania powietrza; zawory regulujące poziom w zbiornikach; piecyki kuchenne; pasteryzatory; nieelektryczna aparatura do regulacji do urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych; lampy ostrzegawcze; fontanny; części samochodowe, mianowicie urządzenia do ochrony przed oślepianiem do samochodów (wyposażenie do lamp), lampy kierunkowskazów do samochodów, reflektory do samochodów, światła do samochodów; rożen [wyposażenie kuchenne]; rożna; rożen dla barów; elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń lub do ogrzewania płynów; kuchenny sprzęt elektryczny; elektryczne urządzenia do wentylacji (klimatyzacja); oprawy oświetleniowe, lampy (elektryczne), oprawki lamp, szkła i abażury do lamp; armatura do urządzeń oświetleniowych, grzewczych, do wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i wodociągowych; ruszty do palenisk; armatura do pieców; wyposażenie do stawów, mianowicie armatura, krany do wody, prysznice; aparatura i instalacje sanitarne.

Lava-loiças; instalações automáticas de rega; Aparelhos e instalações de iluminação; aparelhos de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; máquinas de irrigação para a agricultura; queimadores germicidas; aparelhos de desodorização (não para uso pessoal); faróis de veículos; aparelhos para secar a forragem; lâmpadas incandescentes; aparelhos eléctricos de aquecimento; irradiadores; instalações de ar condicionado; arrefecedores de líquidos (instalações); aparelhos de refrigeração; aparelhos e máquinas para purificar o ar; lâmpadas germicidas para a purificação do ar; válvulas reguladoras de nível nos reservatórios; fornos; pasteurizadores; acessórios de regulação não electrónico para aparelhos de água ou de gás, bem como para condutas de água ou de gás; lâmpadas de segurança; fontes de água; peças para veículos automóveis, nomeadamente dispositivos antiencandeantes para veículos automóveis (acessórios de lâmpadas), lâmpadas para indicadores de mudança de direcção de veículos automóveis, farolins para veículos automóveis, faróis para veículos automóveis; aparelhos para grelhar; assadeiras; espetos para assar carne; aparelhos eléctricos para o aquecimento de espaços fechados ou para o aquecimento de líquidos; utensílios eléctricos de cozedura; aparelhos eléctricos de ventilação (climatização); luzes, lâmpadas (eléctricas), casquilhos de lâmpadas, vidros de candeeiros e quebra-luzes; acessórios para aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação e de distribuição de água; grelhas de lareiras; armações de fornos; acessórios de lagos, nomeadamente torneiras, gruas hidráulicas, chuveiros; aparelhos e instalações sanitários.

Drezy; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; Osvetľovacie prístroje a zariadenia; zariadenia na vykurovanie, výrobu pary, varenie a pečenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, distribúciu vody a sanitárne zariadenia; zavlažovacie stroje pre polnohospodárstvo; horáky (baktericídne -); dezodoračné prístroje (nie pre osobnú potrebu); reflektory na vozidlá; sušenie krmiva (zariadenia na -); žiarovky na osvetľovanie; elektrické vykurovacie telesá; radiatóry (zohrievanie); klimatizačné zariadenia; ochladzovače kvapalín (zariadenia); chladiace zariadenia; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; lampy na cistenie vzduchu od baktérií (germicídne); ventily na reguláciu hladiny pre nádrže; pece; pasterizátory; neelektronické regulačné príslušenstvo vodných alebo plynových zariadení a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné lampy; fontány; časti motorových vozidiel, menovite cloniace ochranné zariadenia pre motorové vozidlá (príslušenstvo pre lampy), žiarovky do smerových svetiel pre automobily, automobilové reflektory, reflektory (automobilové -); grily; grily; ražne; elektrické prístroje pre vykurovanie miestnosti alebo pre ohrievanie kvapalín; elektrické kuchynské potreby; elektrické vetracie prístroje (klimatizácia); svietidlá, lampy (elektrické), objímky žiaroviek, sklá a tienidlá pre lampy; armatúry na osvetľovacie, vykurovacie, naparovacie prístroje, variče, chladiace, sušiace, vetracie prístroje a prístroje na prívod vody; pece (rošty do -); kostry pecí; príslušenstvo pre rybníky, menovite armatúry, vodné žeriavy, sprchové hlavice; hygienické prístroje a zariadenia.

Kuhinjski odtoki; samodejne napajalne naprave; Naprave in napeljave za razsvetljavo; naprave za gretje, pridobivanje pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje in naprave za vodovode, kot tudi sanitarne naprave; namakalne naprave za poljedelstvo; gorilniki za razkuževanje; dezodoracijske naprave (ne za osebno uporabo); žarometi za vozila; sušilniki za krmo; žarnice za razsvetljavo; električne grelne naprave; radiatorji (gretje); napeljave za klimatske naprave; hladilne naprave za tekočine; hladilni aparati; aparati in stroji za čiščenje zraka; luči za razkuževanje zraka; ventili za reguliranje nivoja v rezervoarjih; pečice; aparati za pasteriziranje; dodatna neelektronska regulacijska oprema za vodovodne ali plinske naprave ter za vodovode ali plinovode; varnostne luči; vodnjaki; deli motornih vozil, in sicer zaslonke za motorna vozila (dodatna oprema za luči), luči za smerne kazalce motornih vozil, luči za motorna vozila, žarometi za motorna vozila; pekači; ražnji; vretena za ražnje; električne naprave za ogrevanje prostorov ali za segrevanje tekočin; električne naprave za kuhanje; električne naprave za prezračevanje (klimatizacijo); svetila, svetilke (električne), okovja za svetilke, stekla in senčniki za svetilke; armature za naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje in vodovodne instalacije; rešetke za peči; kovinska ohišja za pečice; dodatna oprema za ribnike, in sicer armature, vodovodne pipe, prhe; sanitarni aparati in napeljave.

Diskbänkar; bevattningsinstallationer, automatiska; Belysningsapparater och -installationer; apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; bevattningsmaskiner för jordbruk; bakteriebrännare; deodoranter (ej för personligt bruk); fordonsstrålkastare; torkningsapparater för torrfoder och boskapsfoder; glödlampor; elektriska uppvärmningsapparater; värmeelement; installationer för luftkonditionering; kylinstallationer för vätskor; kylapparater; apparater och maskiner för luftrening; bakteriedödande lampor för luftrening; ventiler för nivåkontroll i tankar; ugnar; pastöriseringsapparater; ej elektroniska regleringsarmaturer för vatten- eller gasanordningar samt för vatten- eller gasledningar, ; säkerhetslampor; vattenfontäner; motorfordonsdelar, nämligen bländskyddsanordningar för motorfordon (lamptillbehör), lampor för körriktningsvisare på bilar, billyktor, strålkastare för bilar; grillar (matlagningsapparater); grillar med roterande stekspett; roterande grillspett för grillar; elektriska anordningar för rumsvärmning eller för uppvärmning av vätskor; elektriska kokredskap; elektriska ventilationsapparater (luftkonditionering); lyktor, lampor (elektriska), lamphållare, glas och skärmar för lampor; armaturer för apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenförsörjning; galler för ugnar; ugnsinredningar; dammtillbehör, nämligen armaturer, vattenkranar, duschmunstycken; sanitära apparater och anläggningar.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; potahy vozidel; přívěsy (za vozidla); přívěsy (tažná zařízení pro vozidla); automobilové pneumatiky; podvozky (rámy) vozidel; kola vozidel; klikové skříně pozemních vozidel (součásti)- jiné než motorové; vysokozdvižné vozíky; pneumatiky; Vozíky na zavazadla; duše pneumatik; Kolečka; tahače (motorová vozidla); konstrukční části motorových vozidel (zařazené do třídy 12); zařízení pro připásání zvířat, jmenovitě automobilové bezpečnostní pásy a mříže.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Housses de véhicules; remorques (véhicules); attelages de remorques pour véhicules; pneumatiques pour automobiles; châssis de véhicules; roues de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chariots élévateurs; pneus; diables; chambres à air pour pneumatiques; Brouettes; remorques (automobiles); pièces d'automobiles se rapportant à la construction (comprises dans la classe 12); équipements de confinement et de maintien d'animaux, à savoir grilles et ceintures de sécurité pour voitures.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; Vehicle covers; trailers (vehicles); trailer hitches for vehicles; automobile tyres; vehicle chassis; vehicle wheels; housings for land vehicle components (except for motors and engines); fork lift trucks; tyres; luggage trucks; inner tubes for tyres; Barrows; tractors (motor vehicles); structural motor vehicle parts (included in class 12); animal restraint equipment, namely car seat belts and grilles.

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Abdeckhauben für Fahrzeuge; Anhänger (Fahrzeuge); Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Autoreifen; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Fahrzeugräder; Gehäuse für Teile von Landfahrzeugen (ausgenommen für Motoren); Hubstapler; Reifen; Sackkarren; Schläuche für Reifen; Schubkarren; Schlepper (Kfz); konstruktionsbedingte Kfz-Teile (soweit in Klasse 12 enthalten); Tierhaltungsausrüstungen, nämlich Auto-Anschnallgurte und Gitter.

Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; Presenninger til befordringsmidler; trailere (køretøjer); træktøj til påhængsvogne; Automobildæk; automobilchassiser; hjul til befordringsmidler; krumtaphuse som dele af køretøjer til brug på land (dog ikke motorer); gaffeltrucks; dæk; sækkevogne; slanger til dæk; Trækvogne; traktorer (motorkøretøjer); konstruktionsbetingede dele til apparater til motorkøretøjer (indeholdt i klasse 12); udstyr til dyr, nemlig fastspændingsseler til biler og gitre.

Οχήματα· μηχανήματα κινήσεως στην ξηρά, στον αέρα ή στο νερό· καλύμματα οχημάτων· ρυμουλκούμενα (οχήματα)· άγκιστρα ρυμούλκησης για οχήματα· ελαστικά αυτοκινήτων· πλαίσια οχήματος (σασί) για οχήματα· τροχοί οχημάτων· περιβλήματα για μέρη χερσαίων οχημάτων (εκτός αυτών που προορίζονται για κινητήρες)· περονοφόρα ανυψωτικά φορτηγά· ελαστικά· καρότσια για σάκους· αεροθάλαμοι για ελαστικά· Χειράμαξες· ελκυστήρες (μηχανοκίνητων οχημάτων)· κατασκευαστικά μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανόμενα στην κλάση 12)· εξοπλισμοί ζωοτεχνίας, συγκεκριμένα αυτόματοι ιμάντες πρόσδεσης και πλέγματα.

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; Fundas para vehículos; remolques [vehículos]; enganches de remolques para vehículos; Cubiertas para automóviles; chasis de vehículos; ruedas de vehículos; carcasas para componentes de vehículos terrestres (que no sean para motores); carretillas elevadoras; neumáticos; carretillas de mano [diablas]; cámaras de aire para neumáticos; Carretillas; cuerdas de remolque (para automóviles); piezas constructivas de automóviles (comprendidas en la clase 12); equipos para la cría de animales, en concreto cinturones de retención y rejillas.

Sõidukid; aparatuur liikumiseks maas, õhus või vees; sõidukikatted; treilerid, raskeveohaagised; sõidukite haakeseadmed; autorehvid; sõidukiveermikud; rattad (sõiduki-), sõidukirattad; mootorikarterid (maismaasõidukite) (v.a mootoriosad); harklaadurid; rehvide varuosad; Kärud reisikohvrite transportimiseks; õhkrehvide sisekummid; Kärud; järelhaagised (mootorsõidukid); mootorsõidukite tarindusosad, mis kuuluvad klassi 12; loomapidamisvarustus, nimelt autos kasutatavad lukustusvööd ja võred.

Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; Ajoneuvojen peitteet; perävaunut; perävaunukytkimet ajoneuvoihin; autonrenkaat; ajoneuvojen alustat; kulkuneuvojen pyörät; maakulkuneuvojen osien (paitsi moottoreiden) kotelot; haarukkatrukit; renkaat; Säkkikärryt; ilmarenkaiden sisäkumit; Kärryt; traktorit (moottoriajoneuvot); moottoriajoneuvojen suunnittelupohjaiset osat (luokassa 12); eläinten pitoon tarkoitetut varusteet, nimittäin autojen kiinnitysvyöt ja ristikot.

Járművek sajtolt szerkezetei; eszközök/szerkezetek/járművek (szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztatásra szolgáló ~); védohuzatok jármuvekhez; utánfutók (járművek); pótkocsi-csatlakoztatók járművekhez; gépkocsi gumiabroncsok; járműalvázak; járműkerekek; forgattyúházak szárazföldi járművek részeihez (a motorok kivételével); villás targoncák; gumiabroncsok; Kézikocsik bőröndökhöz; belső gumiabroncstömlők; Talicskák; vontatók (autó); szerkezetfüggő autóalkatrészek (amelyek a 12. osztályba tartoznak); állattartó felszerelések, mégpedig autó-bekötőövek és rácsok.

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; Teli copriveicoli; rimorchi; attacchi di rimorchi per veicoli; cerchioni per automobili; telai di veicoli; ruote per veicoli; carter per organi di veicoli terrestri [non per motori]; carrelli elevatori; pneumatici; carrelli a due ruote [da scalo]; camere d'aria per pneumatici; Carriole; dispositivi di trascinamento (autoveicoli); parti di autoveicoli limitati per costruzione (compresi nella classe 12); attrezzature per il trasporto di animali, ovvero cinture di sicurezza per automobili e grate.

Transporto priemonės; antžeminės, oro ir vandens transporto priemonės; transporto priemonių apdangalai (nustatytos formos); priekabos (transporto priemonės); prikabinimo įtaisai transporto priemonėms; automobilių padangos; transporto priemonių šasi; transporto priemonių ratai; karteriai (antžeminių transporto priemonių dalių --- ) (ne variklių); automobiliniai šakiniai krautuvai; padangos; Lagaminų vežimėliai; pneumatinių padangų kameros; Prekybiniai vežimėliai; vilkikai (automobiliai); konstrukcijos sąlygotos automobilių detalės (priskirtos 12 klasei); gyvūnų laikymo įranga, būtent automobilių prisegami diržai ir grotelės.

Transporta līdzekļi; pārvietošanās līdzekļi pa sauszemi, gaisu vai ūdeni; transportlīdzekļu pārsegi; piekabes (transportlīdzekļi); pacēlāji transportlīdzekļiem; motoru trsansportlīdzekļu riepas; transportlīdzekļu šasijas; transporta līdzekļu riteņi; sauszemes transportlīdzekļu detaļu korpusi (izņemot motoriem); ar dakšu aprīkotie autoiekrāvēji; riepas; Koferu rati; transporta līdzekļu riepu kameras; Nestuves; evakuatori (automašīnu); automašīnu konstrukciju detaļas (ietvertas 12. klasē); dzīvnieku audzēšanas aprīkojums, proti, automašīnu piesiešanas jostas un režģi.

Vetturi; apparat għal lokomozzjoni fuq l-art, arja jew ilma; għotjien ta' protezzjoni tal-vetturi; trejlers; konnessjonijiet tat-trejlers għal vetturi; tajers tal-karozzi; il-bòdi ta' vettura; roti tal-vettura; reċipjenti għall-partijiet ta' vetturi ta' l-art (minbarra għall-muturi); trakkijiet tat-tip fork lift; tajers; Trolijiet biex jinġarru l-valiġġi; tubi ta' ġewwa ta' ġot-tajer; Karretti għar-roti; trakters (vetturi bil-mutur); partijiet ta' vetturi bil-mutur relatati mal-bini (inklużi fil-klassi 12); tagħmir għaż-żamma ta' l-annimali, jiġifieri ċinturini tas-sigurtà u gradilji.

Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; Hoezen voor voertuigen; aanhangwagens (voertuigen); koppelingen (aanhaakinrichtingen) voor aanhangwagens voor voertuigen; autobanden; chassis voor voertuigen; voertuigwielen; carters voor organen van voertuigen (anders dan motoren); vorkheftrucks; banden; trolleys; binnenbanden voor luchtbanden; Kruiwagens; slepers (motorvoertuig); constructiegebonden automobielonderdelen (voorzover begrepen in klasse 12); outillage voor het houden van dieren, te weten autogordels en roosters.

Pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne; pojazdy (pokrowce na -); przyczepy (pojazdy); zaczepy, haki do przyczep do pojazdów; opony samochodowe; podwozia do pojazdów; koła pojazdów; obudowy części pojazdów lądowych (inne niż do silników); wózki widłowe; opony; Wózki bagażowe; ogumienie do opon; Taczki; holowniki (samochody); uwarunkowane konstrukcyjnie części samochodowe (ujęte w klasie 12); wyposażenie do przytrzymywania zwierząt, mianowicie samochodowe pasy bezpieczeństwa i kraty.

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Coberturas para veículos; reboques (veículos); atrelagens de reboques para veículos; Aros de rodas para automóveis; chassis de veículos; rodas de veículos; carters para componentes de veículos terrestres [sem ser para motores]; empilhadores; pneus; carros [diabos] para transportar sacos; câmaras-de-ar para pneus; Carrinhos de mão; rebocadores (veículos automóveis); peças para veículos automóveis de acordo com o projecto (incluídas na classe 12); equipamentos de pecuária, nomeadamente cintos de segurança de automóveis e grades.

Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; autopotahy; vlečné vozidlá; spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; pneumatiky pre automobily; rámy, podvozky automobilov; kolesá automobilov; kľukové skrine, ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; pneumatiky; Vozíky na batožinu; duše pneumatiky; dvojkolesové vozíky; ťahače (motorové vozidlá); konštrukčne podmienené časti pre motorové vozidlá (doteraz zahrnuté do triedy 12); výstroj pre chov zvierat, menovite automobilové bezpečnostné pásy a mreže.

Vozila; vozila za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; ponjave za vozila; prikolice za vozila; vlečne kljuke za vozila; pnevmatike za osebna vozila; šasije vozil; kolesa za vozila; ohišja za pogonske dele kopenskih vozil (razen za motorje); vilični nakladalniki; pnevmatike; Prtljažni vozički; zračnice za pnevmatike; Nosila; vlačilci (motorna vozila); konstrukcijski deli motornih vozil (ki jih obsega razred 12); oprema za rejo živali, in sicer avtomobilski varnostni pasovi in rešetke.

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; Fordonsöverdrag (formsydda); släpvagnar; fordonsdragkrokar; bildäck; fordonschassier; fordonshjul; höljen för delar av fordon, ej för motorer; gaffeltruckar; däck; trallor, tvåhjuliga; innerslangar för fordonsdäck; Skottkärror; släp (motorfordon); konstruktionsbundna motorfordonsdelar (ingående i klass 12); utrustningar för djurhållning, nämligen bilbälten och galler.

14
Elektrické hodiny a hodiny pro domácnost a jiné elektrické chronometrické přístroje pro domácnost; drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovu nebo jimi potažené (zarazené do trídy 14); vázy z vzácných kovů.

Horloges électriques et de ménage et autres instruments chronométriques destinés au ménage; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); vases en métaux précieux.

Electric and household clocks and other electric chronometric instruments for household purposes; precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in class 14); vases of precious metal.

Elektro- und Haushaltsuhren und andere elektrische Zeitmessinstrumente für Haushaltszwecke; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Vasen aus Edelmetallen.

Elektriske ure og husholdningsure og andre elektriske kronometriske instrumenter til husholdningsbrug; ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller overtrukket hermed (indeholdt i klasse 14); vaser af ædle metaller.

Ηλεκτρικά είδη ωρολοποιίας και είδη ωρολοποιίας οικιακής χρήσης και άλλα ηλεκτρικά χρονομετρικά όργανα για οικιακές χρήσεις· πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών και είδη από πολύτιμα μέταλλα ή με επικάλυψη πολύτιμου μετάλλου, (συμπεριλαμβανόμενα στην κλάση 14)· βάζα από πολύτιμα μέταλλα.

Relojes eléctricos y para uso doméstico y otros instrumentos cronométricos eléctricos para uso doméstico; metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado (comprendidos en la clase 14); jarrones de metales preciosos.

Elektri- ja kodukellad ja muud elektrilised olme-ajamõõtevahendid; väärismetallid ja nende sulamid ning väärismetallist või väärismetalliga kaetud esemed (mis kuuluvad klassi 14); väärismetallidest vaasid.

Sähkötoimiset kellot ja kellot kotitalouskäyttöön ja muut sähkötoimiset ajanmittausvälineet kotitalouskäyttöön; jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat (luokassa 14); jalometalliset maljakot.

Elektromos és háztartási órák és más elektromos időmérő műszerek, háztartási használatra; nemesfémek és ötvözeteik, nemesfémből készült vagy azzal bevont áruk (14. osztályba sorolt); vázák nemesfémből.

Orologi elettronici e da casa e altri strumenti elettrici cronometrici per uso domestico; metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati (compresi nella classe 14); vasi in metalli preziosi.

Elektriniai ir buitiniai laikrodžiai ir kiti elektriniai laikmačiai namų apyvokos reikmėms; brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų dirbiniai arba dirbiniai, padengti brangiaisiais metalais (priskirti prie 14 klasės); brangiųjų metalų vazos.

Elektroniski un mājsaimniecībā izmantojami pulksteņi un citi elektriski laika noteikšanas instrumenti izmantošanai mājsaimniecībā; cēlmetāli un to sakausējumi, no cēlmetāliem izgatavoti vai ar tiem pārklāti izstrādājumi, kas ietverti 14. klasē; no dārgmetāliem izgatavotas vāzes.

Arloġġi elettriċi u domestiċi u kronometri elettriċi oħra domestiċi; materjal prezzjuż u l-ligi tagħhom u oġġetti ta' metall prezzjuż jew miksija b'dan (inklużi fi klassi 14); vażuni magħmula minn metall prezzjuż.

Elektrische en keukenklokken en andere elektrische tijdmeetinstrumenten voor huishoudelijk gebruik; edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14); vazen van edele metalen.

Zegary elektryczne i domowe i inne elektryczne instrumenty do pomiaru czasu do celów gospodarstwa domowego; metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi (zawarte w klasie 14); wazy z metali szlachetnych.

Relógios eléctricos e para uso doméstico e outros instrumentos cronométricos eléctricos para uso doméstico; metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué (incluídos na classe 14); vasos em metais preciosos.

elektrické hodiny a hodiny pre domácnosť a iné elektrické časomeračské nástroje pre domácnosť; vzácne kovy a ich zliatiny a tovary zo vzácnych kovov, alebo nimi pokryté (zahrnuté v 14. triede); vázy z drahých kovov.

Električne ure in ure za gospodinjstvo in drugi električni kronometrski instrumenti za gospodinjstvo; žlahtne kovine in njihove zlitine in izdelki iz žlahtnih kovin ali prevlečeni z njimi (iz 14. razreda); vaze iz žlahtnih kovin.

elektriska klockor och hushållsklockor och andra elektriska tidmätningsinstrument för hushållsändamål; ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed (ingående i klass 14); vaser av ädelmetall.

16
Odpadkové sácky (z papíru nebo z plastické hmoty); papírové kryty na květináče; brožury; fólie z umělých hmot na balení; balicí celofán (celulózové fólie); pytlíky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot); akvária (bytová-); pokojová terária (vivária); papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů (zařazené do třídy 16); tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; kreslicí prístroje; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (zařazené do třídy 16); tiskařské typy; tiskařské štočky; knihy; praporky (papírové-); kancelárské gumicky; mapy; fólie se vzduchovými polštářky z umělé hmoty (pro balicí účely); časopisy (periodika); krída na znacení; modelovací pasty; modelování (umělé hmoty na-); zápisníky; balicí papír; papírové tašky; plakáty; psací potřeby; známky; lístky; toaletní papír; noviny; periodika; knihy pro chovatele; odborné knihy o grilování; časopisy o grilování; štětce; malířské válečky pro interiéry; malířské válečky (malířské válečky pro interiéry); lepidla a lepicí pásky pro průmyslové účely a pro domácnost; fólie z plastických hmot pro zakrývací účely; stavební materiál k výrobě umělých květin ve formě drátů, stuh, textilních materiálů; potřeby pro malování a kreslení, jmenovitě malířská plátna a papír; pastely; skicáky; rýsovací prkna; rýsovací nástroje; rýsovací soupravy (také plné); rýsovací pravítka; balicí papír; fólie z plastických hmot na balení, také na mražená jídla.

Sacs-poubelles (en papier ou en matières plastiques); cache-pot en papier; brochures; pellicules en matières plastiques (pour l'emballage); feuille de cellulose régénérée pour l'emballage; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques); aquariums d'appartement; terrariums d'appartement (vivarium); papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; appareils de dessin; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans la classe 16); caractères d'imprimerie; clichés; livres; fanions, banderoles (en papier); élastiques de bureau; cartes (géographie); feuilles bullées [en matières plastiques] [pour l'emballage ou le conditionnement]; magazines (périodiques); craie à marquer; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage; cahiers de brouillon; papier d'emballage; sacs en papier; affiches; instruments d'écriture; timbres; tickets; papier hygiénique; journaux; périodiques; livres pour l'entretien d'animaux; ouvrages spécialisés sur le barbecue; magazines sur le barbecue; pinceaux; rouleaux à peinture (tiges); rouleaux à peinture (rouleaux pour peintres); adhésifs et bandes adhésives destinés à l'industrie et au ménage; films en matière plastique destinés à la couverture; matériel de bricolage pour la réparation de fleurs artificielles sous forme de fils, bandes, matières textiles; articles pour la peinture et le dessin, à savoir toiles et papiers pour peintres; bâtons à colorier; blocs à dessin; planches à dessin; instruments de dessin; trousses à dessins (également garnies); règles à dessiner; papier d'emballage; fims en matières plastiques pour l'emballage, également pour utilisation en surgélation.

Garbage bags (of paper or of plastics); flower-pot covers of paper; brochures; plastic film (for wrapping or packaging); sheets of recycled cellulose for wrapping; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; indoor aquaria; indoor terrariums (vivariums); paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; drawing apparatus; adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in class 16); printers' type; printing blocks; books; flags, pennants (made of paper); elastic bands for offices; maps; plastic bubble packs (for wrapping or packaging); magazines (periodicals); marking chalk; modelling paste; plastics for modelling; jotters; packing paper; paper bags; posters; writing instruments; stamps; tickets; toilet paper; newspapers; periodicals; books on animal breeding; reference books on barbecuing; barbecuing magazines; paint brushes; paint rollers (pens); paint rollers (house painters' rollers); adhesives and adhesive tapes for industrial or household purposes; foils of plastic for covering; craft material for making artificial flowers, in the form of wires, bands, textile material; articles for painting and drawing, namely canvas for painting and paper; colouring sticks; drawing pads; drawing boards; drawing instruments; drawing sets (including filled); drawing rulers; wrapping paper; plastic film for packaging, including for frozen food.

Abfallsäcke (aus Papier oder Kunststoff); Blumentopfmanschetten aus Papier; Broschüren; Folien aus Kunststoff (für Verpackungszwecke); Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke; Verpackungsbeutel (-hüllen, -taschen) aus Papier oder Kunststoff; Zimmeraquarien; Zimmerterrarien (Vivarien); Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Zeichengeräte; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Bücher; Fahnen, Wimpel (aus Papier); Gummibänder für Bürozwecke; Landkarten; Luftkissenfolien aus Kunststoff (für Verpackungszwecke); Magazine (Zeitschriften); Markierkreide; Modelliermasse; Modelliermaterial aus Kunststoff; Notizbücher; Packpapier; Papiertüten; Plakate; Schreibgeräte; Stempel; Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten); Toilettenpapier; Zeitungen; Zeitschriften; Bücher zur Tierhaltung; Fachbücher über das Grillen; Grillzeitschriften; Pinsel; Farbroller (Stifte); Farbroller (Malerrollen); Klebstoffe und Klebebänder für gewerbliche und Haushaltszwecke; Folien aus Kunststoff für Abdeckzwecke; Bastelmaterial zum Herstellen von künstlichen Blumen in Form von Drähten, Bändern, Textilmaterial; Artikel zum Malen und Zeichnen, nämlich Malerleinwand und Papier; Malstifte; Zeichenblöcke; Zeichenbretter; Zeicheninstrumente; Zeichenetuis (auch aufgefüllt); Zeichenlineale; Verpackungspapier; Verpackungsfolien aus Kunststoff, auch zur Verwendung für Gefrierkost.

Affaldsposer af papir eller plastic; urtepotteskjulere af papir; brochurer; plasticfolie til indpakning; folier af regenereret cellulose til indpakning; poser (konvolutter, lommer) af papir eller plastic til emballage; akvarier til indendørs brug; indendørsterrarier (vivarium); papir, pap (karton) og varer heraf, indeholdt i klasse 16; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; tegneapparater; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmaterialer til emballeringsbrug (indeholdt i klasse 16); tryktyper; klicheer; bøger; vimpler og flag (af papir); elastikker til kontorbrug; landkort; boblet plasticark (til emballering eller indpakning); magasiner (periodiske); markeringskridt; modellerpasta; plasticmateriale til modellering; noteringsblokke; indpakningspapir; papirsposer; plakater; skriveinstrumenter; stempler; billetter; toiletpapir; aviser; tidsskrifter; bøger om pasning af dyr; fagbøger om grillning; tidsskrifter om grillning; pensler; maleruller (stænger); maleruller (ruller); bindemidler og klæbebånd til industrielle formål og til husholdningsbrug; folie af plastic til afdækning; hobbymaterialer til fremstilling af kunstige blomster i form af tråde, bånd, tekstilmaterialer; artikler til maling og tegning, nemlig malerlærred og papir; malestifter; tegneblokke; tegnebrætter; tegneredskaber; tegneetuier (også fyldte); tegnelinealer; indpakningspapir; plasticfilm til emballering også tll brug til frosne fødevarer.

Σάκοι απορριμμάτων (από χαρτί ή πλαστικά υλικά)· χάρτινα καλύμματα για γλάστρες· μπροσούρες· πλαστικές μεμβράνες συσκευασίας· μεμβράνες από ανακυκλωμένη κυτταρίνη για χρήση στη συσκευασία· σάκοι (περιτυλίγματα, σακούλες) για συσκευασία, από χαρτί ή πλαστικές ύλες· ενυδρεία εσωτερικού χώρου· κλουβιά εσωτερικών χώρων για οικόσιτα ζώα· χαρτί, χαρτόνι και είδη από τα υλικά αυτά (συμπεριλαμβανόμενα στην κλάση 16)· έντυπη ύλη· υλικό βιβλιοδεσίας· φωτογραφίες· χαρτικά είδη· σύνεργα σχεδίου· κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις· χρωστήρες (πινέλα)· γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων)· παιδαγωγικό ή εκπαιδευτικό υλικό (εκτός συσκευών)· πλαστικά υλικά συσκευασίας (περιλαμβανόμενα στην κλάση 16)· τυπογραφικά στοιχεία· στερεότυπα (κλισέ)· βιβλία· τριγωνικές σημαίες και σήματα από χαρτί· λαστιχάκια για χρήσεις γραφείου· χάρτες· πλαστικές αεροσακούλες (για χρήσεις στη συσκευασία)· περιοδικά (περιοδικά ποικίλης ύλης)· κιμωλία σήμανσης· πάστα κατασκευής προπλασμάτων· υλικά με πλαστικές ιδιότητες για κατασκευή προπλασμάτων· προσωπικά ημερολόγια· χαρτί συσκευασίας· χαρτοσακούλες· αφίσες· όργανα γραφής· σφραγίδες· εισιτήρια· χαρτί τουαλέτας· εφημερίδες· έντυπα με μη σταθερή συχνότητα έκδοσης· βιβλία σχετικά με τη ζωοτεχνία· εξειδικευμένα βιβλία σε σχέση με το ψήσιμο· περιοδικά σε σχέση με το ψήσιμο· χρωστήρες (πινέλα)· ρολά βαφής (μολύβια)· ρολά βαφής (ρολά βαψίματος)· κόλλες και κολλητικές ταινίες για βιομηχανικές και οικιακές χρήσεις· πλαστικές μεμβράνες κάλυψης· υλικά χειροτεχνίας για την κατασκευή τεχνητών ανθέων με τη μορφή σχοινιών, ταινιών και υφαντουργικών υλικών· είδη ζωγραφικής και σχεδίου, συγκεκριμένα καμβάς ζωγραφικής και χαρτί· χρωματιστά στικ· μπλοκ ιχνογραφίας· πινακίδες σχεδίασης· όργανα σχεδίασης· σετ ιχνογραφίας (και πλήρη)· κανόνες (χάρακες) σχεδίου· χαρτί περιτυλίγματος· πλαστικές μεμβράνες συσκευασίες, επίσης και για χρήση για κατεψυγμένα τρόφιμα.

Bolsas para la basura (de papel o de materias plásticas); maceteros de papel; folletos; láminas de plástico (para el embalaje); hojas de celulosa reciclada para embalaje; bolsitas (sobres, saquitos) de papel o de materias plásticas para embalaje; acuarios caseros; terrarios de interior [vivarium]; papel, cartón y artículos fabricados con estos materiales (comprendidos en la clase 16); productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; aparatos de dibujo; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (comprendidas en la clase 16); caracteres de imprenta; clichés; libros; banderines (de papel); gomas elásticas de oficina; mapas; hojas con burbujas [de materias plásticas] [para el embalaje o el acondicionamiento]; revistas (periódicas); tiza para marcar; pasta de modelar; materias plásticas para el modelado; blocs; papel de embalaje; bolsas de papel; carteles; instrumentos de escritura; sellos; billetes; papel higiénico; periódicos; publicaciones regulares; libros sobre cría de animales; libros especializados sobre barbacoas; revistas sobre barbacoas; pinceles; marcadores de bola (lápices); rodillos (rodillos de pintor); pegamentos y cintas adhesivas para uso industrial y doméstico; películas de plástico para recubrimiento; Material de bricolaje para elaborar flores artificiales en forma de alambres, cintas, materiales textiles; artículos para pintar y dibujar, en concreto lienzos para pintura y papel; palillos de colorear; blocs de dibujo; tableros de dibujo; instrumentos de dibujo; estuches de dibujo (incluso llenos); reglas de dibujo; papel de envolver; películas de plástico para embalaje, incluso para alimentos congelados.

Kotid (paberist või kilest prügi-); lillepoti ümbrispaberid, paberümbrised; brošüürid; plastkile (pakkematerjal); tsellofaanlehed (pakkematerjal); pakendid (paberist või plastist), paber- või plastpakendid; akvaariumid (toa- ), toaakvaariumid; toaterraariumid; paber, kartong ning tooted nendest materjalidest (sealhulgas klassis 16); trükitooted; raamatuköitematerjalid; fotod; kirjatarbed; joonestusseadmed; liim (kontori- või koduatrbed); värvipintslid; kirjutusmasinad ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid (v.a seadmed); plastikust pakkematerjalid (klassist 16); trükitüübid; klišeed; raamatud; paberlipud; elastsed lindid või ribad (kontoritarbed); kaardid (geogr.); plastist mullkiled (pakkimiseks); ajakirjad (perioodika); märkkriit, markeerkriit; modelleerimispastad; modelleerimisplast; märkmikud; pakkepaber; paberkotid; plakatid; kirjutusvahendid; margid (ka templid); piletid; tualettpaber; ajalehed; perioodika; loomapidamisteemalised raamatud; grillimisteemalised raamatud; grillimisajakirjad; värvipintslid; värvirullid (pliiatsid); värvirullid (maalrirullid); tööstus- ja majapidamisliimid ja -teibid; plastkiled (kattematerjal); traatide, lintide, tekstiilmaterjalidena meisterdamismaterjal kunstlillede valmistamiseks; maalimis- ja joonistamiskaubad, nimelt maalimislõuend ja paber; joonistuspliiatsid; joonistusplokid; joonestuslauad; joonestusvahendid; sirklikarbid (ka täidetud); joonlauad; pakkepaber; plastpakkekiled, ka kasutamiseks toiduainete sügavkülmutamisel.

Roskapussit (paperiset tai muoviset); paperiset kukkaruukun päälliset; mainoslehtiset; muovikalvot (pakkaustarkoituksiin); regeneroidusta selluloosasta valmistetut arkit pakkaamiseen; (paperiset tai muoviset) pussit (kuoret, taskut) pakkaamiseen; sisäakvaariot; sisäterraariot (vivaariot); paperi, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet (sisältyvät luokkaan 16); painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; piirustuslaitteet; paperi- ja kotitalousliimat; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (luokassa 16); painokirjasimet; painolaatat; kirjat; viirit ja liput (paperiset); kuminauhat toimistokäyttöön; kartat; muoviset kuplakalvot (pakkaustarkoituksiin); aikakauslehdet; merkintäliitu; muovausmassa; muovit muotoilutarkoituksiin; muistivihot; pakkauspaperi; paperipussit; julisteet; kirjoitusvälineet; leimasimet; liput; wc-paperi; sanomalehdet; kausijulkaisut; eläinten hoitoon liittyvät kirjat; grillaamiseen liittyvät kirjat; grillaamiseen liittyvät aikakauslehdet; siveltimet; maalaustelat (neulat); maalaustelat (talonmaalauksessa käytettävät maalaustelat); liima-aineet ja teipit teolliseen käyttöön ja kotitalouskäyttöön; muovikalvot suojaustarkoituksiin; askartelutarvikkeet tekokukkien valmistamiseen lankojen, nauhojen, tekstiilimateriaalin muodossa; maalaus- ja piirustustarvikkeet, nimittäin maalauskankaat ja paperi; väritystikut; piirustuslehtiöt; piirustuslevyt; piirustusvälineet; piirustustarvikekotelot (myös täytetyt); piirustusviivaimet; käärepaperi; muoviset pakkauskalvot, myös käytettäväksi pakastettujen ruokien kanssa.

(papír vagy műanyag) szemetes zsákok; virágcserépburkolók papírból; prospektusok; műanyagfóliák csomagolásra; regenerált cellulózlapok csomagoláshoz; zacskók csomagolásra (papírból vagy muanyagból); akváriumok (szobai); szobai terráriumok (viváriumok); papír, kartonpapír és ezekből az anyagokból készült (16. osztályba sorolt) áruk; nyomtatványok; könyvkötő anyag; fényképek; írószerek/papíráruk; rajz felszerelés; ragasztószerek/-anyagok írószerekhez/papíráruhoz vagy háztartási használatra; festőecsetek; írógépek és irodaszerek (bútor kivételével); oktatási és képzési anyag (készülékek kivételével); műanyag csomagolóanyagok (a 16. Osztályban szereplő); nyomdabetűk/betűtípusok; nyomódúcok; könyvek; zászlók (papírból); gumiszalagok irodai használatra; térképek; műanyag légpárnafóliák (csomagolásra); magazinok (folyóiratok); jelölőkréta; formázópépek/gipszpépek; műanyagok modellezéshez/formázáshoz; jegyzetblokkok; csomagolópapír; papírzacskók; poszterek; íróeszközök; bélyegek; jegyek; WC-papír; újságok; folyóiratok; állattartásról szóló könyvek; grillezésről szóló szakkönyvek; grillezésről szóló folyóiratok; festőecsetek; festőhengerek (ceruzák); festőhengerek (szobafestő hengerek); ipari és háztartási ragasztók és ragasztószalagok; műanyag fóliák burkolásra; barkácsanyagok művirágok készítéséhez huzalok, szalagok, textil anyagok formájában; festő és rajzoló cikkek, mégpedig festővászon és papír; pasztellkréták; rajztömbök/rajzblokkok; rajztáblák; rajzeszközök; rajzfelszerelések (teli is); rajzoláshoz használt vonalzók; csomagolópapír; műanyagfóliák csomagolásra, fagyasztott ételekhez is.

Sacchi per la spazzatura (in carta o materie plastiche); coprivaso di carta; brochure; pellicole di materie plastiche (per imballaggio); fogli di cellulosa rigenerata per imballaggio; sacchetti (buste, bustine) per imballaggio (di carta o di materie plastiche); Acquari da appartamento; terrari d'appartamento [vivario]; carta, cartone e prodotti in queste materie (compresi nella classe 16); stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; apparecchi per il disegno; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese nella classe 16); caratteri tipografici; cliché; libri; gagliardetti (di carta); elastici per ufficio; cartine; fogli a bolle in materie plastiche (per imballaggio); periodici; gessetti per marcare; pasta da modellare; materie plastiche per modellare; blocchi notes; carta da imballaggio; sacchi di carta; manifesti; strumenti per scrivere; timbri; biglietti; carta igienica; giornali; periodici; libri sull'allevamento di animali; libri specializzati sulla cottura alla griglia; riviste sulla cucina alla griglia; pennelli; pennelli a rullo (matite); pennelli a rullo (rulli per imbianchini); adesivi e nastri adesivi per uso industriale e domestico; fogli in plastica per rivestimento; materiale da bricolage per produrre fiori artificiali sotto forma di fili, nastri, materiale tessile; articoli per dipingere e disegnare, ovvero tela e carta; colori in stick; blocchi da disegno; tavole da disegno; strumenti per il disegno; astucci per disegno (anche pieni); righe da disegno; carta per imballaggio; pellicole da imballaggio in materie plastiche, anche da utilizzare per surgelare.

Šiukšlių maišai (popieriniai arba plastikiniai); dangteliai (gėlių vazonų popieriniai --- ); brošiūros; plastikinės plėvelės (vyniojimui); lakštai (celofano --- ) (vyniojimui); popieriniai arba plastikiniai pakavimo maišeliai; akvariumai (kambariniai --- ); kambariniai terariumai (vivariumai); popierius, kartonas ir prekės iš šių medžiagų (priskirtos prie 16 klasės); spaudiniai; knygų įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; piešimo prietaisai; klijai raštinės arba buities reikmėms; dažų teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga (išskyrus aparatus); plastikinės pakavimo medžiagos (priskirtos prie 16 klasės); spaustuvinis šriftas; spaustuvinės klišės; knygos; vėliavėlės (popierinės); guminės juostos (biurų reikmėms); žemėlapiai; pūslelinės plėvelės iš plastiko (pakavimo reikmėms); žurnalai (periodiniai leidiniai); žymėjimo kreida; modeliavimo pasta; plastikai (neapdirbti --- ); bloknotėliai; pakavimo popierius; popieriniai krepšeliai; afišos; rašikliai; antspaudai; bilietai; tualetinis popierius; laikraščiai; periodiniai leidiniai; knygos apie gyvūnų laikymą; specialios knygos apie kepimą kepimo krosnelėse; periodiniai leidiniai, skirti kepiniams kepimo krosnelėse; dažų teptukai; dažų voleliai (kaiščiai); dažų voleliai (dažytojų voleliai); klijai ir lipniosios juostelės pramonės ir namų apyvokos reikmėms; dengiamosios plastmasinės plėvelės; rankdarbių medžiagos, skirtos dirbtinių gėlių gamybai, vielelių, kaspinų, tekstilės medžiagos pavidalo; tapybos ir piešimo reikmenys, būtent tapytojų drobė ir popierius; spalvojimo pieštukai; piešimo, braižymo bloknotai; braižymo lentos; braižymo įrankiai; braižybos reikmenų dėklai (taip pat pilni); braižymo liniuotės; vyniojamasis popierius; plastikinės plėvelės vyniojimui, taip pat skirtos šaldytiems maisto produktams.

Atkritumu maisi (papīra vai plastmasas); papīra rotājumi puķupodiem; brošūras; iesaiņošanai paredzētās plastmasas lentes; reģenerētas celulozes loksnes iesaņošanas mērķiem; maisiņi (apvalki, kabatiņas) iesaiņošanai no papīra vai plastikāta; Zimmeraquarien; terāriji iekštelpām (vivāriji); papīrs, kartons un izstrādājumi no šiem materiāliem, kas ietverti 16. klasē; iespiedprodukcija; grāmatu iesiešanas materiāli; fotogrāfijas; rakstāmlietas; rasēšanas līdzekļi; līmvielas biroja vai mājturības vajadzībām; otas; rakstāmmašīnas un kancelejas piederumi (izņemot mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparatūru); sintētiskie iesaiņojuma materiāli, kas ietverti 16. klasē; iespiedburti; klišejas; grāmatas; papīra karodziņi; elastīgās gumijas biroja vajadzībām; kartes; ar gaisu pildīti spilveni no plastmasa (iesaiņošanas mērķiem); žurnāli (periodiskie izdevumi); marķēšanas krīts; modelēšanas pastas; modelēšanai paredzētā plastmasa; piezīmju bloki; iesaiņojamais papīrs; papīra maisiņi; plakāti; rakstīšanas instrumenti; pastmarkas; biļetes; tualetes papīrs; avīzes; periodiskie izdevumi; grāmatas par dzīvnieku audzēšanu; specializētas grāmatas par grilēšanu; grilēšanas žurnāli; otas; krāsošanas rullīši (zīmuļi); krāsošanas rullīši (krāsotāju rullīši); līme un līmlentes izmantošanai rūpniecībā un mājsaimniecībā; polietilēna plēves izmantošanai nosegšanas nolūkā; veidošanas materiāli, kas paredzēti mākslīgo ziedu veidošanai, stiepļu, lentu, tekstilizstrādājumu veidā; gleznošanas un zīmēšanas piederumi, proti, audekli un papīrs; pasteļkrītiņi, krāsainie zīmuļi; rasēšanas bloki; zīmēšanas tāfeles; rasēšanas instrumenti; rasēšanas komplekti (arī pildīti); rasēšanas lineāli; ietinamais papīrs; iesaiņošanai paredzētas polietilēna plēves, arī izmantošanai saldētiem produktiem.

Boroż taż-żibel (tal-karta jew tal-plastik); pulzieri tal-qsari tal-karti; opuskuli; filmijiet tal-plastik għall-ippakkjar; folji selofejn (materjal ta' l-ippakkjar); boroż (enveloppijiet, boroż li jingħalqu) għall-ippakkjar tal-karta jew tal-plastik; akkwarji għall-appartamenti; terrarji ta' ġewwa (vivarju); karti, kartunċin u oġġetti magħmula minn dawn il-materjali (inklużi fi klassi 16); materjal stampat; materjal għall-legatura tal-kotba; ritratti; kartoleriji; apparat għat-tpinġija; sustanza li twaħħal għall-użu ta' kartolerija jew tad-dar; pniezel taż-żebgħa; tajprajters u oġġetti neċessarji għall-uffiċċju (apparti l-għamara); materjal istruttiv u ta' tagħlim (ħlief apparat); materjali tal-plastik għall-ippakjar (inklużi fi klassi 16); tipa tal-printer; inċiżjonijiet ta' l-istampar; kotba; bnadar u pinnuri (tal-karti); ħolqa tal-lastku għall-użu fl-uffiċċju; mapep; folji tal-kuxxini ta' l-arja sintetiċi (għal skopijiet ta' ppakkjar); magażinijiet (perjodiki); ġibs; taħlita ta' tafal u ilma li tintuża għall-immudellar; plastik għall-immudellar; ktieb żgħir ta' l-annotamenti; karti għall-ippakkjar; boroż tal-karti; stampi kbar; għodod għall-kitba; bolol; biljetti; tojlit-paper; gazzetti; perjodiki; kotba għaż-żamma ta' l-annimali; kotba speċjalizzati dwar it-tisjir fuq il-barbikju; magazins dwar it-tisjir fuq il-barbikju; pniezel taż-żebgħa; rombli taż-żebgħa (pinen); rombli taż-żebgħa (rombli tal-bajjada); kolla u tejp adeżiv għal skopijiet industrijali u domestiċi; folji rqaq tal-plastik għal skopijiet ta' kisi; materjal ta' l-artiġjanat għall-manifattura ta' fjuri artifiċjali fil-forma ta' wajer, żigarelli, materjal tessili; oġġetti għat-tpinġija u disinjar, jiġifieri tili u karta; krejons; numru ta' folji tal-karti mehmuża flimkien għat-tpinġija; tavlozzi tad-diżinn; instrumenti tat-tpinġija; kaxxetti tas-sinjali (anki mimlija); rigi użati għat-tpinġija; karta għat-tgeżwir ta' pakketti; folji rqaq tal-plastik ta' l-ippakkjar, anki għall-użu ma' ikel tal-friża.

Vuilniszakken (van papier of plastic); bloempotomhulsels van papier; brochures; plastic vellen voor verpakking; folie van geregenereerde cellulose, voor verpakking; zakken (omslagen, zakjes) voor verpakking (van papier of plastic); aquariums voor binnenshuis; terraria voor binnenshuis (vivariums); papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; tekenapparaten; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover begrepen in klasse 16; drukletters; clichés; boeken; vlaggen en wimpels van papier; elastiekjes voor kantoorgebruik; geografische kaarten; luchtkussenfolie van plastic materiaal (voor verpakking); magazines (periodieke); markeerkrijt; boetseerpasta; plastische materialen voor het boetseren; kladblokken; pakpapier; papieren zakken; aanplakbiljetten; schrijfinstrumenten; stempels; tickets; toiletpapier; kranten; periodieken; boeken met betrekking tot het houden van dieren; vakboeken over het barbecuen; tijdschriften met betrekking tot barbecuen; penselen; verfrollers (pennen); verfrollers (verfrollen voor huisschilders); kleefstoffen en plakband voor industrieel en huishoudelijk gebruik; folie van plastic voor afdekdoeleinden; knutselmaterialen voor het maken van kunstbloemen in de vorm van draden, banden, textiel; artikelen voor het schilderen en tekenen, te weten schildersdoek en papier; kleurkrijt; tekenblokken; tekenplanken; tekeninstrumenten; tekenetuis (ook gevuld); tekenlinialen; inpakpapier; verpakkingsfolie van plastic, ook voor gebruik voor diepvriesproducten.

Torby na odpadki (z papieru lub tworzyw sztucznych); osłony na doniczki z papieru; broszury; folia z tworzywa sztucznego (do pakowania); arkusze celulozy regenerowanej do pakowania; pakowanie (torby do -) (koperty, woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych; pokojowe (akwaria -); terraria domowe (wiwaria); papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów (zawarte w klasie 16); materiały drukowane; materiały introligatorskie; fotografie; artykuły papiernicze; urządzenia do rysowania; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (zawarte w klasie 16); taśmy drukarskie; matryce do druku ręcznego; książki; chorągiewki papierowe; taśmy elastyczne do użytku biurowego; mapy; folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego (do celów opakowaniowych); magazyny ilustrowane (periodyki); kreda do znakowania; pasta do modelowania; tworzywa sztuczne do modelowania; notatniki; papier pakowy; torby papierowe; plakaty; przyrządy do pisania; stemple; bilety; papier toaletowy; gazety; periodyki; książki na temat hodowli zwierząt; podręczniki na temat grillowania; czasopisma o grillowaniu; pędzle malarskie; rolki do farby (kołki); rolki do farby (wałki do malowania); kleje i taśmy klejące do celów przemysłowych i gospodarstwa domowego; folie z tworzyw sztucznych do przykrywania; materiały dla majsterkowiczów do wykonywania sztucznych kwiatów w postaci drutów, taśm, materiałów tekstylnych; artykuły do malowania i rysowania, mianowicie płótno malarskie i papier; mazaki; bloki rysunkowe; deski kreślarskie; przyrządy kreślarskie; etui kreślarskie (puste); linijki kreślarskie; papier do pakowania; folie opakowaniowe z tworzywa sztucznego, także do stosowania do potraw mrożonych.

Sacos de lixo (em papel ou em matérias plásticas); vaso decorativo em papel; brochuras; películas em matérias plásticas para embalagens; folhas de celulose regenerada para embalagens; saquinhos (invólucros, bolsinhas) para embalagens (em papel ou em matérias plásticas); aquários de interior; terrariums de interior [viveiro]; papel, cartão e produtos nestas matérias (incluídos na classe 16); produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; aparelhos de desenho; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (incluídas na classe 16); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); livros; bandeiras (em papel); elásticos para escritório; mapas; películas plásticas almofadadas com bolhas de ar (para embalagem); revistas (periódicas); giz para marcar; pasta para modelar; matérias plásticas para a modelagem; blocos de rascunho; papel de embalagem; sacos de papel; cartazes; instrumentos de escrita; carimbos; bilhetes; papel higiénico; jornais; periódicos; livros de pecuária; livros técnicos sobre a arte de grelhar; revistas sobre a arte de grelhar; pincéis; rolos de pintura (lápis); rolos de pintura (rolos para pintores); colas e fitas adesivas para a indústria e uso doméstico; películas em matérias plásticas para cobertura; Material para trabalhos manuais destinado à confecção de flores artificiais sob a forma de arames, fitas, matérias têxteis; artigos para pintura e desenho, nomeadamente telas de pintura e papel; paus de cor para colorir; blocos para desenho; pranchetas para desenho; instrumentos de desenho; estojos para desenho (incluindo guarnecidos); réguas para desenhar; papel de embrulho; películas em matérias plásticas para embalagem, incluindo para utilização em alimentos congelados.

Vrecká na odpad (z papiera alebo igelitu); kvetináce (ozdobné -) z papiera; brožúry; fólie z plastu (pre baliace účely); celulóza (fólie z regenerovanej -) na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; akváriá (bytové -); izbové teráriá (viváriá); papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov (zahrnuté v 16. triede); tlačoviny; khíhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar; rysovacie prístroje; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (zahrnuté v 16. triede); tlačové písmo; štočky; knihy; papierové vlajky; gumičky pre kancelárske účely; mapy; plastové vankúšové fólie (na baliace účely); časopisy (periodiká); krieda na značenie; modelovacie pasty; plastické hmoty na modelovanie; zápisníky; baliaci papier; papierové vrecká; plagáty; písacie potreby; pečiatky; lístky; toaletný papier; noviny; periodiká; knihy na chov zvierat; odborné knihy o grilovaní; časopisy o grilovaní; maliarske štetce; maliarske valčeky (kolíky); valčeky na farbu (maliarske rolky); lepidlá a lepiace pásky na priemyselné účely a pre domácnosť; fólie z plastu na krycie účely; materiál na majstrovanie na výrobu umelých kvetín vo forme drôtov, pások, textilného materiálu; predmety na maľovanie a kreslenie, menovite maliarske plátno a papier; farebné kriedy; skicáre; rysovacie dosky; rysovacie pomôcky; rysovacie puzdra (aj s náplňou); rysovacie pravítka; baliaci papier; obalové fólie z plastu, aj na použitie pre mraziarensku stravu.

Vreče za odpadke iz papirja ali plastike; papirna prekrivala za cvetlične lončke; brošure; plastična folija za embaliranje, ovijanje; folije iz reciklirane celuloze za zavijanje; vreče (ovojnice, torbice )iz papirja ali plastike za embaliranje; sobni akvariji; sobni terariji (vivariji); papir, lepenka in izdelki iz teh materialov (iz 16. razreda); tiskani izdelki; knjigovezni material; fotografije; pisalne potrebščine; risalni aparati; lepila za pisarniške ali gospodinjske namene; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pripomočki (razen pohištva); poučevalni material (razen naprav); plastični materiali za paketiranje (iz 16. razreda); tiskarske črke; klišeji; knjige; zastavice (papirnate); elastični trakovi za pisarne; zemljevidi; folije z zračnimi blazinami iz umetnih snovi (embalažne); revije (periodične); označevalna kreda; modelirna masa; plastika za modeliranje; notesi; pakirni papir; papirnate vrečke; plakati (posterji); priprave za pisanje; znamke; vozovnice (vstopnice); toaletni papir; časopisi; periodične publikacije; knjige o reji živali; strokovne knjige o peki na žaru; revije o peki na žaru; čopiči; pleskarski valji (svinčniki); pleskarski valji (pleskarski valji); lepila in lepilni trakovi za industrijo in gospodinjstvo; prekrivne folije iz umetne snovi; ročnodelski material za izdelavo umetnega cvetja v obliki žic, trakov, tekstilnega materiala; slikarske in risalne potrebščine, in sicer slikarsko platno in papir; barvna pisala; risalni bloki; risalne deske; risalni inštrumenti; etuiji za risalni pribor (tudi polni); risalna ravnila; ovojni papir; ovojne folije iz umetne snovi, tudi za uporabo za zamrznjeno hrano.

Soppåsar (av papper eller plast); ytterkrukor av papper; broschyrer; plastfilm för förpackning; ark av återvunnen cellulosa för inslagning; påsar (omslag) av papper eller plast för emballering; inomhusakvarier; inomhusterrarier; papper, papp (kartong ) och varor gjorda av dessa material (ingående i klass 16); trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); apparater för ritning; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ingående i klass 16); trycktyper; klichéer; böcker; flaggor av papper; elastiska band för kontorsanvändning; kartor; bubbelförpackningar av plast för inslagning och inpackning; magasin (periodiska); märkkrita; modelleringsmassa; plast för modellering; anotationsbok; emballagepapper; papperspåsar; affischer; skrivinstrument; stämplar; biljetter; toalettpapper; tidningar; tidskrifter; böcker om djurhållning; fackböcker om grillning; grilltidskrifter; målarpenslar; färgrollrar (pennor); färgrollrar (målarroller); bindemedel och tejp för industriella ändamål och hushållsändamål; plastfolier för övertäckning; hobbymaterial för framställning av konstgjorda blommor i form av trådar, band, textilt material; artiklar för målning och teckning, nämligen målardukar och papper; färgpinnar; ritblock; ritbräden; ritredskap; etuier för ritbestick (även fyllda); ritlinjaler; omslagspapper; plastfilm för emballering, även för användning för fryst mat.

17
Pryž, gutaperca, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z techto materiálu a zarazené do trídy 17; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnicí, výplňové a izolační materiály; ohebné trubky nekovové; azbest (obklady z-); kůra (jako zvuková izolace); pěnová hmota pro aranžování květin (polotovar); těsnění (zařazené do třídy 17); těsnicí materiály; elastické nitě, kromě nití na textilní použití; izolační přípravky pro ochranu budov před vlhkostí; filtrační (hmoty-) (umělé hmoty nebo polozpracované pěny); tesnicí prostredky (tmely) do spoju; Hadice na zalévání; skelná vlákna k izolacním úcelum; Guma surová nebo polotovar; podkovy (koňské nekovové-); izolátory a izolační prostředky (elektrické energie, tepla, zvuku); izolacní nátery; rukavice (izolační-); uhlíková vlákna, ne pro textilní účely; umělé pryskyřice a syntetické pryskyřice (polotovary); čalounický materiál (balení, čalounické výplňové materiály a materiály k vycpávání, zaklínování) z gumy nebo plastických hmot; spojky na potrubí (nekovové); spojky na potrubí (nekovové); plovací zábrany proti znečištění; izolační tvrdá pěna; vlna skleněná pro izolaci; minerální vata pro izolaci; izolační materiál, jmenovitě bio izolační hmoty; těsnicí pěny, akrylové nebo silikonové materiály, cementová izolace; fólie z plastické hmoty pro stavební účely, ne pro balicí účely; tesnicí prostredky (tmely) do spoju; tmelicí hmoty do spár; hadice z textilních materiálů; těsnění pro sanitární účely; azbest; fólie do zahradních jezírek; plachty a fólie pro zemědělství (zařazené do třídy 17); fólie pro zemědělství.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans la classe 17; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; revêtements d'amiante; Revêtements pour l'isolation accoustique; blocs de mousse pour y piquer des fleurs (mi-ouvrés); garnitures d'étanchéité comprises dans la classe 17; mastics; fils et fibres élastiques, non à usage textile; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); mastics pour joints; tuyaux d'arrosage; tissus en fibres de verre pour l'isolation; Caoutchouc brut ou mi-ouvré; fers à cheval non métalliques; isolateurs et produits isolants (électricité, chaleur, bruit); peintures isolantes; gants isolants; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis); matières de rembourrage (emballage, substances et matériaux de rembourrage et matériaux pour calage) en caoutchouc ou en matières plastiques; racords de tuyaux non métalliques; racords de tuyaux non métalliques; barrages flottants antipollution; mousse isolante dure; laine de verre pour l'isolation; laine de roche pour isolation; matériaux d'isolation, à savoir substances isolantes biologiques; mousses de jointoiement, matières à jointoyer acryliques ou siliconées, mastics de jointoiement; films en matières plastiques pour la construction, non à usage d'emballage; mastics pour joints; matières de remplissage; tuyaux en matières textiles; joints à usage sanitaire; amiante; films pour étangs; bâches et films pour l'agriculture (compris dans la classe 17); films pour l'agriculture.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and included in class 17; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; asbestos coverings; Bark coverings for sound insulation; foam supports for flower arrangements (semi-finished goods); gaskets, included in class 17; sealants; elastic thread and yarn, not for use in textiles; substances for insulating buildings against moisture; filtering materials (semi-processed materials or foams of plastic); sealant compounds for joints; watering hoses; fibreglass fabrics for insulation; Rubber, raw or semi-worked; horseshoes, not of metal; insulators; insulating paint; insulating gloves; carbon fibres, other than for textile use; artificial and synthetic resins (semi-finished products); stuffing of rubber or plastic; junctions, not of metal, for pipes; junctions, not of metal, for pipes; floating anti-pollution barriers; rigid foam for insulation; glass wool for insulation; rockwool for insulation; insulating materials, namely organic insulation materials; sealing foams, acrylic or silicon sealing materials, waterproofing membranes; plastic films for building, not for packaging; sealant compounds for joints; fillers; hoses of textile material; seals for sanitary purposes; asbestos; pond films; tarpaulins and films for use in agriculture (included in class 17); films for use in agriculture.

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Asbestverkleidungen; Baumrinde für die Schallisolierung; Blumensteckschaummasse (Halbfabrikat); Dichtungen (soweit in Klasse 17 enthalten); Dichtungsmassen; elastische Garne und Fäden, nicht für Textilzwecke; Feuchtigkeitsisoliermittel für Gebäude; Filtermaterial (Kunststoff- oder Schaumstoffhalbfabrikate); Fugenkitte; Gartenschläuche; Glasfasergewebe zur Isolierung; Gummi, roh oder teilweise bearbeitet; Hufunterlagen, nicht aus Metall; Isolatoren und Isoliermittel (Elektrizität, Wärme, Schall); Isolieranstrichfarben; Isolierhandschuhe; Kohlenstofffasern, außer für textile Zwecke; Kunstharze und synthetische Harze (Halbfabrikate); Polstermaterial (Verpackung, Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen) aus Gummi oder Kunststoff; Rohrmuffen, nicht aus Metall; Rohrverbindungsstücke, nicht aus Metall; Schwimmsperren gegen Umweltverschmutzung; Isolierhartschaum; Glaswolle zur Isolierung; Steinwolle zur Isolierung; Isoliermaterial, nämlich Bio-Dämmstoffe; Dichtschäume, Acryl- oder Silicondichtstoffe, Dichtschlämme; Kunststofffolien für den Bau nicht zu Verpackungszwecken; Fugenkitte; Fugenfüller; Schläuche aus textilem Material; Dichtungen für sanitäre Zwecke; Asbest; Teichfolien; Planen und Folien für die Landwirtschaft (soweit in Klasse 17 enthalten); Folien für die Landwirtschaft.

Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer, indeholdt i klasse 17; plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; slanger, dog ikke af metal; asbestbeklædning; Beklædning til lydisolering; skummasse til blomsterarrangementer (halvfabrikata); tætninger (indeholdt i klasse 17); tætningsmateriale; elastisk garn og tråd, ikke til tekstilfabrikation; isolerende præparater til isolering af bygninger imod fugt; filtrerende materialer (plasticmaterialer eller halvforarbejdet skum); tætningsmasse til pakninger; haveslanger; fiberglasstof til isolation; Gummi, rå eller halvforarbejdet; hestesko, ikke af metal; isolatorer og isoleringsmidler (elektricitet, varme, lyd); isolerende maling; isolerende handsker; kulstoffibre, undtagen til tekstiler; kunstig og syntetisk harpiks i halvforarbejdet tilstand; polstringsmateriale (emballager, stoffer til fyld og materialer til polstring, fastklemning) af gummi eller af plastic; rørforbindelser, ikke af metal; rørforbindelser, ikke af metal; flydespærringer til hindring af miljøforurening; hård skum til isolering; glasuld til isolering; stenuld til isolering; isoleringsmateriale, nemlig biologiske isoleringsmaterialer; tætningsskum, akryl- eller silikonetætningsmaterialer, tætningsslam; plasticfolie til bygningsbrug, ikke til emballering; tætningsmasse til pakninger; fyldstoffer; slanger af tekstilmateriale; pakninger til sanitære formål; asbest; folie til havedamme; presenninger og folie til landbrug (indeholdt i klasse 17); folie til landbrug.

Καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόμμι, αμίαντος, μαρμαρυγίας (μίκα) και προϊόντα από αυτά τα υλικά περιλαμβανόμενα στην κλάση 17· προϊόντα από ημι-κατεργασμένες πλαστικές ύλες· υλικά έμφραξης, στεγάνωσης και μόνωσης· εύκαμπτοι μη μεταλλικοί σωλήνες· επιστρώσεις αμιάντου· περιβλήματα για ηχομόνωση· αφρώδης μάζα στερέωσης λουλουδιών (ημικατεργασμένο προϊόν)· παρεμβύσματα (περιλαμβανόμενα στην κλάση 17)· στεγανοποιητικά μέσα· ελαστικά νήματα και κλωστές, μη προοριζόμενα για κλωστοϋφαντουργικές χρήσεις· συνθέσεις για τη μόνωση κτιρίων από την υγρασία· Διηθητικές ύλες (ημικατεργασμένα πλαστικά ή αφροί)· στεγανοποιητικά μίγματα για αρμούς· εύκαμπτοι σωλήνες ποτίσματος· μονωτικά πλέγματα από υαλονήματα· Ελαστικό κόμμι, ακατέργαστο ή μερικώς κατεργασμένο· μη μεταλλικά πέταλα· μονωτές και υλικά μόνωσης (ηλεκτρικής, θερμικής, ηχητικής)· μονωτικά χρώματα· μονωτικά γάντια· ίνες άνθρακα, εκτός αυτών για υφαντουργική χρήση· τεχνητές και συνθετικές ρητίνες (ημικατεργασμένα προϊόντα)· υλικό επένδυσης (συσκευασία, υλικά παραγεμίσματος και υλικά για εξωτερική επένδυση, σύσφιξη) από ελαστικό κόμμι και πλαστικό· μη μεταλλικές συνδέσεις για σωλήνες· μη μεταλλικές συνδέσεις για σωλήνες· πλωτά αντιρρυπαντικά φράγματα· μονωτικό δύσκαμπτο διογκωμένο υλικό· υαλοβάμβακας για μονώσεις· ορυκτοβάμβακας για μόνωση· υλικά μόνωσης, συγκεκριμένα βιολογικά μονωτικά υλικά· αφροί στεγανοποίησης, ακριλικά υλικά στεγανοποίησης ή υλικά στεγανοποίησης από σιλικόνη, ιλύς στεγανοποίησης· πλαστικές μεμβράνες για κατασκευές μη προοριζόμενες για συσκευασίες· στεγανοποιητικά μίγματα για αρμούς· στόκοι· εύκαμπτοι σωλήνες από υφαντουργικό υλικό· παρεμβύσματα για χρήσεις υγιεινής· αμίαντος· μεμβράνες για τεχνητές λίμνες· μουσαμάδες και μεμβράνες για τη γεωργία (περιλαμβανόμενες στην κλάση 17)· μεμβράνες για τη γεωργία.

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, comprendidos en la clase 17; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos; revestimientos de amianto; Cortezas para el aislamiento acústico; espuma para encajar flores artificales (semiproductos); juntas, comprendidas en la clase 17; materias de sellado; hilos y filamentos elásticos, no para uso textil; composiciones aislantes contra la humedad en los edificios; materiales filtrantes (materias plásticas o espumas semielaboradas); masillas para juntas; tubos de riego [mangas de riego]; tejidos de fibras de vidrio para aislamiento; Caucho en bruto o semielaborado; herraduras de caballo no metálicas; aislantes y materiales de aislamiento (para electricidad, aislamiento térmico, aislamiento acústico); pintura aislante; guantes aislantes; fibras de carbono que no sean para uso textil; resinas artificiales y sintéticas (productos semielaborados); materias de relleno (embalaje, rellenos y materiales de amortiguamiento, cuñas) de goma o plástico; conexiones de tubos no metálicos; conexiones de tubos no metálicos; barreras flotantes antipolución; espuma rígida para aislamiento; lana de vidrio para aislamiento; lana de piedra para aislamiento; materias aislantes, en concreto materiales biológicos para aislamiento; espumas de obturación, materiales acrílicos y de silicona para obturación, lodos de obturación; películas de plástico para la construcción, excepto para embalaje; masillas para juntas; Masillas; tubos de materias textiles; juntas para uso sanitario; amianto; membranas para estanques; lonas y películas para uso agrícola (comprendidos en la clase 17); películas para uso agrícola.

Kumm, gutapertš, asbest, vilgikivi ning nendest materjalidest valmistatud tooted, sealhulgas klassis 17; pressplastid tootmiseks; tihend-, tõkestus- ja isoleermaterjalid; paindtorud, voolikud (v.a metallist); asbestkatted; heliisoleermaterjal; lilleseadmisvahtplast (pooltoode); tihendid (mis kuuluvad klassi 17); tihendid; elastiklõngad ja -niidid, v.a tekstiiliotstarbeks; niiskusevastased isoleerivad materjalid hoonete sees kasutamiseks; filtermaterjalid (pooltöödeldud plastkile või vahtplast); liitmike tihendusmaterjalid; Kastmisvoolikud; riie (klaas-), klaasriie (isoleermaterjal); Kummivaik (töötlemata või pooltöödeldud); hobuserauad (muust kui metallist); isolaatorid ja isoleervahendid (elekter, soojus, heli); isoleervärvid; isoleersõrmikud; süsinikkiud, v.a tekstiiliks; tehisvaigud ja sünteetilised vaigud (pooltooted); kummi- või plasttopendimaterjalid; liitmikud (toru- ), toruliitmikud (v.a metallist); liitmikud (toru- ), toruliitmikud (v.a metallist); saastevastased ujuvtõkked; isoleer-jäikvahtplast; klaasvatt (isoleermaterjal); kivivill (isoleermaterjal); isoleermaterjalid, nimelt bioisolatsioonimaterjalid; tihendusvahud, akrüül- ja silikoonhermeetikud, tihendusmassid; ehituskile, v.a pakkeotstarbeks; liitmike tihendusmaterjalid; vuugitäiteained; tekstiilvoolikud; sanitaartihendid; asbest; tiigikiled; põllumajanduses kasutatavad presendid ja kiled (mis kuuluvad klassi 17); põllumajanduses kasutavad kiled.

Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, luokassa 17; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; taipuisat putket, ei-metalliset; asbestipäällysteet; Päällysteet äänieristystä varten; vaahtomuovi kukkien asetteluun (puolivalmisteena); tiivisteet luokassa 17; tiivisteaineet; muut kuin tekstiileihin tarkoitetut elastiset langat ja kuidut; rakennusten kosteudentorjuntaan tarkoitetut eristeet; suodattavat aineet (muovit tai vaahtomuovit puolivalmisteena); tiivistysaineet laajennussaumoihin; kasteluletkut; lasikuitukankaat eristykseen; Kumi raakana tai puolivalmisteena; muut kuin metalliset hevosenkengät; eristeet ja eristysaineet (sähkö, lämpö, ääni); eristemaalit; eristyskäsineet; hiilikuidut, muuhun kuin tekstiilikäyttöön; tekohartsit ja synteettiset hartsit (puolivalmisteena); kumiset ja muoviset pehmustusaineet (pakkaustarkoituksiin, pehmustetäyteaineet ja materiaalit huonekalujen pehmustamiseen, kiilalla kiinnittämiseen); putkien liittimet, ei-metalliset; putkien liittimet, ei-metalliset; sulkupuomit ympäristöä likaavia aineita varten; kova vaahtomuovi eristystarkoituksiin; lasivilla eristykseen; mineraalivilla eristystarkoituksiin; eristeaineet, nimittäin ekologiset eristysaineet; tiivistysvaahdot, akryyli- tai silikonitiivistysaineet, tiivistyslietteet; muovikalvot rakennustarkoituksiin, muuhun kuin pakkauskäyttöön; tiivistysaineet laajennussaumoihin; silotteet; kangasletkut; tiivisteet saniteettitarkoituksiin; asbesti; lampiin käytettävät kalvot; suojapeitteet ja kalvot maataloustarkoituksiin (luokassa 17); kalvot maataloustarkoituksiin.

Gumi, guttapercsa, nyersgumi, azbeszt, csillámpala és ezekből az anyagokból készült, és a 17. osztályba sorolt áruk; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra; tömítő, dugaszoló/elzáró és szigetelő anyagok; flexibilis csövek (nem fémből készült ~); azbesztburkolatok; parafalapok hangszigeteléshez; palántázó habanyag (félkész termék); tömítések (amelyek a 17. osztályba tartoznak); tömítőanyagok; rugalmas fonalak és cérnák nem textilipari felhasználásra; szigetelőanyagok épületek nedvesedése ellen; szűrőanyagok (félig megmunkált műanyagok vagy habok); tömítőanyagok csatlakozásokhoz/illesztésekhez; Öntözőcsövek; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; Gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; lópatkók, nem fémből; szigetelők és szigetelőanyagok (elektromosság, hő, hang); szigetelőfestékek; szigetelő kesztyűk; nem textilben való felhasználású szénszálak; műgyanták és szintetikus gyanták (félkész termékek); kárpitozó anyagok gumiból vagy műanyagból (csomagolás, kárpittölő anyagok és kipárnázó anyagok, anyagok ékeléshez); csocsatlakozások (nem fémbol); csocsatlakozások (nem fémbol); szennyezésgátló úszógátak; szigetelő keményhab; üveggyapot szigetelési célra; szigetelő kőgyapot; szigetelőanyagok, mégpedig bio-szigetelőanyagok; szigetelő habok, akril vagy szilikon szigetelő anyagok, szigetelőiszap; műanyag fóliák építési célra, nem csomagolási célra; tömítőanyagok csatlakozásokhoz/illesztésekhez; töltőanyagok; csövek textilanyagból; tömítések szaniter használatra; azbeszt; fóliák tavakhoz; mezőgazdasági ponyvák és fóliák (amennyiben a 17. osztályba tartoznak); mezőgazdasági fóliák.

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie e compresi nella classe 17; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici; rivestimenti d'amianto; Rivestimenti per l'isolamento acustico; spugna per composizioni floreali (semilavorato); guarnizioni comprese nella classe 17; sigillanti; fili e filati elastici non per uso tessile; prodotti isolanti contro l'umidità negli edifici; materie filtranti [materie plastiche o schiume semilavorate]; mastici per guarnizioni di tenuta; tubi per innaffiamento; tessuti in fibre di vetro per l'isolamento; Gomma grezza o semilavorata; ferri da cavallo non metallici; isolatori e isolanti (elettricità, calore, suono); pitture isolanti; guanti isolanti; fibre di carbone (carbofibre), non per uso tessile; resine artificiali e sintetiche (semilavorate); imbottiture (imballaggi, materiale d'imbottitura e materiale per imbottire, fermare con cunei) in gomma o in materie plastiche; raccordi per tubi non di metallo; raccordi per tubi non di metallo; sbarramenti galleggianti contro l'inquinamento; schiuma isolante; lana di vetro per l'isolamento; lana minerale per l'isolamento; materie isolanti, ovvero materiali biocoibenti; schiuma di tenuta, materiali sigillanti acrilici o in silicone, fanghi di tenuta; lamine in materie plastiche da costruzione non per imballaggio; mastici per guarnizioni di tenuta; riempitivi; tubi in materie tessili; guarnizioni per uso sanitario; amianto; pellicole per stagni; tele cerate e pellicole per l'agricoltura (comprese nella classe 17); pellicole per l'agricoltura.

Guma, gutaperčia, kaučiukas, asbestas, žėrutis ir prekės, pagamintos iš šių medžiagų ir priskirtos prie 17 klasės; štampuoti plastikai gamybos reikmėms; kamšymo ir izoliacinės medžiagos; lankstieji vamzdžiai, ne metaliniai; asbesto dangos; garso izoliacijos dangos; kempinės gėlių žiedams įsmeigti (pusgaminiai); sandarinimo medžiagos (priskirtos 17 klasei); sandarikliai; elastiniai verpalai ir siūlai, ne tekstilės reikmėms; statybinės izoliavimo nuo drėgmės medžiagos; filtravimo medžiagos (iš dalies apdirbti putplasčiai arba plastiko plėvelės); sujungimų sandarikliai; Laistomosios žarnos; izoliacinis stiklo pluoštas; Natūralusis ar iš dalies apdirbtas kaučiukas; pasagos (ne metalinės --- ); izoliatoriai ir izoliacinės medžiagos (elektros, šilumos, garso); izoliaciniai dažai; izoliacinės pirštinės; anglies pluoštas, išskyrus tekstilės reikmėms; dirbtinės ir sintetinės dervos (pusfabrikačiai); guminės arba plastikinės aptraukimo medžiagos (pakavimas, minkšti kamšalai ir naujo aptraukimo medžiagos, užpleištavimo medžiagos); sujungimai, nemetaliniai, vamzdžiams; sujungimai, nemetaliniai, vamzdžiams; plūduriuojančios užtvaros nuo teršalų; izoliuojanti kietoji putų plastmasė; stiklo vata (izoliacijai); izoliacinė akmens vilna; izoliacinės medžiagos, būtent izoliacinės biomedžiagos; sandarinimo putos, akrilo ir silikono sandarinimo medžiagos, sandarinimui naudojamas dumblas; plastikinės plėvelės statyboms, ne pakavimo reikmėms; sujungimų sandarikliai; glaistai; žarnos (tekstilinės --- ); sandarinimas sanitarinėms reikmėms; asbestas; tvenkinių plėvelės; brezentas ir plėvelės žemės ūkiui (priskirtos 17 klasei); plėvelės žemės ūkiui.

Kaučuks, gutaperča, gumija, kaučuks, azbests, vizla un izstrādājumi no šiem materiāliem, kas ietverti 17. klasē; plastmasu pusfabrikāti rūpnieciskiem nolūkiem; drīvēšanas, blīvēšanas un izolācijas materiāli; lokanas nemetāliskas caurules; azbesta apšuvumi; rivestimenti per l' isolamento acustico; ziedu oāzes (starpprodukti); blīvējumi (ietverti 17. klasē); blīvēšanas materiāli; elastīgi diegi un pavedieni, nav paredzēti izmantošanai tekstilā; izolējoši savienojumi, kas paredzēti pret mitrumu ēkās; filtrēšanas materiāli (plastmasas materiāli vai daļēji apstrādātas putas); savienojumu noblīvēšanas materiālu sastāvdaļas; Laistīšanas caurules; stiklaplasta audumi izolācijas nolūkiem; Daļēji apstrādāta vai neapstrādāta gumija; pakavveida arku ieliktņi, kas nav izgatavoti no metāla; izolatori un izolācijas materiāli (elektrība, siltums, troksnis); izolācijas krāsas; izolējoši cimdi; oglekļa šķiedras, kas nav paredzētas izmantošanai tekstīlijās; mākslīgie un sintētiskie sveķi (pusfabrikāti); polsterējuma materiāli (iesaiņojums, polsterējumu pildvielas un materiāli, kas paredzēti polsterēšanai, nostiprināsanai ar ķīļiem), kas izgatavoti no gumijas vai plastmasas; cauruļu nemetāla savienojumi; cauruļu nemetāla savienojumi; peldoši norobežojumi, kas neļauj piesārņot ūdens virsmu; sacietējošas izolācijas putas; stikla vate izmantošanai izolācijā; akmens vate izmantošanai izolācijā; izolācijas materiāli, proti, bioloģiski izolācijas materiāli; blīvēšanas putas, akrila vai silikona blīvēšanas materiāli, blīvēšanas dubļi; polietilēna plēves izmantošanai būvniecībā, bet ne iesaiņošanas nolūkā; savienojumu noblīvēšanas materiālu sastāvdaļas; pildvielas; šļūtenes no tekstila materiāliem; blīvējumi izmantošanai sanitārā nolūkā; azbests; dīķa plēves; brezents un plēves izmantošanai lauksaimniecībā (ietverti 17. klasē); plēves izmantošanai lauksaimniecībā.

Lastku, guttaperka, gomma, asbestos u majka u oġġetti oħra ta' dan il-materjal u inklużi fi klassi 17; plastik mogħti s-sura ta' xi ħaġa, għall-użu fil-manifattura; materjal għall-ippakkjar, għall-mili u bħala iżolatur; pajps flessibli, mhux tal-metall; kisi ta' l-asbestos; rivestiment għall-isolazzjoni tal-ħoss; blokki tal-fowm biex jeħlu l-fjuri fihom (oġġetti semi-fabbrikati); siġilli, (inklużi fil-klassi 17); sustanzi użati biex ma jħallux l-ilma jgħaddi minn ġewwa xi ħaġa; ħjut elastiċi, mhux għat-tessuti; kompożizzjonijiet iżolanti kontra l-umdità fil-bini; materjali għall-użu bħala filtri (materjali tal-plastik jew tal-fowm pproċessati parzjalment); sustanzi użati biex ma jħallux l-ilma jgħaddi minn ġewwa xi ħaġa għall-joints; Pajpijiet ta' l-ilma li jsaqqu; fibra tal-ħġieġ għall-iżolament; Lasktu fl-istat oriġinali jew maħdum parzjalment; qigħan għal qwieqeb mhux tal-metall; iżolaturi u mezzi ta' l-insulazzjoni (elettriku, sħana, ħsejjes); żebgħa li jservi għall-iżolament; ingwanti ta' l-iżolazzjoni; fibra tal-karbonju mhux għall-użu bħala tessut; raża artifiċjali u raża sintetika (nofshom lesti); materjal ta' l-ikkuttunar (pakketti, materjal tal-mili kuttunat u materjal għall-ikkuttunar, għall-filsa) tal-lastku jew plastik; twaħħiliet, mhux tal-metall, għall-pajpijiet; twaħħiliet, mhux tal-metall, għall-pajpijiet; barrieri li jżommu fil-wiċċ għal kontra t-tniġġiż; fowm iebes ta' l-insulazzjoni; fibri tal-ħġieġ għall-insulazzjoni; suf minerali għall-insulazzjoni; materjali ta' l-insulazzjoni, jiġifieri bijomaterjal ta' iżolament; fowm tas-siġillar, materjal tas-siġillar ta' l-akrilik jew tas-silikon, materjal insolubbli tas-siġillar; folji tal-plastik għall-bini mhux għall-ippakkjar; sustanzi użati biex ma jħallux l-ilma jgħaddi minn ġewwa xi ħaġa għall-joints; mili; pajpijiet magħmula minn materjali tessili; siġilli mhux għal skopijiet sanitarji; asbestos; folji rqaq għall-vaski; tined u folji għall-agrikoltura (inklużi fil-klassi 17); folji għall-agrikoltura.

Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 17; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen; asbestbekledingen; Schors voor geluidsisolatie; schuimmassa voor bloemschikken (halffabrikaat); pakkingen, voorzover begrepen in klasse 17; dichtingsmateriaal; elastische garens en draden, niet voor textielgebruik; isolerende samenstellingen tegen vocht in gebouwen; filtermateriaal (halfbewerkte, plastic of schuimmaterialen); kit voor pakkingen; tuinslangen; glasvezelweefsels voor isolatie; Rubber (grondstof of halffabrikaat); hoefijzers, niet van metaal; isolatoren en isolatiematerialen (elektriciteit, warmte, geluid); isolerende verf; isolerende handschoenen; koolstofvezels, niet voor textielgebruik; kunstharsen en synthetische harsen (halffabrikaten); opvulmateriaal (verpakking, vulstoffen en materiaal voor het opvullen, vastzetten) van rubber of plastic; buiskoppelingen, niet van metaal; buiskoppelingen, niet van metaal; drijvende versperringen tegen watervervuiling; hard schuim voor isolatie; glaswol voor isolatie; steenwol voor isolatie; isolatiematerialen, te weten biologisch isolatiemateriaal; afdichtschuim, acryl- of siliconenafdichtingsmiddelen, afdichtspecie; plasticfolie voor de bouw niet voor verpakkingsdoeleinden; kit voor pakkingen; plamuursel; slangen van textielmateriaal; afdichtingen voor sanitaire doeleinden; asbest; vijverfolie; dekzeilen en folie voor de landbouw (voorzover begrepen in klasse 17); folie voor de landbouw.

Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika oraz artykuły z tych materiałów, zawarte w klasie 17; tworzywa sztuczne w formie wyciśnietej do użytku w produkcji; materiały uszczelniające, ochronne i izolacyjne; rury drenażowe niemetalowe; powłoki azbestowe; kora (porycia z -) jako izolacja akustyczna; masa piankowa do wtykania kwiatów (półfabrykat); uszczelki (ujęte w klasie 17); szczeliwa; przędza i włókna elastyczne, nie do celów tekstylnych; masy izolacyjne zapobiegające zawilgoceniu budynków; materiały filtracyjne (półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych); substancje uszczelniające do połączeń; Węże do podlewania; włókna szklane do izolacji; Guma surowa lub pólprzetworzona; podkowy niemetalowe; izolatory i materiały izolacyjne (elektryczność, ciepło, dźwięk); farby izolacyjne; rękawice izolacyjne; włókna węglowe, z wyjątkiem do celów tekstylnych; żywice sztuczne i żywice syntetyczne (półfabrykaty); materiały wyściełające (opakowanie, materiały wypełnieniowe do tapicerki i materiały do wyściełania, klinowania) z gumy lub tworzywa sztucznego; zlgczki (niemetalowe -) rur; zlgczki (niemetalowe -) rur; pływające bariery zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń; pianka izolacyjna twarda; wata szklana do izolacji; wełna mineralna do izolowania; materiały izolacyjne, mianowicie biomateriały izolacyjne; pianki uszczelniające, materiały uszczelniające akrylowe lub silikonowe, szlamy uszczelniające; folie z tworzywa sztucznego do budowy nie do celów opakowaniowych; substancje uszczelniające do połączeń; produkty do uszczelniania; węże z materiałów tekstylnych; uszczelki do celów sanitarnych; azbest; folie do stawów; plandeki i folie nie dla rolnictwa (ujęte w klasie 17); folie dla rolnictwa.

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias, compreendidos na classe 17; produtos em matérias plásticas semiacabados; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos; revestimentos de amianto; Revestimentos para isolamento acústico; esponja para flores (produto semiacabado); juntas (incluídas na classe 17); vedantes; fios elásticos não para uso têxtil; composições isolantes contra a humidade para edifícios; matérias filtrantes (matérias plásticas ou "mousses" semiacabadas); mastiques (betumes) para juntas; máquinas de rega; tecidos em fibras de vidro para isolamento; Borracha em bruto ou semitrabalhada; ferraduras não metálicas; isoladores e produtos de isolamento (eléctrico, térmico e acústico); tinta isolante; luvas isolantes; fibras de carbono, não para uso têxtil; resinas artificiais e sintéticas (produtos semiacabados); material almofadado (embalagem, matérias para enchimento e material para estofar e cunhar) em borracha ou em matérias plásticas; uniões de tubos não metálicas; uniões de tubos não metálicas; barragens flutuantes antipoluição; espuma rígida isolante; lã de vidro para isolação; lã de rocha para isolamento; material isolante, nomeadamente materiais biológicos isolantes; espumas vedantes, vedantes em acrílico ou silicone, lamas vedantes; películas de plástico para a construção, não para embalagem; mastiques (betumes) para juntas; massas de aparelhar; tubos em matérias têxteis; juntas para fins sanitários; amianto; películas para lagos; toldos e películas para a agricultura (incluídos na classe 17); películas para a agricultura.

Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a tovary vyrobené z týchto materiálov a zahrnuté v 17. triede; plastické látky v extrudovanej forme na použitie vo výrobe; tesniace, upchávacie a izolačné materiály; pružné rúrky nekovové; azbestové izolácie; kryty/opláštenia ako zvuková izolácia; penová masa pre kvetináčové tyče [polovýrobky]; tesnenia (doteraz zahrnuté v 17. triede); tesnenia; elastické nite a vlákna, nie na textilné účely; izolačné zmesi proti vlhkosti v stavbách; filtračný materiál (polospracované peny alebo plastické blany); tesniace tmely na spoje; Polievacie hadice; látky so sklenenými vláknami na izoláciu; Guma (ako surovina alebo polotovar); konské podkovy, s výnimkou kovových; izolačné materiály (elektrina, teplo, zvuk); izolačné náterové farby; izolačné rukavice; uhľovodíkové vlákna, okrem na textilné účely; umelé živice a syntetické živice (polovýrobky); čalúniaci materiál (obaly, čalúniace vypchávkové látky a materiál na čalúnenie, zaklinovanie) z gumy alebo plastu; objímky na rúry, s výnimkou kovových; objímky na rúry, s výnimkou kovových; pohyblivé bariéry na ochranu životného prostredia; izolačná tvrdá pena; sklená vlna ako izolacný materiál; kamenná vlna na izoláciu; izolačný materiál, menovite bio-izolačné látky; tesniace peny, akrylové alebo silikónové tesniace látky, tesniace kaly; plastové fólie na stavbu nie na baliace účely; tesniace tmely na spoje; vložky; hadice z textilných materiálov; tesnenia na sanitárne účely; azbest; fólie pre rybníky; plachty a fólie pre poľnohospodárstvo (doteraz zahrnuté v 17. triede); fólie pre poľnohospodárstvo.

Kavčuk, gutaperča, drevesna smola, azbest, sljuda in predmeti iz teh materialov iz 17. razreda; plastične mase v stisnjeni obliki za proizvodnjo; pakirni, mašilni in izolacijski materiali; upogljive cevi (nekovinske); azbestna pokrivala; skorja za zvočno izolacijo; penasta masa za cvetlične aranžmane (polizdelek); tesnila (ki jih obsega razred 17); tesnilna sredstva; elastični garni in niti, ne za tekstilne namene; izolirne zmesi za preprečevanje vlage v stavbah; filtrirni materiali (delno obdelane pene ali folije iz plastike); tesnilna sredstva za spoje; Cevi za zalivanje; steklena vlakna za izoliranje; Guma, surova ali delno predelana; konjska kopita (nekovinska); izolatorji in izolirni material (električna energija, toplota, zvok); izolirna barva; izolirne rokavice; karbonska vlakna, ne za tekstilno uporabo; umetne smole in sintetične smole (polizdelki); tapetniški material (embalaža, tapetniški materiali za polnjenje in material za oblazinjenje, podlaganje) iz gume ali umetne snovi; spojke, nekovinske, za cevi; spojke, nekovinske, za cevi; plavajoče pregrade proti onesnaževanju; trda izolacijska pena; steklena volna (izolirna); izolacijska kamena volna; izolacijski material, in sicer biološki izolacijski materiali; tesnilne pene, akrilni in silikonski tesnilni materiali, tesnilno blato; folije iz umetne snovi za gradnjo, ne za zavijanje; tesnilna sredstva za spoje; polnila; cevi iz tekstilnih materialov; tesnila za sanitarne namene; azbest; folije za ribnike; ponjave in folije za poljedelstvo (ki jih obsega razred 17); folije za poljedelstvo.

Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ingående i klass 17; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; asbestbeläggningar; Beklädnader för ljudisolering; skummassa att sticka blommor i (halvfabrikat); tätningar (ingående i klass 17); tätande material; elastiska garner och trådar, ej för textil användning; isoleringsmedel mot fukt i byggnader; filtermaterial (halvfabrikat av skum eller film av plast); tätningsmedel för fogar och skarvar; bevattningsslangar; glasfiberväv för isolering; Rågummi eller delvis bearbetat gummi; hästskor, ej av metall; isolatorer och isoleringsmedel [elektricitet, värme, ljud]; isolerande färg; gummihandskar [isolerande]; kolfibrer, ej för textila ändamål; konsthartser och syntetiska hartser (halvfabrikat); stoppningsmaterial av gummi eller plast, även för emballering; rörkopplingar, ej av metall; rörkopplingar, ej av metall; länsor mot förorening; hårt isolerskum; glasull för isolering; stenull för isolering; isolermaterial, nämligen ekologiska isolermaterial; tätskum, akryl- eller silikontätmaterial, tätningsslam; plastfolier för byggnation ej för emballering; tätningsmedel för fogar och skarvar; fyllnadsmedel; slangar av textilmaterial; tätningar för sanitära ändamål; asbest; folier för dammar; presenningar och folier för jordbruk (ingående i klass 17); folier för jordbruk.

18
Biče, kůže, postroje pro zvířata a sedlářské výrobky; oděvy pro zvířata; kování ke koňským postrojům, ne z drahých kovů; kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů (zařazené do třídy 18); zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; kůže; pytlíky na píci; udidla (postroje); postroje pro zvířata; guma (části třmenů z-); obojky pro zvírata; kůže (zpracované-); kůže jatečních zvířat; psí obojky; lovecké brašny; kufríky z kuže nebo z kožené lepenky; kůže (podbradníky z-); důtky; koně (nákolenice pro-); šňůry kožené; kůže (řemení z-) (sedlářské výrobky); náhubky; biče; houne na kone; kování ke koňským postrojům, ne z drahých kovů; ohlávky; sedla (jezdecká-); kostry sedel; sedlové přikrývky pro koně; sedla (upnutí na-); klapky na oči (postroje pro koně); zvířecí kůže, usně; uzdy; podložky pro jezdecká sedla; balicí pytle (obálky, pouzdra) (kožené); řemení jako součást postrojů; oprate; postraňky (postroje); vodítka pro zvířata; potřeby pro sport a drezúru zvířat, jmenovitě lonže, popruhy na lonžování, ostruhy, udidla (postroje) a uzdy; ochranné deky pro koně; kožené brašny na nářadí (prázdné); kožené popruhy pro zvířata; čepičky podkov; (prázdné) plastové skříňky na nářadí.

Fouets, peaux, harnais pour animaux et sellerie; vêtements pour animaux; garnitures de harnachement non en métaux précieux; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fourrures (peaux d'animaux); musettes-mangeoires à fourrage; mors (harnachement); articles de bourellerie; pièces en caoutchouc pour étriers; colliers pour animaux; peaux corroyées; peaux d'animaux de boucherie; colliers de chiens; gibecières; caisses en cuir ou en carton-cuir; mentonnières (bandes en cuir); martinets (fouets); guêtres pour chevaux; laisses; courroies en cuir (sellerie); muselières; fouets; couvertures de chevaux; garnitures de harnachement non en métaux précieux; licous; selles pour chevaux; arçons de selles; housses de selles pour chevaux; attaches de selle; oeillères; peaux d'animaux; bridons; dessous de selles; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); courroies de harnais; rênes; traits [harnachement]; laisses pour animaux; équipements de sport animalier et pour le dressage, à savoir longes, sangles, éperons, dentiers et mors; couvertures de protection pour chevaux; sacoches à outils (vides); ceintures de cuir pour animaux; capuchons pour la protection des sabots; sacs à outils (vides) en matières plastiques.

Whips, hides, harness for animals and saddlery; clothing for animals; harness fittings, not of precious metal; leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in class 18); animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; fur-skins; nose bags (feed bags); bits for animals (harness); harness for animals; parts of rubber for stirrups; collars for animals; curried skins; skins from slaughtered animals; dog collars; game bags; cases of leather or leatherboard; chin straps of leather; cat o' nine tails; knee pads for horses; leather leashes; straps of leather (saddlery); muzzles; whips; horse blankets; harness fittings, not of precious metal; halters; riding saddles; saddletrees; saddle cloths for horses; fastenings for saddles; blinkers (harness); animal skins, hides; bridoons; pads for riding saddles; bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; harness traces; reins; traces (harness); leads for animals; apparatus for animal sports and dressage, namely lunges, lunging girths, spurs, bits and bridle bits; protective blankets for horses; tool bags (empty); straps of leather for animals; hoof caps for hoof protection; (empty) toolbags of plastic.

Peitschen, Felle, Geschirre für Tiere und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke für Tiere; Beschläge für Geschirre, nicht aus Edelmetall; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Felle (Pelze); Futtersäcke; Gebisse (Zaumzeug); Sattel- und Zaumzeug für Tiere; Gummieinlagen für Steigbügel; Halsbänder für Tiere; Häute (zugerichtet); Häute von Schlachttieren; Hundehalsbänder; Jagdtaschen; Kästen aus Leder oder aus Lederpappe; Kinnriemen aus Leder; Klopfpeitschen; Kniegamaschen für Pferde; Koppelriemen; Lederriemen (Gurte) (Sattlerei); Maulkörbe; Peitschen; Pferdedecken; Pferdegeschirrbeschläge, nicht aus Edelmetall; Pferdehalfter; Sättel für Pferde; Sattelbäume; Satteldecken für Pferde; Sattelgurte; Scheuklappen; Tierhäute; Trensen; Unterlagen für Reitsättel; Verpackungsbeutel (-hüllen, -taschen) aus Leder; Zaumzeugriemen; Zügel; Zugstränge (Pferdegeschirr); Leinen für Tiere; Geräte für den Tiersport und die Dressur, nämlich Longen, Longiergurte, Sporen, Gebisse und Kandaren; Pferdeschutzdecken; Werkzeugtaschen aus Leder (leer); Gurte für Tiere aus Leder; Hufkappen zum Schutz der Hufe; (leere) Werkzeugtaschen aus Kunststoffen.

Piske, huder, seletøj til dyr og sadelmagervarer; beklædningsgenstande til dyr; seletøjbeslag, ikke af ædle metaller; læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (indeholdt i klasse18); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; pelsværk (skind og huder); muleposer til foder; bidsler (seletøj); seletøj til dyr; dele af gummi til stigbøjler; halsbånd til dyr; garvede huder; huder af kvæg; hundehalsbånd; jagttasker; kasser af læder eller læderpap; hageremme (bånd af læder); krabasker; knæbeskyttere til heste; hundehalsbånd; remme af læder (seletøj); mundkurve; piske; hestedækkener; seletøjbeslag, ikke af ædle metaller; grimer; ridesadler; sadelbomme; sadeltæpper til heste; saddelspænder; skyklapper; skind og huder; ridetømmer; underlag til ridesadler; læderposer til emballage; skagler (seletøj); tømmer; skagler (seletøj); snore til dyr; udstyr til dyresport og dressur, nemlig longer, longeringsremme, sporer, bid og kandarer; beskyttelsesdækkener til heste; redskabsposer (tomme); læderbånd til dyr; kapper til beskyttelse af hovene; (tomme) værktøjstasker af plastic.

Μαστίγια, δέρματα ζώων, ζευκτήριες σαγές για ζώα και είδη σελοποιίας· ενδύματα για ζώα· εξαρτήματα ιπποσκευών μη κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα· δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, είδη από αυτά τα υλικά περιλαμβανόμενα στην κλάση 18· δέρματα ζώων, τομάρια· κιβώτια ταξιδίου και βαλίτσες· ομπρέλες, αλεξήλια και ράβδοι περιπάτου· γουνοδέρματα· χιλωτήρες (ταΐστρες)· στομίδες (για ιπποσκευές)· είδη σαγματοποιίας· ένθετα από καουτσούκ για αναβολείς· περιλαίμια για ζώα· σκληρυμένα δέρματα· δέρματα βοοειδών· περιλαίμια σκύλων· κυνηγετικές τσάντες· κιβώτια από δέρμα ή από δέρμα επενδεδυμένο με χαρτόνι· υποσιαγώνια από δέρμα· μαστίγια αποτελούμενα από εννέα λουριά με κόμπους· επιγονατίδες για άλογα· λουριά συγκράτησης· δερμάτινοι ιμάντες (ζώνες) (είδη σελοποιίας)· φίμωτρα· μαστίγια· κουβέρτες για άλογα· εξαρτήματα ιπποσκευών μη κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα· προσδετήρες (χαλινάρια)· εφίππια (σέλες) ιππασίας· αστράβες σέλας· πανιά εφιππίου (σέλας) για άλογα· διατάξεις στερέωσης εφιππίου (σέλας)· παρωπίδες· δέρματα ζώων, τομάρια· Υποστόμια σε χαλινάρια· υποθέματα για σέλες ιππασίας· σάκοι (περιτυλίγματα, σακούλες) για συσκευασία (από δέρμα)· ιμάντες ιπποσκευής· ηνία· χαλινωτήρες· λουριά για ζώα· συσκευές για άθλημα με ζώα και για εξάσκηση, συγκεκριμένα περιλαίμια, ιμάντες οδήγησης, σπιρούνια, χαλινάρια και λουριά· προστατευτικές κουβέρτες για άλογα· σάκοι για εργαλεία (άδειοι)· δερμάτινα λουριά για ζώα· καλύμματα οπλών για την προστασία των οπλών· (κενές) πλαστικές τσάντες εργαλείων.

Látigos, pieles, arneses para animales y guarnicionería; ropa para animales; guarniciones de arreos que no sean de metales preciosos; cuero e imitaciones de cuero y productos de estas materias (comprendidos en la clase 18); pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; pieles de animales; morrales comederos; bocados (arreos); artículos de guarnicionería; piezas de caucho para estribos; collares para animales; pieles curtidas; pieles de animales de carnicería; collares de perros; morrales de caza; cajas de cuero o de cartón cuero; barboquejos (bandas de cuero); disciplinas [látigos]; rodilleras para caballos; correas de perros; correas de cuero (guarnicionería); bozales; látigos; mantas para caballos; guarniciones de arreos que no sean de metales preciosos; Riendas de caballos; sillas de montar para caballos; arzones de sillas de montar; fundas de sillas de montar para caballos; sujeciones de sillas de montar [cinchas]; anteojeras; pieles de animales; bridones; cojines para sillas de montar; sacos (envolturas, bolsitas) para embalaje (de cuero); correas de arneses; riendas; tiros [arreos]; correas para animales; aparatos para deportes y doma, en concreto cuerdas de paseo, cinchas de paseo, espuelas, bozales y bocados; mantas de protección para caballos; bolsas de herramientas (vacías); correas de cuero para animales; polainas de protección para cascos de caballos; bolsas de herramientas (vacías) de plástico.

Piitsad, loomanahad, loomarakmed ja sadulsepatooted; lemmikloomarõivad; rakmemanused, rakmenaastud (muust kui väärismetallist); nahk ja kunstnahk, nendest materjalidest valmistatud tooted (sealhulgas klassis 18); loomanahad; kohvrid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; nahad; hobuste peakotid, torbad (toidukotid); suurauad (hobuserakmed); loomarakmed; jaluste kummiosad; kaelarihmad (looma-), loomakaelarihmad; töödeldud parknahad; toornahad; koerakaelarihmad; jahikotid, -taskud; mapid, karbid, toosid (nahast või nahkpapist); lõuarihmad (nahast), nahast lõuarihmad (rakmeosad); nuudid (sõlmilistest nööridest); hobuste põlvepadjad; nahkohelikud; nahkrihmad (sadulsepatooted); suukorvid; piitsad, nuudid; hobusetekid; rakmeosad, rakmenaastud (v.a väärismetallist); päitsed (hobuserakmed); sadulad; sadularaamid; higisõbad (hobuste); sadulavöö; silmaklapid (hobuserakmed); loomanahad; suurauad, suitsed; ratsasadulate aluskatted; nahkpakendid, nahkümbrised; rakmerihmad; ohjad; trengid, veorihmad (hobuserakmed); loomaohelikud; seadmed loomadega seotud spordialade harrastamiseks ja dressuuriks, nimelt jooksutusohelikud, jooksutusvööd, kannused, suurauad ja suitsed; hobusetekid; tööriistakotid (nahast) (täitmata); nahast loomarihmad; kapjade kaitsekatted; (tühjad) plastist tööriistakotid.

Raipat, vuodat, eläinten valjaat ja satulavarusteet; eläinten vaatteet; muut kuin jalometalliset valjastarvikkeet; nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä valmistetut tavarat (luokassa 18); eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit; turkikset (eläinten nahat); hevosten syöttöpussit; kuolaimet (valjasvarusteet); satulasepän tuotteet; jalustimien kumiset jalkatuet; eläinten kaulapannat; parkitut vuodat; lehmännahat; koirien kaulapannat; metsästyslaukut; nahasta tai nahkapahvista tehdyt laatikot; leukahihnat (nahkanauhat); ruoskat; hevosten jalkasuojat; koiranhihnat; nahkahihnat (vyöt) (satulavarusteet); kuonokopat; piiskat; hevosten loimet; ei-jalometalliset valjastarvikkeet; päitset; ratsatussatulat; satulan rungot; hevosten satulanpäälliset; satulavyöt; silmälaput; eläinten nahat, vuodat; bridongit; ratsastussatuloiden alustat; pussit (kääreet, pussit) pakkaustarkoituksiin (nahasta); valjashihnat; ohjakset; vetohihnat (valjaat); eläinten talutushihnat; välineet eläinurheiluun ja kouluratsastukseen, nimittäin juoksutusliinat, juoksutusvyöt, kannukset, kuolaimet ja päitset; hevosille tarkoitetut suojapeitteet; työvälinelaukut (tyhjät); nahkahihnat eläimille; kaviosuojat kavioiden suojaamiseen; muoviset (tyhjät) työkalulaukut.

Korbácsok, irhák, edények állatok számára és nyergesáruk; takarók állatoknak; szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfémből; bőr és műbőr, és ezekből az anyagokból készült áruk (18. osztályba sorolt); állatbőrök, irhák; utazóládák és utazótáskák; esernyők, napernyők és sétapálcák; irhák (állatbőrök); abrakos tarisznyák; zablák állatoknak (lószerszám); lószerszámok; gumibetétek kengyelekhez; nyakörvek/nyaklók állatoknak; kikészített bőrök; marhabőrök; kutya nyakörvek; játéktároló zsákok; tokok/tartók/dobozok (bőr- vagy bőrlemez ~); állszíjak borbol; kilencágú korbácsok; térdvédők lovaknak; borpórázok; bőrszíjak (övek) (szíjgyártás); szájkosarak/szájfékek; ostorok/korbácsok; lótakarók/lópokrócok; szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfémből; kötofékek, hámok; lovaglónyergek; nyeregfák, üléstartó váz (biciklin); nyeregtakarók lovaknak; szíjak nyergekhez; szemellenzok (lószerszámok); állatbőrök, irhák; feszítozablák; nyeregalátétek; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből; lószerszám-szíjak; kantárszárak/gyeplők; lószerszám-szíjak; pórázok, szíjak állatok számára; eszközök állatsportokhoz és idomításhoz, mégpedig vezetőszárak, vezetőhevederek, sarkantyúk, zablák és kantárok; lóvédő takarók; szerszámostáskák bőrből (üresen); bőr állatszíjak; patkószegek a patkó védelmére; (üres) szerszámosdobozok műanyagból.

Fruste, pellicce, finimenti per animali e selleria; indumenti per animali; guarnizioni per bardatura non in metalli preziosi; cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie (compresi nella classe 18); pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; pelleterie (pelle d'animali); musette per cavalli; morsi (bardatura, finimenti per cavalli); articoli da selleria; pezzi di caucciù per staffe; collari per animali; pelli rifinite; pelli d'animali da macelleria; collari per cani; carnieri; casse in cuoio o in cuoio cartonato; sottogola (fasce in cuoio); martinetti (code); ginocchiere per cavalli; guinzagli; corregge in cuoio [selleria]; museruole; fruste; coperte per cavalli; guarnizioni per bardatura non in metalli preziosi; cavezze; selle per cavalli; arcioni di selle; gualdrappe da selle per cavalli; attacchi per selle; paraocchi; pelli di animali; brigliette; supporti per selle da cavallo; sacchi [buste, borsette] per imballaggio [in cuoio]; corregge per finimenti; redini (briglie); tirelle [finimenti]; guinzagli per animali; apparecchi per sport con animali e addestramento, ovvero funi, cinture per addestramento con la fune, speroni e morsi; coperte di protezione per cavallo; borse per utensili (vuote); cinghie in cuoio per animali; proteggi zoccoli; borse per gli attrezzi in plastica (vuote).

Botagai, odos gaminiai, pakinktai gyvūnams ir balnai ir jų priedai; apdangalai (gyvulių); pakinktų reikmenys (ne brangiųjų metalų); oda, dirbtinė oda ir iš šių medžiagų pagamintos prekės (priskirtos prie 18 klasės); gyvulių odos, kailiai; lagaminai ir kelionmaišiai; skėčiai, saulės skėčiai ir lazdos; avių vilnos; abrakinės (arkliams); žąslai gyvuliams; gyvulių rišimo reikmenys; guminės balnakilpių dalys; gyvulių antkakliai; išdirbtos odos; galvijų odos; šunų antkakliai; krepšiai; odiniai arba odkartonio dėklai; diržai (pasmakriniai odiniai --- ); rimbai; kelių pagalvėlės (Žirgų --- ); odiniai pavadėliai; odiniai diržai (pakinktams); antsnukiai; botagai; arklių gūnios; pakinktų reikmenys, ne brangiųjų metalų; apynasriai; balnai; balnakrėsliai; pabalnės; balnasaičiai; akidangčiai (arkliams); gyvulių odos, kailiai; žabokliai; jodinėjimo balnų reikmenys; odiniai pakavimo maišai arba maišeliai (vokai, aplankai); pakinktų diržai; vadelės; viržiai (pakinktų --- ); gyvulių pavadėliai; prietaisai gyvūnų sportui ir dresavimui, būtent kordos, kordų diržai, pentinai, žąstai ir žabokliai; gūnios; odiniai įrankių maišeliai (tušti); odiniai diržai gyvūnams; pasagų dangteliai pasagų apsaugai; (tušti) plastikiniai įrankių krepšiai.

Pātagas, kažokādas, dzīvnieku iejūgi un zirglietas; dzīvnieku apģērbs; iejūga garnitūra, kas nav no dārgmetāla; āda un ādas imitācijas, izstrādājumi no šiem materiāliem, kas ietverti 18. klasē; dzīvnieku ādas; čemodāni un ceļasomas; lietussargi, saulessargi un spieķi; trīši; papīrmaisi sadedzināšanai; smaganu aizsargi; zirglietas; kāpšļu kaučuka detaļas; dzīvnieku kaklasiksnas; miecētas ādas; dzīvnieku ādas; suņu kaklasiksnas; spēļu somas; ādas vai ādas kartona portfeļi; Kinnriemen aus Leder; pletnes; zirgu ceļgalu aizsargi; ādas siksnas; ādas siksnas (zirglietas); uzpurņi; pātagas; zirgu segas; zirglietu pārsegi, ne no dārgmetāla; pavadas; jātnieku segli; seglinieku piederumi; seglu deķi zirgiem; seglu josta; Scheuklappen; dzīvnieku ādas; zirgu mutes laužņi; jāšanas seglu paliktņi; maisiņi un maisi (apvalki, kabatiņas) iepakošanai (no ādas); iemauktu piederumu siksnas; groži; zirglietas (iejūgi); dzīvnieku pavadas; ierīces izmantošanai dzīvnieku sportā un dresēšanas nolūkā, proti, lonžas, lonžu siksnas, pieši, mutes dzelži un iemutņi; zirgu aizsargsegas; jostassomas darbarīkiem (tukšas); dzīvnieku jostas, kas izgatavotas no ādas; nagu aizsargi, kas paredzēti nagu aizsardzībai; no plastmasas izgatavotas instrumentu somas (tukšas).

Frosti, fer, xedd għall-annimali u oġġetti tas-sarraġ; għata għall-annimali; kisi għall-oġġetti li bihom titħejja l-mejda, mhux tal-metall prezzjuż; ġilda jew imitazzjoni tal-ġilda, u oġġetti magħmula minn dawn il-materjali (inklużi fi klassi 18); ġild ta' annimal, ġild oħxon ta' annimal; bagolli u boroż tal-vjaġġi; umbrelel, parasol u bsaten; fêr; bum-bags; gomom li jipproteġu s-snien u l-ħanek; xedd ta' żiemel jew ta' bhima ieħor u oġġetti magħmulin minn sarrâg; sostenn tal-lastku għall-istafef; kullar ta' l-annimali; ġild ikkonzat; ġild ta' annimal misluħ mingħajr il-pil; kullari tal-klieb; boroż għall-logħob; kaxxetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġild oħxon; ċineg tal-geddum tal-ġilda; frosti; kuxxinetti għal irkopop taż-żwiemel; ċomb; ċineg tal-ġilda (oġġetti tas-sarrâg); srajjem; frosti; gverta taż-żwiemel; kisi ta' xedd ta' żwiemel mhux tal-metall prezzjuż; maħanqa; sruġ; il-frejm ta' sarġ; kisi tas-sruġ għall-kisi; ċineg tas-sarraġ; għata ta' l-għajnejn (xedd taż-żiemel); ġild ta' annimal, ġild oħxon ta' annimal; flettijiet tal-brilja; kuttunar għas-sarġ ta' l-irkib; boroż żgħar u boroż (enveloppijiet, boroż li jingħalqu) għall-ippakkjar (tal-ġilda); ċineg ta' xedd tar-ras ta' żiemel; riedni; xedd ta' żiemel jew ta' bhima oħra; ċineg għal annimali; apparat għall-isport ta' l-annimali u taħriġ ta' l-annimali, jiġifieri ħbula twal għat-taħriġ ta' żwiemel f'ċirku, ċineg tal-ħbula twal, xpruni, brilji bir-riedni u lġiem; gvieret protettivi għaż-żwiemel; boroż għall-għodda (vojta); ċinturini tal-ġilda għall-annimali; kisi tan-ngħula għall-protezzjoni tagħhom; basktijiet ta' l-għodda (vojta) tal-plastik.

Zwepen, dierenhuiden, dierentuigen en zadelmakerswaren; kleding voor dieren; garnituren, niet van edele metalen, voor paardentuigen; leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 18; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; pelterijen (dierenhuiden); haverzakken; bitten voor dieren; paardentuigen; rubber delen voor stijgbeugels; halsbanden voor dieren; huiden (geprepareerd); huiden van slachtdieren; hondenhalsbanden; weitassen; kisten van leder of lederkarton; kinbanden van leder; zwepen (met meerdere koorden); kniebeschermers voor paarden; hondenriemen; riemen van leder (zadelmakerswaren); muilkorven; zwepen; paardendekens; garnituren, niet van edele metalen, voor paardentuigen; halsters; paardenzadels; zadelbogen; zadeldekken voor paarden; zdelriemen; oogkleppen; dierenhuiden; leidsels van singelband; onderleggers voor reiszadels; zakken (omslagen, hoezen), van leder, voor verpakking; riemen voor paardentuigen; teugels; strengen voor paardentuigen; leibanden voor dieren; toestellen voor de dierensport en de dressuur, te weten longes, longeerriemen, sporen, bitten en (gebit)stangen; paardendekens; gereedschapstassen van leder (leeg); riemen van leder voor dieren; hoefkappen voor bescherming van de hoeven; gereedschapstassen (leeg) van kunststof.

Bicze, skóry, uprząż dla zwierząt i wyroby siodlarskie; okrycia dla zwierząt; okucia do uprzęży nie z metali szlachetnych; skóra i imitacja skóry oraz wyroby z tych materiałów (zawarte w klasie 18); zwierzęca (skóra -), skóra surowa; kufry i podróżne (torby -); parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; runo; worki na obrok; wędzidła (uprząż); uprząż; elementy kauczukowe do strzemion; obroże dla zwierząt; wyprawione skóry; skóra zwierzęca; psów (obroże dla -); torby myśliwskie; walizki ze skóry lub z tektury skórzanej; paski pod brodq skorzane; baty, harapy; nakolanniki dla koni; sznury skórzane; rzemienie (siodlarstwo); kagańce; bicze; konie (derki na -); okucia do uprzęży nie z metali szlachetnych; uidzienice; siodla do jazdy konnej; łęki u siodła; pokrowce na siodla konskie; zapięcia do siodeł; okulary konskie (uprzgz); zwierzęca (skóra -), skóra surowa; trgzla (uzda); derki pod siodła do jazdy konnej; sakiewki ze skóry do pakowania; paski do uprzęży; uprząż; postronki (uprząż); smycze i inne akcesoria do prowadzenia zwierząt; urządzenia do transportu zwierząt i do tresury, mianowcie lonże, pasy do treningu na lonży, ostrogi, wędzidła i uzdy; derki do okrywania koni; torby na narzędzia ze skóry (puste); pasy dla zwierząt ze skóry; osłony do ochrony kopyt; (puste) skrzynki na narzędzia z tworzyw sztucznych.

Chicotes, peles, arreios para animais e selaria; vestuário para animais; guarnições de arreios não em metais preciosos; couro e imitações de couro, produtos nestas matérias (incluídos na classe 18); peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; peles (peles de animais); Alcofas para forragem para prender à cabeça do cavalo; freios (arreios); artigos de correaria; peças em borracha para estribos; coleiras para animais; peles (curtidas); peles de animais de matadouro; coleiras para cães; bolsas de caça; caixas em couro ou em cartão-couro (imitação de couro); Fitas de chapéus (fitas em couro); martinetes (chicotes); joelheiras para cavalos; trelas; cilhas em couro (cintos) (selaria); açaimos; chicotes; mantas para cavalos; guarnições de arreios não em metais preciosos; cabrestos; Selas para cavalos; arções de selas; gualdrapas (xairéis) de selas para cavalos; Presilhas de selas; Antolhos (arreios); peles de animais; bridões; gualdrapas; saquinhos (invólucros, bolsinhas) para embalagem (em couro); tirantes de arreios; rédeas; tirantes (arreios); trelas para animais; aparelhos para o exercício de animais e adestramento, nomeadamente arreios para volteio, guias de volteio, esporas e freios; mantas de protecção para cavalos; sacos em couro para ferramentas (vazios); correias em couro para animais; coberturas para proteger os cascos; estojos de ferramentas (vazios), em matérias plásticas.

Biče, kožušiny, postroje pre zvieratá a sedlárske výrobky; pokrývky pre zvieratá; kovania ku konským postrojom, s výnimkou kovaní z drahých kovov; usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov (zahrnuté v 18. triede); kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; kožušiny; chlebníky; gumové ochrany zubov; sedlárske výrobky; gumenné časti strmeňov; obojky pre zvieratá; mastené kože; kože zvierat; psie obojky; poľovnícke torby; kožené alebo koženkové kufre; kožené podbradníky; remene, korbáce, bice; nákolennice pre kone; remienky, kožené šnúrky; kožené remienky (sedlárske výrobky); náhubky; biče; prikrývky na kone; kovania ku konským postrojom, s výnimkou kovaní z drahých kovov; ohlávky; jazdecké sedlá; kostry jazdeckého sedla; prikrývky na konské sedlá; podbrušníky; klapky na oci (postroj pre kone); kože zvierat, kože; uzdy; podložky pod sedlá; baliace vrecia (tašky) (z kože); remienky, ako časti postrojov; uzda; konské postroje; vodidlá pre zvieratá; prístroje pre prepravu zvierat a drezúru, menovite longy, longové pásy, ostrohy, zubadlá a uzdy; deky na ochranu koní; náradie (tašky na -); pásy pre zvieratá z kože; čiapočky na podkovy na ochranu podkov; (prázdne) tašky na náradie z plastu.

Biči, krzno, oprema za živali in sedlarski izdelki; obleke za živali; konjsko okovje (ne iz dragocenih kovin); usnje in umetno usnje in predmeti iz teh materialov (iz 18. razreda); živalske kože, kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; kože; nagobčne vreče za hranjenje; uzde za živali (vprega); vprega za živali; gumijasti sestavni deli za stremena; ovratnice za živali; ustrojene živalske kože; živinske kože; pasje ovratnice; lovske torbe; toki/tulci iz usnja ali usnjene lepenke; podbradniki iz usnja; korobači; kolenski ščitniki za konje; usnjene vrvice; jermeni iz usnja (za usedlanje); nagobčniki; biči; konjske odeje; konjsko okovje (ne iz dragocenih kovin); konjske brzde; jahalna sedla; leseni okvirji za sedla; pokrivala za konjska sedla; pritrdilni jermeni za sedla; plašnice (konjske); živalske kože, kože; vajeti in žvale; podloge za jahalna sedla; torbe (ovoji, vreče) iz usnja za pakiranje, embaliranje; konjski jermeni; vajeti; vprežni jermeni; konopci za živali; naprave za transport živali in dresuro, in sicer povodci, lonže, ostroge, žvale in stroge brzde; zaščitne konjske odeje; usnjene torbe za orodje (prazne); jermeni za živali iz usnja; kapice za kopita za zaščito kopit; (prazne) torbe za orodje iz umetnih snovi.

Piskor, pälsskinn, seldon för djur och sadelmakerivaror; kläder för djur; seldonsbeslag, ej av ädelmetall; läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material (ingående i klass 18); djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; pälsskinn; tornistrar; betsel; sadelmakerivaror; gummidelar till stigbyglar; halsband för djur; skinn, beredda; boskapshudar; hundhalsband; jaktväskor; lådor av läder eller läderpapp; hakremmar av läder; piskor; knäskydd för hästar; koppel, läder- [hund]; remtyg av läder (seldon); munkorgar; piskor; hästtäcken; seldonsbeslag, ej av ädelmetall; huvudlag; ridsadlar; sadelstommar; sadeltäcken för hästar; sadelspännen; skygglappar; djurhudar och pälsskinn; tränsbetsel; vojlockar; bagar (omslag, påsar) av gummi (emballage); seltygsremmar; tyglar; selar; koppel för djur; anordningar för djursport och dressering, nämligen longer, longerremmar, sporrar, betsel och kandarer; skyddstäcken för hästar; verktygsväskor (tomma); remmar för djur av läder; hovskydd; (tomma) verktygsväskor av plast.

19
Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; trubky drenážní (nekovové); vápno; štěrk; oxid křemičitý pro stavební účely; Písek (s výjimkou písku formovacího); chlévy; sila (nekovová); stáje; dehet (lepenka dehtovaná); nátěrové hmoty pro stavebnictví; koupadla ( -konstrukce) pro ptáky, nekovové; voliéry (nekovové); cihly (hlína na-); cihly; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; odpadní trubky (nekovové); akvária (štěrk pro-); azbest-cement; asfalt; nosníky (nekovové); stavební a užitkové dřevo; stavební kámen; beton; prkna (stavební dřevo); střešní krytiny a střechy (nekovové); dehet (lepenka dehtovaná); nekovové okapní žlaby; skleníky (přenosné-) (nekovové); sádra (pálená a surová); nekovové mříže; dřevo (tvarované, lisovatelné, částečně zpracované); žaluzie (nekovové); izolace (sklo na-) (pro stavby); dlaždice na stěny (nekovové, pro stavebnicví); komíny (nástavce na-) (nekovové); trhové stánky; nekovové kůly; nekovové dlaždice; břidlice; břidlicová moučka; struska (stavební hmoty); štěrk; cihly (pojiva na výrobu-); materiály pro výstavbu silnic a vozovek; dehet (pro stavebnictví); nekovová vrata; nekovové výztuže pro stavebnictví; schodiště nekovová; Nekovové dveře; bednění do betonu nekovová; nekovové voliéry; hrazení nekovová; přírodní kameny a betonové tvárnice pro zahradnické a stavební účely; přenosné zahradní domky, nekovové; betonové stavební dílce pro zahradnické účely; panely ze dřeva; konstrukční dřevo; parketové podlahy; dřevo upravené lněným olejem; dřevotřískové desky; řezivo; cement; namíchaná cementová kaše (stavební materiály); křemenný písek; písek (formovací písek); štěrk; hotová omítka (nátěrové hmoty pro stavebnictví); závory; vápenopískové cihly; keramické kachle pro stavební účely; tašky na střechy (nekovové); komínové cihly; betonové stavební prvky pro zahradní a stavební účely; drenážní trubky a kanálové trubky (zařazené do třídy 19); drenážní desky, nekovové; desky ze sádrového betonu; bitumenové vlnité desky; palisády ze dřeva, ploty ze dřeva; pařeniště ze skla nebo plastu, kryty pro pařeniště z plastické hmoty; hotové zahradní jezírka sestávající převážně z plastické hmoty; nekovová neohebná potrubí.

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux de drainage non métalliques; chaux; gravier; silice destinée à la construction; sable (à l'exception du sable pour fonderie); porcheries; silos non métalliques; étables; carton bitumé; enduits (matériaux de construction); baignoires pour oiseaux (constructions), non métalliques; volières non métalliques; terre à briques; briques; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; tuyaux de descente (non métalliques); sable pour aquariums; fibrociment; asphalte; poutrelles non métalliques; Bois d'œuvre; Pierres à bâtir; béton; planches [bois de construction]; couvertures de toits, non métalliques; carton bitumé; rigoles non métalliques; serres transportables non métalliques; plâtre (cuit et brut); treillages non métalliques; bois (façonné, compressible, mi ouvré); jalousies non métalliques; Verre isolant (construction); carreaux non métalliques pour la construction; mitres de cheminées non métalliques; baraques de foires; poteaux non métalliques; dalles non métalliques; schistes; poudre d'ardoise; scories (matériaux de construction); pierres concassées; pierre; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; goudron; portails non métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; escaliers non métalliques; Portes non métalliques; coffrages pour le béton non métalliques; volières non métalliques; clôtures non métalliques; pierres naturelles et en béton pour le jardin et la construction; abris de jardin transportables, non métalliques; éléments de construction en béton destinés au jardin; panneaux en bois; bois de construction; parquets; panneaux de bois et de lin; panneaux en aggloméré; bois coupé sur mesure; ciments; mortiers préparés (matériaux de construction); sable argentifère; sable (sable de fonderie)); gravier; crépis préparés (enduits); loquets; brique silico-calcaire; carreaux de céramique pour la construction; pannes [tuiles]; pierres pour cheminées; pierres en béton pour le jardin et la construction; tuyaux de drainage et tuyaux de canalisation (compris dans la classe 19); plaques de drainage non métalliques; plaques de béton au plâtre cuit; plaques ondulées bitumées; palissades en bois, clôtures en bois; couches en verre ou en matières plastiques, couches de couverture en matières plastiques; étangs préfabriqués essentiellement composés de matières plastiques; tuyaux non métalliques.

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; drain pipes, not of metal; lime; gravel; silica for building; sand (except foundry sand); pigsties; silos (not of metal); stables; building cardboard (asphalted); coatings (building materials); bird baths (structures), not of metal; aviaries, not of metal; earth for bricks; bricks; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; gutter pipes (not of metal); aquarium gravel; asbestos cement; asphalt; joists, not of metal; construction and worked timber; Building stone; concrete; planks (wood for building); roof coverings, not of metal; building cardboard (asphalted); non-metal gutters; greenhouses, transportable, not of metal; plaster (fired and raw); lattice work, not of metal; timber (worked, mouldable, semi-worked); Jalousies, not of metal; Insulating glass [building]; tiles (not of metal, for building); chimney pots, not of metal; fair huts; posts, not of metal; non-metallic tiles; schists; slate powder; slag (building material); crushed stone; stone; materials for making and coating roads; tar; gates, not of metal; non-metallic frames for buildings; staircases, not of metal; Non-metal doors; shuttering, not of metal, for concrete; non-metallic aviaries; fences, not of metal; natural stone and concrete for gardens and building; transportable summer houses, not of metal; concrete components for gardens; panels of wood; wood for building; parquet flooring; glulam; chip board; cut wood; cement; ready-mixed mortar (building materials); silver sand; sand (foundry sand); gravel; ready-mixed plaster (coatings); clinker; sand-lime brick; ceramic tiles for building; tiles, not of metal; fireplace stones; concrete building blocks for garden or building purposes; drain pipes and sewer pipes (included in class 19); drainage panels, not of metal; plaster concrete slabs; corrugated bitumen slabs; palisades, all of wood, fences of wood; cold frames of glass or plastic, cold frame covers of plastic; prefabricated ponds, mainly of plastic; non-metallic pipes.

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Drainagerohre (nicht aus Metall); Kalk; Kies; Kieselerde für Bauzwecke; Sand (ausgenommen Formsand); Schweineställe; Silos (nicht aus Metall); Ställe; Teerpappe; Verputzmittel; Vogelbäder (-bauten), nicht aus Metall; Vogelhäuser, nicht aus Metall; Ziegelerde; Ziegelsteine; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Abflussrohre (nicht aus Metall); Aquariumkies; Asbest-Zement; Asphalt; Balken (nicht aus Metall); Bau- und Nutzholz; Bausteine; Beton; Bretter (Bauholz); Dachbeläge, nicht aus Metall; Dachpappe; Dachrinnen (nicht aus Metall); Gewächshäuser (transportabel), nicht aus Metall; Gips (gebrannt und roh); Gitter, nicht aus Metall; Holz (geformt, pressbar, teilweise bearbeitet); Jalousien, nicht aus Metall; Isolierglas für Bauzwecke; Kacheln (nicht aus Metall, für Bauzwecke); Kaminhauben, nicht aus Metall; Marktstände; Pfähle, nicht aus Metall; Platten, nicht aus Metall; Schiefer; Schieferpulver; Schlacke (Baumaterial); Schotter; Stein; Straßenbaumaterialien und Straßenbelagmaterialien; Teer; Tore, nicht aus Metall; Tragkonstruktionen für Bauten, nicht aus Metall; Treppen, nicht aus Metall; Türen, nicht aus Metall; Verschalungselemente, nicht aus Metall; Volieren, nicht aus Metall; Zäune, nicht aus Metall; Natur- und Betonsteine für Garten und Bauzwecke; transportable Gartenhäuser, nicht aus Metall; Betonbauteile für Gartenzwecke; Paneelen aus Holz; Konstruktionsholz; Parkett; Leinholz; Spanplatten; zugeschnittenes Holz; Zement; Fertigmörtel (Baumaterial); Sand (silberhaltig); Sand (Formsand); Kies; Fertigputz (Verputzmittel); Klinker; Kalksandsteine; Keramikkacheln für Bauzwecke; Dachpfannen, nicht aus Metall; Kaminsteine; Betonbausteine für Garten- und Bauzwecke; Drainrohre und Kanalrohre (soweit in Klasse 19 enthalten); Drainplatten, nicht aus Metall; Gipsbetonplatten; Bitumen-Wellplatten; Palisaden jeweils aus Holz, Zäune aus Holz; Frühbeete aus Glas oder Plastik, Frühbeetabdeckungen aus Kunststoff; Fertigteiche im Wesentlichen bestehend aus Kunststoff; Rohre (nicht aus Metall).

Byggematerialer (ikke af metal); stive rør til bygningsbrug (ikke af metal); drænrør (ikke af metal); kalk; grus; silikater til bygningsbrug; sand (undtagen støbesand); svinestalde; siloer (ikke af metal); stalde; tagpap; afpudsningsmidler; fuglebade (-bygninger), ikke af metal; fuglehuse, ikke af metal; ler til mursten; mursten; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); nedløbsrør (ikke af metal); akvariegrus; asbestcement; asfalt; underliggere (bjælker), ikke af metal; bygningstømmer og gavntræ; Bygningssten; beton; træplanker til bygningsbrug; tagbeklædning, ikke af metal; bygningspap (asfalteret); tagrender, ikke af metal; transportable drivhuse, ikke af metal; gips (brændt og uforarbejdet); gitterværk, ikke af metal; træ (tildannet, presset, delvist bearbejdet); jalousier (udvendige skodder), ikke af metal; Termoglas til bygningsformål; kakler (ikke af metal, til bygningsbrug); skorstenspiber, ikke af metal; markedsboder; Stolper, ikke af metal; fliser, ikke af metal; skifer; skiferpulver; slagger (bygningsmateriale); knuste sten; sten; vejbygnings- og vejbelægningsmaterialer; tjære; porte, ikke af metal; ikke-metalliske rammer til bygningsbrug; trapper, ikke af metal; Døre, ikke af metal; støbekasser til beton, ikke af metal; akvarier, ikke af metal; hegn, ikke af metal; natur- og betonsten til havebrug og byggeformål; transportable havehuse, ikke af metal; betondele til havebrug; paneler af træ; tømmer; parketgulve; limtræ; spånplader; tilskåret træ; cement; færdigmørtel (byggematerialer); sølvsand; sand (støbesand); grus; færdigpuds (pudsematerialer); slagger; kalksandsten; keramikkakler til bygningsformål; kakler (ikke af metal); pejsesten; betonmursten til havebrug og byggeformål; drænrør og kloakrør (indeholdt i klasse 19); drænplader, ikke af metal; gipsbetonplader; bølgeplader af bitumen; palisader, alle af træ, hegn af træ; mistbænke af glas eller plastic, afdækninger til mistbænke af plastic; færdige havedamme hovedsageligt bestående af plastic; rør (ikke af metal).

Μη μεταλλικά υλικά κατασκευών· μη μεταλλικοί άκαμπτοι σωλήνες οικοδομών· μη μεταλλικοί σωλήνες αποχέτευσης· άσβεστος· χαλίκι· πυριτική άμμος για κατασκευές· άμμος (εκτός της άμμου χύτευσης)· χοιροστάσια· (μη μεταλλικοί) σιροί· στάβλοι· πισσόχαρτο· μέσα επιχρίσματος (σοβάντισμα)· λουτήρες πτηνών (κατασκευές), μη μεταλλικοί· μη μεταλλικά σπιτάκια για πουλιά· χώμα για οπτόπλινθους· τούβλα· άσφαλτος, πισσάσφαλτος και ορυκτή άσφαλτος· λυόμενες μη μεταλλικές κατασκευές· σωλήνες αποχέτευσης (μη μεταλλικοί)· χαλίκι για ενυδρεία· αμιαντοτσιμέντο· άσφαλτος· μη μεταλλικά πατόξυλα· ξυλεία κατασκευών· πέτρα για οικοδομική χρήση· σκυρόδεμα· φύλλα (ξυλεία οικοδομής)· μη μεταλλικές επικαλύψεις στέγης· χαρτόνι για οικοδομές (με επίστρωση ασφάλτου)· μη μεταλλικοί οχετοί· λυόμενα θερμοκήπια (μη μεταλλικά)· γύψος (ψημένος και ακατέργαστος)· μη μεταλλικά δικτυώματα· (διαμορφωμένο, πεπιεσμένο ή μερικώς επεξεργασμένο) ξύλο· μη μεταλλικά παραθυρόφυλλα· μονωτική ύαλος για κατασκευαστικές χρήσεις· (μη μεταλλικά) πλακίδια (για κατασκευαστικές χρήσεις)· καπέλα καπνοδόχων, μη μεταλλικά· περίπτερα εκθέσεων· μη μεταλλικοί στύλοι· μη μεταλλικά πλακίδια· σχιστόλιθος· σκόνη σχιστόλιθου· σκωρία (οικοδομικό υλικό)· θραυστοί λίθοι· πέτρα· υλικά οδοποιίας και οδόστρωσης· πίσσα· μη μεταλλικές θύρες· μη μεταλλικοί σκελετοί για οικοδομές· μη μεταλλικές σκάλες· Μη μεταλλικές θύρες· μη μεταλλικοί εγκιβωτισμοί σκυροδέματος· μη μεταλλικοί περίφρακτοι χώροι για πτηνά· μη μεταλλικές περιφράξεις· φυσικοί λίθοι και λιθοσώματα σκυροδέματος για τον κήπο και για κατασκευαστικές χρήσεις· μη μεταλλικά λυόμενα σπιτάκια κήπου· δομικά μέρη από σκυρόδεμα για κηπουρικές χρήσεις· ξύλινα φατνώματα· δομική ξυλεία· δάπεδα παρκέ· συγκολλητή ξυλεία· μοριοσανίδες με εσωτερικές κοιλότητες· κομμένη ξυλεία· τσιμέντο· έτοιμο κονίαμα (υλικό κατασκευών)· λεπτή λευκή άμμος (για χρήση στην κηπουρική)· άμμος (άμμος χυτηρίου)· χαλίκι· έτοιμο επίχρισμα (μέσα επίστρωσης)· κλίνκερ· πυριτοασβεστολιθικά πετρώματα· κεραμικά πλακίδια για κατασκευαστικές χρήσεις· Μη μεταλλικά πλακίδια· λίθοι για την κατασκευή τζακιών· κατασκευαστικά λιθοσώματα σκυροδέματος για κηπουρικές και κατασκευαστικές χρήσεις· σωλήνες αποχέτευσης και σωλήνες καναλιών (περιλαμβανόμενοι στην κλάση 19)· πλάκες αποχέτευσης, μη μεταλλικές· πλάκες γύψου-σκυροδέματος· κυματοειδείς πλάκες από ορυκτή άσφαλτο· περιφράξεις στο σύνολό τους από ξύλο, φράκτες από ξύλο· ψυχροστρωμνές από ξύλο ή πλαστικό, καλύμματα ψυχροστρωμνών από πλαστικό· έτοιμες τεχνητές λίμνες αποτελούμενες κυρίως από πλαστικό· μη μεταλλικοί σωλήνες.

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; tubos de drenaje (que no sean metálicos); cal; grava; sílice para construcción; arena [con excepción de la arena para fundición]; porquerizas [cochiqueras]; silos (que no sean de metal); establos; cartón bituminado; enlucidos [materiales de construcción]; bañeras para pájaros, que no sean de metal; casetas para pájaros que no sean metálicas; tierra para ladrillos; ladrillos; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; tubos de descarga (que no sean de metal); grava para acuarios; cemento de amianto; asfalto; viguetas no metálicas; Maderas de labra y de construcción; Piedras de construcción; hormigón; planchas [maderas de construcción]; cubiertas de tejados, no de metal; cartón bituminado; canalones no metálicos; invernaderos transportables no metálicos; yeso (calcinado o en bruto); enrejados [entramados] no metálicos; madera (moldeada, prensada, parcialmente procesada); persianas de láminas, no metálicas; Vidrio aislante (construcción); baldosas (que no sean de metal, para construcción); mitras de chimeneas no metálicas; barracas de feria; Postes no metálicos; tejas no metálicas; esquistos; polvo de pizarra; escorias (materiales de construcción); piedra triturada; piedra; materiales para la construcción y revestimiento de calzadas; brea (material de construcción); pórticos no metálicos; armazones no metálicos para la construcción; escaleras no metálicas; Puertas no metálicas; encofrados para el hormigón no metálicos; pajareras que no sean de metal; cercas no metálicas; piedra natural y bloques de hormigón para jardinería y construcción; casetas de jardín portátiles, que no sean de metal; componentes de hormigón para jardinería; paneles de madera; madera de construcción; parquets; madera tratada con aceite de linaza; tableros de virutas; madera cortada; cementos; mortero prefabricado (material de construcción); arena argentífera; arena (para fundición); grava; revoque listo para su uso (revestimientos); ladrillos refractarios; piedra caliza arenisca; baldosas cerámicas para construcción; tejas no metálicas; piedras para chimenea; elementos de hormigón para jardinería y construcción; tubos de drenaje y canalización (comprendidos en la clase 19); placas de drenaje, que no sean de metal; placas de hormigón de yeso; placas onduladas de betún; empalizadas de madera, vallas de madera; tablas de mantillo de vidrio o plástico, cubiertas de plástico para tablas de mantillo; estanques prefabricados hechos principalmente de plástico; tubos no metálicos.

Ehitusmaterjalid (mittemetalsed); mittemetallist jäiktorud ehituseks; muust kui metallist drenaažitorud; lubi; kruus, jäme liiv; kvartsliiv (ehitusmaterjal); Liiv (v.a vormiliiv); seasulud; silotornid (muust kui metallist); tallid; tõrvapapp; krohvimismaterjalid; linnuvannid (tarindid), muust kui metallist; linnumajad (muust kui metallist); tellisesavi; tellised; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad hooned; äravoolutorud (muust kui metallist); akvaariumikruus; asbesttsement; asfalt; talad (muust kui metallist); ehituspuit; ehituskivid; betoon; plangud, lauad (ehituspuit); katusekatted ja katusematerjalid, muust kui metallist; katusepapp; Rennid (v.a metallist); kasvuhooned (teisaldatavad) (v.a metallist); kips (põletatud ja töötlemata); võred, lattvõrestikud (v.a metallist); puit (vormitud, pressitav, osaliselt töödeldud); ribakardinad (muust kui metallist); isoleerklaas (ehitusmaterjal); kahhelkivid (muust kui metallist, ehitusmaterjalina); korstnakatted (muust kui metallist); müügilauad; postid (v.a metallist); plaadid (v.a metallist); kiltkivi, tahvelkiltkivi; kiltkivijahu; räbu (ehitusmaterjal); killustik; kivid; tee-ehitusmaterjalid, teekattematerjalid; tõrv, gudroon, tökat; väravad (v.a metallist); muust kui metallist ehituskarkassid; trepid (muust kui metallist); Uksed (v.a metallist); betoonimisraketised (v.a metallist); muust kui metallist lindlad; tarad (v.a metallist); looduslikud ja betoonkivid aia- ja ehitusmaterjalina; teisaldatavad aiamajad, muust kui metallist; betoonist aiaehitusmaterjalid; puitplaadid; ehituspuit; parkettpõrandakatted; liimpuit; puitlaastplaat; mõõtulõigatud puit; tsement; valmismördid (ehitusmaterjal); klaasiliiv; liiv (vormiliiv); kruus, jäme liiv; valmiskrohv (krohvimismaterjal); klinkrid; lubjaliivakivid; keraamilised kahhelkivid (ehitusmaterjal); S-katusekivid; korstnakivid; betoonist aiaehitus- ja ehitusmaterjalid; drenaažitorud ja kanalisatsioonitorud (mis kuuluvad klassi 19); drenaažiplaadid, muust kui metallist; kipsbetoonplaadid; bituumenlaineplaadid; puittarad, puitpiirded; klaasist või plastist kasvuhooned, plastist kasvuhoonekatted; valmistiigid, mis koosnevad põhiliselt plastist; mittemettallist jäiktorud.

Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; muut kuin metalliset viemäriputket; kalkki; sora; pii rakennustarkoituksiin; hiekka (paitsi muottihiekka); sikalat; (muut kuin metalliset) siilot; tallit; kattohuopa; rappauslaasti; lintujen kylpyvadit (rakenteet), muusta kuin metallista; lintuhäkit, muut kuin metalliset; maa-ainekset tiiliä varten; tiilet; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; poistoputket (muut kuin metalliset); akvaariosora; asbestisementti; asfaltti; muut kuin metalliset kannatinpalkit; Rakennuspuutavara ja käyttöpuutavara; Rakennuskivi; betoni; lankut (rakennuspuut); ei-metalliset kattopäällysteet; rakennuskartonki (bitumoitu); ei-metalliset kourut; ei-metalliset siirrettävät kasvihuoneet; kipsi (poltettuna ja raakana); ei-metalliset säleiköt; jalostettu puutavara (kokoonpuristuvana tai osittain työstettynä); Kaihtimet, ei-metalliset; Lämpölasi (rakentamiseen); seinälaatat (muut kuin metalliset, rakennuksiin); muut kuin metalliset savupiippujen jatkokset; myyntikojut; Ei-metalliset tolpat; ei-metalliset laatat; liuskeet; liuskejauhe; kuona (rakennusaineet); sepeli; kivi; tienrakennus- ja -päällystysaineet; terva; portit, ei-metalliset; ei-metalliset kehikot rakennuksiin; portaat, muusta kuin metallista; Muut kuin metalliset ovet; ei-metalliset tukirakenteet betonia varten; muut kuin metalliset lintuhäkit; ei-metalliset aitaukset; luonnonkivet ja betonikivet puutarha- ja rakennustarkoituksiin; siirrettävät puutarhavajat, muut kuin metalliset; betoniset rakenneosat puutarhakäyttöön; puupaneelit; rakennuspuu; parkettilattiat; liimapuu; lastulevyt; muotoon leikattu puutavara; sementti; valmislaastit (rakennustarvikkeet); hopeahiekka; hiekka (valuhiekka); sora; valmisrappausaineet (rappausaineet); klinkkeri; kalkkihiekkakivet; keraamiset seinälaatat rakennustarkoituksiin; ei-metalliset laatat; tulisijakivet; betoniset rakennuskivet puutarha- ja rakennustarkoituksiin; viemäriputket ja kanavaputket (luokassa 19); viemärilevyt, muut kuin metalliset; kipsibetonilevyt; bitumiaaltolevyt; paalutukset, kaikki puusta, aidat puusta; kasvilavat lasista tai muovista, kasvilavojen peitteet muovista; valmislammet, jotka koostuvat pääasiassa muovista; putket (ei-metalliset).

Építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építkezéshez; szennyvízcsövek, lefolyócsövek (nem fémből); mész; kavics; kovaföld építési célra; Homok (az öntödei homok kivételével); sertésólak; silók (nem fémből); istállók; bitumenes lemez; vakolóeszközök; nem fémből készült madárfürdők (-építmények); madárházak, nem fémből; agyag téglákhoz; téglák; aszfalt, kátrány/szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható épületek; lefolyócsövek (nem fémből); akváriumi kavics; azbeszt-cement; aszfalt; födémgerendák, nem fémből; építési fa; építőkövek; beton; deszkák fából, építéshez; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; bitumenes lemez; Tetőcsatornák, ereszcsatornák, nem fémből; mobil melegházak, nem fémbol; gip (égetett és nyers); rácsozatok, rácsmuvek, nem fémből; (formázott, préselhető, részben megmunkált) fa; zsaluk, spaletták nem fémből; szigetelő üveg (építési); burkolólapok (építéshez, nem fémből); kéménytoldatok, nem fémből; vásári barakkok; oszlopok, nem fémbol; padlólapok nem fémből; palák, palás kőzetek; palapor; salak (építőanyag); salaktörmelék; kő; anyagok (útépítő és útburkoló ~); kátrány; kapuk, nem fémbol; nem fém építőipari merevítőanyagok; lépcsők, nem fémből; Ajtók, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémbol; nemfém röpdék; kerítések, nem fémbol; termés- és betonkövek a kertbe és építési célra; szállítható kerti házak, nem fémből; beton építőelemek kertészeti célra; fa panelek; konstrukciós fa; parketta padlók; lenfa; farostlemez; vágott fa; cement; előre kevert habarcs (építőanyagok); ezüsthomok; homok (öntödei formázóhomok); kavics; kész vakolat (vakolóeszközök); klinkerek; mészhomoktéglák; kerámia burkolólapok építési célra; burkolólapok, nem fémből; kandallókövek; beton építőkövek kertészeti és építési célra; dréncsövek és csatornacsövek (amennyiben a 19. osztályba tartoznak); drénlapok, nem fémből; gipszbeton lapok; bitumen hullámlapok; cölöpök, mind fából, fa kerítések; melegágyak üvegből vagy plasztikból, melegágyborítások műanyagból; kész tavak, amelyek lényegében műanyagból állnak; nem fém tömlők és csövek.

Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; tubi di drenaggio (non metallici); calce; ghiaia; silice per edilizia; sabbie [eccetto le sabbie per fonderie]; porcili; silos non metallici; Stalle; cartone bitumato; intonaci [materiali da costruzione]; vaschette (strutture) per uccelli non in metallo; voliere, non metalliche; terra per mattoni; mattoni; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; tubi di scarico (non in metallo); sassi per acquari; cemento-amianto; asfalto; putrelle non metalliche; legno da costruzione e da lavorare; Pietre da costruzione; calcestruzzo; tavole [legno da costruzione]; coperture per tetti, non metalliche; cartone bitumato; canaletti non metallici; serre mobili non metalliche; gesso (cotto e grezzo); tralicci non metallici; legno (stampato, stampato per compressione, semilavorato); Persiane non metalliche; Vetro isolante (costruzione); piastrelle (da costruzione non in metallo); ventole per caminetti [non metalliche]; baracche per fiere; pali non metallici; lastre non metalliche; scisti; polvere d'ardesia; scorie (materiali da costruzione); pietra macinata; pietra; materiali per costruzione e rivestimento di argini; pece; portali non metallici; strutture non metalliche per edifici; scale non metalliche; Porte non in metallo; casseformi per il calcestruzzo non metalliche; voliere non metalliche; recinzioni non metalliche; pietre naturali e artificiali per giardini ed edilizia; padiglioni da giardino trasportabili non in metallo; componenti in calcestruzzo per giardini; pannelli in legno; legno da costruzione; parquet; legno di lino; truciolato; legno tagliato a misura; cemento; malta pronta per l'uso (materiali da costruzione); sabbia argentifera; sabbia (sabbie per stampi); ghiaia; intonaci pronti; piastrelle in laterizio; arenaria di calce; piastrelle in ceramica da costruzione; tegole non metalliche; pietre per il camino; pietre con struttura in calcestruzzo per giardini ed edilizia; tubi di drenaggio e di scolo (compresi nella classe 19); piastre di drenaggio non in metallo; lastre in gesso e calcestruzzo; lastre ondulate bituminose; palizzate in legno, recinzioni in legno; letti caldi in vetro o materie plastiche, rivestimenti in materie plastiche per letti caldi; stagni pronti prevalentemente costituiti da plastica; tubi rigidi non metallici.

Statybinės medžiagos (ne metalinės); ne metaliniai standieji vamzdžiai pastatams; drenažo vamzdžiai (ne metaliniai --- ); kalkės; žvyras; titnagžemis statybų reikmėms; Smėlis (išskyrus liejimo smėlį); kiaulidės; silosai (nemetaliniai); arklidės; statybinis plonasis kartonas (asfaltinis); dangos (statybinės medžiagos); paukščių vonios (konstrukcijos), nemetalinės; paukštidės (ne metalinės --- ) (konstrukcijos); molis (plytų --- ); plytos; asfaltas, derva ir bitumas; ne metaliniai transportuojami pastatai; nuotekų vamzdžiai (nemetaliniai); akvariumų žvyras; asbesto cementas; asfaltas; sijos (ne metalinės perdangų --- ); statybinė mediena; statybiniai akmenys; betonas; lentos (statybinės --- ); stogo dangos ir stogo dangos, nemetalinės; statybinis plonasis kartonas (asfaltinis); Nemetaliniai stogvamzdžiai; šiltnamiai (ne metaliniai kilnojamieji --- ); gipsas (degintas ir neapdirbtas); grotelės (ne metalinės --- ); mediena (suformuota, suspausta, iš dalies apdorota); žaliuzės, ne metalinės; izoliacinis stiklas (statybinis --- ); kokliai (nemetaliniai, statybų reikmėms); dūmtraukių deflektoriai (ne metaliniai --- ); mugių kioskai; atraminiai stulpai (nemetaliniai); grindų plytelės (ne metalinės); skalūnai; skalūno milteliai; šlakas (statybinė medžiaga); klinkerio balastas; akmuo; kelių tiesimo ir dengimo medžiagos; degutas; vartai (nemetaliniai); nemetaliniai statybų karkasai; laiptai (ne metaliniai kilnojamieji keleivių --- ); Durys (ne metalinės --- ); betonavimo darbai (ne metaliniai klojiniai -ams); nemetalinės paukštidės; užtvaros, ne metalinės; natūralus akmuo ir betonas sodo ir statybų reikmėms; kilnojamieji sodo nameliai (nemetaliniai); betono konstrukciniai elementai sodo reikmėms; medžio plokštės; medžio konstrukcijos; parketo grindys; mediena, apdorota linų sėmenų aliejaus impregnantais; medienos drožlių plokštė; supjaustyta mediena; cementas; paruošti skiediniai (statybinės medžiagos); sidabringasis smėlis; smėlis (formuojamasis smėlis); žvyras; paruoštas tinkas (tinkavimo medžiagos); klinkeris; silikatinės plytos; keramikiniai kokliai statybų reikmėms; čerpės (lovelinės --- ); kaminų akmenys; betono statybiniai akmenys sodo ir statybų reikmėms; drenažo vamzdžiai ir kanalų vamzdžiai (priskirti 19 klasei); drenažo plokštės (nemetalinės); gipso betono plokštės; bituminiai gofruoti lakštai; palisadai, atitinkamai mediniai, medinės tvoros; stiklinės arba plastikinės šiltlysvės, plastikinės šiltlysvių dangos; gatavi tvenkiniai, daugiausia susidedantys iš plastikų; nemetalinės žarnos ir vamzdžiai.

Nemetāliski būvmateriāli; nemetāliskas cietas caurules būvniecībai; drenāžas caurules (nav no metāla); kaļķi; grants; silīcija dioksīds izmantošanai būvniecībā; smilts (izņemot veidošanas smilti); cūku kūtis; skābbarības torņi (kas nav izgatavoti no metāla); šķūņi; bitumena kartons; pārklājumi; putnu baseini (celtnes), kas nav izgatavoti no metāla; putnu mājas, kas nav izgatavotas no metāla; ķieģeļu māls; ķieģeļi; asfalts, darva un bitums; pārvietojamas nemetāliskas būves; notekcaurules (kas nav no metāla); akvārija grants; azbestcements; asfalts; starpsijas, kas nav no metāla; būvniecībā izmantojamā koksne un lietkoksne; celtniecības akmeņi; betons; dēļi [būvniecības kokmateriāli]; jumta segumi un jumta seguma materiāli, kas nav no metāla; bitumena kartons; Nemetāla notekcaurules; serres transportables non métalliques; ģipsis (dedzināts un neapstrādāts); nemetāla režģi; koks (veidots, presējams, daļēji apstrādāts); nemetāla žalūzijas; Izolējošs stikls izmantošanai būvniecībā; podiņi (kas nav no metāla, izmantošanai būvniecībā); dūmeņu vāki, kas nav izgatavoti no metāla; tirgus nojumes; stieņi, ne no metāla; nemetāla flīzes; šīferis; šīfera pulveris; izdedži (būvmateriāli); balasts; akmens; ceļu celtniecības un pārklāšanas materiāli; darva; vārti, ne no metāla; nemetāla būvniecības karkasi; trepes, kas nav no metāla; Nemetāla durvis; nemetāla veidnes betonam; putnu būri, kas nav no metāla; nemetāla noslēgumi; dabīgais akmens un betona bloki izmantošanai dārzkopībā un būvniecībā; pārvietojamas dārza mājas, kas nav no metāla; betona detaļas izmantošanai dārzkopībā; koka paneļi; koka konstrukcijas; parketa grīdas segums; līmēta koksne; shēmu plate; griezta koksne; cements; gatava sajaukta java (celtniecības materiāli); sudraba smiltis; smilts (formas smiltis); grants; gatavs apmetums (pārklājumi); klinkers; silikātķieģeļi; keramikas flīzes izmantošanai būvniecībā; flīzes, kas nav no metāla; keramikas bloki; betona bloki izmantošanai dārkopībā un būvniecībā; drenāžas caurules un kanālu caurules (ietvertas 19. klasē); drenāžas plātnes, kas nav no metāla; ģipšbetona plātnes; gofrētas bitumena plātnes; palisādes, kas izgatavotas no koka, koka žogi; lecektis, kas izgatavotas no stikla vai plastikas, lecekšu pārsegi, kas izgatavoti no plastmasas; gatavi dīķi, kas galvenokārt veidoti no plastmasas; nemetāliskas nelokāmas caurules.

Materjal għall-bini (mhux tal-metall); pajpijiet mhux metalliċi, li ma jistgħux jintlwew, għall-bini; pajpijiet tad-dranaġġ (mhux metalliċi); ġir; żrar; silika għall-bini; ramel (minbarra ramel naturali); imqawel tal-ħnieżer; sajlos (mhux tal-metall); matmuri; kartun asfaltat; kisi; bwieqi (strutturi) fejn jinħaslu l-għasafar mhux tal-metall; guvi, mhux tal-metall; tafal tal-briks; briks; asfalt, żift u bitum; bini trasportabbli mhux metalliku; pajpijiet tad-drejn (mhux tal-metall); żrar ta' l-akkwarju; siment bl-asbestos; asfalt; serratizzuni, mhux tal-metall; injam tal-kostruzzjoni; ġebel li jintuża fil-kostruzzjoni; konkrit; tavli (injam għall-kostruzzjoni); kisi għas-soqfa u materjal għas-soqfa, mhux tal-metall; kartun asfaltat; Katusi mhux tal-metall; serer trasportabbli mhux metalliċi; ġibs (ittemprat u mhux maħdum); spallieri mhux tal-metal; injam (iffurmat, li jista' jkun kompressat jew parzjalment maħdum); persjani mhux tal-metall; ħġieġ ta' insulazzjoni għal skopijiet ta' bini; madum (mhux tal-metall, għall-bini); borom għaċ-ċumnija, mhux tal-metall; tinet tas-suq; arbli, mhux tal-metall; lastri mhux tal-metall; lavanji; trab tal-lavanja; irmied (materjal tal-bini); ballast; ġebla; materjal biex tagħmel u tiksi it-toroq; żift; xatbiet, mhux tal-metall; armaturi għall-kostruzzjoni mhux tal-metall; taraġ, minbarra dak tal-metall; Bibien mhux tal-metall; kaxex mhux tal-metall għall-konkrit; guvi mhux tal-metall; tagħmir li jagħlaq mhux tal-metall; ġebel naturali u blokki tal-konkrit għall-ġardinaġġ u għall-bini; serer li jistgħu trasportati, mhux tal-metall; komponenti tal-konkrit għall-ġardinaġġ; pannelli ta' l-injam; injam tal-bini; pavimentar tal-parkè; injam laminat; ċippbord; injam imqatta'; konkos; taħlit tal-kisi lest (materjal tal-bini); ramel bajdani; ramel (ramel naturali); żrar; kisi lest tal-ġibs (preparazzjonijiet tal-kisi); lukketti; briks tar-ramel u l-ġir; madum taċ-ċeramika għall-bini; madum, mhux tal-metall; ġebel tal-fuklari; briks tal-konkrit għall-ġardinaġġ u għall-bini; pajpijiet tad-drejn u pajpijiet tad-dranaġġ ( inklużi fil-klassi 19); pannelli tad-dranaġġ mhux tal-metall; pannelli tal-konkrit bil-ġibs; pannelli mmewġa tal-bitum; palizzati kollha ta' l-injam, ċnut ta' l-injam; ħammiela tal-ħamrija magħmula mill-ħġieġ jew plastik, kisi tal-ħammiela tal-ħamrija tal-plastik; vaski lesti, li jikkonsistu primarjament fi plastik; manek u pajpijiet mhux tal-metall.

Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; draineerbuizen, niet van metaal; kalk; grind; kiezelaarde voor bouwdoeleinden; zand (uitgezonderd voor de gieterij); varkensstallen; silo's (niet van metaal); stallen; asfaltkarton; pleistermateriaal [voor de bouw]; vogelbaden (-constructies), niet van metaal; vogelhuisjes, niet van metaal; steenaarde of -klei; bakstenen; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; afvoerpijpen (niet van metaal); aquariumgrind; asbest-cement; asfalt; balken, niet van metaal; Bezaagd hout; Bouwstenen; beton; planken (bouwhout); dakbedekkingen, niet van metaal; asfaltkarton; niet-metalen dakgoten; verplaatsbare broeikassen, niet van metaal; gips (gebrand en onbewerkt); traliewerk, niet van metaal; hout (bewerkt, persbaar, gedeeltelijk bewerkt); zonneblinden, niet van metaal; Isolerend glas voor de bouw; tegels (niet van metaal, voor bouwdoeleinden); schoorsteenpotten, niet van metaal; kermiskramen; palen, niet van metaal; tegels, niet van metaal; cementlei; leisteenpoeder; slakken (bouwmaterialen); steenslag; steen; wegenbouw- en wegdekmateriaal; teer (bouwmateriaal); portalen, niet van metaal; niet-metalen raamwerken voor gebouwen; trappen, niet van metaal; Niet-metalen deuren; betonbekistingen, niet van metaal; volières, niet van metaal; omheiningen, niet van metaal; natuur- en betonstenen voor de tuin en voor bouwdoeleinden; verplaatsbare tuinhuisjes, niet van metaal; betonelementen voor gebruik in de tuin; panelen van hout; bouwhout; parketvloeren; lijnhout; spaanplaten; op maat gesneden hout; cement; prefab-mortel (bouwmaterialen); zilverzand; zand (vormzand); grind; afgewerkt pleisterwerk (bepleistering); klinkers; kalkzandsteen; keramiektegels voor bouwdoeleinden; dakpannen, niet van metaal; schoorsteentegels; betonbouwstenen voor tuinbouw- en bouwdoeleinden; draineerbuizen en rioolbuizen (voorzover begrepen in klasse 19); draineerplaten, niet van metaal; gipsbetonplaten; bitumen-golfplaten; palissaden steeds van hout, omheiningen van hout; lage broeibakken van glas of plastic, kweekbakafdekkingen van kunststof; gebruiksklare vijvers, hoofdzakelijk bestaande uit kunststof; buizen, niet van metaal.

Materiały budowlane (niemetalowe); rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; rury drenażowe (niemetalowe); wapno; żwir; krzemionka do celów budowlanych; Piasek (z wyjątkiem formierskiego); chlewy; silosy (nie z metalu); stajnie; karton budowlany [asfaltowany]; powłoki [materiały budowlane]; wanienki dla ptaków (domki), nie z metalu; ptaszarnie niemetalowe; glina ceglarska; cegły; asfalt, pak i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; rury odpływowe (nie z metalu); żwir do akwarium; azbestocement; asfalt; belki stropowe (niemetalowe); drewno budowlane; kamień budowlany; beton; deski (drewno budowlane); pokrycia dachowe i materiały na pokrycia dachowe, nie z metalu; karton budowlany [asfaltowany]; Rynny niemetalowe; szklarnie przenośne niemetalowe; gips (palony i surowy); kraty niemetalowe; drewno (formowane, prasowane, częściowo obrobione); żaluzje niemetalowe; szkło izolacyjne dla budownictwa; kafle (nie z metalu, do celów budowlanych); nasady kominowe niemetalowe; pawilony targowe; pręty, niemetalowe; płyty niemetalowe; łupek twardy; proszek łupkowy; żużel [materiał budowlany]; kruszywo klinkier; kamień; drogi (materiały do budowy i pokrycia -); smoła; bramy niemetalowe; niemetalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa; schody niemetalowe; Drzwi niemetalowe; szalunki niemetalowe do betonu; ptaszarnie niemetalowe; ogrodzenia niemetalowe; kamienie naturalne i betonowe do ogrodu i do celów budowlanych; przenośne domki ogrodowe, nie z metalu; elementy betonowe do celów ogrodowych; panele z drewna; drewno konstrukcyjne; parkiety; drewno klejone; płyty wiórowe; drewno cięte; cement; gotowe zaprawy (materiały budowlane); piasek litograficzny (srebrny); piasek (piasek formierski); żwir; gotowy tynk (materiały do tynkowania); nitownice; cegły sylikatowe; kafle ceramiczne do celów budowlanych; dachówki niemetalowe; cegły kominówki; elementy betonowe do celów ogrodowych i budowlanych; rury drenażowe i rury kanałowe (ujęte w klasie 19); płyty drenażowe, nie z metalu; płyty gipsowo-betonowe; płyty faliste bitumiczne; ogrodzenia każdorazowo z drewna, płoty z drewna; inspekty ze szkła lub plastiku, przykrycia inspektów z tworzywa sztucznego; gotowe stawy składające się głównie z tworzywa sztucznego; niemetalowe rury.

Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; tubos de drenagem (não metálicos); cal; cascalho; sílica para construção; areia (com excepção da areia para a fundição); pocilgas; silos (não metálicos); estábulos; cartão betumado; rebocos [materiais de construção]; banheiras (estruturas) para aves, não metálicas; aviários não metálicos; barro para tijolos; tijolos; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; tubos de esgoto (não metálicos); areão; cimento à base de amianto; asfalto; traves não metálicas; madeira para construção e trabalhos; Pedras de construção; betão; pranchas [madeira de construção]; coberturas para telhados, não metálicas; cartão betumado; subcondutas não metálicas; estufas transportáveis não metálicas; gesso (cozido e em bruto); ripados [gradeamentos] não metálicos; madeira (moldada, prensável, semitrabalhada); gelosias não metálicas; Vidro isolante [construção]; azulejos (não metálicos, para construção); coberturas de chaminés [não metálicas]; barracas de feiras; Postes não metálicos; telhas metálicas; xisto; pó de ardósia; escórias de fundição (materiais de construção); brita; pedra; materiais para a construção e revestimento de estradas; alcatrão; portais não metálicos; armações não metálicas para construções; escadas não metálicas; Portas não metálicas; cofragens para o betão não metálicas; aviários não metálicos; tapumes não metálicos; pedras naturais e blocos de betão para o jardim e construção; abrigos de jardim transportáveis, não metálicos; elementos de construção em betão para jardinagem; painéis de madeira; madeira de construção; parquet; madeira laminada colada; painéis de partículas; madeira cortada à medida; cimento; argamassas prontas (material de construção); areia argentífera; areia (areia de moldar); cascalho; reboco preparado (material de rebocar); loquetes; arenitos calcários; azulejos cerâmicos para construção; travessas em barro para vigamento (para o tecto); pedras para chaminés; elementos de construção em betão para jardinagem e construção; tubos de drenagem e de canalização (incluídos na classe 19); placas de drenagem, não metálicas; placas de gesso e betão; placas onduladas à base de betume; paliçadas de madeira, vedações de madeira; canteiros de primícias de vidro ou plástico, coberturas para canteiros de primícias de plástico; lagos prefabricados, essencialmente compostos por plástico; tubos (não metálicos).

Stavebné materiály (nekovové); nekovové pevné rúry pre stavby; odtokové potrubia (nekovové); vápno; štrk; štrkovitá zem na stavebné účely; Piesok, s výnimkou lejárskeho; prasačníky; silá (nie z kovu); stajne; asfaltovaná lepenka; nátery; vaničky pre vtáky, nie z kovu (konštrukcie); domčeky pre vtáčikov, nie z kovu; hlina na tehly; tehly; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; odtokové rúry (nie z kovu); štrk do akvárií; azbesto-cement; asfalt; nosníky (nie z kovu); stavebné a užitkové drevo; stavebný kameň; betón; dosky (stavebné drevo); strešné krytiny a strechy, nekovové; asfaltovaná lepenka; Žľaby, s výnimkou kovových; nekovové prenosné skleníky; sadra (pálená a surová); mriežky, s výnimkou kovových; drevo (formované, lisované alebo čiastočne opracované); žalúzie, s výnimkou kovových; Izolačné sklo na použitie v stavebníctve; obkladačky (nie z kovu, na stavebné účely); rúrkové komínové nástavce s výnimkou kovových; trhové stánky; nekovové stĺpy; nekovové platne; bridlica; bridlicová múcka; škvara (stavebný materiál); makadam; kameň; materiály na stavbu a pokrytie ciest; decht; brány, s výnimkou kovových; nekovové výztuhy pre stavebné práce; schodiská, s výnimkou kovových; Brány, s výnimkou kovových; debnenie, s výnimkou kovového; nekovové voliéry; ploty, s výnimkou kovových; prírodné a betónové kamene do záhrad a na stavebné účely; prenosné záhradné domčeky, nie z kovu; betónové komponenty na záhradné účely; panely z dreva; konštrukčné drevo; parketové podlahy; ľanové drevo; drevotrieskové dosky; rezané drevo; cement; hotová malta (stavebný materiál); kremenný piesok; piesok (tvarovateľný piesok); štrk; hotová omietka (prípravky na omietanie); kľučky; pórobetónové tvárnice; keramické obklady na stavebné účely; škridle (nekovové); komínové/krbové kamene; betónové kamene do záhrad a na stavebné účely; drenážne rúry a kanálové rúry (doteraz zahrnuté v 19. triede); drenážne platne, nie z kovu; sádro-betónové platne; bituménové vlnité platne; palisády všetko z dreva, ploty z dreva; pareniská zo skla alebo plastu, kryty parenísk z plastu; hotové rybníky, pozostávajúce najmä z plastu; nekovové pevné rúry.

Gradbeni materiali (nekovinski); nekovinske gradbene nepremične cevi; drenažne cevi, ne iz kovine; apno; gramoz; kremenka za gradbeništvo; Pesek (razen livarskega); svinjaki; silosi (nekovinski); hlevi; gradbena lepenka (katranska); ometi (gradbena sredstva); ptičje kopeli (- kletke), nekovinske; nekovinske ptičnice (objekti); opečena glina; opeka; asfalt, smola in bitumen; nekovinske premične zgradbe; odtočne cevi (nekovinske); akvarijski prod; azbestni cement; asfalt; prečni tramovi, ne iz kovine; gradbeni les; gradbeni kamen; beton; deske (gradbeni les); strešne kritine in ostrešja, ne iz kovine; gradbena lepenka (katranska); Nekovinski žlebovi; prenosni rastlinjaki, ne iz kovine; mavec (žgan in surov); rešetke, nekovinske; les (oblikovan, stisljiv, delno obdelan); žaluzije, ne iz kovine; izolirno steklo (gradbeništvo); lončene ploščice (nekovinske, za gradbeništvo); dimniške kape, ne iz kovine; sejmniščne stojnice; stebri, ne iz kovine; nekovinske plošče; škrilavec; skrilnati prah; žlindra (gradbeni material); žlindrin gramoz; kamen; sredstva za izgradnjo in asfaltiranje cest; katran; vrata, ne iz kovine; nekovinske armature za uporabo v gradbeništvu; stopnišča, ne iz kovine; Vrata, nekovinska; opaži, ne iz kovine, za betoniranje; nekovinske velike ptičnice; ograje, ne iz kovine; naravni kamni in betonski zidaki za vrt in gradbeništvo; prenosne vrtne ute, nekovinske; betonski gradbeni elementi za vrt; lesni paneli; konstrukcijski les; parketi; lepljen les; iverna plošča; rezan les; cement; gotova malta (gradbeni material); srebrni pesek; pesek (livarski pesek); gramoz; gotovi omet (ometi); klinker; apneni peščenec; keramične ploščice za gradbeništvo; strešniki; dimniški zidaki; betonski zidaki za vrt in gradbeništvo; drenažne cevi in kanalske cevi (ki jih obsega razred 19); drenažne plošče, nekovinske; mavčne betonske plošče; bitumenske valovite plošče; palisade iz lesa, ograje iz lesa; tople grede iz stekla ali plastike, prekrivke za tople grede iz umetne snovi; gotovi ribniki, v glavnem sestavljeni iz umetne snovi; nekovinske cevi.

Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; avloppsrör, ej av metall; kalk; grus; kiseljord för byggnadsändamål; sand (ej gjutsand); svinstior; silos (ej av metall); stallbyggnader; byggnadspapp [asfaltsbehandlad]; putsmaterial för byggnadsändamål; fågelbad (konstruktioner), ej av metall; fågelhus, ej av metall; tegellera; tegel; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; stuprännor (ej av metall); grus för akvarier; asbestcement; asfalt; bjälkar, ej av metall; trä för tillverkning av hushållsredskap; Byggnadssten; betong; plankor, trä- [byggn.]; takbeklädnader, ej av metall; byggnadspapp [asfaltsbehandlad]; rännor, ej av metall; växthus, transportabla, ej av metall; gips (bränd och obearbetad); gallerverk, ej av metall; trä (format, pressbart, delvis bearbetat); Jalusier, ej av metall; Isoleringsglas för byggnadsändamål; kakel (ej av metall, för byggnationer); skorstenar, ej av metall; marknadsstånd; stolpar, ej av metall; plattor, ej av metall; skiffer; skiffermjöl; slagg (byggnadsmaterial); krossad sten; sten; vägbyggnads- och vägbeläggningsmaterial; tjära; grindar, ej av metall; icke-metalliska ramar för byggnader; trappor, ej av metall; Dörrar (ej av metall); formsättningar för betong, ej av metall; icke-metalliska fågelhus; staket, ej av metall; natur- och betongstenar för trädgård och byggnadsändamål; flyttbara trädgårdshus, ej av metall; betongbyggdelar för trädgårdsbruk; paneler av trä; konstruktionsträ; parkettgolv; limträ; spånskivor; färdigsågat virke; cement; färdigt murbruk (byggnadsmaterial); silversand; sand (formsand); grus; färdigputs (ytbeläggningar); klinker; kalksandsten; keramiskt kakel för byggnadsändamål; takpannor, ej av metall; kaminstenar; betongbyggstenar för trädgårds- och byggnadsändamål; dräneringsrör och kanalrör (ingående i klass 19); dräneringsplattor, ej av metall; gipsbetongplattor; korrugerade bitumenplattor; palisader av trä, stängsel av trä; odlingskärl för tidig sådd av glas eller plast, övertäckningar av plast för tidig sådd; färdiga dammar, i huvudsak bestående av plast; rör, ej av metall.

20
Zvířata (pelechy pro domácí-); úly včelí; úly včelí; psí boudy; boudy pro domácí zvířata; polštáře pro domácí zvířata; sloupky na broušení drápu pro kocky; zvířata (pelechy pro domácí-); krabice na hnízdení; pracovní stoly; nábytek; zrcadla; rámy na obrazy; zboží (zařazené do třídy 20) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot; upevňovací kolíky, nekovové; aportovací předměty ze dřeva; krabice; zahradní zařízení, jmenovitě figury, nekovové (zařazené do třídy 20); příslušenství pro zahradní jezírka, zařazené do třídy 20, jmenovitě sošky, figurky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo náhražek z plastických hmot; boudy také pro domácí zvířata (nekovové); koše (nekovové); poznávací značky pro vozidla, nekovové; kempinkový a zahradní nábytek; spací pytle; gauče; čepy (do sudů) (nekovové); poutka pro závěsy; nábytkové kování, nekovové; dveře (závěsy u-) (nekovové); nábytkové a dveřní zámky, nekovové; police, policové desky; příslušenství pro záclony, jmenovitě háčky na záclony, kroužky na záclony, konzole na záclony, tyče na záclony; dekorační předměty (vybavení interiéru) ne z textilního materiálu, zařazené do třídy 20, ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo náhražek z plastických hmot; nekovové žebříky; šrouby (nekovové); spony (nekovové); řetězy (nekovové); tyče (nekovové); dřevo pro kutilské účely; dřevěné police.

Couchettes pour animaux d'intérieur; ruches pour abeilles; ruches pour abeilles; niches de chiens; niches pour animaux d' intérieur; coussins pour animaux domestiques; bois à griffer pour chats; couchettes pour animaux d'intérieur; nichoirs; établis; meubles; miroirs; cadres; produits, compris en classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques; tiges de fixation, non métalliques; jouets à rapporter; boîtes; équipements de jardin, à savoir figurines, non métalliques (comprises dans la classe 20); accessoires pour étangs, compris dans la classe 20, à savoir gargouilles, figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; niches également pour animaux d'intérieur (non métalliques); panier, (non métallique); plaques d'immatriculation non métalliques pour véhicules; mobilier de camping et de jardin; sacs de couchage; divans; chevilles non métalliques; passants pour rideaux; garnitures de meubles non métalliques; charnières non métalliques; serrures pour meubles et portes, non métalliques; éléments d'étagères, planches d'étagères; accessoires pour rideaux, à savoir crochets pour rideaux, anneaux pour rideaux, galets pour rideaux, tringles pour rideaux; articles de décoration (aménagement intérieur) non en matières textiles, compris dans la classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques; échelles non métalliques; vis (non métalliques); colliers de serrage (non métalliques); chaînes (non métalliques); tiges (non métalliques); bois destiné au bricolage; étagères en bois.

Beds for household pets; beehives; beehives; dog kennels; kennels for household pets; pet cushions; scratching posts for cats; beds for household pets; nesting boxes; workbenches; furniture; mirrors; picture frames; goods (included in class 20) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; retaining pins, not of metal; sticks for retrieving; boxes; garden equipment, namely figurines, not of metal (included in class 20); pond accessories, included in class 20, namely spitters, figurines of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; kennels, including for pets (not of metal); basked, (not of metal); vehicle numberplates, not of metal; camping and garden furniture; sleeping bags; loungers; plugs, not of metal; loops for curtains; furniture fittings, not of metal; hinges, not of metal; furniture and door locks, not of metal; shelf units, shelving; curtain accessories, namely curtain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain rods; decorative articles (interior furnishings), not of textile, included in class 20, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; ladders not of metal; screws (not of metal); clips (not of metal); chains (not of metal); bars (not of metal); wood for craft purposes; wooden shelving.

Betten für Haustiere; Bienenkörbe; Bienenstöcke; Hundehütten; Hütten für Haustiere; Kissen für Haustiere; Kratzbäume für Katzen; Nester für Haustiere; Nistkästen; Werkbänke; Möbel; Spiegel; Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutt, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Befestigungsstifte, nicht aus Metall; Apportierhölzer; Kästen; Garteneinrichtungen, nämlich Figuren, nicht aus Metall (soweit in Klasse 20 enthalten); Teichzubehör, soweit in Klasse 20 enthalten, nämlich Speier, Figuren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutt, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Hütten auch für Haustiere (nicht aus Metall); Körbe (nicht aus Metall); Nummernschilder, nicht aus Metall für Fahrzeuge; Camping- und Gartenmöbel; Schlafsäcke; Liegen; Dübel, nicht aus Metall; Schlaufen für Vorhänge; Beschläge für Möbel, nicht aus Metall; Scharniere, nicht aus Metall; Möbel- und Türschlösser, nicht aus Metall; Regalteile, Regalbretter; Gardinenzubehör, nämlich Gardinenhaken, Gardinenringe, Gardinenrollen, Gardinenstangen; Dekorationsartikel (Innenausstattung) nicht aus textilem Material, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutt, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Leitern, nicht aus Metall; Schrauben (nicht aus Metall); Schellen (nicht aus Metall); Ketten (nicht aus Metall); Stangen (nicht aus Metall); Holz für Bastelzwecke; Holzregale.

Senge til husdyr; bistader; bistader; hundehuse; huse til kæledyr; puder til kæledyr; kradsetræer til katte; senge til husdyr; redekasser; arbejdsbænke; møbler; spejle; billedrammer; varer, indeholdt i klasse 20, af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; stifter til fastgørings, ikke af metal; træ til apportering; æsker; udstyr til haver, nemlig figurer, ikke af metal (indeholdt i klasse 20); tilbehør til havedamme, indeholdt i klasse 20, nemlig springvand, figurer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; huse til kæledyr (ikke af metal); kurve, ikke af metal; registreringsplader, ikke af metal, til køretøjer; camping- og havemøbler; soveposer; lejer; dyvler, ikke af metal; stropper til gardiner; møbelbeslag, ikke af metal; hængsler, ikke af metal; møbel- og dørlåse, ikke af metal; hyldeelementer, hyldebrædder; tilbehør til gardiner, nemlig gardinkroge, gardinringe, gardinruller, gardinstænger; dekorationsartikler (indendørs indretning), ikke af tekstiler, indeholdt i klasse 20, af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; stiger, ikke af metal; skruer (ikke af metal); spændebånd (ikke af metal); kæder (ikke af metal); stænger (ikke af metal); træ til hobbybrug; hylder af træ.

Φωλιές για κατοικίδια ζώα· κυψέλες· κυψέλες· σκυλόσπιτα· σπιτάκια για κατοικίδια ζώα· μαξιλάρια για κατοικίδια ζώα· αντικείμενα για το ξύσιμο των νυχιών των γατών· φωλιές για κατοικίδια ζώα· κιβώτια-φωλιές· πάγκοι εργασίας· έπιπλα· καθρέφτες· κορνίζες· είδη, περιλαμβανόμενα στην κλάση 20, από ξύλο, φελλό, καλάμι, βρύουλα, λυγαριά, κέρατο, κόκαλο, ελεφαντοστό, κόκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, μαργαριτάρι, σηπιόλιθο ή πλαστικό· μη μεταλλικοί πείροι στερέωσης· ξύλινες ράβδοι για επαναφορά από το ζώο· κουτιά· διατάξεις κήπου, συγκεκριμένα μη μεταλλικές φιγούρες (περιλαμβανόμενες στην κλάση 20)· εξαρτήματα για τεχνητές λίμνες, περιλαμβανόμενα στην κλάση 20, συγκεκριμένα στόμια υδρορροής, φιγούρες από ξύλο, φελλό, καλάμι, βρύουλα, λυγαριά, κέρατο, κόκαλο, ελεφαντοστό, κόκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, μαργαριτάρι, σηπιόλιθο, υποκατάστατα των παραπάνω υλικών ή από πλαστικό· σπιτάκια για κατοικίδια ζώα (μη μεταλλικά)· καλάθια, (μη μεταλλικά)· πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, μη μεταλλικές για οχήματα· έπιπλα κατασκήνωσης και κήπου· υπνόσακοι· ντιβάνια· μη μεταλλικοί στυλίσκοι με εσωτερικό κοχλία· βρόχοι για παραπετάσματα· μη μεταλλικά προσαρτήματα επίπλων· μεντεσέδες, μη μεταλλικοί· μη μεταλλικές κλειδαριές επίπλων και θυρών· μέρη ραφιών, σανίδες ραφιών· εξαρτήματα για κουρτίνες, συγκεκριμένα άγκιστρα για κουρτίνες, κρίκοι για κουρτίνες, κύλιστρα για κουρτίνες, κουρτινόβεργες· διακοσμητικά είδη (εσωτερικός εξοπλισμός) μη υφασμάτινα, περιλαμβανόμενα στην κλάση 20, από ξύλο, φελλό, καλάμι, βρύουλα, λυγαριά, κέρατο, κόκαλο, ελεφαντοστό, κόκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, μαργαριτάρι, σηπιόλιθο, υποκατάστατα των παραπάνω υλικών ή από πλαστικό· μη μεταλλικές σκάλες· μη μεταλλικοί κοχλίες· (μη μεταλλικοί) συνδετήρες· (μη μεταλλικές) αλυσίδες· ράβδοι (όχι από μέταλλο)· ξύλο για χρήση στη χειροτεχνία· ξύλινα συστήματα ραφιών.

Nidos para animales de interior; colmenas para abejas; colmenas para abejas; casetas para perros; casetas para animales domésticos; cojines para animales de compañía; árboles de arañar para gatos; nidos para animales de interior; nidos; bancos de trabajo; muebles; espejos; marcos para cuadros; productos, comprendidos en la clase 20, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas; espigas de fijación, que no sean de metal; maderas de aporte; cajas; instalaciones para jardín, en concreto figuras, que no sean de metal (comprendidas en la clase 20); accesorios para estanques comprendidos en la clase 20, en concreto surtidores, figuras de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; casetas, incluso para animales domésticos (que no sean de metal); cesta, (que no sea de metal); placas de matriculación, que no sean de metal, para vehículos; muebles de camping y jardín; sacos de dormir; divanes; tacos, no de metal; lazos para cortinas; herrajes no metálicos para muebles; bisagras no metálicas; cerraduras para muebles y puertas, que no sean de metal; partes de estanterías, tablas para estanterías; accesorios para cortinas, en concreto ganchos, anillos, ruedas y varillas para cortinas; artículos de decoración (para interiores) que no sean de materiales textiles, comprendidos en la clase 20, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; escaleras que no sean metálicas; tornillos (que no sean de metal); abrazaderas (que no sean de metal); cadenas (que no sean de metal); varillas (no de metal); madera para bricolaje; estantes de madera.

Toaloomaasemed; tarud, mesipuud; tarud, mesipuud; koerakuudid; toaloomakuudid; lemmikloomapadjad; kraapimispuud (kasside); toaloomaasemed; pesakastid; tööpingid; mööbel; peeglid; pildiraamid; puidust, korgist, pilliroost, bambusest, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merekarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist ja nende aseainetest või plastist kaubad, mis kuuluvad klassi 20; kinnitustihvid, muust kui metallist; puidust äratoomisesemed; kastid, karbid; aiaesemed, nimelt kujukesed, muust kui metallist (mis kuuluvad klassi 20); tiigitarvikud, nimelt veepihustid, puidust, korgist, pilliroost, roost, vitstest, sarvest, luust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist ja nende aseainetest või plastist kujukesed; koduloomakuudid (muust kui metallist); korvid (muust kui metallist); sõidukite numbrimärgid, muust kui metallist; matka- ja aiamööbel; magamiskotid; voodid; tüüblid (muust kui metallist); kardinate riputusaasad; manused (mööbli-), mööblimanused (v.a metallist); hinged, liigendid (muust kui metallist); mööbli- ja ukselukud, muust kui metallist; riiuliosad, riiulilauad; kardinatarvikud, nimelt kardinahaagid, kardinarõngad, kardinarullikud, kardinapuud; muust kui tekstiilmaterjalist sisustuskaubad (sisekujundus), mis kuuluvad klassi 20, puidust, korgist, pilliroost, roost, vitstest, sarvest, luust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist ja nende aseainetest või plastist; muust kui metallist redelid; kruvid (muust kui metallist); klambrid (muust kui metallist); ketid (muust kui metallist); vardad (muust kui metallist); meisterdamispuit; puitriiulid.

Kotieläinten vuoteet; mehiläispesät; mehiläispesät; koirankopit; kotieläinten kopit; lemmikkieläinten tyynyt; kissojen raapimispuut; kotieläinten vuoteet; pesimislaatikot; työpenkit; huonekalut; peilit; taulunkehykset; puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja niiden korvikeaineista tai muovista tehdyt tavarat (luokassa 20); muut kuin metalliset vahvistusnastat; noudettavat puiset esineet; rasiat; puutarhakoristeet, nimittäin hahmot, muusta kuin metallista (luokassa 20); lampien tarvikkeet luokassa 20, nimittäin veistokset, hahmot puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista; kotieläinten kopit (muusta kuin metallista); korit (muut kuin metalliset); muut kuin metalliset rekisterilaatat ajoneuvoihin; retkeily- ja puutarhakalusteet; makuupussit; leposohvat; vaarnat, ei-metalliset; verhojen lenkit; ei-metalliset huonekalujen helat; ei-metalliset saranat; huonekalujen ja ovien lukot, muusta kuin metallista; hylly-yksiköt, hyllylevyt; verhotarvikkeet, nimittäin verhokoukut, verhorenkaat, verhorullat, verhotangot; muut kuin kankaiset koristetuotteet (sisätilojen sisustamiseen) puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, kilpikonnankuoresta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja niiden korvikeaineista tai muoveista tehdyt tavarat luokassa 20; ei-metalliset tikkaat; ruuvit (muut kuin metalliset); liittimet (muusta kuin metallista); ketjut (muusta kuin metallista); tangot (muusta kuin metallista); puu askartelutarkoituksiin; puuhyllyt.

Fekhelyek (lakásban tartott kisállatoknak); méhkasok, kaptárak; méhkasok, kaptárak; kutyaólak; ólak, vackok (lakásban tartott kisállatoknak); Házikedvenc párnák; kaparófák macskáknak; fekhelyek (lakásban tartott kisállatoknak); tojófészkek/tojóládák; munkapadok; bútorok; tükrök; képkeretek; fa, parafa, nád, bambusznád, vessző, szarv, csont, elefántcsont, bálnacsont, kagyló, borostyán, gyöngyház, habkő áruk (20. osztályba sorolt), valamint ezek pótlékaiból vagy műanyagból készült változatai; rögzítőszegek, nem fémből; apportáló fa; dobozok; kertészeti berendezések, mégpedig figurák, nem fémből (amennyiben a 20. osztályba tartoznak); tavak tartozékai, amennyiben a 20. osztályba tartoznak, mégpedig vízköpők, figurák fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból; ólak, háziállatoknak is (nem fémből); kosár, (nem fémből); rendszámtáblák, nem fémből, járművekhez; kemping-és kerti bútor; hálózsákok; kanapék; dugók, nem fémből; hurkok függönyökhöz; bútorszerelvények (nem fémből készült ~); zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; bútor- és ajtózárak, nem fémből; polcozat, polcdeszkák; függönyökhöz szerelvények, mégpedig függönykampók, függönykarikák, függönygörgők, függönyrudak; dekorációs cikkek (beltéri felszerelések) nem textilből, amennyiben a 20. osztályba tartoznak, fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból; Létrák nem fémből; csavarok (nem fémből); bilincsek (nem fémből); láncok (nem fémből); rudak (nem fémből); fa barkácsolási célra; fapolcok.

Cucce per animali d'appartamento; alveari per api; alveari per api; canili per cani; cucce per animali d' appartamento; cuscini per animali domestici; tiragraffi per gatti; cucce per animali d'appartamento; gabbie per la cova; banchi di lavoro; mobili; specchi; cornici; prodotti, compresi nella classe 20, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; perni di fissaggio non in metallo; legni da riporto; scatole; oggetti da giardino, ovvero statuine, non in metallo (compresi nella classe 20); accessori per stagni, compresi nella classe 20, ovvero doccioni, statuine in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare e succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; cucce per animali d'appartamento (non in metallo); cestini (non in metallo); targhe non in metallo per veicoli; mobili per campeggio e giardino; sacchi a pelo; lettini; perni non metallici; occhielli per tende; accessori per mobili non metallici; cerniere non metalliche; serrature per mobili e porte non in metallo; scaffalature, ripiani di scaffali; accessori per tende, ovvero ganci per tende, anelli per tende, rotelle per tende, bacchette per tende; articoli decorativi non in materie tessili (arredamento d'interni), compresi nella classe 20, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare e succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; predellini non metallici; chiodi (non in metallo); fascette (non in metallo); catene (non in metallo); barre (non in metallo); legno per bricolage; scaffalature in legno.

Gultai (naminiams gyvūnams); aviliai; aviliai; šunų būdos; būdos (naminiams gyvūnams); kambarinių gyvūnėlių pagalvėlės; kačių draskyklos (stulpeliai); gultai (naminiams gyvūnams); inkilai; darbastaliai; baldai; veidrodžiai; paveikslų rėmai; prekės (priskirtos 20 klasei) iš medienos, kamščio, nendrių, vytelių, ragų, kaulų, ilčių, banginių ūsų, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putos ir visų šių medžiagų pakaitalų arba iš plastiko; tvirtinimo kaiščiai, nemetaliniai; mediniai pagaliukai šunims dresuoti; dėžės; sodo įrenginiai, būtent figūros, nemetalinės (priskirtos 20 klasei); tvenkinių priedai, priskirti 20 klasei, būtent medžio, kamščio, meldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, gintaro, perlamutro, jūros putų ir jų pakaitalų arba plastikų nutekamieji vamzdžiai, figūros; nameliai taip pat naminiams gyvūnams (nemetaliniai); krepšiai (ne metalo); nemetaliniai numerių skydeliai automobiliams; stovyklavimo ir sodo baldai; miegmaišiai; gultai; aklidangčiai (ne metaliniai --- ); užuolaidų kilpos; baldų priedai, ne metaliniai; lankstai (ne metaliniai --- ); baldų ir durų spynos, nemetalinės; lentynų dalys, lentynų lentos; užuolaidų detalės, būtent užuolaidų kabliukai, užuolaidų žiedai, užuolaidų ritinėliai, užuolaidų karnizai; netekstilinės medžiagos papuošimo reikmenys (vidaus apdaila), priskirti 20 klasei, medžio, kamščio, meldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, gintaro, perlamutro, jūros putų dirbiniai ir jų pakaitalų arba plastikų gaminiai; nemetalinės kopėčios; varžtai (nemetaliniai); apkabos (nemetalinės); grandinės (nemetalinės); stulpai (nemetaliniai); medis meistravimo reikmėms; medinės lentynos.

Gultas mājsaimniecības dzīvniekiem; stropi; bišu stropi; suņu būdas; mājdzīvnieku sprosti; mājdzīvnieku polsterējumi; kaķiem paredzētie skrāpējamie stabi; gultas mājsaimniecības dzīvniekiem; ligzdošanas kastes; ēvelsoli; mēbeles; spoguļi; gleznu un attēlu rāmji; 20. klasē iekļautie izstrādājumi no koka, korķa, niedrēm, klūgām, ragiem, kauliem, ziloņkaula, vaļa bārdas, gliemežvākiem, dzintara, perlamutra, jūras putām un visu šo materiālu aizvietotājiem vai plastmasas; nostiprināšanas tapas, kas nav no metāla; pienešanas kociņi suņiem; kārbas; dārza ierīces, proti, figūriņas, kas nav no metāla (ietvertas 20. klasē); dīķu piederumi, kas ietverti 20. klasē, proti, strūklakas, figūriņas, kas izgatavotas no koka, korķa, niedrēm, meldriem, klūgām, rada, kaula, ziloņkaula, asakām, bruņām, dzintara, perlamutra, jūras putām un to aizvietotājiem vai no plastmasas; mājdzīvnieku sprosti (kas nav no metāla); grozi, (nav no metāla); transportlīdzekļu numura zīmes, kas nav izgatavotas no metāla; kempinga un dārza mēbeles; guļammaisi; kušetes; kontaktdakšas, kas nav no metāla; priekškaru cilpas; mēbeļu piederumi, kas nav izgatavoti no metāla; šarnīri, kas nav no metāla; mēbeļu un durvju slēdzenes, kas nav no metāla; plauktu daļas, plauktu plāksnes; aizkaru piederumi, proti, aizkaru āķi, aizkaru riņķi, aizkaru veltņi, aizkaru stangas; dekoratīvi izstrādājumi (interjers), kas nav no tekstila, kas ietverti 20. klasē, izgatavoti no koka, korķa, niedrēm, meldriem, klūgām, raga, kaula, ziloņkaula, asakām, bruņām, dzintara, perlamutra, jūras putām un to aizvietotājiem vai no plastmasas; metāla kāpnes; skrūves (kas nav no metāla); skavas (kas nav no metāla); ķēdes (kas nav no metāla); stieņi (kas nav no metāla); koks izmantošanai veidošanas nolūkā; koka plaukti.

Sodod għall-annimali domestiċi li joqogħdu fid-dar; duqqajs; duqqajs; postijiet fejn jinżammu l-klieb; gaġeġ għall-annimali li jinżammu id-dar; kuxxini għall-annimali domestiċi; oġġetti li l-qtates jistgħu jigirfu; sodod għall-annimali domestiċi li joqogħdu fid-dar; kaxex għat-tibjit ta' l-għasafar; bank tax-xogħol; għamara; mirja; frejmijiet ta' l-istampi; oġġetti (inklużi fi klassi 20) ta' l-injam, sufra, qasab, qasab tal-bambù, qasab li minnu jinħadmu bxiekel, qfief, siġġijiet, qrun, għadam, avorju, għadam tal-baliena, arzelli, ambra, madreperla, meerschaum u sostituti oħra għal dawn il-materjali, jew tal-plastik; pinnijiet tar-rinforz, mhux tal-metall; injam għat-taħriġ tal-klieb tal-kaċċa; kaxex; tagħmir tal-ġonna, jiġifieri figurini, mhux tal-metall (inklużi fil-klassi 20); aċċessorji tal-vaski, inklużi fil-klassi 20, jiġifieri akkumulaturi, figurini ta' l-injam, sufra, qasab, ġummar, żafżafa, qrejjen, għadam, avorju, għadam tal-baliena, tal-qxur tal-fkieren, ambra, madreperla, meerschaum u imitazzjonijiet tagħhom jew tal-plastik; gaġeġ għall-annimali domestiċi (mhux tal-metall); basket, (mhux tal-metall); pjanċi bin-numri mhux tal-metall għal vetturi; għamara tal-kampeġġ u għall-ġnien; xkora infurrata għas-sħana biex wieħed jorqod fiha meta jikkampja; divanijiet; pinnijiet mhux tal-metall; ċineg għall-purtieri; tagħmir għall-għamara, mhux tal-metall; ċappetti mhux tal-metall; serraturi ta' l-għamara u tal-bibien, mhux tal-metall; partijiet ta' xkaffi, twavel ta' l-ixkaffi; aċċessorji għall-purtieri, jiġifieri ganċijiet tal-purtieri, ħoloq tal-purtieri, roti tal-purtieri, vireg tal-purtieri; dekorazzjonijiet (dekorazzjonijiet ta' ġewwa) mhux magħmul minn materjal tessili, inkluż fil-klassi 20 magħmula mill-injam, sufra, qasab, ġummar, żafżafa, qrejjen, għadam, avorju, għadam tal-baliena, tal-qxur tal-fkieren, ambra, madreperla, meerschaum u imitazzjonijiet tagħhom jew tal-plastik; slielem mhux tal-metall; viti (mhux tal-metall); klampijiet (mhux tal-metall); ktajjen (mhux tal-metall); vireg (mhux tal-metall); injam għax-xogħol ta' l-artiġjanat; xkaffi ta' l-injam.

Slaapgerief voor huisdieren; bijenkorven; bijenkorven; hondenhokken; hokken voor huisdieren; kussens voor huisdieren; krabpalen voor katten; slaapgerief voor huisdieren; nestkasten; werkbanken; meubelen; spiegels; lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of uit plastic vervaardigde producten, voorzover begrepen in klasse 20; niet-metalen bevestigingspennen; apporteerstokken; dozen; tuininrichtingen, te weten beelden, niet van metaal (voorzover begrepen in klasse 20); vijveraccessoires, voorzover begrepen in klasse 20, te weten spuwers, beeldjes van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim en vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic; hokken ook voor huisdieren (niet van metaal); manden, (niet van metaal); nummerborden, niet van metaal voor voertuigen; camping- en tuinmeubiliair; slaapzakken; banken; deuvels, niet van metaal; lussen voor gordijnen; meubelgarnituren, niet van metaal; scharnieren, niet van metaal; meubel- en deursloten, niet van metaal; onderdelen van rekken (stellingen), legplanken; gordijnaccessoires, te weten gordijnhaken, gordijnringen, gordijnwieltjes, gordijnroeden; decoratieartikelen (woninginrichting) niet van textiel, voorzover begrepen in klasse 20, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten; ladders, niet van metaal; schroeven (niet van metaal); klemmen (niet van metaal); kettingen (niet van metaal); roedes (niet van metaal); hout voor knutseldoeleinden; houten schappen.

Posłania dla zwierząt domowych; ule; ule; budy dla psów; budy dla zwierząt domowych; zwierzgta domowe (poduszki dla -); słupki do drapania dla kotów; posłania dla zwierząt domowych; skrzynki lęgowe; stoły warsztatowe; meble; lustra; ramy do obrazów; towary (zawarte w klasie 20) z drewna, korka, rotanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych; kołki mocujące, nie z metalu; kołki drewniane do aportowania; pudla; wyposażenie ogrodowe, mianowicie figurki, nie z metalu (ujęte w klasie 20); wyposażenie do stawów, ujęte w klasie 20, mianowicie rzygacze, figurki z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szyldkretu, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych; budy dla zwierząt domowych (nie z metalu); kosze (nie z metalu); tablice rejestracyjne, nie z metalu do pojazdów; meble kempingowe i ogrodowe; śpiwory kempingowe; kanapy; zatyczki niemetalowe; pętle do zasłon; mebli (osprzęt niemetalowy do -); zawiasy niemetalowe; zamki meblowe i drzwiowe, nie z metalu; części regałów, deski regałowe; akcesoria do firanek, manowicie haki do firanek, kółka do firanek, rolki do firanek, karnisze do firanek; artykuły dekoracyjne (wyposażenie wnętrz), nie z materiału tekstylnego, ujęte w klasie 20, z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szyldkretu, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych; drabiny niemetalowe; śruby (niemetalowe); obejmy (niemetalowe); łańcuchy (nie z metalu); pręty (nie z metalu); drewno do majsterkowania; regały drewniane.

Camas para animais domésticos; colmeias; colmeias para abelhas; casotas para cães; caminhas para animais de estimação; almofadas para animais de estimação; troncos para os gatos afiarem as unhas; camas para animais domésticos; viveiros de criação; bancos de trabalho; mobiliário; espelhos; molduras; produtos, incluídos na classe 20, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas; pinos de fixação, não metálicos; pauzinhos para atirar; caixas; decorações para jardins, nomeadamente figuras, não metálicas (incluídas na classe 20); acessórios de lagos, incluídos na classe 20, nomeadamente gárgulas, figuras em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas; casotas também para animais de estimação (não metálicas); cestos (não metálicos); chapas de matrícula para veículos, não metálicas; mobiliário de campismo e de jardim; sacos-cama; divãs; cavilhas não metálicas; laços para cortinados; guarnições para móveis não metálicas; gonzos [dobradiças] não metálicos; fechaduras não metálicas para móveis e portas; elementos de estantes, prateleiras de estantes; acessórios para cortinas, nomeadamente camarões para cortinas, argolas para cortinas, roletes para cortinas, varões para cortinas; artigos de decoração (decoração de interiores), não em matérias têxteis, incluídos na classe 20, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas; escadas portáteis não metálicas; parafusos (não metálicos); braçadeiras (não metálicas); correntes (não metálicas); barras (não metálicas); madeira para trabalhos manuais; estantes de madeira.

Lôžka pre domáce zvieratá; úle; včelie úle; psie búdy; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; podušky pre domáce zvieratá; preliezky pre mačky; lôžka pre domáce zvieratá; vtáčie klietky; pracovné stoly, hoblice; nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; tovary (zahrnuté v 20. triede) z dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohu, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, mušle, jantáru, perlete, sépiolitu a z náhradiek všetkých týchto materiálov alebo z plastu; upevňovacie kolíky, nie z kovu; drevá na aportovanie; búdky; záhradné zariadenia, menovite figúry, nie z kovu (doteraz zahrnuté do triedy 20); príslušenstvo pre rybníky, doteraz zahrnuté v 20. triede, menovite chrliče vody, figúry z dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohu, kosti, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a z ich náhradiek alebo z plastu; búdy aj pre zvieratá chované v domácnosti (nie z kovu); nekovové košíky; číselné značky, nie z kovu, pre automobily; kempingový a záhradný nábytok; spacie vaky; divány, pohovky; zátky, s výnimkou kovových; putka pre závesy; obloženie alebo ozdoby na nábytok, s výnimkou kovových; pánty, závesy, s výnimkou kovových; nábytkové a dverové zámky, nie z kovu; časti regálov, regálové dosky; príslušenstvo pre záclony, menovite háčiky pre záclony, záclonové krúžky, záclonové rolky, záclonové tyče; dekoračné predmety (interiérová výbava) nie z textilného materiálu, doteraz zahrnuté do 20. triedy, z dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohu, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, korytnačniny, jantáru, perlete, sépiolitu a ich náhradiek alebo z plastu; rebríky, nie z kovu; skrutky (nie z kovu); objímky (nie z kovu); reťaze (nie z kovu); tyče (nie z kovu); drevo na majstrovanie; drevené regály.

Ležišča za domače ljubljence; panji; panji; pasje ute; koče za domače ljubljence; blazine za hišne ljubljence; leseni stebrički za mačke (za praskanje); ležišča za domače ljubljence; škatle za gnezdenje; delovne mize; pohištvo; ogledala; okviri za slike; predmeti (iz 20. razreda) iz lesa, plute, trsja, bambusa, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, kitove kosti, školjk, jantarja, biserovine, morske pene in nadomestkov za vse te materiale ali iz plastike; pritrdilni zatiči, nekovinski; naplavljen les; skrinje; vrtna oprema, in sicer figure, nekovinske (ki jih obsega razred 20); dodatna oprema za ribnike, ki jo obsega razred 21, in sicer predmeti, ki bruhajo vodo, figure iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene in njihovih nadomestkov ali iz umetnih snovi; koče tudi za domače živali (nekovinske); koš (nekovinski); registrske tablice, nekovinske za vozila; pohištvo za taborjenje in vrtno pohištvo; spalne vreče; divani; čepi, nekovinski; pentlje za zavese; pohištveno ogrodje, nekovinsko; tečaji za vrata, nekovinski; pohištvene in vratne ključavnice, nekovinske; deli regalov, deske za regale; dodatna oprema za zavese, in sicer kaveljčki za zavese, obročki za zavese, kolesca za zavese, drogovi za zavese; dekorativni izdelki (notranja oprema) iz netekstilnega materiala, ki jih obsega razred 20, iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov vseh teh snovi ali iz umetnih snovi; nekovinske lestve; vijaki (nekovinski); objemke (nekovinske); verige (nekovinske); palice (nekovinske); les za ročna dela; leseni regali.

Reden för husdjur; bikupor; bikupor; hundkojor; kojor för husdjur; dynor för husdjur; klösbrädor för katter; reden för husdjur; fågelholkar; arbetsbänkar; möbler; speglar; tavelramar; varor, ingående i klass 20, av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; fäststift, ej av metall; apportträstycken; lådor; dekorationsföremål för trädgårdar, nämligen figurer, ej av metall (ingående i klass 20); dammtillbehör, ingående i klass 20, nämligen munstycken, figurer av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och av ersättningar för dessa material, eller av plast; kojor för husdjur (ej av metall); korg, (ej av metall); registreringsskyltar, ej av metall för fordon; camping- och trädgårdsmöbler; sovsäckar; soffor; dybelpluggar, ej av metall; öglor för draperier; möbelbeslag, ej av metall; gångjärn, ej av metall; möbel- och dörrlås, ej av metall; hyllenheter, hyllbrädor; gardintillbehör, nämligen gardinkrokar, gardinringar, rullar för gardiner, gardinstänger; dekorationsartiklar (inredning) ej av textilt material, ingående i klass 20, av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; stegar, ej av metall, stegar av trä, plast eller glasfiber; skruvar (ej av metall); klämmor (ej av metall); kedjor (ej av metall); stänger (ej av metall); trä för hobbyändamål; trähyllor.

21
Zavlažovače na zalévání květin a rostlin; podpory pro rostliny (aranžování květin); postřikovače na zalévání květin a rostlin; kvetináce; hubice (rozprašovadla) na kropicí konve; krmítka pro hospodářská zvířata; žlaby pro krmivo; lapace hmyzu; klece pro domácí zvírata; kartáče na koně; zavlažovace; pasti na krysy, potkany; čisticí přístroje (ruční); drátky na čištění parket; klece pro domácí zvířata; terária do bytu pro pěstování rostlin; náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů); hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátenka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; sklenené nádobí, porcelán a hlinené výrobky (zarazené do trídy 21); mísy na květiny; misky na krmivo; smetáky; hrnce, hrnky; pánve na smažení; kuchyňské nádobí, náčiní (s výjimkou nožů, vidliček a lžic) ne z drahých kovů; sklenicky; drobné ruční náčiní pro kuchyň; vedra; koše (ne z drahých kovů pro domácnost); dekorační předměty, jmenovitě vázy (ne z drahých kovů), porcelán a skleněné sochy; kempingové přístroje na vaření (neelektrické); zubní kartáčky (také elektrické); vaničky na praní; pasti na zvířata, nekovové; napajedla; hygienické nádoby pro domácí zvířata; příslušenství pro grily, jmenovitě grilovací rošty (kuchyňské potřeby) a stojany na rožně; kleště na grilování, grilovací misky; neautomatické mlecí a mísicí přístroje pro potraviny; neelektrické lisy na ovoce; džbery; příslušenství pro koberce, jmenovitě kartáče na koberce (ruční).

Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour plantes (arrangements floraux); seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; pots de fleurs; pommes d'arrosoirs; crèches pour bestiaux; auges; pièges à insectes; cages pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux; arroseurs; ratières; outils de nettoyage manuels; paille de fer pour le nettoyage; cages de transports pour animaux domestiques; terrariums d'appartement (culture des plantes); ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21); vases; écuelles; balais; pots; poêles à frire; vaisselle non en métaux préciaux; verres; petits ustensiles de cuisine entraînés manuellement; seaux; corbeilles pour le ménage non en métaux précieux; articles de décoration, à savoir vases (non en métaux précieux), porcelaine et sculptures en verre; appareils de cuisson pour le camping (non électriques); brosses à dents (également électriques); cuviers à lessive; pièges pour animaux, non métalliques; abreuvoirs; bacs de propreté pour animaux de compagnie; accessoires de gril, à savoir grilles de gril (ustensiles de cuisine) et supports de gril; pinces pour gril, plats pour gril; appareils à moudre et à mélanger non mécaniques pour produits alimentaires; presse-fruits non électriques; cuves; accessoires pour tapis, à savoir balais à tapis (entraînés manuellement).

Sprinklers for watering flowers and plants; holders for flowers and plants (flower arranging); syringes for watering flowers and plants; flowerpots; nozzles for watering cans; mangers for livestock; feeding troughs; insect traps; cages for household pets; horse brushes; sprinklers; rat traps; cleaning instruments (hand operated); steel wool for cleaning; cages for household pets; indoor terrariums (plant cultivation); Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware (included in class 21); flower bowls; feeding bowls; brooms; pots; frying pans; tableware (other than knives, forks and spoons), not of precious metal; glasses; small hand-operated kitchen utensils; buckets; baskets (not of precious metal, for household purposes); decorative articles, namely vases (not of precious metal), porcelain and glass sculptures; cooking apparatus for camping (non-electric); toothbrushes, including electric toothbrushes; washtubs; animal traps, not of metal; troughs; litter trays for pet animals; grill accessories, namely griddles (kitchen utensils) and grill supports; barbecue tongs, grill dishes; non-mechanical grinding and mixing apparatus for foodstuffs; fruit presses, non-electric; tubs; carpet accessories, namely carpet sweepers (hand-operated).

Bewässerungsspritzen für Blumen und Pflanzen; Blumen- und Pflanzenhalter (Blumengestecke); Blumen- und Pflanzenspritzen; Blumentöpfe; Brauseköpfe für Gießkannen; Futterkrippen; Futtertröge; Insektenfallen; Käfige für Haustiere; Pferdebürsten; Rasensprenger; Rattenfallen; Reinigungsgeräte (handbetätigt); Stahlwolle für Reinigungszwecke; Transportkäfige für Haustiere; Zimmerterrarien (für Pflanzenkulturen); Geräte für Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Blumenschalen; Futternäpfe; Besen; Töpfe; Bratpfannen; Geschirr, nicht aus Edelmetall; Gläser; kleine handbetätigte Küchengeräte; Eimer; Körbe (nicht aus Edelmetall für den Haushalt); Dekorationsartikel, nämlich Vasen (nicht aus Edelmetallen), Porzellan und Glasskulpturen; Campingkochgeräte (nicht elektrisch); Zahnbürsten (auch elektrische); Waschwannen; Tierfallen, nicht aus Metall; Tränken; Streukästen für Haustiere; Grillzubehör, nämlich Grillroste (Küchengeräte) und Grillständer; Grillzangen, Grillschalen; nicht maschinelle Mahl- und Mischapparate für Nahrungsmittel; nicht elektrische Fruchtpressen; Kübel; Teppichzubehör, nämlich Teppichkehrer (handbetätigt).

Håndsprøjter til blomster og planter; beholdere til blomster og planter (blomsterdekorationer); blomster- og plantesprøjter; urtepotter; brusehoveder til vandkander; fodertrug til husdyr; fodertrug; insektfælder; bure til selskabsdyr; hestestrigler; vandspredere; rottefælder; udstyr til rengøring (håndredskaber); ståluld til rengøringsformål; transportbure til kæledyr; stueterrarier (til plantedyrkning); husholdnings- og køkkenredskaber til beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster (undtagen malerpensler); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og lertøj (der indgår i klasse 21); blomstervaser; foderskåle; koste; potter, gryder, krukker; stegepander; bordservice, ikke af ædle metaller; drikkeglas; små hånddrevne køkkenapparater; spande; kurve (ikke af ædelt metal, til husholdningsbrug); dekorationsartikler, nemlig vaser (ikke af ædle metaller), porcelæn og glasskulpturer; udstyr til madlavning til campingbrug (ikke elektrisk); tandbørster (også elektriske); vaskekar; dyrefælder, ikke af metal; vandingsudstyr; strøelsesbakker til kæledyr; grilltilbehør, nemlig grillriste (køkkenredskaber) og grillstativer; grilltænger, grillskåle; apparater til maling og blanding af fødevarer, ikke maskindrevne; ikke-elektriske frugtpressere; bøtter; tæppetilbehør, nemlig tæppefejemaskiner (hånddrevne).

Εκτοξευτές για την άρδευση ανθέων και φυτών· στηρίγματα για άνθη και φυτά· εκτοξευτές για το πότισμα ανθέων και φυτών· γλάστρες· ακροφύσια για ποτιστήρια· ταΐστρες για αγροτικά ζώα· γαβάθες ταΐσματος· παγίδες για έντομα· κλουβιά για κατοικίδια ζώα· βούρτσες για άλογα· εκτοξευτές νερού· παγίδες για τρωκτικά· αντικείμενα καθαρισμών (χειροκίνητα)· ατσαλόσυρμα για καθαρισμό· κλουβιά μεταφοράς για οικόσιτα ζώα· γυάλες δωματίου (για καλλιέργεια φυτών)· μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσης (μη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα)· χτένια και σφουγγάρια· βούρτσες (εκτός πινέλων)· υλικά ψηκτροποιϊας· είδη καθαρισμού· σύρμα καθαρισμού· ακατέργαστο ή μη κατεργασμένο γυαλί (εκτός του οικοδομικού υάλου)· είδη υαλοποιίας, πορσελάνη και φαγεντιανά (περιλαμβανόμενα στην κλάση 21)· ανθοδοχεία· πιατάκια για την τροφή,ζώων· σκούπες· δοχεία· τηγάνια· σκεύη, μη κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα· ποτήρια· μικρά χειροκίνητα σκεύη μαγειρικής χρήσης· κουβάδες· καλάθια (μη κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα για οικιακή χρήση)· διακοσμητικά είδη, συγκεκριμένα βάζα (μη κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα), πορσελάνη και γυάλινα γλυπτά· (μη ηλεκτρικά) μαγειρικά σκεύη για χρήση στην κατασκήνωση· οδοντόβουρτσες (επίσης ηλεκτρικές)· λεκάνες για πλύσιμο με αλισίβα· μη μεταλλικές παγίδες για ζώα· δοχεία πόσης· δίσκοι για την αφόδευση κατοικίδιων ζώων· εξαρτήματα για ψηστιέρες, συγκεκριμένα σχάρες ψησίματος (σκεύη μαγειρικής χρήσης) και βάσεις για σχάρες ψησίματος· λαβίδες για ψήσιμο (μπάρμπεκιου), γαβάθες για ψήσιμο· μη μηχανικές συσκευές άλεσης και ανάμειξης για τρόφιμα· μη ηλεκτρικοί αποχυμωτές· κάδοι· εξαρτήματα για τάπητες, συγκεκριμένα σκούπες για τάπητες (χειροκίνητες).

Jeringas para el riego de flores y plantas; soportes para flores y plantas (arreglos florales); jeringas para el riego de flores y plantas; tiestos; alcachofas de regaderas; pesebres para el ganado; artesas; trampas para insectos; jaulas para animales de compañía; cepillos para el caballo; regaderas; ratoneras; instrumentos de limpieza (de accionamiento manual); estropajo para la limpieza; Jaulas de transporte para animales domésticos; terrariums de interior (cultivo de plantas); utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados con ellos); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza (comprendidas en la clase 21); floreros; comederos; escobas; cacharros; sartenes; vajillas, que no sean de metales preciosos; vasos; pequeños aparatos de cocina accionados manualmente; cubos; cestas (que no sean de metales preciosos para uso doméstico); artículos de decoración, en concreto jarrones (que no sean de metales preciosos), porcelana y esculturas de vidrio; aparatos de cocción para camping (no eléctricos); cepillos de dientes (también eléctricos); tinas de lavar; trampas para animales, que no sean de metal; abrevaderos; cubetas para deposiciones para animales de compañía; accesorios para parrillas, en concreto rejillas para parrillas (aparatos de cocina) y soportes para parrillas; pinzas para parrillas, bandejas para parrillas; aparatos de molienda y mezcla no mecánicos para alimentos; exprimidores de frutas, no eléctricos; tinas; accesorios para alfombras, en concreto barredoras para alfombras (accionadas manualmente).

Pritsid (lille- ja taimekastmis- ); lille- ja taimetoed (lilleseade); piserdid (lille- ja taime- ); lillepotid; sõelad (kastekannu- ), kastekannusõelad; sõimed (kariloomadele); söödakünad; putukapüünised; puurid (toalooma-), toaloomapuurid; hobuseharjad; piserdid, vihmutid, sprinklerid; lõksud (roti- ), rotilõksud; puhastusvahendid (käsivahendid); terasvill, teraslaast; toaloomade veopuurid; lillelavad (toa- ), toalillelavad; majapidamis- või köögiseadmed ja -mahutid (muust kui väärismetallist või sellega kaetud); kammid ja käsnad; pintslid (v.a. värvipintslid); materjalid harjade valmistamiseks; puhastustarbed; teraslaastud; klaas (töötlemata või pooltöödeldud) (v.a ehitusklaas); klaasnõud, portselan ja savinõud (klassis 21); kausikujulised vaasid; söötmisnõud; luuad, põrandaharjad; potid; praepannid; lauanõud (muust kui väärismetallist); klaasid; väikesed käsikäitatavad köögiseadmed; panged, ämbrid; majapidamiskorvid (muust kui väärismetallist); sisekujunduskaubad, nimelt vaasid (muust kui väärismetallist), portselantooted ja klaasskulptuurid; (mitteelektrilised) matkakeetlid; hambaharjad (sh elektrilised); pesupalid; muust kui metallist loomapüünised; jootmisseadised; lemmikloomade väljakäigukastid; grillimistarvikud, nimelt grillrestid (köögiseadmed) ja grillialused; grillitangid, grillinõud; käsikäitatavad toiduainete jahvatid ja segurid; mitteelektrilised puuviljapressid; ämbrid; vaibatarvikud, nimelt vaibaharjad (käsikäitavad).

Kukkien ja kasvien kastelulaitteet; kukkien ja kasvien pidikkeet (kukkaistutukset); ruiskut kukkien ja kasvien kasteluun; kukkaruukut; kastelukannujen sihdit; karjakaukalot; syöttökaukalot; hyönteisten pyydykset; lemmikkieläinten häkit; hevosharjat; sadettimet; rotanloukut; puhdistuslaitteet (käsikäyttöiset); teräsvilla puhdistustarkoituksiin; kotieläinten kuljetushäkit; huoneterraariot (kasveille); talous- ja keittiövälineet ja -astiat (muut kuin jalometalliset tai jalometallipäällysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla; raakalasi tai lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka (luokassa 21); kukkamaljakot; ruokakulhot; luudat; padat; paistinpannut; astiat, ei jalometallista; lasit; pienet käsikäyttöiset keittiölaitteet; sangot; korit (muusta kuin jalometallista kotitaloustarkoituksiin); koristetuotteet, nimittäin vaasit (muusta kuin jalometallista), posliini ja lasiveistokset; keittovälineet retkeilykäyttöön (muut kuin sähkökäyttöiset); hammasharjat (myös sähköhammasharjat); pesusoikot; eläimille tarkoitetut ansat, muut kuin metalliset; juottokaukalot; lemmikkieläinten kuivikelaatikot; grillitarvikkeet, nimittäin grilliritilät (keittiölaitteet) ja grillin jalustat; grillipihdit, grillikulhot; muut kuin konekäyttöiset jauhamis- ja sekoituslaitteet elintarvikekäyttöön; hedelmäpuristimet, ei sähkötoimiset; astiat; lattiamattojen tarvikkeet, nimittäin lakaisuvälineet (käsikäyttöiset).

Fecskendok virágok és (más) növények öntözéséhez; virágállványok (virágok elrendezésére); fecskendok virágok és (más) növények öntözéséhez; virágcserepek; öntözorózsák; etetővályúk állatoknak; vályúk; rovarcsapdák; ketrecek lakásban tartott kis háziállatoknak; lókefék; locsolók/öntözőberendezések; patkányfogók (csapdák); tisztítóeszközök (kézi működtetésű); acélgyapot tisztításhoz; ketrecek lakásban tartott kis háziállatoknak; szobai terráriumok (növénytermesztéshez); háztartási és konyhai eszközök (nem nemesfémből vagy nemesfém bevonattal); fésűk és szivacsok; ecsetek (kefék) (festő ecseteket kivéve); kefekészítés anyagai; árucikkek (tisztításra használt ~),; fémforgács; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg (kivéve az épületben használt üvegeket); üveg, porcelán és cserép- és kő edények (a 21. osztályban szereplő); virágos tálak, kelyhek; etetőcsészék; seprűk; fazekak/edények; serpenyők sütéshez; edények, nem nemesfémből; poharak; kis, kézi konyhai eszközök; vödrök; kosarak (háztartási használatra, nem nemesfémből); dekorációs cikkek, mégpedig vázák (nem nemesfémből), porcelánok és üvegszobrok; (nem elektromos) kempingfőzők; fogkefék (elektromosak is); lúgozókádak; állatcsapdák, nem fémből; itatók; alomtartó tálcák kedvtelésből tartott kisállatoknak; grilltartozékok, mégpedig grillrácsok (konyhai eszközök) és grillállványok; grillfogók, grilltálak; nem gépi őrlő- és keverőkészülékek élelmiszerekhez; nem elektromos gyümölcsprések; vödrök; szőnyegek tartozékai, mégpedig szőnyegseprűk (kézi).

Spruzzatoi per l'innaffiamento di fiori e di piante; supporti per piante [addobbi floreali]; spruzzatoi per l'innaffiamento di fiori e di piante; vasi da fiori; teste a doccia per innaffiatoi; mangiatoie per bestiame; mangiatorie; trappole per insetti; gabbie per animali da compagnia; spazzole per cavalli; innaffiatoi; trappole per topi; apparecchi di pulizia azionati manualmente; lana d' acciaio per la pulizia; trasportini per animali domestici; terrari d'appartamento [coltura di piante]; utensili e recipienti per la casa e la cucina (non in metalli preziosi o in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica (comprese nella classe 21); vasi da fiori; ciotole per animali; scope; pentole, vasi; leccarde; stoviglie non in metallo prezioso; bicchieri; piccoli utensili manuali per la casa; secchi; cestini (non in metallo prezioso per uso domestico); articoli decorativi, ovvero vasi (non in metalli preziosi), porcellana e sculture in vetro; apparecchi da campeggio per cucinare (non elettrici); spazzolini da denti (anche elettrici); tinozze da bucato; trappole per animali, non in metallo; abbeveratoi; vasche da lettiera per animali domestici; accessori per griglie, ovvero graticole (apparecchi da cucina) e supporti per graticole; tenaglie per grill, piatti per grigliata; apparecchi non meccanici per macinare e mescolare per uso alimentare; spremifrutta non elettrici; secchielli; accessori per tappeti, ovvero battitappeti (manuali).

Purkštuvai (gėlių ir augalų --- ); laikikliai (gėlių puokščių --- ); purkštuvai (gėlių ir augalų --- ); vazonai; laistytuvų antgaliai; ėdžios (naminių gyvulių --- ); ėdalo loviai; vabzdžių gaudyklės; naminių gyvūnėlių narveliai; arklių šepečiai; purkštuvai; spąstai (Žiurkių --- ); valymo prietaisai (rankiniai); metaliniai raizginiai šveistukai; naminių gyvūnėlių narveliai; kambariniai terariumai; namų apyvokos ir virtuvės reikmenys ir indai (išskyrus brangiųjų metalų arba jais padengtus); šukos ir kempinės; šepečiai (išskyrus teptukus); medžiagos šepečiams gaminti; valymo reikmenys; plieniniai šveistukai; neapdirbtas ir iš dalies apdirbtas stiklas (išskyrus statybose naudojamą stiklą); stiklo dirbiniai, porcelianas ir fajanso dirbiniai (priskirti prie 21 klasės); gėlių dubenys; indeliai pašarui; šluotos; puodai; kaistuvai; valgomieji reikmenys (ne brangiųjų metalų) (išskyrus peilius, šakutes ir šaukštus); stiklinės; nedideli rankiniai virtuvės prietaisai; kibirai; krepšiai (ne brangiųjų metalų namų apyvokos reikmėms); papuošimo reikmenys, būtent vazos (ne brangiųjų metalų), porceliano dirbiniai ir stiklo skulptūros; stovyklavimo valgio virimo prietaisai (neelektriniai); dantų šepetukai (taip pat elektriniai); skalbimo geldos (vonelės); spąstai žvėrims, nemetaliniai; girdyklos; teršalų padėklai naminiams gyvūnams; kepimo krosnelių priedai, būtent kepimo grotelės (virtuvės reikmenys) ir kepimo krosnelių stovai; kepsninės žnyplės, kepimo grotelių indai; nemechaniniai maisto produktų malimo ir maišymo aparatai; neelektrinės vaisių sulčiaspaudės; kibirai; kilimų priedai, būtent kilimų šluotos (rankinės).

Puķu un augu laistīšanas ierīces; puķu un augu turētāji (puķu kompozīcijas); puķu un augu trauki; puķupodi; lejkannu laistīšanas uzgaļi; barotavas; abras; insektu slazdi; mājdzīvnieku sprosti; zirgu birstes; smidzinātāji; žurku slazdi; tīrīšanas ierīces (ar roku darbināmas); tērauda skaidas tīrīšanas nolūkiem; mājdzīvnieku sprosti; istabas terāriji (augiem); ierīces un tvertnes izmantošanai mājsaimniecībā un virtuvē (kas nav no dārgmetāla vai pārklātas ar to); ķemmes un sūkļi; sukas (izņemot otas); materiāli suku izstrādājumiem; tīrīšanas un uzkopšanas rīki un ierīces; dzelzs skaidas; neapstrādāts vai daļēji apstrādāts stikls (izņemot celtniecības nolūkiem); izstrādājumi no stikla, porcelāna, fajansa un keramikas, kas ietverti 21. klasē; puķu trauki; barības bļodiņas; slotas; podi; pannas; trauki, kas nav no dārgmetāla; glāzes; nelielas, ar roku darbināmas virtuves ierīces; spaiņi; grozi (kas nav no dārgmetāla, izmantošanai mājsaimniecībā); dekoratīvi priekšmeti, proti, vāzes (kas nav no dārgmetāla), porcelāna un stikla skulptūras; kempingam paredzētas ēdienu gatavošanas ierīces (kas nav elektriskas); zobu sukas (kas nav elektriskas); veļas bļoda; dzīvnieku lamatas, kas nav no metāla; dzirdīšanas ierīces; mājdzīvnieku tualetes kastītes; grilu piederumi, proti, grila restes (ēdienu gatavošanas ierīces) un grilēšanas statīvi; grila standziņas, grila trauki; nemehāniski pārtikas produktu malšanas un jaukšanas aparāti; augļu spiedes, kas nav elektriskas; spaiņi; paklāju piederumi, proti, paklāju dauzāmie (darbināmi ar roku).

Siringi għat-tisqija tal-fjuri u l-pjanti; stands tax-xtieli (arranġamenti ta' fjuri); injezzjonijiet tal-fjuri u pjanti; qsari; rjus bit-toqob għal kontenituri tat-tisqija; basktijiet għall-ikel; friskaturi; nases għall-insetti; gaġeġ għall-annimali li jinżammu id-dar; xkupilji taż-żraben; bexxiex; nases għall-ġrieden; strumenti għat-tindif (imħaddma bl-idejn); steelwool għal skopijiet ta' tindif; gaġeġ għall-annimali li jinżammu id-dar; terrarju intern, għal kultivazzjoni tal-pjanti; tagħmir għal kontenituri domestiċi u tal-kċina (mhux magħmula minn jew miksija b'metall prezzjuż); pettnijiet u sponoż; pniezel (ħlief pniezel taż-żebgħa); materjal biex isiru l-pniezel; artikli għat-tindif; steelwool; ħġieġ mhux maħdum jew nofsu maħdum (ħlief ħġieġ użat fil-bini); tazzi, porċellana u oġġetti tal-fuħħar (inklużi fi klassi 21); bwieqi tal-fjuri; bwieqi; xkupi; qsari; twaġen; settijiet ta' l-ikel, mhux magħmula minn metall prezzjuż; ħġieġ; apparat żgħir tal-kċina mħaddem bl-idejn; bramel; qfief (mhux magħmula minn metall prezzjuż għall-użu domestiku); dekorazzjonijiet, jiġifieri vażuni (mhux magħmula minn metall prezzjuż), porċellana u skulturi tal-ħġieġ; tagħmir tal-kampeġġ għat-tisjir (mhux elettriku); xkupilji tas-snien (anki elettriċi); banjijiet tal-ħasil; nases ta' l-annimali, mhux tal-metall; ħwat; trejs għall-ħmieġ ta' l-annimali domestiċi; aċċessorji tal-barbikju, jiġifieri gradilji tal-barbikju (tagħmir tal-kċina) u stends tal-barbikju; tnaljetti ta' l-iggriljar, dixxijiet għall-grill; apparat tat-tħin u miksers mhux mekkaniċi għall-ikel; preses tal-frott mhux elettriċi; bramel; aċċessorji tat-twapet, jiġifieri xkupi tat-twapet (imħaddma bl-idejn).

Sproeiers voor bloemen en planten; steunen voor planten (voor boeketten); sproeiers voor bloemen en planten; bloempotten; sproeikoppen voor gieters; troggen voor vee; ruiven; vallen voor insecten; kooien voor huisdieren; paardenborstels; sproeiers; rattenvallen; reinigingstoestellen (met de hand te bedienen); staalwol voor reinigingsdoeleinden; transportkooien voor huisdieren; terrariums voor binnenshuis (voor het kweken van planten); gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glaswerk, porselein en aardewerk (voor zover begrepen in klasse 21); bloemenvazen; voederbakjes; bezems; potten; bakpannen; servies, niet van edele metalen; glazen; kleine met de hand te bedienen keukenapparatuur; emmers; manden (niet van edele metalen, voor huishoudelijk gebruik); decoratieartikelen, te weten vazen (niet van edele metalen), porselein en glassculpturen; kookgerei voor op de camping (niet elektrisch); tandenborstels (ook elektrische); waskuipen; dierenvallen, niet van metaal; drinkwaterbakken; kattenbakken; grilltoebehoren, te weten grillroosters (keukentoestellen) en grillstandaards; grilltangen, schotels voor gebruik bij het grillen; niet mechanische maal- en mengapparaten voor voedingsmiddelen; fruitpersen, niet-elektrisch; koelers; tapijtaccessoires, te weten rolvegers (met de hand te bedienen).

Zraszacze do kwiatow i roslin; podpórki, uchwyty do kwiatów [układanie, rozmieszczanie kwiatów]; podlewanie kwiatów i roslin (zraszacze do -); doniczki; końcówki wylotowe, sitka do konewek; koryta dla zwierząt; koryta; insekty (łapki na -); klatki dla zwierząt domowych; szczotki dla koni; spryskiwacze; szczury (pulapki na -); narzędzia do czyszczenia (ręczne); wata stalowa do czyszczenia; klatki dla zwierząt domowych; terraria do uprawy roślin; urządzenia i pojemniki dla gospodarstwa domowego i kuchni (nie z metali szlachetnych lub platerowane); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy); materiały szczotkarskie; artykuły czyszczące; wata stalowa (sciereczki z waty zelaznej); surowiec lub półprodukt szklany (oprócz szkła dla budownictwa); wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne (zawarte w klasie21); puchary na kwiaty; miski na pasze; miotły; garnki; patelnie; zastawa stołowa nie z metali szlachetnych; okulary; małe ręczne urządzenia kuchenne; wiadra; kosze (nie z metali szlachetnych do gospodarstwa domowego); artykuły dekoracyjne, mianowicie wazy (nie z metali szlachetnych), porcelana i rzeźby z porcelany; kempingowe urządzenia do gotowania (nieelektryczne); szczoteczki do zębów (także elektryczne); wanienki do prania; sidła na zwierzęta, nie z metalu; poidła; pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych; akcesoria do grilla, mianowicie ruszty grilowe (urządzenia kuchenne) i stojaki grillowe; szczypce do grilla, miski do grila; niemaszynowe aparaty do mielenia i mieszania do artykułów spożywczych; nieelektryczne prasy do owoców; wiadra; akcesoria do dywanów, mianowicie szczotki do dywanów (ręczne).

Seringas para a rega de flores e de plantas; suportes para flores e plantas (arranjos de flores); seringas para a rega de flores e de plantas; vasos para flores; ralos de regadores; manjedoiras para gado; comedouros; armadilhas para insectos; jaulas para animais de companhia; escovas para cavalos; regadores; ratoeiras para ratazanas; instrumentos de limpeza (manuais); lã de aço para limpeza; gaiolas para o transporte de animais de estimação; terrários de interior (para plantas); utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não em metais preciosos, nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (com excepção dos pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança (incluídas na classe 21); vasos para flores; comedouros; vassouras; potes; frigideiras; louça não de metal precioso; copos; pequenos aparelhos manuais de cozinha; baldes; cestos (não em metais preciosos, para uso doméstico); artigos de decoração, nomeadamente vasos (não em metais preciosos), porcelana e esculturas de vidro; aparelhos de cozedura para campismo (não eléctricos); escovas de dentes (incluindo eléctricas); selhas para a barrela; armadilhas para animais, não metálicas; bebedouros; caixas de asseio para animais de estimação; acessórios para grelhar, nomeadamente grelhas (utensílios de cozinha) e suportes para grelhadores; pinças para grelhados, tabuleiros para grelhar; aparelhos de moer e misturar alimentos, não mecânicos; espremedores de frutas não eléctricos; potes; acessórios de tapetes, nomeadamente sabrinas (manuais).

Kropiace ružice na polievanie kvetov; stojany na kvety a rastliny (na aranžovanie kvetov); striekacky na polievanie kvetov a rastlín; kvetináče; hubice na polievacie krhly; žľaby pre dobytok; žľaby; pasce na hmyz; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; kefy na kone; kropítka; potkany (pasce na -); čistiace prístroje, (ručné); oceľová vlna na čistenie; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; izbové teráriá [pre rastlinné kultúry]; prístroje pre nádoby pre domácnosť a kuchyňu (nie z drahých kovov alebo nimi pokryté); hrebene a hubky; kefy (okrem natieracích štetcov); materiály na výrobu kief; predmety na čistenie,; drôtenka; nespracované alebo polospracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve); sklo, porcelán a hrnčiarensky tovar (zahrnutý v 21. triede); nádoby na kvety; misky na kŕmenie; metly; krčahy; panvice na smaženie; riad, nie z ušľachtilých kovov; poháre; malé ručne ovládané kuchynské prístroje; vedrá; koše (nie z drahých kovov pre domácnosť); Dekoračné predmety, menovite vázy (nie z drahých kovov), porcelánu a sklených skulptúr; kempingové variace prístroje (nie elektrické); zubné kefky (aj elektrické); vane na pranie; pasce pre zvieratá, nie z kovu; napájadlá; priehradky na odpad pre domáce zvieratá; príslušenstvo na grilovanie, menovite grilovacie rošty (kuchynské prístroje) a grilovacie stojany; grilovacie kliešte, grilovacie misky; nie strojové mlecie a miešacie aparáty pre potraviny; neelektrické ovocné lisy; kade, putne; príslušenstvo pre koberce, menovite zametače na koberce (ručne ovládané).

Razpršilniki za vrt; stojala za rože; razpršilniki za vrt; cvetlični lončki; cevni nastavki za kangle za zalivanje; korita za živino; korita za hrano; pasti za insekte; kletke za hišne ljubljence; krtače za konje; kangle za škropljenje; pasti za podgane; čistilne naprave (ročne); steklena volna za čiščenje; kletke za hišne ljubljence; notranji terariji (gojenje rastlin); priprave in posode za gospodinjstvo in kuhinjo (ne izdelane iz žlahtne kovine ali prevlečene z njo); glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za izdelavo krtač; pripomočki za čiščenje; jeklena volna; neobdelano ali polobdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo); steklena posoda, porcelan in lončena posoda (iz 21. razreda); posode za cvetje; skledice za krmo; metle; ročke; ponve za cvrtje z odcejalnikom za mast; namizna posoda (razen nožev, vilic in žlic), ne iz plemenitih kovin; očala; majhne ročne priprave za kuhijno; čebri; košare (iz nežlahtne kovine za gospodinjstvo); dekorativni izdelki, in sicer vaze (iz nežlahtnih kovin), porcelan in steklene skulpture; naprave za kuhanje za taborjenje (neelektrične); zobne ščetke (tudi električne); kadi za pranje perila; pasti za živali, nekovinske; napajalniki; posode za odpadke za hišne ljubljenčke; dodatna oprema za žar, in sicer rešetke za žar (priprave za kuhinjo) in stojala za žar; klešče za žar, skodelice za žar; nestrojni mlevski in mešalni aparati za živila; neelektrične stiskalnice za sadje; čebri; dodatna oprema za preproge, in sicer priprave za pometanje preprog (ročne).

Vattensprutor för blommor och växter; blom- och planthållare för blomsterarrangemang; vattensprutor för blommor och växter; blomkrukor; strilar för vattenkannor; hoar för boskap; tråg; insektsfällor; burar för sällskapsdjur; ryktborstar; vattenspridare; råttfällor; rengöringsredskap (handdrivna); stålull för rengöring; transportburar för husdjur; inomhusterrarier (växtuppdrivning); redskap för behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); glasvaror, porslin och lergods (inkluderade i klass 21); blomvaser; små skålar för djurfoder; kvastar; krukor; stekpannor; serviser, ej av ädla metaller; glas; små handdrivna köksanordningar; hinkar; korgar (ej av ädelmetall, för hushållsändamål); prydnadsartiklar, nämligen vaser (ej av ädelmetall), porslin och glasskulpturer; matlagningsanordningar för camping (ej elektriska); tandborstar (även elektriska); tvättbaljor; djurfällor, ej av metall; vattentråg; strölådor för husdjur; grilltillbehör, nämligen grillgaller (matlagningsredskap) och grillstativ; grilltänger, rillskålar; icke-maskinella malnings- och blandningsapparater för livsmedel; fruktpressar, ej elektriska; kärl; mattillbehör, nämligen mattsopar (handdrivna).

22
Provazy, sítě, stany, plachty, plachtoviny, pytle, zařazené do třídy 22; čalounické a vycpávkové materiály (kromě pryžových a plastových); textilní vláknité suroviny; lana vlečná pro automobily; pásky na uvazování vinné révy; peří prachové; vozové plachty; rybářské sítě; konopí (materiál); lišty jako části okenních žaluzií; juta; pletené provazy na zhotovování bičů; koňské žíně; pytle na přepravu a uskladnění volně loženého (sypaného) zboží; piliny; ovčí rouno; pytlíky na balení, obaly a tašky na balení, z textilního materiálu; provazy na balení; kabely, s výjimkou kovových; stany; plachty pro zemědělství (zařazené do třídy 22); provazové žebríky; popruhy pro zvířata, ne z kůže; lana (zařazená do třídy 22); vlna pro kutilské účely; stěžňová lana (lanoví).

Ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris dans la classe 22; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; corde de remorquage de véhicules; bandelettes pour attacher la vigne; duvet (plumes); bâches de véhicules; filets de pêche; chanvre; rubans de jalousies; jute; cordes de fouets; crins de cheval; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sciure de bois; toisons [poils d'animaux]; sacs, housses, pochettes pour l'emballage en matière textiles; cordes d'emballage; câbles non métalliques; tentes; bâches pour l'agriculture (comprises dans la classe 22); échelles de corde; harnais pour animaux, non en cuir; cordes (comprises en classe 22); laine destinée au bricolage; garcettes.

String, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, included in class 22; padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; vehicle tow ropes; strips for tying-up vines; down (feathers); vehicle covers (not fitted); fishing nets; hemp; ladder tapes and webbing for venetian blinds; jute; whipcord; horsehair; bags (sacks) for the transport and storage of materials in bulk; sawdust; fleece wool; pouches, sleeves and bags of textile for packaging; packing rope; cables, not of metal; tents; tarpaulins for use in agriculture (included in class 22); rope ladders; harness for animals, not of leather; ropes (included in class 22); wool for craft purposes; fibrous gaskets for ships.

Bindfäden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit in Klasse 22 enthalten; Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinstfasern; Abschleppseile für Fahrzeuge; Bändchen zum Rebenbinden; Daunen (Federn); Fahrzeugplanen; Fischnetze; Hanf; Jalousiegurte; Jute; Peitschenschnüre; Rosshaar; Säcke zum Transport und für die Lagerung von Massengütern; Sägemehl; Schafvliese; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen, aus textilem Material; Verpackungsschnur; Kabel, nicht aus Metall; Zelte; Planen für die Landwirtschaft (soweit in Klasse 22 enthalten); Strickleitern; Gurte für Tiere, nicht aus Leder; Seile (soweit in Klasse 22 enthalten); Wolle für Bastelzwecke; Beschlagleinen (Tauwerk).

Liner, snore, net, telte, presenninger, sejl, sække, indeholdt i klasse 22; polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation; tove til bugsering af biler; strimler til opbinding af vin; vattæpper (fjer); presenninger til befordringsmidler; fiskenet; hamp; snore til persienner; jute; piskesnerter; hestehår; sække til transport og opbevaring af materialer i løs vægt (bulk); savsmuld; uldfiberdug; sække, omslag, lommer af tekstilmateriale til emballage; emballagereb; kabeltove, ikke af metal; telte; presenninger til brug inden for landbruget (indeholdt i klasse 22); rebstiger; remme til dyr, ikke af læder; wirer (indeholdt i klasse 22); uld til hobbybrug; polstersnor (tovværk).

Σπάγκοι, δίχτυα, αντίσκηνα, τέντες, μουσαμάδες, ιστία, σάκοι και σακούλες, περιλαμβανόμενα στην κλάση 22· υλικά παραγεμίσματος εκτός καουτσούκ και πλαστικών υλών· ακατέργαστες υφαντικές ίνες· σχοινιά ρυμούλκησης οχημάτων· ταινιούλες για το δέσιμο αμπελιών· πάπλωμα (φτερά)· καλύμματα οχημάτων (όχι ειδικά προσαρμοσμένα)· δίχτυα ψαρέματος· κάνναβη· ιμάντες για πατζούρια· γιούτα· κορδόνια για μαστίγια· υφάσματα από τρίχες αλόγου· σάκοι για τη μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων χύδην· σκόνη από πριονοεκκοκισμό· ποκάρι· σακούλες, θήκες, τσάντες συσκευασίας, από υφαντουργικό υλικό· σχοινιά επίδεσης· μη μεταλλικά καλώδια· σκηνές· μουσαμάδες για τη γεωργία (περιλαμβανόμενοι στην κλάση 22)· σχοινόσκαλες· λουριά για ζώα, όχι από δέρμα· σχοινιά (περιλαμβανόμενα στην κλάση 22)· μαλλί για χρήση στη χειροτεχνία· παλαμάρια για πλοία (κάβοι).

Bramante, redes, tiendas de campaña, lonas, velas, sacos, comprendidos en la clase 22; materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto; cuerda para remolcar vehículos; cintillas para atar las vides; plumón (plumas); capotas de vehículos; redes de pesca; cáñamo; cintas de persianas; yute; mechas de fustas; crines de caballo; sacos para el transporte y almacenaje de mercancías a granel; serrín de madera; vellones (lana de animales); sacos, fundas y bolsas de embalaje de materias textiles; cuerdas de embalaje; cables no metálicos; tiendas de campaña; lonas para uso agrícola (comprendidas en la clase 22); escalas de cuerda; arneses para animales, que no sean de cuero; cuerdas (comprendidas en la clase 22); lana para bricolaje; garcetas.

Sidumisnöörid, võrgud, telgid, present, purjed, kotid, mis kuuluvad klassi 22; polster- ja täidismaterjalid (v.a. kummist või plastikust); tekstiilkiudtoore; autode puksiirtrossid; viinamarjasidemed; udusuled; sõidukikatted; kalavõrgud; kanep; ribakardinapaelad; džuut; piitsanöör; hobusejõhv; puistekauba veo- ja ladustuskotid; saepuru; villak; riidest pakkekotikesed, -ümbrised, -kotid; pakkenöör; trossid, köied (muust kui metallist); telgid; põllumajanduses kasutatav present, mis kuulub klassi 22; köisredelid; loomarihmad, v.a nahast; köied (mis kuuluvad klassi 22); meisterdamisvill; rautistega nöörid (taglastus).

Nuorat, verkot, teltat, suojapeitteet, purjeet, säkit, luokassa 22; pehmustus- ja täyteaineet (paitsi kumiset tai muoviset); raa'at tekstiilikuituaineet; ajoneuvojen hinausköydet; nauhat viiniköynnöksen kiinnitykseen; untuvat (höyhenet); kulkuneuvon suojukset (ei muotoon ommellut); kalaverkot; hamppu; kaihdinnarut; juutti; piiskalangat; jouhet; irtotavaran kuljetukseen ja varastointiin tarkoitetut säkit; sahanpuru; fleecevilla; tekstiilimateriaaleista valmistetut pakkauspussit, -kuoret, -laukut; pakkausköydet; kaapelit, ei-metalliset; teltat; suojapeitteet maatalouskäyttöön (luokassa 22); köysitikkaat; eläinten valjaat, muut kuin nahkaiset; köydet (luokassa 22); villa askartelutarkoituksiin; päällysköydet (köysistö).

Zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák, amelyek a 22. osztályba tartoznak; kipárnázó és kitömő anyagok (gumi vagy műanyag kivételével); nyers textilrostok; tvontatókötelek járművekhez; szalagok szőlő kötözésére; tollpihe; ponyvák járművekhez; halászhálók; kender; szalagok zsalugáterekhez; juta; ostorszíjak; lószőr; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; fűrészpor; gyapjú (állati szőr); csomagoló zacskók, -tasakok, -táskák, textilanyagokból; csomagoló kötelek; kábelek, nem fémből; sátrak; mezőgazdasági ponyvák (amelyek a 22. osztályba tartoznak); kötélhágcsók/-létrák; állatszíjak, nem bőrből; kötelek (amelyek a 22. osztályba tartoznak); gyapjú barkácsolási célra; zsinegek (kötélzet).

Spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (compresi nella classe 22); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze; corde per il rimorchio di veicoli; lacci per le viti; lanugine (piume); teli per veicoli; reti da pesca; canapa; nastri per gelosie; iuta; corde per fruste; crini di cavallo; Sacchi per il trasporto e l'immagazzinaggio di merci alla rinfusa; segatura di legno; vello [peli d'animali]; sacchi, buste e borse per imballaggio in materie tessili); corde per imballaggio; cavi non metallici; tende da campeggio; tele cerate per l'agricoltura (comprese nella classe 22); scale di corda; finimenti per animali, non in cuoio; corde, comprese nella classe 22; lana per bricolage; corde per la marina.

Virvės, tinklai, palapinės, brezentas, burės, maišai, priskirti 22 klasei; kamšalai ir užpildai (išskyrus iš gumos ir plastiko); tekstilinio pluošto žaliava; automobilių vilkimo lynai; juostelės (vynuogienojų rišimo --- ); pūkai (plunksnų); transporto priemonių apdangalai (nenustatytos formos); žvejybos tinklai; kanapės; juostelės (Žaliuzių --- ); džiutas; virvelės; ašutai; biralų maišai sandėliavimui ir vežimui; pjuvenos; avių vilnos; tekstiliniai pakavimo maišeliai, krepšeliai, krepšiai; pakavimo virvės; trosai (ne metaliniai --- ); palapinės; brezentas žemės ūkio reikmėms (priskirtas 22 klasei); virvinės kopėčios; diržai gyvūnams, neodiniai; lynai (priskirti 22 klasei); vilna rankdarbiams; laivavirvės (takelažas).

Virves, tīkli, teltis, brezents, buras, maisi, kas ietverti 22. klasē; polsterējuma un pildījuma materiāli (izņemot no gumijas un plastmasām); neapstrādāti tekstilšķiedru materiāli; transportlīdzekļu vilkšanai paredzētas troses; vīnogulāju savienošanas saitītes; dūnas; transportlīdzekļu pārsegi [nepiemēroti]; zvejas tīkli; kaņepju audums; žalūziju jostas; džuta; pātagu auklas; zirgu krēpes; somas neiesaiņotu preču transportēšanai un novietošanai veikalos; zāģu skaidas; dzīvnieku ādas, zvērādas; iesaiņošanas maisiņi, maisi, somas, kas nav izgatavoti no tekstila; iepakojuma auklas; kabeļi, kas nav no metāla; teltis; brezents izmantošanai lauksaimniecībā (ietverts 22. klasē); virvju kāpnes; dzīvnieku jostas, kas nav no ādas; troses (ietvertas 22. klasē); vilna izmantošanai veidošanas nolūkā; apšuvuma audekli (virves).

Spag, xbieki, tined, tarpolini, qlugħ, xkejjer, inklużi fil-klassi 22; ikkuttunar u materjal ieħor li jiddeffes, per eżempju fi libsa, biex tingħata sura partikulari (ħlief tal-lastku u tal-plastik); materjal tat-tessut fibruż mhux maħdum; ħbula għall-irmunkar ta' vetturi; tejp għaż-żamma ta' dwieli f'qatet; rix irqiq artab; tined għall-vetturi; xbieki tas-sajd; ħbula tal-qanneb; tejps tas-sellum tal-persjani; ġuta; ħbula għall-frosti; krin; xkejjer jew boroż għat-trasport u l-ħżin ta' merkanzija fi kwantitajiet kbar; serratura; ġild ta' annimal, ġild oħxon ta' annimal; boroż, kisi, basktijiet ta' l-ippakkjar magħmula minn materjal tessili; spag għall-ippakkjar; kejbils, mhux tal-metall; tined; tined għall-agrikoltura (inklużi fil-klassi 22); slielem tal-ħbula; ċineg għall-annimali, mhux magħmula mill-ġilda; ħbula (inklużi fil-klassi 22); suf għax-xogħol ta' l-artiġjanat; ħbula bil-brekits (ċwiemi).

Bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken, voorzover begrepen in klasse 22; vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen; sleeptouwen voor voertuigen; bandjes voor het opbinden van wijnstokken; dons (veren); dekzeilen voor voertuigen; visnetten; hennep; jaloezieband; jute; koorden voor zwepen; paardenhaar; zakken voor het vervoer en de opslag van onverpakte goederen; houtzaagsel; vachten; zakken, omslagen, tassen voor verpakking, van textielmateriaal; koord voor verpakkingsdoeleinden; kabels, niet van metaal; tenten; dekzeilen voor de landbouw (voorzover begrepen in klasse 22); touwladders; dierentuigen, niet van leder; touw (voor zover begrepen in klasse 22); wol voor knutseldoeleinden; meertrossen.

Sznurki do wiązania, sieci, namioty, plandeki, żagle, worki, ujęte w klasie 22; materiały do wypychanie i wyściełania (nie z kauczuku i nie tworzyw sztucznych); włókna surowe włókiennicze; liny holownicze do pojazdów; taśmy do podwiązywania winorośli; pierzyny (puchowe); pokrowce na pojazdy [plandeki]; rybackie (sieci -); konopie; taśmy do żaluzji; juta; trzaskawka [u bicza]; włosie końskie; worki do transportu i przechowywania materiałów luzem; trociny; runo; worki, torebki, torby do pakowania z materiałów tekstylnych; sznury do pakowania; kable niemetalowe; namioty; plandeki dla rolnictwa (ujęte w klasie 22); sznurowe (drabinki -); pasy dla zwierząt, nie ze skóry; liny (ujęte w klasie 22); wełna do majsterkowania; liny z okuciami (olinowanie).

Fios, redes, tendas, toldos, velas, sacos, incluídos na classe 22; matérias para enchimento (com excepção da borracha ou matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas em bruto; cordas para reboque de veículos; tirinhas para atar a vinha; penas [plumas]; toldos de veículos; redes de pesca; cânhamo; fitas de gelosias; juta; pontas de chicotes; crinas de cavalo; sacos para o transporte e o armazenamento de mercadorias a granel; serradura de madeira; velos de carneiro (pêlos de animais); bolsas, invólucros, sacos de embalagem, em matérias têxteis; cordas para embalagem; cabos não metálicos; tendas; toldos destinados à agricultura (incluídos na classe 22); escadas de corda; correias para animais, sem ser de couro; cordas (incluídas na classe 22); lã para trabalhos manuais; gaxetas.

Laná, motúzy, siete, stany, celtovina, plachty (lodné), vrecia, doteraz zahrnuté v 22. triede; tesniace a vypchávacie materiály (s výnimkou gumových a plastových); textil zo surových vlákien; odťahovacie laná pre vozidlá; pásky na uväzovanie vinica; páperie, prachové perie; vozové plachty; rybárske siete; konope; lišty (ako casti horizontálnych žalúzií); juta; povrazy (pevne pletené -) na zhotovovanie bicov; konský vlas; vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; pilené drevo; kože zvierat, kože; obalové vrecká, obaly, tašky, z textilného materiálu; balenie (špagáty na -); káble, s výnimkou kovových; stany; plachty pre poľnohospodárstvo (doteraz zahrnuté do triedy 22); povrazové rebríky; pásy pre zvieratá, nie z kože; laná (doteraz zahrnuté v 22. triede); vlna na majstrovanie; plátno pre kovania (lanovie).

Vrvice, mreže, šotori, ponjave, jadra, vreče (ki jih obsega razred 22); materiali za blazinjenje ali polnjenje (razen iz gume ali plastike); surova tekstilna vlakna; vlečne vrvi za avtomobile; takovi za vezanje vinske trte; perje; ponjave za vozila, ne pritrjene; ribiške mreže; konoplja (vlakna); vrvice za žaluzije; juta; vrvice za biče; konjska dlaka; vreče za shranjevanje in transpot nepakiranega blaga; žaganje; ovčje runo; pakirne vrečke, ovojnice, vreče, iz tekstilnega materiala; vrvi za embaliranje; kabli, nekovinski; ponjave, šotorska krila; ponjave za poljedelstvo (ki jih obsega razred 22); lestve iz vrvi; jermeni za živali, ne iz usnja; vrvi (ki jih obsega razred 22); volna za ročna dela; vrvje (vrvje).

Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar ingående i klass 22; stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial; linor för bogsering av fordon; vinrankor, band för uppbindning av; dun; fordonsöverdrag (ej formsydda); fiskenät; hampa; stegband för persienner; jute; pisksnärtar; hästtagel; säckar för transport och magasinering av gods i parti; sågspån; ull; förpackningspåsar, -omslag, -fickor, tillverkade av tyg; emballeringsrep; kablar, ej av metall; tält; presenningar för jordbruk (ingående i klass 22); repstegar; remmar för djur, ej av läder; rep och linor (ingående i klass 22); ull för hobbyändamål; sejsingar , båtlinor.

25
Boty nad kotníky; zahradnická obuv; vycházková obuv; pánská obuv; dámské boty; dětská obuv; sportovní obuv; pantofle; vložky do bot nikoliv pro ortopedické účely.

Bottes; chaussures de jardinage; chaussures de marche; chaussures pour hommes; chaussures pour dames; chaussures pour enfants; chaussures de sport; pantoufles; semelles non à usage orthopédique.

Boots; garden shoes; walking shoes; men's shoes; ladies' shoes; children's footwear; sports shoes; slippers; shoe inserts, not for orthopaedic purposes.

Stiefel; Gartenschuhe; Wanderschuhe; Herrenschuhe; Damenschuhe; Kinderschuhe; Sportschuhe; Hausschuhe; Schuheinlagen für nicht orthopädische Zwecke.

Støvler; havesko; vandresko; herresko; fodtøj til kvinder; fodtøj til drenge og piger; sportssko; hjemmesko; skoindlæg, ikke til ortopædiske formål.

Μπότες· παπούτσια κηπουρικής· Παπούτσια πεζοπορίας· ανδρικά υποδήματα· γυναικεία υποδήματα· Παιδικά υποδήματα· αθλητικά παπούτσια· παντόφλες· ένθετα υποδημάτων για μη ορθοπεδικές χρήσεις.

Botas; calzado de jardinería; zapatos de senderismo; zapatos de hombre; calzado de señoras; calzado para niños y niñas; zapatos de deporte; zapatillas; plantillas para calzado que no sean para uso ortopédico.

Saapad; aiajalatsid; tänavakingad; meestejalatsid; naistejalatsid; noortejalatsid; spordikingad; tuhvlid, toakingad; jalatsisisetallad, v.a ortopeedilised.

Saappaat; puutarhanhoitokengät; kävelykengät; miesten kengät; naisten jalkineet; pikkutyttöjen ja -poikien jalkineet; urheilukengät; tohvelit; pohjalliset muihin kuin ortopedisiin tarkoituksiin.

Magasszárú cipők/bakancsok; kerti cipők; utcai cipők; férficipők; női lábbelik; lábbelik gyermekeknek; sportcipők; papucsok; cipőbetétek nem ortopédiai célra.

Stivali; scarpe da giardinaggio; Scarpe per escursionismo; scarpe per uomo; calzature da donna; calzature per bambini e bambine; scarpe per lo sport; pantofole; imbottiture per scarpe non per uso ortopedico.

Batai; sodo batai; ėjimo (sporto) batai; vyriški batai; moteriška aukštos kokybės avalynė; avalynė jaunimui; sportbačiai; šlepetės; neortopediniai vidpadžiai.

Zābaki; dārza apavi; kurpes; vīriešu apavi; sieviešu kurpes; apavi bērniem; sporta apavi; rītakurpes; apavu ieliktņi, kas nav paredzēti izmantošanai ortopēdiskā nolūkā.

Stvali; żraben għall-ġardinaġġ; żraben tal-mixi; żraben għall-irġiel; żraben tan-nisa; xedd is-saqajn għat-tfal; żraben għall-isports; papoċċi; sopratakki taż-żraben mhux għal skopijiet ortopediċi.

Laarzen; schoenen voor het tuinieren; wandelschoenen; herenschoenen; damesschoenen; schoeisel voor kinderen; sportschoenen; pantoffels; inlegzolen voor niet-orthopedische doeleinden.

Botki; buty ogrodowe; buty; obuwie męskie; buty damskie; obuwie młodzieżowe; sportowe (obuwie -); pantofle domowe; wkładki do butów nie do celów ortopedycznych.

Botas; sapatos de jardinagem; sapatos de caminhar; sapatos de homem; calçado de senhora; calçado para criança; sapatos de desporto; chinelos; palmilhas não para fins ortopédicos.

Vysoká obuv; záhradná obuv; výchádzková obuv; pánska obuv; dámska obuv; detská obuv; športová obuv; papuče; vložky do topánok nie na ortopedické účely.

Škornji; vrtni čevlji; pohodni čevlji; moški čevlji; damski čevlji; deška obutev; športni copati*; copati, natikači; vložki za čevlje za neortopedske namene.

Stövlar; skor för trädgårdsskötsel; promenadskor; herrskor; fotbeklädnader för damer; fotbeklädnader för pojkar och flickor; sportskor; tofflor; hålfotsinlägg för icke-ortopediska ändamål.

27
Koberce, protiskluzová ochrana pro koberce; textilní látky pro výzdobu interiérů; rohožky; linoleum nebo nebo jiné obklady podlah; tapety z jiných než textilních materiálů.

Tapis, anti-dérapants pour tapis; étoffes pour décoration intérieure; tapis de sol; linoléum ou autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Carpets, non-slip devices for carpets; textile materials for interior decoration; floor mats; linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile).

Teppiche, Gleitschutz für Teppiche; textile Stoffe für Innendekoration; Fußbodenmatten; Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material).

Tæpper, skridhindrende underlag til tæpper; tekstile stoffer til indendørs indretning; gulvmåtter; linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer.

Τάπητες, αντιολισθητικές διατάξεις για τάπητες· υλικά υφαντουργίας για την εσωτερική διακόσμηση· Χαλάκια δαπέδου· τάπητες λινολαίου και άλλα υλικά και είδη επίστρωσης πατώματος· επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασμα.

Alfombras, dispositivos antideslizantes para alfombras; telas tejidas para decoración de interiores; esteras para el suelo; linóleo y otros revestimientos para pisos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Vaibad, vaipade libisemisvastased vahendid; sisekujundusriie; põrandamatid; linoleoum või muud põrandakattematerjalid; tapeedid (v.a riidest).

Matot, mattojen liukuesteet; tekstiiliaineet sisustustarkoituksiin; lattiamatot; korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällystemateriaalit; seinäverhoilut (ei tekstiiliä).

Szőnyegek, csúszásvédelem szőnyegekhez; textil anyagok belső dekorációhoz; kisszőnyegek; linóleum vagy egyéb padlóburkolatok; falikárpitok/-szőnyegek (nem textil ~).

Tappeti, protezione antisdrucciolo per tappeti; materiali tessili per decorazioni interne; tappetini per pavimenti; linoleum ed altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

Kilimai, kilimų apsauga nuo slydimo; tekstilinės medžiagos vidaus puošybai; kilimai; linoleumas ar kitos grindų dangos; sienų apmušalai (ne tekstiliniai).

Paklāji, paklāju aizsardzība pret slīdēšanu; tekstila audumi izmantošanai telpu dekorēšanā; kājslauķi; linolejs vai citi grīdu pārklājumi; sienu tapsējuma materiāli (netekstila).

Twapet, mezzi protettivi kontra ż-żliq għat-tapiti; materjal tessili għad-dekorazzjoni ta' ġewwa; twapet tal-bieb; linolju u għata ieħor ta' l-art; affarijiet mdendla mal-ħajt (mhux tat-tessuti).

Vloerkleden, antislip voor vloerkleden; textiele stoffen voor interieurdecoratie; vloermatten; linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.

Dywany, zabezpieczenie przed poślizgiem do dywanów; tkaniny do dekoracji wnętrz; wycieraczki (słomianki); linoleum lub inne wykładziny podłogowe; obicia ścienne (nie z materiałów tekstylnych).

Tapetes, antiderrapantes para tapetes; matérias têxteis para decoração de interiores; esteiras para pavimentos; linóleo e outros materiais para revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis.

Koberce, ochrana pred kĺzaním pre koberce; textilné látky pre interiérovú dekoráciu; dverové rohožky; linoleum alebo iné podlahové krytiny; tapety (netextilné).

Preproge, protidrsna zaščita za preproge; tekstilna blaga za notranjo dekoracijo; predpražniki; linolej ali druge talne obloge; tapiserije iz blaga.

Mattor, glidskydd för mattor; textila tyger för inredning; golvmattor; linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil).

28
Hrací karty; hračky; hrací přístroje, také pro zahradu; hrací přístroje (zařazené do třídy 28); chovatelské potřeby, jmenovitě hračky pro zvířata; žvýkací předměty (hračky, ne jedlé) pro psy a kočky, okrasné ptáky, hlodavce, akvarijní ryby.

Cartes à jouer; jouets pour enfants; jeux de miroirs également pour le jardin; jeux de miroirs (compris dans la classe 28); équipements pour l'entretien d'animaux, à savoir jouets pour animaux; objets à mâcher pour chiens et chats, (jouets, non comestibles), oiseaux d'intérieur, rongeurs, poissons d'intérieur.

Game cards; children' s toys; play apparatus, including for the garden; play apparatus (included in class 28); animal husbandry equipment, namely animal toys; chews (toys, non-edible) for dogs and cats, pet birds, rodents and ornamental fish.

Spielkarten; Kinderspielzeuge; Spielgeräte auch für den Garten; Spielgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten); Tierhaltungsausrüstungen, nämlich Tierspielzeug; Kauartikel (Spielzeug, nicht essbar) für Hunde und Katzen, Ziervögel, Nagetiere, Zierfische.

Kort til spil; legetøj; legeudstyr også til haven; legeudstyr (indeholdt i klasse 28); udstyr til dyrehold, nemlig legetøj til dyr; tyggeartikler (legetøj, ikke spiseligt) til hunde og katte, pyntefugle, gnavere, pyntefisk.

Κάρτες για παιχνίδια· παιδικά αθύρματα· συσκευές παιχνιδιών επίσης και για τον κήπο· συσκευές παιχνιδιών (περιλαμβανόμενες στην κλάση 28)· εξοπλισμοί ζωοτεχνίας, συγκεκριμένα αθύρματα για ζώα· είδη μάσησης (αθύρματα, όχι βρώσιμα) για σκύλους και γάτες, διακοσμητικά πτηνά, τρωκτικά, διακοσμητικά ψάρια.

Naipes; juguetes para niños; juegos, incluso para jardín; juegos (comprendidos en la clase 28); equipos para la cría de animales, en concreto juguetes para animales; productos para masticar (juguetes, no comestibles) para perros y gatos, aves domésticas, roedores, peces de acuario.

Mängukaardid; mänguasjad; mänguseadmed, sh aias kasutamiseks; mänguseadmed (mis kuuluvad klassi 28); loomapidamisvarustus, nimelt loomade mänguasjad; närimiskaubad (mänguasjad, mittesöödavad) koerte ja kasside, toalindude, näriliste, akvaariumikalade jaoks.

Pelikortit; leikkikalut; pelilaitteet puutarhakäyttöön; pelilaitteet (luokassa 28); eläinten hoitoon tarkoitetut varusteet, nimittäin eläinten lelut; purulelut (lelut, muut kuin syötävät) koirille ja kissoille, häkkilinnuille, jyrsijöille, akvaariokaloille.

Játékkártyák; játékszerek; játékszerek, kertbe is; játékszerek (amennyiben a 28. osztályba tartoznak); éllattartó felszerelések, mégpedig állatjátékok; rágcsálnivaló áruk (játékok, nem ehetők) kutyák és macskák, díszmadarak, rágcsálók, díszhalak számára.

Carte da gioco; giocattoli per bambini; giochi anche per il giardino; giochi (compresi nella classe 28); attrezzature per l'addestramento di animali, ovvero giochi per animali; articoli da masticare (giocattoli, non commestibili) per cani e gatti, uccelli ornamentali, roditori, pesci ornamentali.

Žaidimų kortos; žaislai; žaidimų aparatai taip pat sodui; žaidimų aparatai (priskirti 28 klasei); gyvūnų laikymo įranga, būtent gyvūnų žaislai; šunų ir kačių, dekoratyvinių paukštelių, graužikų, dekoratyvinių žuvelių kramtalai (žaislai, nevalgomi).

Spēļu kārtis; rotaļlietas; rotaļu ierīces, arī izmantošanai dārzā; rotaļu ierīces (ietvertas 28. klasē); dzīvnieku audzēšanas aprīkojums, proti, dzīvnieku rotaļlietas; košļājami izstrādājumi (rotaļlietas, kas nav ēdamas) suņiem un kaķiem, dekoratīvie putni, grauzēji, dekoratīvās zivis.

Logħob tal-karti; ġugarelli; apparat tal-logħob anki għall-ġonna; apparat tal-logħob (inkluż fil-klassi 28); tagħmir għaż-żamma ta' l-annimali, jiġifieri ġugarelli ta' l-annimali; oġġetti tat-tgerrim (ġugarelli, li ma jittiklux) għall-klieb u qtates, għasafar ornamentali, annimali gerriema, ħut ornamentali.

Speelkaarten; kinderspeelgoed; speeltoestellen ook voor de tuin; speeltoestellen (voorzover begrepen in klasse 28); outillage voor het houden van dieren, te weten dierenspeelgoed; voorwerpen om op te kauwen voor honden en katten (speelgoederen, niet eetbaar), siervogels, knaagdieren, siervissen.

Karty do gry; zabawki; urządzenia do gier także do ogrodu; urządzenia do gier (ujęte w klasie 28); wyposażenie do hodowli zwierząt, mianowicie zabawki dla zwierząt; artykuły do żucia (zabawki, niejadalne) dla psów i kotów, ptaków ozdobnych, gryzoni, rybek ozdobnych.

Cartas para jogar; brinquedos de criança; equipamentos de brincar, incluindo para jardim; equipamentos de brincar (incluídos na classe 28); equipamentos de pecuária, nomeadamente brinquedos para animais; artigos de mascar (brinquedos, não comestíveis) para cães e gatos, pássaros ornamentais, roedores, peixes ornamentais.

Karty na hranie; hračky; hracie prístroje aj pre záhradu; hracie prístroje (zahrnuté v 28. triede); výstroj pre chov domácich zvierat, menovite hračky pre zvieratá; výrobky na prežúvanie pre domáce zvieratá (hračky, nie jedlé) pre psov a mačky, ozdobné vtáky, hlodavce, ozdobné rybičky.

Igralne karte; igrače; igralne naprave tudi za vrt; igralne naprave (ki jih obsega razred 28); oprema za rejo živali, in sicer igrače za živali; žvečilni izdelki (igrače, neužitne) za pse in mačke, okrasne ptice, glodalce, okrasne ribice.

Spelkort; barnleksaker; lekanordningar även för trädgård; lekanordningar (ingående i klass 28); djurhållningsutrustningar, nämligen djurleksaker; tuggsaker för hundar (leksaker, ej ätliga) och domkrafter, dekorativa fåglar, gnagare, dekorativa fiskar.

29
Dietní výrobky pro děti a nemocné na bázi bílkovin, tuků, mastných kyselin, s přídavkem vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, jednotlivě nebo v kombinaci, zařazené do třídy 29, ne pro léčebné účely; konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; ovocné, zeleninové a masové huspeniny; džemy; semena pro účely výživy, jmenovitě arašídy, piniová jádra, řepková semena, ředkev, slunečnicová semena, výše uvedené zboží sušené, konzervované a/nebo mražené.

Produits diététiques pour enfants et malades non à usage médical à base de protéines, de matières grasses, d'acides gras avec adjonction de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées de fruits, de légumes et de viande; confitures; graines alimentaires, à savoir arachides, pignons, colza, radis, graines de tournesol, les produits précités séchés, conservés et/ou surgelés.

Dietetic substances for children and invalids with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination, included in class 29, not for medical purposes; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit, vegetable and meat jellies; jams; seeds for food, namely peanuts, pine nuts, rape seed, radish, sunflower seeds, the aforesaid goods dried, preserved and/or frozen.

Diätische Erzeugnisse für Kinder und Kranke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten für nicht medizinische Zwecke; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Frucht-, Gemüse- und Fleischgelees; Konfitüren; Saaten zu Nahrungszwecken, nämlich Erdnüsse, Pinienkerne, Rapssaat, Rettich, Sonnenblumenkerne, vorgenannte Waren getrocknet, konserviert und/oder tiefgekühlt.

Diætetiske produkter til børn og patienter fremstillet på basis af proteiner, fedtstoffer, fedtsyrer med tilsætning af vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller kombinerede, indeholdt i klasse 29, ikke til medicinske formål; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; frugt-, grøntsags- og kødgelé; syltetøj; frø til ernæring, nemlig jordnødder, pinjekerner, rapsfrø, ræddikefrø, solsikkekerner, førnævnte varer tørrede, konserverede og/eller frosne.

Διαιτητικές ουσίες για παιδιά και ασθενείς με βάση τις πρωτεΐνες, τα λίπη, τα λιπαρά οξέα, με την προσθήκη βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων, είτε μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, περιλαμβανόμενα στην κλάση 29 για μη ιατρικές χρήσεις· φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), αποξηραθέντα και μαγειρεμένα· ζελέ φρούτων, λαχανικών και κρέατος· μαρμελάδες· σπόροι για χρήση στη διατροφή, συγκεκριμένα φιστίκια, κουκουνάρια, σπέρμα αγριοκράμβης, ραφανίδες, ηλιόσποροι, τα προαναφερόμενα είδη αποξηραμένα, διατηρημένα (κονσέρβες) και/ή κατεψυγμένα.

Productos dietéticos para niños y enfermos a base de proteínas, grasas, ácidos grasos, con adición de vitaminas, minerales, oligoelementos, bien de forma aislada o en combinación, comprendidos en la clase 29, no para uso médico; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas de frutas, hortalizas y carne; mermeladas; semillas para alimentación, en concreto cacahuetes, piñones, semillas de colza, rábano, semillas de girasol, todos estos productos secos, en conserva y/o congelados.

Laste ja haigete ravitoimeta valgu-, rasva-, rasvhappepõhised dieettooted, millele on lisatud vitamiine, mineraalaineid, mikroeelemente kas üksikuna või kombineeritult, mis kuuluvad klassi 29; puu- ja köögiviljad (konservitud, kuivatatud, kuumtöödeldud); puuvilja-, aedvilja- ja lihaželeed; moosid, keedised, džemmid; toiduseemned, nimelt maapähklid, piiniaseemned, rapsiseemned, rõikaseemned, päevalilleseemned, eelnimetatud kaubad kuivatatuna, konservituna ja/või sügavkülmutatuna.

Sellaiset dieettivalmisteet lapsille ja sairaille, jotka perustuvat valkuaisaineisiin, rasvoihin, rasvahappoihin ja jotka sisältävät vitamiineja, kivennäisaineita, hivenaineita, joko yksittäin tai yhdistelminä luokassa 29, muuhun kuin lääkintäkäyttöön; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hedelmä-, vihannes- ja lihahyytelöt; hillot; siemenet ravintotarkoituksiin, nimittäin maapähkinät, setrin pähkinät, rapsinsiemenet, retikka, auringonkukansiemenet, edellä mainitut tuotteet kuivattuina, säilykkeinä ja/tai pakastettuina.

Diétás termékek gyermekeknek és beregeknek, amelyek a 29. osztályba tartoznak vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek egyenként vagy azok kombinációjának hozzáadásával készült, fehérje, zsír, zsírsav alapon, nem gyógyászati felhasználásra; tartósított/konzervált, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; gyümölcs-, zöldség- és húszselék; dzsemek/lekvárok; étkezési magok, mégpedig földimogyoró, mandulafenyőmagok, repcemag, retek, napraforgómagok, az említett áruk szárítva, tartósítva és/vagy mélyhűtve.

Prodotti dietetici per bambini e malati a base di proteine, grassi, acidi grassi, con l'aggiunta di vitamine, minerali, oligoelementi, da soli o in combinazione, compresi nella classe 29, non per uso medico; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine di frutta, verdura e carne; marmellate; semi per uso alimentare, ovvero arachidi, pinoli, semi di colza, rafano, semi di girasole, i suddetti prodotti essiccati, conservati e/o surgelati.

Dietiniai produktai vaikams ir ligoniams baltymų, riebalų, riebalų rūgščių pagrindu, su vitaminų, mineralinių medžiagų, mikroelementų priedais atskirai ar junginiuose, priskirti 29 klasei, ne medicinos reikmėms; konservuoti, džiovinti ir virti vaisiai ir daržovės; vaisių, daržovių ir mėsos drebučiai; uogienės; sėklos maistui, būtent žemės riešutai, pinijos sėklos, rapso sėklos, ridikai, saulėgrąžų sėklos, nurodytos prekės džiovintos, konservuotos ir / arba užšaldytos.

Diētiski izstrādājumi, kas veidoti uz olbaltumvielu, tauku, taukskābju bāzes, pievienojot vitamīnus, minerālvielas, mikroelementus, atsevišķi vai kombinēti, ietverti 29. klasē, nav paredzēti izmantošanai medicīnā, bērniem un slimniekiem; konservēti, žāvēti (kaltēti) un termiski apstrādāti augļi un dārzeņi; augļu, dārzeņu un gaļas želejas; džemi; sēklas izmantošanai pārtikā, proti, zemesrieksti, pīnijas sēklas, rapša sēklas, rutki, saulespuķu sēklas, iepriekš minētie izstrādājumi kaltētā, konservētā un/vai saldētā veidā.

Prodotti dijetetiċi għat-tfal u morda fuq bażi ta' proteini, xaħmijiet, xaħmijiet aċidużi, b'addittivi ta' vitamini, minerali, oligo-elementi, separati jew flimkien, inklużi fil-klassi 29 mhux għal skopijiet mediċinali; frott u ħxejjex ippreservat, imqadded u msajjar; ġeli tal-frott, ħxejjex u ġelatina tal-laħam; ġamm; żerriegħa għall-ikel, jiġifieri karawett, arżnu ta' l-Italja, żerriegħa tal-kolza, ravanelli, żerriegħa tal-ġirasol, il-prodotti msemmija mnixxfa, preservati u/jew friżati.

Diëtische producten voor kinderen en zieken op basis van eiwitten, vetten, vetzuren, met toevoeging van vitaminen, minerale stoffen, sporenelementen, ofwel afzonderlijk of in combinatie, voorzover begrepen in klasse 29 voor niet medisch gebruik; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; vruchten-, groente- en vleesgeleien; jams; zaden voor voedingsdoeleinden, te weten pinda's, pijnboompitten, raapzaad, radijs, zonnebloempitten, voornoemde producten gedroogd, geconserveerd en/of bevroren.

Wyroby dietetyczne dla dzieci i chorych na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, soli mineralnych, mikroelementów, albo osobno albo w zestawach, ujęte w klasie 29 i nie do celów medycznych; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galarety owocowe, warzywne i mięsne; dżemy; nasiona do celów spożywczych, mianowicie orzechy ziemne, orzechy piniowe, nasiona rzepaku, rzodkiew, ziarna słonecznikowe, wyżej wymienione towary suszone, konserwowane i/lub mrożone.

Produtos dietéticos para crianças e doentes à base de proteínas, gorduras, ácidos gordos, com adição de vitaminas, minerais, oligoelementos, individualmente ou combinados, incluídos na classe 29, não para uso medicinal; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias de fruta, legumes e carne; doces de frutas; sementes para uso alimentar, nomeadamente amendoins, pinhões, sementes de colza, rábano, sementes de girassol, os produtos atrás referidos secos, conservados e/ou ultracongelados.

dietetické výrobky pre deti a chorých na báze bielkovín, tukov, mastných kyselín a za pridávania vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov, buď samostatne alebo v kombinácii, doteraz zahrnuté v 29. triede na nelekárske účely; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné, zeleninové a mäsové želé; džemy; semienka k požitiu, menovite arašidy, píniové oriešky, repkové semienka, redkvička, slnečnicové semienka, vymenované tovary sušené, konzervované a/alebo mrazené.

Dietni proizvodi za otroke in bolnike na osnovi beljakovin, maščob, maščobnih kislin, z dodatkom vitaminov, mineralov, oligoelementov, bodisi posamezno ali v kombinaciji, ki jih obsega razred 29, za nemedicinske namene; konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava; sadni, zelenjavni in mesni želeji; džemi; posevki za prehrano, in sicer arašidi, pinjole, posevek oljne repice, redkev, sončnična semena, prej omenjeni izdelki sušeni, konzervirani in/ali globoko zamrznjeni.

dietiska produkter för barn och sjuka baserade på äggvita, fett, fettsyror med tillsats av vitaminer, mineraler, spårämnen, antingen separat eller i kombination, ingående i klass 29 för icke-medicinska ändamål; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; frukt-, grönsaks- och köttgeléer; sylter; fröer som livsmedel, nämligen jordnötter, pinjenötter, rapsfrö, rättika, solrosfrön, nämnda varor torkade, konserverade och/eller frysta.

30
Osivo pro účely výživy, jmenovitě ječmen, osivo z leštěnce, konopné osivo, proso, zejména speciální krmivo pro domácí ptáky (Darisaat a/nebo Milosaat), oves, osivo Kardisaat, lněná semena, kukuřice, mák, žito, hořčice, sezam, pšenice, výše jmenované zboží sušené, konzervované a/nebo mražené.

Graines alimentaires, à savoir orge, graines de lin, chènevis, millet, graines de dari et/ou graines de milo, avoine, graines de cardon, graines de lin, maïs, graines de pavot, seigle, moutarde, sésame, froment, les produits précités séchés, conservés et/ou surgelés.

Seeds for food, namely barley seeds, bright seeds, hemp seeds, millet seeds, in particular dari seeds and/or milo seeds, oat kernels, kardi seeds, linseeds, corn, poppy seeds, rye seeds, mustard, sesame seeds, wheat germ, the aforesaid goods dried, preserved and/or frozen.

Saaten zu Nahrungszwecke, nämlich Gerstensaat, Glanzsaat, Hanfsaat, Hirsesaat, insbesondere Darisaat und/oder Milosaat, Haferkerne, Kardisaat, Leinsaat, Mais, Mohnsaat, Roggensaat, Senf, Sesamsaat, Weizensaat, vorgenannte Waren getrocknet, konserviert und/oder tiefgekühlt.

Frø til ernæring, nemlig bygkorn, blankfrø, hampefrø, hirsefrø, især darifrø og/eller milofrø, havrekerner, kardifrø, hørfrø, majs, valmuefrø, rugkerner, sennep, sesamfrø, hvedekerner, førnævnte varer tørrede, konserverede og/eller frosne.

Σπόροι για χρήση στη διατροφή, συγκεκριμένα σπόροι κριθαριού, μείγματα σπόρων, καρποί κάνναβης, σπόροι κεχριού, ειδικότερα σπόροι σόργο (νταρί) και/ή καλαμποκιού, σπόροι βρώμης, σπόροι σουρβιάς, λιναρόσπορο, καλαμπόκι, σπόροι παπαρούνας, σπόροι σίκαλης, σπόροι σιναπιού, σπόροι σουσαμιού, σπόροι σιταριού, τα προαναφερόμενα είδη αποξηραμένα, διατηρημένα (κονσέρβες) και/ή κατεψυγμένα.

Semillas para alimentación, en concreto semillas de cebada, alpiste, semillas de cáñamo, semillas de mijo, en particular semillas de dari y/o de milo, semillas de avena, semillas de cardencha, semillas de lino, maíz, semillas de amapola, semillas de centeno, mostaza, semillas de sésamo, semillas de trigo, todos estos productos secos, en conserva y/o congelados.

toiduseemned, nimelt odraseemned, kanaari paelrohu seemned, kanepiseemned, hirsiseemned, eelkõige dari- ja/või sorgoseemned, kaeratuumad, värvisafloori seemned, linaseemned, mais, mooniseemned, rukkiseemned, sinepiseemned, seesamiseemned, nisuseemned, eelnimetatud kaubad kuivatatuna, konservituna ja/või sügavkülmutatuna.

Siemenet ravintotarkoituksiin, nimittäin ohran siemenet, palttina, hampunsiemenet, hirssinsiemenet, erityisesti dari- ja/tai milosiemenet, kauran jyvät, kardinsiemenet, pellevansiemenet, maissi, unikonsiemenet, rukiinsiemenet, sinappi, seesaminsiemenet, vehnänsiemenet, edellä mainitut tuotteet kuivattuina, säilykkeinä ja/tai pakastettuina.

étkezési magok, mégpedig árpagyöngy, kanárimag, kendermag, köles, különösen dari magok, milo magok, zab, articsókamag, lenmag, kukorica, mák, rozsmag, mustár, szezámmag, búzamag, az említett áruk szárítva, tartósítva és/vagy mélyhűtve.

Semi per uso alimentare, ovvero chicchi di orzo, semi lucidi, canapucce, chicchi di miglio, in particolare semi di dari e/o milo, chicchi di avena, semi di cardamomo, semi di lino, mais, semi di papavero, semi di segale, senape, semi di sesamo, semi di frumento, i suddetti prodotti essiccati, conservati e/o surgelati.

Sėklos maistui, būtent miežių sėklos, žolių su blizgančiais lapais sėklos, kanapių sėklos, sorų sėklos, ypač sorgų sėklos ir / arba dygminų sėklos, avižų sėklos, dažinių dygminų sėklos, linų sėklos, kukurūzai, aguonų sėklos, rugių sėklos, garstyčios, sezamo sėklos, kviečių sėklos, nurodytos prekės džiovintos, konservuotos ir / arba užšaldytos.

Sēklas izmantošanai pārtikā, proti, labības sēklas, spīdīgas sēklas, kaņepju sēklas, prosas sēklas, jo īpaši sorgo sēklas un/vai sorgo sēklas, auzu graudi, kardi sēklas, linsēklas, kukurūza, magoņu sēklas, rudzu graudi, sinepju sēklas, sezama sēklas, kviešu sēklas, iepriekš minētie izstrādājumi kaltētā, konservētā un/vai saldētā veidā.

Żerriegħa għall-ikel, jiġifieri żerriegħa tal-barli, żerriegħa tleqq, żerriegħa tal-qanneb, żerriegħa tal-millieġ, speċjalment żerriegħa tas-sorgu, żerriegħa tal-ħafur, żerriegħa tal-kardi, żerriegħa tal-kittien, qamħirrum, żerriegħa tal-peprina, żerriegħa tas-segala, ravanelli, żerriegħa tal-ġulġlien, żerriegħa tal-qamħ, il-prodotti msemmija imnixxfa, preservati u/jew friżati.

Zaden voor voedingsdoeleinden, te weten gerstzaad, glanszaad, hennepzaad, gierstzaad, met name darizaad en/of milocorn, haverkorrels, kardizaad, lijnzaad, maïs, maanzaad, roggezaad, mosterd, sesamzaad, tarwezaad, voornoemde producten gedroogd, geconserveerd en/of bevroren.

nasiona do celów spożywczych, mianowicie ziarno jęczmienia, konopi, prosa, zwłaszcza nasiona dari i/lub nasiona milo, ziarna owsa, nasiona kardi, siemię lniane, kukurydza, nasiona maku, ziarno żyta, gorczyca, ziarno sezamowe, ziarno pszenicy, wyżej wymienione towary suszone, konserwowane i/lub mrożone.

Sementes para uso alimentar, nomeadamente sementes de cevada, alpista, sementes de cânhamo, sementes de milho miúdo, em especial sementes de sorgo e/ou sorgo vermelho, grãos de aveia, sementes de cardo, linhaça, milho, sementes de papoila, sementes de centeio, sementes de mostardeira, sementes de sésamo, sementes de trigo, os produtos atrás referidos secos, conservados e/ou ultracongelados.

semienka k požitiu, menovite jačmenné semienka, leštenné semienka, ľanové semienka, prosové semienka, predovšetkým semienka Dar a/alebo Milo, ovsené jadierka, Kardi semienka, ľanové semienka, kukurica, makové semienka, ražné semienka, horčica, sezamové semienka, pšeničné semienka, vymenované tovary sušené, konzervované a/alebo mrazené.

Posevki za prehrano, in sicer ječmenov posevek, konopljin posevek, proseni posevek, predvsem posevek darija in/ali posevek mila, ovsena semena, posevek kardija, laneni posevek, koruza, makov posevek, rženi posevek, gorčica, sezamov posevek, pšenični posevek, prej omenjeni izdelki sušeni, konzervirani in/ali globoko zamrznjeni.

fröer som livsmedel, nämligen, korn, glansfrö, hampfrö, hirsfrö, speciellt darifrö och/eller milofrö, havrekorn, kardifrö, linfrö, majs, vallmofrö, rågkorn, senap, sesamfrön, vetekorn, nämnda varor torkade, konserverade och/eller frysta.

31
Zemedelské, zahradnické a lesní výrobky a taky obilí (zahrnuté ve tríde 31); živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena; prírodní rostliny a kvetiny; potraviny pro zvírata; slad; potraviny pro zvírata; řasy pro lidskou a živočišnou spotřebu; písek pro domácí zvířata (stelivo); stromy (jako rostliny); bobule, čerstvé; živé kvetiny; cibule; moučka arašídová pro zvířata; ryby (živé); jikry rybí; živé rybářské návnady; moučka rybí pro zvířecí spotřebu; krmivo pro domácí zvířata, zejména potrava pro psy a kočky; zrní pro živočišnou spotřebu; drůbež (živá zvířata); obilná zrna v nezpracovaném stavu; seno; kulatina dřevěná neodkorněná; žvýkací kosti pro zvířata (jedlé); klíčky, semena (rostliny); posilňující přípravky pro zvířata; bylinky čerstvé polévkové jako koření; nosné prostředky pro drůbež; moučka lněná (suché krmivo); mulč slaměný (materiál na přikrytí povrchu půdy); rostliny a sazenice rostlin; bílkoviny pro krmení zvírat; trávníky přírodní; réva vinná; růže (keře); řepa jedlá; rostlinná semena; kere; odpadky pro zvírata; chovatelské, pěstitelské produkty; rašelina (přírodní); krmivo; sůl pro dobytek; potrava pro ptactvo; kontejnerové rostliny; sazenice, travní semena, semena květin, semena zeleniny; záhonové a balkonové rostliny; sadbové brambory; žvýkací předměty (jedlé) pro psy a kočky, okrasné ptáky, hlodavce, akvarijní ryby; krmení pro koně; krmivo pro drůbež; krmivo pro králíky, krmivo pro holuby; Krmivo pro ryby; krmivo pro divokou zvěř; brambory čerstvé; čerstvé osivo pro účely výživy, jmenovitě ječmen, osivo z leštěnce, konopné osivo, proso, zejména speciální krmivo pro domácí ptáky (Darisaat a/nebo Milosaat), oves, osivo Kardisaat, lněná semena, kukuřice, mák, žito, hořčice, sezam, pšenice.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malts; aliments pour animaux; algues pour l'alimentation humaine et animale; litières pour animaux de compagnie; arbres (végétaux); baies (fruits); fleurs naturelles; bulbes; farine d'arachides pour animaux; Poissons vivants; oeufs de poisson; appâts pour la pêche (vivants); farines de poisson pour l'alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie, en particulier aliments pour chiens et chats; graines pour l'alimentation animale; Volaille (animaux vivants); Céréales en grains non travaillés; foin; bois en grume; os à mâcher pour animaux (comestibles); germes (botanique); substances alimentaires fortifiantes pour animaux; herbes potagères fraîches; produits pour la ponte de la volaille; farine de lin [fourrage]; paillis (couverture d' humus); plantes et plants; protéine pour l'alimentation animale; Gazon naturel; pieds de vigne; rosiers; betteraves; graines; arbustes; litières pour animaux; produits de l'élevage; tourbe (naturelle); pâture; sel pour le bétail; aliments pour oiseaux; plantes en conteneurs; plants, semences de gazon, semences de fleurs, semences de légumes; plantes pour parterres et pour balcons; pommes de terre de semence; objets à mâcher (comestibles) pour chiens et chats, oiseaux d'intérieur, rongeurs, poissons d'intérieur; Aliments pour chevaux; aliments pour volaille; nourriture pour lapins, nourriture pour pigeons; Aliments pour poissons; nourriture pour gibier; Pommes de terre fraîches; graines alimentaires fraîches, à savoir orge, lin, chènevis, millet, en particulier graines de dari et/ou graines de milo, arachides, avoine, graines de cardon, graines de potiron, graines de lin, maïs, graines de pavot, pignons, graines de colza, radis, seigle, graines de moutarde fraîches, graines de sésame, graines de tournesol, grains de blé.

Agricultural, horticultural and forestry products as well as grains (as far as contained in class 31); live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; foodstuffs for animals; seaweed for human and animal consumption; sand for pets (litter); trees; berries, fresh fruits; natural flowers; bulbs; peanut meal for animals; Live fish; fish spawn; bait (fishing-) (live); fishmeal for animal consumption; foodstuffs for pets, in particular dog and cat food; grains for animal consumption; Poultry (live); grains (cereals); hay; undressed timber; chewing bones for animals (edible); seed germ for botanical purposes; strengthening animal forage; garden herbs, fresh; preparations for egg-laying poultry; flax meal (fodder); straw mulch; plants and seedlings; protein for animal consumption; Natural turf; vine plants; rose bushes; beet; grains; shrubs; litter for animals; bred stock; peat (natural); fodder; salt for cattle; bird food; container plants; seedlings, grass seeds, flower seeds, vegetable seeds; bedding plants and balcony plants; seed potatoes; chews (edible) for dogs and cats, pet birds, rodents and ornamental fish; Horse feed; poultry feeds; foodstuffs for rabbits, pigeon feed; Fish foods; food for game; Fresh potatoes; fresh seeds for food, namely namely barley seeds, bright seeds, hemp seeds, millet seeds, in particular dari seeds and/or milo seeds, peanuts, oat kernels, kardi seeds, pumpkin seeds, linseeds, corn, poppy seeds, pine nuts, rape seeds, raddish, rye seeds, fresh mustard seeds, sesame seeds, sunflower seeds, wheat germ.

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien; lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel; Malze; Tierfutter; Algen für die menschliche und tierische Ernährung; Sand für Haustiere (Streu); Bäume (Pflanzen); Beeren (Früchte); natürliche Blumen; Blumenzwiebeln; Erdnussmehl für Tiere; Fische (lebend); Fischeier; Fischköder (lebend); Fischmehl als Tierfutter; Futter für Haustiere, insbesondere Hunde- und Katzennahrung; Futterkörner; Geflügel (lebend); Getreidekörner; Heu; Holz mit Rinde; Kauknochen für Tiere (essbar); Keime (Pflanzen); Kraftfutter für Tiere; Küchenkräuter (frisch); Legemittel für Geflügel; Leinsamenmehl für Futterzwecke; Mulch (Humusabdeckungen); Pflanzen und Setzlinge von Pflanzen; Proteine für die Tiernahrung; Rasen (natürlich); Rebstöcke; Rosenstöcke; Rüben; Samenkörner; Sträucher; Streu für Tiere; Tierzuchterzeugnisse; Torf (natürlich); Viehfutter; Viehsalz; Vogelfutter; Containerpflanzen; Setzlinge, Rasensamen, Blumensamen, Gemüsesamen; Beet- und Balkonpflanzen; Pflanzkartoffeln; Kauartikel (essbar) für Hunde und Katzen, Ziervögel, Nagetiere, Zierfische; Pferdefutter; Geflügelfutter; Kaninchenfutter, Taubenfutter; Fischfutter; Wildfutter; Kartoffeln; frische Saaten zu Nahrungszwecken, nämlich Gerstensaat, Glanzsaat, Hanfsaat, Hirsesaat, insbesondere Darisaat und/oder Milosaat, Erdnüsse, Haferkerne, Kardisaat, Kürbiskerne, Leinsaat, Mais, Mohnsaat, Pinienkerne, Rapssaat, Rettich, Roggensaat, frische Senfkörner, Sesamsaat, Sonnenblumenkerne, Weizensaat.

Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt frøkorn (indeholdt i klasse 31); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; næringsmidler til dyr; tang til brug som næringsmiddel til mennesker og dyr; sand til kæledyr (strøelse); træer; friske bær; naturlige blomster; løg; jordnøddemel til dyr; Levende fisk; rogn; madding til fiskeri (levende); fiskemel som dyrefoder; foder til kæledyr, især til hunde og katte; foderkorn; Levende fjerkræ; Korn (udsæd), ubehandlet; høspredemaskiner; uafbarket tømmer; tyggeben til dyr (spiselige); frø; kraftfoder (næringsmidler) til dyr; køkkenurter, friske; præparater til æglæggende fjerkræ; hørfrømel [foder]; dækningsmateriale (humusafdækning); planter og stiklinger; protein som næringsmiddel til dyr; Naturlige græsplaner; vinplanter; rosenplanter; roer; korn (udsæd); buske; strøelse til dyr; avlsdyr; tørv (naturlig); grøntfoder; salt til kvæg; fuglefoder; containerplanter; stiklinger, plænefrø, blomsterfrø, grøntsagsfrø; planter til udplantning og til krukker; læggekartofler; tyggeartikler (spiselige) til hunde og katte, pyntefugle, gnavere, pyntefisk; Hestefoder; næringsmidler til fjerkræ; næringsmidler til kaniner, duefoder; Fiskefoder; vildtfoder; Friske kartofler; friske frø til ernæring, nemlig bygkorn, glansfrø, hampefrø, hirsefrø, især darifrø og/eller milofrø, jordnødder, havrekerner, kardifrø, græskarkerner, hørfrø, majs, valmuefrø, pinjekerner, rapsfrø, ræddikefrø, rugkerner, friske sennepskorn, sesamfrø, solsikkekerner, hvedekerner.

Προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασικομικά και σπόροι (εφόσον περιλαμβάνονται στην κλάση 31)· ζώντα ζώα· νωπά φρούτα και λαχανικά· σπόροι· φυσικά φυτά και άνθη· ζωοτροφές· βύνη· ζωοτροφές· φύκια για ανθρώπινη και ζωϊκή διατροφή· άμμο για κατοικίδια ζώα (στρωμνή)· δένδρα (φυτά)· μούρα (φρούτα)· φυσικά άνθη· βολβοί· άλευρο αραχίδας για ζώα· Ζώντα ψάρια· αυγά ψαριών· δολώματα για το ψάρεμα (ζωντανά)· ιχθυάλευρο για κατανάλωση από ζώα· τροφές για κατοικίδια ζώα, ειδικότερα τροφές για σκύλους και γάτες· σιτηρά για κατανάλωση από ζώα· Πουλερικά (ζωντανά)· σπόροι (δημητριακά)· σανός· απελέκητο ξύλο· ελαστικά οστά για μάσημα για ζώα (βρώσιμα)· σπόροι για σπορά· δυναμωτικές θρεπτικές ουσίες για ζώα· βότανα κήπου (νωπά)· παρασκευάσματα για ωοτόκα πουλερικά· γεύματα από ίνες λιναριού (χορτονομή)· φυλλοστρωμνή (επιφανειακή λίπανση με χούμο)· φυτά και φυτάρια φυτών· πρωτεΐνες για κατανάλωση από ζώα· φυσικό γρασίδι· ρίζες· θάμνοι τριανταφυλλιάς· τεύτλα· σπόροι φυτών· θάμνοι· αχυροστρωμνές· κτηνοτροφικά προϊόντα· τύρφη (φυσική)· ζωοτροφές· αλάτι για ζώα κτηνοτροφίας· τροφές για πτηνά· φυτά που τοποθετούνται σε γλάστρες· φυτάρια, σπόροι γρασιδιού, σπόροι ανθέων, σπόροι λαχανικών· φυτά για παρτέρια και για μπαλκόνι· σπόροι πατάτας· είδη μάσησης (βρώσιμα) για σκύλους και γάτες, διακοσμητικά πτηνά, τρωκτικά, διακοσμητικά ψάρια· νομές για άλογα· τροφές πουλερικών· τροφές για κουνέλια, τροφές για περιστέρια· Tροφές για ψάρια· τροφές για άγρια ζώα· νωπές πατάτες· νωποί σπόροι για χρήση στη διατροφή, συγκεκριμένα σπόροι κριθαριού, μείγματα σπόρων, καρποί κάνναβης, σπόροι κεχριού, ειδικότερα σπόροι σόργο (νταρί) και/ή καλαμποκιού, φιστίκια, σπόροι βρώμης, σπόροι σουρβιάς, κολοκυθόσποροι, λιναρόσπορο, καλαμπόκι, σπόροι παπαρούνας, κουκουνάρια, σπέρμα αγριοκράμβης, ραφανίδες, σπόροι σίκαλης, νωποί σπόροι σιναπιού, σπόροι σουσαμιού, ηλιόσποροι, σπόροι σιταριού.

Productos agrícolas, hortícolas, silvícolas y granos (comprendidos en la clase 31); animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; maltas; alimentos para animales; algas para la alimentación humana y animal; arena absorbente para animales domésticos; árboles vegetales; bayas [frutas]; flores naturales; bulbos; harina de cacahuetes para animales; Peces vivos; huevas de pescado; cebos para la pesca (vivos); harina de pescado como pienso para animales; alimentos para animales domésticos, en particular alimentos para perros y gatos; granos para la alimentación animal; Aves de corral [animales vivos]; Cereales en grano; heno; madera sin desbastar; huesos para masticar para animales (comestibles); semillas (botánica); sustancias alimenticias fortificantes para animales; hortalizas frescas; productos para la puesta de las aves de corral; harina de lino [pienso]; pajote [manto de humus]; plantas y plantones; proteína para consumo animal; Césped natural; cepas; rosales; remolacha; granos (semillas); arbustos; productos para esparcir sobre camas de animales; productos para la cría; turba (natural); piensos; sal para el ganado; alimentos para pájaros; plantas de contenedor; plantones, semilla para césped, semillas de flores, semillas de hortalizas; plantas de arriate y de balcón; simientes de patatas; productos para masticar (comestibles) para perros y gatos, aves domésticas, roedores, peces de acuario; Piensos para caballos; alimentos para aves; alimentos para conejos, alimentos para palomas; Alimentos para peces; alimentos para animales silvestres; Patatas; semillas frescas para alimentación, en concreto semillas de cebada, alpiste, semillas de cáñamo, semillas de mijo, en particular semillas de dari y/o de milo, cacahuetes, semillas de avena, semillas de cardencha, semillas de calabaza, semillas de lino, maíz, semillas de amapola, piñones, semillas de colza, rábano, semillas de centeno, semillas frescas de mostaza, semillas de sésamo, semillas de girasol, semillas de trigo.

Põllumajanduse, aianduse ja metsanduse tooted ning viljad kui nad kuuluvad klassi 31); elusloomad; värsked puu- ja köögiviljad; seemned; taimed ja lilled (looduslikud); loomasööt; linnased; loomasööt; vetikad toiduks ja söödaks; toaloomaliiv (allapanumaterjal); puud; marjad (värsked); lilled (looduslikud); sibulad, mugulad; maapähklijahu (sööt); eluskala; kalamari; kalasööt (elus-); kalajahu (sööda- ), söödakalajahu; toaloomasööt, eelkõige koera- ja kassitoit; söödavili; kodulinnud (elusad); teraviljaseemned (töötlemata); hein; koorimata palgid; loomade närimismaiustused (söödavad); idud (taimed); jõusööt; aiataimed, ürdid (värsked); munemist soodustav jõusööt; linajahu (sööt); õlgmultš; taimed ja istikud; valk (sööda-), söödavalk; murumätas; viinamarjataimed; roosipõõsad; peet; taimeseemned; põõsad; loomadele aluspanu; loomakasvatussaadused; turvas (looduslik); koresööt; sool (kariloomadele); linnusööt; konteineritaimed; istikud, muruseemned, lilleseemned, köögiviljaseemned; peenra- ja rõdutaimed; seemnekartul; närimiskaubad (söödavad) koerte ja kasside, toalindude, näriliste, akvaariumikalade jaoks; hobusesööt; linnusööt; küülikusööt, tuvisööt; Kalatoit; ulukisööt; värsked kartulid; värsked seemned toiduks, nimelt oder, kanaari paelrohu seemned, kanepiseemned, hirsiseemned, eelkõige dariseemned ja/või sorgoseemned, maapähklid, kaeratuumad, värvisafloori seemned, kõrvitsaseemned, linaseemned, mais, mooniseemned, piiniaseemned, rapsiseemned, rõikaseemned, rukkiseemned, värsked sinepiseemned, seesamiseemned, päevalilleseemned, nisuseemned.

Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja siemenviljat (luokassa 31); elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet; luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet; mallas; eläinten ravintoaineet; levät ihmisten ja eläinten ravinnoksi; hiekka (lemmikkien kuivikkeet); puut (kasvit); marjat; luonnonkukat; kukkasipulit; maapähkinäjauheet eläimille; Elävät kalat; kalanmäti; kalastussyötit (elävät); kalajauho eläinrehuna; lemmikkieläinten, erityisesti koirien ja kissojen ruoat; eläinravinnoksi tarkoitetut jyvät; Siipikarja (elävä); Viljakasvien siemenet; heinä; kuorimaton puu; eläinten puruluut (syötävät); siemenet (kasvien); vahvistavat ravintoaineet eläimille; tuoreet puutarhayrtit; valmisteet muniville kanoille; pellavajauho (rehu); kate (humuspeitteet); kasvit ja kasvien taimet; eläinravinnoksi tarkoitetut valkuaisaineet; Luonnonturve; viiniköynnöskasvit; ruusupensaat; juurikkaat; kasvien siemenet; pensaskasvit; eläinten kuivikkeet; karjanhoitotuotteet; turve (luonnon-); rehu; karjansuola; lintujen ruoat; ruukkukasvit; taimet, nurmensiemenet, kukansiemenet, vihanneskasvien siemenet; kasvilava- ja parvekekasvit; siemenperunat; purulelut (syötävät) koirille ja kissoille, häkkilinnuille, jyrsijöille, akvaariokaloille; Hevosten rehut; siipikarjan rehut; kaninruuat, kyyhkyjen ruuat; Kalanruoat; riistaeläinten ruoat; Perunat, tuoreet; tuoreet siemenet ravintotarkoituksiin, nimittäin ohransiemenet, palttina, hampunsiemenet, hirssinsiemenet, erityisesti dari- ja/tai milosiemenet, maapähkinät, kauran jyvät, kardinsiemenet, kurpitsansiemenet, pellavansiemenet, maissi, unikonsiemenet, setrin pähkinät, rapsinsiemenet, retikka, rukiinsiemenet, tuore sinappi, seesaminsiemenet, auringonkukkasiemenet, vehnänsiemenet.

Mezőgazdasági, kertészeti és erdei termékek, ügymint szemek (31 osztályhoz tartozók); élőállatok; fris gyümölcsök és zöldségek; magok; natural növények és virágok; élelmiszerek állatokra; maláta; élelmiszerek állatokra; alga emberi és állati fogyasztásra; homok háziállatoknak (alom); fák (növények); bogyók (friss gyümölcsök); élő virágok; hagymák/gumók/virághagymák; amerikaimogyoró liszt állatoknak; halak (élő); halikra; horgászcsalétkek (élő); halliszt állati fogyasztásra; állateledel, különösen kutya- és macskaeledel; magvak állati fogyasztásra; baromfi (élő); szemes gabona, feldolgozatlan; széna; nyers fa(anyag), farönk; ehető rágócsontok állatoknak; Csírák (növények); erősítő takarmány állatoknak; konyhakerti növények, friss; keltető eszközök szárnyasoknak; lenmagliszt takarmányozáshoz; szalmaréteg (humusztakarás); növények és palánták; fehérje állati fogyasztásra; gyep (élő); szőlőtőkék; rózsatövek; répa (cukor); szemek; bokrok/cserjék; hordágy állatokra; tenyészállat-állomány; (természetes) tőzeg; takarmány; só (szarvasmarháknak); madáreledelek; konténeres növények; palánták, fűmag, virágmag, zöldségmag; ágyásba való és erkélyre való növények; burgonyanövény; rágcsálnivaló áruk (ehető) kutyák és macskák, díszmadarak, rágcsálók, díszhalak számára; lótakarmány; baromfitakarmány; nyúltakarmány, galambtakarmány; Haleledelek; vadeledel; friss burgonya; friss magok étkezési célra, mégpedig árpagyöngy, kanárimag, kendermag, köles, különösen dari magok és/vagy milo magok, földimgyoró, zab, articsókamag, tökmag, lenmag, kukorica, mák, fenyőmag, repce, retek, rozsmag, friss mustármag, szezámmag, napraforgómag, búzamag.

Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie (compresi nella classe 31); animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto; alimenti per gli animali; alghe per l'alimentazione umana ed animale; sabbia per animali domestici; alberi (vegetali); bacche (frutti); fiori naturali; cipolle (bulbi di fiori); farina d'arachidi per animali; Pesci vivi; uova di pesce; esche per la pesca (vive); farine di pesce utilizzate come mangime; cibo per animali da compagnia, in particolare cibo per cani e gatti; semi per l'alimentazione animale; Pollame (vivo); Cereali in chicchi non lavorati; fieno; legname non scortecciato; ossi da masticare per animali (commestibili); sementi (botanica); sostanze alimentari ricostituenti per animali; erbaggi freschi; prodotti per la deposizione delle uova del pollame; farina di lino [foraggio]; pacciamatura; piante e pianticelle da trapianto; proteine per l'alimentazione animale; Tappeti erbosi naturali; ceppi di vite; rosai; barbabietole; semi (sementi); arbusti; lettiere per animali; prodotti dell'allevamento; torba (naturale); pastura; sale per il bestiame; alimenti per uccelli; vasi per piante; pianticelle da trapianto, semi per prati, semi di fiori, sementi d'ortaggi; piante per aiuole e balconi; patate per seme; articoli da masticare (mangiabili) per cani e gatti, uccelli ornamentali, roditori, pesci ornamentali; Mangimi per cavalli; mangime per pollame; alimenti per conigli, mangime per piccioni; Mangime per pesci; mangime selvatico; Patate fresche; semi freschi per uso alimentare, ovvero chicchi di orzo, semi lucidi, canapucce, chicchi di miglio, in particolare semi di dari e/o milo, arachidi, chicchi di avena, semi di cardamomo, semi di lino, granoturco, mais, semi di papavero, pinoli, semi di segale, senape, semi di sesamo, semi di frumento.

Žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės produktai bei grūdai (priskirti prie 31 klasės); gyvi gyvūnai; švieži vaisiai ir daržovės; sėklos; natūralūs augalai ir gėlės; gyvūnų ėdalas; salyklas; gyvūnų ėdalas; dumbliai maistui ir pašarui; smėlis namų gyvūnams (kraikas); medžiai (augalai); uogos (šviežios --- ); natūralios gėlės; svogūnėliai; žemės riešutų miltai (pašarui); žuvys (gyvos); ikrai (Žuvų --- ); gyvas žuvavimo masalas; žuvų miltai (pašarui); kambarinių gyvūnų pašarai, ypač šunų ir kačių maistas; pašariniai grūdai; naminiai paukščiai (gyvi --- ); javų grūdai (neapdoroti --- ); šienas; mediena su žieve; Kaulai gyvūnams (valgomi); gemalai (augalai); stiprinamieji pašarai; augalai (švieži daržo --- ); produktai kiaušinius dedantiems naminiams paukščiams; sėmenų miltai (pašaras); mulčias (šiaudų --- ); augalai ir augalų sodinukai; proteinai gyvūnų pašarams; natūrali velėna; vynuogienojų atramos; rožių krūmai; runkeliai; grūdai; krūmai; gyvūnų kraikas; veisliniai gyvuliai; durpės (natūralios); galvijų pašarai; druska (galvijinė --- ); lesalas; konteinerių augalai; sodinukai, vejos sėklos, gėlių sėklos, daržovių sėklos; lysvių ir balkonų augalai; sėklinės bulvės; šunų ir kačių, dekoratyvinų paukštelių, graužikų, dekoratyvinių žuvelių kramtalai (valgomi); pašarai arkliams; naminių paukščių lesalai; pašarai triušiams, lesalai balandžiams; Maistas žuvims; laukinių gyvūnų pašarai; šviežios bulvės; šviežios sėklos maistui, būtent miežių grūdai, žolių su blizgančiais lapais sėklos, kanapių sėklos, sorų sėklos, ypač sorgų sėklos ir / arba dygminų sėklos, žemės riešutai, avižų grūdai, dažinių dygminų sėklos, moliūgų sėklos, linų sėklos, kukurūzai, aguonų sėklos, pinijų sėklos, rapso sėklos, ridikai, rugių grūdai, švieži garstyčių grūdeliai, sezamo sėklos, saulėgrąžų sėklos, kviečių grūdai.

Zemkopības, dārzkopības un mežkopības produkti, kā arī graudi, kas ietverti 31. klasē; dzīvi dzīvnieki; svaigi augļi un dārzeņi; sēklas; dabiskie augi un ziedi; dzīvnieku barība; iesals; dzīvnieku barība; aļģes izmantošanai cilvēku un dzīvnieku uzturā; mājdzīvniekiem paredzētas smiltis (pakaiši); koki; plūškoka ogas (augļi); dabīgie ziedi; puķu sīpoli; zemesriekstu milti, kas paredzēti dzīvniekiem; dzīvas zivis; zivju ikri; makšķerēšanas ēsma (dzīva); zivju ēdiens dzīvniekiem; mājdzīvnieku pārtika, jo īpaši suņu un kaķu barība; dzīvnieku pārtikas graudi; dzīvi mājputni; labība; siens; nemizota koksne; dzīvniekiem paredzēti graužamie kauli (ēdami); Asni (augi); koncentrēta dzīvnieku barība; svaigas saknītes; mājputniem paredzēti pārklāšanas līdzekļi; linsēklu milti izmantošanai pārtikā; mulča (humusa pārklājums); augu stādi un dēsti; dzīvnieku patēriņam domātie proteīni; dabīgs mauriņš; vīnogulāji; rožu krūmi; bietes; labība; krūmaugi; pakaiši dzīvniekiem; lopkopju izstrādājumi; kūdra (dabīga); dzīvnieku barība; barības sāls; putnu barība; koteineru augi; dēsti, zālāja sēklas, puķu sēklas, dārzeņu sēklas; dobju un balkonu augi; augu gumi; košļājami izstrādājumi (ēdami) suņiem un kaķiem, dekoratīvi dzīvnieki, grauzēji, dekoratīvas zivis; zirgu barība; mājputnu barība; trušu barība, baložu barība; Zivju barība; savvaļas dzīvnieku barība; svaigi kartupeļi; svaigi salāti izmantošanai pārtikā, proti, labības sēklas, spīdīgas sēklas, kaņepju sēklas, prosas sēklas, jo īpaši sorgo sēklas un/vai sorgo sēklas, zemesrieksti, auzu graudi, kardi sēklas, ķirbju sēklas, linsēklas, kukurūza, magoņu sēklas, pīnijas sēklas, rapšu sēklas, rutki, rudzu sēklas, svaigas zinepju sēkla, sazama sēklas, saulespuķu sēklas, kviešu sēklas.

Prodotti agrikoli, ta' l-ortikoltura u tal-foresti kif ukoll qamħ (sa kemm jinsabu fi klassi 31); annimali ħajjin; frott u ħxejjex friski; żrieragħ; pjanti u fjuri ħajjin; ikel għall-annimali; xgħir; ikel għall-annimali; alka għall-ikel tal-bniedem u ta' l-annimali; ramel għall-annimali domestiċi (mifrex ta' taħt l-annimali); siġar; frott żgħir bla għadma (frottijiet); fjuri ħajjin; basla tal-ħxejjex; dqiq tal-karawett għall-annimali; ħut ħaj; bajd tal-ħut; lixka ħajja għas-sajd; taħlita magħmula minn partijiet tal-ħut li ma jittieklux min-nies,għall-konsum tal-annimali; ikel għall-annimali domestiċi, speċjalment ikel għall-klieb u qtates; żrieragħ bħala ikel għall-annimali; tjur ħaj; qamħ; ħuxlief; injam naturali; Għadam għall-annimali (jistgħu jittieklu); mnibbta (pjanti); pelits ta' l-għalf għall-annimali; ħxejjex tal-ġnien friski; preparazzjonijiet għal kura tat-tjur; żerriegħa tal-kittien għal skopijiet ta' għalf; tiben (kisi ta' materjal organiku); pjanti u nebbieta tal-pjanti; proteini għall-użu mill-annimali; lôn naturali; dwieli; siġar tal-ward; pjanti tal-ġenus; qamħ; arbuxell; kaxxa taż-żibel għall-annimali; prodotti għat-trobbija ta' annimali; pît (naturali); ikel għall-annimali; melħ ta' l-ifrat; ikel ta' l-għasafar; pjanti f'kontenituri; nebbieta, żerriegħa tat-tub bil-ħaxix, żerriegħa tal-fjuri, żerriegħa tal-ħxejjex; pjanti bi xtieli tal-pitravi u pjanti tal-gallariji; żerriegħa tal-patata; oġġetti tat-tgerrim ( jittieklu) għall-klieb u qtates, għasafar ornamentali, annimali gerriema, ħut ornamentali; għalf għaż-żwiemel; għalf għat-tjur; għalf għall-fniek, għalf għall-ħamiem; Ikel tal-ħut; għalf għall-annimali tal-kaċċa; Patata friska; żerriegħa friska għall-ikel, jiġifieri żerriegħa tal-barli, żerriegħa tleqq, żerriegħa tal-qanneb, żerriegħa tal-millieġ, speċjalment żerriegħa tas-sorgu, karawett, żerriegħa tal-ħafur, żerriegħa tal-kardi, żerriegħa tal-qargħa aħmar, żerriegħa tal-kittien, qamħirrum, żerriegħa tal-peprina, arżnu ta' l-Italja, żerriegħa tal-kolza, ravanelli, żerriegħa tas-segala, żerriegħa friska taċ-ċereali tal-mustarda, żerriegħa tal-ġulġlien, żerriegħa tal-ġirasol, żerriegħa tal-qamħ.

Land-, tuin- en bosbouwproducten, alsmede zaden (voor zover begrepen in klassen 31; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaden; natuurlijke planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout; voedingsmiddelen voor dieren; zeewier voor menselijke en dierlijke voeding; zand voor huisdieren (strooisel); bomen; bessen; natuurlijke bloemen; bloembollen; aardnotenmeel voor dieren; Levende vis; viseieren; aas voor de visvangst (levend); vismeel als diervoeder; voer voor huisdieren, met name honden- en kattenvoer; zaden voor het voederen van dieren; Gevogelte (levend); Granen; hooi; hout op stam; kauwbotten voor dieren (eetbaar); zaaizaden (plantkunde); versterkende voedingsmiddelen voor dieren; tuinkruiden (vers); stimulantia voor de leg van pluimvee; lijnzaadmeel (veevoeder); strohaksel (humusbedekking); planten en zaadkiemen van planten; proteïne voor dierlijke consumptie; Natuurlijk gras; wijnstokken; rozenstruiken; bieten; granen; struiken; strooisel voor dieren; fokkerijproducten; turf (natuurlijk); veevoeder; zout voor het vee; vogelvoer; containerplanten; zaaigoed, graszaad, bloemzaad, groentezaden; perk- en balkonplanten; pootaardappelen; voorwerpen om op te kauwen (eetbaar) voor honden en katten, siervogels, knaagdieren, siervissen; Veevoeder voor paarden; voedingsmiddelen voor gevogelte; konijnenvoer, duivenvoer; Visvoer; wildvoer; Verse aardappelen; verse zaden voor voedingsdoeleinden, te weten gerstzaad, glanszaad, hennepzaad, gierstzaad, met name darizaad en/of milocorn, pinda's, haverkorrels, kardizaad, pompoenpitten, lijnzaad, maïs, maanzaad, pijnboompitten, raapzaad, radijs, roggezaad, vers mosterdzaad, sesamzaad, zonnebloempitten, tarwezaad.

Produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zboża (ujęte w klasie 31); zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże; nasiona; naturalne rośliny i kwiaty; artykuły spożywcze dla zwierząt; słody; artykuły spożywcze dla zwierząt; wodorosty do żywienia ludzi i zwierząt; piasek dla zwierząt domowych (ściółka); drzewa (rośliny); jagody (owoce); kwiaty naturalne; cebulki kwiatowe; mąka z orzeszków arachidowych dla zwierząt; ryby (żywe); ikra rybia; przynęty dla wędkarstwa [żywe]; maczka rybna na pasze dla zwierza
Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, incluídos na classe 31; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte; alimentos para animais; algas para a alimentação humana e animal; areia para animais de estimação (produtos destinados a camas de animais); árvores (vegetais); bagas (frutos); flores naturais; lâmpadas (ampolas); farinha de amendoins para animais; Peixes vivos; ovas de peixe; iscos (para a pesca) (vivos); farinha de peixe para alimentação animal; alimentação para animais de estimação, em especial alimentação para cães e gatos; grãos para a alimentação animal; Aves de capoeira (animais vivos); Cereais em grão não trabalhados; feno; madeira em tronco [com casca]; ossos de roer para animais (comestíveis); sementes (botânica); fortificantes (substâncias alimentícias) para animais; hortaliças frescas; produtos para a postura das aves domésticas; farinha de linhaça [forragem]; camada de palha (nas plantações); plantas e plântulas; proteína para a alimentação animal; Relva natural; pés de vinha; roseiras; beterrabas; sementes (grãos); arbustos; camas para animais; produtos para a criação; turfa (natural); forragens; sal para o gado; alimentos para pássaros; plantas em contentores; plântulas, sementes de relva, sementes de flores, sementes de legumes; plantas para canteiros e varandas; batatas de semente; artigos de mascar (comestíveis) para cães e gatos, pássaros ornamentais, roedores, peixes ornamentais; Rações para cavalos; alimentos para aves de capoeira; alimentação para coelhos, alimentação para pombos; Alimentos para peixes; alimentação para animais de caça; Batatas frescas; sementes frescas para uso alimentar, nomeadamente sementes de cevada, alpista, sementes de cânhamo, sementes de milho miúdo, em especial sementes de sorgo e/ou sorgo vermelho, amendoins, grãos de aveia, sementes de cardo, sementes de abóbora, linhaça, milho, sementes de papoila, pinhões, sementes de colza, rábano, sementes de centeio, grãos de mostarda frescos, sementes de sésamo, sementes de girassol, sementes de trigo.

Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné výrobky a taktiež obilniny /ak sú obsiahnuté v triede 31/; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; prirodzené rastliny a kvetiny; potraviny pre zvieratá; slad; potraviny pre zvieratá; riasy pre ľudské a zvieracie požitie; piesok pre domáce zvieratá (stelivo); stromy; egreše, čerstvé; prírodné kvety; kvetinové cibuľky; arašidy (mleté -) pre zvieratá; ryby (živé -); ikry; návnada pre ryby (živá); rybia múcka na krmenie zvierat; potrava pre zvieratá chované v domácnosti, predovšetkým potrava pre psov a mačky; semená (zrno) na výživu zvierat; hydina (živá); obilie, v nespracovanom stave; seno; neopracované rezivo; kosti na žuvanie pre zvieratá (jedlé); klíčky (rastliny); posilňujúce prípravky pre zvieratá; záhradné bylinky (cerstvé); prípravky na kladenie pre hydinu; múka z ľanového semena na účely kŕmenia; slama, ako materiál na prikrytie pôdy; rastliny a sadenice rastlín; bielkoviny na živočíšnu spotrebu; trávniky (prírodné -); vinič [rastlina]; ružové kríky; repa; obilniny; kríky; odpadky pre zvieratá; úžitkové domáce zvieratá; rašelina (prírodná); krmivo; soľ pre dobytok; potrava pre vtáky; kontajnerové rastliny; sadenice, semená trávnika, kvetinové semená, zeleninové semená; záhonové a balkónové rastliny; sadivové zemiaky; výrobky na prežúvanie pre domáce zvieratá (jedlé) a mačky, ozdobné vtáky, hlodavce, ozdobné rybičky; krmivo pre kone; krmivo pre hydinu; krmivo pre králiky, krmivo pre holuby; Krmivo pre ryby; krmivo pre divú zver; čerstvé zemiaky; čerstvé semená k požitiu, menovite jačmenné semienka, lesklé semienka (Glanzsaat), ľanové semienka, proso, predovšetkým Dari semienka a/alebo milo semienka, arašidy, ovsené jadrá, kardi semienka, tekvicové semienka, ľanové semienka, kukurica, makové semienka, píniové jadierka, repkové semienka, redkvička, ražné semienka, čerstvé horčičné semienka, sézamové semienka, slnečnicové semienka, pšeničné semienka.

Poljedelski, vrtnarski in gozdarski izdelki kot tudi žita (vsebovani v razredu 31); žive živali; sveže sadje in zelenjava; semena; naravne rastline in rože; živila za živali; sladi; živila za živali; alge za človeško in živalsko prehrano; pesek za domače živali (stelja); drevesa; jagode, razne vrste, sveže; naravne rože; čebulice/gomolji; arašidna moka za živali; ribe, žive; ribje ikre; ribiške vabe, žive; ribja moka za živalsko prehrano; hrana za domače živali, predvsem hrana za pse in mačke; semena za živalsko prehrano; perutnina, živa; zrnje žitaric, nepredelano; seno; neobeljen posekan les; žvečilne kosti za živali (užitne); kalčki (rastline); močna živalska krmila; vrtna zelišča, sveža; sredstva za nesenje jajc za perutnino; lanena moka (krma); slamnati drobir za pokrivanje; rastline in sadike rastlin; beljakovine za živalsko prehrano; trata, naravna; vinska trta; rožni grmi; pesa, razne vrste; zrnje žitaric, za seme; grmičevje; stelja za živali; vzrejna živina; šota (naravna); hrana za živino; sol za živino; ptičja hrana; rastline v zabojčkih; sadike, travna semena, cvetlična semena, zelenjavna semena; rastline za grede in balkonske rastline; sadilni krompir; žvečilni izdelki (užitni) za pse in mačke, okrasne ptice, glodalce, okrasne ribice; konjska krma; hrana za perutnino; krma za kunce, krma za golobe; Hrana za ribe; krma za divjad; svež krompir; sveži posevki za prehrano, in sicer ječmenov posevek, konopljin posevek, proseni posevek, predvsem posevek darija in/ali posevek mila, arašidi, ovsena semena, posevek kardija, bučna semena, laneni posevek, koruza, makov posevek, pinjole, posevek oljne repice, redkev, reženi posevek, sveža gorčična semena, sezamov posevek, sončnična semena, pšenični posevek.

Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt fröer (ingående i klass 31); levande djur; färska frukter och grönsaker; frön; levande plantor och naturliga blommor; djurfoder; malt; djurfoder; alger som livsmedel och djurfoder; sand för husdjurs (strö); träd; bär; levande blommor; lökar; jordnötsmjöl [djurfoder]; Levande fisk; fiskrom; beten och agn (levande); fiskmjöl som djurfoder; mat för husdjur, speciellt hund- och kattfoder; spannmål som djurfoder; Fjäderfä (levande); Säd (spannmål); hö; obearbetat timmer; tuggben för djur (ätliga); utsäden för botaniska ändamål; stärkande näringssubstanser för djur; färska köksväxter; värpfoder för fjäderfä; mjöl av linfrö [fodermedel]; täckhalm; växter och sticklingar; protein (djurfoder); Naturligt gräs; vinranksplantor; rosenbuskar; betor; växtfrön; buskar; djurströ; avelsdjur; torv (naturlig); torrfoder; salt för boskap; fågelmat; containerväxter; sticklingar, gräsfrön, blomfrön, grönsaksfrön; växter för rabatt och betong; sättpotatis; tuggsaker för hundar (ätbara) och domkrafter, dekorativa fåglar, gnagare, dekorativa fiskar; Hästfoder; fjäderfäfoder; kaninfoder, foder för duvor; Fiskmat; foder för vilt; Färskpotatis; färska fröer som livsmedel, nämligen, korn, glansfrö, hampfrö, hirsfrö, speciellt darifrö och/eller milofrö, jordnötter, havrekorn, kardifrö, pumpafrön, linfrö, majs, vallmofrö, pinjenötter, rapsfrö, rättika, rågkorn, färska senapskorn, sesamfrön, solrosfrön, vetekorn.

32
Piva; Džusy; šumivá voda.

Bières; jus; eau effervescente.

Beers; juices; aerated water.

Biere; Säfte; Sprudel.

Øl; saft; kulsyreholdige vande.

Ζύθος· Χυμοί· αεριούχο νερό.

Cervezas; zumos; agua efervescente.

Õlu (mitmesugune); Mahlad; gaseervesi.

Oluet; mehut; porevesi.

Sörök; Levek; szénsavas italok.

Birre; succhi; acqua effervescente.

Įvairių rūšių alus; Sultys; gazuotas vanduo.

Alus; Sulas; gāzētais ūdens.

Birer; Meraq; ilma bil-gazz.

Bieren; sappen; mousserend water.

Piwo; Soki; woda gazowana.

Cervejas; sumos; água efervescente.

Pivá; Šťavy; žriedlo.

Piva; Sokovi; gazirana voda.

Öl; juicer; kolsyrat vatten.

33
Vína; šumivá vína; šumivá vína; lihoviny; likéry.

Vins; vins mousseux; vins mousseux; spiritueux; liqueurs.

Wines; sparkling wine; sparkling wine; spirits; liqueurs.

Wein; Sekt; Schaumwein; Spirituosen; Liköre.

Vine; mousserende vin (sekt); mousserende vin (sekt); spirituosa; likører.

Οίνοι· Αφρώδεις οίνοι· Αφρώδεις οίνοι· οινοπνευματώδη· ηδύποτα.

Vinos; vinos espumosos; vinos espumosos; bebidas espiritosas; licores.

Veinid; vahuveinid; vahuveinid; kanged alkohoolsed joogid; liköörid.

Viinit; kuohuviinit; kuohuviinit; väkevät alkoholijuomat; liköörit.

Borok; habzó borok; habzó borok; szeszes italok; likőrök.

Vini; spumanti; spumanti; superalcolici; liquori.

Vynas; putojantys vynai; putojantys vynai; spiritas; likeris.

Vīni; dzirkstošie vīni; dzirkstošie vīni; stiprie destilētie alkoholiskie dzērieni; liķieri.

Inbid; inbid bil-gass; inbid bil-gass; spirti; likur.

Wijnen; sekt; sekt; spiritualiën; likeuren.

Wina; wina musujące; wina musujące; alkohole wysokoprocentowe; likiery.

Vinhos; espumantes; espumantes; bebidas espirituosas; licores.

Vína; šumivá vína; šumivá vína; liehoviny; likéry.

Vina; peneča vina; peneča vina; destilirane alkoholne pijače; likerji.

Viner; sekt; sekt; spritdrycker; likörer.

35
Reklama; distribuce zboží k reklamním úcelum; pořádání veletrhů a výstav (zařazené do třídy 35); služby poskytovatele licence, jmenovitě zprostředkování organizačního a provozně-ekonomického know-how v oblasti spotřebního zboží; Příjem objednávek, dodavatelské a fakturační služby, také v rámci internetového obchodu; služby v oblasti obchodního rízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; marketing; pruzkum trhu a analýzy trhu; obchodní šetrení; personální poradenství; konzultacní služby pro obchodní rízení a pro organizaci obchodních aktivit; odborníci na efektivitu; styk s verejností (public relations); obchodní konzultacní a poradenské služby; fakturace; zhotovování analýz pracovišť jako pomůcek při rozhodování pro podniky; obchodní konzultace v oblasti podnikání; konzultacní služby v oblasti reklamy.

Publicité; distribution de marchandises à des fins publicitaires; organisation de foires et d'expositions (comprises dans la classe 35); services d'un franchiseur, à savoir médiation de savoir-faire organisationnel et économique dans le domaine des biens de consommation; prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; études de marché et analyses de marché; enquêtes commerciales; conseils en matière de personnel; services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; expertises en affaires; relations publiques; services de conseils en affaires; comptabilité; analyses de sites comme aides à la prise de décision pour entrepreneurs; conseils en affaires; services de conseils en matière de publicité.

Advertising; distribution of goods for advertising purposes; organisation of trade fairs and exhibitions, included in class 35; franchising, namely providing organisational and professional business know-how in the field of consumer goods; order placement and delivery services and invoice management, including within the framework of e-commerce; business management services; business administration; office functions; marketing; market research and market analysis; business investigations; personnel consultancy; business management and organization consultancy services; efficiency experts; public relations; business consultancy and advisory services; accountancy; location analyses being decision-making aids for businesses; business consultancy; consultancy services relating to advertising.

Werbung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen (soweit in Klasse 35 enthalten); Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung des organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Know-hows auf dem Gebiet der Konsumgüter; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Personalberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Erstellung von Geschäftsgutachten; Public Relations; betriebswirtschaftliche Beratung; Erstellen von Abrechnungen; Erstellung von Standortanalysen als Entscheidungshilfen für Unternehmer; Unternehmensberatung; Werbeberatung.

Annonce- og reklamevirksomhed; uddeling af varer med reklameformål; arrangering af messer og udstillinger (indeholdt i klasse 35); franchisevirksomhed, nemlig formidling af organisatorisk og driftsøkonomisk knowhow inden for forbrugsvarer; modtagelse af bestillinger, leveringsservice og fakturaafvikling, også i forbindelse med elektronisk handel; virksomhed vedrørende forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; markedsføring; markedsundersøgelser og markedsanalyser; forretningsundersøgelser; personalerådgivning; bistand ved forretningsledelse og forretningskonsulentvirksomhed; vurdering i forretningsanliggender; public relations; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende forretningsvirksomhed; regnskabsførelse; beliggenhedsanalyse til brug for virksomheder som grundlag for beslutningstagning; rådgivning i forbindelse med forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed.

Διαφήμιση· διανομή ειδών για διαφημιστικούς σκοπούς· διοργάνωση επιδείξεων και εκθέσεων (περιλαμβανόμενες στην κλάση 35)· υπηρεσίες παροχέα δικαιόχρησης, συγκεκριμένα μεσιτεία οργανωτικής και τεχνικοοικονομικής τεχνογνωσίας στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών· ανάληψη παραγγελιών, υπηρεσία παραδόσεων και διεκπεραίωση λογαριασμών, επίσης και στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου· υπηρεσίες διεύθυνσης επιχειρήσεων· διαχείριση επιχειρήσεων· εργασίες γραφείου· εμπορία (μάρκετινγκ)· έρευνα αγοράς και ανάλυση αγοράς· επιχειρηματικές έρευνες· παροχή συμβουλών σε θέματα προσωπικού· υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την οργάνωση και τη διαχείριση εμπορικών υποθέσεων· πραγματογνωμοσύνες επί θεμάτων επιχειρηματικής δραστηριότητας· δημόσιες σχέσεις· σύμβουλοι επιχειρήσεων και υπηρεσίες συμβουλών· λογιστικές υπηρεσίες· σύνταξη αναλύσεων χώρων δραστηριοτήτων ως βοηθήματα λήψης αποφάσεων για επιχειρηματίες· σύμβουλοι επιχειρήσεων· υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της διαφήμισης.

Publicidad; distribución de productos con fines publicitarios; organización de ferias y exposiciones (comprendidas en la clase 35); servicios de un franquiciador, en concreto mediación de conocimientos organizativos y administrativos aplicados en el sector de los bienes de consumo; recepción de pedidos, servicio de órdenes de entrega y tramitación de facturas, también dentro del marco del comercio electrónico; servicios de gestión empresarial; administración comercial; trabajos de oficina; marketing; investigación de mercados y análisis de mercados; investigaciones para negocios; consultoría en personal; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; peritaciones en negocios comerciales; relaciones públicas; servicios de consultoría y asesoramiento para negocios; contabilidad; elaboración de análisis de lugares de establecimiento para ayudar a las empresas a tomar decisiones; consultoría empresarial; servicios de consultoría relacionada con la publicidad.

Reklaam; toodete levitamine reklaami eesmärgil; messide ja näituste korraldamine (mis kuulub klassi 35); frantsiisiandja teenused, nimelt organisatoorse ja ärimajandusliku oskusteabe vahendamine tarbekaupade valdkonnas; Tellimuste vastuvõtmine, tarnimine ja arveldamine, ka elektronkaubanduses; ärijuhtimise teenused; äriline juhtimine; kontoriteenused; turundus; turundusalased uuringud ja turuanalüüs; ärialased uuringud; personalinõustamisteenused; ärijuhtimise ja -korralduse alased konsultatsiooniteenused; efektiivsuse eksperdid; suhtekorraldus, avalikkusega suhtlemine; ärialased konsultatsiooniteenused; arveldamine; asukohaanalüüside koostamine ettevõtjatele abiks otsuste vastuvõtmisel; ärialane konsulteerimine; konsultatsioonid reklaamiteenuste alal.

Mainonta; tuotteiden jakelu mainostarkoituksessa; messujen ja näyttelyiden järjestäminen (luokassa 35); franchise-valtuuttajan palvelut, nimittäin kulutustavaroita koskevan organisatorisen ja liiketaloudellisen taitotiedon välittäminen; tilausten vastaanotto, tilausten toimituspalvelut ja laskujen käsittely, myös sähköisen kaupankäynnin yhteydessä; liikkeenjohdon palvelut; yrityshallinto; toimistotehtävät; markkinointi; markkinatutkimukset ja markkina-analyysit; yritystutkimukset; henkilöstöä koskeva neuvonta; liikkeenjohto- ja organisaatiokonsultointipalvelut; liiketoimintaa koskevat asiantuntijapalvelut; pr-toiminta; liiketoimintaan liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; kirjanpito; sijaintipaikka-analyysien laatiminen yrittäjien päätöksenteon apuvälineenä; yrityskonsultointi; mainontaan liittyvät konsultointipalvelut.

Reklámozás; termékek forgalmozása reklám célokból; vásárok és kiállítások rendezése (amennyiben a 35. osztályba tartozik); franchise szolgáltatások, nevezetesen a fogyasztási cikkek területén a szervezési és gazdasági know how közvetítése; Rendelésfelvétel, szállítási szolgáltatások és számlabonyolítás, az e-commerce keretében is; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; piackutatás és piacanalízis; üzleti vizsgálatok; személyzeti konzultáció; üzletvezetési (menedzsment) és üzletszervezési szaktanácsadói szolgáltatások; hatékonysági szakértők; public relations; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; számlázás; telephelyelemzések készítése, segítéségként vállalatok döntéséhez; üzleti konzultálás; reklámozásra vonatkozó konzultációs szolgáltatások.

Pubblicità; distribuzione di prodotti a scopi pubblicitari; organizzazione di fiere ed esposizioni (compresa nella classe 35); servizi di franchising, ovvero fornitura di know-how organizzativo ed economico nel settore dei beni di consumo; accettazione di ordini, servizio per ordini di consegna e liquidazione di fatture, anche nell'ambito di commercio elettronico; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; marketing; ricerche di mercato e analisi di mercato; investigazioni relative agli affari commerciali; consulenze per le questioni riguardanti il personale; servizi di consulenza per la direzione e l'organizzazione commerciale; perizie in materia di affari; relazioni pubbliche; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; contabilità; creazione di analisi di siti come assistenza a decisioni per imprese; consulenza aziendale; consulenza riguardante la pubblicità.

Reklama; prekių platinimas reklamos reikmėms; mugių ir parodų (priskirtų 35 klasei) rengimas; franšizės pardavėjo paslaugos, būtent su organizacinėmis ir ekonominėmis žiniomis (,,žinau kaip'') susijęs tarpininkavimas plautaus vartojimo prekių srityje; Užsakymų priėmimas, tiekimo paslaugos, sąskaitų tvarkymas, taip pat elektroninės komercijos; verslo vadybos paslaugos; verslo tvarkyba; istaigu veikla; rinkodara; rinkos tyrimai ir rinkos analizė; verslo tyrimai; konsultacijos personalo klausimais; konsultacijos verslo vadybos ir organizavimo klausimais; efektyvumo ekspertai; viešieji ryšiai; verslo konsultacijos ir patarimai; sąskaitų išrašymas; vietų investicijoms analizių parengimas kaip pagalba įmonėms apsispręsti; verslo konsultacijos; konsultacijos, susijusios su reklama.

Reklāma; preču izplatīšana reklāmas nolūkos; gadatirgu un izstāžu rīkošana (kas iekļauta 35. klasē); franšīzes pārdevēja pakalpojumi, proti, organizatorisko un uzņēmējdarbībās zinātību starpniecība patēriņa preču nozarē; Pasūtījumu veikšana, piegādes pakalpojumi un rēķinu pārvalde, tai skaitā arī e-tirdzniecības jomā; darījumu vadīšanas pakalpojumi; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi; mārketings; tirgus izpēte un tirgus analīze; darījumu ekspertīze; konsultācijas personāla jautājumos; konsultācijas darījumu vadības un organizācijas jomā; efektivitātes eksperti; sabiedriskās attiecības; konsultācijas un padomu sniegšana darījumu jomā; aprēķinu sastādīšana; atrašanās vietu analīžu izveide kā lēmumu pieņemšanas palīglīdzekļi uzņēmumiem; konsultācijas darījumu jomā; konsultāciju pakalpojumi saistībā ar reklāmu.

Reklamar; id-distribuzzjoni ta' prodotti għal skopijiet ta' reklamar; organizzazzjoni u tmexxija ta' fieri u wirjiet, (inklużi fil-klassi 35); servizzi ta' min jagħti franchise, jiġifieri distribuzzjoni ta' know-how organizzattiv u ekonomiku fil-qasam ta' prodotti għall-konsum; Aċċettazzjoni ta' ordnijiet, servizzi ta' kunsinna u ħruġ ta' kontijiet, anke fil-kwadru tal-kummerċ elettroniku; servizzi ta' ġestjoni tan-negozju; l-amministrazzjoni ta' negozju; funzjonijiet ta' l-uffiċċji; marketing; riċerka tas-suq u analiżi tas-suq; investigazzjonijiet dwar negozju; konsulenza dwar il-personàl; servizzi ta' konsulenza dwar il-ġestjoni u l-organizzazzjoni ta' negozju; esperti ta' l-effiċjenza; relazzjonijiet pubbliċi; servizzi ta' konsulenza u pariri dwar in-negozju; tħejjija ta' kontijiet; tħejjija ta' analiżi ta' siti bħala assistenza lil intrapriżi għat-teħid ta' deċiżjonijiet; konsulenza dwar negozju; servizzi ta' konsulenza relatati ma' l-irreklamar.

Reclame; verspreiding van producten voor reclamedoeleinden; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen (voorzover begrepen in klasse 35); diensten van een franchisegever, te weten verschaffen van organisatorische en bedrijfseconomische kennis op het gebied van verbruiksartikelen; het aannemen van bestellingen, orderservice en factuurafwikkeling, ook in het kader van webhandel; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktonderzoek en marktanalyse; zakelijk onderzoek; consultancy inzake personeel; diensten op het gebied van consultancy inzake bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie; zakelijke expertises; public relations; consultancy en advies voor het bedrijfsleven; boekhouden; opstellen van lokatieanalyses als besluitvormingshulpmiddelen voor ondernemers; zakelijke consultancy; advisering met betrekking tot reclame.

Reklama; dystrybucja towarów w celach reklamowych; organizowanie targów i wystaw (ujęte w klasie 35); usługi franchisingodawcy, zwłaszcza pośrednictwo w organizacyjnym i ekonomicznym know-how w dziedzinie dóbr konsumpcyjnych; Przyjmowanie zamówień, usługi dostawy i fakturowanie, również w ramach handlu elektronicznego; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe; marketing; badania rynkowe i analizy rynku; usługi wywiadowni gospodarczych; usługi konsultingowe związane z personelem; usługi doradcze w zakresie zarządzania i organizacji; ekspertyzy wydajności; usługi Public Relations; usługi konsultingowe i doradcze w sprawach działalności gospodarczej; sporządzanie rozliczeń; wykonywanie analiz lokalizacji jako pomoce decyzyjne dla przedsiębiorców; gospodarcze usługi konsultingowe; uslugi konsultingowe w zakresie reklamy.

Publicidade; distribuição de artigos com fins publicitários; realização de feiras e exposições (incluídas na classe 35); serviços prestados por franchisadores, nomeadamente transmissão de know-how organizacional e empresarial na área dos bens de consumo; recepção de pedidos, entrega de encomendas, processamento da facturação, incluindo a nível do comércio electrónico; serviços de gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; marketing; pesquisa de mercado e análise de mercados; investigações para negócios; consultoria em matéria de recursos humanos; serviços de consultoria para a gestão e a organização de negócios comerciais; peritagens em negócios; relações públicas; serviços de consultoria e assessoria empresarial; contabilidade; elaboração de análises sobre locais de implantação empresarial enquanto meios auxiliares de decisão para empresas; consultoria de negócios; serviços de consultadoria relacionados com a publicidade.

Reklama; distribucia tovarov k reklamným cieľom; usporadúvanie veľtrhov a výstav (doteraz zahrnuté do triedy 35); služby udeľovania licencií na prevádzkovanie filiálky, menovite sprostredkovanie organizačného a podnikateľského know-how v oblasti spotrebného tovaru; Príjem objednávok, dodacie služby a zúčtovanie , aj v rámci elektronického obchodu; služby v oblasti managementu podnikania; obchodná správa; kancelárske funkcie; marketing; prieskum trhu a analýza trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; konzultovanie týkajúce sa perzonálu; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborníci na posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; vzťahy s verejnosťou; poradenské služby podnikania; tvorba vyúčtovaní; tvorba analýz stanovíšť ako rozhodovacie pomôcky pre podniky; konzultácia v oblasti podnikania; konzultatívne služby v oblasti reklamy.

Oglasna dejavnost; distribucija blaga za namene oglaševanja; prirejanje sejmov in razstav (vključenih v razredu 35); storitve dajalca franšiz, in sicer posredovanje organizacijskega in strokovno poslovnega strokovnega znanja na področju konzumov; Sprejemanje naročil, dostavne storitve in fakturiranje, tudi v okviru elektronske trgovine; poslovno upravljalne storitve; poslovna administracija; pisarniški posli; trženje; tržne raziskave in tržna analiza; poslovne raziskave; personalno svetovanje; poslovodstvo in organizacijske storitve; strokovnjaki za poslovno učinkovitost; stiki z javnostjo; poslovno svetovalne storitve; obračunavanje; izdelava lokacijskih analiz kot pripomočki pri odločanju za podjetnike; poslovno svetovanje; svetovalne storitve v zvezi z oglaševanjem.

Annons- och reklamverksamhet; distribution av varor för reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar (ingående i klass 35); tjänster tillhandahållna av en franchisegivare, nämligen förmedling av organisatorisk och företagsekonomisk know-how inom området konsumtionsvaror; mottagning av beställningar, leveransuppdragstjänster och räkningshantering, även inom ramen för e-handel; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsföring; marknadsundersökning och marknadsanalys; affärsutredningar; personalrådgivning; konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; företagsexpertis; public relations; konsulttjänster och rådgivning för företag; bokföring; utarbetande av lokaliseringsanalyser som beslutsunderlag för företagare; affärsrådgivning; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet.

36
Zpracování služeb peněžních s kreditními kartami; vydávání poukázek a kolkových známek; vydávání úverových karet; poskytování pujcek proti zástave cenných papíru; kanceláře pro inkasování pohledávek; financní informace; financní služby; finanční poradenství; franšízing, jmenovitě zprostředkování finančního know-how; leasing.

Conclusion d'affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédits; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; informations financières; services de financement; Conseils en matière de financement; franchisage, à savoir courtage de savoir-faire financier; leasing.

Concluding monetary transactions with credit cards; issue of tokens and vouchers of value; issuing of credit cards; lending against securities; debt collection agencies; financial information; financing services; financial consultancy; franchising, namely providing of financial know-how; leasing.

Abwicklung von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken; Ausgabe von Kreditkarten; Beleihen von Gebrauchsgütern; Einziehen von Außenständen (Inkassogeschäfte); Erteilung von Finanzauskünften; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Franchising, nämlich Vermittlung von finanziellem Know-how; Leasing.

Afvikling af pengetransaktioner med kreditkort; udstedelse af værdikuponer, boner; udstedelse af kreditkort; belåning af forbrugsgoder; inddrivelse af udestående, inkasso; levering af finansielle informationer; finansieringsvirksomhed; finansieringsrådgivning; franchisevirksomhed, nemlig formidling af finansiel knowhow; leasing.

Διεκπεραίωση νομισματικών υποθέσεων με πιστωτικές κάρτες· έκδοση αποδείξεων, μαρκών αξίας· έκδοση πιστωτικών καρτών· δανεισμός καταναλωτικών αγαθών επ' ενεχύρω· γραφεία είσπραξης οφειλών· χορήγηση πληροφοριών οικονομικής φύσεως· υπηρεσίες χρηματοδότησης· παροχή συμβουλών χρηματοδότησης· Δικαιόχρηση, συγκεκριμένα μεσιτεία χρηματοπιστωτικής τεχνογνωσίας· χρηματοδοτική μίσθωση.

Realización de operaciones monetarias con tarjetas de crédito; emisión de bonos de valores; emisión de tarjetas de crédito; préstamo sobre prenda; agencias para el cobro de deudas; facilitación de informes financieros; servicios de financiación; asesoramiento en materia de financiación; franquicias, en concreto transmisión de conocimientos especializados financieros; leasing.

Krediitkaartidega seotud rahatehingute korraldamine; väärtpaberite väljalase; krediitkaartide väljaandmine; tagatislaenud; võlgade sissenõude kontorid; finants-, rahandusinfo; rahastamisteenused; finantskonsultatsioonid; frantsiisimine, nimelt rahandusoskusteabe vahendamine; liising.

Raha-asioiden hoitaminen luottokortein; maksukuponkien, rahakkeiden liikkeelle laskeminen; luottokorttien myöntäminen; rahanlainaus vakuuksia vastaan; perintätoimistot; rahoitusselvitysten antaminen; rahoituspalvelut; Rahoitusneuvonta; franchising-toiminta, nimittäin rahoitukseen liittyvän taitotiedon välitys; liisaus.

Hitelkártyás pénzügyi ügyletek bonyolítása; értékbónok kibocsátása; hitelkárták liadása; kölcsönzés biztosíték/óvadék ellenében; követelésbehajtási ügynökségek; pénzügyi információ; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; franchising, nevezetesen pénzügyi know-how közvetítése; lízing.

Esecuzione di transazioni finanziarie con carte di credito; emissione di voucher e buoni di valore; emissione di carte di credito; prestito su garanzia di beni mobili; agenzia di recupero crediti; informazioni finanziarie; servizi di finanziamento; consulenza finanziaria; franchising, ovvero mediazione di know-how finanziario; leasing.

Verslo sandorių atlikimas su kreditinėmis kortelėmis; vertybinių popierių išleidimas; kredito kortelių išleidimas; kreditavimas už užstatą; skolų inkasavimo agentūros; finansinė informacija; finansavimo paslaugos; finansinės konsultacijos; franšizės paslaugos, būtent tarpininkavimas perduodant finansines žinias; lizingas.

Naudas darījumu veikšana ar kredītkartēm; vērtības apliecinājumu izsniegšana; kredītkaršu izsniegšana; aizdevumi pret vērtspapīriem; parādu iekasēšanas aģentūras; finanšu informācija; finansēšanas pakalpojumi; finanšu konsultācijas; franšīze, t.i., finansiālo zināšanu starpniecība; līzings.

Xoljiment ta' transazzjonijiet b'karti tal-kreditu; il-ħruġ ta' kupuni ta' valur; il-ħruġ ta' karti tal-kreditu; self garantit b'titoli ta' sigurtà; aġenziji tal-ġbir tad-dejn; informazzjoni finanzjarja; servizzi ta' finanzjament; konsulenza finanzjarja; servizzi ta' frankiġja, jiġifieri distribuzzjoni ta' tagħrif finanzjarju; kiri.

Het afwikkelen van geldzaken met creditcards; uitgifte van waardebonnen; uitgifte van creditcards; lening op onderpand; incassobureaus; financiële inlichtingen; financieringen; advisering op financieel gebied; franchising, te weten bemiddeling bij financiële kennis; leasing.

Realizacja transakcji pieniężnych przy pomocy kart kredytowych; boraks; wystawianie kart kredytowych; udzielanie pożyczek pod papiery wartościowe; agencje ściągania należności; informacje finansowe; usługi finansowania; doradztwo w sprawach finansowych; usługi franchisingowe, mianowicie pośredniczenie w finansowym know-how; leasing.

Processamento de operações financeiras efectuadas com cartões de crédito; emissão de vales e selos; emissão de cartões de crédito; empréstimos sobre penhores; cobrança de dívidas; prestação de informações de carácter financeiro; serviços de financiamento; consultadoria em matéria de financiamentos; serviços de franchising, nomeadamente transmissão de "know-how" financeiro; leasing.

Vývoj menových obchodov s kreditnými kartami; vydávanie cenných papierov; vydanie úverových kariet; pôžičky na základe cenných papierov; inkaso pohľadávok; finančné informácie; finančné služby; financné poradenstvo; franchising, a to sprostredkovanie finačného know-how (znalostí a skúseností); leasing.

Opravljanje denarnih poslov s kreditnimi karticami; izdajanje vrednostnih bonov; izdaja kreditnih kartic; posojilo proti vrednostnim papirjem; agencije za izterjavo dolgov; finančno informiranje; finančne storitve; finančno svetovanje; franšizne storitve, in sicer posredovanje finančnega znanja; lizing.

Handhavande av monetära tjänster med kreditkort; uställande av presentkort och -checkar; utgivning av kreditkort; pantbanker; inkassobyråer; finansiell information; finansieringstjänster; Finansieringskonsultation; franchising, nämligen förmedling av finansiell know-how; leasing.

37
Pozemní stavitelství; instalační služby; stavební informace; informace o opravách; autoservisy; instalace a opravy zavlažovacích zařízení, zařízení proti vloupání, elektrických přístrojů, požárních hlásičů, topení, klimatizačních zařízení, chladicích zařízení, pecí; montáž, údržba a opravy strojního zarízení; lakování, glazurování; provádění nátěrů; antikorozní úprava; protektorování pneumatik; pískování; obnova použitých nebo částečně zničených strojů, motorů; pronájem bagrů, stavebních strojů; mytí vozidel; dílenské a opravárenské práce na strojích pro zemědělské účely.

Construction; services d'installation; informations en matière de construction; informations en matière de réparations; stations-service; installation et réparation d'installations d'arrosage, de détection d'effractions, d'appareils électriques, d'installations d'alarme incendie, de chauffages, d'installations de climatisation, de réfrigérateurs, de fours; installation, maintenance et réparation de machines; travaux de vernissage; services de peinture; traitement contre la rouille; rechapage de pneus; sablage; remise en état de machines et moteurs usés ou partiellement détruits; location d'excavateurs, de machines de construction; lavage de véhicules; travaux en atelier et de réparation de machines agricoles.

Building construction; installation services; construction information; repair information; vehicle service stations; installation and repair of irrigation installations, burglar alarm systems, electric apparatus, fire alarm systems, heating apparatus, air-conditioning systems, refrigerating apparatus and ovens; machinery installation, maintenance and repair; varnishing; painting services; rust-proofing; retreading of tyres; sanding; reconditioning machines and motors and engines that are worn out or partially destroyed; rental of excavators and construction machines; vehicle washing; workshop and repair services for machines for agricultural purposes.

Bauwesen; Installationsarbeiten; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Installation und Reparatur von Bewässerungsanlagen, Einbruchalarmanlagen, Elektrogeräten, Feueralarmanlagen, Heizungen, Klimaanlagen, Kühlapparaten, Öfen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Lackierarbeiten; Malerarbeiten; Rostschutzarbeiten; Runderneuerung von Reifen; Sandstrahlen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen, Motoren; Vermietung von Baggern, Baumaschinen; Waschen von Fahrzeugen; Werkstatt- und Reparaturarbeiten an Maschinen für landwirtschaftliche Zwecke.

Byggevirksomhed; installationsvirksomhed; information vedrørende byggeri; information vedrørende reparation; tankstationer; installation og reparation af vandingsanlæg, indbrudsalarmer, elektriske apparater, brandalarmanlæg, apparater til opvarmning, luftkonditioneringsinstallationer, køleapparater, ovne; installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner; fernisering; malervirksomhed; rustbeskyttelsesbehandling; slidbanepålægning på dæk; sandblæsning; renovering af nedslidte eller delvist ødelagte maskiner, motorer; udlejning af gravemaskiner, konstruktionsmaskiner; vask af befordringsmidler; værksteds- og reparationsarbejde på landbrugsmaskiner.

Οικοδομικές εργασίες· υπηρεσίες εγκατάστασης· παροχή πληροφοριών για θέματα κατασκευών· υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα επισκευών· πρατήρια καυσίμων· εγκατάσταση και επισκευές εγκαταστάσεων άρδευσης, προειδοποιητικών συναγερμών διάρρηξης, ηλεκτρικών συσκευών, συναγερμών πυρκαγιάς, εγκαταστάσεων θέρμανσης, εγκαταστάσεων κλιματισμού, συσκευών ψύξης, καμίνων· εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων· Εργασίες εφαρμογής λάκας· υπηρεσίες βαφής· αντισκωριακή επεξεργασία· αναγόμωση ελαστικών· αμμοβολές· επισκευή φθαρμένων ή μερικώς κατεστραμμένων μηχανών, κινητήρων· εκμίσθωση εκσκαφέων, μηχανών κατασκευών· πλύσιμο οχημάτων· εργασίες συνεργείου και επισκευών σε μηχανές για γεωργικές χρήσεις.

Construcción; servicios de instalación; informaciones en materia de construcción; información en materia de reparaciones; estaciones de servicio para vehículos; instalación y reparación de instalaciones de irrigación, alarmas contra robos, aparatos eléctricos, alarmas de incendio, calefacciones, instalaciones de climatización, aparatos de refrigeración, hornos; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; trabajos de barnizado; trabajos de pintura; tratamiento contra la herrumbre; recauchutado de neumáticos; enarenado; restauración de máquinas y motores desgastados o parcialmente destruidos; alquiler de excavadoras, máquinas de construcción; lavado de vehículos; trabajos de taller y reparación de máquinas para uso agrícola.

Ehitus; paigaldamisteenused; ehitusteave, -info; remonditeave, -info; sõidukite hooldusjaamad, teenindused; niisutusseadmete, vargaalarmide, elektriseadmete, tulekahjualarmide, kütteseadmete, kliimaseadmete, jahutite, ahjude paigaldamine ja remont; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; lakkimistööd, lakkimine; sise- ja välispindade värvimine; korrosioonikaitse, -tõrje; rehvide (väliskummide) protekteerimine; abrasiivpoleerimine; kulunud või kahjustatud masinate, mootorite kapitaalremont; ekskavaatorite, ehitusmasinate üürimine; pesemine (sõidukite), autopesulad; põllumajandusmasinate töökojahooldus- ja remonditööd.

Rakentaminen; asennuspalvelut; rakentamista koskeva tiedottaminen; korjausta koskeva tiedotus; huoltamot; kastelulaitteiden, murtohälytyslaitteistojen, sähkölaitteiden, palohälytinten, lämmityslaitteistojen, ilmastointilaitteistojen, jäähdytyslaitteistojen, uunien asentaminen ja korjaus; koneiden asennus, huolto ja korjaus; lakkaus; maalauspalvelut; ruosteenestokäsittely; renkaiden pinnoitus; hiekkapuhallus; kuluneiden tai osittain tuhoutuneiden koneiden ja moottorien kunnostus; kaivureiden ja rakennuskoneiden vuokraus; kulkuneuvojen pesu; maatalouskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus- ja kunnostustyöt.

Építkezési szerkezetek; felszerelési szolgáltatások; szerkezeti/(fel)építési információ; javítási információ; szerviz-/üzemanyagtöltő állomások; öntöző berendezések, riasztóberendezések, elektromos készülékek, tűzriasztó berendezések, fűtések, légkondícionáló berendezések, hűtőkészülékek, kályhák szerelése és javítása; gépek összeszerelése/üzembe helyezése, karbantartása és javítása; lakkozás; festési munkák; rozsdamentesítés; gumiabroncsok (újra)futózása; homokfúvás; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek, motorok felújítása; kotrógépek, építőipari gépek kölcsönzése; járműmosás; mezőgazdasági gépek műhelyi és javítási munkálatai.

Costruzione; servizi d'installazione; informazioni nel settore dell'edilizia; informazioni in materia di riparazioni; stazioni di servizio; installazione e riparazione di impianti d'irrigazione, impianti antifurto, apparecchi elettronici, sistemi antincendio, impianti di riscaldamento, impianti di climatizzazione, impianti di refrigerazione, forni; installazione, manutenzione e riparazione di macchine; lavori di verniciatura; servizi di verniciatura; trattamento contro la ruggine; ricopertura di pneumatici; sabbiatura; revisione di macchine e motori usurati o parzialmente distrutti; noleggio di escavatori, macchine edili; lavaggio di veicoli; lavori di officine e di riparazione di macchine per l'agricoltura.

Pastatų statyba; įrengimo paslaugos; statybos informacija; informacija apie taisymą; transporto priemonių techninės priežiūros stotys; drėkinimo įrenginių, apsauginės signalizacijos nuo įsilaužimo, elektros prietaisų, priešgaisrinės signalizacijos, šildymo aparatų, oro kondicionavimo įrenginių, aušinimo aparatų, krosnių įrengimas ir taisymas (remontas); įrenginių montavimas, techninė priežiūra ir taisymas; politūros darbai; dažymo darbai; antikoroziniai darbai; padangų protektorių atnaujinimas; medžiagų apdirbimas smėliapūte; susidėvėjusių ar iš dalies suardytų mašinų, variklių einamasis remontas; ekskavatorių, statybų mechanizmų nuoma; transpoo priemonių plovimo paslaugos; dirbtuvių atliekami žemės ūkio mašinų remonto darbai.

Būvniecība; iekārtu uzstādīšanas darbi; celtniecības informācija; informācijas sniegšana par remontu; transportlīdzekļu apkopes stacijas; apūdeņošanas iekārtu, pretielaušanās signalizācijas iekārtu, elektroierīču, ugunsgrēka signlizāciju, apkures iekārtu, gaisa kondicionēšanas iekārtu, dzesēšanas aparātu, krāšņu uzstādīšana un labošana; mašīnu uzstādīšana, apkope un remonts; lakošanas darbi; krāšošanas darbi; pretkorozijas darbi; riepu atjaunošana; attīrīšana ar smilšu strūklu; nodilušu vai daļēji bojātu mašīnu, motoru labošana; ekskavatoru, būvmehānismu noma; transportlīdzekļu mazgāšana; darbnīcu un labošanas darbu veikšana mašīnām, kas paredzētas izmantošanai lauksaimniecībā.

Il-kostruzzjoni ta' bini; servizzi ta' installazzjoni; informazzjoni dwar il-kostruzzjoni; informazzjoni dwar tiswija; stazzjonijiet tal-manutenzjoni tal-vetturi; installazzjoni u tiswija ta' sistemi tat-tisqija, sistemi ta' l-allarm kontra s-serq, tagħmir elettriku, allarmi tan-nar, apparat li jsaħħan, kondizzjonaturi ta' l-arja, apparat tat-tkessiħ, fran; l-installazzjoni, il-manutenzjoni u t-tiswija ta' makkinarju; verniċi; xogħol ta' żebgħa; xogħlijiet ta' protezzjoni kontra s-sadid; xogħol ta' wiċċ ta' tajer ġdid; sandblasting; manutenzjoni ta' magni u muturi mikula jew parzjalment meqruda; kiri ta' skavaturi, magni tal-bini; servizzi ta' ħasil ta' vetturi; xogħlijiet f'werkxops u tat-tiswija fuq magni għal skopijiet agrikoli.

Bouw; installatiewerkzaamheden; bouwkundige informatie; informatie op het gebied van reparaties; servicestations; installatie en reparatie van bevloeiingsinstallaties, inbraakalarminstallaties, elektrische apparaten, brandalarminstallaties, verwarmingsinstallaties, luchtregelingsinstallaties, koelapparatuur, ovens; installatie, onderhoud en reparatie van machines; vernissen; schilderdiensten; antiroestbehandeling; het coveren van banden; zandstralen; revisie van versleten of gedeeltelijk vernielde machines, motoren; verhuur van graafmachines, machines voor civiele techniek; wassen van voertuigen; werkplaats- en reparatiewerkzaamheden aan machines voor landbouwkundige doeleinden.

Budownictwo; usługi instalacyjne; informacje konstrukcyjne; informacje o naprawach; stacje obsługi pojazdów; instalacja i naprawa instalacji nawadniających, instalacji sygnalizacji włamaniowej, urządzeń elektrycznych, pożarowych instalacji alarmowych, grzejników, instalacji klimatyzujących, urządzeń chłodniczych, pieców; instalacja, konserwacja i naprawa maszyn; lakierowanie; malowanie; zabezpieczanie przed korozją; wulkanizacja opon; piaskowanie; regeneracja zużytych lub częściowo zniszczonych maszyn, silników; wynajem koparek, maszyn budowlanych; mycie pojazdów; prace warsztatowe i naprawcze maszyn do celów rolniczych.

Construção; serviços de instalação; informações em matéria de construção; informações sobre reparações; estações de serviço; instalação e reparação de sistemas de rega, sistemas de alarme anti-roubo, aparelhos eléctricos, sistemas de alarme contra incêndio, aquecimentos, sistemas de climatização, aparelhos de refrigeração, fornos; instalação, manutenção e reparação de máquinas; trabalhos de envernizamento; trabalhos de pintura; tratamento contra a ferrugem; recauchutagem de pneus; aplicação de jacto de areia; recondicionamento de máquinas e motores desgastados pelo uso ou parcialmente destruídos; aluguer de escavadoras, máquinas de construção; lavagem de veículos; trabalhos de oficina e reparação de máquinas destinadas à agricultura.

Stavebná konštrukcia/výroba; inštalačné/zriaďovacie služby; stavebné informácie; informácie o opravách; autoservisy (oprava, údržba); inštalácia a oprava zavlažovacích zariadení, požiarnych hlásičov, elektrických prístrojov, požiarnych poplašných zariadení, vykurovaní, klimatizačných zariadení, chladiacich aparátov, pecí; inštalácia strojov, údržba a opravy; "lakovanie, glazovanie"; maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové -); protihrdzová úprava; protektorovanie pneumatík; pieskovanie; oprava opotrebovaných alebo čiastočne zničených strojov, motorov; prenájom bágrov, stavebných strojov; umývanie dopravných prostriedkov; dielenské a opravárenské práce na strojoch pre poľnohospodárske účely.

Gradnja stavb; inštalacije; informacije o gradbenih delih; informacije o popravilih; bencinske črpalke; montaža in popravilo namakalnih instalacij, protivlomnih alarmnih instalacij, električnih naprav, protipožarnih alarmih instalacij, grelcev, instalacij za klimatizacijo, aparatov za hlajenje, peči; montaža strojne opreme, vzdrževanje in popravljanje strojev; lakirniška dela; slikopleskarska dela; protikorozijska dela; ponovno utiranje gum; peskanje; remont izrabljenih ali delno uničenih strojev, motorjev; izposoja bagrov, gradbenih strojev; pranje vozil; delavniška dela in popravila na poljedelskih strojih.

Uppförande/anläggande av byggnationer; installationstjänster; information avseende konstruktion; information avseende reparation; bensinstationer; installation och reparation av bevattningsanläggningar, inbrottslarmanläggningar, elapparater, brandlarm, värmeanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar, kylapparater, ugnar; installation, underhåll och reparation av maskiner; fernissning; måleri; rostskyddsbehandling; regummering av däck; sandning; översyn av slitna eller delvis förstörda maskiner, motorer; uthyrning av grävmaskiner, maskiner för ingenjörsarbeten; tvätt av fordon; verkstads- och reparationsarbeten på maskiner för jordbruk.

44
Zemědělské, zahradnické a lesnické služby; léčení stromů; veterinární služby; rostlinné školky; hnojení a rozmísťování jiných chemikálií pro zemědělství (ze vzduchu či nikoliv); zahradnické služby; zahradnictví; umělé oplodňování; údržba trávníků; hubení škůdců a obtížného hmyzu, pro zemědělské účely; úprava (česání) zvířat; chov zvírat; ničení plevele; půjčování a pronájem strojů a přístrojů pro zemědělské účely.

Services agricoles, horticoles ou sylvicoles; chirurgie des arbres; services vétérinaires; services de pépiniéristes; Épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; Jardinage; horticulture; services d'insémination artificielle; Entretien de pelouses; services de destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture; pansage d'animaux; élevage d'animaux; destruction des mauvaises herbes; prêt et courtage de machines et d'appareils agricoles.

Agriculture, horticulture or forestry services; tree surgery; veterinary services; plant nurseries; aerial and surface spreading of fertilisers and other agricultural chemicals; Gardening; horticulture; artificial insemination services; Lawn care; vermin exterminating (for agriculture); animal grooming; animal breeding; weed killing; rental of machines and apparatus for agricultural purposes.

Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft; Baumchirurgie; Dienstleistungen eines Tierarztes; Dienstleistungen von Baumschulen; Düngemittelverteilung und Verteilung anderer chemischer Produkte für die Landwirtschaft (aus der Luft oder nicht); Gartenarbeiten; Gartenbauarbeiten; künstliche Besamung; Rasenpflege; Schädlings- und Ungeziefervernichtung für landwirtschaftliche Zwecke; Tierpflege; Tierzucht; Unkrautvernichtung; Verleih und Vermietung von Maschinen und Geräten für landwirtschaftliche Zwecke.

Landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsvirksomhed; træbeskæring; veterinærvirksomhed; planteskoler; luft- og overfladespredning af kunstgødning og andre landbrugskemikalier; Havearbejde; havebrug; tjenesteydelser inden for befrugtning; Pasning af græsplæner; udryddelse af skadedyr for landbruget; røgt og pleje af dyr; dyreavl; ukrudtsudryddelse; udlån og udlejning af maskiner og apparater til landbrug.

Αγροτικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες· εμβολιασμός δένδρων· κτηνιατρικές υπηρεσίες· φυτώρια· διασπορά λιπασμάτων και άλλων γεωργικών χημικών προϊόντων (από αέρος ή επιφανειακά)· κηπουρική· φυτοκομία· υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης· περιποίηση χορτοταπήτων· εξόντωση ζιζανίων για γεωργική χρήση· Φροντίδα ζώων· αναπαραγωγή ζώων· καταστροφή ζιζανίων· ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανών και συσκευών για γεωργικές χρήσεις.

Servicios de agricultura, horticultura o silvicultura; cirugía de los árboles; servicios veterinarios; servicios de viveros; Abono, aéreo o no, de fertilizantes y otros productos químicos destinados a la agricultura; Jardinería; horticultura; servicios de fecundación artificial; Cuidado del cesped; destrucción de animales dañinos en la agricultura; cuidado de animales; cría de animales; destrucción de malas hierbas; cesión y alquiler de máquinas y aparatos para uso agrícola.

Põllumajandus-, aiandus- või metsandusteenused; puuhooldus; veterinaarteenused; taimlad, taimelavad; väetiste ja teiste põllukemikaalide külvamine õhust ja maapinnalt; aiandus; aiandus, aiaviljelus; kunstliku viljastamise teenused; muruhooldus; kahjurite ja näriliste hävitamine põllumajanduslikuks otstarbeks; loomade karvastiku hoooldus; loomakasvatus; umbrohutõrje; põllumajandusmasinate ja -seadmete laenutus ja üürimine.

Maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätalouspalvelut; puiden hoito; eläinlääkäripalvelut; taimitarhat; lannoitteiden ja muiden maatalouskemikaalien lento- ja pintalevitys; Puutarhanhoito; puutarhanhoito; keinohedelmöityspalvelut; Nurmikonhoito; syöpäläisten hävittäminen maataloustarkoituksiin; eläinten hoito; eläinten kasvattaminen; rikkaruohojen hävitys; maataloustarkoituksiin käytettävien koneiden ja laitteiden lainaus ja vuokraus.

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; fák gyógyvágása; állatorvosi szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások; trágyáknak és más mezőgazdasági vegyi terméknek (légből vagy nem légből való) szétszórása; kertészet; kertművelés; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; gyepgondozás; kártevő- és féregirtás mezőgazdasági célra; állatok ápolása; állattenyésztés; gyomirtás; mezőgazdasági gépek és eszközök kölcsönzése és bérbeadása.

Servizi per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura; chirurgia degli alberi; servizi veterinari; servizi d'orticoltori; spargimento, aereo o no, di letame e d'altri prodotti chimici destinati all'agricoltura; Giardinaggio; orticoltura; fecondazione assistita; manutenzione di prati; distruzione d'animali nocivi per l'agricoltura; cura d'animali; allevamento di animali; distruzione delle erbacce; locazione e noleggio di macchine e apparecchi per l'agricoltura.

Žemės ūkio, sodininkystės ir daržininkystės bei miškininkystės paslaugos; medžių genėjimas; veterinarinės paslaugos; medžių sodinukai; trąšų ir kitų cheminių žemės ūkio produktų paskirstymas (iš oro arba ne); sodininkystė; sodininkystės paslaugos; sėklinimo paslaugos; pievelės priežiūra; kenkėjų ir parazitų naikinimas žemės ūkio reikmėms; gyvūnų priežiūra; gyvulių auginimas; piktžolių naikinimas; žemės ūkio mašinų ir prietaisų nuoma ir išnuomojimas.

Lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības pakalpojumi; koku ķirurģija (koku kopšana); veterinārie pakalpojumi; augu un ziedu noma; Mēslošanas līdzekļu un citu ķīmisko produktu sadale lauksaimniecībai (no gaisa vai nē); dārzkopība; dārzkopības pakalpojumi; mākslīgās apaugļošanas pakalpojumi; mauriņu apkope; kaitēkļu un kukaiņi iznīcināšana lauksaimnieciskiem nolūkiem; dzīvnieku kopšana; dzīvnieku audzēšana; nezāļu iznīcināšana; lauksaimniecībā izmantojamu mašīnu un ierīču izīrēšana un noma.

Servizzi agrikoli, servizzi ta' ortikultura jew silvikultura; kirurġija tas-siġar; servizzi veterinarji; fejn jixxettlu s-siġar; tixrid ta' fertiliżżanti u tixrid ta' prodotti oħra kimiċi għall-agrikoltura (fl-arja jew mhux fl-arja); xogħol fil-ġnien; servizzi ta' ortikultura; servizzi ta' inseminazzjoni artifiċjali; kura tal-lòn; qirda tal-vermin u tal-parassiti għal skopijiet agrikoli; it-tindif ta' l-annimali; tgħammir ta' l-annimali; qtil tal-ħaxix ħażin; aġenzija tal-kiri u kiri ta' magni u tagħmir għal skopijiet agrikoli.

Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- of bosbouw; boomchirurgie; diergeneeskundige diensten; boomkwekerij; uitstrooiing, door de lucht of over land, van mest en andere chemische producten voor de landbouw; Tuinieren; tuinbouw; kunstmatige bevruchting; Onderhoud van gazons; verdelgen van ongedierte voor landbouwkundige doeleinden; dierenverzorging; het fokken van dieren; verdelging van onkruid; uitleen en verhuur van machines en apparaten voor landbouwkundige doeleinden.

Usługi w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa; chirurgia drzew; usługi weterynaryjne; usługi z zakresu szkółek roślinnych; rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozow i innych preparatow chemicznych stosowanych w rolnictwie; ogrodnictwo; ogrodnictwo; sztuczne zaplodnienie (uslugi -) (inseminacja); pielęgnacja trawników; zwalczanie szkodników i robaków, do celów rolniczych; zwierzgta (zabiegi pielggnacyjne przy -); hodowla zwierząt; niszczenie chwastów; dzierżawa i wynajem maszyn i urządzeń do celów rolniczych.

Serviços de agricultura, horticultura ou silvicultura; enxerto de árvores; serviços veterinários; serviços em viveiros de plantas; pulverização, aérea ou não, de adubos e outros produtos químicos destinados à agricultura; Jardinagem; horticultura; serviços de fertilização artificial; Manutenção de relvados; destruição dos animais nocivos na agricultura; serviços para cuidar de animais; criação de animais; destruição de ervas daninhas; aluguer e mediação de máquinas e aparelhos destinados à agricultura.

Poľnohospodárske služby, záhradníctvo alebo starostlivosť o lesy; liečenie stromami; zverolekárske služby; rastlinné škôlky; hnojenie a rozmiestňovanie iných chemických produktov pre poľnohospodárstvo (zo vzduchu alebo nie); záhradkárske služby; záhradníctvo; umelé oplodnovanie; údržba trávnikov; ničenie škodcov a škodlivého hmyzu pre poľnohospodárske účely; zvieratá (upravovanie, cesanie -); chov zvierat; ničenie buriny; požičiavanie a prenájom strojov a prístrojov na poľnohospodárske účely.

Kmetijske, vrtnarske ali gozdarske storitve; kirurgija dreves; veterinarske storitve; rastlinjaki; zračno in površinsko razprševanje gnojil in drugih agrikulturnih kemikalij; vrtnarstvo; hortikultura; storitve umetnega oplojevanja; negovanje zelenic; uničevanje škodljivcev in mrčesa za poljedelske namene; nega živali; vzreja živali; uničevanje plevela; izposoja in oddajanje v najem poljedelskih strojev in naprav.

Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk; underhåll av träd; veterinära tjänster; plantskolor; gödningsämnen och andra jordbrukskemikalier, luft- eller ytledes spridning av; Trädgårdsskötsel; trädgårdsskötsel; konstgjorda befruktningstjänster; Gräsmattor, skötsel av; skadedjursutrotning för jordbruksändamål; vård av djur; djuruppfödning; ogräsutrotning; utlåning och uthyrning av maskiner och utrustning för jordbruksändamål.


C.CENTIMO, Info about trademak list

This trademark C.CENTIMO list was get 17.12.2011 10:16 from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page: Česká verze and English version

There is 2 trademarks of text C.CENTIMO, 2 registerred.

Search trademark
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz footer

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688